Hoe dan wel?

Elke dag krijg ik tientallen mailtjes en brieven. De komende tijd kun je hier dagelijks voorbeelden van dergelijke brieven lezen. Ze vormen voor mij een belangrijke inspiratiebron naast alle gesprekken die ik door het hele land met mensen voer.
Laat ze ook jou inspireren…

14 september 2005.

Beste Jan Marijnissen,

Ik constateer als basisschooldirecteur (al 24 jaar, tiswat !) dat de door velen gevreesde tweedeling van de samenleving helaas al een feit is.
Wanneer wij kijken naar het land als geheel, constateer ik dat er een scheiding is ontstaan tussen aan de ene kant (I) de steden in de Randstad met omliggende randgemeenten en een aantal vergelijkbare steden en aan de andere kant (II) de rest van Nederland. In de steden van categorie I geven de mensen in het veld vanuit onderwijs, politie, maatschappelijk werk en gezondheidszorg noodsignalen, dat het met het land al behoorlijk verkeerd is gelopen en dat het de vraag is of dit op middellange termijn nog wel te herstellen zal zijn. Maar de bewindvoerders, die meer te vinden lijken te zijn in de categorie II steden, zijn of doof voor deze “vinger- aan- de- pols- van- de- samenleving” signalen of doen dezen net als in de tijd van Pim Fortuyn af als te overdreven zorgen…

Wanneer wij kijken binnen die stedengroep van categorie I zien we per stad een tweedeling binnen de stad. De wijken die getypeerd kunnen worden als zeer multi – problematisch, wijken met een meer gemixte samenstelling en de wijken waar het goed toeven is.

Wanneer wij kijken binnen zo’ n multi – problematische categorie I wijk, zien we vaak binnen zo’ n wijk een tweedeling wat betreft de scholen die wij daar aantreffen: wij zien de (vaak openbare) zwarte basisscholen en de relatief goed gemixte (65% “wit” 35% allochtoon gemixt) en hier en daar een relatief witte (vaak confessionele) goedbekend staande school, gemeten volgens het verfoeilijke “Dronkers- systeem”, de man die het noodzakelijk heeft gevonden destijds het startsein te geven tot publicatie van IST rapporten eerst in de krant en later overgenomen door de inspectie op hun internet – site. Zij hadden duidelijk nooit gehoord van het AD- oliebollen -effect dat lange rijen en wachtlijsten betekent voor de ene en sluiting van het bedrijf voor de andere oliebollenkraam. In het onderwijs gebeurt exact hetzelfde.

Wanneer wij kijken naar de donkergrijze tot zwarte scholen, dan zien we dat we daar onderscheid kunnen maken in verschillende categorieën:
I. de gemixte allochtone scholen met een problematiek van over de hele wereld: uit voormalig Joegoslavië, de Kongo, Colombia, Somalië, Koerdische mensen, Irakezen, religies (u noemt hen, wij hebben hen!) kortom de problematiek, waar Verenigde Naties zich al jaren het hoofd over breekt, worden in het klein op het bordje gelegd van een reguliere basisschool. Vaak worden deze scholen bevolkt met leerlingen, waarvan de ouders ook nog een korte of geen opleiding genoten hebben en waar de thuistaal hun moedertaal is. De hoger opgeleide allochtone ouders uit de wijk willen natuurlijk uitsluitend naar de scholen met een gezonde mix (maximaal 65/35%)
II. de meer monoculturele scholen met een overwegend uit één land van oorsprong afkomstige leerlingen. Hierbij kunnen we weer onderscheid maken tussen “goede” zwarte scholen met hoger opgeleide ouderparen uit de stedelijke gebieden van hun thuisland en de scholen met een van oorsprong van het platteland afkomstige gezinnen.

Gelukkig heeft het ministerie van OC&W in al zijn eigen wijsheid het project Weer Samen Naar School gestart, waardoor in de kansarme wijken de kinderen die nu gedwongen in het regulier onderwijs blijven ook nog binnen die al verzadigde probleemscholen mogen blijven met als gevolg een zeer hoge LWOO uitstroom gehalte en daardoor in het VMBO desastreuze tussentijdse uitval.
Maar ja ook daar is de scheiding tussen de “have-nots” van de praktijkscholen en het VMBO en de “haves” van het HAVO/VWO en gymnasium al een feit.
Wat zien wij nu keer op keer de “hebbende” categorie doen? Zij beschermen in eerste instantie de categorie waarin zij verkeren of waarin hun electoraat zich bevindt. Met als gevolg dat een bepaalde stem niet wordt gehoord: niet in het land, niet in de regio, niet in de stad en zelfs niet binnen de wijk. Daardoor ontstaan wijken waar niemand regeert. Mensen gaan alleen maar met dezelfde taal sprekende mensen om en negeren/ vermijden de anderen.
De school probeert een ontmoetingsplaats te zijn voor alle mensen, maar wanneer de mix ontbreekt, is de vraag welke waarden en normen de maatstaf zijn. Los van het feit of het begrip “normen en waarden” een juist begrip is, zien we dat we mensen van de hele wereld samenbrengen met hooguit een restgroep van de oorspronkelijk Nederlandse samenleving. Dan constateren we, dat allochtone kinderen met een meer dan modaal intelligentie – niveau zien dat hun ouders leven in een samenleving, waarin de structuur ontbreekt en wanneer zij vervolgens zelf onvoldoende kans krijgen zichzelf in deze maatschappij waar te maken, keren sommigen zich van die samenleving af.
Dan verbaast de westerse “intellectueel” zich over het feit, dat binnen zijn westerse samenleving geboren en opgeleide allochtone kinderen zich ontpoppen als vernietigers van al-dan-niet terecht provocerende filmmakers of zoals vanuit Leeds als onheilverrichtende figuren. Hierop heeft de samenleving nog geen antwoord. Helaas tref ik binnen mijn school elk jaar enige vriendelijke leerlingen aan, waarvan het mij niet zou verbazen, wanneer zij ooit dat pad op zouden gaan.
En wij? Wij laten hen, want wij hanteren een onderwijssysteem dat aan alle kanten mank gaat.

Beginnend bij een crèchesituatie/ peuterspeelzaalopvang vanuit een amateurisme gestart zonder hoog opgeleide mensen zoals in landen als Zweden en Denemarken. Een door Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden gecontroleerd systeem, waarbij de door het ministerie gedecentraliseerde verantwoordelijkheid een geheel nieuw controlestructuur heeft opgeleverd van gemeentelijke ambtenaren met hun eisen en regels, die vaak roomser zijn dan … inderdaad.
Daarna een basisschool, waarbij de plaatsgebondenheid uiteindelijk maatgevend is voor de kansen in het latere leven.
Grappig is te zien hoe de bewindvoerders hun geweten sussen door middelen ten behoeve van achterstandsleerlingen te herverdelen en daarbij zelf de illusie hebben bijgedragen te hebben aan een oplossing. Hoe lang duurt het nog voor iemand hen uit de droom helpt:
Je kunt alleen achterstandsleerlingen hun achterstand laten inlopen door de overige leerlingen tijdelijk het onderwijs te onthouden. Wanneer je de overige leerlingen regulier onderwijs blijft verstrekken, is het onmogelijk, dat de achterlopers op enige manier de afstand kunnen verkleinen. Stop met die show en stel gewoon dat we per kind maatwerk gaan leveren. Niet allemaal binnen het regulier onderwijs, maar op de plek waar de kinderen het best geholpen kunnen worden en dat blijkt toch wel heel vaak het SBO te zijn. Dus stop met streefgetallen als maximaal 2% verwijzingen, maar relateer dit aan de achterstandsfactor van de schoolbevolking.
Weer Samen Naar School wordt alleen gepropageerd door mensen, die met hun kind zelf niet in een situatie zitten met 5 ADHD’ers of een lief autistje. Dan blijken voor iedereen ineens minder kindvriendelijke gedachten te leven.

Tijdens mijn werkdag ervaar ik binnen de school de band, die wij samen met de kinderen steeds verder uitbreiden. Daarnaast worden wij geconfronteerd met een wijk rond de school, waarin de samenhang onderling ver te zoeken is. Een klein voorbeeld: de cohesie ontbreekt bijna volledig en neemt op het moment zelfs nog verder af, doordat een uitzendbureau een paar panden heeft opgekocht en daarin voor 3 maanden rond de 40 Poolse arbeiders heeft gehuisvest. Deze mensen staan dan ’s morgens om 5 uur massaal te wachten tot zij met busjes door de werkgever worden opgehaald.
Rijd ik dan rond 17.30 uur terug naar de evenwichtige, rustige wijk, waar ik met mijn gezin woon, dan ervaar ik de schrijnende tegenstelling. Ik voel me dan eigenlijk op zo’n moment machteloos en ik betrap me er dan op dat ik als een soort ‘Ron Quichotte’ om me heen begin te slaan in de richting van het gemeentebestuur om te proberen hen wakker te schudden. Veel ambtenaren die in mijn gemeente werken, hebben helaas zo’n ervaring niet, omdat zij zelf niet in de gemeente wonen, maar elders. Ik voel, dat het bij velen slechts hun werk is. Zij zijn niet daadwerkelijk betrokken, omdat de profiteerfactor voor b.v. hun kinderen ontbreekt.

Wat mij stoort is het negeren van de signalen uit de samenleving en het volharden in het betreden van reeds ingeslagen wegen. Onder het mom van “het valt wel mee” wordt nagelaten maatregelen te nemen.
Zelfs zien wij gebeuren dat er maatregelen worden genomen, die de al bijna onhoudbare werksituatie waarin wij verkeren, nog verder verslechteren.

HET VERTROUWEN IN ONS ONTBREEKT. Er wordt niet op vertrouwd dat minimaal HBO opgeleide mensen gewoon goed hun werk willen doen en niet de kantjes ervan aflopen. Er vindt verstikking plaats door al die controleurs en controlemechanismen. Er wordt vergeten dat onderwijs een proces is en geen gemakkelijk te toetsen zakelijke kwestie. Er wordt tegen beter weten in van scholen geëist, dat er met steeds minder middelen betere prestaties worden geleverd. Wat vreemd dat velen afhaken; wat raar dat HBO’ers voor een ander beroep kiezen!
Waarom wordt er door de overheid nog steeds niet gesnapt dat investeren in goed onderwijs een MUST is voor het goed kunnen voortbestaan van je samenleving. Zie opeenvolgende OESO- rapporten over de plaats van Nederland wat betreft onderwijsuitgaven.
Denkt de “het-goed-hebbende” klasse in Nederland nu werkelijk, dat de mensen uit de achterstandswijken weg zullen blijven bij hen en het niet op enig moment zullen komen halen?

