Peter Kwint: De ontheemde samenleving

Zaterdag 14 januari hebben een twaalftal cursisten hun twee-jarige SP Masterclass afgerond. Ter afsluiting moesten ze een toespraak houden voor een volle zaal over een relevant en tevens controversieel onderwerp. De toespraken staan de komende tijd één voor één ter discussie op dit log.

Peter Kwint – De ontheemde samenleving

Peter Kwint

“Alles in mij verzet zich tegen de gedachte dat wij deze samenleving zouden moeten aanpassen aan de waarden en normen van een islamitische cultuur die wezensvreemd is aan de onze”.

Nee, dit is niet een hersenspinsel van mijn kant. Ik citeer de verklaring waarin Geert Wilders zichzelf onafhankelijk verklaart van de politieke elite.
Een nobele poging, maar helaas is dit gedachtengoed de afgelopen jaren dusdanig geïntegreerd in de Nederlandse politiek dat met deze opmerking alleen, niemand zich meer onderscheidt van de grijze massa, laat staan zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van de vermeende dichtgetimmerde politieke arena.

De vraag die als inleiding voor dit betoog zal dienen is de volgende: Waarom reageren we in Nederland zo verkrampt, zoals blijkt uit het citaat van Wilders en hij staat hier niet alleen in, als we het idee hebben dat onze cultuur op het spel staat? Wat heeft ons het beeld gegeven dat onze eigen cultuur zo instabiel en kwetsbaar is dat elke mogelijke aanval met alle tot onze beschikking staande middelen moet worden afgeslagen.
Mijn hypothese is de volgende: juist omdat wij zelf niet goed weten wat onze cultuur is, waar we vandaan komen en wat onze gemeenschappelijke normen en waarden zijn voelen wij ons het meest bedreigd door groepen in de samenleving die als groep wel deze gemeenschappelijke waarden hebben.

Al zoekende naar informatie, was de conclusie al snel getrokken dat het begrip ‘nationale identiteit’ door politieke partijen zelden of nooit wordt gehanteerd in een context die los staat van de Europese Unie. Of we verliezen ‘m wel aan Brussel of we hebben genoeg ruimte om onze eigen identiteit te bewaren, partijen blijken plotseling heel kwistig het begrip ‘nationale identiteit’ te bezigen. Echter, buiten deze context waren er maar weinigen die vaker hun handen hieraan wilden branden. De term werd gebruikt alsof zonder enige discussie duidelijk is wat onze nationale identiteit is, alsof de Nederlandse identiteit iets is dat Willem van Oranje voordat hij vermoord werd heeft opgerakeld en aan ons heeft medegedeeld om het vervolgens nooit meer aan iemand uit te hoeven leggen, en in het geval van Geert Wilders is het vooral iets wat door mensen met een hoofddoekje zal worden afgebroken.

Maar wat is eigenlijk onze nationale Nederlandse identiteit? En breder, wat is een nationale identiteit en hoe staat dit in relatie met de cultuur van een land?
De enige partij die hier serieus wetenschappelijk onderzoek naar heeft laten doen is het CDA. In hun rapport ‘Investeren in integratie’ uit de serie “De andere aanpak”, wat een vrij lijvig rapport is, worden achtereenvolgens de historische achtergrond van immigratie, het belang van normen en waarden bij integratie, cultuurverschillen en de Nederlandse identiteit, cultuurbeleid en integratie, en als laatste, religie, islam en rechtstaat behandeld.
Dit rapport is aanbevelenswaardig en het zou moeten dienen als voorbeeld van vragen die wij ons allemaal zouden moeten stellen. Het zijn niet altijd antwoorden die tot tevredenheid nopen, echter, de vragen zijn buitengewoon relevant. Het immigratievraagstuk wordt niet losgekoppeld van het stellen van enkele fundamentele vragen over de islam, en misschien nog wel belangrijker, de eigen cultuur, geschiedenis en normen en waarden. Het stellen van eisen aan anderen valt samen met kritische reflectie. Het is spijtig dat het CDA in de praktijk niet altijd handelt naar de letter van de eigen geschriften, maar het is de enige partij die haar standpunten met betrekking tot de Nederlandse identiteit en cultuur op een samenhangende manier aan het papier heeft toevertrouwd.

Wat is een nationale identiteit? De Amerikaanse politiek psychologen Barry en Rosenwein omschrijven een identiteit als volgt: Identity expresses the individual’s perception of her own continuity through time as well as her perception of aspects of community that she shares with members of her social groupings. Globaal vertaald betekent dit zoiets als dat identiteit iets uitdrukt over een persoon zijn eigen perceptie van zijn eigen continuïteit samen met zijn perceptie van bepaalde aspecten van de gemeenschap die hij deelt met leden van zijn sociale groep. Vooral het laatste gedeelte is voor ons interessant. Een nationale identiteit is dus een amalgaam van de gedeelde overtuigingen van leden van de natie en hun eigen perceptie van de continuïteit hiervan. Bijvoorbeeld, als Chinezen ervan overtuigd zijn dat ze inferieur zijn aan westerlingen, dan doet het er voor de nationale identiteit niet toe of dit waar is of niet, het enige relevante aspect is de perceptie van de inwoners van de natie China.

Eerder was reeds geconstateerd dat het begrip cultuur een nauw verwantschap vertoont met nationale identiteit. Hoe wordt cultuur dan doorgaans gedefinieerd?

Van de vijf definities die de Van Dale ons aanbiedt zijn de meest relevante in deze context het geheel van voortbrengselen van een gemeenschap en kunst en wetenschap. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze definities erg karig en weinig bevredigend zijn. Een verdere zoektocht levert ons enkele andere definities op. Zo komt de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche met een opsomming van drie aspecten die samen de cultuur van een land bepalen: ten eerste het deelgebied religie, waartoe ook moraal en metafysica behoren, kunst en kennis.

Cultuur in de context zoals ik zou wensen dat deze in Nederland eens duidelijk bepaald zou worden, omvat in ieder geval het geheel van geschiedenis, heden, pijlers van onze samenleving, gedeelde levensovertuiging, normen en waarden en andere zaken die door de meerderheid van de samenleving erkend worden als fundamenteel voor het wezen van de Nederlandse samenleving.

Dus alvorens de toevlucht te nemen tot in het verleden reeds te eenvoudig gebezigde termen, zoals Samuel Huntington’s fameuze Clash of Civilizations, dienen we pas op de plaats te maken en een nauwkeurige inventarisatie te beginnen die uiteindelijk zou moeten leiden tot een vaststelling van wat nu precies de Nederlandse cultuur is. Wat zijn nu de pijlers van onze samenleving? De normen en waarden die als de rots dienen van onze gemeenschappelijke overtuigingen. Als startpunt worden de drie pijlers gehanteerd, die ook de uiteindelijke bevindingen waren van het onderzoek van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Toch zijn ook deze waarden buitengewoon betrekkelijk. Nee, dit is geen cultuurrelativisme, maar het kan geen kwaad er notie van te nemen dat cultuur organisch is. Wat nu wordt beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse cultuur kan dat over enkele jaren niet meer zijn. Cultuur is voortdurend in beweging, net als onze samenleving in beweging is. Bij het benoemen van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving gaat het dus niet om het benoemen van onbeweeglijke absolute waarheden waarzonder ons land niet zou bestaan, het gaan om een ontdekkingstocht die ons uiteindelijk zal brengen naar een punt waar wij duidelijk kunnen benoemen waar onze cultuur voor staat, teneinde zich minder snel bedreigd te voelen door andere culturen.

