1. Betere democratie

Gisteren presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken.
Vandaag: Betere democratie:

Burgerschap en bestuur
Nederlanders hebben weinig vertrouwen in politici, maar hechten veel waarde aan onze democratie. Negen van de tien Nederlanders vinden onze parlementaire democratie het best mogelijke politieke systeem. Acht van de tien burgers vinden het belangrijk om mee te kunnen beslissen over de inrichting van onze samenleving. Zeven van de tien burgers zijn tevreden over het functioneren van de representatieve democratie – en daarmee is Nederland één van de koplopers in Europa. Maar er is ook minder goed nieuws. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen maakte slechts driekwart van de burgers gebruik van het kiesrecht en bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was dat maar 60 procent. De meerderheid van de bevolking neemt deel aan verkiezingen, maar een aanzienlijke minderheid gebruikt zijn stemrecht níet. Zes op de tien burgers vinden bovendien dat ‘mensen zoals ik’ geen invloed hebben op wat de regering doet. Onze democratie wordt breed gerespecteerd, maar functioneert niet optimaal. Dat moet beter. Onze democratie heeft grondig en permanent onderhoud nodig. In de komende kabinetsperiode dient democratisering van de samenleving één van de topprioriteiten te worden.

Het vertrouwen in de democratie herstellen
Een regering mag niet hoogmoedig met de rug naar de mensen toe regeren, maar moet laten zien dat de meningen en wensen van de bevolking er werkelijk toe doen. Politici en politieke partijen moeten beseffen dat zij er zijn voor de burgers en niet omgekeerd. De hoge waardering van de bevolking voor ons democratisch bestel is vertrouwenwekkend. De forse kritiek van de burgers op de wijze waarop momenteel inhoud wordt gegeven aan de democratie moet worden opgevat als een ernstige waarschuwing. Als een ruime meerderheid van de bevolking zegt geen vertrouwen te hebben in de regering, de politieke partijen en de overheid, dan is er iets goed mis.

Het tweede kabinet-Balkenende werd het minst populaire ooit, omdat het gevoerde beleid veel weerzin opriep. Maar ook vanwege de hoogmoedige houding, die uitstraalde dat burgers te dom waren om te begrijpen hoe goed de regering bezig was. Daarmee heeft deze regering het democratische besef in ons land een slechte dienst bewezen. De komende regering zal alles op alles moeten zetten om het vertrouwen in de democratie te herstellen. Daarvoor is het nodig dat de politiek van geschonden beloften plaatsmaakt voor eerlijke politiek, voor politici die staan voor hun beloften. Een nieuwe regering dient een beleid te voeren dat de burgers nieuw vertrouwen geeft in de politiek. Dat kan om te beginnen door niet méér te beloven dan waargemaakt wordt. Dat kan ook door meer gebruik te maken van de bereidheid van burgers om mee te beslissen over de inrichting van de samenleving.

De democratische controle vergroten
Democratie kan niet zonder democraten. Democratie geeft mensen niet alleen rechten, maar ook plichten. We moeten af van de gedachte dat ‘democratie’ staat voor ‘Den Haag’, waarbij ‘de politiek’ beslist en ‘het publiek’ toekijkt. Een gezonde democratie staat of valt met actief burgerschap, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen denken en doen. Dat is heel goed mogelijk, omdat driekwart van de bevolking aangeeft meer inspraak te willen, op alle niveaus van de samenleving.

Om te beginnen moet de kiezer serieus worden genomen. Voorkomen moet worden dat, zoals in 2003 het geval was, een regering wordt gevormd die een meerderheid van de kiezers eigenlijk niet wil. Na de verkiezingen moet de nieuwe Kamer de kabinets(in)formateur aanwijzen – dat kan binnen de huidige staatsrechtelijke regels. Het verdient aanbeveling dat politieke partijen al vóór de verkiezingen duidelijk maken welke regeringscoalitie hun voorkeur heeft. Een regeringscoalitie kan aanblijven zolang zij de steun heeft van de meerderheid van de Tweede Kamer, maar het is ook wenselijk om de invloed van de burgers te vergroten, bijvoorbeeld door invoering van een ‘terugroepreferendum’. Dat geeft kiezers de mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, uit te spreken dat de regering het vertrouwen van de bevolking heeft verloren en nieuwe verkiezingen nodig zijn. De inspraak van burgers kan ook worden vergroot door invoering van een algemeen recht van referendum, om te beginnen een raadplegend referendum – wat mogelijk is binnen de huidige Grondwet. In de komende kabinetsperiode moet ook worden gewerkt aan de invoering van een correctief referendum en een volksinitiatief, waarin kiezers wetgeving daadwerkelijk kunnen afkeuren. De controlerende functie van de Tweede Kamer kan worden verbeterd door een minderheid van 50 Kamerleden het recht te geven een parlementair onderzoek in te stellen.

De politieke partijen versterken

Een gezonde democratie kan niet zonder politieke partijen. Slechts een minderheid van de bevolking denkt op dit moment dat politieke partijen in staat zijn om Nederland te verbeteren. Partijen lijken de band met de burgers te verliezen. Dat blijkt ook uit de dalende ledencijfers van de meeste politieke partijen – waarbij de SP de grote uitzondering is. Slechts 2 procent van de bevolking is nog lid van een politieke partij. Eén van de redenen dat de meeste politieke partijen weinig energie steken in ledenwerving, is wellicht dat de overheid partijen te ruimhartig subsidieert. Van een noodzaak om de eigen broek op te houden is allang geen sprake meer.

Terwijl tal van maatschappelijke organisaties worden getroffen door het stopzetten of inkrimpen van subsidies, worden de subsidies voor politieke partijen voortdurend verhoogd. Door de wanverhouding tussen eigen middelen en overheidssubsidies worden partijen steeds meer staatspolitieke organisaties, in plaats van verenigingen van burgers. Sinds kort is er enige relatie gekomen tussen subsidies en ledentallen, maar nog steeds worden partijen nauwelijks gestimuleerd om leden te maken. In de komende kabinetsperiode hoort het huidige subsidieniveau niet te worden verhoogd. Sponsoring van politieke partijen door commerciële belanghebbenden blijft beslist ongewenst. Sponsoring is immers een overeenkomst met wederzijdse verplichtingen en politieke besluitvorming mag niet worden gekocht.

Bestuur dichter bij de mensen brengen
Democratie is meer dan ‘Den Haag’. De mogelijkheden en middelen van de lokale democratie moeten worden uitgebreid. De afgelopen jaren is op een aantal terreinen weliswaar een deel van de landelijke bevoegdheden gedecentraliseerd,maar zonder dat de daarvoor noodzakelijke financiële middelen voor de uitvoering beschikbaar kwamen. Dat moet anders: wie het werk moet doen, hoort daar ook de middelen voor te krijgen. Voorkomen moet worden dat ‘meer lokale democratie’ in de praktijk betekent ‘minder geld en meer bezuinigen’. De lokale democratie kan worden verbeterd door terug te komen van de kunstmatige en onproductieve tegenstelling tussen college en raad. De gemeenteraad dient formeel en feitelijk het hoogste orgaan van de lokale democratie te zijn. Het is wenselijk dat de gemeenteraad voortaan de burgemeester kiest en dat, zolang dit staatsrechtelijk nog niet mogelijk is, een voordracht van de gemeenteraad voor een burgemeester gevolgd wordt.

Niet alleen landelijk, maar ook lokaal kunnen meer taken en middelen worden gedecentraliseerd, van het gemeentehuis naar de wijken. Besluitvorming en uitvoering moeten zo dicht mogelijk bij de burgers plaatsvinden. Gemeenteraden mogen daarbij zélf beslissen hoe ze de democratische controle inrichten: via de gemeenteraad, via commissies uit de gemeenteraad met een specifieke verantwoordelijkheid voor bepaalde wijken, via gekozen wijkraden, of via vormen van meer directe inspraak van wijkbewoners. Door taken en middelen meer op het niveau van de wijken te leggen kan het bestuur meer worden toegesneden op de menselijke maat en wordt de besluitvorming minder anoniem.

Publieke voorzieningen, van wijkagent tot wijkverpleegkundige en van wijkbibliotheek tot wijkonderhoudsteam, kunnen veel meer dan nu gebeurt op wijkniveau worden aangeboden. Buurten, wijken en dorpen dienen te beschikken over voldoende dienstverlening, winkelaanbod en openbaar vervoer. De onderlinge betrokkenheid van burgers en instituties kan worden vergroot door waar mogelijk grootschalige verbanden in de volkshuisvesting, het onderwijs en de nutsvoorzieningen terug te brengen naar een kleinere schaal. Leerlingen van kleinschaliger VMBO-scholen kunnen een rol spelen in het wijkbeheer en het wijkonderhoud, schoollokalen kunnen worden opengesteld voor activiteiten van wijkbewoners. Bewoners zouden actief moeten kunnen worden in de besturen van woningcorporaties.

Gemeentelijke herindelingen horen niet van bovenaf te worden opgelegd, zoals nu vaak gebeurt, maar moeten de steun hebben van de bevolking. Ook voor het middenbestuur, tussen landelijke en lokale overheid, dient de menselijke maat de norm te worden. De provinciale overheid staat nu vaak te ver van de burgers. Regionale samenwerking moet eenvoudiger worden. Daarbij moet transparante en effectieve democratische controle zijn verzekerd, wat in de huidige regiobesturen ontbreekt.