Wat mij enorm stoort is het volplempen van de achterstandswijken met nog meer probleemsituaties. In sommige wijken rond de school hebben wij een achterstandsfactor van meer dan – 3,25 en het wordt alleen maar slechter. Ik ben benieuwd naar de landelijke cijfers, omdat die achterstandsfactor volgens mij een goede indicator is van waar de nood het hoogst is.

Wat mij ook stoort zijn de mensen die beweren dat het met de 2e en 3e generatie wel allemaal goed zal komen, terwijl wij in de praktijk constateren, dat we eigenlijk te maken hebben met een 1 ½ generatie, waarbij de noodzaak om te willen horen bij de West- Europese samenleving soms zeer ver te zoeken is. Soms hebben wij meiden met veel enthousiasme een HAVO- diploma zien halen, die dan een paar jaar later met een volkomen onaanspreekbaar kind als ouder onze school weer binnen komen. In ons gevoel kunnen wij dan weer helemaal opnieuw beginnen.
Maar wat mij het meest stoort zijn de mensen, die met de mond belijden dat het
allemaal beter moet en anders moet en dat we de boel beter moeten mixen en er voor moeten gaan en tegelijkertijd zelf privé geen enkele moeite doen om hier aan mee te werken.

Hoe dan wel? Een aantal suggesties:
- Breng kleinschalige werkgelegenheid naar dit type wijken, zodat mensen uit het werkloosheidsisolement komen: b.v. klusjesdiensten/ schoolondersteuning zoals (jazeker) de I.D. banen
- Voorkom dat mensen dan de wijk verlaten, maar maak het aantrekkelijk voor hen in de wijk te blijven door b.v. hoogwaardig onderwijs aan te bieden d.m.v. een goede mix 65% autochtoon/ 35% allochtoon maximaal!!
- Biedt hen de mogelijkheid de wijk weer echt bewoonbaar te maken door instellingen als het postkantoor, de bank, de bibliotheek, het gifophaalpunt weer in de wijk te plaatsen in plaats van dit centraal in het centrum van de stad te vestigen. Nu hebben de mensen in zo’n wijk het gevoel dat zij er maar bij hangen en vertonen het daarbij passende gedrag: ongeïnteresseerdheid, verwaarlozing van de straten met ontzettend veel afval, een onveilig, onbehaaglijk gevoel bij de bewoners. Gevolg: geen enkel vertrouwen in de politiek met als gevolg een stemmingopkomst percentage van rond de 35%.
- Pas een goed woningtoewijzingsbeleid toe. Laat dit niet aan het toeval over, maar zet hier bewust beleid op en ga niet zaniken over de vrijheid van elk individu om… In een dergelijke situatie is dit schijn vrijheid dus schijnheilig om te zeggen.
- Pak nu eens eindelijk die huisjesmelkers aan. Zij creëren in de wijken situaties met te veel mensen in te kleine behuizingen. Het lijkt soms wel Parijs!
- Vereenvoudig de wijze waarop buitenlanders (nieuw woord lijkt het) de Nederlandse taal kunnen leren. Zeg niet meer: nee u zit in die regeling van de sociale dienst dus u mag deze taalcursus op school niet volgen! Of er is voor geen cursus; we hebben alleen hier een cursus voor beginners.
Schakel 50+ leerkrachten, die dreigen te “burnouten” in om zinnig met hun vak bezig te gaan door deze mensen les te geven: geen puber-orde-problematiek, maar gemotiveerde leerlingen en een zinnige herbeleving van hun werkgevoel.
- Durf echt impopulaire maar noodzakelijke maatregelen te nemen, zoals: trouwen met iemand uit je land van oorsprong? Vestig je dan daar. Waarom? Wanneer een partner naar Nederland komt, spreekt deze de taal niet (cursus in eigen land? Hoe verzin je het) In de thuissituatie blijft dan uitsluitend de moedertaal gesproken worden. De veiligheid van de familie en vrienden wordt natuurlijk gezocht. De noodzaak om contact te leggen met de Nederlandse samenleving is minimaal. Kinderen die geboren worden, beginnen als 4- jarigen onaanspreekbaar op school, tenzij zij tot de gelukkigen horen die de ouders bijtijds en natuurlijk volgens de gedegen Nederlandse regels heeft aangemeld bij de peuterspeelzaal.
- Vervang het controlemechanisme in het onderwijs in een ondersteuning en meedenkmechanisme.
- Voer nou eindelijk eens dat artikel 23 af in het onderwijs! Maak van alle scholen bijzonder/neutrale scholen en breng ze in de achterstandswijken onder in z.g.n. educatieve –pedagogische jeugdcentra.
- Zorg dat daarin de verschillende disciplines op basis van gelijkheid samenwerken: Onderwijs, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg, Politie, Logopedie, Fysiotherapie.
- Breng alle instellingen die met jeugd te maken hebben onder in één organisatie op stedelijk niveau, zodat we een einde maken aan al die geldverslindende overhead op b.v regionaal niveau/ interstedelijk niveau/ zuilgericht niveau.

Met vriendelijke groet,
Ron Abel

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 10 oktober 2005 :: 12.16 uur

66 Comments

66 reacties

 1. Hr.Abel slaat de spijker op zijn kop.

  Reactie door JE. Mulder — maandag 10 oktober 2005 @ 12.59 uur

 2. Tja, wat ik weer volledig mis is de eigen verantwoordelijkheid. Aan wie ligt het als kinderen van moeders die hier een havo-diploma hebben gehaald als 4-jarige naar school komen zonder een woord Nederlands te spreken. Ik woon in zo’n wijk en weet uit ervaring dat je er geld kan inpompen als water en dan nog niks oplost. De onstane situatie in achterstandswijken is inmiddels zo massaal dat er geen kruid meer tegen gewassen is. Een situatie waartegen al die ‘simpele zielen’ uit de volksbuurten tien jaar geleden al waarschuwden en toen uitgemaakt werden voor racist door de blanke ‘upperclass’.

  Reactie door sannie — maandag 10 oktober 2005 @ 13.08 uur

 3. het komt altijd weer op het zelfde neer:

  “incompetance rules”

  Reactie door alexander — maandag 10 oktober 2005 @ 13.20 uur

 4. Geachte mr. Ron Abel,

  Complimenten met uw stuk.

  Maar wat zal er mee gedaan worden?

  U komt met uitstekende suggesties.
  En hoe denken al uw collegae in Nederland?

  Dat zou een simpele opdracht moeten zijn, om te vervullen voor alle directeuren/directrices in Nederland.
  Zo krijg je een totaal plaatje, waaraan elk zijn woord uit de praktijk bijdraagt, en waarmee je aan de slag kunt.

  De toekomst ligt bij de Jeugd.
  De toekomst ligt feitelijk bij ons allemaal.
  De Franse Revolutie van 1789 zouden wij, anno 2005,
  moeten voltooien, als volwassenen. Gelijkheid!

  Nederland 2005. Een oorlogsmisdadiger als premier.
  Feiten, feiten, feiten, en een premier die ze ontkent.
  We hebben een minister van Volksgezondheid om van
  te kotsen. We hebben gigantische problemen in Nederland,
  en die worden niet op de juiste manier aangepakt.

  Het regeringssysteem in Nederland is een farce.
  Het zou een MERITOCRATIE moeten worden.

  Voor het onderwijssysteem zou ik zeggen,
  maak het landelijk uniform.
  Zoveel is er al beproefd.
  Zoveel technologie staat er tot onze beschikking
  (schooltv., computers).
  Waarom nog langer waanzinnige diversiteit, met links of rechts gebrekkige kwaliteit en onnodige kosten voor weer een ander werkboek.

  Er is toch het woord: perfectie.
  Laat dat wat aangeboden wordt, perfect zijn.
  Bespaart iedereen tijd, ja, en heel veel papier en, ja, ook, geld.
  En wie zijn daar niet blij mee?

  Veel succes, mr. Abel,
  ik schud van harte uw hand op de MERITOCRATIE.

  Reactie door Vrede op aarde — maandag 10 oktober 2005 @ 13.20 uur

 5. In het stuk staat

  “in sommige wijken rond de school hebben wij een achterstandsfactor van meer dan – 3,25 en het wordt alleen maar slechter”.

  Wat is dit cijfer ? zou het kunnen zijn dat de kinderen 3 1/4 jaar achterstand hebben, of is het een andere index ?

  Iemand ?

  Reactie door alexander — maandag 10 oktober 2005 @ 13.23 uur

 6. Het is niet te geloven!

  Zit ik nu naar mijn eigen stukjes of mening te kijken?

  Niet 100 % mee eens maar 1000 %.
  Niet alleen de opstelling van feiten maar ook de aangedragen oplossingen.

  Beste Abel,
  Ik als lezer dank je voor je bijdrage.

  Reactie door Liberaal-Socialist — maandag 10 oktober 2005 @ 13.46 uur

 7. “Nederland 2005. Een oorlogsmisdadiger als premier.”
  Nou, nou, zo kan ie wel weer.
  “Feiten, feiten, feiten, en een premier die ze ontkent.”
  Hij onderkent ze zelfs, en probeert er zelfs iets aan te doen, hetgeen 100 % meer is dan wat de gemiddelde SP-logger doet. Die gilt slechts Actie.
  “We hebben een minister van Volksgezondheid om van te kotsen.”
  Tja, ik ben het ook in een hoop opzichten niet met hem eens, vooral wegens het socialistisch gehalte van wat hij zegt, maar braakneigingen? Verder, wat heeft het te maken met het stukje van de briefschrijver?
  “We hebben gigantische problemen in Nederland,en die worden niet op de juiste manier aangepakt.”
  Je bedoelt waarschijnlijk dat je vindt dat ze niet op de juiste manier worden aangepakt. Over het ontstaan heb je het veiligheidshalve maar niet, dan zou een prominente rol van 60 jaar socialisme blijken.
  “Het regeringssysteem in Nederland is een farce.
  Het zou een MERITOCRATIE moeten worden.”
  Dus omdat het jou niet aanstaat wat er gebeurt, en je kennelijk graag ziet dat naar de pijpen van jouw voorganger wordt gedanst, moeten de meest elementaire burgerrechten maar in de vuilnisbak worden gekieperd?
  “Zoveel technologie staat er tot onze beschikking
  (schooltv., computers).
  Waarom nog langer waanzinnige diversiteit, met links of rechts gebrekkige kwaliteit en onnodige kosten voor weer een ander werkboek.”
  Ik kan je uit persoonlijke professionele ervaring mededelen dat de computer in het onderwijs zeker niet zaligmakend is. Verder, de samenleving verandert, dus lijkt het mij logisch dat het onderwijs meeverandert. Een alternatief is natuurlijk de klok zo’n 100 jaar terugzetten, dat waren toch fijne omstandigheden…
  “Er is toch het woord: perfectie.”
  Ik ken ook een woord: utopie
  “Laat dat wat aangeboden wordt, perfect zijn.”
  En dat is weer utopisch…

  Reactie door speedfreak1 — maandag 10 oktober 2005 @ 14.51 uur

 8. Wat mij verbaasd is dat er allerlei overlegorganen zijn. Er wordt aan de lopende band vergaderd. Deze noodkreet van Ron doet anders vermoedden. Of alle andere scholen hebben niet die problemen of er wordt voor nop vergaderd? Of….zou het zo kunnen zijn dat het gros van de mensen liever hun kop in het zand steekt dan in een vergadering zijn/haar mond open te doen? Zou het zo kunnen zijn dat er maar héél weinig mensen zijn die het lef hebben werkelijk verschil uit te maken door hun nek uit te steken? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het gros van de deelnemers aan dergelijke vergaderingen domme nietsnutten zijn. Flatliners die hun tijd verdoen. Zombies, watjes. Als je wat wilt veranderen moet je niet allemaal gaan zitten wachten tot iemand anders het doet. Helaas is dat ook een Utopie. We krijgen de wereld die we verdienen.