Als pijlers van de West-Europese samenlevingen, beschaving vind ik persoonlijk een nogal ongelukkig en sterk normatief begrip, noemt dit rapport de judeo-christelijke traditie, het rationalisme en een ethiek van authenticiteit. Het eerste begrip, de judeo-christelijke traditie behoeft weinig uitleg. Het staat buiten alle kijf dat Europa in sterke mate gevormd is door de invloed van het christendom, wat uiteindelijk toch een variant is van het jodendom. Eén kleine kanttekening dient wel geplaatst te worden, vanaf de jaren ’60 is er in Nederland, en in het kielzog van Nederland een verregaande secularisering op gang gekomen. Mensen lieten de traditionele kerkgenootschappen achter zich, om in sommige gevallen de religie voorgoed vaarwel te zeggen en in andere gevallen zich te richten op mystiekere religies of andere vormen dan het traditionele christendom.
De tweede pijler was het rationalisme: deze stroming werd geïnspireerd door een herontdekking van de antieke Griekse en Romeinse culturen en de opkomst van de Verlichting in de late Middeleeuwen. De experimentele en rationele natuurwetenschappen deden hun intrede, wat leidde tot een wereldbeeld waarin de mens een zelfstandige actor werd die het eigen leven in handen kon en diende te nemen. De mens als stuurman op het schip van zijn eigen leven, weliswaar nog steeds met God als kompas, maar niet meer als stuurman.
Een laatste pijler die van invloed is geweest op vooral Nederland, maar wederom op veel landen in West-Europa is wat het CDA bestempelt als de ethiek van authenticiteit. Persoonlijk prefereer ik de term romantisch expressivisme. Dit fenomeen uitte zich vooral in de jaren ’60 waar de maatschappij en masse afscheid nam van de traditionele bindingen, in Nederland het sterkst tot uiting gekomen door de ontzuiling.
Concluderend worden dus als pijlers van de West-Europese samenleving naar voren gebracht: de joods-christelijke roots, de natuurwetenschappelijke reactie hierop in de vorm van het rationalisme en als laatste wederom een reactie op het vorige begrip, het romantisch expressivisme.
Zoals al blijkt uit dit rijtje van drie is dat cultuur nooit star en statisch is, maar organisch en altijd in beweging is.
Waar nu kort de West-Europese cultuur is getypeerd, zijn er in de loop der jaren ook kenmerken gegroeid die door veel mensen als typisch Nederlands worden neergezet. Men hoeft het niet per definitie met deze kenmerken eens te zijn, maar het typerende voor cultuur is juist dat een bepaalde eigenschap in de perceptie van de leden van die samenleving aan de desbetreffende samenleving toe te schrijven valt, ongeacht of dit ook blijkt uit nauwkeuriger onderzoek.

De twee fenomenen die in de komende passage de revue zullen passeren zijn ten eerste de tolerantie waar wij zo beroemd om zijn en ten tweede het typisch Nederlandse verschijnsel van verzuiling en ontzuiling.
Nederlanders zien zichzelf als een tolerant volk. Als eerste wordt dan altijd op het typische gedoogbeleid van ondermeer het softdrugsbeleid gewezen en ook zien wij onszelf als openstaand voor andere culturen. In het boek ‘Geschiedenis van de Nederlanden’ van de twee toonaangevende nationale historici Blom en Lamberts wordt een iets ander beeld van de Nederlandse tolerantie geschetst, wat naar mijn mening accurater is, een citaat:
De tolerantie die aan de dag werd gelegd, mag niet als een principiële zaak gezien worden, al werden er wel pleidooien met een principieel karakter gehoord. In de praktijk werd zij vooral ingegeven door het economisch of bestuurlijk belang dat de machthebbers er bij hadden. Zij was overigens verre van volledig. In feite werden alle niet –dominante groepen in de Republiek, dat wil zeggen alle die niet behoorden tot het calvinistische regentenpatriciaat en de kleine groep edelen, op allerlei wijze gediscrimineerd.

Wat ook samenhing met deze sterke handelsgeest was een grote ontvankelijkheid door de eeuwen heen voor buitenlandse culturele invloeden. Door de geschiedenis heen valt bij de dominante groepen in de Nederlandse samenleving een kosmopolitische instelling te constateren. Waar ook deze instelling grotendeels verklaard kan worden door een zeker handelspragmatisme heeft het uiteindelijk wel een grote invloed gehad op de vorming van de Nederlandse samenleving zoals ze nu is.
Tolerantie wordt hier dus uitgelegd als een bewuste keuze vanuit een handelsbesef dat gekenmerkt wordt door een hoog pragmatisme.
De in het citaat beschreven discriminatie van sociale groepen die geen onderdeel waren van de calvinistische regentenkliek heeft uiteindelijk ook geleid tot het tweede typisch Nederlandse fenomeen, namelijk de verzuiling. Vaak wordt naar de verzuiling gewezen als voorbeeld van de tolerantie, maar men moet niet vergeten dat de verzuiling mede is ontstaan vanuit de systematische discriminatie van Rooms-Katholieken die, de pesterijen zat, zich uiteindelijk als eerste levensbeschouwelijke groep ging organiseren in de verregaande manier die uiteindelijk door de verzuiling zo beroemd werd.
Het lijkt dan ook waarschijnlijker te zijn dat de verzuiling tot de tolerantie heeft geleid zoals we die nu zien in Nederland dan dat het andersom is. Deze tolerantie is een tolerantie die zich misschien beter laat typeren door onverschilligheid. Natuurlijk was er het nodige gekrakeel vanuit de protestantse huisvader die als hij zondag met vrouw en kinderen de wandeling naar de kerk maakte, natte schoenen kreeg, omdat de ‘rooie’ buurman luid zingend zijn auto stond schoon te maken op de dag des Heeren, maar over het algemeen was er slechts sprake van beperkte menging van zuilen en de meeste beslommeringen van mensen richtten zich dan ook op de gebeurtenissen binnen de zuil. De stabiliteit van de Nederlandse politiek werd dan ook gewaarborgd, niet door de soepele interactie tussen de diverse zuilen, maar zoals Andeweg en Irwin het beschrijven in hun boek ‘Governance and Politics of the Netherlands’ een overkoepelende consensus tussen de elites van de diverse zuilen dat zij wel moesten overleggen om tot een werkbare situatie te komen. Men bemoeide zich dus niet met de bezigheden van de ander, maar debatteerde over onderwerpen waar sprake was van een gemeenschappelijk belang. Deze houding heeft geleid tot een houding van desinteresse tegenover de cultuur van de ander, zolang deze maar niet het persoonlijke domein betreedt. Waar de verzuiling uiteindelijk een fenomeen bleek dat verdween, mede onder invloed van het eerder genoemde romantisch expressivisme, is de moraal van ‘Voor je kijken, doorlopen’ blijven bestaan.
Kort samengevat laat de West-Europese cultuur zich dus kenmerken door de joods-christelijke traditie, het rationalisme en het romantisch expressivisme en wordt dit in Nederland aangevuld met de sterke beïnvloeding van de handelsgeest en verzuiling die beiden hebben geleid tot een zeer pragmatische tolerantie.

