Betuwelijnschandaal

(Persbericht SP)

Den Haag, 15 december 2004

‘Betuwelijnschandaal product van onwaarachtigheid, leugens en onkunde van Kamer en kabinet.’

‘Onwaarachtigheid, leugens en onkunde van Kamer en kabinet zijn de belangrijkste oorzaak van de totstandkoming van het Betuwelijnschandaal,’ concludeert SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen na de publicatie van het rapport van de commissie Duivesteijn. Marijnissen: ‘De kritische geluiden die de commissie Duivesteijn nu uit, werden twee decennia lang door de regering en de belangrijkste Kamerfracties genegeerd. Er is totaal onverantwoord omgegaan met belastinggeld en het milieu, vooral vanwege partijpolitiek opportunisme.’

Bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan volksverlakkerij, moeten volgens de SP op een zwarte lijst komen, zodat ze nooit meer voor bestuursfuncties in aanmerking komen. Het voorliegen van het parlement door ministers moet worden beschouwd als een ambtsmisdrijf zodat er vervolging kan plaatsvinden. Ambtenaren moeten naast een zwijgplicht naar buiten een spreekplicht naar binnen krijgen.

Zowel in 1993 als in 1995 berekende het Centraal Plan Bureau al dat de Betuwelijn economisch niet sterk was. Ook andere deskundigen hadden een negatief oordeel over deze lijn. De SP publiceerde in 1993 een stevig onderbouwd pleidooi tegen het project met de titel ‘Laat de Betuwelijn varen,’ verwijzend naar het alternatief van vervoer over water. Een overgrote Kamermeerderheid heeft de kritiek – ook van CPB en Algemene Rekenkamer – echter genegeerd en keurde in 1995 de aanleg goed.

Marijnissen: ‘De commissie Duivesteijn geeft met name de schuld aan hoe processen lopen. Over de eigen verantwoordelijkheid van ministers en Kamer is het eindoordeel van de commissie opvallend mild. Dat vind ik typerend voor de gang van zaken. De Kamer erkende de kritische geluiden, maar betrok deze nauwelijks in haar eigen afwegingen. Vooral PvdA, CDA en VVD gingen de discussie van nut en noodzaak uit de weg. De SP heeft drie maal een motie ingediend om de aanleg van de Betuwelijn te stoppen, zonder het gewenste resultaat.’

De paarse regering had in 1994 afgesproken de Betuwelijn aan te leggen. Daarmee was het politieke besluit genomen. Onderzoeken, rapportages en deskundigen werden daarna soms nog wel geraadpleegd, maar het besluit stond al vast en werd nooit meer serieus heroverwogen, ongeacht de vaak ijzersterke kritiek. Ministers de hand boven het hoofd houden, om zo de partijbelangen te dienen, werd belangrijker gevonden. Marijnissen: ‘In de toekomst mag dit zeker niet meer gebeuren. De lakmoesproef zal al snel komen met de beslissing om wel of geen de zweeftreinbaan naar Groningen aan te leggen. Deze is economisch niet nodig, kost ongelofelijk veel geld en is een ramp voor het milieu. De feiten spreken voor zich. Nu maar hopen dat de politiek hier nu wel naar wil luisteren, dat zou ons alvast een volgende parlementaire enquête kunnen besparen.’

De SP pleit voor een zwarte lijst voor liegende bestuurders die misstanden verhullen, zodat zij voor altijd uit bestuursfuncties kunnen worden geweerd. Tevens wil de partij het begrip ambtsmisdrijf uitbreiden met strafbaarstelling van het misleiden van het parlement door bewindslieden. Ook zouden ambtenaren verplicht moeten worden om misstanden te melden.

Volgens de SP moet er in de ambtenarij een cultuuromslag plaats vinden. ‘Het is nu de heersende praktijk dat ambtenaren, bijvoorbeeld uit loyaliteit jegens hun meerdere, vaak zwijgen over misstanden. Dat blijkt ook uit het recente onderzoek van Binnenlandse Bestuur,’ zegt Marijnissen. ‘Ik wil dat de norm wordt dat misstanden worden gemeld, zodat ze kunnen worden aangepakt. De cultuur moet om: spreken moet de norm worden en verzwijgen taboe. Het stellen van die norm maakt het voor ambtenaren ook makkelijker om te weigeren mee te werken aan wanpraktijken.’

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 15 december 2004 :: 12.12 uur

77 Comments

77 reacties

 1. voor de zoveelste keer zijn we dus weer aan het “Lijntje” gehouden. En de heren keken weer uit hun ogen als paleozoisch gebruuskeerde pleitbezorgers in een macabere ambiance van normen en waarden. Verifieer en royeer, linieer en prioriteer. Verijs vervolgens en kijk naar het verleidelijke dijtje. Stop met prakkiseren en zie de wereld was weer een heerlijke likkepot!

  Reactie door Ben — woensdag 15 december 2004 @ 12.53 uur

 2. Bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan volksverlakkerij, moeten volgens de SP op een zwarte lijst komen, zodat ze nooit meer voor bestuursfuncties in aanmerking komen. Het voorliegen van het parlement door ministers moet worden beschouwd als een ambtsmisdrijf zodat er vervolging kan plaatsvinden. Ambtenaren moeten naast een zwijgplicht naar buiten een spreekplicht naar binnen krijgen.

  Inderdaad, de bezem moet door het kabinet, een cultuur omslag is noodzakelijk. Maar het mag nog veel verder gaan wat mij betreft. Een zwarte lijst van politici, inderdaad waarom niet. Zo kunnen wij het volk ten minste onze belasting centen beschermen. De politiek moet veel meer middelen creëren waar door zij zelf beter gecontroleerd kunnen worden. Misschien krijg ik dan weer eens het gevoel dat politici ook integere mensen zijn.

  Het schijnt toch moeilijk te zijn om in Denhaag een eerlijk mens te blijven. De LPF stormde met alle illusies de 2de kamer binnen, ook zij zijn nu hetzelfde als de rest. Gehoorzaam, zittend en wachtend.

  Reactie door !! — woensdag 15 december 2004 @ 13.05 uur

 3. Midden in de Betuwe wonende kan ik me over het hoe en waarom al lang niet meer opwinden, het eindeloze gezever over hoe en het waarom, wie wel of niet schuldig is,of de lijn nu wel of niet rendabel is, de miljarden in de goot zijn gegooid en er onvoorstelbaar veel natuurschoon vernietigd is, begint altijd als de schade niet meer te herstellen is, ik kots ervan.

  Reactie door Oly — woensdag 15 december 2004 @ 13.08 uur

 4. Politiek en luisteren? Goh, dat zou de wereld natuurlijk wel op zijn kop zetten. Politiek wordt louter gedreven door belangen. Dat betekent een selectief oor en geen analyse. Indien een ongelijk bewezen wordt, starten automatisch processen om de bewijzen te bagatelliseren.

