Srebrenica

De uitspraken van oud-minister Voorhoeve gisteren bij de IKON hebben bij veel mensen bevreemding gewekt. Echter, op de keper beschouwd was er niet veel nieuws onder de zon. Behalve dan dat nu vast staat dat het de VS en het VK waren die ons land en vooral de inwoners van Srebrenica voor de gek hebben gehouden, met het bekende resultaat.

Samen met Karel Glastra van Loon schreef ik in 2000 het boek De Laatste Oorlog, over de Kosovo-oorlog. In dit boek besteedden we ook aandacht aan de val Srebrenica. Hieronder de bewuste passage.

Op 4 februari 2000 stond in NRC Handelsblad het volgende bericht:

Overlevenden uit Srebrenica eisen dat een aantal (voormalige) VN-functionarissen wordt aangeklaagd wegens volkerenmoord, evenals de Nederlanders Joris Voorhoeve (minister van Defensie ten tijde van de val van Srebrenica) en Ton Karremans (commandant van de Nederlandse VN-troepen in de enclave). Een delegatie van de overlevenden heeft dat vanmorgen gezegd tijdens een gesprek met hoofdaanklaagster Carla Del Ponte van het Joegoslaviëtribunaal.

Daarmee begint een nieuw hoofdstuk van een boek dat, ondanks grote inspanningen van de Nederlandse regering, maar niet gesloten wil raken.
Op de morgen van 11 juli 1995 openden Bosnisch-Servische troepen, onder leiding van generaal Mladic, de aanval op het dorp Srebrenica, een zogenaamde ‘safe haven’ ingesteld door de Veiligheidsraad (resolutie 819) ten behoeve van gevluchte moslims. Nederlandse VN-soldaten, opererend onder de naam Dutchbat, hadden de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de mensen in de enclave, maar tegenover de overmacht aan Servische troepen, onder leiding van generaal Mladic, stonden zij machteloos. De door de VN beloofde luchtsteun bleef uit, en het onvermijdelijke gebeurde: de enclave viel. Duizenden moslimmannen op weerbare leeftijd werden gescheiden van de rest van hun familie en afgevoerd. Vrijwel zonder uitzondering werden ze vermoord, net als veel van de mannen die in de nacht voor de val de enclave waren ontglipt, maar later alsnog in Servische handen vielen. Op het moment dat het er écht op aankwam, bood de VN niet wat ze had beloofd: een veilige haven voor de moslims.
Een belangrijke vraag die nog altijd niet afdoende is beantwoord luidt: wie waren er allemaal van op de hoogte dat Srebrenica zou worden opgegeven op het moment dat de Bosnische Serviërs aanstalten zouden maken de enclave te overrompelen? De VN geeft in haar in 1999 verschenen evaluatierapport weliswaar ruiterlijk toe ‘gefaald’ te hebben, echte opheldering over deze kwestie komt er niet. Laat staan dat de verantwoordelijken gedwongen worden verantwoording af te leggen. In ons land is het zelfs vijf jaar na dato politiek niet mogelijk de verantwoordelijken in een parlementaire enquête onder ede te horen.

Tijdens een overleg met de Tweede Kamer een paar maanden na de val van Srebrenica liet minister Voorhoeve weten dat het nooit de bedoeling was geweest de enclave écht te verdedigen en dat safe niet letterlijk ‘veilig’ betekende. Dat had hij al begrepen toen hij in Srebrenica was geweest vlak na zijn aantreden als minister. Maar wisten de leden van Dutchbat en de in Srebrenica samengedreven moslims dat ook? Nee dus. En als de minister dit dan wél wist, had hij dan niet aan de Bosnische autoriteiten moeten voorstellen om de enclave te ontruimen en de mensen te evacueren zodat op voorhand mensenlevens gered hadden kunnen worden? ‘Dat hebben we gedaan,’ was Voorhoevens reactie toen deze vraag hem in de Kamer werd gesteld. ‘Maar men wilde dat niet.’ Als dit waar is, en het stemt overeen met wat sir Michael Rose hierover heeft gezegd in hoofdstuk 6, dan laadt dat een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van de Bosnische leiders van die dagen – al blijft ook dan de vraag gerechtigd in hoeverre de Nederlandse minister van Defensie mede schuldig is. Door publiekelijk alarm te slaan had de druk op de Bosnische autoriteiten ongetwijfeld aanzienlijk kunnen worden verhoogd.
Een andere vraag die gesteld moet worden is deze: hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland zich ooit heeft laten verleiden om zich in dit wespennest te wagen? Daarvoor moeten we terug naar de dagen dat Relus ter Beek nog minister van Defensie was. Het was de tijd dat ons land een Luchtmobiele Brigade aan het opbouwen was. En de tijd dat er vrijwel dagelijks beelden tot ons kwamen van moslims op de vlucht voor de Bosnische Serviërs. En juist op dat moment wilde het Canadese bataljon dat Srebrenica onder zijn hoede had, terug naar huis. Nederland was het enige land dat bereid was troepen te leveren voor Srebrenica. Geen enkel groot land met invloed binnen de navo en/of de VN geloofde dat de enclave verdedigd kon worden. Maar de morele verontwaardiging in ons land was zo groot over wat er allemaal in Bosnië gebeurde, dat de politiek en de media het zicht op de werkelijkheid verloren. Negatieve signalen van navo-bondgenoten werden niet opgepikt, hoewel we – indien er problemen zouden ontstaan – wel afhankelijk waren van die landen. Niemand wist toen nog dat het save haven-concept alleen maar was bedacht om te verhullen dat de Amerikanen af wilden van het Vance-Owen-plan.
Op aandrang van de Tweede Kamer, onder aanvoering van het inmiddels overleden PvdA-kamerlid Van Traa en de cda’er Van Vlijmen, stelde Ter Beek op 7 september 1993 zeer tegen zijn zin Nederlandse militairen ter beschikking van Boutros-Ghali, toenmalig secretaris-generaal van de VN, ten behoeve van de verdediging van Srebrenica. Luitenant-generaal Couzy, bevelhebber van de landstrijdkrachten, verwoordt zijn gedachten over die beslissing in zijn memoires als volgt:

Het was op die manier bij voorbaat een onmogelijke opgave: te weinig militairen, wier handen ook nog eens op de rug werden gebonden. De Bosnische Serviërs, die Srebrenica volledig hadden omsingeld, hadden zo vrij spel. (…) De andere opdracht, het ontwapenen van de moslimstrijders, was eveneens bij voorbaat een wassen neus.

In zijn boek noemt Couzy de operatie een mission impossible en spreekt hij zijn verbazing uit over officieren in zijn eigen staf die voorstander waren van deelname ‘omdat het goed is voor het imago en de presentatie van de Koninklijke Landmacht’. Ook Couzy heeft echter destijds geen verdere consequenties aan zijn standpunt verbonden.
Ons land had zichzelf, zo bleek ook al snel in de praktijk, opgezadeld met een onmogelijke opdracht. Moslimstrijders trokken ‘snachts vanuit de ‘veilige haven’ de omliggende heuvels in om aanvallen uit te voeren op Servische dorpen. Ook vonden er vanuit de enclave beschietingen plaats, in de hoop dat de Nederlanders en de Bosnische Serviërs konden worden verleid tot een vuurgevecht. Toen de Bosnische Serviërs er voldoende van overtuigd waren dat de VN en de navo niets zouden ondernemen als zij de enclave aanvielen, besloten zij ten slotte de provocaties te beantwoorden. Met het bekende resultaat.
Welke andere les kan er uit deze beschamende episode van de Nederlandse geschiedenis getrokken worden, dan de les van bescheidenheid? Maar is die les geleerd? Slechts anderhalve maand na de val van Srebrenica publiceerde de toenmalige minister van Defensie Voorhoeve een boek met de titel Labiele Vrede. Het slot van het op een na laatste hoofdstuk luidt als volgt:

Het belangrijkste middel voor constructieve invloed van een niet zo machtige staat als Nederland ten gunste van ontwikkeling naar wereldrechtsorde is het verwerven van de internationale reputatie een geloofwaardige partner te zijn. Dat wil zeggen: goede voorstellen indienen op het juiste moment, gedekt door consistent binnenlands beleid, en geschraagd door relatief grote economische en zo nodig militaire bijdragen aan de oplossing van internationale problemen. (…) Als Nederland invloedrijk wil zijn, kan het dat bereiken door juist in de moeilijke vraagstukken de risico’s van medeverantwoordelijkheid te aanvaarden. Wie grotere lasten draagt heeft een groter gewicht. Dat geldt ook in de internationale politiek.

De les in bescheidenhied was toen dus nog niet geleerd – maar misschien konden de persen niet meer tijdig worden gestopt.