  Reactie door Tamiem — maandag 10 oktober 2005 @ 16.33 uur

 9. In reactie op nr. 7, die ondertekent met speedfreak1.

  Beste jongen,

  Nederland heeft wel degelijk een oorlogsmisdadiger als premier.

  Mr. Jan Peter Balkenende heeft de † van, sinds najaar 2004,
  meer dan 100.000 Irakezen op zijn geweten. Hij stemde in met een illegale oorlog met zijn politieke steun!
  Er was géén VN resolutie. Er waren géén WMD.
  De reden die in eerste instantie gold:
  OM IRAK BINNEN TE VALLEN!

  Kijk naar Fahrenheit 9/11, als je een ongecensureerde kopie te pakken kunt krijgen. Luister naar mr. Michael Meacher,
  luister naar mr. George Galloway.
  Lees het boek, Lawless world van mr. Philip Sands.

  Vorige week, mr. Jan Peter Balkenende horen zeggen in de Kamer, dat het erom ging Saddam Hussein af te zetten.
  Ongelooflijk, noem ik dat. Wereldwijd waren er massa-demonstraties, ook in Irak zelf!!!
  Nu ligt Irak in puin. De wereld is nog onveiliger geworden.
  En daar is mr. Jan Peter Balkenende schuldig aan.
  Een christen van lik me vest. Een grove schande.

  Zoals ook het gedrag van mr. Hans Hoogervorst schandalig is.
  En wat dit alles te maken heeft met het stuk van mr. Abel?
  Niets staat los van elkaar.

  Voor wat betreft de waanzinnige diversiteit in het onderwijs.
  Elk Kind heeft recht op onderwijs, en waarom zou dat voor elk Kind geen optimale kwaliteit zijn?
  Waarom moet er een aanbod van 10tallen lesmethoden/werkboeken zijn?
  Er kan er maar één de beste zijn. Zo simpel is dat.

  En verder, lijk je niet te begrijpen, wat een MERITOCRATIE inhoudt.
  Simpel gezegd, houdt dat in dat een land bestuurd wordt door mensen die competent zijn. Mensen met vakkennis, met merites.
  Hoe gemakkelijk is het niet kennis te meten, speedfreak,
  het is tijd om wakker te worden.

  Op wie je doelt met, ‘mijn voorganger’?
  Misschien wil je me dat nog laten weten.

  Ik wens je veel geluk in je verdere leven,
  en een hoge plaats op de meritocratische ladder,
  als je de universiteit cum laude hebt doorlopen.

  Tot die tijd, veel ontspannen leefplezier gewenst.
  Met vriendelijke groeten,

  Reactie door Vrede op aarde — maandag 10 oktober 2005 @ 17.05 uur

 10. Beste Ron Abel,

  Als je iemand kent met de DVD’s van Koot en Bie uit bijv ’88 en wel die van ‘ keek op de week ‘ dan zie je dat er in essentie sinds toen niets veranderd is, alleen is de uitkomst wel steeds slechter verworden.
  De basis zit daarbij ongeveer zo:
  politiek > invloed op werk en leven van (over-)groot-)ouders > kinderen > toekomst…?

  Reactie door Barend — maandag 10 oktober 2005 @ 17.11 uur

 11. “volgens het verfoeilijke “Dronkers- systeem”, de man die het noodzakelijk heeft gevonden destijds het startsein te geven tot publicatie van IST rapporten eerst in de krant en later overgenomen door de inspectie op hun internet – site.”

  Wat is er mis met onderwijsinspectierapporten openbaar te maken? Een recht wat mij betreft of hebben scholen iets te verbergen?

  Reactie door sannie — maandag 10 oktober 2005 @ 17.25 uur

 12. “Wat mij verbaasd is dat er allerlei overlegorganen zijn. Er wordt aan de lopende band vergaderd.”
  Dat is inderdaad de grote ziekte in Nederland, daarbij komt dat die vergaderingen doorgaasn niets concreets opleveren.
  “Of….zou het zo kunnen zijn dat het gros van de mensen liever hun kop in het zand steekt dan in een vergadering zijn/haar mond open te doen? Zou het zo kunnen zijn dat er maar héél weinig mensen zijn die het lef hebben werkelijk verschil uit te maken door hun nek uit te steken?”
  Je zit er niet ver naast. Vooral op scholen word je ziek van dat consensus-idee, en wee diegene die daar van af wijkt.
  “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het gros van de deelnemers aan dergelijke vergaderingen domme nietsnutten zijn.”
  Nee, niet het geval. Waarom zou je in een vergadering moeite doen een bijdrage te leveren als je al van te voren weet dat er in de besluitvorming niets mee wordt gedaan? Dat zit er eerder achter. De vergadering is verworden tot middel om democratische schijn op te houden, op papier heeft iedereen inspraak, maar met die inspraal wordt vervolgens geen flikker gedaan. Ook één van de makkes van de landelijke politiek, trouwens.

  Reactie door speedfreak1 — maandag 10 oktober 2005 @ 17.43 uur

 13. “Wat is er mis met onderwijsinspectierapporten openbaar te maken? Een recht wat mij betreft of hebben scholen iets te verbergen?”
  Het suggereert dat de kwaliteit van een school is te vangen in cijfertjes. Het is de fout die in elk vergelijkend warenonderzoek gericht op het onderwijs wordt gemaakt. Zo kijkt men bijvoorbeeld naar bevorderingspercentages. Dat die werkelijk geen ruk zeggen over de kwaliteit van het onderwijs, maar alleen maar laten zien dat de meeste leerlingen worden bevorderd vergeet men er bij te melden.

  Reactie door speedfreak1 — maandag 10 oktober 2005 @ 17.46 uur

 14. Dat is dus onzin. De rapporten kijken naar het geheel van de school en niet alleen naar resultaten. Er wordt ook gegeken naar de veiligheid op school, het klimaat op school, de aandacht voor leerlingen met leer en/of gedragsproblemen, de omgeving waarin de school functioneert,de kerndoeloverstijgende lestof etc. etc. Een goede manier dus om een algehele inddruk te krijgen van een school en ook inzicht te krijgen in zaken die zo één twee drie niet zichtbaar zijn bij een bezoek van een ouder aan een school. Neem eens een kijkje op de site dan stel je je mening wellicht bij!

  Reactie door sannie — maandag 10 oktober 2005 @ 19.56 uur

 15. @14 sannie, Klopt helemaal. speedfreak1 kletst maar wat in de ruimte, denkt weet te hebben van de situatie waarin scholen en onderwijs inspectie. Teveel speed tot zich genomen?
  Informeer je beter, zodat je iets wezenlijks hebt te zeggen.

  Ik was onderhevig met het zelfde probleem als dhr. R. Abel, alleen in het zuidoosten van Nederland op de Midelbare School.

  Reactie door Elsa De Leeuwin — maandag 10 oktober 2005 @ 20.19 uur

 16. En al die zaken kent het rapport een cijfertje toe. Ik heb ze gezien hoor. Ik heb zelfs meegemaakt hoe het tot stand komt. Ik heb ook meegemaakt hoe het door ouders wordt geïnterpreteerd. En ik weet ook hoe het in bepaalde scholen achter de schermen toegaat.
  Mijn mening blijft dat de kwaliteit van een school voor ieder een individuele aangelegenheid blijft, dus voor ieder anders zal zijn. Oftewel, wat voor de éne leerling een perfecte omgeving is, is voor de ander een ware hel. En dat valt dus nooit uit zo’n rapport te halen, dat blijkt pas in de tijd dat een leerling op school zit.
  En waar de ouders dus inderdaad primair naar kijken is het percentage overgang naar de volgende klas.

  Reactie door speedfreak1 — maandag 10 oktober 2005 @ 20.34 uur

 17. En mevrouw Elsa de Leeuwin, zit niet zo dom bevooroordeeld te lullen. Je kent me niet eens, maar zit wel direct met een oordeel klaar.

  Reactie door speedfreak1 — maandag 10 oktober 2005 @ 20.36 uur

 18. Weer helemaal fout dus. Het rapport geeft nl. geen cijfers maar een indicatie variërend van slecht tot goed op allerlei gebied variërend van inderdaad de voortgang van de leerlingen tot het schoolklimaat Ook worden resultaten altijd afgemeten aan wat er redelekerwijs verwacht kan worden in verhouding tot de leerlingenpopulatie En ik ben dus zo’n ouder en kijk dus niet uitsluitend naar cijfers maar probeer een algehele indruk te krijgen. En ja, je weet pas echt hoe je kind het op school doet op het moment dat het eropzit maar dat geldt ook als je de rapporten niet zou kunnen lezen. Ik zelf ben een voorstander van openheid en transparantie. By the way, ik heb mijn kinderen dus van een school ‘verhuisd’ die welliswaar beter scoorde op het gebied van de leerresultaten naar een school waar een ontzettend veilig, aangenaam en inspirerend klimaat voor kinderen heerst. Je stelling dat ouders enkel en alleen kiezen voor leerresultaat gaat dus niet op. En ik ben blij dat ik mij via de inspectierapporten een beeld van de diverse scholen heb kunnen vormen. Waar had ik anders naar moeten kijken, hoe leuk het gebouw eruitziet ofzo?