De voorgaande passages zijn een poging om door grondig onderzoek te komen tot een analyse van wat de Nederlandse samenleving inhoudt, wat deze samenleving heeft gevormd en hoe dit land heeft kunnen evolueren tot wat het nu is. Deze analyse is ongetwijfeld niet feilloos, noch klaar om opgenomen te worden in congresstuk, beginselprogramma, verkiezingsprogramma of wat dan ook. Belangrijker dan de uitkomsten van het onderzoek is de methode. Door te kijken naar de geschiedenis van een land kan men beter begrijpen hoe de samenleving in elkaar zit. Men krijgt te zien dat dingen die wij allemaal als vanzelfsprekend en typisch Nederlands ervaren, dat misschien 100 jaar geleden helemaal niet waren en dat voor hetzelfde geld over 100 jaar of misschien wel korter helemaal niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te zijn.

Het doel is dus dat we in eerste instantie binnen de SP en vervolgens, indien dit een succesvolle methode blijkt, in het gehele land, een debat op gang brengen over de Nederlandse cultuur. Mensen zullen zich enerzijds realiseren dat onze cultuur niet zo statisch en onbeweeglijk is als wij denken en anderzijds zal men ook gaan nadenken over waarden die men fundamenteel acht voor het welzijn van ons land en haar inwoners.

Vervolgens dient hetzelfde proces stapsgewijs doorlopen te worden voor de culturen die zich naast deze dominante cultuur in de loop der jaren stevig in de Nederlandse samenleving hebben genesteld. Laten wij het onszelf niet te makkelijk maken en ons hoeden te stappen in de valkuil waar rattenvangers Hirsi Ali en Wilders met in hun kielzog de gehypnotiseerde ratten die helaas maar al te vaak sleutelposities in onze samenleving bekleden, inlopen.
De retoriek luidt als volgt: Ik streef naar een Nederland dat zijn eigen identiteit handhaaft en daar trots op is, zich niet laat overnemen of aanpast aan wezensvreemde culturen zoals de islamitische. (Wilders).

Dames en heren, 100 jaar na dato waart er wederom een spook door Europa, het spook van de continue cultuursimplificering. Er bestaat niet zomaar iets als een islamitische cultuur. Vele onderscheiden zijn denkbaar, Marokkaans, Turks, Indonesisch of nog weer anders, soennitisch of sjiitisch, ruraal of urbaan en mijn opsomming is ongetwijfeld verre van compleet. Hirsi Ali slaat de plank mis als ze het marginale fundamentalisme wenst te bestempelen aan de ware islam. The true islam is in the eye of the beholder, of in dit geval the believer. Zoals met zovele dikke boeken leent ook de Koran zich niet voor één interpretatie. Één van de meest fascinerende aspecten van religie is juist dat het zoveel facetten omvat, complex is en zich leent voor velerlei uitleg. Juist hierom is religie ook een baken van vertrouwen voor zo een groot gedeelte van de wereldbevolking, vanwege het hoge interpretatieve karakter. Dit onderkennen betekent dat we de Nederlandse samenleving kunnen behoeden voor een Lemmings gerelateerd scenario, waar we onszelf er in de analyse gemakkelijk vanaf maken, maar waar we uiteindelijk al rollebollend van de klippen af de zee in marcheren.

Mijzelf realiserend dat ik de afgelopen minuten een ware stortvloed aan feiten, ideeën, overdenkingen, metaforen en andere blokken op de maag over u heb uitgestort wil ik mijn betoog beëindigen met een korte samenvatting van wat ik uiteindelijk over het voetlicht wilde brengen.
In de inleiding is de stelling geponeerd dat onze soms wat paniekerige en zelfs xenofobe houding tegenover andere culturen verklaard dient te worden vanuit een onzekerheid over de eigen cultuur. Iedereen gebruikt woorden als nationale identiteit en normen en waarden alsof het vanzelfsprekend is wat hiermee wordt bedoeld, maar dat is het niet. Om dus een verandering in houding tegenover andere culturen teweeg te brengen dient een debat op gang te komen over de wezenlijke kenmerken van alle culturen die zich in Nederland hebben gevestigd. Hier is een begin mee gemaakt met een zeer globale analyse van de West-Europese Nederlandse cultuur. Als we deze analyse verder uitwerken en aanvullen met analyses van bijvoorbeeld de Turkse of de Marokkaanse cultuur dan zullen we beter in staat zijn de overeenkomsten en mogelijkheden tot wederzijdse verrijking te zien, maar kunnen we ook de conflictpunten zien en duidelijker zijn over wat de grenzen van cultuuruitingen zijn. Duidelijke voorbeelden zijn onder meer vrouwenbesnijdenis, huiselijk geweld en wetoverschrijdend religieus radicalisme.
Ten tweede hoop ik duidelijk gemaakt te hebben dat het een fabel is te denken dat cultuur iets is wat we vroeger op een late zondagmiddag hebben gefabriceerd om dit vervolgens altijd zo te houden. Het realiseren van het organische karakter van cultuur is fundamenteel om het te begrijpen. Als men dit realiseert durft men ook met een verder geopend vizier andere culturen tegemoet te treden, in de wetenschap dat een samensmelting van culturen ook tot verrijking kan leiden. Echter, door het zelfbewustzijn van de eigen cultuur weet men ook wat de grenzen van de flexibiliteit zijn.

Ik hoop dat de SP in de komende jaren eerst diepgaand onderzoek gaat doen naar deze onderwerpen, vervolgens binnen de partij een debat begint en daarna naar buiten treedt om samen met 16 miljoen medelanders het debat aan te gaan. Wie de handschoen past trekke hem aan.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 24 januari 2006 :: 15.56 uur

52 Comments

52 reacties

 1. Ben ik even blij dat ik een Fries ben!

  Reactie door Simon — dinsdag 24 januari 2006 @ 16.49 uur

 2. @Simon,Tjonge jonge, veel informatie en een hoop tot overdenking! goed van u om ons een reflecterende spiegel voor te houden!
  Ben erg benieuwd naar hoe dit balletje gaat rollen maar ben het zeker eens over dat zo’n debat dient plaats te vinden!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 24 januari 2006 @ 17.04 uur

 3. Doet me denken aan die carnavalshit van tig tig jaren geleden:
  “Da’s een man die ouwe hoeren kan!”

  Reactie door rommel — dinsdag 24 januari 2006 @ 17.16 uur

 4. Peter.
  Waar kun je dit boek kopen en hoe heet het ?

  Reactie door Gerard — dinsdag 24 januari 2006 @ 17.21 uur

 5. Heeft iemand dat gelezen? kan er een korte samenvatting van gemaakt worden?

  Reactie door EendTape — dinsdag 24 januari 2006 @ 17.29 uur

 6. Puf, puf, Peter, ik ben blij met je samenvatting!!
  Snap nu best waarom deze toespraak niet in 10 minuten paste.
  Knap hoe je alles uitgedokterd en op papier gezet hebt, (ben als moeder natuurlijk niet helemaal onbevooroordeeld,) maar ik weet weer precies waarom ik niet zo’n politiek dier ben.
  Ik hoop dat jullie elkaar als groep blijven stimuleren.
  Ben trots op je!!

  Reactie door Ma-rry — dinsdag 24 januari 2006 @ 17.29 uur

 7. @5:Effe opletten joh!

  “Mijzelf realiserend dat ik de afgelopen minuten een ware stortvloed aan feiten, ideeën, overdenkingen, metaforen en andere blokken op de maag over u heb uitgestort wil ik mijn betoog beëindigen met een korte samenvatting van wat ik uiteindelijk over het voetlicht wilde brengen.’”

