2. Beter delen

Eergisteren presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier. Vandaag: Beter delen

Werk, economie, sociale zekerheid

We hechten in Nederland veel waarde aan bestaanszekerheid, ook bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. We hechten aan behoud van ons stelsel van sociale zekerheid, zoals dat sinds de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. Daarbij vinden we het ook redelijk dat niemand ten onrechte gebruik maakt van de sociale regelingen. De behoefte aan zekerheid botst met de praktijk van het gevoerde beleid. De regeringen van Kok en Balkenende hebben beperking van de bescherming van werknemers en inperking van de sociale zekerheid tot een speerpunt van beleid gemaakt. Onder de noemer van flexibilisering, eigen verantwoordelijkheid, prestatiebeloning, privatisering en marktwerking is bewust onzekerheid georganiseerd. Evenals door het onrechtvaardig streng herbeoordelen van WAO’ers, verruimen van de arbeidstijden, bemoeilijken van de toegang tot de sociale zekerheid en verlagen van de uitkeringen. Deze onzekerheid wordt versterkt door het vrijmaken van de Europese markt en door de neoliberale globalisering van de economie.

Geen spookbeelden oproepen
Veel bedrijven lijken in een permanente staat van herstructurering en reorganisatie te verkeren. Laag- maar ook hooggeschoold werk verdwijnt steeds vaker naar lagelonenlanden. Zelfs bij bedrijven die veel winst maken verdwijnen banen. Veel jongeren hebben geen garantie op een stageplaats, laat staan op een baan, waardoor ze een valse start maken op de arbeidsmarkt. Te veel jongeren halen geen diploma. Goedkope arbeidskrachten uit het buitenland vormen een bedreiging voor werknemers en kleine zelfstandigen. Een groot deel van de bevolking heeft een weerzin tegen deze neoliberale ontwikkelingen. Zij wijzen de harde ‘prestatiemaatschappij’ van meer arbeidsonzekerheid, langer werken en minder verdienen af.

De regeringen van Lubbers, Kok en Balkenende hebben in het verleden spookbeelden opgeroepen om de onzekerheid aan te wakkeren en maatregelen door te voeren die een meerderheid van de bevolking eigenlijk niet wil. De ‘onbetaalbaarheid van de sociale zekerheid’, de ‘molensteen van de collectieve lastendruk’ en de opkomst van de ‘Aziatische tijgers’ leidden in de jaren tachtig tot een politiek van loonmatiging en uitholling van de sociale zekerheid. Tegen alle bangmakerij in bleken landen die een brede collectieve sector hielden, zoals de Scandinavische landen, niet failliet te gaan. Integendeel. In de ogen van velen presteren ze op tal van terreinen beter dan wij. De Aziatische tijgers hebben ons niet opgevreten, de economische banden met bijvoorbeeld Zuid-Korea en Taiwan zijn sterk en tot wederzijds profijt. Toch worden opnieuw spookbeelden opgeroepen, nu met namen als ‘vergrijzing’, ‘onbetaalbaarheid van de AOW’ en ‘dreigend tekort aan arbeidskrachten’. Alsof de geschiedenis zich herhaalt, worden wederom ontwikkelingslanden opgevoerd als bedreiging voor onze welvaart. De nieuwe tijgers heten nu China en India.

De onzekerheid die het gevolg is van de globalisering kan niet worden beantwoord met flexibilisering, verruiming van het ontslagrecht en meer eigen verantwoordelijkheid. Mensen zijn sociale wezens, die in lotsverbondenheid problemen tegemoet willen treden. In plaats van verdergaande individualisering en privatisering zou gekozen moeten worden voor herstel van de georganiseerde solidariteit, wat ons ook in het verleden sterk heeft gemaakt. Met elkaar, niet tegen elkaar, zou het motto moeten zijn voor ons toekomstige stelsel van sociale zekerheid.

Werk maken van iedereen
Om onze welvaart te behouden is het nodig dat iedereen die kan werken, dat ook doet. Volledige werkgelegenheid dient centraal te komen staan in het sociaal-economisch beleid. Dat betekent dat bedrijven het maken van winst moeten combineren met het behoud van werkgelegenheid. Dat betekent ook dat de overheid maatregelen neemt om mensen aan de slag te krijgen, bijvoorbeeld door een industriepolitiek gericht op innovatie en door investeringen in de publieke sector. Bovendien betekent dit dat het beschikbare werk zo goed mogelijk wordt verdeeld. Leeftijdsdiscriminatie en andere vormen van discriminatie dienen te worden bestreden.

Het is goed om burgers te houden aan hun verplichtingen, maar op overdreven regelzucht zit niemand te wachten. Nu al staan in veel sociale wetgeving niet de mensen maar de regels centraal. Instituties als UWV en CWI zijn logge bureaucratische instanties geworden, waar begeleiding op maat zo goed als onmogelijk is. De geprivatiseerde arbeidsbemiddeling is in handen gekomen van commerciële reïntegratiebedrijven, die zich in veel gevallen meer bekommeren om de winst dan om het vinden van werk voor hun klanten. In de sociale werkvoorziening staat de arbeidsproductiviteit vaker centraal dan het rekening houden met de mogelijkheden van de mensen die daar werken. De individuele begeleiding in de werkplaatsen moet worden verbeterd. Gemeentelijke leerwerkbedrijven moeten worden opgericht om mensen die geen werk kunnen vinden scholing, praktijkervaring of (tijdelijk) werk aan te bieden. Deze leerwerkbedrijven moeten ook stages bieden voor leerlingen die (nog) niet bij bedrijven terecht kunnen. Arbo-diensten worden onafhankelijker, door ze onder te brengen in de publieke sfeer.

De tweedeling op de arbeidsmarkt tegengaan
De toename van het uitzendwerk en de Wet ‘Flex en Zekerheid’ hebben een tweedeling op de arbeidsmarkt teweeggebracht, met aan de ene kant mensen met vaste banen en aan de andere kant mensen met kortlopende en tijdelijke contracten. Gaandeweg is er ook een groeiende groep van ‘werkende armen’ ontstaan. Nederland telt een kwart miljoen huishoudens waar arbeid de voornaamste bron van inkomsten is, maar niet genoeg oplevert om boven de armoedegrens uit te komen. Banen moeten fatsoenlijker worden betaald.

Stabiele arbeidsrelaties scheppen een klimaat van betrokkenheid en zekerheid en maken het voor bedrijven lonend om te investeren in mensen. Hoe minder stabiel de werkkring, hoe geringer de kans op inzet en creativiteit van de kant van de werknemer. De levensloopregeling moet worden verbeterd. Werknemers zouden zowel gebruik moeten kunnen maken van de levensloopregeling als van de spaarloonregeling. In een aantal acute situaties hoort het opnemen van zorgverlof niet langer afhankelijk te zijn van de toestemming van de werkgever.

Arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en daarbuiten moet beter worden geregeld. Werkgevers kunnen geen beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten als er geen garanties zijn voor het uitbetalen van gelijk loon voor gelijk werk en voor fatsoenlijke huisvesting van de arbeidsmigranten. Inzet van illegale arbeid is schadelijk voor binnen- én buitenlandse arbeidskrachten en moet worden voorkomen.

De inkomens eerlijker verdelen
Ondanks de groei van ons gezamenlijke inkomen is de armoede in Nederland toegenomen – een groeiend aantal mensen wordt zelfs afhankelijk van voedselbanken. Na decennia van toenemende inkomensongelijkheid zijn nu maatregelen nodig om een eerlijker verdeling van de welvaart mogelijk te maken, zoals verhoging van het minimum(jeugd)loon, invoering van inkomensafhankelijke kinderbijslag en een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, afschaffing van de no claim in de zorg en aanpassing van de aftrek van de pensioenpremie, zodat de hoogste inkomens niet langer extra worden bevoordeeld ten opzichte van andere burgers.

De AOW hoort weer welvaartsvast te worden – en te blijven. Door de fiscale ouderenkorting te verhogen gaan ouderen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen er extra op vooruit. De onbillijke eisen voor herkeuring van arbeidsongeschikten worden aangepast en de toegang tot de WIA wordt verbeterd.

Kleine ondernemers meer waarderen
Nederland telt bijna 700.000 – vooral kleine – bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf heeft met recht de naam de motor van de economie te zijn en de plek waar de meeste banen worden gemaakt. Kleine ondernemers zijn van grote waarde voor de economie, maar het starten van een onderneming is onnodig moeilijk. Er is veel regelgeving en nauwelijks sociale zekerheid. Ruim 1 op de 7 zelfstandigen leeft onder de armoedegrens. Kleine ondernemers en zelfstandigen krijgen te weinig aandacht van de politiek. Achtereenvolgende regeringen hebben vooral oog gehad voor middelgrote en grote ondernemingen. In de komende kabinetsperiode dient het midden- en kleinbedrijf meer steun te krijgen.

Innovatie stimuleren
Voor een bloeiende economische ontwikkeling is innovatie van groot belang. In die vernieuwing blijft Nederland echter achter. Veel ondernemers lijken bang om nieuwe paden te betreden. Ook grotere bedrijven die er financieel goed voorstaan investeren relatief weinig in onderzoek en ontwikkeling. Om de innovatie structureel te bevorderen moet meer gebeuren dan het instellen van een prestigieus Innovatieplatform. Veel belangrijker is dat we ons realiseren dat kortetermijndenken in het bedrijfsleven versterking en verbetering van de economie in de weg staat. Te veel wordt gekeken naar direct meetbare resultaten en te weinig naar de opbrengsten voor de toekomst. De komende regering dient meer publieke middelen vrij te maken voor onderzoek en ontwikkeling en ondernemers meer aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bijna 80 procent van onze technologische innovatie komt uit de industrie. Daarom is een innovatieve industriepolitiek onontbeerlijk. De overheid kan innovatieve investeringen in de industrie ondersteunen. De industrie creëert werkgelegenheid over de volle breedte van de arbeidsmarkt. Mensen die werken met hun handen zijn ook in de toekomst hard nodig. Tegelijkertijd blijkt dat bijna de helft van de bedrijven een tekort heeft aan geschoold productiepersoneel. De aansluiting van (V)MBO’ers op het bedrijfsleven moet worden verbeterd, zodat het tekort aan geschoold personeel kan worden aangepakt.