De betrokkenheid van burgers vergroten
In het openbaar bestuur is lang niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. De wildgroei in zelfstandige bestuursorganen is daar medeverantwoordelijk voor en moet dan ook worden gestopt. Waar met publiek geld publieke taken worden uitgevoerd, dient democratische controle te zijn gewaarborgd. Democratie staat of valt met betrokken burgers. Het aanleren van democratische vaardigheden behoort één van de educatiedoelen te zijn in het onderwijs, waarbij aandacht wordt gegeven aan het wezen en het belang van een democratische samenleving en de rol van burgers daarin. Zo kunnen we tegengas geven aan ongefundeerd wantrouwen in democratische instituties, gebrek aan respect voor andersdenkenden en de opkomst van antidemocratische stromingen, die de democratische rechtsstaat afwijzen. Een gezonde democratie heeft naast formele regels ook een democratische omgang tussen burgers nodig, waarbij we elkaars belangen en opvattingen respecteren, conflicten oplossen door dialoog en onderhandelen en verantwoordelijkheid tonen voor elkaar.

De integriteit van bestuurders verzekeren
Democratie is evenmin mogelijk zonder integere bestuurders. Openbaarheid kan de integriteit van bestuurders vergroten, bijvoorbeeld door openheid te geven over functies en nevenfuncties en bijbehorende inkomens. Ook een actieve, primair interne spreekplicht en een goede klokkenluiderregeling voor ambtenaren en andere werknemers die weet hebben van misstanden, behoren tot de vereisten van integer bestuur. De integriteit van bestuurders is voor een deel af te dwingen op basis van wetten en regels, maar is verder vooral een kwestie van publieke moraal.
Van de overbetaling van functionarissen in het openbaar bestuur en de semi-publieke sector gaat een volstrekt verkeerd signaal uit naar de burgers. Niemand in publieke functies dient voortaan méér te verdienen dan de minister-president. De salarissen voor politici gaan niet omhoog. Wachtgeldregelingen voor bestuurders en topmanagers worden gelijkgetrokken met die van andere burgers.

De Europese bureaucratie verminderen
De afgelopen decennia heeft Nederland teveel bevoegdheden overgedragen aan de Europese Unie. Het massale ‘nee’ van de Nederlandse bevolking tegen de Europese Grondwet maakte duidelijk dat de politiek ook hier niet heeft gedaan wat de burgers wensten. De komende jaren moeten burgers meer vertrouwen krijgen in Europese samenwerking. Daarvoor is het noodzakelijk dat niet langer wordt toegestaan dat de Europese Unie haar bevoegdheden overschrijdt. Voortaan dient strikt gehandeld te worden volgens de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Dit houdt in dat Nederland doet wat zij zelf het beste kan en de Europese Unie pas actief wordt als zaken nationaal niet afdoende kunnen worden aangepakt. We hebben geen behoefte aan nog meer Brusselse bedilzucht. De grootheidswaan van Brussel heeft veel burgers van de Europese Unie vervreemd en de wildgroei aan Europese regelgeving is niet meer van deze tijd. Het Europees Parlement zou de Europese politiek dichter bij de burgers moeten brengen. Daarom horen ‘dubbelmandaten’ mogelijk te worden, zodat nationale parlementsleden zitting kunnen nemen in het Europees Parlement.

Het Koninkrijk moderniseren
Nederland vormt met de Nederlandse Antillen en Aruba het Koninkrijk der Nederlanden. In de Caribische rijksdelen is sprake van grote werkloosheid, armoede, drugsproblemen en ernstige corruptie. Veel inwoners hebben geen perspectief op een betere toekomst. De landsdelen gaan gebukt onder een grote schuldenlast. Aanpassing van het in 1954 opgestelde Statuut kan een manier zijn om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. In juli 2007 moet een nieuwe staatsrechtelijke structuur een feit zijn, waarbij mogelijk vier autonome landen (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en drie ‘Koninkrijkseilanden’ (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) ontstaan.

Duidelijk moet zijn dat Nederland ook daarna zijn verplichtingen tegenover de andere rijksdelen behoudt, in sociaal-economisch opzicht, maar ook wat betreft bestuur, justitie en veiligheid. De noodzaak van duurzame en vreedzame ontwikkeling van het Caribische deel van ons Koninkrijk, verplicht ook de politici van de eilanden om zich meer dan tot nog toe in te zetten voor de bestrijding van armoede en corruptie.

Wereldwijd actief zijn
Nederland is via verdragen vertegenwoordigd in een groot aantal internationale en supranationale instituties, zoals de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Raad van Europa en de NAVO. Binnen deze instituties is de democratische controle onvoldoende gewaarborgd. Daar dient verandering in te komen.

Onze voorstellen:

1.1 In het onderwijs komt meer aandacht voor de ontwikkeling van democratische vaardigheden en het belang van actief burgerschap.
1.2 Een (interne) spreekplicht en een goede klokkenluiderregeling worden ingevoerd voor ambtenaren en werknemers die weet hebben van misstanden.
1.3 De voorgenomen verhoging van het salaris van de minister-president met 30 procent gaat niet door. Dit salaris wordt de bovengrens in de (semi-)publieke sector. Wachtgeldregelingen voor bestuurders mogen niet ruimer zijn dan die van andere burgers.
1.4 De Tweede Kamer kan zélf de kabinets(in)formateur kiezen, dan hebben we sneller een regering die past bij de uitslag van de verkiezingen.
1.5 Voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van een correctief referendum, dat kan worden aangevraagd in een volksinitiatief.
1.6 Een ‘terugroepreferendum’ moet mogelijk worden. Daarmee kunnen kiezers vervroegde verkiezingen afdwingen op het moment dat de regering het vertrouwen van de bevolking kwijt is.
1.7 Vijftig Kamerleden moeten een parlementair onderzoek kunnen afdwingen, zodat de regering beter kan worden gecontroleerd.
1.8 Politieke partijen zouden minder afhankelijk moeten zijn van de overheid. De subsidies aan politieke partijen worden bevroren en de hoogte ervan wordt directer gekoppeld aan ledentallen.
1.9 Sponsoring van partijen door commerciële belanghebbenden wordt verboden.
1.10 Bij gemeentelijke herindelingen wordt meer rekening gehouden met de mening van de burgers van de betrokken gemeenten.
1.11 Bij decentralisatie van bevoegdheden moeten gemeenten er zeker van kunnen zijn dat ook de nodige financiële middelen worden meegegeven.
1.12 De gemeenteraad kiest de burgemeester. Totdat het zover is, wordt de voordracht van de raad door de regering overgenomen.
1.13 Waar mogelijk worden taken en middelen van gemeenten overgedragen aan democratisch gevormde wijkorganisaties. Ook voorzieningen worden zoveel mogelijk aangeboden op buurt- en wijkniveau.
1.14 Het democratische toezicht op zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) dient te worden vergroot en de wildgroei van deze zbo’s dient te worden aangepakt.
1.15 De huidige provincies kunnen worden omgevormd tot kleinschalige regio’s, die rechtstreeks worden gekozen.
1.16 Bestuurders die de volksvertegenwoordiging willens en wetens foutief inlichten komen op een zwarte lijst en worden zo mogelijk strafrechtelijk vervolgd.
1.17 Europese regelgeving wordt voortaan door de Eerste en Tweede Kamer strikt getoetst op subsidiariteit en proportionaliteit. Een dubbelmandaat wordt mogelijk.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 01 september 2006 :: 12.00 uur

78 Comments

78 reacties

 1. Beste Jan,
  Een prachtige beschouwing. En allemaal mooie voorstellen van wat zou moeten. Maar daar schiet ik niet zoveel mee op.
  Wat is voor de SP de top-5 en wat zijn jullie acties, om deze te realiseren?
  We worden deze en komende tijd namelijk weer ‘doodgegooid’ met allerlei prachtig proza in beschouwelijke zin, vanuit allerlei politieke hoeken. Maar, zoals je in dit hoofdstuk ‘Betere democratie’al aangeeft, als burger verlang ik concreetheid en actie. Ik wil inzichtelijk hebben hoe dat vorm krijgt, niet hoe het zou moeten zijn.
  Groeten,
  Erik.

  Reactie door Erik Kleine — vrijdag 1 september 2006 @ 12.23 uur

 2. Sluit aan bij het concept van the enlightened citizen en hoe het verder moet in deze wereld.
  Zie:
  http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 12.27 uur

 3. Prima voorstellen. Ik heb drie punten van kritiek. Ik vind de “aanbeveling” voor partijen om voor de verkiezingen duidelijk te maken welke coalitie ze prefereren te vaag. Van mij mag dit verplicht worden, dan weet de burger tenminste al een stuk beter waar hij/zij aan toe is alvorens de stem uit te brengen.
  2. Welke strikte voorwaarden worden er bedoeld mbt het “terugroep referendum”?
  3. “In de komende kabinetsperiode moet gewerkt gaan worden aan het invoeren van een correctief referendum”, dit is mi vage PVDA taal. En roept allerlei nare associaties op van commissietjes die 4 jaar lang vergaderen op onze kosten, waar vervolgens niets uitkomt. Ik zou kiezen voor “binnen de volgende kabinetsperiode moet het correctief referendum worden gerealiseerd.

  Reactie door kaatje — vrijdag 1 september 2006 @ 12.30 uur

 4. 1.2 Een (interne) spreekplicht en een goede klokkenluiderregeling worden ingevoerd voor ambtenaren en werknemers die weet hebben van misstanden.

  Super. Nu is het nl. juist zo dat je je mond moet houden anders vlieg je eruit.
  En de belastingbetaler maar betalen.

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 12.32 uur

 5. 1.15 De huidige provincies kunnen worden omgevormd tot kleinschalige regio’s, die rechtstreeks worden gekozen.