  Succes ermee….

  Reactie door Frank — dinsdag 24 januari 2006 @ 17.33 uur

 8. 2 moet zijn @Peter, excuus

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 24 januari 2006 @ 17.58 uur

 9. Duidelijke taal, en leuk geschreven. Aleen jammer dat een risee als Wilders zo prominent aanwezig is – te veel eer.

  Reactie door Sonja — dinsdag 24 januari 2006 @ 18.39 uur

 10. @1 Simon,

  Ja, daar mag best blij om zijn, ben er zelf ook bij mee en trots op.

  On-topic,

  Eigen identiteit? Kom op laat me niet lachen, dat hebben de meeste mensen al lang niet meer. Beetje achter de rest van de kudde aanlopen, beetje onnozel puzzeltjes maken en de zelfde soort kleren dragen als de rest. Cultuur, haha, ja zombie cultuur dat is wat we in Nederland hebben.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 24 januari 2006 @ 19.08 uur

 11. En hoe is het dan met de mening van Pechtolt want vindt de SP hiervan.
  Is dit waar of een beetje waar.
  Ik heb het nog niemand iets horen ontkennen.
  Alleen dat je zoiets niet naar buiten mag brengen onder het motto, ouden jongens krentenbrood.

  Reactie door Jofel — dinsdag 24 januari 2006 @ 20.02 uur

 12. Kennen jullie de zegswijze “vijf kwartier in een uur lullen”?
  Die lijkt me hier van toepassing.

  Reactie door Henk — dinsdag 24 januari 2006 @ 20.18 uur

 13. De Nederlandse identiteit is klaar voor de vuilnisbak.

  Het “weg met ons” is verworden tot politieke correctheid.
  Trots zijn op sociale verworvenheden zijn minimaal discutabel tot maximaal verwerpelijk.
  Vanuit elk perspectief moeten we eerst zoeken naar het falen als Nederlander.
  Misschien ligt hierin vandaag onze grootste kwaliteit.
  Het ongelijk in de trots op het Nederlanderschap en dit kun je zien als je binnen onze grenzen reist en dit vergelijkt met de zo veel betere omstandigheden over deze grenzen.
  Hoe kunnen wij niet inzien dat de sublimatie van het moslim geloof in de praktijk slechts alleen voorbeeld kan zijn in de uitoefening van dit geloof ten opzichte van staatsvorm.
  Kunnen wij niet leren uit deze voorbeelden?
  Natuurlijk wel!
  Maar dan moeten we ook onze verhullende gewaden durven afwerpen!
  De kleur oranje inruilen voor het zwart, grijs en wit!
  En wij moeten dankbaar zijn dat we worden gecorrigeerd.

  De Nederlandse identiteit is klaar voor de vuilnisbak

  Reactie door Tim.ondernemer — dinsdag 24 januari 2006 @ 20.27 uur

 14. @ Peter Kwint

  Willem de Zwijger(de stem van politiek incorrect links) heeft over dit onderwerp een uitstekend stuk geschreven:

  http://dezwijger.blogspot.com/2006/01/nederlandse-identiteit.html

  Overigens bestempelt Ayaan Hirsi Ali niet het fundamentalisme als de ware islam maar heeft ze juist altijd gewaarschuwd voor het gevaar van fundamentalisten die zeggen dat ze de ware islam verkondigen. Hoe gelijk heeft ze jammerlijk genoeg gekregen met deze waarschuwingen!

  Reactie door Rinus Duikersloot — dinsdag 24 januari 2006 @ 20.27 uur

 15. @10 Jofel,

  “‘Wij zwijgen hem dood’, aldus CDA-Kamerlid Van de Camp.”, wat te lezen valt in de Parlementaire nieuwsbrief.
  Dit gebeurd natuurlijk ook met de mening van de bevolking.

  Bijstandsgerechtigden krijgen apparte behandeling in het nieuwe ‘kop vol zorgen’
  stelsel, zie hier

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 24 januari 2006 @ 20.46 uur

 16. Toevallig familie van Pim Kwint, de hulpverlener van artsen zonder grenzen, die in Afghanistan(!!!!!) om het leven is gekomen?

  Reactie door engine 54 — dinsdag 24 januari 2006 @ 20.47 uur

 17. dank je wel evert voor de verwijzing naar deze overheids site. Krijg hier net als gisteren kippenvel van.Zat naar de Toekomst te kijken naar een man in prachtig pak die glashard verkondigde dat het hebben van werk wat slecht betaald , nog geen recht op wonen geeft, m.a.w….Heb erg slecht geslapen.
  Als dit soort mensen het voor het zeggen krijgen is wel het probleem van dit zorgstelsel opgelost. Geen rechten,alleen plichten.Zal het milieu ook niet echt van opknappen.

  Reactie door ingrid — dinsdag 24 januari 2006 @ 21.04 uur

 18. Wat is dit voor zooitje.

  Kamerfracties sjoemelen met financiën
  Tweede-Kamerfracties rommelen massaal met hun boekhouding. De partijen dienen voor tienduizenden euro’s onterechte declaraties in. Dat staat in een geheim onderzoek, dat in het bezit is van RTL Nieuws.

  Kamerfracties slordig met geld

  Boetes
  De partijen krijgen 116.000 euro per Kamerlid. Het geld is vooral bedoeld om het ondersteunend personeel te betalen. Ze geven het echter uit aan cadeau’s, verkeersboetes en mediatrainingen.

  Fouten
  Zo probeerde de LPF een verkeersboete van 288 euro te declareren. Ook de VVD wilde zo’n boete declareren en probeerde daarnaast ook nog ruim 12.000 euro van het fractiebudget af te boeken, terwijl die kosten door Europarlementariërs waren gemaakt.

  CDA
  Het CDA diende maar liefst 32.000 euro aan verkeerde declaraties in. Kort na de verkiezingen in 2002 werd aan de gehele fractie een mediatraining gegeven, terwijl de Kamerleden nog níet officieel beëdigd waren. Verder kocht de partij een cadeau van ongeveer 2000 euro voor de toen kersverse premier.

  Eigen kas
  Accountants concluderen in het rapport dat de partijen deze kosten toch echt uit de eigen partijkas moeten ophoesten. Door de slordige jaarrekeningen ziet de Tweede Kamer zich genoodzaakt om een externe accountant in dienst te nemen. “Er is gedetailleerder onderzoek nodig”, concluderen de rekenmeesters.

  Reactie door Jofel — dinsdag 24 januari 2006 @ 21.16 uur

 19. @13
  Onzinnige overdreven stelling name.