  Reactie door ouwereus — woensdag 15 december 2004 @ 13.37 uur

 5. Wat een leugens wat een leugens een web zo strak gespannen dat er binnenkort wel veel draadjes moet gaan springen. Wat zal ik lachen als al deze maskers afvallen en iedereen daar naakt voor de bevolking staat en zijn VERANTWOORDING moet nemen!!!! Of is dit de zoveelste grap en kan niemand deze leugenaars pakken???

  Reactie door anti-politiek — woensdag 15 december 2004 @ 14.08 uur

 6. Ik kwam deze tegen op een ander forum en leen hem maar even.

  We maken ons (terecht) druk over projecten als de Betuwelijn en de HSL. Dat dat daar door incompetentie en zakkenvullerij honderden miljoenen Euro’s belastinggeld over de balk gesmeten worden is natuurlijk schandalig. Maar realiseren we ons wel dat dit soort toestanden ook van toepassing zijn op het grote geheel. Beseffen we wel dat het hele financiële beleid van de overheid een grote aanfluiting is. Weet u wel hoeveel geld er dagelijks wordt verkwanseld door de heren en dames bestuurders en politici, u weet wel die mensen die ons steeds voorhouden dat we allemaal een stap terug moeten doen omdat het geld op is. Die mensen die zieken, bejaarden en gehandicapten laten opdraaien voor de gevolgen van het door hun gevoerde wanbeleid. Wanneer komt daar eens een parlementaire onderzoekscommissie voor?

  Reactie door leen — woensdag 15 december 2004 @ 14.14 uur

 7. Creatief boekhouden heet dat geloof ik.

  Reactie door anti-politiek — woensdag 15 december 2004 @ 14.20 uur

 8. Geachte heer van de Laar,

  Hartelijk dank voor uw e-mail aan de VVD-Tweede-Kamerfractie.

  In uw e-mail reageert u op het verschijnen van het rapport van de
  commissie Duivesteijn.

  De VVD heeft in een eerste reactie waardering uitgesproken voor het werk
  van de commissie, dat heeft geleid tot een rapport met daarin heldere
  analyses, conclusies en aanbevelingen.

  Hieronder vindt u in vijf, korte punten de eerste reactie van de VVD op
  het rapport. Wij nemen aan dat die uw vragen beantwoord.

  1. De commissie heeft uitvoerig onderzocht wat er mis ging met de
  Betuweroute en de HSL-zuid. Veel ging fout, zowel ambtelijk als
  politiek. Helaas moeten we vaststellen dat met name onder het Kabinet
  Kok II, door de betrokken Minister van V en W, sprake is geweest van
  onjuiste informatie aan de Kamer. Overigens stelt de VVD-fractie vast
  dat ook de Tweede Kamer niet altijd een goede rol heeft gespeeld, mede
  door Ministers te veel in bescherming te nemen. Maar gedane zaken nemen
  geen keer, en daarom staat ons nu maar een ding te doen: beide
  megaprojecten zo goed mogelijk afronden en in gebruik nemen. Daarbij
  doen zich echter nog vele problemen voor, die onderwerp zijn van
  intensief overleg tussen Kamer en Regering.

  2. De grote waarde van ?Grote projecten uitvergroot? is niet alleen het
  grondig analyseren van het verleden, maar vooral het vooruit kijken. De
  commissie komt met een groot aantal concrete aanbevelingen en
  voorstellen. De VVD stemt in hoofdlijn in met de centrale gedachte dat
  de Tweede Kamer in de beginfase van een project veel sterker moet
  participeren, waar het gaat om nut en noodzaak, om
  ruimtelijk-economische afwegingen en om kosten-baten analyses. En dat
  het hierbij om integrale afwegingen moet gaan, ook tegen andere
  projecten. En vervolgens zou in dit ideaal model na besluit tot
  uitvoering, de rol van de Kamer beperkt kunnen blijven tot echte
  controle. Pas bij budgetproblemen of scope wijzigingen wordt de
  betrokkenheid groter. Dit vergt een heuse cultuuromslag in de Kamer.

  3. De commissie wil in de beginfase van de planning de rol van de Kamer
  vergroten als het gaat om ruimtelijk-economische keuzes. Cruciaal is
  hierbij de expliciete instemming door de Kamer. En van de kant van de
  Regering moet in deze fase de rol van VROM en EZ worden vergoot. Verkeer
  en Waterstaat zou vervolgens meer een rol moeten spelen als uitvoerder.
  Deze aanbevelingen acht de VVD interessant, evenals de vele voorstellen
  om de werkwijze van de Kamer te versterken inzake grote projecten.
  Bijvoorbeeld om rechtstreeks met planbureaus contacten te kunnen hebben
  en adviezen te vragen.

  4.De VVD-fractie realiseert zich dat de commissie zeer veel wijzigingen
  bepleit en dat in een zorgvuldige nadere procedure besluitvorming moet
  volgen. Daarbij spelen voor de VVD ook andere meer algemene overwegingen
  een rol, zoals staatsrechtelijke overwegingen ( de Regering regeert en
  de Kamer controleert ), dreigende vergroting van de bureaucratie ( ook
  in ons parlement), het algemeen functioneren van de Kamer en ook de wens
  om procedures rond infrastructuur projecten juist te versimpelen en te
  versnellen. In dit opzicht streeft de VVD naar een dubbel besluit: beter
  maar ook sneller.

  5. De VVD-fractie heeft kennis genomen van de analyse in relatie tot het
  project Zuiderzeelijn. Het is verstandig dat de commissie hierbij geen
  politieke conclusie trekt. De VVD wil de bevindingen van de commissie
  betrekken bij het nadere overleg met de Regering over dit project, en
  sluit beslist niet uit dat er een sterke wijziging in aard en omvang van
  het project wenselijk is. Voorts wil de VVD in dit licht ook andere in
  voorbereiding zijnde megaprojecten alsnog kritisch bezien, bijvoorbeeld
  het project Ruimte voor de Rivier (1,9 mld eur ).

  Met vriendelijke groet,

  VVD-Voorlichting
  Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 14.46 uur

 9. en nu maar hopen dat den haag echt gaat leren. dat noem ik nu niet nadenken.
  iets wat al werd gezegd op het moment dat de eerste spa nog de grond in moest. het levert niets op. dan eerst de betuwelijn verkopen als dat het een vervanging is. met een containervervoer groei van 4% per jaar. en dan langs een mooie waterweg waar boten overheen varen met een treinlengte van 4,5 kilometer – 15.000 ton aan lading.

  maar ja je moet een titel hebben wil dit kunnen begrijpen.