Verantwoord ondernemen bevorderen
Ondernemers hebben naast de vakbonden een belangrijke stem in de politiek. Dat geeft hen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Veel ondernemers laten zich te eenzijdig leiden door een streven naar winstmaximalisatie en hebben te weinig oog voor andere functies van het ondernemen, zoals het creëren van en het in stand houden van werk. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen valt ook het bieden van stageplaatsen aan leerlingen en studenten, van werkplekken voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en van banen aan afgestudeerde VMBO’ers en kinderen van migranten. Verantwoord ondernemen betekent bovendien verantwoord investeren van de gemaakte winsten, in scholing van personeel, betere arbeidsomstandigheden en een schoner milieu. Ondernemers die laten zien dat ze werkelijk invulling geven aan die verantwoordelijkheid, moeten kunnen rekenen op meer steun van de overheid. Zij die er met de pet naar gooien, mogen worden aangepakt. Dat geldt onder andere voor de zogenoemde private equity-maatschappijen, ofwel ’strip- en sloopkapitalisten’, die steeds meer Nederlandse bedrijven opkopen met als enige doel om te cashen. Daarbij houden zij geen rekening met bijvoorbeeld de belangen van werknemers en consumenten. De overheid dient die ontwikkeling een halt toe te roepen.

Onze voorstellen:

2.1 Iedereen die kan werken, moet de mogelijkheid hebben om te werken. Volledige werkgelegenheid is weer een centrale doelstelling binnen het sociaal-economische beleid.
2.2 Daarbij wordt meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en een industriepolitiek gericht op innovatie. Meer moet worden geïnvesteerd in de scholing van werknemers.
2.3 Bedrijven en instellingen worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het scheppen van werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, afgestudeerde VMBO’ers en kinderen van migranten. Zij maken met scholen afspraken over stageplekken voor leerlingen en studenten.
2.4 Maatregelen worden genomen tegen ’strip- en sloopkapitalisten’, ter bescherming van werknemers en consumenten.
2.5 Leeftijdsselectie bij (bij-)banen wordt door de arbeidsinspectie actief opgespoord en bestraft. Ook bij een tijdelijk arbeidscontract krijgt de werknemer de mogelijkheid om zichzelf te scholen.
2.6 Commerciële reïntegratiebedrijven worden opgeheven. Arbeidsbemiddeling vindt voortaan plaats via de gemeenten.
2.7 Gemeenten krijgen de mogelijkheid om leer-werkmaatschappijen op te richten, waar mensen die (nog) geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring worden geboden tegen een eerlijk loon.
2.8 In het onderwijs, de zorg en het toezicht worden 25.000 nieuwe banen geschapen. Gesubsidieerde banen worden niet langer geschrapt.
2.9 Bij sociale werkplaatsen worden de arbeidsomstandigheden en de veiligheid verbeterd. De individuele begeleiding van deze werknemers wordt verbeterd.
2.10 De arbeidsmigratie wordt beter gereguleerd. Voorkomen wordt dat CAO’s worden ontdoken, lonen en arbeidsvoorwaarden verslechteren en buitenlandse arbeiders worden misbruikt. Garanties worden geboden voor gelijk loon voor gelijk werk en fatsoenlijke huisvesting. Uitzendbureaus moeten een vergunning hebben.
2.11 Exorbitante topinkomens en de groeiende tweedeling in inkomens worden aangepakt door alle werknemers onder de CAO’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens. CAO’s blijven algemeen verbindend.
2.12 Het sociaal minimum wordt in 4 jaar met 10 procent verhoogd. De arbeidstijd wordt niet verlengd naar 40 uur.
2.13 De ontslagbescherming voor werknemers blijft intact. De sollicitatieplicht wordt afhankelijk van de individuele omstandigheden en perspectieven op werk.
2.14 Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Zij krijgen meer mogelijkheden om bijzondere bijstand te geven.
2.15 De regels voor reclame voor lenen worden aangescherpt en geldleenreclames op radio en tv verboden.
2.16 De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk, waardoor gezinnen op het minimum per jaar 260 euro extra per kind krijgen.
2.17 Door invoering van een werkbonus voorkomen we inkomensachteruitgang voor mensen die vanuit een uitkering gaan werken.
2.18 De pensioengerechtigde leeftijd blijft 65 jaar en vervroegd uittreden blijft mogelijk. Voor zware beroepen komt er een recht op pensioen na 40 jaar werken. Mensen die na hun 65e doorwerken krijgen dezelfde rechten en plichten als andere werknemers.
2.19 Besturen van pensioenfondsen bestaan voortaan voor 1/3 uit werknemers, voor 1/3 uit werkgevers en voor 1/3 uit vertegenwoordigers van gepensioneerden.
2.20 De AOW wordt welvaartsvast. Door de fiscale ouderenkorting te verhogen gaan ouderen met alleen AOW of met AOW en een klein aanvullend pensioen er extra op vooruit.
2.21 Goede kinderopvang is een basisvoorziening en wordt gratis. Er komen meer middelen voor kwalitatief goede kinderopvang op basis van sociale en/of medische indicatie. We willen een wettelijk recht op betaald (70 procent van het minimumloon) ouderschapsverlof van 6 maanden en meer mogelijkheden voor zorgverlof.
2.22 De toegang tot de levensloopregeling wordt verbeterd. Werknemers kunnen zowel gebruik maken van de levensloopregeling als van de spaarloonregeling. Voor het opnemen van zorgverlof voor een aantal acute situaties is geen toestemming van de werkgever nodig.
2.23 Het vaststellen van het recht op een uitkering kan eenvoudiger en sneller, met een goede controle of iemand de uitkering krijgt waarop hij recht heeft.
2.24 De onbillijke keuringseisen waarmee WAO’ers de afgelopen jaren zijn herbeoordeeld, worden aangepast. Mensen die zijn herbeoordeeld krijgen de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan.
2.25 De WAO-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten wordt, net als voor volledig arbeidsongeschikten in de WIA, verhoogd van 70 procent naar 75 procent.
2.26 Werkomstandigheden worden aangepast aan de mensen en niet andersom. Duidelijke en heldere regels worden opgesteld voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie wordt versterkt en treedt ook op tegen overtredingen van het verbod op leeftijdsdiscriminatie.
2.27 Arbodiensten worden onafhankelijker, door ze onder te brengen in de publieke sfeer. Bescherming van de gezondheid van werknemers is hun hoofdtaak.
2.28 Werkgevers, vooral grotere, moeten meer mensen met een handicap of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in dienst nemen. Ook moeten zij meer verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van stageplekken.
2.29 Kleine en startende ondernemers krijgen meer ondersteuning. De kleinschaligheidsaftrek voor zelfstandigen in de eerste twee schijven wordt met 50 procent verhoogd. De kleinschaligheidsaftrek voor starters (vennootschappen en zelfstandigen) wordt verdubbeld. Het doorbetalen van ziek personeel door kleine ondernemers met minder dan 20 werknemers wordt na 1 jaar collectief gefinancierd.
2.30 Startende ondernemers krijgen een aanmoedigingssubsidie bij het halen van het diploma ondernemersvaardigheden.
2.31 De gemeentelijke belastingen voor ondernemers worden gebundeld in één aanslag. De afdracht van loonbelasting en sociale premies wordt eenvoudiger.
2.32 Kleine ondernemers wordt een standaardpakketpolis aangeboden tegen arbeidsongeschiktheid, met een ruime dekking.
2.33 De toegang tot tijdelijke bijstand voor kleine ondernemers wordt vereenvoudigd, door bij de vaststelling van het vermogen de waarde van onroerende goederen niet mee te nemen. De belastingdienst beoordeelt de aanvraag, in plaats van de sociale dienst.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 02 september 2006 :: 14.00 uur

135 Comments

135 reacties

 1. Om onze welvaart te behouden is het nodig dat iedereen die kan werken dat ook doet.
  Mooi, dan krijgen we dus verplichte werkplicht?

  Reactie door what — zaterdag 2 september 2006 @ 17.41 uur

 2. Kansloze missie, als men mijn netto salaris omlaag gaat brengen ten gunste van anderen dan ga ik ook gewoon een paar stappen minder hard lopen.

  Reactie door Frank — zaterdag 2 september 2006 @ 17.49 uur

 3. Niemand is verplicht te werken. Maar verwacht dan ook niet dat de samenleving jouw geld gaat geven. Die gezamelijke pot is alleen bedoeld voor mensen die niet kunnen werken.

  Reactie door C Harms — zaterdag 2 september 2006 @ 17.52 uur

 4. Frank — zaterdag 2 september 2006 @ 17.49

  De ‘graaiers’ van het bedrijfsleven zijn hetzelfde als de arbeiders in de fabriek. Iedereen wil met zo weinig mogelijk inspanning zo veel mogelijk verdienen. Alleen met natuurlijke prikkels kun je mensen harder laten werken. En het besef dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Overigens nemen die topmensen wel een risico met hun publieke en openlijke bekendheid. Handig dat je als anonieme werknemer zo weer aan de slag kan als je slecht werk levert en ontslagen wordt.