  Prima, maar oppassen dat de dames en heren het wiel zogenaamd niet weer opnieuw uitvinden. Daarmee bedoel ik dat elke regio weer zijn regeltjes krijgt. Ik ben absoluut voor diversiteit maar niet voor ambtenarij die gewichtig doet met allerlei regelingen die net weer anders zijn dan van de buurregio een nieuwe naam hebben en gepresenteerd worden als innovatie na ellenlange vergaderrondes en onderzoeken. Dan maar beter goed kijken naar de Brusselse standaard en een regionale aanpassing alleen wanneer het echt nut heeft. Een ter zake werkelijk vakinhoudelijk medewerker zou zo’n regeling meteen ontmaskeren, maar een argeloze burger niet. En zie daar gaat weer een hoop belasting geld op aan oeverloos gelul (excusé le mot) en holle voorgevel-overheidsbemoeizucht.
  Maar dan hebben we gelukkig nog punt 1.2…

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 12.41 uur

 6. @ Erik, ik denk dat dat wel duidelijk is geworden in de toespraak bij de presentatie van Jan. Inzetten op sociale plannen.

  Je leest hier een partijprogramma, de prioriteiten zijn meestal diegene die ze er bij de presentatie uitlichten.

  Reactie door Bart — vrijdag 1 september 2006 @ 12.43 uur

 7. Democratie van de Bureaucratie .

  Reactie door fred — vrijdag 1 september 2006 @ 13.04 uur

 8. @6 Erik, je weet toch dat elke politieke
  partij het eigen funktioneren eerst cri-
  tisch onder de loupe neemt, de sámenleving
  hóórt en alsdan zelfs mogelijke vernieuwing van standpunten inneemt en niet star aan een verleden of verlaten
  standpunten wil vasthouden?
  Hoe oud ben jij en waar stá jij in onze samenleving, zodat wij veel beter kunnen begrijpen vanuit welke (be-)lééfwereld jij
  reageert, dat zou je communicatie hier aanzienlijk ten goede komen. Tot kijk dan!

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 13.13 uur

 9. er is heel slecht geluisterd naar burgers door kabinet balkenende. dat moet straks anders.burgers moeten juist mee kunnen denken/praten. zij staan midden in de praktijk, dat kun je van balkenende en de zijne niet zeggen. zij hebben de theorie voor ogen. praktijk is belangrijker. dat wordt vaak vergeten.

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 1 september 2006 @ 13.20 uur

 10. Kaatje, vooruitstrevend, ijzer met handen
  breken gaat kennelijk niet en dient men dat te smeden als het heet is, leert de
  ervaring en ja ook de PvdA leert van ‘klap
  pen krijgen en ‘voert dus ook voorzichtig
  de politieke bedrijfstaal’, wel te begrijpen denk ik, maar blijft evenzo toch
  positief in de benadering, toch?

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 13.20 uur

 11. @5 Le citoyen. Vous avez raison….
  Bezwaren tegen kleinschaligheid in regio’s
  kan voor heel wat ‘misverstanden’zorgen en
  opgekrikte ego’s. Kleine regio’s overkoe-
  pelen met bijv. politiewerkzaamheden lijkt
  weer voordelen te hebben en tevens kunnen
  zij die verantwoordelijk zijn bezigheden
  combineren en mogelijk controleren en zo
  mogelijk ook in die tak minder fraude gaan
  opleveren. Als celdeling én letterlijk én
  figuurlijk nog verder moeten worden uitge-
  werkt, zou er mogelijk meer onoverzichte-
  lijker kunnen worden ipv het tegendeel!
  Dat in samenhang met de dan ‘gekozen’ bur-
  gemeester, die een klokkenluider niét zou
  kunnen honoreren, opnieuw een resultaat
  opleveren van verstoorde ‘arbeidsverhou-
  dingen’. Zeer vakkundig zullen deze mogelijke problemen vooraf doorgenomen moeten worden en het ontduiken van de wet
  en réchtsregels worden aangescherpt in een
  wezenlijke straf, want die afdoen met een
  lichte disciplinaire maatregel of schriftelijke berisping zou dan ook tot het verleden moeten behoren en de witte-
  boorden rechtspleging uitgebannen.
  Le citoyen cherche le moyen, n’est-ce pas?
  Au revoir, á bien-tôt!

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 13.33 uur

 12. 10. Dat is wel zo Madelief, maar van de SP hoor ik toch liever wat strakkere taal. “We zouden graag willen” en “we streven ernaar” zijn van die zinnen die ik gewend ben van CDA wethouders te horen niet van mijn partij.
  Maar goed, de intentie is in ieder geval aanwezig…

  Reactie door kaatje — vrijdag 1 september 2006 @ 13.43 uur

 13. Prima programma!
  De democratische controle vergroten.
  Hier zou ik graag de stemcomputer bij genoemd willen zien die best te vertrouwen zou zijn als je hem na het tellen ceremonieel vernietigt, wat makkelijk zou kunnen als je hem in een chippie stopt.

  Maar dat is natuurlijk weer te eenvoudig, net als om te denken dat analoge tv beter betrouwbaarder en goedkoper is dan digitale tv.

  Reactie door Kakel — vrijdag 1 september 2006 @ 13.48 uur

 14. @ 11 Madelief

  Chère Pâcquerette,

  Ja het zal niet gemakkelijk worden om alles op de juiste schaal te krijgen. Ieder geval weer apart bekijken geeft veel werk maar brengt de dingen dichterbij uiteindelijk transparanter en de mensen meer betrokken. Veel beter dan maar wat liggen zappen. En dat kortdoordebocht geargumenteer van managers is volgens mij echt de melodie uit de muziek halen.
  Goede intenties zijn in ieder geval een must, maar daarnaast natuurlijk realiteitszin om inderdaad betere democratie te krijgen. Eén opmerking over de politie maar. Van le citoyen aan mijnheer de burgemeester: Swiebertje mag van mij weer terug samen met Bromsnor.

  Laatste opmerking: ik geniet altijd van die prachtige Franse muren met daarop een grote biodiversiteit. In Nederland zijn de muren zo saai (en verschrikkelijk netjes. Op de één of andere manier heeft diversiteit ook te maken met geschiedenis en leven en laten leven. Dat kan heel mooi worden in de regio’s en de dames en heren hebben inmiddels ook gemerkt dat het business begint te worden…..Wat dacht je van de term streekeigen producten, etc. Daar komen ze nu pas mee, maar in Frankrijk waren ze er en blijven ze er want de mensen zijn er fier op en niet volledig veramerikaniseerd en ge-anglosaxonized.
  Allez arrête.
  Bonjour chez vous !

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 14.16 uur

 15. Het enige wat ik hier zie zijn meer ambtenaren, meer bureaucratie en dus meer kosten voor de samenleving.

  Meer schakels (wijk-buurt) tussen burgers en regering zal er alleen maar toe leiden dat de burger alleen nog maar verder van de regering afkomt te staan.

  En erger nog, de meeste wijkbewoners die in zo´n ding zitten, zitten daar alleen in voor eigen gewin en dictatortje spelen, ze zullen zich het zelfde gaan gedragen als die vreselijke welstands commisie´s die zich zelfs met de kleur van je kozijnen bemoeien.

  NIET DOEN DUS!.

  Reactie door Gerald — vrijdag 1 september 2006 @ 15.17 uur

 16. Mooi programma!

  Ik vind vooral de aanbeveling voor “marktwerking” in de subsidiering van politieke partijen erg grappig. Het lijkt wel of de regering overal te pas en vooral te onpas marktwerking invoert, maar als het om de politiek zelf gaat blijven de partijn lekker aan de levenslijn van de overheid hangen. Da’s natuurlijk niet zo consequent :)

  Bij voorstel 1.5: het correctief referendum, vraag ik me af of dit de democratie echt versterkt. En wel om twee redenen:
  1. Politici kunnen zich verschuilen achter referenda: is er een controversieel punt? Dan organiseren we toch gewoon een referendum in plaats van stelling te nemen! Ik denk dat een voorwaarde is voor vergroting van de democratie dat politieke partijen VAN TE VOREN een standpunt innemen en daarmee de boer op gaan. Gelukkig is dit tot nu toe gebeurd, maar er is geen garantie dat het zo blijft. (Zeker niet gezien de schade die dit de voorstanders van de EU-grondwet heeft opgeleverd.)
  2. Referenda gaan vaak over 1 issue zonder dat dat in verband staat met andere maatregelen. Hierdoor kunnen referenda ertoe leiden dat het verband uit een reeks (sociale) maatregelen wordt gehaald doordat bijvoorbeeld de financieringsmaatregel (die vaak impopulair is) wordt afgeschoten door het correctief referendum.

  Met het oog op punt 2. vind ik voorstel 1.7 (een terugroepreferendum) juist wel heel leuk, omdat hier een kabinet op basis van zijn gehele (wan?)beleid naar huis kan worden gestuurd.

  Groeten!