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 14.50 uur

 10. > —–Original Message—–
  > From: Henk van de Laar
  > Sent: Wednesday, December 15, 2004 2:45 PM
  > To: ‘vvdvoorlichting@tweedekamer.nl’; ‘J.Geluk@tweedekamer.nl’
  > Cc: ‘S.Depla@tweedekamer.nl’; ‘E.dKam@tweedekamer.nl’;
  > ‘B.vBochove@tweedekamer.nl’
  > Subject: FW: heeft de commissie duivenstein nog wat opgeleverd??
  >
  >
  > Geachte heer, mevrouw,
  >
  > bedankt voor uw antwoord. valt me wel op dat men gelijk gaat
  > wijzen. overigens jullie zaten ook in het kabinet kok 2!!
  >
  > kan ik u pinnen op de punten 2 en 3? dat dan projecten pas
  > worden ontwikkeld als daar strikte behoefte voor is, denk aan
  > de bedrijven terreinen in de omgeving rotterdam en dan met
  > name in de hoekse waard? zie nu met heel veel hoop het debat
  > tegemoet in januari over de ruimtelijk indeling van uw
  > minister dekker?
  >
  >
  >
  >

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 14.52 uur

 11. De Betuwelijn en HSL zijn als prestigeprojecten, die vooral veel winst opleverden voor bouwondernmemers, door de strot van de burgers geduwd. (Het parlement was in meerderheid gewillig). Die vervolgens ervoor mogen bloeden. De regeringspartijen hebben alle goed onderbouwde tegenargumenten weggewuifd. Ook de PvdA dus! Een zwarte lijst van zich misdragende bestuurders en verruiming van het begrip ambtsmisdrijf zijn goede ideeën. Maar er zal nog meer moeten gebeuren, denk ik, om in de toekomst dit soort rampzalig beleid het hoofd te bieden. Want (partijpolitiek) opportunisme is niet zo maar uitgebannen. En dit soort bestuurders wil de bevolking dus de les lezen over waarden en normen…..

  PS: Je hebt veel weg van MAD, “!!”…..

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 15 december 2004 @ 15.15 uur

 12. Olav Meijer
  Je had rechercheur moeten worden :)

  Reactie door MAD — woensdag 15 december 2004 @ 15.20 uur

 13. Tja, ik dacht: dat geluid van MAD kunnen we toch niet missen? Totdat ik het weer tegenkwam….. :)

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 15 december 2004 @ 15.28 uur

 14. Ze haden zich bij Märklin kleinspoor moeten houden.
  Dit bedrijf gaat het slecht omdat niemand meer met treintjes wil spelen.

  De volgende schandalige zaak maak ik nu reeds bekend.

  Grote fouten in de bouw van de Betuwelijn !!!!!
  Traject blijkt in een circel te liggen en dit is niet eens het ergste! De linkerrails van de ene kant ligt in het verlengde van de rechterrails van de andere kant.

  Spoeddebat !!

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — woensdag 15 december 2004 @ 15.38 uur

 15. eigenlijk zou na elke miskleun van de kamer verkiezingen moeten komen. zoals n het gewone bedrijfsleven als je daar zulke fouten maak dan sta je ook op staande voet op straat.

  maar iedereen in de kamer heeft boter op zijn hoofd dus. waarom denk je dat van gijzel bij de pvda weg moest? die opende teveel beerputten.

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 16.36 uur

 16. Is Mad een afkorting van MADurodam?
  Wel… Daar hadden ze de Betuwelijn van mij wel mogen uitvoeren.
  Lekker dichtbij ook voor die sociale werkplaats voor geestelijk gehandicapten.

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — woensdag 15 december 2004 @ 16.39 uur

 17. @ henk v d laar

  em,.. dan kunnen we meteen gaan bivakeren bij het stembureau zo vaak als we dan zouden moeten gaan stemmen?
  klinkt gezellig ;-)

  Reactie door patrick — woensdag 15 december 2004 @ 16.40 uur

 18. wel een hele dure sociale werkplaats. en die betalen wij ook nog.

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 16.40 uur

 19. :-)

  Reactie door patrick — woensdag 15 december 2004 @ 16.44 uur

 20. patrick, misschien wel ja, helaas. we maken er een geintje over maar eigenlijk is het diep en diep triest. wat in den haag gebeurt.

  project in delfzijl – miljarden
  haventerreinen in amsterdam – miljarden
  betuwelijn – miljarden
  hsl – miljarden

  en dan nog schandalen die niet direct geld kosten maar wel blunders zijn. bijlmerramp, het onderzoek en er niets mee doen. irt. bouwfraude, wat al jaren bekend is en dan niet zo kort geleden maar echt al vele jaren terug. en eigenlijk teveel om op te noemen de vele projecten die echt mislukken omdat men in den haag niet kunnen nadenken.

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 16.45 uur

 21. hetvolgende debacle zit er al weer aan te komen nl.JSF.
  het kabinet vreest een strop van +/- € 800 miljoen.
  Met dank aan de hr.Mat Herben van de LPF.

  Reactie door gupicom — woensdag 15 december 2004 @ 16.46 uur

 22. @ Mad (23):

  OK, MAD, maar vergeet niet dat de SP steeds oppositie hiertegen heeft gevoerd. Ze zijn dus niet allemaal hetzelfde. En:…..

  @ Henk van de Laar (25):

  Inderdaad, Henk van Gijzel is een oprechte, goeie peer. Helaas een van de weinige bij de PvdA.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 15 december 2004 @ 16.47 uur

 23. Pardon, Frits van Gijzel, geloof ik!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 15 december 2004 @ 16.49 uur

 24. idd, kabinet leeft op iets te grote voet… bij de gewone man heet het geloof ik koopzucht (hmz, of bij meestal bij uh de gewone vrouw dan ;-)) maar in den haag mag ut gewoon zomaar,

  therapietje@ kabinet een ideetje misschien?

  ;-)

  greetz patrick

  Reactie door patrick — woensdag 15 december 2004 @ 16.49 uur

 25. rob van gijzel heet hij, maar wat maakt het uit.

  zodra een politicus te eerlijk wordt dan gaat zijn kop eraf. dus jan pas maar op. in jou partijzal dat waarschijnlijk niet gebeuren, maar een gewaarschuwd man….