  Reactie door C Harms — zaterdag 2 september 2006 @ 18.01 uur

 5. Ik ben een man van 47 en 6 weken geleden geherkeurd Ik ben verscheidene malen opgenomen geweest voor psychoses en met mijn medicijnen kan je dan echt niet meer werken. Ik heb wel een economische hbo opleiding maar zit al sinds eind 86 thuis en eind jaren tachtig kwam er geen inflatie correcte op mijn uitkering zoals ook de afgelopen twee jaar door dit asociale on christelijke kabinet. Ik behoor dus zeker omdat ik door strengere regels heen ben gekomen en mijn uitkering godzijdank mag behouden een keer goed gecompenseerd te worden mijn totale achteruigang bdraagt zeker 300 euro netto.Ik vind dat mensen die echt niet meer kunnen werken ook in de welvaart horen te delen ik hoop op een kabinet van socialisten pvda sp en pvda.Dit wilde ik even kwijt Groet Kris

  Reactie door kris — zaterdag 2 september 2006 @ 18.26 uur

 6. @C Harms,
  “Niemand is verplicht te werken”?? Daar heb je de vooroordelen van de niet-SP’ers weer! Beter lezen joh..Het hoofdstuk “werk maken van iedereen” nogges goed doorlezen misschien? Typisch trouwens dat de eerste reacties alweer van de “anti’s” komen, hebben jullie geen eigen weblog?

  Reactie door Ton — zaterdag 2 september 2006 @ 18.46 uur

 7. Kris, waarom vind jij dat jij moet meedelen in welvaart die gecreerd wordt door anderen?

  Je werkt al niet meer sinds je 27e, je hebt een hbo opleiding gedaan en dus wss maar 5 jaar gewerkt in je leven.

  Dat je een uitkering krijgt waar je van kan leven is prima, maar extra meedelen in de welvaart waar je zelf niks aan bijgedragen hebt, ik dacht het dus niet.

  Als je meer welvaart wilt als een uitkering, dan zul je toch echt moeten gaan werken.

  Reactie door Frank — zaterdag 2 september 2006 @ 18.49 uur

 8. Inkomensafhankelijke kinderbijslag? Maar bij welke grens? wees eens wat duidelijker! Ik wil best SP stemmen maar ben geen zelfmoord commando. Even een vraagje? Gezin met drie kinderen, vader verdient 1600 euro netto. Geen vetpot ,want je valt overal buiten. Nu wordt het jongste kint tien jaar en besluit de moeder 2 dagen te gaan werken om wat ruimer te komen zitten. verdient hier 650 euro netto mee! Wat gebeurt er met dit voorbeeld? Worden wij ook gekort? Wie van de SP durft mij dit te vertellen?

  Reactie door robert b — zaterdag 2 september 2006 @ 18.55 uur

 9. Inkomensafhankelijke regelingen zijn de domste dingen die je kan in voeren.

  Het is een mechaniek die door opeenvolgende regeringen gebruik kan worden om bezuinigingen te realiseren.

  Net zoals de hypoheek rente afrek beperking, let maar op als nu de hypoheek rente aftrek beperkt word is ie over 10 a 15 jaar weg, net zoals de kinderbijslag etc etc etc

  Het is wat robert b. bij 8 al zei “Inkomensafhankelijke kinderbijslag? Maar bij welke grens?”.
  Dat is maar de vraag bij elke nieuwe regering als er weer bezuinigt moet worden.

  Reactie door Frank — zaterdag 2 september 2006 @ 19.03 uur

 10. @4
  Hoe kom je daar aan, waar ik werk is deze instelling helemaal niet aanwezig.
  Kom dat van jou zelf af of verzin je maar wat.
  Je werk toch niet alleen voor het geld.
  Bij ons is men trots op zijn vak en als iemand wat meer krijgt zou ons een zorg zijn.
  Bij de hoger functies heb je dat wel die spreken bonussen af enz.
  Maar bij ons als het eind product klaar is iedereen trots.
  Voor het zelfde geld wil ik niet thuis zitten bij ons niemand wij doen het met plezier.
  En harder werken wat is dat wat bedoel je daarmee,ja op machines zit meestal een toeren regenlaartje die kan je nog wel hoger draaien.
  Ik heb ook wel een hendeltje maar dat help niks als die in een ander stand staat.
  Het is zo vaag harder werken ik kan wel tegen ieder zeggen harder werken maar waar haal ik dat recht vandaan.
  Je kunt natuurlijk wel uit eigen ervaring praten het gevoel dat je veel harder dat kan.
  Dan moet je zelf hiervoor actie ondernemen en het niet steeds bij andere op het bordje leggen.
  Je werkgever bepaalt wel of je hard genoeg werkt en soms is dat meer en soms is dat iets minder en als het niet goed is hoor je dat wel.
  Je klinkt zo arrogant steeds met stelling harder werken wat bedoel je met natuurlijke prikkels denk je dan aan fluitende vogeltjes of een mooie dame aan het eind van de band.
  Of moeten we allemaal in een stukje seks lingerie gaan lopen
  Ik denk als ik jou lees en je heb het over natuurlijke prikkels dat bij jou geboorte er een paar natuurlijke prikkels niet op de juiste plaat zijn terecht gekomen.
  Maar dit is misschien weer arrogant van mijn kant,deze stelling.

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 19.05 uur

 11. Wat doet de Sp met mensen die in de Wao zijn terechtgekomen,(als zij in de regering komem)voor 55+ en die door het UWV zijn gedegradeerd naar de WW.
  Mensen die nooit weer bij een werkgever in dienst komen.Of je bent arbeidsongeschikt,of je bent werkloos.
  Allebij kan volgens mij niet,of het is een ordinaire bezuiniging.Veranderingen in de polisvoorwaarden.

  Reactie door nick — zaterdag 2 september 2006 @ 19.07 uur

 12. @9 Ik weet wel bij welke grens. Het moet namenlijk wat opleveren! En het merendeel van Nederland is nu éénmaal Jan Modaal. De echt hoge inkomens zijn in de minderheid. waarschijnlijk interressert het hun ook niets. Denk aan de managers in de zorg, zag deze week weer een rekening van 1050 Euro per dag????? Wat maakt hun die paar honder euro per drie maanden uit! Eerlijk verdelen is goed maar ook heel moeilijk. Ik probeer schuldvrij te leven en mijn huis af te lossen voor mijn oude dag. Hiervoor ben ik jaren niet op vakantie geweest.Andere maken de keus om lekker alles op te maken! Ben bang dat ik straks afgestraft wordt, omdat ik verantwoordelijk met inkomen omga? Natuurlijk besef ik ook wel dat de echte minima mijn beleid niet kunnen volgen. Hopelijk willen zij hetzelfde, dus scholing, scholing en werk, werk en werk. WIL WEL GRAAG NOG EEN REACTIE OP @8

  Reactie door robert b — zaterdag 2 september 2006 @ 19.18 uur

 13. Met bovenstaande 33 punten ben ik het grotendeels eens. Ik had nog een uitgebreide aanvulling gemaakt, maar die is helaas in het “spamfilter” van onze webmaster blijven hangen. Waarom?????

  Groet,
  Amita.

  Reactie door Amita — zaterdag 2 september 2006 @ 19.24 uur

 14. Robert, je krijgt toch geen antwoord van de SP, want dat gaat ze namelijk stemmen kosten en ja bij Jan Modaal valt meer te halen dan bij de rijken en dat weet de SP dondersgoed.

  Net zoals je de SP niet hoort over het akkefietje met de burgemeesters van Nijmegen die met drank op achter het stuur is gesnapt en dat dat met toestemming van de raad (ja die raad waar de SP de 2de partij is) geprobeerd is dat in de doofpot te stoppen.

  Reactie door Frank — zaterdag 2 september 2006 @ 19.28 uur

 15. @9
  Het natuurlijk zo dat we niet allemaal in dit land een topsalaris kunnen hebben.
  Het zou mooi zijn maar zo werkt de economie nu eenmaal niet.
  Maar we hebben elkaar wel allemaal nodig ook in dit land.
  Want was jij er niet dan werkte het niet ,en was ik er niet dan werkte het ook niet.
  Dus we hebben hoe je het ook went of keert elkaar nodig.
  Belangrijk is ten eerste onze menselijke vernieuwing helaas worden we ouder en moeten er kindertjes komen doen we dat niet dan is het zo gebeurd ,financieel moet ons dat een gemeenschappelijke verantwoording zijn .
  Anders zouden alleen nog de hogen salarissen kindertjes kunnen maken ,en dat is te weinig.
  Dus hier voor moeten zeker de hogere salarissen meer in bijdragen anders ligt het land op de kont en zijn er ook geen hoger salarissen meer.
  Dan is er de gezondheid hoe gezonder het land is hoe beter, zouden de alleen de grote salarissen deze kunnen betalen dan is het land zo uitgedund.
  Dus een gemeenschappelijke financiële verantwoording want veel laagbetaalden schieten te kort om dit zelf te betalen.
  Maar om de zaak in gang te houden en natuurlijk ook voor de hoge salarissen is hier voor een bijdrage nodig naar draagkracht.
  Natuurlijk moeten de mensen ergens wonen vooral door grote salarissen en woeker winsten is dit voor een hoop lagere salarissen niet meer te betalen.
  Maar gingen deze mensen nergens wonen dan werd het ook een zooitje en komen natuurlijk ook de hogen salarissen in gevaar ,dus willen deze dit niet mis lopen dan moeten ze er toch voor zorgen dat dit gebeurt dus via de belasting van de hogere salarissen wordt deze voorziening getroffen.
  Dan de gewone belasting, lagere salarissen kunnen hier niet zoveel in bijdrage en krijgen we niet meer binnen dan wordt het rijden over zandwegen.
  Dat is ook lullig voor de hogere salarissen want zonder deze vooruitgang gaat hun salaris snel naar beneden.
  Ook voor ander voorzieningen , ja met de lagere bijdrage van de lagere salarissen komen we er niet,dus om de hoge salarissen te handhaven moet er veel gebeuren.
  Dus flink bijdrage die hoge anders ligt het snel op de kont.

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 19.36 uur

 16. @13 Het was toch geen SP burgemeester met drank achter het stuur! Nogmaals, ik wil graag weten waar ik aan toe ben? Er is toch wel een SP-lid die dit kan vertellen? Ik weet namenlijk nog niet waar ik op ga stemmen?

  Reactie door robert b — zaterdag 2 september 2006 @ 19.38 uur

 17. @13
  Zonder het goed te praten ook VVD en CDA en PVDA en D66

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 19.39 uur

 18. @14 Ga ik nou vooruit of achteruit in inkomen? Zeg het nou?