  Reactie door sannie — maandag 10 oktober 2005 @ 21.59 uur

 19. Jij bent dus blijkbaar een ouder die zich door meer laat leiden… hulde, het zouden er meer moeten zijn. Het gevaar zit hem natuurlijk nogal in generalisaties… Een klassificering van slecht tot goed is feitelijk niet anders dan het geven van cijfers hoor, alleen dan van 1 t/m 5. Wat je noemt komt allemaal wel redelijk over hoor, was daar overigens wel mee bekend, maar de beoordeling van dat soort zaken komt op mij altijd erg subjectief over, wat natuurlijk altijd een euvel van beoordelen is.
  Punt vind ik dat zo’n rapport op zichzelf nooit genoeg kan zeggen, waardoor jij dus in ieder geval hebt besloten je kinderen van school te laten wisselen.
  Overigens ook een goede om op te letten, hoe gaat een school om met pesten. Die wordt nog wel eens “vergeten”.

  Reactie door speedfreak1 — maandag 10 oktober 2005 @ 22.15 uur

 20. Even een nuance. Heb mijn kids niet van school ‘gewisseld’ vanwege inspectierapporten maar vanwege het feit dat het op school niet goed ging met mijn kids. De eertse school uitgekozen zonder echt veel informatie en de tweede keer dacht ik; moet het nu wel goed doen want je kunt niet zomaar met je kinderen van school tot school hoppen, vond één keer al erg genoeg. Handig dan die rapporten, Op die manier heb ik gelukkig, samen met andere factoren, een keus kunnen maken die gelukkig goed heeft uitgepakt. En ja, ben met je eens dat een rapport niet alles over een school zegt maar beter iets dan niets. Zonder inzage in allerlei raporten had ik dus gewoon lukraak een school moeten kiezen? Zonder te weten of wat ze in de schoolgids vermelden ook overeenkomt met het gevoerde beleid?

  Reactie door sannie — maandag 10 oktober 2005 @ 22.38 uur

 21. @4 (MERITOCRATIE)
  Productiviteit is amper meetbaar. Elke verandering heeft vaak onvoorspelbare gevolgen op langere termijn.

  “Merit can be bought. Passion can’t.”

  Je kunt alleen oplossingen bedenken als het probleem bekend is. Je kunt alleen meten als de maatstaf bekend is. Je kunt alleen testen als de gewenste uitkomst vast staat.

  De realiteit is echter dat, als we eerlijk zijn, we zelden weten wat nu echt het probleem is; Achteraf ontdekken we vaak dat onze maatstaf krom en te kort was; en we hebben vooraf meestal geen idee wat voor uitkomst nu echt gewenst is.

  We knoeien wat aan. Als we geluk hebben fantaseren we dat dit onze verdienste is, en als we pech hebben zijn er genoeg anderen om ons te vertellen waar we de fout zijn ingegaan.

  Reactie door Gideon — dinsdag 11 oktober 2005 @ 0.25 uur

 22. speedfreak en sannie .rapporten zeggen niks .veel scholen frauderen met cijfers .tenminste als je het bewust laten slagen van leerlingen die het beoogde niveau eigenlijk niet halen fraude mag noemen .? ik vind het wil . voor mijn kind heb ik een school uit gezocht die totaal niet aan mijn verwachting (denkbeeld) voldoet .maar een school voor mijn kind om te zorgen dat ze in ieder geval de kans krijgt om uit de sociale klaase waarin ze nu opgroeit te kunnen ontvluchten .
  wij benutten elke mogelijkheid om in contact te treden met de school, en kunnen altijd terecht met onze problemen .

  Reactie door texas henkie — dinsdag 11 oktober 2005 @ 9.01 uur

 23. Beste mensen,

  Als ik lees hoe sommigen reageren op elkaar snap ik ook waarom zoveel misloopt in het land.

  Jammer,Het stuk van dhr. Abel is volgens mij niet geschreven om elkaar verbaal in de haren te vliegen.

  Reactie door Paul Cuijpers — dinsdag 11 oktober 2005 @ 9.31 uur

 24. Jan Marijnissen

  “Onze mening heeft alles te maken met ons geweten. Is het niet zo dat onze mening over iets altijd gevormd wordt door de feiten in combinatie met ons geweten. De interpretatie van de feiten is mede afhankelijk van onze positie ten opzichte van de feiten. Ons geweten vormt zich in onze dagelijkse strijd om het bestaan en door dat was ons verteld / geleerd wordt. En, het geweten is vrij. Niemand anders dan wijzelf zijn baas over ons geweten en onze gedachten.

  Kern van het democratische proces is dat we op elk moment en op elke plaats kond mogen doen van wat er zich binnen onze grijze massa ontwikkelt. Zodat bij onze gezamenlijke zoektocht naar de waarheid niemand ongewild overgeslagen wordt.”

  Misschien helpt het als je deze woorden die ik van a – z onderstreep ook eens in de prakrijk laat brengen door jouw eigen adjudanten van het “geknevelde woord”. Niet dat zij meteen een moord begaan om anderen monddood te maken of domweg dood te zwijgen, maar het plegen van politiek correcte censuur is in een land dat zich voor laat staan op vrijheid van meningsuiting, een daad van onbehouwen machtsmisbruik, die slechts een denkbeeldige stap verwijderd is van een letterlijke aanslag op het ‘vrije woord’…

  En dan heeft de briefschrijver voorwaar geen ongelijk als hij de lezer het volgende citaat voorhoudt:

  “Dan verbaast de westerse “intellectueel” zich over het feit, dat binnen zijn westerse samenleving geboren en opgeleide allochtone kinderen zich ontpoppen als vernietigers van al-dan-niet terecht provocerende filmmakers of zoals vanuit Leeds als onheilverrichtende figuren.”

  Reactie door Lucida — dinsdag 11 oktober 2005 @ 9.34 uur

 25. Beste mensen,

  “Als ik lees hoe sommigen reageren op elkaar snap ik ook waarom zoveel misloopt in het land.

  Jammer,Het stuk van dhr. Abel is volgens mij niet geschreven om elkaar verbaal in de haren te vliegen.”

  Vaak trekt men ( incl. mezelf) zich opmerkingen persoonlijk aan. Wordt dan een welles/nietes spelletje. Om terug te komen op de heer Abel; het is toch niets nieuws wat hij in het stuk schrijft? Alles in het stuk is al 1000 maal gezegd, genoemd geschreven enz. De onstane situatie is een kwestie van politiek en door de politiek veroorzaakt. Feit is dat de werkelijkheid op dit moment weerbarstiger is dan allerlei goedbedoelde plannen. Feit is ook dat de situatie in de grote steden zo geëscaleerd is, dat er zoveel verschiilen in goede en slechte wijken zijn dat het haast dweilen met de kraan open is. Je leert een klas Nederlands spreken en de volgende twee klassen dienen zich aan ondanks cursussen Nederlands voor ouder in allerlei buurthuizen, scholen enz. Je geeft cursussen opvoeden zo maar dat helpt niet als kinderen tot 11 uur buiten slenteren ‘s avonds (let wel; kleine kinderen), je bouwt een prachtig wijkpark en na enkele weken is het al half vernield, Je bouwt (te) dure koophuizen maar wie wil duur kopen in Transvaal of de Schilderswijk, er wordt gepraat over spreiding maar intussen wisselen de kansarmen in een wijk zich af met een verhuizingsverloop van 80% in vier jaar, er worden extra agenten ingezet die voornamelijk verkeersboetes uitdelen, een inbraak wordt niet meer actief opgespoord en dan wordt er nog een gebruikersruimte in zo’n wijk neergezet want dat kan er ook nig wel bij. Aan wie ligt dit, de woningbouwvereniginge, de politiek, de mensen in de wijk, de politie? Weet je het is zo triest voor de kinderen die in zo’n wijk opgroeien want wat voor voorbeeld krijgen ze zo. De school is een afspiegeling van de omgeving dus daar valt geen eer te behalen hoe goed bedoeld ook, Logisch dat veel ouders hun kinderen in de betere buurten onderbrengen. Makkelijk hoor zo’n postcodebeleid als je zelf in Wassenaar woont. Weet je, als ik sommige politici hoor praten heb ik het gevoel dat ze van een andere planeet komen, of ik. Ze komen in ieder geval uit een andere buurt!

  Reactie door Sannie — dinsdag 11 oktober 2005 @ 12.10 uur

 26. Ik zal de heer Ron Abel eens uit zijn naieve droom helpen:

  De Overheid wil niet meer mensen opleiden dan nodig is om de economie te laten draaien.

  Wie moet er anders onderaan de piramide van hyrarchische verhoudingen staan?

  In het kapitalistische systeem geldt: Iedereen intelligent = Iedereen gelijk.

  Reactie door Toine — dinsdag 11 oktober 2005 @ 13.39 uur

 27. Zeg Sannie, je weet toch dat het kind van Wouter Bos nu al verzekerd is van een plaats op een witte school? Dat kinderen van vooraanstaande GroenLinksers naar particuliere scholen gaan? Ik kan ze daar overigens geen ongelijk in geven, je zoekt tenslotte toch wat je denkt dat het beste voor je kind is, maar het hypocriete eraan is natuurlijk hoe deze mensen vervolgens met droge ogen kirren over ongelijkheid.

  Reactie door speedfreak1 — dinsdag 11 oktober 2005 @ 13.54 uur

 28. Volgens mij was dat nu gelijk mijn punt speedfreak.

  Reactie door sannie — dinsdag 11 oktober 2005 @ 14.20 uur

 29. Aan nr. 21, Gideon, die op MERITOCRATIE reageerde.

  Elke productiviteit is meetbaar, Gideon.
  Alle kennis is meetbaar.

  In een MERITOCRATIE kun je al weten, dat diegenen die ministersposten bekleden, professoren op hun vakgebied zijn.
  Kennis, merites, charisma.

  Alles in openheid. Niks geen achterkamertjespolitiek.
  Alle problemen kunnen beschreven worden, en zijn het al vele, vele malen gedaan.

  En er is geen probleem, of er is een oplossing voor,
  maar het huidige politieke systeem, draait op incompetenten in de hoogste rangen n.b.
  Mr. Pieter van Geel bijv. weet niets van brandstoffen.
  Hij blaat maar wat aan.

  Waar u de uitdrukking: “Merit can be bought. Passion can’t”
  vandaan heeft, is mij onbekend.
  Maar ik kan u wel schrijven, dat ik het er volstrekt niet mee eens ben.

  Merit verdien je door je eigen inspanningen.

  Je moet geen eerste viool willen spelen,
  zoals de arrogante mr. Jan Peter Balkenende,
  als je de viool niet als beste, speelt!

  Met vriendelijke groeten,

  p.s. Bijkomend voordeel met een MERITOCRATIE.
  Ze zitten er niet voor slechts 4 jaar, maar voor veel langer,
  misschien wel 20 of 30 jaar.

  Reactie door Vrede op aarde — dinsdag 11 oktober 2005 @ 15.16 uur

 30. me·ri·to·cra·tie (de ~ (v.), ~ën)
  1 systeem, waarin sociale status is gebaseerd op verdiensten
  http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=meritocratie
  Grappig, dat internet…. Je roept in feite gewoon om het instellen van een elite.