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 16.56 uur

 26. Ja, de waterlanders komen bij mij op als ik jouw stukje lees. Niet mijn tranen maar die nieuwe Waterland stichting. Hun signatuur: sociaal-individualisme.
  Ik ben wel solidair met de zwakkeren in de samenleving maar ik baal van het financiële wanbeleid.
  Ik wil niet langer bijdragen aan een collectieve pot. Ik leg zelf mijn geld voor het pensioen/wao/ww wel opzij. Betaal zelf wel mijn ziektekosten. Om het goedkoper te maken samen met mensen die ik vertrouw, met door de notaris goedgekeurde statuten. Een stichting “stop het graaien en verkwanselen van mijn zuur verdiende centen”. Misschien kunnen de SP leden een collectief Pensioen en ziektekosten stichting oprichten. Geen dure stoelen voor de directie. Geen prestige projectjes waar niemand op zit te wachten. Wat nu te doen met de loonbelasting?. Ik gooi maar wat in de groep hoor, maar er komt een einde aan mijn solidariteit voor de grote graaiers.

  Reactie door Alie Dekker — woensdag 15 december 2004 @ 16.59 uur

 27. door dit soort dingen is er nu heel veel onrust in nederland. en wordt er een zondebok gezocht omdat we denken dat den haag niet is aan te pakken.

  maar als we nu in nederland is echt ergens voor gaan staan dan moeten we gewoon de hele boel plat gooien. stoppen met betalen van belastingen. tot dat men in den haag eens echt gaat doen waar ze voor aangenomen zijn. of dat ze een referendum gaan houden op de manier zoals in zwitserland. dan breng echte democratie in nederland want die is nu heel ver te zoeken.

  onze kinderen en hun kinderen zullen blijven boete voor de betuwe / hsl lijn. daar blijven we in nederland voorlopig nog jaren op leeg lopen.

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 17.05 uur

 28. wat me met name stoort aan het rapport; is dat het rapport geen onderscheid maakt tussen de verschillende politieke partijen in de kamer. De kamer wordt namelijk ook iets verweten. En daarmee scheert men alle partijen over 1 kam zo ook de S.P. om maar de regeringsfracties en vooral de PvdA van Duivenstijn wat uit de luwte van de kritiek te houden.

  Dat vind ik een ernstige zaak. De S.P. heeft juist zijn plicht nooit in deze periode op dit punt verzaakt; zoals Jan M. hierboven beschreef. Het rapport was op zich ook weggegooit geld; omdat we de uitkomst al lang wisten. We kunnen met z’n allen nog zoveel willen en eisen van de schuldigen; maar ze zijn er allemaal alweer vandoor met andere drukke en goedbetaalde bezigheden.

  Er is maar 1 antwoord daarop en dat is dat we dan maar eens persoonlijk dat zooitje moeten wegvegen en grofweg opsluiten in de gevangenis; want daaar horen ze thuis!

  Reactie door Space invader — woensdag 15 december 2004 @ 17.07 uur

 29. Bernard Uitdenhemel
  MikeAlfaDelta *rogerbliep* misschien ?
  Nee, geen madurodam, madurodam is het afweer systeem van Nederland tegen vliegtuigen die ingezet worden als wapen. Lachuh man, terroristen vergissen zich steeds. En op zondagen zijn er speciale scheld sessies. Kan je boven het Binnenhof gaan hangen, en scheld je ze allemaal uit…lucht erg op. Of je gaat er op staan springen..kost wel wat, maar je krijgt ook wat he’!

  Olav Meijer
  Weet ik, maar zou toch graag een soort herhaling zien..en ieder speech afsluiten met ‘oja kamerleden, er is nog steeds een mogelijkheid om je zakken te vullen, wachtgeld, sollicitatie plicht en andere extraatjes…laten we hier iets aan doen.’ Denk als je dat 70 x gezegt hebt dat het wel blijft hangen bij ze.

  Reactie door MAD — woensdag 15 december 2004 @ 17.11 uur

 30. 39 – space invader, den haag kan alleen maar vingerwijze. ik ben niet fout maar jij. dan hoef ik niks op te lossen maar de ander. makkelijk toch.

  ze moeten eens leren de schuld bij zichzelf te leggen. dan kom je tot oplossingen.

  maar wat je zegt weer mooie rol wc-papier. er wordt toch niks meegedaan met als zovele rapporten. en om dit rapport te krijgen hebben ze van jou en mij geld zelfs een heel nieuw gebouw neergezet. alleen voor deze commissie. wist men dat?

  Reactie door henk van de laar — woensdag 15 december 2004 @ 17.12 uur

 31. Deutsche Bundestag besloot vandaag unaniem om de Betuwelijn (in Duits; Marmelade Strecke) een direkte verbinding te geven naar Fantasialand.

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — woensdag 15 december 2004 @ 17.12 uur

 32. @ Bernard Uitdenhemel (42):

  Dat levert dus een Widerstandsgruppe Marmelade Strecke (WMS) op…..

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 15 december 2004 @ 17.31 uur

 33. En wat buitelen de hoge heren in Den Haag nu weer over elkaar heen. Klapklap voor de commissie en méér verantwoording voor de kamer, méér controle. Voor het gemak laten ze de Zuiderzeelijn nog even uit de goede voornemens. Ondanks het feit dat de commissie (waar zoveel applaus voor is) ‘vraagtekens zet bij de nut en noodzaak’ van de snelle spoorverbinding.

  Reactie door Renske — woensdag 15 december 2004 @ 19.21 uur

 34. Tevens wil de partij het begrip ambtsmisdrijf uitbreiden met strafbaarstelling van het misleiden van het parlement door bewindslieden.

  Mooi Gesproken!!!
  Ik ben voor.

  Reactie door Henry — woensdag 15 december 2004 @ 19.39 uur

 35. Kijk al helemaal uit naar de wens van Balkenende voor het nieuwe jaar. dat zal vast worden: ‘ik ga heel goed op de centjes van de burger letten’ *maccleansmile* of *serieusbolkedebeergezicht’. Daarna schieten de politici brullend van het lachen naar alle kanten, als het maar uit de buurt van camera’s is, waar ze met tranen in hun ogen zichzelf staan suf te lachen….mjah zoiets stel ik me wel voor bij die lui…

  Reactie door MAD — woensdag 15 december 2004 @ 19.44 uur

 36. Ja, vandaag nog invoeren als het aan mij ligt, maar helaas is dat dus niet zo…

  Zal wel weer net zo doodbloeden als het plan deze regering te lozen…

  Reactie door Lambert — woensdag 15 december 2004 @ 19.57 uur

 37. Wat een interessant geoudehoer is het weer. Als vanouds.

  Reactie door ? — woensdag 15 december 2004 @ 20.26 uur

 38. Jammer he, dat de SP dat altijd schijnt te overkomen. Het juiste inzicht hebben , maar er wordt niet naar geluisterd. Altijd achteraf gelijk krijgen, maar niemand die zich dat dan nog herinnert. Behalve de SP zelf dan.

  Zoals ik al wel eerder eens gemeld heb, ben ik voor het strafbaar stellen van deze praktijken. We hebben het hier over heel belangrijke dingen. En daar mag best meer verantwoording over worden afgelegd.

