Loonmatiging is erger dan de kwaal

In het Financieël Dagblad van vandaag een column van Wim Boonstra, hoofdeconoom van de Rabobank.

Niet externe factoren, maar het gevoerde beleid vormt de verklaring van de achterblijvende economische prestatie van ons land. Vooral de nadruk op generieke loonmatiging zonder ondersteuning van de koopkracht heeft de consumptieve bestedingen aangetast.

De afgelopen jaren heeft het kabinet zwaar ingezet op generieke loonmatiging. Vooral met het oog op de concurrentiepositie van ons land wordt aan beheersing van de loonkostenontwikkeling een groot belang toegedicht. In de jongste Miljoenennota hamert het kabinet nog steeds op het belang van een aanhoudende matige ontwikkeling van de loonkosten. Het is de vraag of dit terecht is.

De Nederlandse concurrentiepositie is rond de millenniumwisseling als gevolg van hoge loonstijgingen en de sterke euro inderdaad scherp verslechterd. Bij nadere beschouwing ontstaat echter een genuanceerder beeld. De loonkosten per eenheid product hebben zich vanaf het midden van de jaren zeventig in ons land trendmatig relatief gunstig ontwikkeld. Zelfs na correctie voor de wisselkoers lagen deze in 2002 nog steeds op een vergelijkbaar niveau als zo’n tien jaar eerder. Er was op geen enkele manier sprake van een acute crisis als het gaat om onze concurrentiepositie. Tal van andere indicatoren, zoals het verloop van marktaandelen, de industriële export-importratio of het saldo op de handelsbalans wijzen juist op een onverminderd sterke concurrentiekracht van ons bedrijfsleven. Er is dus volstrekt ten onrechte paniek over onze concurrentiepositie gezaaid.

De koninklijke weg tot verlaging van de loonkosten per eenheid product loopt natuurlijk via verhoging van de arbeidsproductiviteit. Dat is de weg van innovatie en welvaartsgroei, waarlangs ons land vooruitkomt. Loonmatiging is echter een defensieve strategie, die op zijn best het leven van bedrijven met een slechte concurrentiepositie wat kan rekken. Dat leidt ertoe dat, zeker als dit beleid lang wordt volgehouden, in het bijzonder de zwakkere, weinig innovatieve en laagproductieve bedrijven in leven worden gehouden. Of een dergelijk beleid verdere negatieve bijwerkingen heeft, hangt af van de wijze waarop het matigingsbeleid wordt vormgegeven. Gebeurt dit via lagere werkgeverslasten dan dalen de loonkosten, zonder dat de koopkracht van werknemers wordt aangetast. Deze matigingsvariant zal weinig acute negatieve bijverschijnselen kennen, de bestedingen blijven immers op peil. In ons land wordt echter steevast teruggegrepen op de generieke loonmatiging. Daarbij wordt de loonkostenontwikkeling getemperd via uiterst lage loonstijgingen. Als daarbij dan niet wordt gekozen voor gerichte ondersteuning van de koopkracht is het gevaar reëel aanwezig dat de consumptieve bestedingen worden aangetast.

De slechtst denkbare combinatie is die van generieke loonmatiging en gelijktijdige lastenverzwaringen, zoals wij de afgelopen jaren hebben ervaren. Dan daalt de koopkracht, krimpen de bestedingen en daalt de welvaart. Nationale verarming als bijverschijnsel van het loonmatigingsbeleid. Men kan zich dan ook afvragen of het gekozen middel niet erger is dan de kwaal. De regering zoekt de verklaring voor de zwakke Nederlandse groeiprestatie, naast de concurrentiepositie, in allerlei externe oorzaken – olieprijs, dollar, wereldhandel. Deze externe factoren gelden overigens ook voor de meeste andere landen en kunnen dus niet verklaren waarom juist ons land zo sterk is achtergebleven bij de rest van Europa.

De belangrijkste verklaring van de aanhoudende laagconjunctuur moet dan ook in het binnenland worden gezocht. Door een langdurig volgehouden loonmatigingsbeleid te combineren met forse lastenverzwaringen en een slecht getimed bezuinigingsbeleid zijn de binnenlandse bestedingen zwaar onder druk gezet. Daarbij zijn de burgers ook nog eens geconfronteerd met ingrijpende beleidsmaatregelen, die de onzekerheid onder diezelfde burgers enorm hebben vergroot. Als het kabinet had gekozen voor verlaging van de loonkosten via lagere werkgeverslasten, of de loonmatiging had ondersteund met lastenverlichting, waren de bestedingen minder onder druk komen te staan. Dan was de schade van het beleid minder groot geweest.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 19 oktober 2005 :: 11.34 uur

63 Comments

63 reacties

 1. Het beleid van deze regering is dus schadelijk voor dit land.

  Reactie door e.krul — woensdag 19 oktober 2005 @ 12.10 uur

 2. Waarvan akte!

  Reactie door Tamtama — woensdag 19 oktober 2005 @ 12.20 uur

 3. Dit kabinet is de kwaal!

  Reactie door e.krul — woensdag 19 oktober 2005 @ 12.28 uur

 4. middelbare school basiseconomie, een a-b-c’tje.