Wanneer de internationale gemeenschap zich wil bemoeien met binnenlandse en regionale conflicten zijn bescheidenheid, behoedzaamheid en terughoudendheid geboden, zeker als het gaat om het toepassen van geweld. Het gevaar dat het middel erger zal blijken dan de kwaal is steeds levensgroot aanwezig.
Maar de kwaal is zo vreselijk, zullen velen roepen. Hoe zouden wij ons bescheiden, behoedzaam en terughoudend kunnen opstellen bij het zien van zo veel ellende?
De vraag die hier aan de orde is, is echter niet die van de moraliteit. Het is de vraag van de effectiviteit. Met andere woorden: wat is het dat ons doet denken dat de samenleving wel ‘maakbaar’ is als het gaat om buitengewoon ingewikkelde, historisch zwaar beladen conflicten elders in de wereld, terwijl we dat niet geloven als het gaat om relatief eenvoudige nationale kwesties. Zij die de vraag van de effectiviteit niet stellen, en zich alleen beroepen op hun morele motieven, kunnen aan het eind van de rit wel eens ontdekken dat zij uiteindelijk immoreel hebben gehandeld. En de mensen om wie het allemaal was begonnen, kunnen wel eens veel slechter af zijn dan wanneer men wel bescheiden, behoedzaam en terughoudend was gebleven. Moraliteit verwordt tot cynisme wanneer het eigen ‘goede geweten’ belangrijker wordt gevonden dan de realiteit van de medemens. Moralpolitik zonder het filter van de Realpolitik is levensgevaarlijk. En het is een cynische speling van het lot dat juist de politieke leiders die in hun binnenlandse beleid het laatste restje idealisme lijken te hebben opgeofferd aan het ‘realisme’ van de markt, die les in hun buitenlandse beleid niet lijken te willen leren.
Gelukkig gaan er ook steeds meer stemmen op van mensen die wél lering wensen te trekken uit het falen in het verleden. Hans Achterhuis, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente, schrijft in zijn buitengewoon interessante boek Politiek van de goede bedoelingen, geschreven naar aanleiding van de Kosovo-oorlog: ‘Wie de slachtoffers centraal stelt zonder naar de politieke context te kijken, kan wel eens meer slachtoffers maken dan helpen.’ bbc-journalist Misha Glenny, schrijver van het standaardwerk uit 1992 De ondergang van Joegoslavië, verwoordde het veel eerder al zo:

Ons begrip van de oorlog in Bosnië-Hercegovina wordt helaas verduisterd door de grote mate van menselijk lijden en de neiging van veel ooggetuigen om de morele vragen die door het conflict zijn opgeworpen, te verwarren met de politieke kwesties die het verleden veroorzaakt. (…) Buiten de Balkan heeft de algemene mening postgevat dat die oorlogen worden gevoed door ‘oude haatgevoelens’, zoals de Britse premier John Major ze heeft gekarakteriseerd. Bovendien heeft overal de theorie ingang gevonden dat het begaan van wreedheden een centraal oorlogsdoel is (vooral van de Serviërs). Dit wijst op een gebrek aan historisch begrip, dat heeft geleid tot een vaak stompzinnige interpretatie van de kant van de internationale spelers in het huidige drama. Vaak is deze aangemoedigd door de medespelers ter plaatse om hun politieke doeleinden dichterbij te brengen; dit alles heeft, over het algemeen, ervoor gezorgd dat dat wazige conglomeraat dat pronkt met de naam ‘de internationale gemeenschap’, heeft bijgedragen tot een verergering van de crisis. Om de wreedheden te begrijpen moeten we de politiek begrijpen, en niet omgekeerd.

En de Nederlandse publicist Paul Scheffer schrijft in NRC Handelsblad van 11 december 1999:

De militarisering van de menslievendheid kan de wereld veel onveiliger maken. Zo kan het doel dat men nastreeft, worden ontheiligd door de middelen die worden gebruikt. (…) Humanitaire interventie, dat wil zeggen oorlog omwille van de mensenrechten, kan geen algemeen aanvaarde regel in het verkeer tussen naties worden en zal een grote uitzondering moeten blijven. De krijgsmacht moet zich dan ook niet in toenemende mate op deze doctrine gaan baseren. Anders lopen we het gevaar dat het militaire aanbod vanzelf de vraag naar interventie gaat oproepen.

Met name dit laatste punt moet ons zorgen baren. Niet alleen Nederland maar vrijwel alle navo-lidstaten zijn hun krijgsmacht aan het ombouwen in de richting van een interventiemacht, te gebruiken voor ‘conflictpreventie’ en ‘conflictbeheersing’, of wat voor andere eufemismen er inmiddels voor zijn gevonden. In het debat waarin de Kamer in 1993 minister Ter Beek dwong Nederlanders naar Srebrenica te sturen, speelde het argument van de beschikbaarheid van de Luchtmobiele Brigade een belangrijke rol, net als bij een deel van de legertop – zoals wij hierboven reeds zagen. En wat te denken van Madeleine Albrights beroemd geworden, verwijtende woorden aan het adres van generaal Colin Powell toen die zich wat gereserveerd opstelde in reactie op Albrights voorstellen voor een harde interventiepolitiek in Bosnië? De machtigste vrouw van de Balkan zou gezegd hebben: ‘Wat hebben we aan zo’n fantastisch leger waar jij niet over uitgesproken raakt, als we het niet kunnen inzetten?’ Powell schrijft in zijn boek My American Journey naar aanleiding van het voorval: ‘Ik dacht dat ik ter plekke een beroerte zou krijgen. Amerikaanse soldaten zijn geen speelgoedsoldaatjes die je over een soort Riskbord heen en weer schuift.’ De oorlog in Kosovo heeft bewezen dat er naar Colin Powell niet is geluisterd, al heeft men er wel voor gezorgd dat de Amerikaanse speelgoedsoldaatjes zo hoog boven het Riskbord vlogen dat zíj het er in ieder geval levend vanaf hebben gebracht. En inmiddels begint zich in de coulissen een nieuw team warm te lopen voor het geopolitieke machtsspel – een team dat de Nederlandse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken inmiddels ook mag rekenen tot zijn vurigste supporters.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 11 juli 2005 :: 13.00 uur

71 Comments

71 reacties

 1. He Jan, nu al weer van de partij?
  Heeft mijn kaartje blijkbaar een positief effect gehad ;).

  Ook nu weer even On-topic.
  Schandalig dat juist deze landen hun mond hebben dicht gehouden. Nederland kan nu geen bongenoot van het VK en vooral niet van de VS zijn.

  De tijd van luisteren naar de VS is over, het wordt tijd dat de VS luisterd naar anderen. Dus niet meer gaan doen met preventieve oorlogen van die landen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 10 juli 2005 @ 16.23 uur

 2. BBC World rond het middaguur vandaag een interessantie discussie met o.a. de voormalig Venezolaanse Ambassadeur, een Amerikaanse schrijver en een medewerker van de VN: er zijn twee grote landen die WISTEN dat het fout zou lopen en niets gezegd hebben. Wat denk je, zou dit de Nederlandse militairen een beetje een hart onder de riem steken? Ik mag hopen van wel.

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 10 juli 2005 @ 16.36 uur

 3. HAHAHAHA de VS luisteren naar anderen HAHAHAHA

  Reactie door Ronald — zondag 10 juli 2005 @ 16.38 uur

 4. bah,

  wat een zooi, en nog loopt balkenbende en co achter hun “vriendjes” aan.,

  ze willen erbij horen blijkbaar,

  we wachten op de eerste grote aanslag hier,

  alles voor het egoisme van een pre-MIER

  Reactie door Jansonius — zondag 10 juli 2005 @ 16.47 uur

 5. De Nederlandse regering – zeker deze – zal altijd bereid zijn om voor (halleluja) V.S. waar ook ter wereld, door onze soldaten hete kolen uit een vuur te laten halen.
  U.S. army, with God on there side. (Dylan)
  De andere “as van het kwaad” U.S. en V.K. denken de gehele wereld met militair geweld om te buigen naar een zogenaamde democratie die uitstekend past bij het U.S.wereldeconomisch denken.

  Reactie door Gandalf — zondag 10 juli 2005 @ 16.57 uur

 6. Ronald (3),

  Ja, we moeten samen met andere landen van de VN de VS en het VK onder druk zetten. Dit mag nooit weer gebeuren!

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 10 juli 2005 @ 17.24 uur

 7. Het is bekend dat de weg nar de Hell bezaaid is met goede bedoelingen en de deuren gapen al open…

  En ik vind het een sterke passage over de maakbaarheid die binnen ons land niet geaccepteerd wordt maar tegelijkertijd naar andere landen geexporteerd wordt.

  Reactie door Walking Bull — zondag 10 juli 2005 @ 17.36 uur

 8. Ach, ach, ach, denk je nu echt dat die zich maar ene moer aantrekken van ons?

  Wat amerika toen al via Bush naar voren bracht: “Ben je niet met ons, dan ben je tegen ons”.
  Een brave smile en een keer theatraal van een fiets vallen doet daar niets aan af.

  Conflicten tussen mensen en groepen mensen zijn er altijd.

  Steeds duidelijker wordt dat deze conflicten verergeren als een derde partij zich ermee bemoeit.
  Dan blijken de conflicten een soort randverschijnselen te zijn van een bestaand equilibrium.

  Of wij met onze (in dit geval westerse) denkwijze een dergelijk equilibrium, de bestaanswijze van de mensen daarin, waardevol vinden is steeds weer de drijfveer om in te grijpen.

  En zo zie je dat er een tendens bestaat dat de ene helft van de wereld de andere helft wil bevrijden van oorlog, en dat de andere helft de zielen wil winnen van hun andere kant.

  Reactie door Molly — zondag 10 juli 2005 @ 17.48 uur

 9. Vind je het raar als er hier in ons land zich zulke types als Mohammed B. het recht in eigen hand nemen. Of je het nu leuk vindt of niet,er zijn 8000 van zijn “moslimbroeders” onder toezicht van Dutchbat in koelen bloede vermoord!

  Reactie door Kameleon — zondag 10 juli 2005 @ 18.13 uur

 10. Hallo Jan,
  Welkom terug.

  Vrede, echte vrede, kan niet bereikt worden door militair, of ander geweld.

  Vrede is geen onderdrukking.
  Vrede wordt geboren uit respect.
  Respect is weten en beseffen dat we als mens allemaal gelijk zijn aan elkaar, ondanks alle grote en kleine verschillen in cultuur, opvoeding, levensstijl, e.d.

  Helaas zijn er nog te veel mensen die denken dat ze voorbestemd zijn, als individu of als volk, de rest van de mensheid hun wil op te leggen.

  Deze mensen op hun daden kriticeren is niet genoeg. Dan worden ze alleen maar agressief. Samen, in liefde en redelijkheid, aan deze mensen duidelijk maken wat de gevolgen van hun beleid zijn, – en dit blijven volhouden, ondanks alle tegenwerking, is de enige manier om tot verandering te komen.
  Daarom ben ik tegen elke militaire actie.
  Groet,
  Amita.

  Reactie door Amita — zondag 10 juli 2005 @ 18.45 uur

 11. Helemaal met je eens Amita! Geweldloosheid en Respect!

  Reactie door Walking Bull — zondag 10 juli 2005 @ 20.42 uur

 12. De VS en VK hebben in Londen weer een kunstje geflikt!

  Reactie door Share — zondag 10 juli 2005 @ 21.45 uur

 13. @9
  Ja, dat vindt ik heel raar ja.