  Reactie door speedfreak1 — dinsdag 11 oktober 2005 @ 15.35 uur

 31. Het verbaast mij dat elk maatschappelijk probleem op dit SP-log altijd weer wordt afgeschoven op de zgn. klassenstrijd rijken-armen. Lekker makkelijk.

  De mislukte multiculturele samenleving (want daar gaat het hier om) is ons door de strot geduwd. Politiek-correcte denkers en salonsocialisten hebben het denkbeeld de afgelopen decennia beinvloed, en elke tegengestelde mening afgedaan als racisme of ongewenst rechts denken.

  Conclusie: De multiculti-samenleving is mislukt. Omdat we hem niet willen. Wij allemaal, arm en rijk.

  Wouter Bos stuurt zijn kind naar een blanke school, en gelijk heeft ie. Ik ga hetzelfde doen, omdat ik het beste onderwijs voor mijn kind wil, en de minste problemen op het schoolplein.

  Reactie door Pipo de Clown — dinsdag 11 oktober 2005 @ 17.09 uur

 32. @ Vrede op Aarde (29):

  Je pleidooi voor een “meritocratie” verwerp ik. Het is -gelukkig!- een hersenschim.

  1. WIE bepaalt wat (betere) talenten en verdiensten zijn? Die kan je helemaal niet “gemakkelijk meten”.

  2.In de huidige samenleving worden de onderwijs- en maatschappelijke kansen van mensen sterk bepaald door hun sociale achtergrond. Je hebt meer kansen je talenten te kunnen ontplooien naarmate het gezin, waaruit je komt, meer status en/of inkomen heeft. De huidige regering bevordert dit mechanisme zelfs nog. Het is onmogelijk hiervan ineens los te komen.

  3. Als je het geluk hebt bepaalde talenten te hebben en die te kunnen ontplooien, mag je daarvoor dankbaar zijn, maar daaraan ontleen je niet meer rechten dan anderen. Dat zou zeer oneerlijk zijn tegenover degenen die minder mogelijkheden hebben.

  4. Het idee van een “meritocratie” is in essentie zeer ANTI-democratisch. Als iemand talenten en verworven kennis bezit kan hij in politiek opzicht tocg zeer verwerpelijke ideeën hebben en gevaarlijk zijn. (Denk b.v. aan dr. Joseph Goebbels in nazi-Duitsland). En jij noemt het N.B. een voordeel als bepaalde mensen “misschien wel 20 of 30 jaar” het beleid zouden kunnen bepalen!

  Eén ding weet ik zeker: “Vrede op Aarde” zou in dat geval verder weg zijn dan ooit! :)

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 11 oktober 2005 @ 17.32 uur

 33. @32

  Het is op zijn minst bepaald naïef om te spreken van vrede op aarde als ideaal. Al weer is hier aan de orde hoe verwrongen een ideaalbeeld kan zijn. Alleen als je het je permitteren kan, dan wens je stabiliteit. Met vooral veel rust en orde. Maar als je moet vechten voor je plek in de rangorde, dan word het inderdaad een beetje oorlog. Laat staan wat de gevolgen zijn van verliezen in die strijd.
  Het geschetste beeld van dr. Joseph Goebbels is dan ook gevaarlijk. Niet alleen is het zeer moeilijk om de man in de toen geldende context te kunnen beschouwen, tevens is het zeer onaangenaam om te bedenken dat een zeer groot gedeelte van een aantal centraal Europese volkeren zijn ideeën helemaal niet verwerpelijk kon vinden. Het sloot blikbaar wel aan bij de beleving.
  De ontkenning van de feiten van onze soort, draagt bij tot de vervreemding van de realiteit. Het kleineert bovendien op een indringende wijze juist die mensen die zich het meest getroffen voelen.
  Met alle schadelijke gevolgen van dien.

  Reactie door Anton — dinsdag 11 oktober 2005 @ 20.14 uur

 34. De quote is een link naar de auteur, links zijn rood op deze website. (mmm, dat is dubbelzinnig)

  Bedankt, Olav. Het probleem is inderdaad dat het de mensen met macht zijn die bepalen “wat” gemeten wordt en met welke “maat”. Welke normen en waarden zijn het belonen waard en wie stelt die vast? Kunnen we die wel vaststellen?

  Welke kwaliteiten en kennis hebben moeten we over 20 of 30 jaar bezitten? Een dikke 10 jaar geleden (pre dot-com, pre-internet, pre-weblog) bestond het werk wat ik tegenwoordig doe niet eens!

  De geschiedenis leert dat elke vorm van bestuur de natuurlijk neiging heeft om met de tijd een aristocratie te worden. Dit is een kenmerk van menselijke samenlevingen, de natuurlijke evolutie van elke samenleving.

  Democratieën zijn hier niet van uitgezonderd. Democratieën zijn in dit opzicht inherent instabiel: Want deels moeten ze sterk zijn als staal en deels moeten ze flexibel zijn als klei. In tijden van moeilijkheid wil men nog weleens naar de sterkte van staal vluchten, maar men vergeet dat het klei slechts tijdelijk van vorm veranderd en ook weer hervormt kan worden.

  Men zegt wel eens dat stilstand achteruitgang is. Daarom een vraag: Laten dit volk zich afdrijven naar een aristocratie of ontwikkeld het met de tijd een betere bestuursvorm dan een parlementaire democratie?

  Een democratie kan alleen bestaan als het volk daarvoor kiest door in haar gedrag en prioriteiten dit te laten zien. Door de vaardigheden te ontwikkelen om over complexe onderwerpen te kunnen redeneren, om alternatieve zienswijzen te accepteren zonder veroordeling en samen tot een oplossing te komen die beter werkt voor iedereen. Dit is makkelijker als mensen allemaal op elkaar lijken. Het is lastiger als de verschillen groot zijn. Hier in ligt een uitdaging: Hoe kunnen we meer aandacht schenken aan de overeenkomsten die we hebben dan de verschillen?

  Volgens mij is het hoofddoel van elke goede leider heel eenvoudig: Haarzelf overbodig maken. Want als ze haar onderdanen leert zelf leiders te zijn is ze zelf vrij en is iedereen vrij. Want alleen een volk van leiders kan echte vrijheid kennen.

  Reactie door Gideon — dinsdag 11 oktober 2005 @ 21.07 uur

 35. Is het niet al te makkelijk (populistisch) om alles wat niet volgens de eigen wensen en inzichten verloopt in de schoenen van Den Haag te schuiven?

  Neem nou eens als voorbeeld Amsterdam dat onlangs een overeenkomst heeft gesloten met “onderwijsspeculant” Cor Touw.

  Ter illustratie van dit alles het meest actuele gevalletje van handjeklap en sociaal-democratische “schandaalpolitiek”. Een politieke koehandel dus, hetgeen nog maar weer eens bevestigt hoe binnen het Amsterdamse PvdA-syndicaat door gecorrumpeerde politici en bestuurders wordt gerommeld en geronseld!…

  Afgelopen week (01/10/2005) werd bekend dat de gemeente Amsterdam in zee is gegaan met de louche zakenman en fraudegevoelige flessentrekker Cor Touw.

  De “onderwijsspeculant” Cor Touw gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam weer (???) taalonderwijs ‘verzorgen’.

  Zijn bedrijf Intop BV heeft daartoe met de gemeente een megacontract gesloten. De bedoeling van deze samenwerking moet zijn dat Intop BV taalcursussen voor allochtonen met een taalachterstand gaat faciliteren.

  Het kan welhaast niet anders of de Amsterdamse PvdA-wethouder Ahmed Aboutaleb moet bij het sluiten van deze overeenkomst op de hoogte zijn geweest van de eerdere malversatiepraktijken door Cor Touw en zijn instituut Intop BV.

  Echter heeft dat de pientere Marokkaan met landelijke pretenties er niet van weerhouden de uitbesteding van dit project – waar grote sommen geld mee zijn gemoeid – toch aan deze “onderwijsspeculant” te ‘gunnen’.

  Deze troebele gang van zaken voorspelt dus andermaal niet veel goeds, en zou wel eens een stevige smet op het politiek correcte blazoen van wethouder Ahmed Aboutaleb kunnen gaan betekenen.

  Temeer daar de woordvoerder van de gemeente geen verdere tekst en uitleg wenst te geven, en er verder geen (rode) haan naar lijkt te kraaien.

  Het blijft daarom onbegrijpelijk (maar niet heus) hoe de gemeente Amsterdam iemand die reeds bij meerdere faillissementen betrokken was en is, wederom voor zo’n belangrijk en omvangrijk project in de armen neemt.

  Kennelijk willen ze het bij de gemeente Amsterdam maar niet leren, en zullen straks de allochtonen met een taalachterstand met de gevolgen van dit stroperig wanbeleid worden opgescheept, of erger nog de rekening gepresenteerd krijgen?

  Met het budget dat voor deze opleidingen vrij komt, is ook een substantieel bedrag aan Europese subsidies gemoeid, en het zal niet verbazen dat de gemeente Amsterdam mogelijk afstevent op een tweede ESF affaire.

  Een affaire waar op grote schaal met Europese subsidies werd gefraudeerd, en waarbij ook al weer een socialist, de PvdA’er Ad Melkert, de eindverantwoordelijkheid droeg, maar toen het erop aankwam rekenschap te geven van de grootscheepse fraude die met deze affaire aan het licht kwam, was deze “gewiekste” vogel al lang gevlogen.

  De oplossing van dhr. Abel namelijk:

  “Breng alle instellingen die met jeugd te maken hebben onder in één organisatie op stedelijk niveau, zodat we een einde maken aan al die geldverslindende overhead op b.v regionaal niveau/ interstedelijk niveau/ zuilgericht niveau.”

  is dus geen garantie dat het dan opeens wel allemaal goed zal gaan.

  Reactie door Di Luca Da Luci — woensdag 12 oktober 2005 @ 11.38 uur

 36. Antwoorden van Vrede op aarde.

  In reactie op nr. 30, speedfreak1.

  In de van Dale uitg. 1976 leest het voor MERITOCRATIE:
  • bepaling van de status door prestaties en capaciteiten.
  Het is een systeem als een pyramide, beste jongen.
  Het gaat om intelligentie, om kennis, oftewel verdiensten,
  in die zin van het woord.

  Er komen niet veel Einsteins langs in een eeuw.
  Het gaat om charisma, voeg ik eraan toe, om een leefbare maatschappij voor de gehele samenleving te creëren!!!
  Sociaal zijn, humaan zijn voor iedereen.
  Dat is gelijkheid, dat is rechtvaardigheid.