  Reactie door Helma D. — woensdag 15 december 2004 @ 20.52 uur

 39. Het is altijd hetzelfde.
  Jan de werkman mag alles betalen, maar de hoge omes niet.
  Die rotszakken blijven altijd buiten schot.
  Kan mij dat van Lubbers nog goed herinneren.
  Zijn familiebedrijf had belasting schuld.
  Lubbers gaat even met de rechter praten, en de volgende dag lijkt alles een vergissing te zijn, jaja????
  Hij gaat zogenaamd voor zijn werk naar vere landen.
  Maar hij regelt toch maar gelijk even de dingen die zijn familiebedrijf aangaan.
  Op kosten van de gemeenschap, weet dat uit goede bron, maar of Lubbers daar ooit voor op het matje geroepen is weet ik niet.

  Nu dat er veel te veel geld over de balk is gemieterd aan die Betuwelijn en HSL mogen de mensen op een houtje gaan bijten.
  De vvd, die daar hard aan heeft meegeholpen, heeft weer de grootste bek.
  Als je nog nooit ziek bent geweest, word je hier toch behoorlijk misselijk van.

  Goedenavond MAD, leuk weer wat van je te lezen.

  Reactie door Leo 3 — woensdag 15 december 2004 @ 21.13 uur

 40. Bericht in de AD van vandaag over “De Betuwelijn”
  (Voor insiders: Die Marmelade Strecke)

  15-12-2004
  SP: liegende ministers keihard aanpakken

  De SP wil een keiharde aanpak van ministers die de Tweede Kamer voorliegen. Zulk gedrag moet worden gezien als een ambtsmisdrijf, zodat de bewuste bewindslieden kunnen worden vervolgd.

  Tsjahhh, wie heeft er nu eigenlijk boter op, en dan welk hoofd.

  “Whatabout the Parlement in the meantime…?”
  Beetje de tekst aanpassen en dan staat er vervolgens het volgende;

  Fractieleider Marijnissen wil ook een zwarte lijst van liegende bestuurders en parlementsleden die zo misstanden verhullen, om ze voor altijd uit dit soort functies en activiteiten te weren. Dit staat in de SP reactie op het eindrapport van de Commissie “Weblog” over migraine veroorzakende vrije meningsuitingen. Fel is Marijnissen vooral over het ‘Weblogschandaal’ op zijn Weblog waarin hij zelf als leugenaar op zijn eigen log werd uitgemaakt.

  jawel…..

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — woensdag 15 december 2004 @ 21.56 uur

 41. ?

  Reactie door Helma D. — woensdag 15 december 2004 @ 22.11 uur

 42. Ditto: ??

  Reactie door Lydia — woensdag 15 december 2004 @ 22.26 uur

 43. Ja, volgens mij heb ik iets gemist??? of niet…

  Reactie door Helma D. — woensdag 15 december 2004 @ 22.29 uur

 44. eindrapport van de Commissie “Weblog” over migraine veroorzakende vrije meningsuitingen.

  Comment van Bernard Uitdenhemel — 15 december 2004 @ 21.56

  @Bernard

  Heeft toch niet met vrijheid van meningsuitingen te maken,.. maar met ontopic blijven en discussie die totaal off topic zijn?….

  Reactie door patrick — woensdag 15 december 2004 @ 22.29 uur

 45. …uh discussieS dus :-)

  Reactie door patrick — woensdag 15 december 2004 @ 22.30 uur

 46. Helaas NIETS in het rapport Duivesteijn over de twee andere “verborgen” agenda’s:

  1) De Betuwelijn was weer zo’n klusje voor de Verenigde Staten waar Nederland geen “nee” tegen durfde te zeggen. In Duitsland bevindt (bevond) zich de grootste Amerikaanse troepenmacht buiten de V.S., en die moeten voor hun “Rapid Intervention Force” natuurlijk wel snel en veilig naar de Rotterdamse haven kunnen worden getransporteerd.
  Tja, tot de oorlog in Irak. Duitsland was daarvan geen voorstander, legde de aansluitende Duitse spoorlijn niet aan, en Bush trok zijn troepen grotendeels terug. En wij zijn miljarden kwijt.

  2) De omkoopschandalen: grote bouwboeven en topambtenaren hebben zó overduidelijk onder een hoedje gespeeld waar het ging om de orders van Betuwelijn en HSL-Zuid, dat de stank nauwelijks meer te verbergen is.
  Onderbelicht is ook gebleven dat dezelfde bouwcombinaties voor vele miljoenen belastinggeld hebben gebruikt voor projecten die helemaal niets met deze overheidsopdrachten te maken hadden: Vinex-locaties gebouwd met machines, zand, grond, beton en manuren die doodleuk op conto van de burger werden geboekt.

  Reactie door Olav ten Broek — woensdag 15 december 2004 @ 22.37 uur

 47. Waar men in Frankrijk deze week vol trots hun mooie kunstwerk over de rivier de Tarn aan de wereld laat zien, moeten de ministers en politici het hier juist ontgelden juist omdat door hun (of eigenlijk: hun voorgangers, maar onder de verantwoordelijkheid van deze ministers vallend) de komst van een bouwwerk van infrastructuur mogelijk is gemaakt waar niemand nog trots op kan zijn. Met medeweten van ministers en door toch wel grote naïeviteit van politici van grote partijen is de Betuwelijn geworden tot een torenhoog bouwwerk wat de kostenoverschrijdingen van enkele miljarden euro’s betreft. En daarbij heeft Nederland er weer een kilometerslange, dubbele betonnen geluidsmuur bij die als een moderne Hadrian’s Wall van west naar oost door en onder de Lage Landen doorloopt. Een muur die alleen her en der nog wordt onderbroken door wegen, want anders zou de afscheiding die de muren en de spoorlijn zelf met de bewoonde wereld wel erg totaal zijn. Toch nog iets wat misschien nog in het Guinness Book of Records kan worden opgenomen.

  Als het ooit nog zover mocht komen dat de Betuwelijn niet verder wordt afgebouwd maar juist wordt afgebroken (vanwege de hoge schrootprijs van staal die de Nederlandse staat nog veel aan inkomsten kan geven, en het beton van de geluidsmuren dat weer hergebruikt kan worden voor sociale woningbouw) dan hier alvast een afscheidsgedicht voor deze Betuwelijn.

  Arme Betuwelijn

  Eerst moest je er komen
  Jouw komst was nut en noodzaak tegelijk,
  en een cadeau voor onze economie,
  van Sinterklaas voor onze staat.

  Maar nu wil niemand je meer hebben,
  want onverdiend is jouw toekomst al geschetst
  onrendabel, onbereden, onbemind stukje spoor
  eenzaam en verlaten zul je zijn.

  ach kostbaar lijntje zonder treintje
  was je maar gedachte-experiment gebleven
  en niet verder tot project uitgekristalliseerd
  dan was je ons nu niet tot schuldenlast
  ontsproten uit het laboratorium der ambtenarij.