  @12
  Lees nu zelf eens wat je zegt. Wat een grote onzin zeg.

  Reactie door ACCEPT — zondag 10 juli 2005 @ 22.14 uur

 14. Blij dat je er weer bent Jan. Ik hoop dat je genezing spoedig verloopt. En je weet wat de dokter heeft gezegt, rustig aan Meneer Marijnissen eerst nog een paar weken rustig aan.

  Reactie door johanna — zondag 10 juli 2005 @ 22.27 uur

 15. Kameleon, lees nou eens wat er over geschreven is en wordt! Ja, de Dutchbatters hebben ook fouten gemaakt, maar denk jij nou echt dat dat handjevol slecht bewapende en bange jongetjes onder leiding van lafaard Karremans ook maar IETS hadden kunnen doen hiertegen? Als ze dat geprobeerd zouden hebben was Dutchbat niet meer teruggekomen. Mladic had ze allemaal afgemaakt. Stuk voor stuk. Ongefundeerde kritiek kan ik me echt boos om maken. Voor de goede order: ik ben tegen de uitzending geweest en ik ben nog steeds tegen uitzenden van welke militairen dan ook uit Nederland naar vreemde landen. Ik ben tegen geweld en oorlogen en alles dat ermee samenhangt! Maar ik ben ook tegen ongenuanceerde en ongefundeerde lulkoek!

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 10 juli 2005 @ 22.38 uur

 16. Molly (8),

  Als je niks doet weet je zeker dat ze niet luisteren.

  Ja, we moeten wel mooi mee doen met hun oorlogen maar als wij hulp nodig hebben laten ze ons zitten. Mooie boel zeg, we worden gewoon misbruikt door de vs en het vk.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 10 juli 2005 @ 22.49 uur

 17. alle schuldigen op pakken niet alleen van de tegenparty,wandt de schuldigen worden beschermt door de westerse politiek.
  en in bosnie de omliggende landen.dus de haad daar is nog immens groot.

  en wat betreft militair ingrijpen om democratie ergens te maken,(brengen),bestaat niet, en zal nooit kunnen bestaan .
  een onder oorlog ontstane/gedwongen democratie is geen democratie.
  maar ga zo lekker door usa uk europa,
  en kweek elke dag weer 1000enden door ons genoemde terroristen?,
  //een gedachte// die dagelijks in mij opkomt,je dood mijn onschuldige zus/broer/moeder/vader/echtgenood/kind,(door de zogenaamde heilige christelijke bevreiders),
  dan neem ik heel veel van jullie soort te grazen,onschuldig of niet wraak is bevrijdent,en dan niet in naam van een of ander sprookjes viguur,,
  denk daar maar over na,
  want als dit mij zou gebeuren,
  werdt ik ook terrorist,terrecht of niet.
  dat maakte mij dan ook niet uit.
  gevoels dood ben je al.
  zo is de cirkel weer rond

  Reactie door ad — maandag 11 juli 2005 @ 0.50 uur

 18. Hallo Jan, een voorspoedig herstel gewenst.

  Dat Srebrenica militair niet te verdedigen zou zijn betwijfel ik ernstig. Had men destijds de politieke keuze gemaakt om te gaan, had men de militair strategische beslissingen over het “hoe” en “wat” aan de generaals over moeten laten. Die zijn daarvoor gekwalificeerd, en niet de regering.
  Ik geloof niet dat een generaal er voor zou kiezen om met slechts 400 licht bewapende militairen Srebrenica te verdedigen. Dit waren niet eens combattens, maar chauffeurs, koks, hospikken etz..
  Srebrenica was militair gezien wel degelijk te verdedigen met voldoende militairen en het juiste materieel.
  Een feit is dat de regering in de schoenen van een generaal in oorlogstijd is gaan staan, zonder daar voor over de kapaciteiten te beschikken. De regering heeft militair strategisch zeer ernstige inschattingsfouten gemaakt. Lang voor dat de val van Srebrenica een feit werd.

  De Amerikanen hebben in de Vietnam oorlog de zelfde fouten gemaakt. Had Nederland kunnen weten. Militair strategische beslissingen op een slagveld zijn aan generaals om te maken, niet de politiek. Wel had de politiek alle middelen en manschappen beschikbaar moeten stellen die daar voor nodig waren.

  P.S. Vraag mij af wie er achter de bomaanslagen in Londen zitten. Terroristen hebben meestal een politieke agenda, kijk maar naar de IRA of ETA. Deze aanslagen in Londen lijken alleen maar angst te zaaien, waarom? Wie heeft daar baat bij?
  Het zou mij inderdaad niet verbazen als het hier om een Amerikaanse/Israelische aanslag ging. De oorlog in Irak en Afghanistan is nog niet voorbij, Iran en Syrie staan op de nominatie. Als Amerika korte metten wil maken met de vijanden van Israel hebben ze een sterke coalitie nodig. Dan moeten alle neuzen in de zelfde richting wijzen. Vooraf gaand aan de G8 werd pijnlijk duidelijk hoe verdeelt deze coalitie is.
  Diverse inlichtingsdiensten melden geen enkele aanwijzing te hebben dat een dergelijke aanslag werd voorbereid, terwijl deze diensten toch undercover agenten in terroristennetwerken hebben, informanten gebruiken. Daarnaast meld de BBC dat de springstof niet van het doe-het-zelftype is. Deze aanslagen lijken vooral de Amerikaanse en Israelische belangen te dienen. (als er niemand achter komt)
  Het idee van een gezamelijke vijand verbroederd, zo redeneerd de USA en Israel denk ik.

  Mvg,

  Rob

  Reactie door rob de kuster — maandag 11 juli 2005 @ 3.49 uur

 19. Sebrenica zal altijd als een zwarte shaduw boven ons blijven. Als je daar heen gaatals vredesmacht en je maakt veilige zones voor de burgerbevolking moet je die beschermen. Koste wat het kost. Als de nederlanders in gevecht waren geraakt dan hadden die anderen wel steun moeten verlenen. Alles is te verdedigen soms moet je. Maar de onverschilligheid van landen maakt het dat de burgers van Sebrenica een speelbal waren. Maar vraag ik me wel eens af als het geen Moslims geweest waren. Was de reactie dan net zo. In mijn verhaal zouden Nederlandse soldaten gesneuveld zijn, maar meedoen aan dit soort operaties daar zit een risico aan, maar beschermen van burgers dat is toch iets waar we soldaten op trainen zeker bij vredesoperaties, anders kun je beter thuisblijven.

  Reactie door Harry Sangers — maandag 11 juli 2005 @ 4.37 uur

 20. Merkwaardig toch te constateren dat al eerder de Nederlandse Blauwhelmen op pad naar de Libanon werden gestuurd om een evt.
  uit de hand lopen van ‘conflicten niet te doen escaleren en er op uit gestuurd werden in een dienstbare vorm van ‘preventie’. Zo werd het ook aan de
  “Nederlandse búrger” ‘politiek’ verkocht.
  Hoe de feiten ook lagen en waar men ook
  critiek, al dan niet ter plekke of áchteraf,wil formuleren, feit blijft, dat
  ingezien had kunnen worden het gerucht dat
  al lang door Nederland waarde, nl.:
  “ónze jóngens worden dáár straks gewoon voor een prestigekwestie ingezet en gebruikt”! Vietnam hoeven we er dus niet eens bij te halen in eerste termijn, maar gewoon kijken in onze éigen geschiedenis waar al veel eerder en vaker gróve inschattingsfouten werden gemaakt.
  In de volksmond werd gezegd toen de nogal goedgelovige Nederlandse Krijgsmacht werd ingezet om ‘mee te werken aan conflict-
  preventie’: Geloof je dat zelf????
  Vélen toén al niét!!!
  Had toen een Referendum plaatsgevonden was
  naar mijn stellige overtuiging het resultaat eveneens een absoluut NEE geweest.
  Als het Kabinet stelt, dat het als Regering gezamenlijk grote beslissingen neemt dan dienen zij daar gezamenlijk de verantwoording voor te nemen en te dragen.
  Als Nederlander voel je je aardig voor de
  gek gehouden als je hoort dat de Krijgsmacht met vredelievende taken op pad wordt gestuurd om daarna te horen dat er helaas toch oorlogsachtige aktiviteiten om de hoek kwamen kijken.
  Dat dan én Regering en allemogelijke strategen dit onmogelijk hadden kunnen voorzien was al vrijwel direct bekend, maar ook toen zal de media wel vriendelijk verzocht zijn ‘terughoudend’ in hun commentaar te willen zijn, zoals al jaar en dag met zovele zaken, waarbij Jan en alleman geacht wordt van de prins geen kwaad te weten en we onze geachte afgevaardigden keurig in september preventief hun taken zien bepleiten, maar is er nog iemand die exact kan aangeven hoe het commentaar in de 2e Kamer was t.a.v. het inzetten van de Krijgsmacht toen?
  Vraagje: wat krijgen binnenkort de Nederlandse kiezers weer voorgeschoteld, dat na verloop van tijd blijkt niet geheel en al de volle waarheid te zijn, maar naar aanleiding waarvan zij wél o.m. haar keuze dient te maken voor bijv. de politiek?

  Reactie door Madelief — maandag 11 juli 2005 @ 7.07 uur

 21. Ja, een brute slachting in Srebrenica.
  20% van de Nederlanders is niet op de hoogte wat er gebeurd is en het gros van de Nederlanders vindt dat de Dutchbatters goed gehandeld hebben…
  Dream on…

  Reactie door Jan Breur — maandag 11 juli 2005 @ 7.51 uur

 22. Als iedereen zoveel mogelijk informatie uit de media zou halen, dan zou men weten dat Dutch Bat flinke fouten gemaakt heeft, ja. Maar de hele zaak was al ruim van te voren duidelijk. Er liepen ruim 400.000 strijders rond in voormalig Joegoslavië en de VN stuurde er zoiets van nog geen 30.000 naar toe. Die paar honderd Nederlandse soldaten hadden geen enkel verweer tegen een overmacht van duizenden Serviërs. Vergeten we ook niet de gijzelingsactie kort daarvoor? Diverse VN militairen werden dagenlang gegijzeld en met de dood bedreigd. Er is toen toegegeven om de levens te sparen van die mensen. Dat heeft de Serviërs de zin gegeven om de enclaves aan te vallen. De plannen waren etnische zuivering en ze zijn doorgevoerd ook. Hoe verschrikkelijk ook, tegen zo’n overmacht viel niets te ondernemen. NIETS!