  Reactie door Jofel — dinsdag 24 januari 2006 @ 21.24 uur

 20. interesanta bijdrage .die de nodige stof tot nadenken geeft .
  voor mij is cultuur in beginsel gerelateerd aan jezelf .
  je neemt wat over van je (groot) ouders en je geeft dat door aan je kinderen in de hoop dat ze dat ze dat respecteren .tenslotte willen we allemaal na onze dood ,iets,nalaten.je ziet dan ook dat bij natuurvolken die niet in aanraking komen met invloeden van buitenaf .deze cultuur heel lang in dezelfde vorm blijft bestaan .in onze moderne maatschappij komen we iedere dag in aanraking met andere ,culturen ,waarbij ieder individu van deze culturen iets op/overneemt wat hem/haar daarin het meeste boeit.de cultuur in nederland van pak weg de laatste 100 jaar is mijn inziens gebaseerd op saamhorigheid niet vanuit een geloof maar vanuit het overwinnen van tegenslagen o.a 2 wereldoorlogen en niet onbelangrijk de strijd tegen het water .de deltawerken en de afsluitdijk .nadat deze tegenslagen het hoofd geboden zijn was er niets meer om te strijden .en zijn we in nederland onder de invloed van amerika overgegaan tot de huidige spulletjes cultuur ,met de huidige ik zorg voor mezelf mentaliteit tot gevolg omdat we niks? meer hebben om samen voor te strijden .de nederlander hoeft niet bang te zijn, voor zijn ?cultuur simpelweg omdat deze niet meer bestaat na wereldoorlog 2 zijn we onder hoofdzakelijk amerikaanse invloeden verworden wat we nu zijn EEN NATIE ZONDER IDENTITEIT .daarom is de nederlander zo bang voor weer? nieuwe invloeden .cultuur is ook gebaseerd op TROTS na de uitverkoop van de beschaving waarbij de verkoop en sluiting van o.a daf trucks en fokker en het vertrek van onze ,LEMPKES, fabriek (philips)is er niet zoveel meer om trots op te zijn .dus zie je de saamhorigheid hard teruglopen en de in een cultuur broodnodige chauvinisme .
  mijn inziens bestaat ,DE NEDERLANDSE, cultuur allang niet meer en is ze rijp voor nieuwe invloeden waarbij ook religie bijhoord .onze nieuwe?cultuur diend gebaseerd te zijn op saamhorigheid (van nederland weer een leuk land te maken )met respect voor elkaar en voor mij persoonlijk meer respect voor de natuur .
  uiteraard hoeft mijn wijsheid niet de uwe te zijn .

  Reactie door ,texas, henkie — dinsdag 24 januari 2006 @ 21.47 uur

 21. Misschien hier een leuk uitgangspunt voor het ‘onderzoek’ naar onze volksaard:
  ‘Het leven in het laat-kapitalistische tijdperk is een voortdurend initiatieritueel. Eenieder moet aantonen dat hij zichzelf volledig identificeert met de macht die hem overreedt.’
  (Adorno-Horkheimer, De dialectiek van de Verlichting, 1989.)
  En niet zelf de fout maken enthousiast te worden: dat beinvloedt het onderzoek nogal!

  Reactie door Simon — dinsdag 24 januari 2006 @ 21.53 uur

 22. @18 Jofel,

  Heb het even nagelezen en gehoord op hun website. Ook melden ze dat de SP geld mis loopt omdat Lazrak de partij had verlaten, nou en, dat is toch geen sjoemelen. Vast weer zo’n rechtse rakker die de SP zwart wil maken.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 24 januari 2006 @ 22.40 uur

 23. @13
  Lijkt op een vrije vertaling uit Mein Kampf. Maar dat zal ik hier wel niet mogen plaatsen. Ik stel dus maar voor om dat postje te verwijderen want het is werkelijk zum kotzen.

  Reactie door Sonja — dinsdag 24 januari 2006 @ 23.02 uur

 24. Onze Mosselhouding.

  Lees wat de Belgische Hoogleraar Ludo Beheydt zegt over onze identiteit en cultuur:

  “Je moet kunnen erkennen dat je als land een bepaalde identiteit hebt, maar dat is in Nederland altijd moeilijk. Er wordt hier gezegd: “Onze eigenheid is dat we geen eigenheid hebben.” Dat is een nationale sport. Zelfs in officiële rapporten komt dat naar voren. Ik heb daar net een nogal snerend stukje over geschreven. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft een rapport opgesteld over de nationale identiteit. Daarin merkt men weliswaar op dat er ook hier een soort nationaal gevoel is, maar men wil daar eigenlijk niet aan. Er staan frases in die ik typisch Nederlands vind, zoals: “Zo wordt genoteerd dat onder sommige laagopgeleiden een chauvinistische invulling naar voren komt.” Sommige laagopgeleiden… Dat denigrerende, hè? Er wordt wel snel aan toegevoegd dat dit type opvattingen eerder uitzondering dan regel is, de teneur van het officiële rapport is duidelijk: “De Nederlandse eigenheid mag geen naam hebben. Ze bestaat juist in de ontkenning ervan.” Dat staat dan in zo’n officieel rapport! Ik smul van dit soort rapporten waarin de ontkenning van de identiteit naar voren komt. Ik geloof niet dat je met zo’n ontkenning je maatschappij makkelijker maakt. Integendeel. Om racisme en xenofobie tegen te gaan is het voor mij een grondvoorwaarde dat je van een rustige, zelfverzekerde identiteit uitgaat. Op de mosselhouding dat iedere niet-Nederlander mag zijn wie hij of zij is, maar dat niet gevraagd moet worden naar de identiteit van de autochtoon, omdat die bestaat in de ontkenning van de eigenheid, bouw je geen beleid.”

  http://www.let.leidenuniv.nl/forum/01_5/personalia/

  Dus: Wakker worden, Nederlanders.
  We hebben wel degelijk een cultuur en identiteit.
  Maar we zijn te bescheiden om er trots op te zijn.
  Trots zijn op Nederland vinden we genant.
  Staat zo uitsloverig, hè.
  Eèn van onze eigenaardigheden: Gèèn kapsones!

  We hebben een pràchtige cultuur.
  We zijn pràcht mensen.

  Zo.
  Dit mag ook wel een keer gezegd.

  Reactie door GJ Klaver — dinsdag 24 januari 2006 @ 23.22 uur

 25. goed…een kort woord van de auteur
  voor de mensen die het te lang vinden, dat was het ook. Ik heb twee keer zo lang gepraat als toegestaan en mensen die weten hoe snel ik praat zal dat nog meer verbazen.
  Een inhoudelijke reactie volgt nog, zeker de lange posts moet ik op een iets vroeger tijdstip op de dag lezen!
  Voor de mensen die twijfelen over of er zoiets als een Nederlandse cultuur is, vanzelfsprekend is die er. Maar die is altijd in beweging. Als mijn toespraak ook maar een klein beetje heeft kunnen bijdragen aan het op gang brengen van die zoektocht, dan ben ik tevreden

  Reactie door Peter — woensdag 25 januari 2006 @ 0.00 uur

 26. Het is goed als een cultuur/identiteit in beweging is.

  Zolang die beweging ons niet terug naar de middeleeuwen leidt.

  Reactie door GJ Klaver — woensdag 25 januari 2006 @ 0.17 uur

 27. Beste Peter, “nationale identiteit” is een fantoom, een conclusie achteraf. Hoe zijn we in staat deze te beinvloeden, anders dan elkaar weer aan te spreken (in de ruimste zin van het woord) vanuit onze eigen identiteit? We hebben “roependen” nodig, dus ook Geert, al roept hij beslist veel onzin…

  Reactie door Peter Sinon — woensdag 25 januari 2006 @ 6.07 uur

 28. Interessante beschouwing Peter. Mag ik je het boek “Identiteit en geschiedenis’ van de historicus Von der Dunk aanraden? Het is ooit uitgegeven door Teleac. Zeer informatief over onze ” volksaard”. Oveigens bevat :”Een kleie geschiedenis van Amsterdam” van Geert Mak in dat verband ook boeiende informatie over wie wij zijn of denken te zijn.