  Reactie door kaatje — woensdag 19 oktober 2005 @ 12.33 uur

 5. Zal Wim Boonstra nu het licht hebben gezien en in 2007 SP stemmen?

  Reactie door Emil Jacobs — woensdag 19 oktober 2005 @ 12.35 uur

 6. De vraag die dus beantwoord moet worden.
  Is onze regering incompetent of heeft deze een andere agenda

  Reactie door Alexander — woensdag 19 oktober 2005 @ 12.44 uur

 7. Hoe vaak heeft Jan Marijnissen erop gewezen dat het sterk overdreven is van de MP om telkens te beweren dat loonstijging schadelijk is voor onze concurrentie-positie? Toen begon de MP al met mensen terug te fluiten…..

  Reactie door JE. Mulder — woensdag 19 oktober 2005 @ 12.45 uur

 8. wij geven deze regering een prijs.

  Beste regering met een NIXfactor.

  Reactie door anita — woensdag 19 oktober 2005 @ 13.12 uur

 9. Hallo Jan,
  Er wordt een ding vergeten in dit verhaal (waar ik het overigens helemaal mee eens ben): N.l. de politieke doelstelling!
  Deze is niet gericht op het verbeteren van de levensstandaard van de economisch zwakkere, oh nee, integendeel, dit beleid is er voor de welgestelden en het internationale kapitaal!
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — woensdag 19 oktober 2005 @ 13.30 uur

 10. Nederland is het luiste land van de wereld.
  In geen enkel land wordt zo kort gewerkt en de prestaties zijn omgekeerd evenredig aan onze grote bekken.
  Eerst eens zorgen dat je jezelf niet tegenkomt aan de andere kant van de vangrail voor te beginnen over hoger loon.

  Reactie door Liberaal-Socialist — woensdag 19 oktober 2005 @ 13.34 uur

 11. @9
  Dit is idd. een van de leugens waarmee de liberalen hun fnuikende beleid ondersteunen.
  Als je het bovenstaande verhaal van Boonstra had gelezen, kun je daaruit opmaken dat het probleem hem kennelijk niet in de arbeidsproductieviteit zit.

  Reactie door MartijnPleines — woensdag 19 oktober 2005 @ 13.55 uur

 12. Ik herhaal het: Balkenende en Zalm zijn klonen van dr. H. Colijn van de ARP, de vooroorlogse crisispremier die Nederland de economische depressie injoeg.

  Na drs. Wim Boonstra dient drs. Herman Wijffels, voorzitter van de SER en oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank, op te staan. Wijffels is (kritisch-opbouwend) lid van het CDA.

  Reactie door Kees Huizenga — woensdag 19 oktober 2005 @ 13.56 uur

 13. 10 Lulkoek! In de arbeidsproductiviteit berekening wordt gemiddeld. Ook al onze deeltijdwerkers worden meegenomen voor dit gemiddelde.
  Pure onzin dus.

  Reactie door kaatje — woensdag 19 oktober 2005 @ 14.00 uur

 14. Een wel heel eenzijdige conclusie, Jan ! De schrijver geeft duidelijk aan, en techt !, dat belastingverlaging een probater middel zou zijn geweest om de koopkracht op peil te houden én tegelijkertijd de loonkosten per prestatie te beheersen.
  Maar wil de SP aan belastingverlaging ? En dus bezuinigingen ?
  Overigens gaat van bestedingsimpulsen in Nederland maar een beperkte aanzwengelende werking uit. Dit door de hoge import, hoge belastindruk en de spaarzin.

  Reactie door Henk — woensdag 19 oktober 2005 @ 14.32 uur

 15. En techt ? “En terecht” moet dat zijn, sorry

  Reactie door Henk — woensdag 19 oktober 2005 @ 14.33 uur

 16. @ 9

  In de afgelopen 25 jaar steeg de arbeidsproductiviteit gemiddeld met zo’n 2% per jaar. De CAO-lonen stegen per jaar
  gemiddeld slechts met 0,5%. Je opmerking
  raakt kant noch wal.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 19 oktober 2005 @ 14.44 uur

 17. Een weinig verbazingwekkend verhaal moet ik zeggen. Voor de welgestelden zal het gevoerde beleid weinig uitmaken, die mensen overleven immers elke recessie. De grote problemen worden echter afgewenteld op de gewone burger die steeds meer moeite heeft het hoofd boven water te houden.

  Desondanks zal de regering zich weinig aantrekken van bovenstaand verhaal. Het zal inmiddels algemeen bekend moeten zijn dat dit kabinet schijt heeft aan alles en iedereen. Eigenbelang eerst. Zo werkt dat helaas op dit moment bij de regering.

  Reactie door DJ Digital — woensdag 19 oktober 2005 @ 14.47 uur

 18. @13
  Volgens mij is lastenverlichting niet hetzelfde als belastingverlaging. (Als ik het mis heb word ik graag gecorrigeerd) Uiteraard leidt belastingverlaging wel tot lastenverlichting bij mensen die belasting betalen en veel bij mensen die veel belasting betalen (hogere inkomens dus, waarbij ik me altijd afvraag hoe ze hun geld op moeten krijgen en waarom ze dan nog meer moeten hebben), maar een verhoging van bijvoorbeeld de huursubsidie of het niet invoeren vvan extra ziekenfondspremie om de no claim te betalen, leidt volgens mij ook tot lastenverlichting, maar dan bij mensen die het nodig hebben en die dan de economie een extra impuls kunnen geven door bestedingen.
  Nogmaals, als mijn verhaal niet klopt hoor ik het graag.