  Reactie door robert b — zaterdag 2 september 2006 @ 19.41 uur

 19. @robert B.

  Nee geen SP burgemeesters, maar als verdonk een fout maakt schreeuwt de SP moord en brand, nu echter een burgemeester van een college waar de SP in zit een fout maakt werkt de SP willens en wetens mee aan het in de doofpot stoppen van die fout.
  De SP is dus geen haar beter als de andere partijen.

  Reactie door Frank — zaterdag 2 september 2006 @ 19.47 uur

 20. @17
  Je gaat vooruit Robert je kan toch wel rekenen.
  Je kinderen zijn bijna gratis.
  Je kan ze gratis opbergen.
  Daardoor kan je vrouw gaan werken en misschien hou je van die 650 Euro wat minder over maar dan ben je toch enorm vooruit gegaan.
  Hartstikke goed toch.

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 19.58 uur

 21. @ 3 @ 4 C Harms

  Harms wat wil je nu zeggen, ik en vele andere begrijpen niet waar jij deze stelling vandaan haalt.
  Probeer het nou eens duidelijk uit te leggen wat je bedoelt want het gaat hier over beter delen, wel lezen en dan pas duidelijk reageren.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 september 2006 @ 20.05 uur

 22. Beter Delen: ziet er goed uit. Wat ik alleen heb gemist, is dat er een CAO verplichting moet komen. Als kaderlid van het FNV heb ik ondervonden dat mijn werkgever de vakbond buiten zijn bedrijf wilde zetten en de CAO-onderhandelingen liet stagneren. Meneer weigerde nog met de bond te praten. Zijn opzet was bijna gelukt: daarin kon niets hem wettelijk tegenhouden. Gelukkig is er achter de schermen druk op de directie uitgeoefend zodat we nu toch een CAO hebben, maar wel flink uitgekleed omdat werknemers geen acties durfden ondernemen.
  Waar het mij om gaat, is dat er verplichte CAO-’s komen, waarvan de onderhandelingen niet door een werkgever zijn te frustreren, dan wel een wettelijke plicht tot fatsoenlijk onderhandelen. Gebeurt dat niet, dan volgt daarvoor een gang naar de rechter. Nu heeft dat geen enkele zin.

  Voor kleine werkgevers denk ik dan aan branche-CAO’s natuurlijk.
  Dit zou de vakbonden ook weer sterker maken.

  Reactie door Gerard Lettinck — zaterdag 2 september 2006 @ 20.06 uur

 23. @ 10 Jofel

  Meneer Harms lijdt aan rechtseritys en dat uit zich in allerlei onbegrijpend gebral.
  Niemand begrijpt wat hij bedoeld, en hij kan het ook niet duidelijk uitleggen, en hij wijkt steeds af, dus een beetje begrip voor z’n antwoorden.
  Ik denk dat hij per ongeluk op de verkeerde weblog is beland.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 september 2006 @ 20.10 uur

 24. @13 Frank

  Ik (Sp-lid) heb in het verleden, in mijn jeugd, ook wel eens met drank op achter het stuur gereden. Valt ook dit de SP of wellicht mijn toenmalige partner aan te wrijven? (zij was toen al socialist)
  Kom in het vervolg als je kritiek hebt met houtsnijdende kritiek a.u.b.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 2 september 2006 @ 20.14 uur

 25. Reactie 21 @13=@14 Frank (19.28 uur)

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 2 september 2006 @ 20.16 uur

 26. Leerzaam.

  http://www.almaoostenwint.nl/weblog/pivot/entry.php?id=113#body

  Reactie door hendrik dieks — zaterdag 2 september 2006 @ 20.24 uur

 27. Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 19.05
  En harder werken wat is dat wat bedoel je daarmee,ja op machines zit meestal een toeren regenlaartje die kan je nog wel hoger draaien.
  Ik heb ook wel een hendeltje maar dat help niks als die in een ander stand staat.

  Realiseer je wel dat jou werk straks in de toekomst vervangen KAN worden door geautomatiseerde machines of goedkopere arbeidskrachten. Met harder werken bedoel ik dus efficienter werken (meer doen in dezelfde tijd), effectiever werken (betere productiemethodes bedenken en uitvoeren) en meer uren werken. Ik ben niet arrogant, maar iemand die de onvermijdelijke globalisering toegemoet ziet.

  Reactie door C Harms — zaterdag 2 september 2006 @ 20.25 uur

 28. Robert B. als jij een serieus antwoord wil hebben, lijkt het mij beter om een e-mail te versturen naar SP@SP.NL
  Best vreemd dat jij lijkt te denken door de SP te gaan worden genaaid, terwijl je met jouw inkomen al jaren vanachteren wordt genomen door het CDA, VVD en D66. Ik zou mij als ik jou was eens wat meer verdiepen in de intenties van partijen, dan liggen antwoorden vaak voor de hand.

  Frank, ken je hem nog: holle vaten klinken het hardst. Ja, je bent aan het raaskallen. In Nijmegen wordt niets in de doofpot gestopt en al helemaal niet door de SP. Mevrouw de burgemeester heeft haar fout zelf openbaar gemaakt. Dat lijkt heel eerlijk ware het niet dat mevrouw zelf politiefunctionarissen in het verleden heeft aangepakt voor dezelfde fout, ja zelfs tot ontslag toe. Mevrouw de burgemeester heeft of nog wat goed te maken of ze moet nu zelf haar consequenties nemen. Persoonlijk vind ik dat ze wat heeft goed te maken. Wellicht denkt de SP hier ook zo over en verklaar jij dat als doofpottenwerk.

  Reactie door Gerard Lettinck — zaterdag 2 september 2006 @ 20.25 uur

 29. @20 gelukkig heb ik mijn kinderen nooit hoefen opbergen. Wij hebben er bewust voor gekozen om dit de eerste 10 jaar zelf te doen. een keuz die ik kom maken maar de huidige jeugd straks niet. Maar daat hebben we het bij een andere kog al uitgebreid over gehad. Wat is jou positie binnen de SP, Jofel. Volgens jou ga ik er op vooruit? Zijn er binnen de SP rekenmodellen? Die wil ik graag zien.Als je voor inkomensafhankelijke regelingen kiest, moet je toch ook grenzen kunnen aangeven!

  Reactie door robert b — zaterdag 2 september 2006 @ 20.31 uur

 30. Beste robert b, door de vraag steeds te herhalen krijgt u heus niet eerder antwoord. Wellicht zelfs nooit antwoord, want het komt weinig serieus over.

  Zoals u zou weten als u werkelijk 3 kinderen had (u komt niet over als oud genoeg) is de hoogte van de AKW afhankelijk van het gezinsinkomen, de leeftijd van de kinderen, de grootte van het gezin etc. Dus niemand kan u met die summiere informatie die u verstrekt kunnen zeggen hoeveel kinderbijslag u zult krijgen mocht het voorstel van de SP worden aangenomen.
  Het feit dat u uit het programma net dat puntje heeft gepikt om over te vallen geeft trouwens precies aan waar u zich druk over maakt: uitsluitend uw eigen portemonnee.
  Het geeft trouwens ook aan dat het SP-programma heel goed is, als dit het enige is waar u zich druk over maakt.

  Reactie door Irma — zaterdag 2 september 2006 @ 20.38 uur

 31. Weten jullie wat ik sociaal noem. Iemand in staat stellen zijn eigen inkomen te verdienen en dat inkomen te vergroten. En mensen die zichzelf (of anderen) niet kunnen redden, die moeten ondersteuning krijgen van de maatschappij. Maar voor gezonde burgers geldt wie niet werkt zal niet eten. De mens heeft deze natuurlijke prikkel nodig anders doet hij niets, want hij denkt: “Ach, ik krijg mijn geld toch wel.” Dat gezeur over die armoedeval als je van een uitkering naar werk gaat is eigelijk asociaal omdat werk niet gezien wordt als een plicht die iedere burger moet vervullen. Ik heb alleen sympatie voor die mensen die niet genoeg geld hebben om in hun primaire levensbehoeften te voorzien.

  Reactie door C Harms — zaterdag 2 september 2006 @ 20.40 uur

 32. Ton — zaterdag 2 september 2006 @ 18.46

  Nee, niemand hoeft te werken. Alleen als je gebruik maakt van de sociale voorzieningen, DAN is het wel een plicht om te werken. Niemand is bereid jou lekker luie leventje te financieren, behalve als je het hebt verdient. Alleen mensen die bijdragen in de welvaart of bijgedragen hebben in de welvaart kunnen ook meeprofiteren van die welvaart.

  Reactie door C Harms — zaterdag 2 september 2006 @ 20.46 uur

 33. @ robert b

  Waar ben je mee bezig joh, het gaat hier over beter delen en dan kom jij met een dronken burgemeester, vreemde vragen wat en hoeveel dat gaat opbrengen, je vrouw die wil gaan werken en wat brengt die weer op, dan wil je alles weer gratis en hoeveel gratis enz. enz. enz. je lijkt wel zo’n VVD mannetje, zo’n pion van Rutte.
  Mijn advies is het volgende ga eerst eens te rade bij je zelf, …. wie ben ik… wat wil ik……..hoe doe ik……waar vind ik.
  Heb je hier overal een antwoord op gevonden dan heb je geen vragen meer want dan heb je de antwoorden zelf al gevonden.
  Goed he …
  Mocht het niet lukken ga dan maandagmorgen even langs het RIAGG, die kunnen jou daar beslist wel helpen.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 september 2006 @ 20.55 uur

 34. 2.24 De onbillijke keuringseisen waarmee WAO’ers de afgelopen jaren zijn herbeoordeeld, worden aangepast.

  Ik vind niet dat er wat moet worden aangepast, het moet helemaal van tafel. Wat nu wordt uitgevoerd is het denken van De Geus en trawanten en daar wil ik niets mee. Tot op heden is die hele herkeuring een schaamteloze vertoning. Natuurlijk zullen er simulanten zijn en die moeten nog steeds gepakt worden, maar dan op basis van een socialistisch ontwikkeld en nieuw herkeuringssysteem.