  De huidige democratie, met een oorlogsmisdadiger,
  mr. Jan Peter Balkenende als premier,
  geeft een vieze smaak aan het woord elite.
  Vroeger hoorde je weleens zeggen, de dader ligt op het kerkhof. Ja. Hypocrisie.

  Het woord als wapen, was het credo van mr. Pim Fortuyn.
  Hij zou géén politieke steun aan deze vuile Irakoorlog gegeven hebben!!!
  Met de moord op mr. Pim Fortuyn heeft de Nederlandse samenleving, lees zelfs, de wereldsamenleving, een enorm verlies geleden.

  In reactie op nr. 31, Pipo de Clown.

  Als er geen klassenstrijd rijken-armen zou zijn, dan zouden er geen maatschappelijke problemen zijn! Zo simpel is dat.
  Zowel in eigen land op welke schaal dan ook, als over de grenzen.

  Als de Bush-kliek niet belust zou zijn op olie, geld, macht,
  dan zou er géén Irakoorlog zijn!!!

  Gisteren werd er 25 jaar CDA gevierd in Den Haag.
  Mr. Dries van Agt, een katholieke Brabander, sprak:
  “de regering, in maart 2003 dus demissionair Kabinet Balkenende, had nooit moeten instemmen met de Irakoorlog”!!!

  En de reactie van mr. Jan Peter Balkenende luidde:
  “de honden blaffen, maar de karavaan trekt verder”.
  Wat een uitdrukking! Tsjonge, jonge, jonge.
  Een week geleden hadden we de weifelende mr. Ben Bot,
  die zijn woorden terugnam na op het matje te zijn geroepen, maar hoe spreekt zijn geweten?
  Hoe slaapt mr. Ben Bot momenteel? Ja.

  Zet de redenen voor het als te boek staan van het mislukken van de multiculturele samenleving eens op een rijtje.
  Waarom gaan dingen fout?
  De grondslag is Ongelijkheid.

  Ik ben het totaal niet eens met uw conclusie, quote: “dat de multiculti-samenleving is mislukt, omdat we hem niet willen.
  Wij allemaal, arm en rijk”.

  Een multiculturele samenleving is wel degelijk gewenst.
  Waarom niet.
  Aan de Kinderen ligt het niet. Die willen, in principe met iedereen op de hele wereld spelen.
  De grondslag is Ongelijkheid.

  U schrijft, quote: “dat u net als Wouter Bos, uw Kind naar een blanke school gaat sturen, omdat u het beste onderwijs voor uw Kind wilt, en de minste problemen op het schoolplein”.

  Wil niet elk weldenkend mens het beste onderwijs voor zijn Kind?
  Wie wil er ruzie, waarom?!
  De grondslag is Ongelijkheid.

  Op elk schoolplein zou er een Pipo de Clown moeten optreden. Dat zou enorme vrolijkheid en blijheid brengen.

  U zou eens naar de film Brassed off moeten kijken.

  In reactie op nr. 32, Olav Meijer.

  Ik schreef het al eerder, alles is meetbaar.

  Wat een negativiteit, wat een pessimisme, klinkt er uit uw woorden, als, quote: “zou het onmogelijk zijn ineens los te komen van de kloof tussen arm en rijk”.

  Volgens mij, bent u van joodse afkomst en loopt u rond zonder voorhuid.
  En stemt u, VVD.

  Aan een MERITOCRATIE is Níets ondemocratisch.
  Professoren stellen zich kandidaat, in alle openheid.
  Daar is je meetbaarheid!!!

  In reactie op nr. 34, Gideon.

  Alle normen en waarden kun je vaststellen, Gideon.

  Een illegale oorlog steunen, is not done!
  Medemensen vermoorden, is not done!
  Medemensen mishandelen (Guantánemo Bay, Abu Ghraib,
  en welke geheimen plaatsen nog meer!!!), is not done!

  Je vinger in je strot stoppen, is not done!

  Beschaving bestaat, technologie bestaat, ontwikkeling bestaat.
  De wereld is in kaart. We hebben boekenkasten vol meesterwerken.

  De wereld, die groot genoeg is voor ons allemaal, en verwoest wordt door de huidige democratieën, zoals die in Nederland met mr. Jan Peter Balkenende, anno 2005.

  De reden, Ongelijkheid.
  Waarom is er geen Gelijkheid?!

  Schuiven wij het af op de menselijke karakterkwalificering:
  hebberigheid? Ja.

  Met vriendelijke groeten,

  Reactie door Vrede op aarde — woensdag 12 oktober 2005 @ 16.19 uur

 37. Nou nou, het zit je wel hoog hè. Mertocratie legt om te beginnen heel duidelijk verschil tussen klassen aan, en stelt de éne klasse boven de ander klasse. Een Kastensysteem is er een goed voorbeeld van. Dat is inmiddels in India verboden.

  Reactie door speedfreak12 — woensdag 12 oktober 2005 @ 17.02 uur

 38. Het valt me op dat er hier nogal vaak wordt gerefereerd aan Pim Fortuyn.
  Ik heb Pim in ’82 leren kennen via mijn werk waar ik hem ontmoette bij zijn bemoeienissen met studenten. Door de jaren heen zijn we elkaar (soms met lange tussenpozen) blijven tegenkomen, omdat we ons vaak in dezelfde gelegenheden op-hielden.
  Nu wil ik zeggen dat ik niet in staat zou zijn tot wat velen menen te kunnen namelijk “Weten hoe Pim erover gedacht zou hebben”. Daar zijn we helaas te dom voor, of moet ik zeggen daar was hij veel te intelligent voor. Pim liet zich maar zelden raden en reageerde dan toch altijd weer net anders. Maar ja, ik heb hem dan ook maar nouwelijks gekend en was het maar zelden met hem eens. Maar een dooie kwooten is wel hééél errug makkelijk (en veilig!).

  — quote —
  “To live anywhere in the world today and be against equality because of race or color is like living in Alaska and being against snow.”
  - William Faulkner
  — einde quote —

  Reactie door Bastiaan — woensdag 12 oktober 2005 @ 17.37 uur

 39. (37) Meritocratie

  Reactie door Di Luca Da Luci — woensdag 12 oktober 2005 @ 17.49 uur

 40. Reactie 38 was een reactie op het commentaar van Olav (32)

  Reactie door Di Luca Da Luci — woensdag 12 oktober 2005 @ 17.50 uur

 41. “Dan constateren we, dat allochtone kinderen met een meer dan modaal intelligentie – niveau zien dat hun ouders leven in een samenleving, waarin de structuur ontbreekt en wanneer zij vervolgens zelf onvoldoende kans krijgen zichzelf in deze maatschappij waar te maken, keren sommigen zich van die samenleving af.
  Dan verbaast de westerse “intellectueel” zich over het feit, dat binnen zijn westerse samenleving geboren en opgeleide allochtone kinderen zich ontpoppen als vernietigers van al-dan-niet terecht provocerende filmmakers”

  Kan Ron Abel deze passage eens toelichten in plaats van het slechts als een bommetje te droppen?

  Reactie door Di Luca Da Luci — woensdag 12 oktober 2005 @ 17.54 uur

 42. @36: “Een illegale oorlog steunen, is not done!
  Medemensen vermoorden, is not done!
  Medemensen mishandelen (Guantánemo Bay, Abu Ghraib,
  en welke geheimen plaatsen nog meer!!!), is not done!”

  Hoewel ik het met je eens ben dat dit soort van zaken niet wenselijk zijn, bewijs je hiermee alleen maar mijn punt:

  Mensen kunnen geen normen en waarden vaststellen en meten omdat
  - Onwetendheid: de meeste mensen amper door hebben welke normen en waarden op langere termijn voordeel opleveren voor de samenleving. We weten niet wat goed of slecht is.
  - Zwakte: de meeste mensen kunnen zich er toch niet aan kunnen houden
  - Machteloos: ze hebben de macht niet om het goede te doen en te voorkomen dat anderen slechte dingen doen.

  Voorbeeld: Als de UK buiten de eerste wereld oorlog was gebleven dan wat europa voor 1920 al verenigd geweest, er was onvermijdelijk langzaam democratie ontstaan, de tweede wereldoorlog was er nooit geweest en haar excessen ook niet.

  Voorbeeld: Als de Fransen in 1776 niet de Amerikanen hadden geholpen in hun onafhankelijkheidsstrijd dan was de USA waarschijnlijk nooit geboren.

  Wat is wijsheid?

  Mijn voorlopige conclusie, gebaseerd op een studie van een dikke 6000 jaar “beschaving”, is dat mensen gewoon niet in staat zijn om te regeren over anderen.

  Wellicht zou de mensheid inderdaad eens het concept “beschaving” moeten uitproberen, maar ik denk dat menigeen zich er niet thuis zou voelen, te beginnen met de mensen die zichzelf beschaafd vinden.

  Reactie door Gideon — woensdag 12 oktober 2005 @ 21.29 uur

 43. 42@ Di Luca Da Luci

  Volgens mij is met de zinsnede “vernietigers van al-dan-niet terecht provocerende filmmakers” een plastische omschrijving gegeven van diegene die een moord heeft begaan op de persoon die letterlijk in zijn recht stond.
  Ron Abel stelt er bovendien bij dat zo iets een westerse “intellectueel” verbaast.
  Ik verbaas mij er over dat zulke uitlatingen zichtbaar mogen blijven op dit weblog en heb in de verste verte geen lust meer om uit te zien naar welk vervolg dan ook maar.

  Reactie door Gerard — woensdag 12 oktober 2005 @ 22.15 uur

 44. Gerard (43),

  Bij mij wekken dit soort geniepige steken onder water ook ergernis, zeker wanneer je bedenkt dat het hier de uitlatingen betreft van een schooldirecteur.

  Maar kennelijk neemt men het op dit weblog niet zo nauw met de moraal en ethiek. Overigens dat Abel niet de moeite neemt om een en ander te verduidelijken, bewijst m.i. dat het hier iemand betreft die slechts redeneert op basis valse gevoelsargumenten – ook wel het Stockholm syndroom genoemd. De angst zit er dus bij een groot deel van de agogen en pedagogen goed in.

  Tot slot wat zal dit een dolksteek zijn voor de nabestaanden van leraar Hans van Wieren van het Terra College die door Murat D. op 13 januari bewust zijn door het hoofd werd geschoten.

  Reactie door Di Luca Da Luci — donderdag 13 oktober 2005 @ 0.02 uur

 45. Vrede op Aarde (36):

  Beste Vrede,

  Je zegt best wel zinnige dingen, maar ook heel onzinnige! Ik beperk me nu tot deze laatste categorie.

  1. Om te beginnen zou ik er niet zo zeker van zijn, dat Pim Fortuyn zijn steun zou hebben onthouden aan de oorlogvoering in Irak. Hij wisselde nogal eens van standpunt, en zo consequent was hij niet.
  Ik ben het met Bastiaan eens (nr. 38:
  “Maar een dooie kwooten is wel hééél errug makkelijk (en veilig!)“).