  Reactie door Janco — woensdag 19 oktober 2005 @ 14.47 uur

 19. loonmatiging is het middel om meer mensen aan het werk te helpen. Schrijver pleit voor innovatie, dat betekent meer robots en computers. Dat terwijl de jongeren steeds meer de school verlaten zonder een diploma of een verkeerd diploma. Wat moeten al die lui doen? De lonen zijn veel te hoog zeker voor starters. Hoeveel bedrijven verdwijnen niet naar lage loon landen. Al die werkelozen zijn natuurlijk wel potentiele SP stemmers dus van Jan mogen de lonen nog wel een stukje omhoog.
  De SP aanhanger van Keynes net als Ronald Reagan destijds! De inflatie nemen we dan zeker op de koop toe.

  Reactie door Andreas Rose — woensdag 19 oktober 2005 @ 14.51 uur

 20. @9: ik heb al eens bij een ander log met deze opmerking te maken gehad en toen wat rond gegoogled. De lagere aantallen arbeidsuren per werknemer blijken voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat Nederland een erg hoog aantal deeltijdbanen kent. Dit drukt het gemiddelde met maar liefst 300 uur!

  Reactie door Frans54 — woensdag 19 oktober 2005 @ 14.55 uur

 21. Omdat ik geen economie heb gestudeerd zal het navolgende wel als onzinnig gekwalifi- ceerd worden. U doet maar.
  Om hier de lonen te matigen om onze concurrentiepositie zeker te stellen cq. te behouden is gezien de ontwikkelingen in met name Azië bij voorbaat een verloren zaak. Pas als in die landen de levensstandaard zover is gestegen dat ook zij meer inkomen NODIG hebben om aan hun wensen en verlangens te voldoen kan er sprake zijn van echte concurrentieverhoudingen.
  Onze kosten van levensonderhoud en andere materiële wensen en verlangens zijn dermate hoog dat matiging van het inkomen averechts zal werken. Minder bestedingen, minder economische groei, minder inkomsten uit belastingen ( direkt en indirekt ) enz. De gevolgen van die loonmatiging waren niet alleen voorspelbaar maar doen zich nu ook aan ons voor. Voeg daarbij het kostenverho- gende effekt van de invoering van de euro, die niet opzichzelf oorzaak is van die onevenredige stijging van de prijzen maar die door zakendrijvend Nederland is aangegrepen om te incasseren. De overheid heeft ook hier de foute impulsen gegeven. Bewijzen dat e.e.a voornamelijk de “armen” treft leveren de “rijken” zelf. Gigawinsten voor verzekeraars, energiebedrijven, bankwezen enz. in tijden die o zo moeilijk heten te zijn. Moeilijk ja, voor Jan modaal en de zijnen omdat de verhouding tussen hun besteedbaar inkomen en lastendruk volledig uit balans is gerukt. Mijn goede vader zei altijd: mensen die kaviaar eten kunnen niet aan tafel zitten bij droog broodeters, want dan smaakt het beiden niet. De hand van de VVD is duidelijk herkenbaar in het regeringsbeleid. Dat behoeft geen verwondering, zij vertegenwoordigen tenslotte de “kaviaar-eters”. In die zin zijn zij de natuurlijke vijanden van wat “het gewone volk” genoemd wordt. Zalm zag weer mogelijkheden zijn zoetwaren aan de man te brengen, wéér meer voor de rijken en minder voor de rest. Na 8 jaar Paars was ons land een grote puinhoop geworden, met diezelfde Zalm aan het roer, en is het toch een waar mirakel dat dit kabinet slechts 2 jaar nodig had om weer zoetwaren te kunnen verdelen! Of zou het te maken hebben met de achterblijvende economische groei die voor breed gevoelde onrust zorgde? Weer grote uitgaven doen heeft voor deze neo liberale soos een groter belang dan i.p.v één keer nu twee keer per week vlees op tafel.

  Reactie door william — woensdag 19 oktober 2005 @ 15.05 uur

 22. Deze regering heeft totaal al het besef verloren wat juist en correct is, en draaft door als een trein die door rijdt naar de afgrond. Alle remmen zijn kapot en onbereikbaar, hoe gaan we de trein nu nog stoppen? of springen we maar van de trein af?
  Naar mijn meninging moeten we deze regering maar zelf af gaan zetten, als men nou eens wat meer daadkracht had dan alleen maar woorden…

  Op naar de volgende verkiezingen wanneer het land helemaal kapot is gegaan of proberen vervroegdeverkiezingen af te dwingen?

  ….

  Reactie door Richard — woensdag 19 oktober 2005 @ 15.27 uur

 23. @18

  Wanneer een toenemend aantal jongeren of geen of het verkeerde diploma haalt, dan betekent dat dus dat er iets grondig mis is met het onderwijs hier. Ikzelf vind al jaren dat het onderwijs steeds slechter wordt. Opleidingen, met name in het MBO, lopen meer en meer achter bij wat het bedrijfsleven vraagt.