  Robert

  Reactie door Robert — vrijdag 1 september 2006 @ 15.21 uur

 17. Maar Jan, wat hoorde ik je gisteravond nu zeggen in het NOS-journaal? “We hebben er wat symbool-politiek uitgehaald…..” Waarbij het o.a. ging over het niet meer in het (cooncept!)programma staan van het idee “Nederland uit de NAVO”…
  Dat betekent dus, dat jullie dat dus altijd als symbool-politiek in je programma hadden staan. En ik maar denken dat jullie dat meenden! Nou, daar kom je dus aardig mee op de koffie. Ik heb regelmatig overwogen om SP te stemmen, mede om dat NAVO-standpunt, maar ik heb het nooit gedaan. Gelukkig maar niet, denk ik dus nu, want daarmee had ik de anti-NAVO-krachten dus niet bevorderd!
  Dat overwegen om op jullie te stemmen hoef ik als rechtgeaarde pacifist dus ook niet meer te doen…. En het uit het programma halen van “symbool-politiek” en dat vervangen door “realistischer” politieke doelen, dat begint toch wel sterk te lijken op het “Regierungs-fähig” maken van de SP, iets wat jullie volgens mij Groenlinks bv. vaak hebben verweten….
  Ik had gehoopt dat het blijven bij je principes en het daarvoor stáán, of je daarmee nu in de regering komt of niet, een karakteristieke trek van de SP was, maar ik heb me kennelijk vergist. De Real-politici hebben ook hier gewonnen; regeringspluche lokt! Radicalisme is ook de SP vreemd geworden.
  Jammer!

  Reactie door Marco — vrijdag 1 september 2006 @ 15.26 uur

 18. Citaat: We moeten af van de gedachte dat ‘democratie’ staat voor ‘Den Haag’, waarbij ‘de politiek’ beslist en ‘het publiek’ toekijkt. Een gezonde democratie staat of valt met actief burgerschap, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen denken en doen. Dat is heel goed mogelijk, omdat driekwart van de bevolking aangeeft meer inspraak te willen, op alle niveaus van de samenleving.

  Fantastisch neergeschreven!!!!!!!!!!

  Democratie is dat we individueel en gezamenlijk iedere dag denken, doen en laten.

  Reactie door Peter Hoopman — vrijdag 1 september 2006 @ 15.39 uur

 19. Citaat: De Europese bureaucratie verminderen.

  Om de bureaucratie te verminderen moet je weten wat de oorsprong, van de bureaucratie is. Zolang we niet de oorsprong van de bureaucratie kennen, zullen ook niet de bureaucratie aan kunnen pakken.

  Reactie door Peter Hoopman — vrijdag 1 september 2006 @ 15.44 uur

 20. @ 16 Peter Hoopman

  Volledig mee eens!

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 15.51 uur

 21. @12 Kaatje, ik denk dat je daar doorheen
  moet zien te prikken. Wat je tegenkwam was
  niks meer dan de ‘aanvoegende’ wijs hanteren en vooral het ‘moeten’, dat ook ik hierboven zou behoren te vervangen door
  ‘zou kunnen’ i.p.v. ‘moet zien te’!
  In wezen proberen ze wel degelijk met harde taal, wat eufemistischer uitgedrukt,
  hetzelfde te bewerkstelligen, naar mij (in
  dit geval: ON)bescheiden mening. Zonder
  “ON” zou het nogal net zo hypocriet als
  aanmatigend kunnen overkomen! Prikken Kaat!

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 16.12 uur

 22. Een uitstekend, helder betoog. Daarvoor complimenten.

  Heel goed vind ik de democratisering als topprioriteit en het bevorderen van actief burgerschap.
  Wat Europa betreft mis ik het grote “MITS”, nl. dat de neo-liberale koers wordt doorbroken en aan een sociaal Europa vorm wordt gegeven. Misschien komt dat in het hoofdstuk over de buitenlandse politiek aan de orde?

  Wat de Antillen betreft lijkt mij de opdeling in “vier autonome landen” en “drie Koninkrijkseilanden” een bestuurlijk monstrum. Hopelijk zal dat beter in het vat worden gegoten.

  De omvorming van de huidge provincies in kleinschalige regio’s zal, als er al voldoende overeenstemming over ontstaat, een zaak van zéér lange adem zijn.

  @ Marco (15):

  Over de NAVO heb ik ook nog wel het e.e.a. op te merken. Zullen we dat doen bij de bespreking van het hoofdstuk over de buitenlandse politiek?

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 1 september 2006 @ 16.24 uur

 23. A bon, aujourd’hui, le quatorze Aout, c’est une surprise. Vous me connaissez
  dún temps passee? Twee woorden Frans zullen nog wel mogen en voor ‘bezoekers’
  ne pas interessant pour vous tous!.
  Ja dat is weer een bekende leuke uit een
  ver (?)verleden (!)? Ge-anglosaxenized,
  en ons vooral in die schrijfwijze niet te
  vergissen, anders krijgen we er mogelijk
  direct Franco-leased vertalingen in. Je
  zult het ongetwijfeld tot het bedoelde
  portie weten te reduceren, waar in mijn
  pocketedition van Van Dale, het woord
  francofiel niet eens ergens te bespeuren
  valt, en in dit geval geen francolized voor ogen had.
  Ja wat ik denk van streek-eigen produkten,
  hoe bedoel je in natura, personen of geheel en al overdrachtelijk. Helaas heb-
  ben we hier wel wat te veel produkten in
  Nederland met eigen streken, dat wel! Of
  die allemaal zo leuk overkomen? Dat niet!
  De oudste eigen streekprodukten zijn door-
  gaans de geweckten groenten en fruit uit
  de moe(s)tuin, de gedroogde kruiden, de
  zelf gegenereerde honing en de eigengemaakte kaas, soms zelfs van wereld-nivo geworden.
  Ja ik kan het ook waarderen als de bio-
  diversiteit van de muren afkomt en zich
  zwierig langs mijn ogen in beweging zet en
  soms is dat minder imaginair dan je zou
  denken of niet soms? Maar goed, welke bio
  had je zelf voor ogen? Die ik bedoel kan
  wel gewekt worden maar niet geweckt!
  Afstand nemen of doen van al het bekende en vertrouwde is inderdaad partir c’est
  mourir un peu en mag omgebogen worden naar
  savoir vivre met alle denkbare Schwung die
  er los van goud en zilver(geld) nog te be-
  speuren is.
  Goed dan, mocht ik in mijn volgende leven
  ooit nog een Saartje worden, ben je harte-
  lijk welkom voor een bak koffie, op kosten
  natuurlijk van het zakgeld van Saartje
  zelf! Stel je voor dat er iemand is die
  ons zou betichten van drankmisbruik op
  kosten van de belastingbetaler? Weet wel
  dat ik Swieber en Bromsnor altijd voor de
  volle honderd procent vertrouwde, al werden zij tegenover het burgemeesters-
  personage altijd voor’ondeugend’gehouden.
  Tegenwoordige lijken niet zelden de ‘rol’-
  verdeling precies omgekeerd en daar aan de
  koffietafel zullen we het dan eens ernstig
  over moeten hebben.
  Ja zeg, liggen zappen? Als ik niet rechtop
  blijf zitten, zit ik al in 5 minuten in
  hoger sferen en wordt elke keer gewekt door die afwisseling met reklame, die dan
  loeihard de stilte doorbreekt: moeten ze ook eens iets aan doen, do’nt they?
  Bon soir et….je vous remercie!
  Packerette!

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 16.43 uur

 24. Mon Dieu, c’était: d ‘un temps passé oú
  d’une temps passée. Me corrigez s.v.p. !

  Reactie door Madelief — vrijdag 1 september 2006 @ 16.47 uur

 25. Madeliefje en citoyen, ga even apart :-)m’n frans is prima, maar ik ben schijnbaar te dom om jullie goed te kunnen volgen :-)
  Mijn complimenten voor de literaire hoogstandjes!

  Reactie door kaatje — vrijdag 1 september 2006 @ 17.06 uur

 26. Bureaucratie komt voort uit werkprocedures en verstandhoudingen onderling tussen verschillende werkniveaus ,die veel vvorkomen bij overheidsinstellingen en grote bedrijven .

  Reactie door Fred — vrijdag 1 september 2006 @ 17.09 uur

 27. Zo zal een volledige democratie totaal niet werken in een complexe samenleving waarin wij leven ; dus democratie zorgt voor nog meer extra werkprocedures !Er zullen altijd zelfstandige beslissingen genomen worden binnen de politiek ,maar ook in het bedrijfsleven .

  Reactie door Fred — vrijdag 1 september 2006 @ 17.13 uur

 28. Moet er eens ergens een weg komen en dat op wijkniveau regelen. Iedere wijk wil dat hij ergens anders komt te liggen. Niet in mijn achtertuin betekent hier meestal niet in mijn of achter mijn villawijk.
  De beslissingen over het ‘hart’van het dorp worden genomen door mensen die in dat ‘hart’wonen terwijl het hele dorp er voor de bedrijvigheid afhankelijk van is. Dit houdt al decennia lang m.b.t. onze gemeente in dat er in het dorp niets te beleven is op de friettent na, geen leuke horecagelegenheid een terrasje maar amper winkels ,het andere kerkdorp heeft wat meer winkels maar vlakbij een zeer overbelaste rijksweg om twee plaatsen met elkaar te verbinden waarbij de uitstoot van smerigheid tot ver boven het gemiddelde uitstijgt. Al jaren strijdt om een nieuwe weg en het komt niet tussen de villawijken door maar door natuurgebied danwel de gewone burgers wijk
  Dit is leuk voor steden dat wijkgerichte inspraak maar in dorpen komt daar vaak weinig van terecht Een dorp is eigenlijk één grote wijk maar met vaak zéér verschillende bewonersbelangen.
  Ik weet dat de SP Eindhoven en omstreken hier iets aan probeert te doen maar zij zal zich toch ook richten naar de opties die nog openzijn en niet op die van de ”oude’optie. Kapitaal heeft hier nog immer de macht.

  Reactie door Henny — vrijdag 1 september 2006 @ 17.21 uur

 29. Ik heb voor mij liggen een boek, geschreven in 1933 door dr J. L. Snethlage.
  Op het titelblad “Democratie en Dictatuur” staat ook iets van Karl Marx

  Gottlos ist nicht, wer die Götter der Menge aufhebt, sondern wer die Meinungen der Menge den Göttern anheftet.