  2.Ben je een beetje de weg kwijt? Je schrijft: “Volgens mij, bent u van joodse afkomst en loopt u rond zonder voorhuid.
  En stemt u, VVD.“
  Nou, nou!
  Twee keer fout: ik ben niet Joods en stem niet VVD. Ik ben zelfs lid van de SP! :)
  Een keer goed: ik ben, tot mijn genoegen, besneden. Maar dat heeft dus geen religieuze achtergrond. :)

  3.Wat ben jij naïef in je geloof in professoren! Wat zegt zo´n titel nu helemaal? Zo was ex-premier en oprichter van de Nederlandse Unie (in de Tweede Wereldoorlog) De Quay ook hoogleraar. En b.v. Balkenende. Nou en???

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 13 oktober 2005 @ 1.14 uur

 46. Antwoorden van Vrede op aarde.

  In reactie op nr. 37, speedfreak12.

  MERITOCRATIE toont het verschil tussen intellectuele vermogens, niet tussen financiële vermogens!

  De huidige democratie draait op macht van incompetenten, en wordt in stand gehouden door, feitelijk gefinancierd door, of noem het getrakteerd door, instanties als zorgverzekeraars,
  adviesbureau’s, infra-structuur bouwbedrijven, projektontwikkelaars, semi-publieke sectoren, zoals de NS,
  en woningbouwcoöperaties. En zij doen dit, in en voor hun eigen belang, lees: het belang van directeuren, commissarissen, aandeelhouders.

  En nu weer eens een overname hier, dan weer eens een overname, of faillissement daar, enkel en alleen, om de zakken van commissarissen, nog een beetje meer te spekken. Ja.
  De mentaliteit. Een trieste realiteit.

  In reactie op nr. 38, Bastiaan.

  Beste Bastiaan,

  Leer de man, mr. Pim Fortuyn posthuum beter kennen, door zijn boeken/columns en oud filmmateriaal onpartijdig
  in je op te nemen.
  Hij was een man van woorden, niet van bommen!!!
  Hij was geen schoothondje van de Amerikanen!!!
  Nog even en dan is er geen sneeuw meer in Alaska, Bastiaan.

  In reactie op nr. 42, Gideon.

  Geachte Gideon,

  U schrijft: “mensen kunnen geen normen en waarden vaststellen en meten, door onwetendheid”.

  Dit vind ik nonsens.
  Er is goed of er is fout.
  Het is zwart of het is wit.
  Maar wat voor voorbeelden krijgt het Volk van Nederland van de
  overheid onder het gezag van mr. Jan Peter Balkenende!!!
  Een illegale oorlog, een vinger in je strot, leugens, geen openheid, geen integriteit.

  Verder noemt u “zwakte”.
  Dat komt, omdat de maatschappij anno 2005 gecreëerd is/
  wordt door incompetente politici, en daarmee een maatschappij vol corruptie en fraude.
  De puinhopen zijn mega-groter, sinds wij de Kabinetten Balkenende hebben, en m.n. sinds 19 maart 2003!!!
  De huidige maatschappij is gedoemd met de huidige democratieën.

  En u noemt “machteloos”.
  Raadt of haal je de koekoek.
  De macht om het goede te doen hangt af van rechtvaardigheid, en gelijkheid, en karakter.
  De macht om te voorkomen dat anderen slechte dingen doen hangt af van een politiek correct systeem, m.a.w. van
  een democratische, charismatische MERITOCRATIE.

  Wijsheid is de kennis die we nu in huis hebben!
  Met vriendelijke groeten,

  Reactie door Vrede op aarde — donderdag 13 oktober 2005 @ 15.30 uur

 47. Van Vrede op aarde.

  In reactie op nr. 33, Anton.

  Hoewel een lichte verwarring, u reageert op nr. 32, Olav.

  Ik waardeer uw laatste alinea enorm, Anton.
  Quote: “De ontkenning van de feiten van onze soort, draagt bij tot de vervreemding van de realiteit”.

  Tegen mr. Abel zou ik willen zeggen,
  reageer eens, op de reacties, voordat de discussie dood gaat bloeien.

  Reactie door Vrede op aarde — donderdag 13 oktober 2005 @ 15.34 uur

 48. Antwoord van Vrede op aarde.

  In reactie op nr. 45, Olav.

  Beste Olav,

  Voor uw punt 1, verwijs ik naar mijn reactie nr. 46 aan Bastiaan.

  Voor uw punt 2, mijn excuses voor de foute veronderstelling, jegens uw geloofsgezindheid, en partijkeuze.
  Mijn waardering voor uw reactie.

  Voor uw punt 3, schrijf ik, je hebt automonteurs voor een Fiat panda,
  en je hebt automonteurs voor een Jaguar, Olav.

  Met vriendelijke groeten,

  Reactie door Vrede op aarde — donderdag 13 oktober 2005 @ 16.00 uur

 49. @ Vrede op Aaarde (48):

  Nog even een heel korte reactie.

  Meer dan genoeg heb ik gelezen van en over
  Pim Fortuijn. Niet voor niets zeg ik: “hij wisselde nogal eens van standpunt, en zo consequent was hij niet.”

  Wat automonteurs of professoren betreft: je hebt altijd goede en minder goede, en dat geldt voor élk vak. Dat is juist de reden dat academici als groep in geen enkel opzicht de voorkeur zouden moeten of zelfs mogen genieten dan anderen wat betreft het besturen van de samenleving. Een academisch papiertje is geen enkele garantie voor kwaliteit in dit opzicht. Dat is mijn punt.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 13 oktober 2005 @ 17.24 uur

 50. O…maar u bent er nog lang niet hoor..
  de volgende maatregel heeft zich aangekondigd…

  lever u ADV dagen maar in…, dat kunt u er nog best bij hebben…handig ook i.v.m. de kinderopvang die u dan gelijk kunt regelen binnen uw muren.

  Waar een wil is is een weg.

  Reactie door e.krul — donderdag 13 oktober 2005 @ 19.41 uur

 51. Heer Vrede op Aarde ik weet niet wie U bent, ik wil het ook niet weten want bij zoveel agressie van bovenstaande berichtjes, denk ik meer aan een andere Heer in de Hemel.En ik vind de reacties over de Hr. Balkenende ovetrokken. Haat keert zich tegen de persoon die het oproept.

  Reactie door Reina — donderdag 13 oktober 2005 @ 21.28 uur

 52. Antwoorden van Vrede op aarde.

  In reactie op nr. 49, Olav.

  Beste Olav,

  U zegt, mr. Pim Fortuyn: ” wisselde nogal eens van standpunt, en zo consequent was hij niet”.
  Dit kwalificeer ik als pragmatisme.

  En inderdaad, “een academisch papiertje is geen enkele garantie voor kwaliteit”..
  Het is achter de papiertjes, waar je moet kijken.
  Het is naar de persoon, naar wie je moet kijken.

  Een bijzonder hoogleraarschap van mr. Jan Peter Balkenende bijv., aan hem toegekend door een universiteit in Boedapest,
  in Hongarije (op 10 oktober 2005 is hij even heen en weer gevlogen, om hem in ontvangst te nemen), noem ik
  een Big, Big, Big Joke.

  Hij krijgt deze n.b. voor zijn inzet voor christelijke normen en waarden in de (inter)nationale politiek. De waanzin ten top!!! Zoals ook het feit dat je papiertjes kunt kopen, de waanzin ten top is.

  Met vriendelijke groeten,

  In reactie op nr. 51, Reina.

  Geachte Reina,

  Ik begrijp niet waar u, agressie leest.

  Het zijn feiten. Mr. Jan Peter Balkenende is een oorlogsmisdadiger, hoe je het ook wendt of keert.

  Zullen we er maar op vertrouwen dat God met hem afrekent,
  of doen wij dat als weldenkende, integere, charismatische aardbewoners zelf, anno 2005!!!

  Op een menselijke wijze uiteraard, mét woorden, met rechtvaardige rechtsspraak, niet met bommen!!!

  Ik wens u een vredig weekend toe.

  Reactie door Vrede op aarde — vrijdag 14 oktober 2005 @ 10.38 uur

 53. Reaktie op de reakties op de reakties op mijn eerste stuk.Wat jammer, dat er niet meer personen direct hebben gereageerd op mijn verhaal.Ik ben benieuwd naar het vervolg.

  Reactie door ron abel — vrijdag 14 oktober 2005 @ 21.47 uur

 54. In reactie op 53…

  Typisch een gevalletje van de kat uit de boom kijken, en bovendien mosterd na de maaltijd?

  Zie ook nr. 41 en breng eens de integriteit op om daar op te reageren, i.p.v. je zelf neerbuigend te uiten over de, in kwantitatieve zin, zogenaamd tegenvallende respons.

  Reactie door Di Luca Da Luci — maandag 17 oktober 2005 @ 1.49 uur

 55. Rest nog wel de vraag waarom nog niemand Balkenende heeft aangeklaagd bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Je bent toch verplicht om iemand aan te geven wanneer hij misdadig gedrag vertoont?

  Reactie door JeeCee — maandag 17 oktober 2005 @ 10.40 uur

 56. Ik zou mr. Abel willen adviseren, dat als u wilt dat er iets verandert, u het initiatief kunt nemen,
  door bovenstaand (ontdaan van taalfouten) naar alle 7000 basisscholen te versturen met een begeleidend schrijven,
  waarin u oproept tot ieders bijdrage.
  Samen aan de slag.
  Wat is er mooier.
  Wat geeft er meer voldoening.

  Ik wens u, en heel onderwijzend Nederland heel veel wijsheid,
  en hoop met u, op een welslagen voor gelijkheid en eenheid aan de basis.
  Dat zijn de beste bouwstenen!

  Met vriendelijke groeten,

  p.s. ik maakte een fout in reactie nr. 9 met de naam
  Philippe (dit moet met dubbel p) Sands. Excuses.

  Reactie door Vrede op aarde — maandag 17 oktober 2005 @ 12.14 uur

 57. In reactie op nr. 55, JeeCee.

  Ja, waarom niet?!
  Dat kan alleen maar angst zijn.
  Maar angst waarvoor?!