  Mensen die zijn herbeoordeeld krijgen de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan.
  Dat is een goed plan als er bij die mogelijkheden hoort dat een eventuele rechtsprocedure wordt betaald.

  Reactie door Gerard Lettinck — zaterdag 2 september 2006 @ 20.57 uur

 35. Onzekerheid wordt versterkt door het vrijmaken van de Europese markt en door de neoliberale globalisering van de economie.
  Dat is de laatste maar ook de betekenisvolste zin van het artikel BETER DELEN.De vrije markteconomie is niet alleen een feit,het is ook een onderdeel van de verdere evolutie,welke onomkeerbaar is.Dat betekend dat dit onder ogen gezien moet worden,wil je niet t.a.v.de globalisering in isolatisme geraken.Aangezien de economische spelregels overal anders zijn,dienen uniforme regels toegepast te worden.Zolang b.v.Chinezen geen sociale premies hoeven te betalen en hun concurrentie onderling om werk te verkrijgen hoog is,het milieu verwaarloost wordt,kunnen wij met onze producten niet tegen hun concureren.Milieuheffingen op Aziatische producten is een eerste vereiste!Teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te kunnen behouden,is afslanking van sociale verworvenheden een noodzakelijk kwaad.Dat grote groepen vermogende personen of bedrijven hierdoor soms extreme rijkdom verwerven is de huidige regering kwalijk te nemen.De belastingen voor hun persoonlijk inkomen en hun bezit moet in de EEG, uniform omhoog.
  Daarom begrijp ik de SP niet dat zij het 72% in de IB afschaft ofschoon het niet direct om dit % gaat.Ik kan mij de hilariteit van de graaiers,t.o.v. het SP programma best voorstellen.
  De rijken worden steeds rijker omdat zij te weinig belasting betalen of dit via een constructie afwentelen.De armen zijn de laatste 4 jaar 4% in koopkracht achteruit geboerd,terwijl het indirecte belastingpeil voor hun is gestegen (goederen en diensten).
  De macht en invloed van de rijken om hun toestand te continueren of uit te bouwen via netwerken en belangenverstrengeling is bijzonder groot,
  De overheid met zijn veel te groot bureaucratische ambtenaren apparaat met zijn regeltjesbrij,adviescommissies etc. en dure ondoordachte miljarden kostende besluiten is mede schuldig aan deze toestand.
  Ik hoop dat de SP in de komende regeerperiode daadwerkelijke invloed hierop kan uitoefenen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 2 september 2006 @ 21.09 uur

 36. Kijk nog eens naar 2.29 t/m 2.33. Dat zijn programmapunten van een Socialistische Partij , wat nou linkseuitvretendeprofiterenderooie geitenwollensokkenwerklozeuitkeringstrekkers?

  Reactie door william — zaterdag 2 september 2006 @ 21.11 uur

 37. @wattenstaafje en Gerard Lettinck,

  Misschien was jullie het nog niet opgevallen maar dit is NIET door de burgemeesters zelf openbaar gemaakt.

  Dit is door een krant achterhaald door een loslippige agent en verder wist de SP fractie in nijmegen hier al van voordat het bekend werd omdat ALLE fracties er mee ingestemd hadden dit voorval geheim te houden DUS INCLUIS DE SP, hiervoor zijn zelfs manieren voor gebruikt die zwaar bekritiseerd zijn tijdens de IRT affaire (onderzoeken in het politie register afschermen).

  Dus de SP doet wel degelijk mee aan doofpot affaire’s mee, geen haar beter dan de rest dus.

  Reactie door Frank — zaterdag 2 september 2006 @ 21.13 uur

 38. william — zaterdag 2 september 2006 @ 21.11
  Ze kunnen nog zulke aardige dingen over ondernemers zeggen, het blijft de SP. Maar dat deze partij net als de PVDA en Groen Links wat naar rechts opschuift is natuurlijk altijd interessant en toe te juichen. De vraag is menen is het of gaat het hier om een leuk verkiezings-verhaaltje?

  Reactie door C Harms — zaterdag 2 september 2006 @ 21.30 uur

 39. @27
  Eerst zeg je dit
  Iedereen wil met zo weinig mogelijk inspanning zo veel mogelijk verdienen. Alleen met natuurlijke prikkels kun je mensen harder laten werken
  …………………….
  En nu weer dit
  Met harder werken bedoel ik dus efficienter werken (meer doen in dezelfde tijd), effectiever werken (betere productiemethodes bedenken en uitvoeren) en meer uren werken.
  ………….
  Dit is in alle bedrijven al aan de gang.
  Wat je onder langer werken verstaat is mij niet duidelijk.
  En ook niet wat het hele verhaal met natuurlijke prikkels te maken heeft.
  Harder werken heeft ook hier niets mee te maken.
  Langer werken is nog niet harder werken.
  Je haalt alles door elkaar.

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 21.35 uur

 40. Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 21.35

  Laat ik het ander zeggen. Hoe meer je te bieden hebt (qua inzet, prestatie en capaciteiten, hoe liever een bedrijf jou aanneemt. Dat werkt met voetballers ook zo. Iemand die top presteert op het veld die zal meer verdienen dan iemand die minder presteert. Ga niet roepen dat dit belachelijk is want jullie willen ook de beste stuurlui in jullie partij. Onder langer werken versta ik meer uren (40-urige werkweek of nog langer). Iedereen wil (natuurlijk) meer verdienen als ze meer uren moeten werken en in die uren ook nog meer moeten presteren. Maar je kan ook zeggen misschien ben ik wel te duur in vergelijking met anderen die dezelfde arbeid/prestatie verrichten, misschien moet ik moet ik wel met minder genoegen nemen (als dat kan wat betreft je kosten om te goed leven). Dat laatste (met minder genoegen nemen) is een mentaliteitskwestie. Je kan zo’n mentaliteit negeren als land, als bedrijf of als individu maar dan loop je gauw kans dat je voorgestreeft wordt in welvaart door anderen. En dan moet je ook niet klagen over: “De rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer.” Want iedere persoon of machine (fabriekswerkers, topmensen in het bedrijfsleven tot en met het premierschap) kan vervangen worden voor betere.

  Reactie door C Harms — zaterdag 2 september 2006 @ 22.11 uur

 41. Ik maak onderscheid tussen een prestatie die uniek/beter is en onvervangbaar en een prestatie die overal te verkrijgen is en vervangbaar is. In een wereld waarin globalisering een niet te stoppen proces is moet ieder persoon zorgen dat hij ook een prestatie levert die anderen niet (voor minder geld) na kunnen doen.

  Reactie door C Harms — zaterdag 2 september 2006 @ 22.21 uur

 42. @29
  Nou moet je niet zo onwetend doen
  Je vrouw gaat 650 Euro verdienen mooi.
  Laat er nu 100 Euro af gaan door minder kinderbijslag dat heb je nog 550 Euro meer.
  Denk dat het erg veel is maar even als voorbeeld.
  Dus je gaat er op vooruit.
  Vind je dat te weinig dan moet je vrouw thuisblijven de kinderen verzorgen dus niet onderbrengen en genieten van de middagzon.

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 22.31 uur

 43. @ 37 Frank

  Nou SP, ik mag toch hopen dat dit niet waar is? Graag duidelijkheid hierover. Want inderdaad elkaar de hand boven het hoofd houden is en blijft een corrupte vorm van samenwerking.
  Kan iemand het hier voor eens en voor altijd uit de wereld helpen?

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 september 2006 @ 23.21 uur

 44. @41
  http://www.gelderlander.nl/dgbinnenland/article603921.ece

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 23.26 uur

 45. @41
  http://www.gelderlander.nl/nijmegen/article603105.ece

  Reactie door Jofel — zaterdag 2 september 2006 @ 23.28 uur

 46. @ 38 Harms

  Wat nou rechts opschuiven Harms?
  Je verzint iedere keer iets nieuws! Je ziet toch dat er bij de SP genoeg plaats is voor de eerlijke ondernemer? En daar sta jij je toch op voor?? Ik klaag niet eens, terwijl ik NIETS lees over de verbetering van het WERK van de alleenstaande moeder. En in 4 jaar die 10 procentjes… nou ja, het moet maar…
  In ieder geval wordt het voor velen beter in Nederland, neem daar eens genoegen mee Harms. Ik gun het iedereen, nu jij nog!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 september 2006 @ 23.30 uur

 47. @ 42 @43 Jofel

  Bedankt! Blijkbaar druk on line. Dit gaat een eeuwigheid duren. Kan jij mij er iets van uitleggen?
  Als dit niet lukt dan kijk ik later wel.

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 september 2006 @ 23.34 uur

 48. SP, misschien houden jullie het in je achterhoofd, maar er kan pas sprake zijn van een vrijwillige keuze als de ouder dat zelf uit kan maken!
  Als de alleenstaande ouder er voor kiest om ZELF verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding en begeleiding van de kinderen waar willen jullie dit dan onderbrengen?
  Wordt het niet eens tijd om dit WERK een plek te geven bij de Thuiszorg?
  Verneder ons niet langer s.v.p. om de ‘handjesophoudsters’ te zijn via de bijstand! Dit is niet eerlijk, want wij zijn NIET werkeloos! Ook wij moeten de kans krijgen om mee te sparen voor pensioen. Door de bijstand zijn we van alles verlaten, alleen om het feit dat wij onze kinderen niet willen verlaten.
  Hier is de regering nooit ruiterlijk in geweest, toch verwacht ik dat de SP ons WERK in ere gaat herstellen. Heb ook dit lef, SP!
  Ook al is en blijft het een minimum-inkomen dan nog horen wij niet thuis in de bijstand. Wij WERKEN namelijk!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 september 2006 @ 23.51 uur

 49. @ 42 @43 Jofel

  Ik heb de 2 krantenberichten gelezen.
  Tja… ik wou maar niet dezelfde houding hier aannemen als de desbetreffende fractieleiders en het stilzwijgen en/of verdedigen op het weblog van Guusje ter Horst.
  Advies: Guusje voortaan je fouten van de daken schreeuwen! Niet meer toestaan dat zaken als ‘prive’ worden afgedaan! Zelf het voorbeeld zijn in de zaak die je zo met verve behartigde: openheid en ruiterlijkheid. Vooral geen vriendjespolitiek!!