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 11 juli 2005 @ 9.28 uur

 23. Daarbij bleef de toegezegde hulp gewoon uit! Zelfs al hadden de Dutchbatters het geprobeerd met hun kleine wapens tegenover een overweldigende overmacht van de Serviërs, dan nog had niemand hen te hulp geschoten! Ze zouden vernietigd zijn geweest.
  Nu is dan eindelijk bekend dat zowel de VS als het VK van te voren op de hoogte waren en hebben besloten NIET in te grijpen. Hadden die jongens dan maar afgemaakt moeten worden om het blazoen van ons land dan maar schoon te houden? Dat was een te hoge prijs geweest! Ook dan waren 8000 Moslims uiteindelijk afgemaakt. Maak je geen illusies.

  Wat betreft de aanslagen in London: Rob waarom denk je aan de VS en niet aan de levensgevaarlijke en krankzinnige IslamiSten? En verwar Islamisten NIET met Moslims alsjeblieft? Dan beledig he Moslim deel dat hier NIET achter staat. En dat is meerderheid nog steeds. Kijk bv naar Algerije in de jaren 90. Daar hebben Islamistische groeperinge geprobeerd de hele bevolking te terroriseren. Uiteindelijk is dat mislukt, omdat de bevolking zich niet LIET terroriseren. Algerijnen zijn wel Moslims voor het overgrote deel en ze zijn TEGEN die terroristen. Is maar een voorbeeldje, hoor. Maar ik zie dat er zoveel in zwart/wit gedacht wordt…. jammer.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 11 juli 2005 @ 9.35 uur

 24. @16
  Hallo Evert

  Je schreef: “Als je niks doet weet je zeker dat ze niet luisteren.

  Ja, we moeten wel mooi mee doen met hun oorlogen maar als wij hulp nodig hebben laten ze ons zitten. Mooie boel zeg, we worden gewoon misbruikt door de vs en het vk”

  Nou, niets doen is wel erg recht tegenover oorlog voeren. Geweld lost in ieder geval niets op.

  Zelf vind ik ook dat we niet meer gebonden zijn aan oude afspraken om zomaar met de VS ons overal mee te bemoeien door het uitzenden van militairen en militair materieel.

  Het zou wel eens goed zijn daar een referendum over te houden.
  Het gaat eigenlijk niet om de oude afspraken, maar om het al dan niet eens zijn met het internationaal beleid van amerika en de daar uit voortvloeiende opstelling.

  Zeker nu er reeele terroristische dreiging is naar ons land, hebben we de inzet van het leger nodig… hier.

  M’n zoon komt net uit Parijs en was onder de indruk van de mate van bescherming die hij daar voelde. Politie en leger waren aanwezig bij mogelijke doelen en de mensen gingen er hun gewone gang. Juist door de aanwezigheid van die surveillance waren mensen zich meer bewust van hun omgeving. Prima in deze tijd.

  Wat betreft Sebrenica.
  Het zou een goed gebaar zijn van onze regering als eens wat duidelijker aan de VS en VK gevraagd zou worden waarom men kennis heeft achtergehouden en waarom (#$%^) er geen steun werd gegeven toen nederland daarom vroeg.

  Als je moet samenwerken en ze zetten alleen hun luchtsteun in voor hun eigen militairen dan werk je niet op basis van gelijkheid.

  Einde samenwerking…

  Reactie door Molly — maandag 11 juli 2005 @ 9.36 uur

 25. Er zijn daar dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen, net zo als er elders in de wereld gebeurd, moet het vooral in het donker blijven.

  Verantwoordelijkheid nemen voor de daden, dat zit vooral militairen en zeker hun hogere functionarissen niet in het bloed.

  Het schijnt dat eerlijkheid en verantwoordelijkheid nemen voor je daden, gezichtsverlies is en dat moet kost wat kost voorkomen worden.

  De grote dooddoener in deze is: zulke dingen gebeuren er nu eenmaal als het oorlog is.

  Wat gek he dat zulke dingen ook gebeuren, als je enkel een taak hebt om de vrede te handhaven.

  Doe een stap op zij, dan voer je geen oorlog en handhaaf je de vrede, wat daar dan ook de gevolgen van mogen zijn.

  Reactie door e.krul — maandag 11 juli 2005 @ 10.13 uur

 26. Hoeveel mensen moeten nu leven met de wetenschap dat de VS en de UK de bewuste keuze hebben gemaakt om 6000 mensen ta laten afslachten?

  Hoeveel mannen en vrouwen van Dutchbat moeten verder met de woede dat ze machteloos moesten toekijken hoe de VS en de UK hun aan hun lot hebben overgelaten?

  Er zijn nu op veel plaatsen in de wereld groepen militairen die opereren onder de bescherming van de VS en de Uk. Dat moet toch een “fjn” en “veilig” gevoel zijn.

  Reactie door Alie Dekker — maandag 11 juli 2005 @ 11.07 uur

 27. Toen de Nederlandse regering destijds besloot om naar Srebrenica te gaan had men de militair strategische planning aan de Nederlandse generaals over moeten laten. De regering had er voor moeten zorgen dat ALLE middelen beschikbaar werden gesteld om Srebrenica militair te kunnen verdedigen.
  De militair strategische planning werd echter niet overgelaten aan de generaals, de Nederlandse regering nam zelf deze beslissingen met alle gevolgen van dien.
  Srebrenica was in militair opzicht wel te verdedigen, maar niet met slechts 400 militairen. Nederlandse huurlingen die destijds naar Joegoslavie gingen hebben hiervoor destijds in de media gewaarschuwd.

  @23. Terroristen hebben meestal een politieke agenda. In Londen lijkt het er op dat het slechts gaat om angst te zaaien.
  Waarom? Wie heeft daar belang bij? Motief?
  Zover ik het kan overzien heeft alleen Amerika en Israel belang bij om het concept “terrorist” te demoniseren.
  Aan het woord terrorist zitten altijd twee kanten; terrorist-verzetstrijder. Een kwestie van welke kant je het bekijkt. Zoals je ziet heeft de aanslag in Londen tot gevolg dat men in de UK de rangen sluit. Men heeft een gezamelijke vijand en men steunt de regering onvoorwaardelijk. Precies wat Amerika en Israel nodig heeft. Blind vertrouwen.
  Ik kan het mis hebben, natuurlijk. Maar vooralsnog heb ik geen argumenten gehoord die mij daarvan overtuigen.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 11 juli 2005 @ 14.19 uur

 28. @ Lydia (23):

  Met jou betoog over Srebrenica ben ik het helemaal eens.
  Alleen vind ik Rob de Kusters suggestie dat de aanslag(en) in Londen een provocatie van bepaalde geheime diensten zou(den) kunnen zijn (in nr. 18) niet geheel en al onzinnig. Hij geeft daarvoor goede argumenten. Maar aangetoond is vooralsnog natuurlijk niets…..

  Reactie door Olav Meijer — maandag 11 juli 2005 @ 15.23 uur

 29. Het spijt me, een terrorist is volgens mij geen verzetsstrijder. Verzetsstrijders worden wel vaak genoeg terrorist! En om nou de naam te demoniseren…. sjees, waar háál je het vandaan, zeg. Wát een onzin. De aanslagen in London en Madrid en Istanbul e.a. steden zijn puur om angst aan te jagen. Daar heet het ook Terreur (Schrikbewind = angst aanjagen) voor. Door terreur kun je bevolkingsgroepen splijten en tegen elkaar opzetten. En dat is waar we allemaal tegen in opstand moeten komen.
  Srebrenica zal misschien in theorie verdedigbaar zijn, maar niet in die tijd, toen er tienduizenden Serviërs zwaar gewapend rondliepen die alle enclaves wilden “zuiveren”. Als je het gebied een beetje kent, dan weet je dat een aanvallend leger daar prima beschutting heeft op de hellingen van de bergen tegen inkomend vuur vanuit het dal. Het was bij voorbaat een verloren zaak. En dat je Nederlandse generaals aan de leiding wilde hebben is mooi gedacht, maar ook die kennen de landstreek niet voldoende en bovendien zaten we aan een mandaat van de VN vast! Mladic en zijn leger zijn massamoordenaars. De grote landen, inclusief Frankrijk, hebben nagelaten hulp te leveren en onze soldaten aan hun lot overgelaten. Karremans stond in zijn broek te poepen van angst (terecht waarschijnlijk, maar voor een leidinggevend officier geen porem) en de Nederlandse militairen hebben een aantal Moslims aan hun lot overgelaten. Niet de hele enclave, want daar konden ze niets meer aan doen. Dat Dutchbat feest vierde in de kazerne was, omdat ze heelhuids teruggekomen zijn. Toen ze hoorden wat er gebeurd was zijn veel soldaten heel erg ziek geworden en sommigen zijn nog ziek. Ik ga geen vinger wijzen. Iedereen heeft in een bepaalde mate “schuld” aan dit drama.

  En nog eens: ik geloof er geen barst van dat de VS metro’s en een bus laten ontploffen in een land, waarvan de regering juist ACHTER het beleid van de VS staat! Karl Rove heeft veel macht, maar ook weer niet zóveel.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 11 juli 2005 @ 15.29 uur

 30. Lydia,

  Geheime diensten voeren vaak een geheel eigen beleid, dat sterk kan afwijken van de (officiële) regeringspolitiek. Ze vormen een staat in de staat. Het is een verdomd cynische wereld, hoor! Gewelddadige provocaties behoren tot het ABC van geheime diensten.
  Zo ben ik zelf vast ervan overtuigd, dat de CIA en/of FBI betrokken is/zijn geweest bij de moord op J.F. Kennedy in 1963. Het is hoe dan ook duidelijk dat Oswald daarvoor niet (alleen) verantwoordelijk was. Hij heeft zelf waarschjnlijk niet eens geschoten….
  Ik bedoel: de mogelijkheid dat de Londense aanslag een provocatie van geheime diensten is, is niet irreëel. Of het werkelijk het geval is, is een andere (nog op te helderen) zaak.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 11 juli 2005 @ 15.41 uur

 31. Mooi citaat: “En het is een cynische speling van het lot dat juist de politieke leiders die in hun binnenlandse beleid het laatste restje idealisme lijken te hebben opgeofferd aan het ‘realisme’ van de markt, die les in hun buitenlandse beleid niet lijken te willen leren.”