  Reactie door David Tompot — donderdag 16 december 2004 @ 4.52 uur

 48. Naar aanleiding van het rapport over de bouwfraude schijnt vandaag iemand veroordeelt te zijn… met een werkstraf van 240 uur.
  Dat zal ze leren… :(
  Het blijft een mooi gezicht, al die dikke rapporten… IRT, Sebrenica, Integratie, Bouwfraude en nu dit weer.
  Er gebeurt verder niets mee, maar het houdt de mensen leuk bezig.

  Jammer van al dat weggegooide geld, vooral in een tijd dat de armoede in Nederland razendsnel toeneemt… en alle aandacht gaat naar de vreselijke veiligheidsrisico’s die hier gelopen worden.
  Politici zijn als goochelaars. Wie wil weten wat er echt gebeurt moet letten op de hand die het minst beweegt…

  Reactie door Heraclitus VII — donderdag 16 december 2004 @ 5.30 uur

 49. eigenlijk zou er een parlementaire enquete moeten komen. dan kan je ook gaan straffen.

  Reactie door henk van de laar — donderdag 16 december 2004 @ 9.48 uur

 50. Op zich kunnen politici dit heel makkelijk aanvechten…als ze willen. Onder bevolking is een onwijs draagvlak voor het aanpakken van corrupte, zakkenvullende en foute politici. Maar het is nog steeds allemaal zo lief braaf en aardig…

  Reactie door MAD — donderdag 16 december 2004 @ 9.57 uur

 51. Economie is niets anders dan het rondpompen van geld. Aan de politiek te bepalen hoe het wordt rondgepompt. Wel interessant te lezen dat er nu wordt erkend dat de 2e kamer het allemaal niet kan bijbenen, hoe ziet Jan dat?
  Wat er nu met dat Maffiaministerie moet gebeuren is natuurlijk ook een boeiende vraag. Misschien moeten er maar wat meer Sp’ers daar gaan werken?!

  Reactie door Opheffer — donderdag 16 december 2004 @ 10.33 uur

 52. De enigste manier om politici te straffen is naar het stemhokje gaan en daar verstandig gaan drukken. Liegende politici en falende ambtenaren straffen zichzelf namelijk nooit. Pas na veel hangen en wurgen krijgen sommige ambtenaren; zoals die paar van verkeer en waterstaat; die zich door BAM en Koop Tjuchem lieten tracteren op een YabYum-orgie en een mooie tuin; een werk”straf” van een uurtje of 40. Bah

  Reactie door ReneR — donderdag 16 december 2004 @ 10.45 uur

 53. #52 Benard Uitdenhemel

  Ik ben het met je eens, dat er een invloed gaande is binnen de S.P. om kritiek uit de eigen achterban te negeren en te weren. Maar vooralsnog ken ik dit voornamelijk van slechts 1 persoon. Ze zijn erover aan het vergaderen, hoe men toch aan de wensen van off-topic liefhebbers en voorstanders van het vrije woord hier blijkbaar tegemoet kunnen komen. Het is even afwachten dus en pas daarna kan je je harde oordeel wat mij betreft vellen over dit soort zaken. Vooralsnog kun jij je kritiek hier dus nog kwijt. Laten we het dus nog even on-topic houden; zoals ze dat zo graag willen in Rotterdam…

  Reactie door ReneR — donderdag 16 december 2004 @ 11.08 uur

 54. Ach ja strafmaatregelen gelden kennlijk alleen voor het gepeuppel,niet voor corrupte poitici en hun maffia praktijken.

  Wie stelt het verbrassen van ons belastinggeld nu eindelijk eens aan de kaart? Of kun je corrupte lui met geld niet meer bestrijden?

  Reactie door krul — donderdag 16 december 2004 @ 11.27 uur

 55. herstel: gepeupel en aan de kaak,

  ik zou niet willen dat iemand die
  niet goed het Nederlands beheerst,
  zou denken dat dit juist is.

  Reactie door krul — donderdag 16 december 2004 @ 11.45 uur

 56. goh k vroeg me al af wa gepeuppel nou weer was @krul ;-)

  Reactie door patrick — donderdag 16 december 2004 @ 11.48 uur

 57. ik ben geen revolutie mannetje maar een van het dialoog. maar ik denk dat den haag eens goed schoongeveegd moet worden.

  en eigenlijk zou een volksvertegenwoordiger niet langer dan 8 jaar in de kamer mogen zitten om te voorkomen dat ze vast gaan plakken aan het pluché. en daarna gewoon net als alle mensen gewoon weer soliciteren naar een baan of je oude baan opnemen. ze zien nu als “gewoon” werk en verliezen alle werkelijkeheids gevoel. ze worden werk blind en gaan slapen.

  Reactie door henk van de laar — donderdag 16 december 2004 @ 12.14 uur

 58. voor hun is het baan ipv dat ze ons moeten vertegenwoordigen.

  Reactie door henk van de laar — donderdag 16 december 2004 @ 12.15 uur

 59. Start de parlementaire enquete over de IJzeren Rijn dan ook maar alvast.
  http://paullempens.sp.nl/weblog/index.php?p=500
  http://weert.sp.nl/ijzerenrijn/

  Reactie door Paul Lempens — donderdag 16 december 2004 @ 12.21 uur

 60. Bij elk commerciëel bedrijf worden mensen ontslagen als ze blunderen en veel te veel geld uitgeven, zonder dat er ook maar enige rechtvaardiging voor te vinden is. Kabinetsleden mogen blijven zitten vanwege de “Sorry”- cultuur die men geadopteerd heeft daar. Men doen daar waarvan wij al jarenlang de medische wereld van betichten: ze houden elkaar de hand boven het hoofd. Er is iets flink mis als je niet functionerende, geldverslindende, over controlerende en jegens minima en zieken extreem wantrouwige ministers en staatssecretarissen niet mag ontslaan uit hun functie als kiezers = het volk. Kan daar nou echt niets aan gedaan worden? Dit kabinet is dit land aan het verkwanselen ten koste van de minima en middeninkomens tot 2 x modaal. Steeds meer massa-ontslagen, steeds meer kleine ontslagen, sterke verhogingen van kosten en premies, geen investeringen in goede en verstandige zaken, steeds meer armoede en steeds meer zieken in pijn en angst en erger. En een groeiende polarisatie tussen arm en rijk, oud en jong, ziek en gezond en nu ook tussen Moslim en “Christen” . Juist, nu we samen moeten werken om van dit land iets te maken waar iedereen blij mee en trots op kan zijn. Wat mij betreft is dit kabinet op staande voet ontslagen wegens wanprestaties!