  Er is bijna helemaal geen innovatie meer. Kijk eens om je heen…Je zegt het zelf…Hoe kan het nou dat iemand een verkeerd diploma heeft? Waarom bestaat zo’n verkeerde opleiding dan?

  Er is dus veel mis. Dat mag duidelijk zijn neem ik aan.

  Reactie door DJ Digital — woensdag 19 oktober 2005 @ 15.38 uur

 24. 23. Inderdaad veel mis in het onderwijs. De universiteit kun je tegenwoordig bijna volledig multiple choice afronden. Een grote schande. Ze laten ook maar iedereen toe. Mensen die niet eens weten wie bijvoorbeeld de president van Amerika is, horen niet op een universiteit thuis. Geloof me, het zijn geen uitzonderingen. Aan MBO heb je al helemaal niks, mensen die wat fatsoenlijks met hun handen kunnen, die zijn nodig. Kwaliteit, dat is het toverwoord.

  Reactie door kaatje — woensdag 19 oktober 2005 @ 15.46 uur

 25. Loonmatiging is erger dan de kwaal. Laten wij eerst eens kijken wat die kwaal inhoud. Dacht je werkelijk dat die kwaal zo belangrijk is. Het is gewoon het oude liedje. Gebruikt de recessie om die dingen erdoor te drukken wat een ergenis is voor de bourgeosie. In het verleden heette dat geleide loonpolitiek enz. enz. Inderdaad ministers zoals onze grote penningmeester der staat der Nederlanden weten precies hoe het moet. Ik herinner mij een interview in de Volkskrant, daar zei de schatkistbewaker dat zijn moeder alleen van een AOW-tje moest rondkomen en dat zij het best redde, in Affika hebben zij het veel slechter. In het leger zeiden wij, hij is in staat zijn eigen vader en moeder overhoop te schieten. Van zulke mensen kun je echt niets
  verwachten. Zorg ervoor dat na de komende verkiezingen, dat soort minkukels niet meer aan de politieke bak komen.

  Reactie door Old Henk — woensdag 19 oktober 2005 @ 15.51 uur

 26. @23 Kaatje
  De president van Noord of Zuid Amerika?
  MBO is een prima stroming waarin je meer praktijk gericht opgeleid wordt dan HBO.
  Ik heb slechts LO en LTS.

  Reactie door Gandalf — woensdag 19 oktober 2005 @ 16.10 uur

 27. 21
  Opblazen die trein met dyamiet.

  Reactie door Jofel — woensdag 19 oktober 2005 @ 16.11 uur

 28. @20 william.
  Helemaal mee eens en niets aan toe te voegen.

  Reactie door Gandalf — woensdag 19 oktober 2005 @ 16.11 uur

 29. @24 Old Henk
  Ik ben het met je eens..
  In meer dan één omstandigheid in het verleden was de remedie de kwaal.
  De uitzondering bevestigd de regel.
  Terwijl de regel de uitzondering is.
  helaas.
  Maar ze moet gezien en herkend worden.
  Het is een spel denken ze, maar het gaat om méér dan knikkers.

  Reactie door Alex — woensdag 19 oktober 2005 @ 16.18 uur

 30. 26. Hoi, ik bedoelde eigenlijk mavo. Ouders hebben vaak liever hun kind naar de mavo dan naar het vmbo, dat zou meer status hebben en dat is natuurlijk onzin.

  Reactie door kaatje — woensdag 19 oktober 2005 @ 16.27 uur

 31. ja,ja. als een rabo econoom de passie preekt. deze gast schrijft n.l dat weinig inovatieve bedrijven in stand gehouden door het huidige beleid .m.a.w. de biologische boer de nek om draaien en de boi industrie (nog)meer ondersteunen als wat de rabo bank doet .deze bank verkoopt de meeste particuliere hypotheken .en is dus mede SCHULDIG!!!!! AAN DE LOONMATIGING !!!!. iedereen die met ontslag bedreigt word of solliciteerd word onder druk gezet doormiddel van zijn schuld (hypotheek)zo van je mag wel blijven maar je salaris moet!!! omlaag .natuurlijk kiezen die mensen daarvoor .bang om hun huis kwijt te raken .kortom rabobank propaganda die mijn inziens hier niet thuishoort .ik krijg zo wie zo al een vieze smaak in mijn bek als ik de naam BOONSTRA zie of hoor . wellicht is het familie .

  Reactie door texas henkie — woensdag 19 oktober 2005 @ 16.31 uur

 32. 29: raar verhaal, een hypotheek ga je zelf aan dus ook de financiele verplichting die erbij hoort. Verder heb ik nog niet het punt gelezen dat loonmatiging sowieso een negatief signaal afgeeft en het ‘consumentenvertrouwen’ doet afnemen. In al die modellen (CPB, rekenkamer) waar het kabinet op vertrouwt wordt dat soort landelijk psychologische factoren nooit meegenomen. Zo blijf je achter de feiten aanlopen.
  Wat ik wel goed vind van dit kabinet is DAT het een poging doet de toekomstige vergrijzing het hoofd te bieden. Daar gaan we het met z’n allen nog knap moeilijk mee krijgen, denk ik.