  Reactie door Paul Geveke — maandag 11 juli 2005 @ 15.50 uur

 32. Het valt mij steeds op dat als gebruikelijk alleen 1/2 van het verhaal wordt vertekd: immers deze die ons goed doet.

  Dutchbat heeft zijn prioritaire tak niet ingevuld: de enclave moest gedemilitariseerd worden. Met andere woorden moesten alle moslims hun wapens inleveren, anders hadden naar VN mandaat de Dutchbatters niet veel te zoeken daar.

  Helaas, het is niet gebeurt en elke nacht konden de terroristen en moordenaars van de inmiddels angeklaagde ( na zoveel bewijs was niet meer mogelijk te ontkennen) Naser Oric en zijn moslimbende de omringende servische dorpen platbranden, vrouwen verkrachten en oude mensen gruwelijk vermoorden.
  Lees eens een keertje de internationale pers.

  Daarop heeft Mladic meerdere malen de VS, Vk en alle grote spelers gewaarschuwd dat een safe-haven geen uitvalbasis mag vormen en het zou hem dwingen om het in te nemen op zoek naar de moordenaars. Overigens in oorlog wordt korte recht toegepast meestal: kijk alle voorafgande oorlogen in Europa.

  Reactie door Walking Bull — maandag 11 juli 2005 @ 15.59 uur

 33. We werden dus genept door de VS en het VK, zoals we ook nu weer enorm genept worden in Afghanistan en Irak…

  Eenieder die een beslissende rol in de deportatie van de mensen in Srebrenica heeft gespeeld mag van mij linea recta achter de tralies!

  Reactie door Jeroen — maandag 11 juli 2005 @ 17.37 uur

 34. Verzetstrijder of terrorist is wat mij betreft een kwestie van perspectief. Tijdens de tweede wereldoorlog hebben gedurende de bezetting enkele Nederlanders aanslagen gepleegd. Een Nederlander voor de oorlog zelfs in Berlijn. Terrorist of verzetstrijder? Willem Alexander had het tijdens de 60 jarige herdenking van de tweede wereldoorlog over “civielcourage.”
  Terroristen hebben altijd een politieke agenda, kijk maar naar de IRA of ETA. Vooralsnog zie ik maar een politieke agenda, die van Amerika en Israel. Twee zaken zijn hierbij van belang.
  1. Geen enkele inlichtingdienst had aanwijzingen dat een dergelijke aanslag voorbereid werd in islamitische terroristennetwerken.
  2. De gebruikte explosieven waren niet van het doe-het-zelf type. High-explosives zijn niet zomaar voorhanden. Voordeel is dat deze getraceerd kunnen worden.

  Toen Srebrenica werd ingenomen gebeurde dat met circa 12000 Serviers. In die situatie hadden de Dutchbatters geen schijn van kans. Mijn verwijt treft niet de Nederlandse militairen, maar de Nederlandse politiek. De politiek heeft de militairen en de moslims in Srebrenica in de steek gelaten.
  Nederland was op geen enkele wijze beperkt door het VN mandaat en had politiek de moed durven tonen om toen men ervoor koos om Nederlanders uit te zenden (lang voor de val van Srebrenica) alle middelen beschikbaar te stellen. Kenmerkend is het conflict tussen politiek en legerleiding gedurende de hele uitzending. De Nederlandse politiek is lang voor de val van Srebrenica gewaarschuwd door de legerleiding om voldoende militairen en middelen beschikbaar te stellen om Srebrenica ook militair daadwerkelijk te kunnen verdedigen. Al voor dat de uitzending plaats vond waren er uitzendingen in de media die waarschuwingen lieten horen. Srebrenica was te verdedigen, maar niet met slechts 400 Nederlandse militairen.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 11 juli 2005 @ 19.17 uur

 35. Ben het met Rob eens: de moslim terroristen van de uck werden in een dag tot verzetstrijders uitgeropen. Bovenop na hun grootste etnische zuivering in Europa mogen ze nu eventueel ook een eigen staat krijgen.

  De moslimfundamentalist Izetbegovic, die een boek pleitent voor sharia in zijn toekomstige vaderland geschreven had werd tot vrijheidsstrijder en democraat(?) uitgeroepen.

  Nog meer?

  Reactie door Walking Bull — maandag 11 juli 2005 @ 21.10 uur

 36. Misschien klopt dat, Olav en Rob. Maar ik denk echt eerder aan Islamisten. En verzet is niet zinloos en wel politiek. Terreur heeft niets met politiek te maken, maar alles met mensen de stuipen op het lijf jagen om macht te kunnen krijgen over die mensen. Ik blijf dus achter mijn stelling dat verzetsstrijders wel terroristen kunnen worden, maar dat terroristen geen verzetsstrijders zijn!
  Ik probeer verder duidelijk te maken onder welke omstandigheden DutchBat heeft moeten werken daar. Dat ook zij fout op fout gestapeld hebben en daarmee waarschijnlijk ook vuile handen hebben gemaakt, staat voor mij als een paal boven water. Maar ik vertik het echt om alle schuld op me te nemen als Nederlander als die juist gedeeld moet worden en er een leider was die 12000 (?) mannen massamoord heeft laten begaan. Bij het delen gaan wat mij betreft de grootste porties van die schuld naar de VS en het VK, en de VN en Frankrijk.
  Ik vond wel dat Bot best excuses had kunnen aanbieden voor wat er gebeurd was, ook zonder de schuld op Nederland te laden. Jack Straw deed precies dát! Hulde.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 11 juli 2005 @ 22.47 uur

 37. zolang er DINGEN zijn die niet zelf kunnen denken,geen eigen beslissingen kunnen nemen,
  zich (zielig) machtig voelen met een wapen,
  en zich dus aansluiten bij het leger,meestal mannen,,,nou mannen!(in hun ogen dan!)
  onder het mom van defentie??(verdedigings) MACHT,
  die aanvalt???
  zal er oorlog zijn,

  Reactie door ad — maandag 11 juli 2005 @ 22.59 uur

 38. @36. Daar ben ik het volkomen mee eens, Bot had op z’n minst excuses kunnen aanbieden.
  De schuld ligt bij diegenen die daadwerkelijk de massamoorden hebben begaan. Uiteraard.
  Maar de politiek heeft destijds aanwijsbare fouten gemaakt, zonder twijfel. De Nederlandse militairen werden in een situatie geplaatst waar ze geen enkele keus/kans hadden.
  Ook ik erger me aan de beelden van feestvierende militairen tijdens de genocide, maar ik begrijp wel degelijk deze reactie wanneer men het er ternauwernood levend vanaf brengt.

  Terrorisme gaat nooit alleen maar om geweld en angst. Achter terrorisme zit een organisatie, geld en een filosofie. Men streeft een doel na, kijk naar Hamas, de IRA of de ETA. In de ogen van een Israeli is Hamas een terroristische organisatie die slechts geweld pleegt om angst te zaaien. In de ogen van de Palestijnen vecht Hamas voor een onafhankelijk Palestina, vrij van een Joodse onderdrukking.
  Mensen hebben de neiging om in situaties standpunten in te nemen die het dichts aan hun hart liggen. Dat is emotioneel minder belastend.
  Probeer afstand te nemen en de zaken van beide zijden te bekijken.
  Propaganda is in elke oorlog aanwezig, de tegenpartij zal altijd proberen om verzetstrijders te criminaliseren door ze terroristen te noemen. Dat is niets nieuws.

  Met een vriendelijke groet,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 11 juli 2005 @ 23.19 uur

 39. @36 Waarom minister Bot geen excuses aanbiedt ? Omdat de Nederlandse regering bang is voor processen van de nabestaanden. Want dan moet de regering betalen ! En ons bin zuunig hé !
  Die complottheorieën over de aanslagen in Londen vind ik wel heel erg bizar. Het lijkt me inmiddels wel duidelijk, dat er een aantal godsdienstfanatici op deze wereld rondloopt die denken Allah een plezier te doen door de westerse democratieën om zeep te helpen. In hun ogen is er geen plaats voor andere staatsvormen dan de islamitische theocratie. Die verklaring lijkt me simpeler dan er allemaal geheime diensten bij te slepen die aanslagen zouden plegen tegen de eigen staat of bevriende staten.Ik ben het hierin helemaal eens met L.M.Lembeck

  Reactie door simbro — maandag 11 juli 2005 @ 23.32 uur

 40. Laten we wel wezen,de buitenland politiek van Nederland is de afgelopen 25 jaar niets anders geweest dan het gedrag van een reu die achter een loopse teef aan zit.

  In de jaren 79 tm eind 80 loopjongen voor Israël,als vredesmacht in Libanon.
  Resultaat:Heden ten dage gezien door de Israelies als een bijna vijandig land,met dank voor de bewezen diensten en nu oprotten en bek houden.(wat BII keurig doet met hier en daar nog een excuus ivm WII)

  Amerika en UK naaien Nederlanse millitairen een trauma aan dmv Sebrenica.
  Resultaat:een ja knikkend parlement bij de aanschaf van de JSF omdat het zulke prettige bondgenoten zijn.

  Frankrijk helpt Greenpeace een handje om van een aktieschip een duikboot te maken met een dode.De Franse generaaal Janvier verbied luchtsteun aan Dutchbat.
  Wie heeft nog vijanden nodig met zulke vrienden.

  VN rapporteur voor de mensenrechten de Jap Akashi speelt een kwalijke rol in het Sebrenica drama.
  Resultaat:geen stappen tegen Japan want de economie is op dat moment het voorbeeld voor Europa,dus aub geen stennis maken.