  Dat boek is opgedragen aan de sociaal-democratische studentenclubs in de verschillende universiteitssteden, wier ernstige belangstelling voor de hier aanhangig gemaakte vraagstukken mij de aanleiding werd mijn standpunt systematisch te ontwikkelen. (einde citaat)

  Wat ik hiermede wil zeggen het is voor mij onmogelijk de zuivere democratie te weer geven in een aantal woorden daar boeken er over geschreven zijn.
  Er zijn zelfs beweringen die zeggen dictatuur moet aan democratie vooraf gaan. Maar laten wij het eenvoudig houden, de helft plus 1 en soms de helft plus 1/2.

  Reactie door Henk.H — vrijdag 1 september 2006 @ 17.26 uur

 30. Uitstekend verhaal!
  Maar ik ben ook voor her-invoering van de stemplicht. Het is toch van de gekke dat mensen geen gebruik maken van de mogelijkheid om te stemmen? Wel overal kritiek op hebben, maar te beroerd om naar de stembus te lopen.

  Reactie door Marjolein — vrijdag 1 september 2006 @ 17.26 uur

 31. Niks verplichten : ieder heeft zijn eigen verantwoording ! we hebben in Nederland al geneog REGELneefjes .
  Bovendien waar je voor kiest ,komt in de praktijk toch niets van terecht !

  Reactie door Fred — vrijdag 1 september 2006 @ 17.37 uur

 32. Marjolein, stemplicht kan nooit, opkomstplicht wel, maar je kan mensen nooit dwingen te stemmen.
  En dat is maar goed ook want dan zouden ze uit rancune op hele rare partijen stemmen, hebben we daar wat aan?

  Reactie door carla — vrijdag 1 september 2006 @ 17.59 uur

 33. Van het koningshuis kun je niet zeggen dat ze er een potje van maken. De ceremoniële taken in het buitenland vervullen ze heel goed.Een groot deel van het Nederlandse volk is bovendien buitengewoon verguld met het koningshuis. Het koningshuis frustreerd de verdere democratie en is het symbool hiervan,doordat zij met de verzuilde partijen CDA/VVD vasthoud aan de regentenstijl van benoemingen i.p.v.democratisch kiezen door de bevolking.Het koningshuis moet alleen ceremonieele taken doen.De kosten van het koningshuis welke ongeveer 72 miljoen bedragen kunnen dan als voorbeeldsfunctie substantieel omlaag.In EEG verband hebben de koningshuizen zich overleeft en houden zij zich halstarrig vast aan status en privileges, welke feitelijk ook in de 21 eeuw niet meer passen.
  Het vertrouwen in de democratie kun je alleen herstellen als de bevolking,ook de mensen welke niet bij een partij aangesloten zijn,kunnen participeren in bestuur of beleid,immers dan is het ook hun beslissing en die zullen zij niet aanvechten.Voorts krijg je zo een beter draagvlak.Uit de bevolking dienen adviescommissies gerecruteerd te worden,waardoor de kiezers niet een keer in de vier jaar maar vier jaar lang serieus genomen worden.
  Dan moet de politiek niet meer met mooie beloften komen,welke daarna niet vervuld worden.Ook in deze rubriek worden mooie voorstellen gedaan maar wat komt er van terecht?
  Ik heb meegemaakt dat tijdens het herindelingsproces in Midden Limburg,de bevolking met minachting werd behandeld.De gemeenteraad heeft laatst goedgekeurd dat de rekenkamerfunctie nagenoeg uitgeoefend wordt door gemeenteraadsleden,dus die leden onderzoeken hun eigen beleid!! Dan ben je toch schizofreen bezig!Daar blijft nog lang wantrouwen en weerstand tegen besluiten waar geen draagvlak voor was, zitten. De politiek zal vooralsnog op eieren moeten lopen!!!
  Is er veel weerstand tegen een programmapunt,durf het dan finaal terug te trekken en durf de kiezer gelijk te geven!
  De ECHTE democratie in Nederland heeft nog een lange weg te gaan.
  Maan Arkenbosch Fin.Ec.ann.Marktonderzoek/strategie

  Reactie door Maan arkenbosch — vrijdag 1 september 2006 @ 18.42 uur

 34. Provincies afschaffen vind ik een slecht idee, je moet organen zoals de ROA’s juist afschaffen en de taken weer onder de provincies brengen. Dit punt gaat zeker zal zeker in Fryslan, mijn heitelan, de wenkbrauwen doen op trekken, en kan zelfs stemmen kosten. We hebben een eigen taal die op rijksnivo als tweede taal geaccepteerd is, we behoren tot de europese minderheden samen met de Basken en de Schotten, en we zouden een status appart moeten hebben, zoals het Baskische parlement, met veel zeggenschap over eigen zaken. DE Friezen zijn altijd een volk geweest die voor vrijheid hebben gevochten, tegen het feodale Holland. De Socialistische beweging was er in Fryslan altijd vroeg bij en vaak radikaler dan in de rest van het land.

  Dus zeker geen opheffing van de provincie Fryslan, maar nog meer zelfbestuur.

  Atte Houtsma; raadslid SP Purmerend en vakbondskaderlid.

  Reactie door Atte Houtsma — vrijdag 1 september 2006 @ 18.59 uur

 35. Atte, ho, ho, maak je niet druk, het gaat meer om het afschaffen van provinciebesturen en dit meer regionaal opsplitsen, hier wordt zeker niet mee bedoelt dat de provincie als zodanig dan zal verdwijnen! Dus neat oan e han

  Reactie door kaatje — vrijdag 1 september 2006 @ 19.44 uur

 36. @ 23 Madelief, 24 Kaatje en 25 Madelief,

  Kaatje je hebt een punt, maar een beetje Frans moet toch kunnen in onze met Engelse woorden doorspekte taal. Maar OK vroeger veel meer Frans en dan bij de hogere burgerij en vooral adel.
  Maar zegt le citoyen (= burger) in la douce France hebben ze wel de adel over de kling gejaagd en een heuse revolutie gekend.
  Liberté, Egalité, Fraternité
  Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap
  Mooi hè?
  Daar kunnen wij een puntje aan zuigen.
  Weet je wat veel Nederlanders zeggen Kaatje? Frankrijk is een mooi land, jammer dat er Fransen wonen.
  Nu vraag ik je wie is er nu hautain, arrogant (2 woorden weliswaar uit het Frans afkomstig).
  In Frankrijk wordt vrijheid enorm op prijs gesteld. En ze zeggen toch niet voor niets leven als God in Frankrijk. OK veel VVD-ers gaan er naar hun tweede huis maar leven er vaak in kolonies, en Fransen vinden een hoop goed maar wanneer die Nederlandse clubjes geen blijk geven van fraternité met de lokale Fransen zullen ze op den duur wel problemen krijgen denk ik. In de jaren 50 gingen een hoop vrijheidslievende landgenoten naar Parijs etc. om hun dromen te verwerkelijken die in ons calvinistische land uiterst moeilijk zo niet onmogelijk gerealiserd konden worden.
  Maar ik wil hier niet te veel uit de toon vallen et alors Pacquerette le temps passe vite, tu connais un petit coin?

  Avec les meilleurs sentiments

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 19.49 uur

 37. @ 24 Kaatje

  Ja zeg, zitten sommigen zich hier uit te leven op hun schrijversgehalte ofzo?
  Aljeblieft lui,spreek nou maar gewoon klare taal. Niet zo moeilijk doen en voor iedereen verstaanbaar. Ook binnen de politiek moeten we zorgen dat we het hoge egogehalte eruit drijven, zodat mensen ophouden hun studieafkomst voortdurend te promoten in plaats van normaal tussen de mensen in te gaan staan.
  Het is zo gemakkelijk om al die aanstellerij te gebruiken om het volk af te leiden van waar het werkelijk om gaat.
  Kom op lui, niet al die gewichtigdoenerij!
  Neem een voorbeeld aan Jan! :)

  Reactie door Gloria — vrijdag 1 september 2006 @ 20.08 uur

 38. @ 36

  @ 24 moet zijn: @ 25

  Reactie door Gloria — vrijdag 1 september 2006 @ 20.11 uur

 39. a 36
  t’as raison, maar je moet je wel “adapter” aan de frambozen, anders heb je een vet probleem. dwz leer de taal

  Reactie door blokje — vrijdag 1 september 2006 @ 20.40 uur

 40. Gloria je hebt gelijk en een groot hart,

  Doe gewoon dan doe je al gek genoeg.
  Maar sommige dingen gaan soms via omweggetjes, ook al hou ik erg van recht voor je raap en van voorwaarts strijders en niet vergeten.
  Het gaat in deze discussie om betere democratie en dat komt weer uit Griekenland. Zie je?
  Maar ik zit hier niet om het vuur uit de discussie te halen. Ik onderschrijf volledig dat democratisering van de samenleving één van de topprioriteiten moet worden. Onze maatschappij moet weer samenleving worden. We leven in een tijd van verregaande specialisering. Het is belangrijk dat vakinhoudelijke mensen openlijk mogen praten en niet gepeopled worden door hun managers dat de klokkenluiders echt goed beschermd worden en de onder de pet houders ontslagen worden. Transparant handelen daarover hebben ze bij de overheid hun mond vol van maar in de praktijk worden de mensen die zaken aankaarten met lullig werk gepest net zolang tot ze ziek worden en dan worden ze bij het vuilnis gezet en dat allemaal op kosten van de belastingbetaler.
  Laten we dus vooral zuinig zijn op onze goeie krachten zou ik zeggen.