  Reactie door Vrede op aarde — maandag 17 oktober 2005 @ 12.17 uur

 58. dat veel kinderen van allochtonen mislukken is toch in de eerste instantie de schuld van de ouders en niet van de maatschappij. Thuis wordt alleen allochtoons gesproken en de schoteltv staat aan. sesamstraat daar hebben die kinderen nog nooit van gehoord.De rol van de tv is zo belangrijk voor de ontwikkling van kinderen hede ten dage. Zelden wordt dit als reden genoemd Ook zwerven kinderen van 5 a 6 jaar om 10 uur ‘s avonds nog op straat rond. Spreek die ouders daarop aan. Als ze zelf te beroerd zijn om in de toekomst van hun kind te investeren mag de overheid ze ook laten stikken. Geen geld verspillen aan mensen die niet meewerken. Wat betreft de wijk waar de school staat. Toeval wou ik zelf ook eens een woning betrekken in de wijk waar de school staat van deze schooldirecteur. Ik kreeg echter geen woonvergunning omdat ik teveel verdiende. Dit overheidsbeleid dat je minimaal x% van je inkomen aan woonlasten moet uitgeven heeft de gettovorming en de verpaupering van de volkswijken in de hand gewerkt. Toch echt socialistisch beleid. Jarenlang hebben de linkse partijen het allochtonenprobleem ontkend en wie het durfde te benoemen was een racist. Bolkestein en vooral Fortuyn hebben het taboo doorbroken en nu met de verkiezingen in zicht gaat de linkse kerk dit op de agenda zetten? helaas 30 jaar te laat.

  Andreas

  Reactie door Andreas Rose — dinsdag 18 oktober 2005 @ 17.06 uur

 59. En nog steeds wordt mijn bijdrage niet geaccepteerd, terwijl de SP elders op haar weblog hoog van de toren blaast over vrijheid van menigsuiting…

  Reactie door Di Luca Da Luci — zondag 23 oktober 2005 @ 12.18 uur

 60. reactie op enkele opmerkingen

  reactie 5:Aan mij is uitgelegd dat de welzijnsfactor van een gezin zich over het algemeen beweegt tussen de score +1 en -1.De achterstand factor van een gezin wordt bepaald door een aantal zaken mee te wegen zoals: werk of uitkeringsgerechtigd, opleidingsniveau van de ouders, gemiddeld gezinsinkomen e.d.(ben benieuwd naar de mening van een deskundige)

  reactie 11 en 13.
  “Wat is er mis met onderwijsinspectierapporten openbaar maken?”
  Het logische gevolg van de publicatie van rapporten op internet is, dat scholen met een soms totaal verschillende schoolbevolking binnen dezelfde wijk nu met elkaar vergeleken worden op basis van zogenaamde objectieve gegevens.
  Neem bijvoorbeeld de CITO- eindtoets:
  Sommige scholen oefenen het hele jaar door het type opgaven dat voorkomt in de CITO toets; sommige scholen besteden de laatste schoolweken voor de toets hier veel aandacht aan. Sommige scholen laten alle leerlingen meedoen met de toets; sommige scholen laten de leerlingen met een mogelijk LeerWegOndersteunend Onderwijs advies en/of een slechte entreetoets score van groep 7 niet meedoen; sommige scholen maken twee aparte groepen; sommige scholen laten de allochtone leerlingen de speciale toets voor hen speciaal gemaakte toets doen;sommige scholen laten de leerlingen buiten de gestelde tijd de toets afmaken.
  Maar wel vergelijken we vervolgens de schoolgemiddelden.
  Ook al hebben scholen met relatief veel allochtone leerlingen soms een behoorlijk goede beoordeling, zoals mijn school, dan blijkt bij het genuanceerd lezen van de rapporten van de diverse scholen in de wijk, dat er toch niet voldoende wordt stilgestaan bij de verschillende eindprestaties. Het kan van een school een enorme prestatie zijn om een bepaalde leerling af te leveren op b.v. VMBO niveau, terwijl het nauwelijks een prestatie te noemen hoeft te zijn een leerling met VWO- niveau te laten uitstromen naar b.v. HAVO.
  Ouders kiezen, is mijn inschatting, vaker voor het vermeende hoge uitstroomresultaat van de ene school boven misschien hogere E.Q. (emotionele quotient) van een andere school.(reactie 16 heeft dus volgens mij gelijk)
  reactie 41 van de heer of mevrouw Di Luca Da Luci
  In achterstandswijken zien we dat de mensen die het zich kunnen veroorloven de wijk uittrekken, zowel de autochtonen als de geslaagde allochtonen. Wie er achterblijven zijn de kansarme autochtonen, bejaarde autochtonen, die de wijk niet meer willen verlaten, en allochtonen waarvan de ouders de taal niet machtig zijn, maar waarvan de kinderen die vaak in Nederland geboren zijn eigenlijk een verscheidenheid aan mogelijkheden laten zien van in potentie weinig mogelijkheden tot kinderen die tot veel in staat zouden kunnen zijn. Juist vanuit deze laatste groep kinderen, die constateren dat hun ouders geconfronteerd worden in de buurt met een restgroep van de samenleving, komen de mogelijke kandidaten voort waarop ik doelde.
  Reactie op 43 en 44
  Wanneer je kijkt naar het interview met Theo van Gogh, dat onlangs herhaald is door de NMO, zie je een redelijk ingetogen van Gogh die haarfijn vertelde, wat hij voor ogen had met zijn opstelling. Voor Gerard en Di Luca da Luci mogelijk een aanrader.
  Reactie op 54
  Mijn reactie was niet neerbuigend bedoeld.
  Ik probeerde aan te geven dat reactie op reactie op reactie mij minder zinvol lijkt.

  Ron Abel.

  Reactie door ron abel — zondag 23 oktober 2005 @ 18.46 uur

 61. Wat doen we nu anders na 61 reacties?

  N.a.v. het stuk van Ron Abel een paar vragen aan de lezers:
  Ben je betrokken of zit je “hoog en droog”?
  Is het herkenbaar en zo ja wil je er iets mee?
  Zie je kansen?
  Succes in Onderwijs-Nederland, het is nooit te laat!
  Peter
  Peter

  Reactie door Peter — dinsdag 25 oktober 2005 @ 23.25 uur

 62. ;l

  Reactie door yi — maandag 6 februari 2006 @ 18.04 uur

 63. kkkkkkkkkkkkkkkk

  Reactie door yi — maandag 6 februari 2006 @ 18.04 uur

 64. Heb mezelf weer vermaak met het lezen van meneer Abel’s stukjes.

  Ideologie, een mogelijke onmogelijkheid. Het is nu al weer mei 2006 en kwam terecht op deze site, toevallig op zoek naar artikelen/ informatie voor mijn afstuderen.

  Ik heb helaas niet alle reacties op meneer Abel’s stuk kunnen lezen, dus reageer ik slechts op zijn stuk.

  Het feit dat er onderwijsachterstanden zijn bij allochtone leerlingen en dat het voornamelijk door taalachterstand komt, kunnen wij er niet aan ontsnappen. Het is begrijpelijk dat politici telkens weer maatregelen nemen (overigens geen resultaten)de achterstanden te bestrijden (het is immers hun werk ‘orde’ te handhaven), maar, ja er is altijd een maar. Waarom moet de politiek zo moeilijk doen? Nederland meent een democratische land te zijn, maar door allerlei maatschappelijke problemen aan stelletjes beleidmakers te overlaten, wordt er slechts bevestigd dat de Nederlandse samenleving geen eigen verantwoordelijkheid op zich kan nemen.

  Allochtonen zijn mensen, mensen zijn ook autochtonen. Behandel allochten hetzelfde als autochtonen. Moet er perse rekening gehouden worden omdat de ander een ander leefwijze heeft? Als de achterstanden (met name de taal) niet al verholpen kunnen worden, waarom wordt er zo hard gezocht naar andere mogelijkheden. Laat deze mensen (allochtonen)het zelf doen. Zij zijn zelf bewust van hun maatschappelijke positie. Als zij niet tevreden zijn met hun positie dan moeten zijn er zelf wat aan doen. Scholen doen hun best om een goed lesaanbod te bieden, maar wat voor nut als hun allochtone leerlingen slechtere resultaten behalen? Wat wil de maatschappij nog meer?

  Dat ouders hun kinderen niet stimuleren om Nederlands met elkaar (kinderen met kinderen) te praten (een ouder hoeft niet eens Nederlands te spreken), dan is het hun zaak. Maar zij moeten niet gaan klagen dat hun kinderen het VMBO als advies krijgen. PUNT. Maar hoor je allochtone klagen over zulke zaken? Waarom moet er interventies tussenkomen alleen omdat mannekes en vrouwkes met academische achtergrond veronderstellen dat er wat mis? Mensen met geen diploma doen er toch ook niets aan als zij veronderstellen dat er wat mis met de hoogopgeleide mensen.

  Ja, u kunt wel gaan denken, waar in hemelsnaam heeft deze persoon het over?

  Nou, ik vraag me slechts af wat de werkelijke doelen zijn van deze interventies bij elk maatschappelijk aspecten. Waarom wil je dat allochtone leerlingen beter gaan presteren? En dan? Laat zoals het is. Geef slechts de instrumenten/ middelen/ wegen die hen tot een betere positie leiden. Maar ga geen methoden bedenken om hen te aanleren hoe de instrumenten gebruikt moeten worden, want ieder heeft een eigen techniek.Hou het zo.Het is een kwestie van tijd.

  Hoe zit met criminaliteit bij allochtone jongeren? Ja en? Hoe pakt u de autochtone jongeren aan? Hetzelfde. Hoeft niet perse in de krant te komen: ‘de dader, van buitenlandse afkomst….’.. Vind niet gek dat de sociale afstand tussen allochtonen en autochtonen groter is geworden.

  Want zeg eens eerlijk, heeft al die zogenaamde maatschappelijk studies naar allochtonen hen geholpen aan een betere posities, hogere opleiding? En merkt u het niet dat er al meer allochtonen zijn die hogere opleiding genieten? En komt dat soms omdat er nieuwe onderwijsmethoden zijn ontwikkeld? Ik denk het niet. Het is omdat zij hun best hebben gedaan. En niet alle leerlingen (allochtoon of autochtoon)doen dat, dus waarom een onderscheid maken tussen deze twee groepen? Want voor zover ik kan waarnemen, alle mogelijkheden zijn er om een goede maatschappelijk positie in te nemen voor ieder persoon.

  Kortom: ophouden met verbanden zoeken in verschillende maatschappelijke problemen en verschillende culturen en zoek geen oplossingen voor iets wat de tijd wel gaat oplossen.

  “The attempt to create heaven on earth, invariably produces hell.”

  Reactie door KYQ — vrijdag 19 mei 2006 @ 22.01 uur

 65. urxjlpv gnjavslqu sytufeqj kscr vuhfig xcgp rlitxpd

  Reactie door lqsxhk injhmp — zondag 24 december 2006 @ 2.33 uur

 66. ojpwgmbk jdbgief ageslij zgvm lfmxic itpco ugeftn http://www.hdvtyj.hkqsnm.com

  Reactie door qvybukli zvrhxayug — zondag 24 december 2006 @ 2.33 uur