  Aantal weken terug werd aan Balkenende gevraagd wat op de helft van zijn termijn de belangrijkste wapen feiten van zijn kabinet waren,waar hij het meest trots op was.
  Antwoord: de benoeming van de Hoop Scheffer en Kroes,dan spoor je toch echt niet meer.

  En voor deze egotrippers moeten jonge mensen hun leven wagen om hun persoonlijke ambities van deze scherts figuren te kunnen waar maken.
  Kostziek word je ervan.

  Reactie door Beste Kerel — maandag 11 juli 2005 @ 23.33 uur

 41. @beste kerel
  Helemaal mee eens!
  lozen die ego’s en hulde aan de egolozen!

  Reactie door Alie Dekker — maandag 11 juli 2005 @ 23.36 uur

 42. Even nog over Londen.
  Ik sluit een complot over de aanslag in Londen van m.n. de VS niet uit. Op het Pentagon is op 9/11 ook geen passagiersvliegtuig neergestort. Daar zijn nooit onderdelen van een vliegtuig gevonden. Ik heb opnames gezien van een bewakingscamera van de parkeerplaats bij het Pentagon en uit onderzoek is komen vast te staan dat het géén vliegtuig was maar een raket.
  De grootheidswaan van de VS stelt hen in staat om rare dingen te doen.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 12 juli 2005 @ 6.53 uur

 43. 12-07-2005 AD.

  Nabestaanden wilden toespraak

  Bot mond gesnoerd in Potocari
  Door onze correspondent Aart Heering

  Waarom mocht Ben Bot niet spreken in Potocari? Medewerkers van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken hebben hem afgeraden het woord te voeren tijdens de herdenking van de doden van Srebrenica, omdat organisaties van verwanten van de slachtoffers daar bezwaar tegen zouden hebben.

  Maar uit navraag in Srebrenica zelf blijkt, dat men daar juist graag een bijdrage van Bot had gehad.

  De minister zelf weet niet precies waarom hij niet heeft kunnen praten. ,,Ik heb het aangeboden. Eerst kon het wel en toen weer niet, maar voor mij is onduidelijk waarom”, zei hij gisteren na de plechtigheid. Volgens een naaste medewerker van de bewindsman zijn er contacten geweest met groepen nabestaanden om te polsen hoe een toespraak van Bot zou vallen. Daaruit zou zijn gebleken dat ze wel een rechtstreeks onderhoud met hem wilden – dat vindt vandaag in Sarajevo plaats – maar geen prijs stelden op een speech tijdens de herdenking.

  Volgens Ibran Mustanfic, woordvoerder van de voornaamste nabestaandengroep, de Moeders van Srebrenica en Podrinja, klopt daar niets van. ,,Ik ben vrijdagmiddag gebeld door een medewerker van de Nederlandse ambassade in Sarajevo met de vraag of ik ook niet vond dat de minister beter niet kon spreken. Maar ik antwoordde toen dat wij, integendeel, blij zouden zijn met een bijdrage van hem. Tenslotte realiseren wij ons dat jullie soldaten ook slachtoffers waren van een situatie die boven hun macht ging. Daarom heb ik diezelfde avond ook nog eens een fax gestuurd naar de ambassade, waarin ik juist om een bijdrage van Bot vroeg.”
  —————————————-
  Wie zou daar toch achter zitten??

  Reactie door Gandalf — dinsdag 12 juli 2005 @ 7.10 uur

 44. @ Simbro (39):

  Het gaat helemaal niet om “bizarre complottheorieën”. In de eerste plaats beweren noch Rob de Kuster noch ik zelf dat feitelijk Amerikaanse en/of andere geheime diensten achter de aanslag(en) in Londen zitten. We opperen alleen maar de mogelijkheid.
  Het is niets nieuws in de geschiedenis, dat geheime diensten -soms in samenwerking met rechts-extremisten- dergelijke aanslagen plegen met het doel anderen (m.n. communisten) daarvan in de publieke opinie de schuld te geven, en/of een tegenreactie te provoceren. Een berucht voorbeeld daarvan is de bomaanslag op het treinstation in Bologna jaren geleden. Dus het feit, dat het erop lijkt dat jihad-extremisten de aanslag(en) hebben gepleegd, bewijst op zichzelf nog niets.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 12 juli 2005 @ 10.17 uur

 45. Met het meeste van wat jullie zeggen kan ik het wel eens zijn, Olav en Rob. Hamas en IRA en ETA hebben wel een politieke reden. Islamisten niet. Die hebben, wat zij noemen, een religieuze reden. En wel deze: wie niet net als wij Islamist wordt zal door ons gedood worden. Dat recht hebben wij volgens de Koran. Als wenaar Algerije kijken in de jaren ’90, dan zien we hoe ze te werk gaan Hulde aan de Algerijnse bevolking die zich niet heeft laten verdelen en uiteindelijk toch voor democratie gestemd heeft, voor zover dat daar mogelijk is. Olav, je hebt toch ook die serie gezien? The Power of Nightmares? Hè, ik zou echt willen dat die hier werd uitgezonden. Ik geloof namelijk wat er daar gezegd wordt. Het onderzoek dat de BBC gedaan heeft was heel erg grondig en de uitlatingen werden bevestigd door hele hoge politici en Islam kenners.

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 12 juli 2005 @ 10.25 uur

 46. @38 ik ben het weer grotendeels met Rob eens en gaat even niet om onze gewone soldaten. Die werden een spelletje in een grote geo0startegie spel.

  Maar even de emoties opzij laten liggen en weer naar de feiten gaan kijken: all eterreur specialisten zijn het mee eens dat kort na de onafhankelijkheids verklaring van Izetbegovich dankzij zijn goede trelaties met Saoedi-Arabie is sarajevo de draaischijf van Al-Kaïda in Europa geworden.

  Bovenop zijn op Internet verslagen en foto’s te zien van de Islamitische brigades ( gevuld door saoedi wahabbiten en andere extremisten) die de door Izetbegovich werden gevormd om zijn cause te verdedigen.

  Nog meer?

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 12 juli 2005 @ 10.31 uur

 47. mijn welgemende excuses voor de talloze schriftfouten, ik heb echt geen tijd om te schrijven en corrigeren.

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 12 juli 2005 @ 10.33 uur

 48. @44 Ik kan me ook heel goed vinden in wat Olav verteld. Oswald zou alleen een fuguur zijn om de aandacht van de maatschappelijke opinie af te leiden.

  Het grappigste is dat de oud cubaanse maffia is geinfiltreerd geweest door de cia lang nog voor de debacle van de Bay of the Pigs. Dan speculeren sommigen dat de sporen later i.v.m. President Kennedy daartoe leiden.

  Was de maffia of…?

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 12 juli 2005 @ 11.03 uur

 49. Niemand spreekt hier over Islamitische fundamentalisme en Izetbegovic.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegovic
  Als ik nu naar moslim-Bosnië kijk en vergelijk met 30 jaar geleden, zie ik vrome vrouwen met een hoofddoek om, dat was 30 jaar geleden wel anders. Toen streed men voor gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen ook bij moslims. Ik had moslim vrienden en die vertelden me dat ze ondersteund werden door de grotste en sterkste wereldlanden. Zij vertelden me dat hun tijd aangebroken is om hun leer wereldkundig te maken en als die grote landen niet meer willen samenwerken dat ze alle wreedheid die hun aangeleerd was op hun zullen toepassen. Er werd toen al gezegd over het opblazen van wolkenkrabbers (zij hadden genoeg kennis opgedaan (waren getraind door d.b. landen) om dat tot uitvoer te brengen. Ook hadden ze het over dat hun mensen in alle gemeentes van EU werken en als de tijd daar is, ze zo zullen oproepen.
  Nu, ik vertel dit, omdat ze ook toen vertelden dat als ze hun leer over de hele wereld gingen toepassen. Wanner die tijd daar is, wordt bekend gemaakt door de aanval op doelen van de machtigste wereldland. Dan zou ieder te weten komen dat het niet met hun te spotten is en dat ze geen moordenaars zijn, zoals dat ze hun aangeleerd is door machtige der aarde en de opiniemakers. Zij zullen hun alleen gebruiken tot ze eigen doelen hebben bereikt en daarna krijgen ze terug wat ze van hun hebben geleerd.
  Ik zie nu nog op tv dat men onwaarheiden vertelt (paar dagen geleden was een uitzending over teruggekeerden kinderen in Prijedor) een stad in Bosnië die uit merendeels bestond van moslims. Dat was op nl -3 in een kinderprogramma. Nu, het is een leugen, de moslim woonden in omliggende regionen van Prijedor en wilde nooit met de lokale bevolking in contact treden, anders ging hun leer verloren. Er mocht nooit een inmening komen van hogerop (school of stedelijke bestuur).
  Het is erg kwalijk te noemen, dat niemand in Nederland geraadpleegt wordt over daadwerkelijke situatie aldaar voordat het op tv komt.
  Ik zal u ook vertellen dat geen ander bevolkingsgroep daar (vooral vrouwen) nooit zullen toestaan een doek om hun hoofd te wikkelen en teruggaan naar de tijd dat ze brave en niets zeggende schepsels worden. Men heeft daar hard gewerkt om mensen goed op te leiden (vooral vrouwen) en dat deze groep nu erbij loopt alsof ze uit middeleeuwen opgestaan zijn, heeft te maken met onderdrukking en repressie van sommige leiders die hun achterlijke dromen willen zien verwezenlijken; door o.a. andere (de vrouwen en- kinderen) dusdanig repressief op te voeden dat deze makkelijk te hanteren zijn.
  Wat mij opvalt is ook dat andere bevolkingsgroepen naar hun bijbelse wortels teruggrijpen en de nationalisme laten opleven. Schaamte, wat men van een progressief ook westersgeorinteerde Bosnië heeft laten gebeuren.

  Reactie door rss feed — dinsdag 12 juli 2005 @ 11.32 uur

 50. Tegenwoordig weet je niet meer wat wel en wat niet waar is,we worden zo gebombadeerd met informatie,juist en vals.
  Wie zei ook alweer “hoe groter de leugen,des te meer mensen het gaan geloven”.