  Reactie door Gloria — zondag 3 september 2006 @ 0.07 uur

 50. Het opvoeden van jouw eigen kinderen is GEEN werken Gloria. Kinderen krijgen is tenslotte jou eigen keuze/zaak en daar heeft de belastingbetaler niets mee nodig. Pas als je echt je beroep ervan gaat maken en kinderen van verschillende huishoudens gaat opvangen. Dan pas werk je in de kinderopvang.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 0.09 uur

 51. “Om onze welvaart te behouden is het nodig dat iedereen die kan werken, dat ook doet”.
  Dit is echt hele grote onzin, jongens. Hebben jullie nog nooit van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang gehoord? 5 % van de mensen is genoeg om al het voedsel te produceren, 5 % voor de huisvesting, 10 % voor alle overige producten, 5% voor onderwijs, 15 % voor overige diensten, 5 % voor het bestuur, 5% voor de cultuur en 20 % voor de zorg. En als die allemaal 1500 uur per jaar werken tot hun zestigste is dat mooi zat. Hebben we nog 30 % over!

  100 jaar geleden hoefde nog niet eens iedereen zich te pletter te werken, laat staan nu. De VVD wil via de “gratis kinderopvang” alle vrouwen weer naar de fabriek schoppen. Nog even en de kinderen kunnen ook weer aan het werk. Terug naar de 19de eeuw met alle revenuen voor de rijken.

  Wij zijn het slachtoffer van het zgn. (neo)liberalisme, waardoor de efficiëntie van onze maatschappij buitengewoon laag is. Kijk eens om je heen en zie hoe het merendeel van je buren, vrienden en familie druk in de weer is met volkomen nutteloze zaken. We houden elkaar voortdurend aan of van het werk. Er moeten zo nodig tig Tv-zenders zijn, 5 GSM netten, 20 kranten, 100 tijdschriften, niet in totaal maar per onderwerp, nergens goed voor allemaal. Al die krankzinnige reclame voor onzinnige producten. Al dat gereis van hot naar her omdat we nog steeds niets van ruimtelijke ordening begrepen hebben. Dat we zo nodig 3, 4 keer per jaar naar een exotisch oord moeten vliegen omdat we omkomen in de stress en onze eigen natuur verpest hebben.

  Het punt is gewoon dat het kapitalisme volkomen failliet is. Triest als zelfs de SP dat niet in de gaten heeft en meehuilt met de wolven in het Bos.

  Reactie door Hermie Kreeft — zondag 3 september 2006 @ 0.53 uur

 52. Hermie Kreeft — zondag 3 september 2006 @ 0.53
  De VVD wil via de “gratis kinderopvang” alle vrouwen weer naar de fabriek schoppen.

  Hoezo de fabriek?!!!! Er is heus nog wel ander werk dan de fabriek. Tjonge, tjonge tjonge met zo’n instelling kunt U maar beter maar een laag-lonen-land verhuizen want eenvoudig werk heeft hier geen toekomst meer. En die opmerking over de kinderen weer aan het werk slaat helemaal nergens op. Ik denk dat Uw zwart-wit- denken failliet is.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 1.04 uur

 53. En nogmaals: NIEMAND wordt de arbeidsmarkt op geschopt. Echter als ervoor kiest (sommige hebben die keus niet eens) om niets te doen moet je ook NIETS van de belastingbetaler verwachten. Het zijn tenslotte HUN belastingscenten en niet die van jou.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 1.09 uur

 54. @ robet b, Frank, en Harms
  het valt mij wel op dat rechts behoorlijk angstig is geworden hier op het log,dat geeft al aan hoe goed het programma van de SP eigenlijk is,het enige wat jullie nu doen is in blinde angst om u heen slaan met ongefundeerde grote monden.
  hier geniet ik eigenlijk echt van!

  stel je nou eens voor dat je misschien iets moet gaan delen…!errug hé?!

  Reactie door iew — zondag 3 september 2006 @ 1.16 uur

 55. @ 50 C. Harms

  Het opvoeden van kinderen is een hobby,
  maar als een ander je kind opvangt wordt tie er voor betaald.
  Hoe dom kan jij zijn, moet je lezen wat je nu weer schrijft……. Kinderen krijgen is tenslotte jou eigen keuze/zaak en daar heeft de belastingbetaler niets mee nodig………wat heeft de belastingbetaler nou met mijn kinderen te maken, en wat te doen als men ongewenst kinderen krijgt, dan krijg je zeker wel geld want het is in principe niet je gewenste kind.

  Hoe moeten de mensen jouw reactie lezen, zie je wat ik nu aangeef, wees een wat duidelijker, begrijpelijker.

  Reactie door Pool — zondag 3 september 2006 @ 1.21 uur

 56. @ 50 Harms

  Had ik jou iets gevraagd? Dit was mijn vraag aan de SP!
  Dacht jij nou echt dat ik jouw mening nodig had?
  Wat kan jij meer verzinnen uit dat asociale mensonvriendelijke brein met al die cellen die nooit echt aan het werk mochten.
  Man, je bent een slaphannes. Want een beetje kerel komt voor vrouwen en kinderen op. Je bent een slecht produkt van een maatschappij die verloederd is tot op de bodem. Precies als dit kabinet: wie zijn zij om de alleenstaande moeders te dwingen hun kinderen te verruilen voor hun dirty plannetjes? Harms, jij bent medeschuldig aan kinderverwaarlozing!
  Maar het meest verwaarlooos je jezelf, want ik heb nog geen verstandig woord van jou kunnen ontdekken. Je bent zo DOM dat je dat niet eens beseft.
  Ga wat maken van je leven, Harms en zit hier niet op het weblog je te vermaken met dat getreiter. Voor mij is het weer afgelopen uit met jou! Miezerig mannetje!!

  Reactie door Gloria — zondag 3 september 2006 @ 1.44 uur

 57. @ 51

  Applaus Hermie Kreeft! Zet ‘m op!!!

  Weg met dat uitgeholde kapitalisme, met die uitgeholde mensen en die uitgeholde maatschappij. Die zaak moet OMVER geworpen worden.

  Reactie door Gloria — zondag 3 september 2006 @ 1.51 uur

 58. Pool — zondag 3 september 2006 @ 1.21

  Je verzint er weer een hoop zelf bij (Het opvoeden van kinderen is een hobby, …..wat heeft de belastingbetaler nou met mijn kinderen te maken, en wat te doen als men ongewenst kinderen krijgt, dan krijg je zeker wel geld want het is in principe niet je gewenste kind.
  ). Volgens mij licht het probleem bij jou zelf. Je moet gewoon lezen wat ik opschrijf. Als wij als belastingsbetaler alle werkzaamheden van alle huismoeders in Nederland gaan betalen, dan wordt het een flink uitgebreid pretpakket. Ben benieuwd of je dat aan de rest van Nederland kunt verkopen.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 2.03 uur

 59. Gloria — zondag 3 september 2006 @ 1.44

  Betaalbaarheid Gloria. Jij doet alsof wij als samenleving een boom hebben waar allemaal geld aan groeit en dat we daarmee al die moeders in Nederland per individu financieel kunnen helpen. Ga je eens verdiepen in economie. Dan snap je dat. Maar waarom moet ik dat eigenlijk nog uitleggen aan iemand die Castro (iemand wiens broer nota bene met invoering van kapitalistische middelen enige vorm van inkomen heeft vergaard voor Cuba) zit op te hemelen. We hebben inkomsten nodig Gloria. Welvaart. En alleen de zwakkeren die niet (meer) in staat zijn om mee te helpen mogen werkeloos zijn. De rest moet gewoon werken voor zichzelf en anderen.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 2.22 uur

 60. Hermie Kreeft — zondag 3 september 2006 @ 0.53
  De VVD wil via de “gratis kinderopvang” alle vrouwen weer naar de fabriek schoppen.

  De SP is ook voor “gratis kinderopvang” en iedereen weer aan het werk krijgen. Jullie hebben echt een LEESPROBLEEM. Of maken jullie nu duidelijk dat de SP nog een tweede programma heeft dat dit programma vervangt zodra de verkiezingen gewonnen zijn.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 2.30 uur

 61. Harms, kort en goed betekent delen voor jou, dat ik zonder pardon en met inlevering van veel, voor nop, mijn eigen
  kinderen opvoedt, die dan straks jou gaan
  ondersteunen met aow voor je oude dag, of
  elke andere denkbare hoogst noodzakelijke
  uitkering en ondersteuning.
  Jouw tegenprestatie is dan dat je net zo-
  als de vader/moeder van elk kind trouwens,
  ook belasting betaalt voor kinderbijslag
  en onderwijs van die kinderen.
  Je verkijkt je enorm als je denkt dat ou-
  ders rijk worden van een beetje Kinderbij-
  slag of indirect incasseren via de kind-
  bijdrage vanuit een Studiefinanciering,
  voor velen met lening om de studie zo vlot
  mogelijk te kunnen doorlopen.
  Stop maar met je egocentrische gedachten-
  gangen, ze slaan hier al lang niet meer aan en ‘reageren’ zal ik blijven of je me
  nu wel of niet er persoonlijk op aan-
  spreekt, want dat is nl. wat dit log aan
  de gang houdt, zoals je weet.