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 20.42 uur

 41. @35 Le citoyen.

  Weetje waarom Willem van Oranje, Willem de Zwijger genoemd werd. De goede man kende geen woord Nederlands, hij sprak alleen Frans. Zijn laatste woorden waren dan ook: Mon Dieu, ayez piété de moi et de ton pauvre peuple. Overigens de zuidelijke Nederlanden behoorde tot de republic der Nederlanden.
  Frans is een mooie taal.
  In de oorlogsjaren kregen wij al op de lagere school franse les voor hen, die naar de Ulo,Mulo,Gym.of HBS gingen.
  Jammer dat een Nederlander die taal zo snel kwijt is. Mijn naam stamt af van het plaatsje Yens gelegen bij Lausanne aan het lac Léman. Vroeger rond het jaar 1000 heette het Hiens, daar de Fransen toen al moeite hadden met de ‘H’ werd het Iens/Yens, de ch hebben zij later in de Nederlanden aangeplakt zoals visch/ mensch. Mijn echtgenote heet Morré maar is geboren te Bandung (Indonesië), maar Morré is een plaats ongeveer 100km van Yens bij Besancon. Zo zie je alles heeft zijn betekenis.Zowel mijn familie als die van mij echtgenote zijn geloofsvluchtelingen uit de 16e eeuw. Zij zijn in de tijd van Calvin naar het noorden vertrokken. Merkwaardig toen ging men naar het Noorden om de rust in hun geloof te vinden, nu naar het Zuiden om de rust in de zon te vinden.

  Reactie door Henk.H — vrijdag 1 september 2006 @ 20.56 uur

 42. @ 39 blokje

  Ja je hebt een voordeel als je info direct zonder tussenkomst van onze landgenoten (dus ongecensureerd) met andere landen kunt uitwisselen.
  Om een vb te noemen wist ik als deskundige van Natura 2000 regelgeving nog voordat ze er bij LNV vanaf wisten.
  Nu is dat grotendeels recht getrokken en behoorlijk onder de pet gehouden bij enkele gepriviligeerden……
  Dat krijg je wanneer een Korenwolf verwarring zaait bij directeuren die net een company gepland hadden op die plek, of gemeentetypes die er net een woonwijk hadden gepland… Tsjonge vroeger nooit gehoord van de Korenwolf maar wie kent er tegenwoordig niet de Korenwolf?
  Enzoverderenzovoort en wanneer er door de politiek en hun influisteraars werkelijk geluisterd was naar enkele goede vakinhoudelijke mensen hadden veel zaken nu niet teruggedraaid hoeven worden met veel belastinggeld. Maar het gaat in de meeste discussies niet om kennis en om de oplossing te vinden maar om belangen te behartigen en je weet wel van wie….
  En dat nu is juist een groot gevaar voor de democratie.
  Hier komt even het vingertje..
  Dus wees zuinig op de goede intelligente mensen in ons land en wees op je hoede voor bureaucraten politici, bestuurders die bepaalde belangen moeten behartigen, als u begrijpt wat ik bedoel.

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 21.04 uur

 43. het is niet te hopen dat de sp zo gaat lullen,er zijn er maar twee a vier geweest die ik wou begrijpen,
  zo van het sp progamma naar het onbegrijpelijke nek geklets alla vvd.

  Reactie door ad — vrijdag 1 september 2006 @ 21.24 uur

 44. @ 41 Henk H.

  Guillaume le taciturne.
  Maar je ziet de reactie van Ad.
  Deze onderwerpen raken inderdaad wel aan het onderwerp van discussie en geschiedenis is erg belangrijk, zegt Jan M. ook, maar veel mensen vinden ons misschien wel van die VVD-ers die leuk meelullen, zoals ik me herinner uit eind zestiger jaren, maar wanneer het erop aankomt (o.a. jaren 80) weg zijn en toch gebruik maken van allerlei privileges uit de familie. Nou tegen Ad kan ik zeggen dat ik er in ieder geval niet zo één ben. Dus Ad jongen cliché’s, vooroordelen zijn gevaarlijk en kunnen je verhinderen tot voortschrijdend inzicht te komen.

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 21.34 uur

 45. Iedereen wist in 2002 waar CDA en de VVD voor stonden. Dat jullie een andere partij groot hadden willen zien wil dus nog niet meteen zeggen dat de regeringpartijen hun beloftes niet waargemaakt hebben.

  Reactie door C Harms — vrijdag 1 september 2006 @ 21.35 uur

 46. Het enige waar de burger echt iets mee op zou schieten is het hoopgevende voorstel voor een ‘terugroepreferendum’, zodat er eindelijk een mogelijkheid ontstaat om kiezersbedrog af te straffen. Het is echter de vraag of dit toereikend is. Ik ken geen precedent, behalve Zuid-Amerikaanse toestanden, waar de mensen nog het lef hebben om net zo lang voor de bastions te blijven posten en schreeuwen tot het tuig ophoepelt. Zo lang ze ten minste niet met mitrailleurs neergemaaid of vanuit vliegtuigen in de oceaan gedumpt worden.

  Aan de analyse ontbreekt echter een essentieel punt: de steeds verder uit de hand lopende waanzin van de 4-jaarlijkse cyclus met bijbehorend verkiezingscircus. In de tijd van de zuilen ging dat prima maar nu wakkert allereerst het populisme aan. In de programma’s worden luchtkastelen in fraaie tinten voorgespiegeld en lastige problemen listig weggemoffeld. Het besodemieteren van de kiezer is routine geworden.

  En het dreigt voor een regering steeds normaler te worden om zich de eerste jaren niets van het gepeupel aan te trekken en dan het laatste jaar het ‘zoet’ uit de delen om de volgende kiezersstorm te doorstaan. Nadelig voor de economie maar ook voor de sociale cohesie van het land. Die stomme kiezers trappen daar nog in ook, verblind door een overmaat aan propaganda via de media, die nu stevig in handen zijn van machtige concerns van rechtse signatuur.

  De SP zou de moed moeten hebben die cycliciteit zelf te bestrijden, zodat lange termijn problemen echt aangepakt kunnen worden. Dat kan heel goed. Concrete voorstellen heb ik eerder gedaan en zijn op mijn wexlox te vinden. Een eenvoudig voorbeeld: Laat iedereen stemmen op het moment dat hij zijn nieuwe paspoort ophaalt.

  Overigens ben ik het eens met de tegenstanders van de HUidige stemcomputers. Die deugen niet en zijn niet te vertrouwen.

  Reactie door Hermie Kreeft — vrijdag 1 september 2006 @ 22.02 uur

 47. le citoyen jongen voel je je aangesproken??
  er staat ik hoop dat de sp niet zo gaat lullen!! ik wou begrijpen,,
  niets cliche’s,
  en gevaarlijk?? ahum?
  maar laat maar.

  Reactie door ad — vrijdag 1 september 2006 @ 22.08 uur

 48. @ 45 C Harms,

  Even los of ze die beloftes al dan niet hebben waargemaakt. Ik vraag me af of veel mensen wel echt weten waar deze beide partijen voor stonden/staan.
  Natuurlijk wanneer om een opinie gevraagd wordt willen veel Nederlanders nog wel een links standpunt innemen, maar wanneer er verkiezingen komen worden hun ideeen vertroebeld door belangdenken, namelijk o nu komen ze aan mijn hypotheekrenteaftrek en andere angsten van bezitters en natuurlijk aangewakkerd door Zalm, BAlkenende en trawanten. Veel kleine vermogensbezitters stemmen dan toch weer rechts terwijl ze er uiteindelijk ook bij in zullen schieten, maar daar dat inzicht, dat gezonde verstand wordt gemaskeerd door hun kortzichtige portemonnee (sorry soms weet ik niet meer hoe je dit schrijft, in het frans is het portemonniae = houdt geld) denken.
  Anderen noemen het kruideniersmentaliteit.
  You know in America they just ask you two questions: Where do you come from and how much money you make.

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 22.14 uur

 49. @ 46 Ad,

  Sorry Ad, ik heb het verkeerd begrepen.
  Mijn oprechte excuses.

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 22.16 uur

 50. 47 nee geen excuses daar hou ik niet van/hoeft niet,,als het een keer verkeerdt begrepen/neer gezet wordt,
  eeu dan moet er ook een excuse van mij komen wand ik was gewoon een smily :-) achter de woordt/den ,,sp en begrijpen,, vergeten?

  Reactie door ad — vrijdag 1 september 2006 @ 22.26 uur

 51. @45
  Excuus namens deze, ik heb de fout gemaakt om deze twee bomen toen niet om te hakken.
  Daarom ben ik nu bereid om dit goed maken door er flink op los te hakken op die twee bomen voordat ze doorgroeien en nog meer licht weg nemen.
  Ook de uitgeworpen zaadjes die zich hier profileren als uit gekomen kleine boompjes zal ik omver hakken voordat ze uitgroeien tot een monster van een boom.
  Ik ben er klaar voor

  Reactie door De Hakker — vrijdag 1 september 2006 @ 22.28 uur

 52. mooie woorden maar of het waar kan worden gemaakt? zou te mooi voor woorden zijn.

  Reactie door Foxie — vrijdag 1 september 2006 @ 22.28 uur

 53. ik bedoel dus 49 ha.

  Reactie door ad — vrijdag 1 september 2006 @ 22.29 uur

 54. @ 53 Ad,

  streep er door en verder gaan we weer.
  Fijn weekeinde overigens.