  Reactie door Ritchie — dinsdag 12 juli 2005 @ 11.32 uur

 51. Van mijn eigen standpunt zijn alle slachtoffers te betreuren. Er is geen rechtwaardiging voor het vermoorden van mensen – waar dan ook, om welke reden dan ook. Kleur, natie, geloof tellen niet – het zijn allemaal mensen.

  Daarbij ben ik het zat van de eenzijdige propaganda oorlog die de afgelopen 15 jaren!! een van de oudste christelijke europese beschavingen probeert steeds zwart te maken om tijdelijke politieke redenen.

  Hierbij een link met een ander geluid:http://emperors-clothes.com/analysis/list-s.htm

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 12 juli 2005 @ 12.21 uur

 52. http://emperors-clothes.com/analysis/list-s.htm

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 12 juli 2005 @ 12.21 uur

 53. Screbrenica klaagt de Nederlandse staat aan. Kennelijk verkeert men in Screbrenica in de veronderstelling dat de massale moordpartijen door Nederlanders begaan zijn. Kok is afgetreden, niet als schuldbekentenis voor de slachting, die vreselijk was maar toch vooral op het conto moet komen van de daders, maar voor de blunder in tigvoud, dat Nederlandse militairen uberhaupt werden gestationeerd onder omstandigheden waarin succes niet te behalen viel. Dit laatste was een politieke blunder van een dergelijke omvang, dat nauwelijks te geloven valt dat hij gemaakt kon worden en gemaakt is. Je krijgt bij de dierenwinkel een goudvis mee, maar geen zakje met water. Opdracht: breng deze vis levend thuis. De Nederlandse regering nam de uitdaging aan. Dat is nu eenmaal het niveau van onze politici, zo gaat het met alles. Het willen privatiseren van de samenleving, maar tegelijkertijd overheidscontrole willen blijven uitoefenen, is ook zo’n spagaat die tot mislukken gedoemd is. Ze wanen zich ware acrobaten, onze politici, maar ze hangen met het kruis op de grond.

  Reactie door Paul Geveke — dinsdag 12 juli 2005 @ 12.28 uur

 54. Dat het destijds in Kosovo zo uit de hand gelopen is,is enkel te wijten aan de voormalig minister van BZ. van de V
  S.Mevr.M.Albright.

  Zij was van geboorte een Tsjechische.Madeleine Korbel Albright

  Marie Korbel (born May 15, 1937 in Prague, Czechoslovakia, now in the Czech Republic), American diplomat, served as the 64th United States Secretary of State.
  She and her parents moved to the United States in 1950 via Britain, having fled their homeland for a second time when the Communists assumed power in 1948.

  Before and during World War II, her father Josef Korbel and her family sought refuge in Belgrade, Yugoslavia, where they had been on a diplomatic mission from Czechoslovakia. That may have saved her life, while many of her numerous Jewish relatives in Czechoslovakia were killed in the Holocaust. Albright has stated that she did not know she was Jewish until she was an adult.

  As Secretary of State, Albright incurred the wrath of many Serbs in the former Yugoslavia because of her role in the Kosovo and Bosnia wars as well US policy in the Balkans per se.It was the (her) policy of the US.to set up the Balkanpeople against each other in which she succeeded when Germany was the first to recognize Croatia as a sovereign country without consulting the other states of the federation.

  The only purpose to “free Yugoslavia” from the communists was because this republic was the only communist enclave left in capitalistic(Western-)Europe. She had stated before she emigrated to the US. that she would do everything possible to free Yugoslavia from the communists as a revenge of what the communists had done to her people.

  Albright has been condemned for remarks she made during on interview on December 5, 1996, for the 60 Minutes television program. On the theme of US sanctions against Iraq, Lesley Stahl asked:

  We have heard that half a million children have died. I mean, that’s more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it?
  Albright replied:

  I think this is a very hard choice, but the price — we think the price is worth it.

  Before and during World War II, her father Josef Korbel and her family sought refuge in Belgrade, Yugoslavia, where they had been on a diplomatic mission from Czechoslovakia. That may have saved her life, while many of her numerous Jewish relatives in Czechoslovakia were killed in the Holocaust. Albright has stated that she did not know she was Jewish until she was an adult.

  Hoe je je voormalige beschermers moet bedanken,is illustratief voor deze dame.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Albright

  Reactie door Dialecticus — dinsdag 12 juli 2005 @ 14.21 uur

 55. @Bull, je link geeft een error weer en kan alleen met een password geopend worden.
  @Gevelke, Kok en een blunder, nu moet je weten dat de geldtransacties naar villa Franca (voor de navoactie in Yu) via de ing-bank gingen. Dat Kok daarna commessaris werd, is vanzelfsprekend. Ook de koninklijkefamilie is hem zeer erkentelijk (zie Zorreguieta).
  Ik herinner me dat Kok en prins van oranje daar op inspectie waren (wie de oorlogsgeschiedenis kent, zal weten dat de Serviërs niet gescharmeert zijn met het natie-verleden van koninklijke familie) en zich evenmin iets aantrekken van hun aanwezigheid. Dat de verjaardag van prins Bernhard hier als veteranendag wordt geviert, is nog minder te begrijpen. Eerder werkte dat averechts.

  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2005/06_juni/29/binnenland/0629_0715_Veteranendag.xml

  Bij conflicten zou men iemand als J. Marijnissen (met zijn onberispelijke verleden) beter naartoe kunnen sturen; dat werkt tenminste positief. Het koningshuis en de associatie met natie-Duitsland kun je niet bagataliseren en zal rechtsreeks refereren aan hulp voor Izetbegovic en II-e WO.

  Reactie door rss feed — dinsdag 12 juli 2005 @ 14.33 uur

 56. http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2005/06_juni/29/binnenland/0629_0715_Veteranendag.xml

  Reactie door rss feed — dinsdag 12 juli 2005 @ 14.34 uur

 57. @ Lydia (45):

  De BBC-serie “The power of nightmares” heb ik helaas niet gezien. Desondanks ben ik op grond van herinnering en andere bronnen wel enigszins op de hoogte van de geschiedenis van het islamisme in Algerije. Naar mijn mening gaat het overigens hierbij niet om een vorm van extremisme welke rechtstreeks voortvloeit uit het geloof, de Islam. Het gaat veeleer om een geweldsideologie, die voortkomt uit diep gewortelde sociaal-economische en psychologische frustraties, waarbij een soort rechtvaardiging wordt gezocht in de Islam met behulp van een zeer eenzijdige, rechtlijnige interpretatie ervan.

  @ Walking Bull (51):

  Het is zeker waar dat, welke bedenkingen men ook moge aanvoeren tegen het optreden van moslims in Bosnië, genocide zoals die in Srebrenica heeft plaatsgevonden nooit en te nimmer gerechtvaardigd kan worden. Het is dan ook een schandelijke zaak dat de hoofddaders Karadzic en Mladic nog steeds niet voor het Joego-Slavië Tribinaal zijn gebracht.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 12 juli 2005 @ 15.17 uur

 58. Is het een mens of is het een Monster?

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 12 juli 2005 @ 15.33 uur

 59. @55 ik heb geen verklaring voor wat je zegt: de algemene website is http://www.emperor-clothes.com. Probeer maar weer.

  @57 Olav Meijer, als je goed gelezen heb dan weet je dat ik ook met je helemal eens ben mits:

  1.De relevante informatie en feiten op een deugdelijke manier worden verzamelt en daar niet mee wordt gesjoemld om kant en klare angeklagden te krijgen

  2. Betrouwbare en getoetste juridische proceduren worden gevolg (ik denk dat jij meer verstand ervan heeft) en niet steeds stande pede nieuwe procedures in het leven worden geroepen en dan weer meteen geschrapt als ze niet bevallen: dat is toch geen beschaafde jurisprudentie.

  3. In het conflict waar iedereen heft gruweldaden gepleegd vind ik niet terecht dat alleen de ene kant wordt berecht. Niemand zou het leuk vinden als het bij de volgende WK voetbal een rechter zou zijn dat omwille van zijn sypathieen voor een andere ploeg altijd alleen tegen ons zou willen fluiten.

  4.Ik vind het volstrekt onanvaardbaar dat een holocaust ontkenner en neo-nazi als Franjo Tudjman voor het tribunaal niet opgeroepen is geweest. Lees meer over Izetbegovich dan weet je dat hij ook een straf zou hebben verdient.

  We bestrijden tegenwoordig vooral de moslimterrorisme, toch?
  Of zijn we helemaal gek geworden?

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 12 juli 2005 @ 17.22 uur

 60. We hadden er ook niks te zoeken in de eerste plaats.

  Reactie door geldwolfje — dinsdag 12 juli 2005 @ 17.37 uur

 61. Als jullie werkelijk denken dat Nederland niet wist dat Srebrenica ging vallen dan zijn jullie behoorlijk naief.
  Tuurlijk wist Nederland dat, dat wist de hele VN allang, sterker nog als die sukkel van een Generaal Janvier niet met zijn zatte kop aan de bevolking aldaar had belooft dat de VN hun zou beschermen dan had er NOOIT één VNér gezeten.
  Maar door die solo actie van die generaal zat de VN met deze heikele kwestie in de maag, de ‘safehavens’ stonden elke vorm van vrede cq wapenstilstand in de weg (met dank aan Nassar Oric trouwens).

  En zo gauw ik erachter kwam dat een moslim beheerste staalfabriek de granaten die ze maakten aan de Serven verkochten omdat die meer betaalden neem ik dat land niet meer serieus.

  Reactie door ronald — dinsdag 12 juli 2005 @ 22.25 uur

 62. Daarnaast vind ik de manier waarop onze Minister Bot daar is aangesproken totaal onacceptabel.
  Het is goed dat ze hebben hem weergehouden van het toespraak anders kon elk van zijn woorden later misbruikt worden.

  Reactie door Walking Bull — woensdag 13 juli 2005 @ 9.57 uur

 63. Wat ik zo bijzonder vreemd en kwalijk vind, is dat er joegoslaven hier zijn, die denken dat het nederlandse volk moet betalen voor hun leed in Srebrenica. Daar komt het namelijk op neer, als je van de staat een schadevergoeding eist.