  Frank, waar Kris mee te maken heeft is be-
  hoorlijk ernstig en jij geeft blijk dit
  ziekteproces niet te kennen en ook niet dat mogelijk zelfs een partner, als die er
  zou zijn, niet eens 40 uur (zonder reis-
  tijd) van huis kan, doordat er mogelijk
  zelfs af en toe een één-op-één hulp nodig
  is en medicijnen echt onvoldoende zijn om
  evt. ook een gezin goed te laten funktio-
  neren. Van de zotte is het dan om afgezien
  van vakondersteuning, dan wel Thuishulp te
  moeten huren. Logisch dus, dat dan de part
  ner inspringt, in goede en kwade dagen,
  voorzover mogelijk. Voor de meest dichtbij
  betrokkenen is de mentale belasting door-
  gaans heel erg zwaar, hetgeen ontzettend
  vaak over het hoofd wordt gezien en niet
  zelden leidt tot ook ernstige stressklach-
  ten bij de gezinsleden en dat kunnen er
  meerdere zijn. Jouw mededogen dus ook tav
  deze categorie tav hun inkomen vind ik dus
  zwaar onder de maat. Verdiep je eens in ‘n
  praktijkgeval en ik wed dat je nog je
  diensten gaat aanbieden aan patiënt of de
  verzorgende, nee Frank, een dergelijke op-
  stelling had ik niet van je verwacht, jam-
  mer….jammer…! Zodra je je bezonnen
  hebt en mogelijk is het daar vandaag een
  goede dag voor, laat ons dan eens weten tot welke medemenselijke gedachten je ge-
  vorderd bent…sterkte!

  Reactie door Madelief — zondag 3 september 2006 @ 5.59 uur

 62. De ambtelijke huishouding van de gemeente
  Nijmegen, olv Guusje ter Horst, heeft de
  zaak besproken en intern afgehandeld, ver-
  moedelijk net zo als in het bedrijfsleven.
  Daar gaat dat dan ook eerst met een waar-
  schuwing en bij herhaling om een discipli-
  nair schrijven en vervolgens, indien nodig
  een maatregel. Is die niet aan de orde,
  worden er juridische stappen genomen en
  vindt er officiële rechtspleging plaats.
  Zo zal elke burger vader of moeder trachten de schade tot een minimum te be-
  perken, maar in aanhoudende herhaling is
  er geen pardon meer te verwachten.
  Bovendien zijn ons geen details bekend.
  In de praktijk blijkt het nl. mogelijk,
  dat vrouwen een leverfunktiestoornis heb-
  ben die zou duiden op drankmisbruik, maar
  niet te preciseren valt, door een aange-
  boren afwijking die dezelfde onderzoeks-
  resultaten te zien geeft als bij alcohol-
  misbruik. Krijgt iemand q.q. een warme
  lunch aangeboden, met (ongemerkt) alcohol
  in de soep, of in het gerecht verwerkt, en
  wordt er slechts een half glas wijn van
  luttele procenten alcohol gedronken, met
  koffie toe, waarbij chocola met drank wordt gepresenteerd, kan het eindresultaat
  al desastreus zijn. Ook een niet goed wer-
  kende schildklier, zonder dat men dat weet, kan ‘uitslagen’ anders weergeven dan
  normaal. Privé kan men daar de huisarts
  onderzoeken naar laten doen ter bevesti-
  ging. Mocht dus de Raad na diverse eigen
  onderzoeken en gesprekken gemeend hebben,
  dat hier absoluut geen opzet in het spel
  of zelfs verbazing over wat fout ging, dan
  heeft men intern ‘snelrecht’ toegepast en
  daar is op zich helemaal niets tegen, en
  nog ‘kostenbesparend’ ook.
  Vergeet niet dat bij vrouwen heel gemakke-
  lijk ook zelfs één glasje sherry volkomen
  fout kan vallen als men moe, na het werk,
  op een veel te lege maag, dat zou drinken:
  gewaarschuwd dus iedereen. Als iedereen
  voor van alles en nog wat openlijk aan ‘n
  schandpaal zou moeten, is het einde zoek.
  Dan geldt: wie meent te staan, ziet toe
  dat hij niet valle!
  Guusje moet alleen goed opletten, wat ze
  krijgt voorgeschoteld, door wie en hoe, en
  dat beslist niet alleen tijdens de lunch,
  waarvan acte!
  Guus ga naar huus, want die stieren staan
  te brullen, en dat komt alleen maar door-
  dat ze niets anders hebben om over te…..
  práten!
  Als van een doofpot sprake zou zijn, maar
  het niet is, maken er in Verkiezingstijd
  mensen graag een stoofpot van en kan er
  wel eens een bedorven kliek in zitten:
  niét happen dus!
  Beter delen begint bij beter zaken in pro-
  porties kunnen zien!

  Reactie door Madelief — zondag 3 september 2006 @ 6.22 uur

 63. Goeden morgen vrienden SP.

  Na alle er toe doende en niet toe doende commentaren, is er maar één conclusie, Nooit reageren op lieden die geen inzicht hebben. Wie dat zijn dat moet U zelf uitmaken.
  Het concept verkiezingsprogramma, daar gaat het om.
  En dat zit goed in elkaar.
  Daarom wil ik op deze nogal duistere zondag morgen U allen oproepen om de komende tijd Uw strijdlust in te zetten om van dit wanstaltige kabinet af te komen.

  Reactie door Ouwe Dirk — zondag 3 september 2006 @ 9.14 uur

 64. Weet je wat ik nu totaal niet begrijp van de PvdA en al die regeringspartijen.
  Mensen korten op hun uitkering zodat ze wel aan het werk gaan.
  Dat houdt impleciet in het verwijt dat mensen die niet werken dit dus ook wel niet zullen willen.
  Waar slaat dat op als werknemers verdommen om bijvoorbeeld 50 plussers niet aan te nemen.
  Vervolgens gaan ze diezelfde werkgevers subsidie GEVEN om iets te doen waar ze volgens de wet verplicht toe zijn en ze nu niet doen.
  Ze mogen namelijk geen leeftijdsdiscriminatie toepassen.
  De een wordt gestraft om redenen waar hij/zij GEEN invloed op heeft door die werknemers en de werknemers worden beloond omdat zij zich niet aan de wet houden. Dit is een omgekeerde wereld en een m.i. ‘hufterige’streek. We zouden ‘hufterig’gedrag toch aanpakken? Niet dus we paaien en geven nog meer geld aan hen die het niet nodig hebben.
  Zo ook met de 500 euro voor iedere werkende hoge en lage inkomens.
  De onderkant jaren op de nullijn ook AOW-ers etc en nu dat gestolen geld teruggeven aan al degenen die al werk hebben. Van hoog tot laag krijgen ze er 500 euro bij.
  Wie het begrijpt mag het zeggen, ik begrijp het dus niet. Mensen die al werken en een goed salaris verdienen, een hoge opleiding hebben behoeven toch niet gestimuleerd te worden met een douceurtje van 500 euro
  Gedachtenkronkels liggen m.i. hieran ten grondslag en sociaal is het allerminst. Ik hoop dat de SP hier toch echt iets tegenin gaat brengen.

  Reactie door Henny — zondag 3 september 2006 @ 9.28 uur

 65. Harm, kinderen opvoeden is een hele belangrijke en zware en verantwoordelijke taak, zeg nooit dat het geen werk is,ik zie liever dat alleestaande vrouwen met kinderen een uitkering krijgen(zolang de kinders klein zijn) dan dat ze worden gedwongen te werken, veel kinderen ontsporen als er geen goed toezicht is en dat begint al heel jong, het komt ook de maatschappij ten goede als kinderen goed worden begeleid en niet van hot naar haar worden gestuurd omdat de moeder geen tijd heeft.

  Zelf heb ik ook 2 kinders opgevoed en ben er altijd voor ze geweest maar ik had nog een man met een baan dus ging dat, en voor de luxe wilde ik niet werken, mijn kinderen waren belangrijker, en reken maar dat kinderen grootbrengen energie VREET.
  dus het is weldegelijk werk

  Reactie door carla — zondag 3 september 2006 @ 10.03 uur

 66. @49
  Misschien nu we toch bezig zijn wat de Burgemeester van Arnhem(VVD)in de doofpot heeft gezet van haar politie korps.
  Dat is veel en veel erger.
  Maar goed weer terug keren naar het onderwerp.

  Reactie door Jofel — zondag 3 september 2006 @ 10.05 uur

 67. @40
  Want iedere persoon of machine (fabriekswerkers, topmensen in het bedrijfsleven tot en met het premierschap) kan vervangen worden voor betere.
  ……………………………………….
  De onmisbare en de beste liggen op het kerkhof.

  Reactie door Jofel — zondag 3 september 2006 @ 10.12 uur

 68. @8 Het geven van kinderbijslag aan mensen met een jaarinkomen van meer dan 100.000 euro is volgens de SP niet nuttig. “Deze mensen zitten in de luxe positie dat zij het meestal niet eens merken dat ze het ontvangen,” stelt Kant. “Dat belastinggeld is echt beter besteed aan gezinnen met de laagste inkomens.” Zonder een cent extra uit te geven kan de kinderbijslag met € 260,- omhoog voor gezinnen met een inkomen tot 20.000 euro, waardoor het totale basisbedrag bedrag € 1269,24 wordt. Dit bedrag wordt vervolgens afgebouwd tot het bedrag van de huidige kinderbijstand (€ 1009,24) bij een inkomen van € 60.000,- en vervolgens tot € 0,- bij een inkomen van € 100.000,- of hoger.

  Uit recent onderzoek van het tv-programma Netwerk blijkt dat maar liefst tweederde van de bevolking voor een inkomensafhankelijke kinderbijslagregeling is. Ook is er brede steun voor de gehanteerde grens van € 60.000,- als omslagpunt. (zie voor het plan uit 11-2004 http://www.sp.nl/nieuws/nwsoverz/div/kinderbijslag_voorstel_SP.pdf

  Reactie door Paul Ulenbelt — zondag 3 september 2006 @ 10.27 uur

 69. @33 en @54 leer eerst zelf even lezen. Ik heb niets gezegd over een dronken burgemeester, maar aangegeven dat het geen SPer was. Ik vind het wel lachen dat niemand met rekenvoorbeelden e/o naar tabellen kan verwijzen over inkomensafhankelijke politiek. Het is toch echt wel belangrijk om te weten wat voor consequenties dit voor iemand heeft, voordat hij zijn stem geeft. Dit is een heel zwak en eng punt in het verkiezingsprogramma. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. er zitten op dit forum ook lieden die nog nooit gewerkt hebben en alleen hun hand ophouden.Toch willen ze een inkomen gelijk aan hen waar de wekker elke dag afloopt. Dit is niet eerlijk. Er moet een prikkel blijven om te gaan werken.