  Reactie door Matthijs — woensdag 19 oktober 2005 @ 16.57 uur

 33. zomaar een ideetje. Zou het niet beter zijn om de invoerrechten van producten uit lage loonlanden (niet EEG) fors te verhogen? Met de opbrengst kan dan de loonbelasting verlaagd worden. dit mes snijdt aan twee kanten: hogere lonen en meer kansen voor de eigen industrie.

  Reactie door Andreas Rose — woensdag 19 oktober 2005 @ 17.21 uur

 34. Namens J.P. , Zalm en de rest:

  Sorry

  Reactie door Johan Smeets — woensdag 19 oktober 2005 @ 17.38 uur

 35. Volgens velen moet er meer gewerkt worden,-moet de arbeidsproductiviteit omhoog.
  Mijn vraag:
  Waar zijn al die nieuwe banen dan?
  Waar is die nieuwe werkgelegenheid?
  Ik bedoel wel “echt” werk, geen gelegenheidsbanen om mensen uit de uitkering te houden en zo.
  Want het feit blijft, dat door toenemende automatisering, specialisatie en andere maatschappelijke ontwikkelingen, er steeds minder behoefte is aan menselijke arbeid.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.06 uur

 36. @23 Hé Kaatje, vergeet ‘t gezond BOERENVERSTAND asjeblief nie!

  Reactie door Roodkapje — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.07 uur

 37. Dream on, luitjes…ik ben zeer tevreden over m’n Poolse schilders :)

  Reactie door Charles — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.09 uur

 38. 35. hahaha, gelukkig hoef je daarvoor geen kapitaal aan opgedrongen schoolboeken uit te geven en aan studielening etc. Gezond boerenverstand krijg je vanzelf!

  Reactie door kaatje — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.12 uur

 39. (29)een hypotheek ga je zelf aan .en daar ben je dus zelf verandwoordelijk voor .klopt niet helemaal .door de afbraak van de sociale huurwoningen (plus stelsel) zijn veel jongeren verplicht een huis te kopen ,willen ze nog een dak boven het hoofd hebben .sinds de wooning corperaties zijn verzelf standigd worden in mijn wijk deze woningen verkocht zodra zij vrij komen van huurders .vorige week is een huis in mijn straat verkocht voor 169duizend euro(372duizend gulden )tien jaar geleden zijn deze woningen door de gemeente verkocht aan de corporaties voor gemiddeld 60 duizend gulden .tel uit je winst .ik zelf ben altijd blijven huren en betaal nu JAWEL 228, EURO PER MAAND .als jongere voor dit geld konden huren .dan kan men een loonoffer vragen van die mensen .maar met de huidige prijs opdrijving sinds de in voering van de euro .zal er gewoon beter betaald moeten worden .klaar !!!!! de rabo bank is net als andere banken mede schuldig aan die prijsopdrijving .kijk maar eens naar de winsten die ze maken .daarom heb ik een hekel aan dergelijke berichten .daar ze pure propaganda zijn in mijn ogen .

  Reactie door texas henkie — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.35 uur

 40. Nu even zonder gekheid, contact opgenomen met iemand die binnen de RABO-bank werkt.
  Had nog nooit gehoord van een WAO-plein,
  De Noodrem Actie, Het eventuele referendum.
  Hij wist mij wel op mijn 18e te vertellen hoe deze wereld zou gaan lopen. Studeerde politicologie. Vijfentwintig jaar later krijgt hij zijn gelijk. Ik ben terug bij mijn overgrootvader. Vriend van Domela (achternaam ga ik vast fout neerze

  Reactie door Roodkapje — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.41 uur

 41. Hé, meer werken, arbeidsproductiviteit omhoog? Nergens in de EU zijn zoveel werkende mannen als in ons land, acht op de tien mannen doet betaald werk. Zo blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor de statistiek.
  Bron:www.geenstijl.nl

  Reactie door The Scarlet Pimpernel. — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.50 uur

 42. Krijg van de degene die deze site beheert te horen dat ik rustig moet blijven.
  Mijn overgrootopa was een anarchist. Mijn overgrootmoeder + opa waren zo’n beetje t eerste stel dat ging scheiden. 1920?
  Ik heb te horen gekregen dat op ‘t macrovlak alles dood is. Microvlak kan wel
  worden beinvloed.
  Waar wachten we dan op?
  Zo goed site-beheerder?

  Reactie door Roodkapje — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.50 uur

 43. heb ik een vraag.moeten wij consummer als wij nu doen,?of moeten wij iets anders gaan denken….dus minder “bougeoi”gaan denken in order om te kunen met 6,000,000,000 samen te kunen leven,
  So kunen wij consummer als wij doen,zonder 3 quart van de mensheid/aarde te vernitegen? en wie zal dat betalen?….

  Reactie door gaf — woensdag 19 oktober 2005 @ 18.54 uur

 44. @28 Hoi Kaatje, ik weet niet precies wat je bedoeld, maar het VMBO is een samenvoeging van MAVO en LTS. Wat betreft de status, ik denk dat veel ouders het beste voor hun kind willen, d.w.z. een opleiding met kansen voor vervolg of een baan en passend bij de capaciteiten van het kind. Er zijn ook ouders die hun kind beslist naar het VWO willen met een cito score van 518. Die ouders, soms zelf met 3 klassen mavo (samen) zijn niet realistisch.
  Prettige avond.