  Het nederlandse leger echter diende onder een internationale vlag en dus kan men dit land niet aansprakelijk stellen; hoewel er heus wel fouten zijn gemaakt door sommige soldaten. men moet maar aankloppen bij de VN zelf. Die is verantwoordelijk.

  Ze mogen daarnaast blij zij, dat dit land hen op heeft genomen en velen hebben een goede baan inmiddels gevonden en wonen in een situatie die honderd keer beter is dan in hun vaderland. En dan ook nog geld eisen ook? je zou ze eigenlijk direct weer terug moeten sturen. Bah, materialistische mensen zijn dat.

  Reactie door ReneR — woensdag 13 juli 2005 @ 12.04 uur

 64. @ronald #62

  Quote:
  “En zo gauw ik erachter kwam dat een moslim beheerste staalfabriek de granaten die ze maakten aan de Serven verkochten omdat die meer betaalden neem ik dat land niet meer serieus”.

  Dat bedoelde ik dus ook met materialistisch. En nog over de ruggen van je eigen volk en later over de rug van het volk, wat je onderdak heeft verschaft.

  Reactie door ReneR — woensdag 13 juli 2005 @ 12.08 uur

 65. @Rener, en dat is nog maar het topje van de ijsberg hoor.

  Reactie door ronald — woensdag 13 juli 2005 @ 17.26 uur

 66. rene dat is inderdaat maar een heel klein topje.
  daarom neem ik geen enkel land/westers?/meer serieus
  fransen/duitsers,nl.en helemaal sterk usa leveren gemie rotzooi (eerste irak oorlog)vervolgens bombaderen!,met hun eigen grondtroepen er pal naast,
  ook een manier om het te testen!.kun je in eigen huis de uitwerkingen volgen.

  Reactie door ad — woensdag 13 juli 2005 @ 17.47 uur

 67. Een vader is met zijn kleine zoontje op bezoek in een boerderij om hem de verschillende dieren te laten zien. Ze lopen langs een varkensstal en precies op dit moment gaat een mannelijke varkentje een vrouwelijke varkentje bespringen.

  De kleine jongetje kijkt toe vertwijfeld en vraagt zijn vader: “”Pa, wat doen ze?”

  Vader denkt een poosje hoe moet hij het vertellen en hij zegt:
  “Nou, de ene varkentje heeft zijn pootje bezeert en die andere helpt door hem op zijn rug te dragen. Zie wel, hij helpt hem!”

  De jongetje blijft enige tijd stil kijken en zegt plotseling:”Ja, nu snap ik het helemaal! Het is gelijk in het leven gebeurt – je probeert ze te helpen, terwijl ze je proberen te vern****n!”

  Reactie door Walking Bull — donderdag 14 juli 2005 @ 10.19 uur

 68. From Srebrenica to Baghdad
  What the genocide taught us about intervention.
  By Christopher Hitchens
  Posted Monday, July 11, 2005, at 9:41 AM PT

  Gen. Mladic: 10 years later, and still at large

  Ten years since the hecatomb of Srebrenica … surely a decade cannot have passed so quickly? It really feels to me like yesterday. I can hear Susan Sontag’s exact tone of voice as she described being in a ministerial office in Sarajevo when the mayor of Srebrenica got through on a bad line to say, “This is goodbye.” He did not mean au revoir. Ronald Steel is one of the most gentle and humane liberals I have ever met, but I can still see his next-day’s op-ed in the New York Times, announcing that the fall of the “safe havens” was “a blessing in disguise,” since it might force the Bosnians to sue for peace. I can remember the red rage in which I wrote a letter to the Times, saying that a mass murder was a pretty effective disguise. And the sickening news, day by day, of the routine and organized torture and slaughter, and then the crude interment of the butchered cadavers, ploughed under like black plastic bags of refuse. I have had my differences with Mark Danner since that time, but if you wish to relive the episode (and you should want to do so) you really must look up his brilliant forensic inquiry in successive issues of the New York Review of Books.

  Above all, what I remember is the sense of shame. A French general named Philippe Morillon had promised the terrified refugees that they would be safe. A Dutch commander had been mandated to make good on this promise. The United Nations, the European Union, the “peacekeepers” of all nations had assured the terrified civilians of Bosnia-Herzegovina that the international community was stronger than Milosevic’s depraved regime and the death squads that it had spawned. And those who were so foolish as to trust this pledge were then hideously put to death. On video. In plain sight. Scanned from NATO and American satellites circulating indifferently in outer space. What must it be like to die like that, gutted like a sheep in full view of the vaunted “international community,” while your family is bullied and humbled in front of you and while your captors and killers taunt you in their stolen or borrowed United Nations blue helmets? Because yes, all that really happened, too, and meanwhile the nurturing and protective Dutch officers were photographed clinking glasses of champagne with Gen. Ratko Mladic. Shame isn’t really the word for it.

  We still have to endure the disgrace (and the victims and survivors have to endure the humiliation) of knowing that Mladic and his psychopathic political boss Radovan Karadzic are still cheerfully at large. They are not hiding in some dingy cave in the unmapped hinterlands of Waziristan. They are in mainland Europe. Last Friday, when the New York Times covered both the London atrocities and the coming anniversary of Srebrenica, it ran an editorial that smugly inquired “why the wealthy nations have not done enough about the root causes of terrorism and why Al Qaeda and Osama bin Laden continue to function after almost four years of the so-called war on terrorism. Many will wonder why the United States is mired in Iraq while Al Qaeda’s leader still roams free.”

  Continue Article

  ——————————————————————————–

  ——————————————————————————–

  Prettily phrased, you have to admit. Others might wonder why the wealthy nations took so long to address the “root cause” of Serbian terrorism—the root cause being Serbian fascism and irredentism—and why it is that Mladic and Karadzic are still gloatingly free after 10 years, not four. The “hunt” for the latter two gentlemen began during the Clinton administration, and on the turf of the sophisticated and multilateral Europeans, as the writer of the above words might have had the grace to admit.

  Stepping lightly over easy-listening moral cretinism like that of the Times’ editorialist, one ought nonetheless to accept the implied challenge about Afghanistan and Iraq. Those of us who have supported the rescue of both countries have had to put up with a great deal of slander lately. We have been accused of being thoughtless war-mongers, sinister neoconservative cabalists, slaves to Halliburton, agents of Zionism, enemies of innocent Muslims, laptop bombardiers, armchair warriors, and much else besides. I generally find that these loud insults conceal a surreptitious note of queasy unease. We were right about Bosnia.

  The European Union utterly failed Bosnia, which was in its very own “back yard.” So did the United Nations. So did the Clinton-Gore administration, for as long as it regarded Milosevic as “containable” by the use of sanctions. Bosnia did not cease to be a killing field, and Serbia did not cease to be an aggressive dictatorship until the United States armed forces took a hand. The neoconservatives, to their great honor, mostly supported an effort to prevent genocide being inflicted on Muslims: an enterprise in which Israeli interests were not involved. Many liberal and socialist humanitarians took the same view. The argument about intervention and force changed forever as a result, except that many people did not notice. Just go and look up what the leaders of today’s “anti-war” movement were saying then … too many civilian casualties (of all things!); the threat of a Vietnam-style “quagmire”; the lasting enmity of the Christian Orthodox world; above all the risk of a “longer war.”

  Yes, well, we could have guaranteed a nice, short war if we had let the practitioners of genocide have their way. Except that, within a few years, the precedent of unpunished ethnic cleansing would have spread well beyond the borders of Yugoslavia. And we would never have been able to say “never again,” because dictators everywhere would have had a free pass. Why did Saddam Hussein, that great lion of the Arab and Muslim world, denounce the American bombing of the Muslim-killing Milosevic? Why did Qaddafi do the same? For the very same reason that Christian fascists in Serbia now denounce the intervention in Iraq: They know that the main foe is the United States and that this fact transcends all the others. There has been a great deal of nonsense published in the last week to the effect that an alliance with the United States can put other countries like Britain in the position of being “targeted.” Why deny this? I reflect on what was not done at Srebrenica, and on what ought to have been done in Rwanda, and on what was put off too long with the Taliban and the Baathists, and I think what an honor it is to have such enemies. Co-existence with them is not possible, which is good, because it is not desirable or tolerable, either. The Srebrenica memorial stands as enduring testimony to that inescapable conclusion.

  Related in Slate

  Reactie door Christopher Hitchens — vrijdag 15 juli 2005 @ 15.59 uur

 69. @68. I remember the USA during the yoegoslavian war saying this was a European problem. Fact is that the USA did not wanted to get involved, they too stood by and watched.
  Like in Somalia they did not realy wanted an militair commitment. It was not in their interest. They where hoping that this war in Yoegoslavia would put the rest of Europe in a long drawn out battle, wich would break up the European union.
  Have you been too Irak or Afghanistan lately? Not realy what I would call a rescue. Fact is that the USA is fighting the enemy’s of Israel because this is in the interest of the USA. Israel does not have an economy, America is financing the Israeli economy and the war in Israel cost America a lot of money. It is not in the interest of America to rebuild the Iraki or Afghanistan economy. If they do these country’s will again finance the war on Israel with Iraki oil and Afghan papaver.
  If America wants to bring freedom and democratie than they must be over the moon with the succes of Irans democratie, don’t you think?

  Best regards,

  Robert

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 15 juli 2005 @ 18.25 uur

 70. Ik moest toch even in de oude bibliotheek gaan zoeken naar de oude boeken en daar stond het recept: “Gij gaat verhalen herhalen en herhalen totdat de luisteraars moe zijn om zelfstandig te denken en erin gaan geloven dat ze waarheid zijn. Gebruik daarbij bergen van geld voor de media.”

  Reactie door Walking Bull — zaterdag 16 juli 2005 @ 13.19 uur

 71. I.V.M. met @59 heb ik een fout gemaakt. Het originele web adres is http://emperors-clothes.com

  Reactie door Walking Bull — zaterdag 16 juli 2005 @ 13.37 uur