  Reactie door Le citoyen — vrijdag 1 september 2006 @ 23.30 uur

 55. @ 45 C. Harms

  Wat bedoel je nou, het gaat hier over democratie, kom wees eens duidelijk wat je wil zeggen want niemand maar dan ook niemand begrijpt jou.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 september 2006 @ 1.51 uur

 56. Jan,

  Met betrekking tot de wachtgeldregeling zou ik als alternatief voorstellen de wachtgeldregelingen te faseren:

  Korter dan 1 maand parlementslid: geen wachtgeldregeling
  Tussen 1 maand en 2 jaar: pro rata voor de duur van het kamerlidmaatschap
  Tussen 2 en 4 jaar (=1 kabinetsperiode) een wachtgeldregeling met inachtneming van wat er opgemerkt is m.b.t. de hoogte t.o.v. burgers.

  M.a.w. GEEN wachtgeld voor een staatssecretaris van 15 minuten (zie LPF)of een calculerend ex-gemeenteraadslid uit Amsterdam (was die ook in eerste instantie niet voor de LPF?)

  Verder zou ik er aan toe willen voegen dat kamerleden GEEN betaalde nevenfuncties (commissariaten e.d.) mogen aanvaarden gedurende hun ambstermijn. Dit om lobbyen en/of belangenverstrengeling te voorkomen.

  Frauderende politici/beleidsmakers moeten strafrechterlijk worden vervolgd.

  Politieke partijen moeten verplicht worden gesteld aspirantkamerleden uitvoerig te screenen m.b.t. bijv. diploma’s, arbeidsverleden, antidemocratsche en/of criminele/terroristische activiteiten in het verleden (Goh, klink ik al als de Stasi?)Politieke partijen die aantoonbaar nalatig zijn geweest, moeten beboet worden.

  Reactie door Erik van Donk — zaterdag 2 september 2006 @ 2.00 uur

 57. De koptekst: “Betere democratie”, zou ik liever willen vervangen door: “Meer betrokkenheid bij onze democratie!”.

  Meer inspraak vanuit de bevolking, – maar hoe? Door meer en betere communicatie met de uitvoerders en beheerders van die democratie, – de politici dus.
  Een weblog is hier heel geschikt voor, – maar is niet genoeg.
  De interesse aanwakkeren door mede verantwoordelijkheid te geven aan betrokkenen.

  Dit zijn m.i. punten ter overdenking, als een aanvulling op de 17 hierboven genoemde meest haalbare doelstellingen.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — zaterdag 2 september 2006 @ 11.50 uur

 58. 45. dat is niet waar, omdat ze vier jaar lang gepredikt hebben “eerst het zuur, daarna het zoet”.
  Het zoet bleek echter enkel voor grote bedrijven en voor mensen die het toch al niet nodig hadden. De enige conclusie die je kunt trekken is dat een ieder die boven de 55.000 aan inkomsten heeft er beter van is geworden, de minima en de hele kleine jan modaal heeft hiervoor mogen bloeden.

  Reactie door kaatje — zaterdag 2 september 2006 @ 12.15 uur

 59. Betere Démocratie.

  Volgens mij is er maar één démocratie en dat is de werkelijke démocratie anders genoemd de “Dêmos Kratéoo”.
  Aan een werkelijke démocratie mankeert niets, alleen de uitleg in de politiek wordt te pas en te onpas toegepast.

  Er is veel over geschreven en het is interessant hoe men vroeger hier over dacht, ik heb iets gescand uit vroegere tijden (het hele boek te scannen gaat te ver). Démocratie is iets waar machthebbers lyrisch van worden en dan moet je oppassen.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Democratie.rtf

  Reactie door Henk.H — zaterdag 2 september 2006 @ 14.07 uur

 60. 45. Dat is grote lulkoek want het CDA heeft nooit gezegd dat ze de eerste zou zijn die aan de hypotheekrente zou komen terwijl ze dat wel gedaan hebben, zoals ook nu weer het programma uitblinkt door wat ze niet zeggen nl. hoe ze hun programma financieren. Het zijn wederom one-liners. Ze zeggen niet waarop ze dan maar gaan bezuinigen om hun wensen betald te krijgen. Ik denk het wel te weten niet op menzen zoals jij bent blijkbaar.

  Reactie door Henny — zaterdag 2 september 2006 @ 15.06 uur

 61. Voor Gloria en Madelief.

  Aan een meisje.

  De winter kwam en lichtend viel de sneeuw,
  Jij stond, mijn kind, in de schaduw der machine.
  Jouw jeugd moest bukken, ondergaan en dienen.
  Je lachen breken in des levens schreeuw.

  Jij, ranke bloem, jij bloesem tussen ‘t grauw,
  Jij, met de lucht verwant, en wind en wolk.
  Jij blinkende in ‘t donkere arbeidsvolk,
  op jouw gezicht nog spreidt geluk zijn dauw.

  Wanneer je gaat, verzelt je de natuur
  met zachte heuvels, dalen, donk’re vloeden
  van zuchten en verrukingen, die woeden
  als wat’ren over jou, en ruischend vuur.

  Je jeugd weerstaat den winter, die je tart,
  Het ijs smelt, en de storm, die wilde maaier,
  laat al zijn sikkel zinken, en een waaier
  van lentelicht gaat open om jouw hart.

  Max Barthel.

  Reactie door Henk.H — zondag 3 september 2006 @ 0.12 uur

 62. Prima lijst behoudens de volgende aantekeningen:

  Punt 1.1 geloof ik niet zo in. Kinderen zijn gemiddeld assertief genoeg en daar ook niet zo mee bezig, goede uitzonderingen daargelaten.

  1.5 klinkt wel sympathiek maar daar moeten we geen halszaak van maken. De publieke opinie zegt mij niet alles. Werd Hitler ook niet door de meerderheid gesteund?

  Reactie door Nico de Vries — zondag 3 september 2006 @ 8.24 uur

 63. Beste Jan,
  “Maar ook vanwege de hoogmoedige houding, die uitstraalde dat burgers te dom waren om te begrijpen hoe goed de regering bezig was.” En als dat nu eens waar is?
  “Daarvoor is het nodig dat de politiek van geschonden beloften plaatsmaakt voor eerlijke politiek.” Bestaat niet.
  “omdat driekwart van de bevolking aangeeft meer inspraak te willen, op alle niveaus van de samenleving.” Dat rijmt niet met de tevredenheid die je aanhaalt in de eerste alinea.
  “Sinds kort is er enige relatie gekomen tussen subsidies en ledentallen.” Laat de verkiezingsuitslag zich maar vertalen in het aantal betalende leden van de partijen.
  “Het is wenselijk dat de gemeenteraad voortaan de burgemeester kiest.” Alleen als hij ook om de 4 jaar opstapt, samen met al zijn ambtenaren.
  “Gemeentelijke herindelingen horen niet van bovenaf te worden opgelegd.” Lijkt mij de enige manier.
  “Democratie is evenmin mogelijk zonder integere bestuurders.” Hiermee haal je je hele betog voor de democratie onderuit. Er zíjn geen integere besturders. Hoeveel ken je er zelf dan?

  Reactie door abo — zondag 3 september 2006 @ 10.50 uur

 64. Hoi Madelief,

  even terugkomend op jouw reactie op mijn stukje (dd 1 september). Wat maakt het uit wat mijn leeftijd is, of hoe ik in de samenleving sta? Is dat bepalend voor de helderheid in politiek taalgebruik? Wat is er mis met concreet zijn? Maar goed, jouw verdere hoogstandjes beschouwend, zal ik het wel aan de verkeerde vragen. Bovendien heb ik er ook geen behoefte aan geanalyseerd te worden. Het ging mij om een concreet antwoord van Jan Marijnisse. Geef mij het vertrouwen als burger, waardoor ik SP kan stemmen.

  Erik.

  Reactie door Erik Kleine — zondag 3 september 2006 @ 12.32 uur

 65. @69 Erik.

  Het was wel niet aan mij gericht, maar laat ik je geruststellen de SP zijn wij met zijn allen en daarom gaan wij ervoor.
  Een groot SP zal in eerste instantie de wantoestanden in ons kleinzielig landje opruimen en daarvoor zijn veel, heel veel stemmen nodig.

  Reactie door Henk.H — zondag 3 september 2006 @ 12.49 uur

 66. @abo — zondag 3 september 2006, 10.50,

  Je snijdt een paar goede punten aan. Niet, dat ik ze allemaal ondersteun of – op dit moment – belangrijk vind, maar als je ze in je programma opneemt, behoeven ze afdoende uitleg en/of verantwoording.

  Reactie door Wilbert — zondag 3 september 2006 @ 14.59 uur

 67. 1.3 De voorgenomen verhoging van het salaris van de minister-president met 30 procent gaat niet door. Dit salaris wordt de bovengrens in de (semi-)publieke sector. Wachtgeldregelingen voor bestuurders mogen niet ruimer zijn dan die van andere burgers.

  Prima iniatief, bespaart een hoop geld. De wachtgeldregeling mag voor mij gelijk getrokken worden met de WW uitkering maximaal 70% en solisitatieplicht.

  1.8 Politieke partijen zouden minder afhankelijk moeten zijn van de overheid. De subsidies aan politieke partijen worden bevroren en de hoogte ervan wordt directer gekoppeld aan ledentallen.
  1.9 Sponsoring van partijen door commerciële belanghebbenden wordt verboden.

  Beide goed plan, maar liever een totale stop van subsidies aan Politieke partijen zou beter wezen. Het geld moet worden ingebracht door leden en indien er toch gesubsidieert moet worden dan een basis bedrag met daarbij een betaling naar het ledenaantal maar met een vooraf vastgesteld maximum.