  @37
  Nieuwenhuis!

  Reactie door Gandalf — woensdag 19 oktober 2005 @ 19.14 uur

 45. Loonmatiging is volgens het CPB alleen gusntig voor de buitenlandse marktaandelen. Het kleine beetje economische groei die we nu hebben komt vooraal door de in het buitenland opererende bedrijven. Dus voor alle bedrijven die op de binnenlandse markt opereren is loonmatiging helemaal niet gunstig. Ik ben benieuwd of het MKB dit ook zo langzamerhand gaat inzien en in 2007 niet op VVD of CDA zullen stemmen.

  Reactie door Tamiem — woensdag 19 oktober 2005 @ 19.26 uur

 46. Liberaal-Socialist (9),

  Wil je dat ook even tegen dat tuig in den haag zeggen, dat straks 30% loonsverhoging krijgt en geen stap harder doet?

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 19 oktober 2005 @ 19.28 uur

 47. @27: jouw bijdragen aan de “beeldenstorm” mo- gen er ook zijn! Prachtig.

  Reactie door william — woensdag 19 oktober 2005 @ 19.59 uur

 48. Niet alleen werken de deeltijduren onevenredig door in het gemiddelde. Nederland kent een van de laagste gemiddelde aantal stakingsdagen. Ook deze zijn niet meegerekend. Effe herinneren: paar dagen geleden kenden Frankrijk en Belgie massale stakingen (tegen de verslechteringen op sociaal gebied, die hier al lang en breed zijn gekortwiekt. Wij in nederland kende één dag van protest en was dat niet op een zaterdag in Amsterdam!!!)
  Maar goed, het zijn cijfertjes en deze worden altijd aardig gemanipuleerd. Wie laat het onderzoek doen? Wat wordt er gemeten? Hoe wordt er gemeten? etc
  En ook economen spreken elkaar vaak tegen. Dus als je een (verborgen) politieke agenda hebt doe je er goed aan geregeld allerlei onderzoeksresultaten tevoorschijn te toveren. Geheid dat er DAAR dan een discussie over los barst. Maar waar het werkelijk om gaat, dat verliest de media en de burger vaak uit het oog.
  Een tipje van de sluier: Het is de VVD niet te doen om de belangen van de (minder welgestelde) burger maar om het belang van wat men in vroegere tijden het grootkapitaal noemde. De (vooral) internationaal opererende bedrijven. Zij hebben een stevige europese en nationale lobby. Ondersteund door een machtig arsenaal aan adviseurs, advocaten etc.
  Binnenlands streeft de VVD met name ernaar om zoveel mogelijk sociale voorzieningen om zeep te helpen; (semi)overheidsbedrijven te privatiseren en de bescherming van burger en arbeider (gezondheid; sociale rechten; ontslagrecht etc)af te breken.
  Balkenende is niets meer dan een verlengstuk van deze VVD agenda daarbij van harte ondersteund door neerlands grootste leugenaar en bandiet: M Verhagen. Die mogen ze zo naast S. Hoessein in de beklaagdebank zetten. En dan maar hopen dat ze gelijktijdig een nekschot krijgen….

  Reactie door René — woensdag 19 oktober 2005 @ 20.02 uur

 49. Dit blijkt overigens duidelijk, iedere keer dat er een beleid van loonmatiging, bezuiniging en ombuiging wordt gevoerd. Tijdens de vorige periode van bezuinigen, jaren 80, was er crisis, steeg het begrotingstekort tot recordhoogte en wist Nederland in één decennium voor 300 miljard gulden aan staatsschuld op te bouwen terwijl de burger zuchtend en werkloos honger leed.

  En nu, na drie jaar “herstructureren”: weer een fors tekort, crisis alom, het regent faillisementen terwijl de burger zuchtend en werkloos honger lijdt. Kijk maar naar de rapporten van het CBS.

  En nog, nóg houden we vol dat het niet anders kan, want iedereen weet toch dat we moeten bezuinigen, anders stelen we van onze kleinkinderen, jahaaaa.

  Maar mijn kleinkind heeft straks niks om van te stelen. Dat beetje wat ze zou kunnen verdienen is er nu al vele malen doorheen gejaagd, zo’n onschuldig kind en dan al zo veel schuld…

  Reactie door sjouke — woensdag 19 oktober 2005 @ 20.13 uur

 50. Met de torenhoge jeugdwerkeloosheid die we nu hebben lijkt mij het niet verstandig de loonmatiging los te laten. Wel zouden de lasten wat mogen verschuiven richting de hogere inkomens, zodat de koopkracht van Jan Modaal een beetje op pijl blijft.

  Wie meent niet genoeg te verdienen kan overigens altijd een beter betaalde baan zoeken.

  Dat deze flippo van de rabobank zich namens de grootste hypotheekverstrekker van ons land zorgen maakt over de financiele positie van haar klanten die dankzij deze zelfde rabobank een veel te hoge hypotheek hebben afgesloten voor een dankzij deze zelfde rabobank veel te duur huis begrijp ik wel. Het past tenslotte in het tijdsbeeld om plankgas op de afgrond af te gaan…

  Reactie door Theodor — woensdag 19 oktober 2005 @ 20.14 uur

 51. @Theodor
  “Wie meent niet genoeg te verdienen kan overigens altijd een beter betaalde baan zoeken.”