  Reactie door Lydia — donderdag 16 december 2004 @ 15.25 uur

 61. 65) ReneR
  Over 52)

  Wellicht voor velen te cryptisch maar dus toch niet geheel OF TOPIC als men berichten die direkt voortvloeien uit het onderwerp integreert. De vraag blijft dan wat en wie een bijdrage interpreteert als OF of ON TOPIC en zo ja waarom dan.
  Het stukje waarop jij reageerde was een werkelijk geplaatst redactioneel stuk in het Algemeen Dagblad dat direkt met het onderwerp te maken had.
  Wat ik bedoelde?…….

  De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

  Maar ik denk dat jij dat wel weet Rene….

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — donderdag 16 december 2004 @ 16.32 uur

 62. Waarbij OFF liever met 2 effen.

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — donderdag 16 december 2004 @ 16.33 uur

 63. Hm….Ik meen te constateren dat geen consequent “off topic-beleid” wordt gevoerd. Worden alleen off topic-comments verwijderd, die wat ál te critisch zijn?

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 16 december 2004 @ 17.16 uur

 64. Het zit anders…
  Kritiek is hier per saldo altijd OFF-TOPIC

  ondanks;
  Uittreksels van een plaatsing door Jan op zijn Weblog

  Er werd en wordt hier niet gecensureerd. Hier worden geen meningen geskipt. Dàt is het uitgangspunt.

  Het enige wat ik vraag is: Gedraag je ‘n beetje, en hou je ‘n beetje aan het onderwerp.

  Comment van Jan Marijnissen — 2 december 2004 @ 19.08

  @ 50 en 51.
  Iedereen is verantwoordelijk voor z’n eigen woorden.
  En, iedereen mag hier zeggen wat ie op zijn of haar lever heeft.
  En verder, politiek is niet voor bange mensen…
  Groet, Jan

  Comment van Jan Marijnissen — 3 december 2004 @ 1.39

  OK, dit is OFF-TOPIC maar wel een ITEM

  Verder staat dit bericht niet lang op dit Log want wordt direkt verwijderd als opgemerkt.

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — donderdag 16 december 2004 @ 17.38 uur

 65. He Bernard, is het leuk daar in de hemel? Ik ben 1 1/2 dag of zo geblokkeerd geweest, ik bedoel ik mocht geen bijdragen meer leveren aan dit prachtige forum van de SP. Ik ben blij dat Jan M. of zijn webmaster heeft ingezien dat dat niet de goede weg is maar goed. Ik heb overigens geen boete gedaan, er is niets waar ik me voor schaam. Voorzover ik weet. We moeten ons aan het onderwerp houden, dat wel. Dus hopelijk weet Jan M. waarover er gepraat moet worden…………..
  Die Betuwelijn, ja, om razend van te worden. Ik vind het geweldig dat de SP een zwarte lijst wil maken. Doen. En ook voor bouwbedrijven want die bouwfraude gaat gewoon door. Blijkt nu. Als ik dit allemaal lees, heb ik ineens geen zin meer om belasting te betalen. Gek he.
  P.S. SP wanneer gaan we over Turkije praten? Toch niet als het een voldongen feit is? :-)

  Reactie door Marja — donderdag 16 december 2004 @ 18.16 uur

 66. In het bedrijfsleven moeten de grote jongen, de zogenoemde CEO’s maar ook commissarissen een aansprakelijkheidverzekering afsluiten.
  Misschien ook een idee voor de regering?
  Wanprestatie wordt dan toch nog een beetje gestraft.

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — donderdag 16 december 2004 @ 18.39 uur

 67. Ik denk dat het enigste; wat ons van dergelijke bestuurlijke blunders en misbruik kan behoeden is; dat de staat botweg de begrotingsoverschrijdingen van al die projecten deels moet terug vorderen op de belangengroepen en politici/ambtenaren die tegen beter weten in hun zin hebben door zitten drukken.

  Zou direct betekenen; dat gasten als Jorritsma en Netelenbosch en Maij-Weggen direct voor de rest van hun leven van de bijstand en schuldsanering mogen leven. Ik heb daar volstrekt geen medelijden mee laat staan moeite. Zo leren ze het gemak wel af; waarmee ze geld van de gemeenschap wensten te besteden.
  Bij Jorritsma is overigens nog wel een leuke duit te halen met al haar betrokkenheid in bedrijven en in het Jorritsma-imperium zelf. Mag ze zelf ook een keer voor TV 2 Vandaag aansluiten in de rij voor een pakketje voedselhulp in Helmond….

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — vrijdag 17 december 2004 @ 1.31 uur

 68. Hylke en Gerlof Jorritsma zijn anders heel aardige en betrouwbare mensen.
  Als bouwbedrijf dus zeer betrouwbaar en sociaal ook naar het personeel en hebben niet alleen in Bolsward of Friesland maar ook landelijk een uitstekende reputatie.
  (Vroeger met ze gewerkt)

  Reactie door Bernard Uitdenhemel — vrijdag 17 december 2004 @ 9.23 uur

 69. maar het blijven jorritsma’s en als je politicus bent dan doe je aan liegen en bedriegen.

  Reactie door verontrustende nederlaner — vrijdag 17 december 2004 @ 15.00 uur

 70. Ik heb het dan ook over die arrogante Annemarie!! ; die ook ineens last had van geheugenverlies tijdens de bouwfraude enquete!

  Reactie door ReneR — vrijdag 17 december 2004 @ 23.32 uur

 71. Ok, dat spoor ligt er maar kan iemand mij vertellen of er ooit een trein over ging? Op tv heb ik gezien dat het ergens in
  het landschap achter Zevenaar 12 kilometer van Duitsland ophoudt en dat de rails in Duitsland niet geschikt is.
  Plus dat het een enkel spoor was. Mij een raadsel.

  Daarbij komt dat tunnels soms twee zeecontainers hoog zijn en bruggen slechts een zodat maar een laag erop kan en de helft van de vooruitberekende capaciteit gebruikt kan worden.

  Nu las ik in het nrc een maand terug dat een vrachtauto per trein door Duitsland vervoeren 15 cent per kilometer kost en als een diesel 1 op 6 verbruikt dan is het goedkoper want 1 liter kost 1 euro. Als het traject 180 kilometer is dan zou het
  27 euro per vrachtauto opleveren en 10 0/0 minder kosten dan
  180 km bij 1 op 6 dieselverbruik over de weg, 30 euro.

  Stel dat er 42 trucks op een trein kunnen en er kan op de helft
  gerangeerd worden ( = enkel spoor ) zodat de ene trein op een zijspoor gezet de andere laat passeren dan kan het met vier treinen misschien 24 x per dag heen en weer. Dan is er aan ieder
  eind een lege laadtrein, een uur om alles erop te rijden en
  continue twee treinen onderweg bij 180 km per uur.