  Reactie door Jan V — woensdag 25 januari 2006 @ 9.17 uur

 29. “Eigen identiteit”, “nationale cultuur”, ik vind het enge (in de breedste betekenis) begrippen en vraag me zelfs sterk af, of ik hier wel van “begrippen” mag spreken. Ik denk ‘t niet. De mens identificeert zich niet met ‘n natie, volgens mij. Die zoekt z’n identiteit veel dichter bij huis, letterlijk. ‘Cultuur’ in al haar betekenissen is m.i. veel eerder regionaal, dan nationaal en wanneer ik dat “regionale” goed ga beschouwen, zie ik dat het grensoverschrijdend is en ook het begrip ‘tijd’ overschrijdt. Zoals men dicht aan en over de landsgrenzen vrijwel dezelfde taal spreekt en dezelfde normen hanteert. Dat lijkt mij ook logisch, want er vindt over en weer verregaande interactie plaats en daarvoor zul je moeten ‘insluiten’, niet ‘uitsluiten’. Als er dan al zoiets is als ‘n “nationale identiteit”, zal het die zijn van pragmatisme en niet die van “ons volk”, dat zich daar juist tegen verzet, maar die van de vertegenwoordigers van de handel, de bedrijven. De indentiteitscrisis is volgens mij dan ook niet nationaal, maar meer en meer globaal, zo zal m.i. blijken en heeft dientengevolge dan ook niet met ons, als volk of natie, te maken, maar met het feit dat alles, waar wij enige eigen identiteit uit zouden kunnen halen, in de uitverkoop wordt gedaan. Alles, waarvan wij dachten dat de waarde die van geld oversteeg, blijkt ordinair ‘te koop’, inclusief de normen. De discussie die dhr. Kwint hier aanzwengeld, is m.i. dus overbodig, dan wel achterhaald. Misschien zelfs gevaarlijk. Naar mijn idee dient die steeds meer te gaan over de essentie van ons ‘mens zijn’, over DIE identiteit. Alles, wat daarna komt, blijkt zich aan te (moeten) passen aan de omstandigheden.

  Reactie door Boudewijn Pleines — woensdag 25 januari 2006 @ 9.39 uur

 30. Peter,

  op zich een helder betoog, onze nationale identiteit wordt hoofdzakelijk bepaald door het kader van onze landsgrenzen. De taak voor de toekomst wordt “van tunnelvisie naar breedbeeld”. Nederland wordt ten onrechte afgeschilderd als een multiculturele samenleving. De multicultirele samenleving is als een gespleten persoonlijkheid onwerkbaar. Zelf spreek ik liever van Nederland als een monoculturele samenleving waarin plaats is voor vele religies zolang zij geen fundamentalistische greep op ons proberen te krijgen. Als kustland, danwel rivierendelta is Nederland altijd toegankelijk geweest voor veel reizigers, zij verrijkten ons straatbeeld met nieuwe gebruiken en gewoontes. In een tijd van volop ruimte en werk voor iedereen was dat geen probleem. De huidige problematiek uit zich door krampachtig integreren van verzuiling in een ontzuilde maatschappij. Dit vraagt om vindingrijkheid van zowel overheid als burgers, vandaar mijn kreet bovenin, van tunnelviesie naar breedbeeld. Ik heb er vertrouwen in dat met de juiste mensen in den Haag we er wel gaan komen, de mensen in de straat zijn er wel klaar voor.

  Reactie door Harm Groenendijk — woensdag 25 januari 2006 @ 10.20 uur

 31. @ 17 ingrid

  Heb zojuist ook die aflevering van “de Toekomst” over arm en rijk bekeken op uitzendinggemist.nl
  Daar hou je inderdaad een naar gevoel in de onderbuik aan over: Het contrast tussen het rijkeluisfeestje en de mensen bij de voedselbank.
  En dan zie je zo’n paljas in een smoking heel zelfvoldaan praten over eigen verantwoordelijkheid en dat de sociale staat er voor zorgt dat mensen niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, terwijl bij de voedselbank een man staat die altijd hard heeft gewerkt, maar door een bedrijfsongeval niet meer kan werken. Hij heeft waarschijnlijk net zo hard of harder gewerkt dan die gesjeesde yup, maar is iemand die intellectueel minder capaciteiten heeft. Maar alleen hard werken om je bijdrage te leveren telt blijkbaar niet meer.
  Als je het niet buitengewoon goed hebt, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. Alsof dat niets te maken heeft met een beetje geluk met waar je start in het leven en wat voor een capaciteiten je meekrijgt en wat het leven je verder brengt. En alsof banen voor lageropgeleide mensen minder waard zijn en dat die mensen tweederangs burgers zijn die niet moeten verwachten een eigen huisje, boompje, beestje te hebben, maar rustig met meerdere mensen/gezinnen 1 woning kunnen delen, want dan kunnen ze met nog minder loon goed rondkomen.
  Wat voor een triest land krijgen we als dat de toekomst is.

  En tot overmaat van irritatie zit die yup dan op een goede doelen feestje. Want ja, als je het goed hebt dan kun je toch wel met de armen delen. Maar niet dat ze dan vrijwillig ergens voedsel uit delen wat gekocht is van hun eigen geld. Nee, ze bieden gigantische bedragen op kunstvoorwerpen, zodat ze gezien worden door anderen, zodat ze opvallen bij andere rijken terwijl ze “liefdadig” zijn. Hebben ze thuis ook meteen iets hangen om te showen. Want korte interviews met sommige gasten laten zien dat dat de belangrijkste motivatie is. En dat ze daar komen om te netwerken en zaken te doen, waarbij het goede doel een mooie ‘overeenkomst’ is om contacten te leggen.
  En dan hoor je tegen het eind van het programma de organisator van het benefietgebeuren ook nog vertellen dat één van de meest populaire goede doelen op dit moment borstkanker is. Hij krijgt constant verzoeken om zulke benefieten te organiseren. Dus de “liefdadigheid” blijkt ook nog vooral eigenbelang te zijn vanuit de angst voor de eigen gezondheid.

  Goed programma van “de Toekomst”, maar je blijft wel met een naar gevoel achter zeg. Ik hoop toch op een andere toekomst.