  Yikes, ik wil graag geloven dat je hier een positieve bedoeling mee hebt Theodor maar mij schiet deze opmerking in het verkeerde keelgat.

  Even een situatieschets van mijn eigen werkomstandigheden. Ik ben voor de lol weer aan het werk gegaan nadat ik 6 jaar thuis was voor mijn nog niet schoolgaande kinderen. Het was 2002 en god wat ben ik blij dat ik toen weer ben gaan werken. De euro en de markt maken dat we mijn inkomen nu hard nodig zijn. Ik kan werken in schooltijd wat goed is voor mijn moederhart en dat van mijn kinderen. Ik heb het reuze naar mijn zin en zou het afschuwelijk vinden om een andere minder flexibele baan te moeten zoeken.

  Jouw opmerking laat zien dat je het helemaal met deze regering eens bent dat mensen zelf keizen voor de situatie waar velen nu in zitten en dat dat heel gemakkelijk anders kan. Eigen vereantwoordelijkheid, en keuzevrijheid.
  Hoe staat het met de verantwoordelijkheid van de regering. Ik wil niet constant moeten kiezen omdat alles weer duurder(marktwerking) wordt. Ik krijg daar behoorlijk KIESpijn van.

  Reactie door Tamiem — woensdag 19 oktober 2005 @ 21.07 uur

 52. #10
  Kom maar eens een dagje meelopen bij mij op het werk, je zal versteld staan wat daar op een dag verzet wordt.

  Werknemers in Nederland krijgen vaak een parttime baan aangeboden, is er werk prima dan maak je wat extra uren. Is het even wat slapper kun je weer naar huis.
  Dacht jij dat deze mensen niet liever een fulltime baan met navenante zekerheden hadden? Als je al een betaalbaar huis gevonden hebt wijst elke hypotheekverstrekker (ook de Rabo) je de deur, je zult eerst een fulltime contract moeten hebben!

  De uitstroom zonder diploma uit het onderwijs verbaast mij ook niet echt, je hoort elke dag dat de nieuwe EU burgers veel harder en goedkoper werken dan jij als Nederlander ooit zult kunnen! Tenzij jou kosten voor levensonderhoud ooit zo laag zullen zijn als die van deze nieuwe EU burger.
  Daar wordt door dit kabinet overigens wel hard aan gewerkt, kun je na je werk even bij de voedselbank langs……

  Ondertussen zorgt dit kabinet er, door middel van het voordeeltje van circa 5% voor 2x modaal, wel voor voldoende zieltjes te winnen voor de komende verkiezingen, gezien de voor mij nog steeds verbazende uitslagen van de wekelijkse politieke barometer lukt dit aardig.

  Daar komt bij dat er voor links Nederland weinig meer overblijft nu PVDA tegen het CDA aanschurkt en GroenLinks openlijk de liefde aan D66 heeft verklaard!

  Reactie door hanri — woensdag 19 oktober 2005 @ 21.23 uur

 53. @50 Jouw reactie: “Met de torenhoge jeugdwerkeloosheid die we nu hebben lijkt mij het niet verstandig de loonmatiging los te laten.” is de typische calvinistenreflex: dat kán toch zo maar niet, zuinigheid met vlijt, dan komen we er wel. Terwijl blijkt (faillissementen en voedselbanken) en weer blijkt (1,3% daling van de werkgelegenheid terwijl die in Europa gemiddeld 0,6% groeide), en weer blijkt (krimpende interne economie) en weer blijkt (oplopend financieringstekort), dat het zo niet werkt. moet die werkloosheid per se nog hoger?

  Maar die reflex he, die zit zoooo diep. Soms zie je zelfs mensen die beter kunnen weten roepen: “maar iedereen wéét toch dat…” of: “wie zal dat betálen!”, die reflex, daar helpen geen nuchtere cijfers tegen.

  Reactie door sjouke — woensdag 19 oktober 2005 @ 21.25 uur

 54. Het rare is dat juist de mensen die voorstander van de vrije markt en kapitalisme zeggen te zijn, nu als een paar jaar in koor roepen om algemene gedwongen loonmatiging wat toch min of meer haaks staat op vrije markt of kapitalisme.

  Innovatie, in de zin van meer productie per arbeider, is de enige manier om de welvaart instand te houden en te laten groeien. Dit betekend onvermijdelijk meer technologie en daarmee de noodzaak van werknemers die met deze technologie om kunnen gaan.

  De vraag is echter of ons huidige onderwijsapparaat echt geschikt is voor deze taak. Ze is eens ontwikkeld tijdens de industrialisatie van de 19de en 20ste eeuw om standaard medewerkers te leveren. We hebben tegenwoordig echter steeds meer specialisten nodig, die flexibel genoeg zijn om snel nieuwe technieken te leren.

  Onderwijs is ook technologie, hoewel wij dat zelden zo zien. Het onderwijs moet nieuwe technologie ontwikkelen die de volgende generaties beter leert om te leren. Het doel van onderwijs in de 21ste eeuw is niet langer het ontwikkelen van de kennis en vaardigheid voor een bepaald beroep. Het nieuwe doel is het ontwikkelen van de vaardigheden om elke nieuwe kennis, technologie en methodiek zo snel mogelijk te leren toepassen.