  Dat is dus 48 x 42 is 2000 vrachtauto’s per dag, heen en weer
  of bij alleen heen dubbele treinen en/of tekens leeg weer terug.

  Stel dat afschrijvings- of lease kosten rijdend materieel plus electra en onderhoud infrastructuur minus opbrengst internet bekabeling 10.000 euro per dag is dan wordt niemand er bij een
  marge van 5 euro per rit wijzer van.

  Nu heeft iedereen wel een mening over de Betuwelijn maar ik
  betwijfel of iemand uit de rijstebrij van openbare gegevens
  iets kan afleiden waar mee te rekenen is in plaats van tijd
  te verkwisten hoe en waarom het allemaal zou fout kan gaan.

  In bovenstaand rekenvoorbeeld zijn twee breakevenpunten opgenomen. De vrachtrijders kunnen in een wagon de administratie bijwerken plus inklaren etc.
  Er kunnen ook containers vervoerd worden.

  Reactie door Paul — zaterdag 18 december 2004 @ 1.56 uur

 72. Paul, heb je ook berekend wat het kost over water? Want dat was de actie van de SP: LAAT DE BETUWELIJN VAREN. Vanaf het allereerste moment is die actie gevoerd, namelijk. Blind en doof zijn de heren bij de grote bedrijven in de Rotterdamse haven en blind en doof zijn de Haagse politici.

  Reactie door Lydia — zaterdag 18 december 2004 @ 5.38 uur

 73. # 84 @ Lydia, over water is toch meer voor turf, grint, kolen
  en stokolie, bulk gestort en geen zeecontainers kapitaalgoederen of consumentenartikelen?

  Als het levering haven Rotterdam is voor een firma in Polen
  kunnen ze toch beter trucks laten rijden ipv dagen met
  vervoer over water verliezen? Bloemen en groenten uit het Westland gaan toch ook niet per schip naar Duitsland?

  Reactie door Paul — zondag 19 december 2004 @ 0.48 uur

 74. paul ergens heb ik al geschreven dat er twee boten varen tussen rotterdam en duitsland de jowi 1 en 2, die kunnen tesamen 320 containers vervoeren dat is een trein van 14,5 kilometer. daar zitten allerlei goederen in. dus niet alleen turf en nog meer wat jij aangeeft.

  er zijn miljoenen verloren gegaan in het sanereren van de binnenvaartvloot. omdat de oosteuropeanen op onze markt werken met hun vloot. dat oost europa verhaal is niets vanuit gekomen. dat is dubbel geld weggooien in nederland de betuwe lijn en de sanering van de vloot.

  geen enkele trien kan tegen de snelheid op van de vrachtauto cq. boot. de trien is leuk als je van nederland naar rusland moet meer voor zo’n kippeeindje is een trein niet geschikt.

  en de jowi 1 en 2 zijn niet de enige binnenvaart schepen die varen. het is goedkoper, sneller en veiliger.

  neem dat maar aan van iemand die in de transportwereld werkt.

  Reactie door henk van de laar — maandag 20 december 2004 @ 14.56 uur

 75. he, sanering van de binnenvaartvloot? Klinkt als saneringspremie
  voor de boomgaarden destijds. Niemand te vinden die appels wil
  plukken, dan maar de paarden erin en vervolgens na een paar jaar
  een omhakpremie. Weg boomgaarden.

  Wat voor boevenbende is hier eigenlijk aan de macht in dit land?
  Jammer dat we de Oost niet meer hebben, kon al dat rapalje daar
  gaan plunderen. Nu is de belastingbetaler de klos. Wie zijn er
  van de Betuwelijn wijzer geworden? Alleen ambtenaren en hun
  aannemersvriendjes! Ligt daar een eind schroot waar niemand wat
  aan heeft en er is nooit een trein overheen gegaan.

  Laat ze het geld maar terugvorderen omdat er volgens Europeese
  regels nooit een internationale aanbestedings inschrijving is
  geweest of iets en de hele procedure ongeldig.

  Reactie door Paul — dinsdag 21 december 2004 @ 2.55 uur

 76. SENSATIE

  Alle kippen weer eens van de leg. Wat leven er op aarde toch een berg mensen verkeerd.

  Maar de uitspraak doet denken aan de Brit op de snelweg Rotterdam – Breda. Die hoorde van een spookrijder op de A16. Ééntje maar? vroeg de man zich vertwijfeld af. Ik zie er wel honderd!

  De moraal van mijn verhaal is dat het leven naast van de werkelijheid zorgt voor een niet aflatende pressie op de samenleving door op zich volstrekt onnodige commotie.

  Als je de graaierij in het Betuwe traject dan zo moeilijk kunt bevatten, begrijp je dan ook de beelden niet van mensen die een helikopter met hulpgoederen bestormen?

  Je ideaalbeeld gaat mischien in diggels maar hier op aarde leven mensen die op zijn minst gezegd bewogen moeten worden in de juiste richting.

  Zodra dat spel vervaagt, verworden mensen tot datgene wat je regelmatig kunt vernemen in alle media.

  Alleen een een adequate spelleider zal regels kunnen oproepen die meer dwingend tot de verbeelding van ons allen spreken.

  Dat zo iets niet perse samen hoeft te gaan met de oprichting van een dictatuur, kun je met eigen ogen bezien in het Chinese model van bestuur.

  In de grond van de zaak is daar het gemeenschappelijk belang herkenbaar door de duidelijke stelling van een gemeenschappelijk doel.

  De individuele vrijheid is daar wel beperkt door de stelling dat het individueel belang niet belangrijker kan zijn dan het publiek belang.

  Een lekker duidelijke regel. Geen adviseurs en commisies, advocaten en juristen tegen beter weten in, uitputtend lang aan de gang houden met zaken die moralistisch gezien zo duidelijk voor de hand liggen in een aantal gevallen.

  Het wetboek is op zich een onmisbaar element in de basis, maar moet nadrukkelijk kunnen worden aangevuld door de regels van cultuur en ethiek.

  Het is nooit te laat om te leren. Ook al is dat gele stukje wereld zwaar geschoffeerd door de westerse gemeenschap in de afgelopen tientallen jaren, moet men toch ook rekening houden met het feit dat zij minimaal al drie maal langer bezig zijn met nationaal maatschappelijk bestuur als dat wij dat hier doen.

  Reactie door Anton — zaterdag 15 januari 2005 @ 5.33 uur

 77. prescription drug identification

  In your free time, visit the sites dedicated to diabetes medication weight loss

  Trackback door prescription drug identification — zaterdag 11 juni 2005 @ 3.51 uur