  1.13 Waar mogelijk worden taken en middelen van gemeenten overgedragen aan democratisch gevormde wijkorganisaties. Ook voorzieningen worden zoveel mogelijk aangeboden op buurt- en wijkniveau.

  Nee dit is geen goed idee, tenminste niet in deze vorm.

  1.15 De huidige provincies kunnen worden omgevormd tot kleinschalige regio’s, die rechtstreeks worden gekozen.

  Zorgt dit niet voor meer ambtenaren ipv minder, en hebben we dat al niet namelijk gemeentes.

  1.16 Bestuurders die de volksvertegenwoordiging willens en wetens foutief inlichten komen op een zwarte lijst en worden zo mogelijk strafrechtelijk vervolgd.

  Hoezo worden mogelijk vervolgd, ik vind dat indien een bestuuder of ambtenaar over de schreef is gegaan ten alle tijden vervolgd dient te worden naar de burgelijke wetgeving, fraude is fraude, diefstal is diefstal hoe je het ook bekijkt.

  Reactie door Chantal Hoogendorp — zondag 3 september 2006 @ 17.58 uur

 68. 1.13, 1.14, 1.15 brengt de politiek en bestuur wel wat dichter naar de burger, maar het is niet uit te sluiten dat we met deze punten weer meer bureacratie op ons afroepen.
  En dat is toch iets wat we NIET willen.
  Dit is wel een valkuil.
  Voor de rest……prima hoofdstuk.

  Reactie door Bert Klein — zondag 3 september 2006 @ 18.32 uur

 69. 1.3 De voorgenomen verhoging van het salaris van de minister-president met 30 procent gaat niet door. Dit salaris wordt de bovengrens in de (semi-)publieke sector. Wachtgeldregelingen voor bestuurders mogen niet ruimer zijn dan die van andere burgers.

  Wachtgelden van bestuurders moeten afgeschaft worden, ze gaan maar gewoon de WW in, met een maximum …
  Als ik ontslag krijg van mijn baas krijg ik toch ook geen wachtgeld of wel ?
  Bovengrens voor de (semi-) overheid, wordt echt tijd.
  Een directeur van een semi-overheid zorg instelling die 250.000 Euro krijgt, terwijl de zorg duurder wordt.
  Een directeur van een energie bedrijf, dat semi overheid is, met een absurd hoog salaris, terwijlde energieprijs omhoog blijft gaan.
  De verijking van de rijken !!!

  1.9 Sponsoring van partijen door commerciële belanghebbenden wordt verboden.
  Kijk in de VS, hier wordt de Politiek gesponsord door de commercie.
  Oliegiganten betalen goed en zie een invasie van Irak.
  Tabakindustrie geeft luttige milioenen uit aan een kandidaatverkiezing, en ze worden niet aangepakt.
  Ik wil niet zeggen dat het zo erg in NEderland is, maar mij maak je niet wijs dat als ik als politieke partij geld krijg, ik nog objectief kan zijn…

  Reactie door Tim — zondag 3 september 2006 @ 21.23 uur

 70. Beste Jan,
  Geweldig concept programma, ik heb het al rond lopen verkondigen en heb daarmee al aardig wat positieve reacties los gekregen van mensen die normaal op andere partijen, dus ik hoop dat ze daarin blijven en dat we zo meer stemmen zullen trekken en dat we de kans gaan krijgen om ons bewijzen! We zijn er klaar voor zou ik zo zeggen, en laat de verkiezing maar komen!
  Succes allemaal in alle regio’s!
  Wanderina
  Purmerend

  Reactie door wanderina — zondag 3 september 2006 @ 23.45 uur

 71. In het Frans, in het Duits, In het Engels prima hoor maar als je jou verhaal niet in het nederlands kan zeggen dan zal het waarschijnlijk niet veel voorstellen.
  eis duidelijke taal toegankelijk voor iedereen! Als je er voor kiest om alles in een taal te zetten die niet voor iedereen te begrijpen is zal het democraties gehalte echt niet stijgen!
  viva los pomodoros ;->

  Reactie door Rob van Breemen — dinsdag 5 september 2006 @ 9.40 uur

 72. Begrijp ik het nu goed ?

  Er was eens een SP die ferme standpunten had (jaren en jaren) over het krankzinnige verschijnsel van erf- opvolging (ook mijn mening als lid ) en over de onwenselijkheid van ons NAVO (NATO) lidmaatschap (neutraal)
  Het waren niet slechts standpunten (zo u wilt voorstellen ) het waren eigenlijk principes.
  En ze waren niet makkelijk uit te leggen bij o.a. acties en bijeenkomsten, ja het uitleggen dat was wel makkelijk maar overtuigde op deze onderwerpen mensen, trok je ze over de streep ?

  En nu ?

  Nu er een pot met goud aan de horizon opduikt ( zo u wilt voor een bord linzen) zijn deze zaken gedumpt, realiteit he, er is geen meerderheid voor.

  Of dat nieuw is, dat is ook al jaren zo, enige intelligentie moet dat opgemerkt hebben buiten de SP is dat niet veranderd. Nee (intern) binnen de SP is het veranderd, je durft dan toch zo’n argument niet met droge ogen te gebruiken.

  Is het nu zo dat bewust of onbewust de mogelijke groei van de SP jaren afgeremd is door principes die plotsklaps geen principes meer blijken te zijn ? Dat zou toch zachtjes gezegd een klap in het gezicht zijn voor al die gene die zich ( soms gehinderd door die principes ) hebben ingezet voor groei ?

  Dat je enkele principes afdankt , dat op zich kan, maar leg het goed uit (het hoe en waarom en wat de consequenties zijn en waren) en trek conclusies !.

  Hopelijk zijn het incidenten maar geruster ben ik er niet door geworden.

  Hans

  Reactie door Hans Krabbendam — dinsdag 5 september 2006 @ 13.11 uur

 73. Wat wordt er bedoeld met dat politieke partijen nieuwe leden moeten maken? Robotjes bouwen misschien? Voortplanten?

  Reactie door Jim — dinsdag 5 september 2006 @ 16.49 uur

 74. Jan,
  proficiat met het verkiezingsprogramma. Heel indrukwekkend en een doorn in het oog van de PVDA.
  Echter wat me nog stuit is het kiezen van een burgemeester.
  Wordt dit niet een vriendendienst van de grootste partijen in de raad?
  Een onafhankelijke keuze is zo slecht nog niet mits iemand genoeg kennis van zaken heeft.

  Gert

  Reactie door Gert Blok — dinsdag 19 september 2006 @ 17.39 uur

 75. Leve de NAVO! Stem SP!
  Leve de Democratie! Stem SP!
  Leve de NAVO en democratie! Zoals de militaire junta in Griekenland(Navo-militairen) dat in 1967 ook vonden en daarom mensen martelden in hun strafkampen.
  Voor Bush(BOS)! Stem SP! Want de Nederlandse Navo steunt Bush in zijn oorlogspolitiek.
  Uruzgan, Guantanamo Bay, de SP doet er aan mee!

  Reactie door Bart Rovers — dinsdag 3 oktober 2006 @ 11.57 uur

 76. Al met al is het een goed verkiezingsprogramma. De uitvoering…dat zullen we zien als de SP uiteindelijk in de regering zit. Tevens moeten we wel rekening houden met het feit dat 4 jaar vrij kort is om de Rotzooi van Jan Peter op te ruimen en gelijktijdig een heel nieuw programma te moeten verwezenlijken.
  Daar zijn zeker 2 termijnen voor nodig. Het belangrijkste is dat er toch zeker 4 grote maatschappelijke problemen worden aangepakt om zo de burgers te laten zien wat de SP doet en waar hij voor staat!!
  Hiermee is dan een begin gemaakt voor vertrouwen.

  Tevens wil ik mijn persoonlijke mening kwijt over waar een aantal mensen last van hebben…nl…het Navo verhaal.
  Ik zelf denk dat er niet een al te groot probleem gemaakt moet worden dat de SP het principe hiervan even laat varen en aan de kant schuift. Principes zijn er om het leven te leiden, niet om het leven te beperken. Hier bedoel ik mee dat als door het laten vallen of aan de kant zetten van een principe het mogelijk maakt dat hierdoor de SP wel kans maakt om te regeren, dan is het de moeite waard. De SP kan nog wel 15 tot 20 jaar blijven in de oppositie, maar dan zal er weinig gebeuren aan een nieuw Nederland. Als de SP eenmaal zit…doelstellingen haalt en doorgaat naar een eventuele 2de termijn…dan kan het principe altijd weer uit de kast gehaald worden ;-)

  Dit is mijn persoonlijke mening.

  Tevens zou ik ook een ander klein puntje willen aansnijden… Wij zijn allen Nederlanders, ongeacht in welke provincie of gemeente we wonen. Wij zijn allen gelijk…daarom vind ik dat paspoorten en rijbewijzen door heel Nederland het zelfde moeten kosten in de aanschaf. Het is te stom voor woorden eigenlijk dat een paspoort en een rijbewijs door heel Nederland op verschillende prijzen stuit. Hier zou gewoon 1 prijs moeten gelden.

  Hiermee kom je trouwens gelijk uit op een probleem als gemeenten zelf mogen beslissen en regels mogen maken…maar dat word weer een heel ander verhaal ;-)

  Verder, Goed Programma…Hoop er daadwerkelijk wat gedaan gaat worden!!

  Reactie door Ap Stooker — zondag 8 oktober 2006 @ 13.11 uur

 77. lodine…

  news…

  Trackback door lodine — zaterdag 3 februari 2007 @ 13.49 uur

 78. foradil…

  news…

  Trackback door foradil — zaterdag 3 februari 2007 @ 14.11 uur