  Reactie door lost boy — woensdag 25 januari 2006 @ 10.35 uur

 32. @ iedereen die aardige dingen zei: bedankt!
  @ iedereen die boeken, artikelen of andere bronnen suggereerde: ook bedankt, het wordt genoteerd en t.z.t. gelezen. En speciaal voor jullie: vandaag in de Trouw een artikel over de nationale identiteit van Groot-Brittannie.
  @ 9, het is makkelijker om je eigen positie neer te zetten als je iemand hebt om je tegen af te zetten..wolfgang amadeus wilders mocht deze rol vervullen. En behalve dat is hij ook een interessant onderwerp, omdat hij dit onderwerp, zij het op zijn eigen simplistische manier, wel aan de kaak wil stellen.
  @ 10, elke ochtend de trein nemen lijkt me niet de beste manier om de Nederlandse identiteit te doorgronden…wel om kuddegedrag te observeren inderdaad! Allemaal aan de Spitssudoku.
  @ 13, niet mee eens, ik poneer de stelling dat we juist door het beter kennen van onze eigen identiteit op een zelfverzekerdere, maar ook meer open manier met andere culturen om kunnen gaan.
  @ 14 Hirsi Ali was wel degelijk degene die in de Kamer Donner aanviel op het feit dat in één van zijn terrorismenota’s radicale islam ipv ware islam werd genoemd.
  @ 16 Nee, geen familie!
  @ 23, ik ben het met je eens dat het wat apart is, maar Mein Kampf redeneert toch echt honderdtachtig graden de andere kant op.
  @ 25, trots is nog niet eens wat ik het belangrijkste vind. Bewustzijn, dat is voor mij de centrale term. Als iedereen zich bewust is van e Nederlandse cultuur, dan stel ik voor dat iedereen zelf mag bepalen of ‘ie daar trots op is, net afhankelijk van waar je de nadruk legt.
  @ 27, nationale identiteit is geen fantoom. Het is nauwelijks tastbaar en moeilijk te achterhalen, maar naar mijn sterke overtuiging bestaat het wel. En dat Geert Wilders daar ook aan bijdraagt, dat is helaas waar.
  @ 29, opvallend is wel dat in bepaalde landen er veel duidelijker consensus bestaat over waar dit land voor staat, iig voor zover ik dat vanaf hier kan zien. Dat cultuur grensoverschrijdend is ben ik me van bewust, daarom heb ik ook eerst wat kenmerken behandeld van de West-Europese cultuur en vervolgens een paar Nederlandse aspecten eruit gelicht.
  @ 30, ik niet! Noem me een verstokt romanticus, maar ik geloof nog steeds in de multiculturele samenleving, die Nederland vaak geweest is. Mijn stelling is dat de intolerantie, zoals ik ook in de eerste alinea van mijn verhaal betoogde, ontstaat juist vanuit een gevoel van onzekerheid over de eigen cultuur en dat de roep om monoculturalisme daar ook vandaan komt. Wat mij betreft kunnen culturen naast elkaar leven en als dat op een respectvolle manier gebeurt, dan zal er ook vermenging plaatsvinden. Door duidelijk te bepalen waar je als land staat kan je dus beter de mogelijkheden tot vermenging, maar ook de naar jouw mening ongeoorloofde invloeden van buiten inschatten.

  Reactie door Peter — woensdag 25 januari 2006 @ 10.56 uur

 33. @26 “Zolang die beweging ons niet terug naar de middeleeuwen leidt.”
  Ik neem aan dat u hier op een veilige manier zegt dat de Islam een achterlijke religie is. Nogal laf, vind ik. Maar maakt u zich vooral geen zorgen, want in de middeleeuwen was Nederland lang zo beschaafd niet als Arabië in die tijd.

  Reactie door Sonja — woensdag 25 januari 2006 @ 11.30 uur

 34. Hey Peter,

  Een lang stuk met enorm veel moeilijke woorden.. klinkt als een echte politicus.

  Kheb je stuk gelezen en me verbaasd dat je te makkelijk concludeert dat de uitspraak van Wilders gebaseerd is op het ‘feit’ dat we niet weten wat onze cultuur is.

  Dan komt er een heel stuk over wat onze cultuur dan wel is.

  Uiteindelijk stelt voor om een debat over onze cultuur te starten zonder de noodzaak hiervan duidelijk te maken. Je hele verhaal is gebaseerd op een hypothese en dat is erg gevaarlijk.

  Reactie door Thomaz — woensdag 25 januari 2006 @ 13.20 uur

 35. Hoi Thomas,

  de aanzetten die ik heb gegeven voor kenmerken van de Nederlandse cultuur zijn alleen pogingen tot een begin van een onderzoek, dit is nog lang niet ver genoeg.
  en mijn verhaal gebaseerd op een hypothese, tja, bij onderwerpen die zo sterk subjectief zijn als deze valt het niet mee om harde feiten te vinden en zelfs als je ze vindt kan je je afvragen hoe bruikbaar ze zijn

  Reactie door Peter — woensdag 25 januari 2006 @ 15.25 uur

 36. Interessant en nuttig om dit aan te snijden, maar wat mij betreft had het wel iets bondiger gemogen, zeker voor een weblog. In grote lijnen ben ik het met het betoog eens.

  @ Rinus Donkersloot (14):

  A. Hirsi Ali heeft wel degelijk voortdurend de gehele Islam vereenzelvigd met de fundamentalistische stroming daarbinnen, ja zelfs de extremistische. Daarom ook haar uitspraken over de profeet Mohammed die een terrorist en pedofiel zou zijn, enz. In “Submission Part I” wordt hetzelfde mechanisme toegepast. Zij is fel anti-Islam en wordt door Islamitische vrouwen in Nederland, voor wie zij pretendeert op te komen, begrijpelijkerwijs dan ook verworpen als woordvoerster voor hen. Geen wonder dat zij goed in de markt ligt bij een bepaald type rechtse witte Nederlanders.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 25 januari 2006 @ 19.22 uur

 37. Boeiend betoog Peter. Ik miste nog een beetje de notie dat Nederland, of we dat willen of niet, een multi-culti land is en zal blijven. Zolang de loempia en nasi-goreng op het menu staan en Nederlanders denken dat ze dat ook bij de Chinees in Engelang kunnen bestellen;)..
  Ons parlement en onze regering zijn een prima afspiegeling van onze multi-culti samenleving. Mw. Verdonk die het niet slikt dat een imam haar geen hand geeft, maar wel het debat aangaat met de SGP;)… Een beetje schizofreen lijkt me, maar wel typisch Nederlands inconsequent.
  En onze verontwaardiging als een homostel in Amsterdam door “kutmarokkanen” wordt uitgescholden, terwijl de discriminatie van deze zelfde groep door fundamentalistische christenen wordt goedgepraat of tenminste wordt genegeerd. Ben blij met je bijdrage aan het multi-culti debat. En zoals nasi-goreng deel is gaan uitmaken van de Nederlande keuken zal dat met couscous ook wel gaan lukken. Als we de schreeuwers en simplisten zoals Ayaan en Geert maar kritisch blijven bevragen! Hasta la revolucion siempre! Lang leve de eeuwige omwenteling;)

  Reactie door Fred K. — donderdag 26 januari 2006 @ 9.09 uur

 38. Gisteren een reportage in Netwerk over ongeveer 40.000 Somaliers die massaal met Nederlands paspoort en hoge opleidingen en werklust naar Engeland vertrekken!Engeland zeer blij, ze doen het fantastisch!Zetten winkels op, studeren verder, in middels is er op de universiteit van Leicester, een Nederlands vak ingevoerd, dit moet als meer dan 30.000 vreemdelingen er zijn van de zelfde groep, dan moet er lesgegeven worden om eigen taal bij te houden, verbeteren, of studeren en lachen, bij die Somaliers is dat dus Nederlands!!
  Verdonk’s reactie; zal eens kijken want ja dat is toch wel zonde!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 26 januari 2006 @ 9.49 uur

 39. fred k? je houdt je identiteit mooi verborgen. heeft mijn bloedeigen vader zijn weg naar het weblog van de grote roerganger gevonden?
  en over de lengte, tja, ik wist niet van tevoren dat deze post ook op dit weblog zou verschijnen, ik heb aangeboden een ingekorte versie te maken, maar dat was niet nodig. 20 minuten gesproken tekst, dat wordt op papier inderdaad een hele lap tekst…excuus daarvoor.