  Het volk die het beste onderwijstechnologie heeft zal zich het snelste kunnen aanpassen en verder ontwikkelen. De beste onderwijstechnologie zal zich laten zien door dat het minder tijd en energie kost terwijl het een zo groot mogelijk deel (meer dan 90%) van het volk bereikt. Het gaat hierbij niet om hulpmiddelen maar vooral om methodiek.

  Reactie door Gideon — woensdag 19 oktober 2005 @ 22.30 uur

 55. Hoewel ik jouw opmerkingen, Gideon 54, zeer verstandig vind, is een kanttekening op zijn plaats. Een roep om loonmatiging is juist het gevolg van het algemeen bindend zijn van CAO’s voor een gehele bedrijfstak. De minder efficiënte bedrijven kunnen een sterke loonstijging niet aan. Eigenlijk zou de loonstijging individueel per onderneming moeten worden uitonderhandeld.

  Reactie door Henk — woensdag 19 oktober 2005 @ 23.18 uur

 56. @55: Op zich heb je gelijk, daar had ik ook wel aan gedacht, maar ik denk dat de vakbonden zonder cao hun bestaansrecht zouden verliezen.

  Wat dat betreft hebben de vakbonden dezelfde problemen als alle centraal aangestuurde organisaties. Het is veel meer moeite om met elke onderneming afzonderlijk te overleggen, en je kunt er achteraf niet eens naar een uitkomst verwijzen want die valt voor alle leden anders uit.

  Een oplossing zou het kunnen zijn door de organisatie structuren moeten meer lokaal georiënteerd te maken en de kennis via netwerken te verspreid/dubliceren over de cellen, en elk lid de vaardigheden te leren om leider te worden van de eigen cel.

  De vakbond zou dan een netwerk zijn inplaats van een organisatie, direct leiderschap is dan verleden tijd: Je moet vertrouwen dat gewone mensen in staat zijn om voor hun eigen belangen op te komen.

  Achterkamertjes politiek met het bestuur is dan echter uitgesloten, aangezien er geen centraal bestuur meer is die daadwerkelijk besluiten kan beïnvloeden.

  In de 21ste eeuw komt “macht” vooral neer op de mogelijkheid om jouw mensen het snelste en beste op te leiden en hun er toe bewegen anderen ook op te leiden in dezelfde kennis en inzicht. Kennis (of ideologie?) is macht.

  Reactie door Gideon — donderdag 20 oktober 2005 @ 8.36 uur

 57. Deze Boonstra (familie van..?) roept nu, wat ik al jarenlang in allerlei forums ook al heb geschreven.

  Alleen gebruikt deze man veel meer tekst. Je hoeft geen academicus te zijn om de zieke trend in dit land bloot te leggen.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — donderdag 20 oktober 2005 @ 9.21 uur

 58. Revolutie? Revoluties werken nooit. Leer de mensen eerst om op een andere manier samen te werken en samen te leven, dan komt die revolutie (evolutie?) er vanzelf.

  Als je een revolutie begint zonder dat ze een betere manier hebben geleerd om samen te werken en te leven dan zullen ze toch weer vrijwel exact het zelfde systeem oprichten na de revolutie.

  Reactie door Gideon — donderdag 20 oktober 2005 @ 10.21 uur

 59. Hoe heette die kluizenaar ook weer die in een ton kroop al denkende je moet toch ergens beginnen.

  Reactie door Old Henk — donderdag 20 oktober 2005 @ 11.07 uur

 60. Werkt nu ruim 47 jaar en altijd het zelfde geouwehoer arbeid is te duur ook met een 48 urige werk week in die tijd, zo was het en zo zal het altijd wel blijven, het is gewoon een herhaling van de geschiedenis.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 20 oktober 2005 @ 16.16 uur

 61. Hallo Jan . Dit cabinet is zoals ik gister op TV Brababt zag Geen wassen neuzen zo als men daar liet zien . Maar een groot slopers bedrijf afbraak staat bij hun hoog in het vaandel . Was een echte CDA stemmer mag je weten . Maar nu nooit meer . ze drijven Nederland naar de afgrond . Heb een dochter met twee zieke kinderen zij moet werken op bijstands nivo terwijl haar ene zoon Epilepsie heeft en de andere PG NOS dus je begrijpt hoe zij zich woeld . En vind die Balken ende het dan gek dat je overspannen raakt
  Nou Jan Alle cucses met je partij Gr Jan

  Reactie door jan de vos — vrijdag 21 oktober 2005 @ 16.28 uur

 62. Aanvullend op mijn reactie bij 56 heb ik hier nog een verwijzing die ik toen niet terug kon vinden: http://headrush.typepad.com/creating_passionate_users/2005/09/you_can_outspen.html

  Reactie door Gideon — vrijdag 21 oktober 2005 @ 21.07 uur

 63. bodog…

  tunnels view remodels:indiscretion?martini:welsh betting http://www.sport-betting-fun.com/ stares lexicographic!betting online http://www.more-betting.com/

  Trackback door bodog — zaterdag 20 mei 2006 @ 13.17 uur