  Reactie door peter — donderdag 26 januari 2006 @ 11.49 uur

 40. @ Olav Meijer #36

  Ayaan Hirsi Ali heeft niet de fundamentalistische islam van Bin Laden gelijk gesteld aan de gehele islam maar dit wilt niet zeggen dat op de islam geen kritiek mag worden uitgeoefend. Islam is een gedachtegoed net als het christendom, socialisme en liberalisme en mag bekritiseerd worden.

  Reactie door Rinus Duikersloot — donderdag 26 januari 2006 @ 13.29 uur

 41. @40 Rinus Ja, dat doet Hirsi Ali wel.

  Hirsi Ali vindt dat de kern van het terrorismeprobleem aan de orde moet worden gesteld, “en de kern van het probleem ligt besloten in de zuivere islam”.
  Of denk jij misschien Rinus, dat de meeste moslims in Nederland de on-zuivere islam aanhangen?

  Trouwens, wat doet die moffenporno op je favoriete website? Leuke cultuur ofseau?

  Reactie door Sonja — donderdag 26 januari 2006 @ 15.37 uur

 42. @ Sabi(e)neke (38):

  Die reportage heb ik ook gezien. Frappant! Kunnen we zien hoe “vruchtbaar” het beleid van “Lovely Rita Uitmieter Maid” is, die vluchtelingen met ambities het land uitjaagt!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 26 januari 2006 @ 18.30 uur

 43. @ Rnius (40):

  De Islam kent net zo veel uiteenlopende stromingen als b.v. het Christendom, van zeer orthodox tot zeer liberaal. “Dé Islam” bestaat dus helemaal niet, evenmin als “hét Christendom”. Iedereen mag kritiek uitoefenen, maar ongespecificeerde algemene verdachtmakingen en beledigingen zijn toch echt iets anders als gefundeerde kritiek.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 26 januari 2006 @ 18.34 uur

 44. Ja, Olav dat is echt geld naar de zee dragen, heel zonde!
  Maar het heeft ook te maken met een winkel beginnen hier in Nederland, schijnt veel papier en geduld te eten, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd maar hoor dit van anderen

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 26 januari 2006 @ 18.41 uur

 45. De term zuivere islam valt hier. Laten we kijken naar de definitie van arabist Hans Jansen: “Met de ‘zuivere islam’ wordt hier bedoeld: de islam met inbegrip van de regels, geboden en verboden zoals die vastgesteld zijn door de bevoegde islamitische wetgeleerden (Ulamā’, in het Nederlands ook wel ‘imams’ genoemd). Die regels, geboden en verboden zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de fiqh- en fatwa-handboeken, zoals dat van N.H.M. Keller & Ahmad ibn Naqib Al-Misri: The Reliance of the Traveller, A Classic Manual of Islamic Sacred Law, in Arabic with Facing English Text, Commentary and Appendices, Beltsville (Maryland): Amana Publications, 1994 (ISBN 0-915957-72-8). Er zijn talloze andere handboeken, in vele talen.”

  Lees hier meer over het verband tussen de zuivere islam en terreur en terrorisme:

  http://www.arabistjansen.nl/Rodehoed.doc

  @ Sonja
  Stel je vraag op de site!

  Reactie door Rinus Duikersloot — donderdag 26 januari 2006 @ 22.13 uur

 46. Rinus, wat heeft het voor zin???
  Elk geloof heeft voors en tegen! Christenen zijn ook niet bepaald lieverdjes!Geloof wordt geinterpreteerd door mensen met al hun zwak heden, in elke laag van de bevolking, helaas ook dus in politiek!
  En zelfs politiek kun je zien als een geloof.Extremisten overal zijn het gevaar maar gekken willen ook gewoon rondlopen, het is belangrijk om de omstandigheden waardoor je extremist wordt weg te nemen, armoede is er een van, ongelijke behandeling is een tweede!Steeds stigmatiseren en over een kam scheren van een groep is een derde, kortom nog genoeg te doen in de wereld!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 27 januari 2006 @ 10.11 uur

 47. @32.
  Dank voor uw reactie. Maar als cultuur deel is van onze nationale identiteit en tegelijk de landsgrenzen overschrijdt, hoe kun je dan nog spreken van ‘n “nationale identiteit”?
  Zelf denk ik dat er niets uniek is aan ‘de Nederlander’, anders dan dat hij in Nederland woont en zo afhankelijk wordt van de lokale omstandigheden. Die zijn niet zozeer “cultureel”, als wel sociaal-economisch. De ‘cultuur’ is m.i. veel meer het gevolg van lokale tradities; ‘n trend die ooit is gezet, ‘n bepaald succesvol gevolg kreeg en (dus) werd voortgezet vanuit de ontstane vaardigheden.
  Zeker zijn er landen, waar er ‘n duidelijker consensus bestaat over, waar dat land voor staat, maar klopt dat zelfbeeld ook? Geeft u mij de voorbeelden en ik verzeker u dat u bij het opschrijven al meteen uw bedenkingen zult hebben. Ik denk ook dat we er echt niet aan moeten beginnen, omdat we zullen ontdekken dat ‘n Fries geen Hollander is en ‘n Hollander geen Tukker. En soms toch ook weer wel. Misschien zullen we toch Germanen blijken te zijn? Ik wil dat gewoon niet. Ik wil ‘n mens zijn dat (toevallig) in Nederland woont en daar het beste van probeert te maken, door heel kritisch te kijken naar, wat wij met en door onze (lokale) omstandigheden doen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mensen die (toevallig) ergens anders wonen. Iedere ‘bepaling’ van ‘identiteit’ heeft verder voornamelijk geleid tot onderscheid, zelfverheerlijking en discriminatie.

  Reactie door Boudewijn Pleines — vrijdag 27 januari 2006 @ 13.04 uur

 48. @ Sabineke van Schie-Pleines # 46

  Religiekritiek heeft wel degelijk zin. Zo zijn ook de scherpe kantjes van het christendom eraf gehaald.

  Terroristen zijn niet bepaald armlastig en geven nooit armoede als verklaring voor hun daden maar hun ideologie en geloof.

  Reactie door Rinus Duikersloot — vrijdag 27 januari 2006 @ 14.31 uur

 49. @48,Rinus,Gekken vind je in elke bevolkingsgroep en financiele steun is heden ten dagen makkelijk verkrijgbaar als je verhaal overtuigend genoeg is en er genoeg voordeel voor de andere partij uit te halen is, zie het Amerika buitenlandbeleid vandaag de dag.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zondag 29 januari 2006 @ 0.59 uur

 50. @ Sabineke van Schie-Pleines

  Waar zijn die christelijke gekken die heden ten dage een ieder vermoorden die kritiek hebben op het christendom?

  Het is inderdaad schandelijk dat Amerika Saddam Hoessein niet zijn karwei heeft laten afmaken. Not

  Reactie door Rinus Duikersloot — dinsdag 31 januari 2006 @ 23.01 uur

 51. @Rinus, ik snap je reactie niet, tenminste het eerste deel, niet.

  Misschien dient Amerika zich te gaan realiseren dat inmenging niet altijd de juiste weg is! Dat ze de rommel op dienen te ruimen die ze gecreeerd (sorry, trema is zoek)hebben is logisch.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 1 februari 2006 @ 23.46 uur

 52. @ Sabineke

  Dat ze er niet zijn snap je wel.

  Vertel dat aan de Irakezen die blij zijn dat Saddam weg is!

  Reactie door Rinus Duikersloot — vrijdag 3 februari 2006 @ 1.32 uur