  Reactie door robert b — zondag 3 september 2006 @ 10.37 uur

 70. Van mij mag CDA/VVD weg, maar toch neg wat geode dingen aantippen.

  * schoolgeld 16 en 17 jarige afgeschaft

  * Wet Hillen ingevoerd. Speciaal voor mensen met een eigen huis en geen aanvullend pensioen. (en geen huursubsisie)

  Reactie door robert b — zondag 3 september 2006 @ 10.41 uur

 71. Even reageren op robert @63 @62.

  Wat bedoelt U met, dat er lieden zijn die nog nooit gewerkt hebben?
  Is volgens U, iemand die met het hoofd werkt geen arbeider?
  Het spijt me maar dan heeft U nog niet goed nagedacht.
  Zijn er volgens U alleen maar twee punten van belang?

  Reactie door Ouwe Dirk — zondag 3 september 2006 @ 10.57 uur

 72. @63
  Snap het niet eerst loop je te klagen dat je als modaal verdiener de afgelopen jaren vreselijk gepakt bent.
  Mijn kinderen zijn groot dus als modaal heb ik ontzettend veel ingeleverd.
  En natuurlijk kan je het fooitje zien als positief maar het is toch de vreselijke veel – aftrekken van een klein +.
  Dat jij daar nog intrap.

  Reactie door Jofel — zondag 3 september 2006 @ 10.57 uur

 73. En ook nog dit, Mensen met een eigen huis krijgen geen huursubsidie, die moeten de hypotheek afbetalen.

  Reactie door Ouwe Dirk — zondag 3 september 2006 @ 10.59 uur

 74. @62
  Het is duidelijk dat bij jou vrouw die prikkel niet aanwezig is.
  Want je loopt een beetje te zeuren over een tabelletje.
  Schijnbaar gaat het nog prima met jullie anders had je vrouw met beiden handen dit baantje aan gegrepen om te nemen.
  En de SP is nog niet aan het regeren dus ik zou maar uitgaan van de huidige stand wordt het anders kan ze altijd nog stoppen.

  Reactie door Jofel — zondag 3 september 2006 @ 11.06 uur

 75. @68
  Dat is duidelijk de stem van Robert hebben we.
  Want die komt samen met het inkomen van zijn partner niet boven de 60000 Euro.
  Sterker nog hij gaat er op vooruit.

  Reactie door Jofel — zondag 3 september 2006 @ 11.22 uur

 76. @carla — zondag 3 september 2006, 10.03,

  Als je dezelfde carla bent, die hier geregeld reageert, dan vind ik het fijn dat je de laatste tijd zo af en toe ook eens hele redelijke dingen zegt. Hierbij slaat “redelijk” niet op een links of rechts standpunt, maar de manier, waarop je het beargumenteert.

  Als je je “tegendraadse” standpunten op eenzelfde wijze zou onderbouwen als je “draadse”, heb je een grotere kans dat er naar je wordt geluisterd op dit weblog.

  Positief neveneffect zou zijn, dat het de discussie wat prettiger en vriendelijker zou maken. Ongenuanceerde provocaties lokken alleen maar ongenuanceerde reacties uit, die op hun beurt ook weer ongenuanceerde reacties oproepen. En ik denk, dat we daarmee alleen maar verder van huis raken. Wie daar op uit is, moet natuurlijk lekker doorgaan met provoceren. M.i. laat “links” zich wat dit betreft ook niet altijd onbetuigd, maar is dat – op dit weblog, althans – doorgaans geen actie, maar een reactie.

  Maar misschien ben je een andere carla.

  Reactie door Wilbert — zondag 3 september 2006 @ 11.41 uur

 77. @38: met hetzelfde recht waarmee U de intenties van de SP betwijfelt, betwijfel ik Uw intenties het beste met ons en de SP voor te hebben.

  Reactie door william — zondag 3 september 2006 @ 11.42 uur

 78. 64. Ik was geloof ik nog niet echt ‘wakker’eenieder zal begrijpen waar in mijn bijdrage werknemers vervangen moet worden door werkgevers.
  Sorry voor de daardoor zeer onduidelijke bijdrage.

  Reactie door Henny — zondag 3 september 2006 @ 12.11 uur

 79. Het hebben en opvoeden van kinderen is een zware taak, maar niet een taak die de overheid per huishouden/gezin moet gaan financieren. Men moet altijd rekening houden of iets betaalbaar is. Sommige dingen moeten de ouders niet op de overheid afwentelen. Wel ken men een gezamelijke regeling treffen, zoals de kinderopvang die VVD/SP voorstellen. Noem het werk (wat verstaan we onder werk?), er zijn genoeg vrouwen die -gedeeltelijk- een betaalde baan hebben in combinatie met de opvoeding omdat dit ook zeer nodig is. Maar dat is een keuze. Het gaat er mij om dat eigen keuzes niet op de overheid moeten worden afgewendelt.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 12.14 uur

 80. 38. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

  Reactie door Henny — zondag 3 september 2006 @ 12.17 uur

 81. @robert b — zondag 3 september 2006, 10.41,

  Als ik u was, zou ik CDA/VVD niet weg willen hebben. Probeert u “ons” wellicht een beetje te paaien?

  Maar ik ben u gelukkig niet. Als kinderloze vrijgezel is afschaffing van schoolgeld niet het eerste, waaraan ik denk. Maar in het kader van solidariteit vind ik het niet per definitie verkeerd. Zo ook met gratis kinderopvang, hoewel ik me afvraag hoe ik “gratis” in dit verband moet interpreteren. Ik denk, dat ik er aan mag meebetalen en dat het dus niet 100% gratis is. Nogmaals: Vanuit het oogpunt van solidariteit heb ik daar geen problemen mee. Vanuit alleenstaanden bezien lijkt solidariteit mij alleen nog steeds éénrichtingsverkeer te zijn. Tegen de tijd, dat ik oud en hulpbehoevend ben, is mijn bijdrage aan uw kinderen misschien vergeten en wordt mijn kinderloosheid wellicht uitgelegd als “eigen schuld, (geen) dikke bult”, vooropgesteld dat ik dan nog kinderloos zal zijn.

  Op uw andere punt kan ik niet veel zinnigs zeggen. M.i. is er m.b.t. wonen geen sprake van beleid, maar van een loterij. En één opmerking vind ik “niet veel”, nog afgezien van de vraag, of het een zinnige is.

  Reactie door Wilbert — zondag 3 september 2006 @ 12.22 uur

 82. Waar ging het ook weer over.
  Beter delen!
  Dat zou kunnen betekenen dat er niet goed gedeeld wordt. Zongen wij vroeger op 5 December niet eerlijk zullen wij alles delen ik een beetje meer dan jij.
  Er wordt gesproken over welvaart maar in eerste instantie gaat het over “Welzijn”.
  De politiek zit al zo’n 25 jaar aan de sociale zekerheid te knabbelen. Dat vele mensen in ons welvaartslandje tot aan nek in de ellende komen te staan dat zal hen (de politiek) een worst wezen.
  Door toeslagen inkomensafhankelijk te maken, ondergraaf je de toeslagen zoals het met de uitkeringen geschied is. Iedereen kan de kreet Girogluren nog voor de geest halen. Een ieder heeft recht op een op een AOW of kindertoeslag
  alleen via de de inkomstenbelasting zal je het moeten rechttrekken.
  Als de politiek iederkeer de belasting tracht te verlagen dan zijn de kleine man/ vrouw het slachtoffer. Er is te veel toegegeven aan de hoge inkomens en dat komt door het asociale beleid van de laatste 25 jaar.
  Welvaart is te danken aan de stijging van het bruto nationaal product. Daar wij ook zo’n 25 jaar bezig zijn onze productie middelen in de buitenlandse verkoop te
  zetten kun je het met de welvaartsstijging in de toekomst het wel schudden. Maar wie ben ik? Ik ben maar een eenvoudige plattelander en die weten van hoed nog rand.

  Reactie door Henk.H — zondag 3 september 2006 @ 12.26 uur

 83. @ 3

  Het is net als met de bal, je kunt nog zo mooi voetballen onder lichtmasten voorzien van Essent-gelabelde energie van Moeder Aarde, het komt erop aan doelpunten te maken. Je moet de bal dus het werk laten doen en dat betekent je geld inzetten, bijv. op zwerfkapitaal en onroerend goed. Dat verdient (vast)goed.
  Met normaal werken krijg je dat nooit voor elkaar. Aansturen en anderen als loopjongens voor je laten werken that’s the thing people.
  Hoe was ook weer het gezegde? “Werken is voor de dommen”.
  Sorry maar ik ben na zoveel jaren cynisch geworden. Ik geloof er (bijna) niet meer in, maar ik werk wel door en ik verrek het anderen “kortdoordebocht” aan te sturen.
  Twee verschrikkelijke uitdrukkingen van de laatste jaren door het managemen: “kort door de bocht” en “aansturen”. Getverdemme.

  Reactie door Le citoyen — zondag 3 september 2006 @ 12.36 uur

 84. Werkgelegenheid, iedereen een baan, is een leuk idee.
  Maar – door de toenemende mate van toegepaste technische ontwikkelingen, en schaalvergrotingen, neemt de behoefte aan menselijke arbeid alleen maar af.
  Meer werkgelegenheid hier betekent meer werkeloosheid elders.
  Daarom, – wat echt nodig is, is een verdeling van de economie over onze hele planeet.
  Dat werkt beter dan ontwikkelingshulp en kan oorlogen en terreur voorkomen.

  Als we echt een betere wereld willen, zullen we moeten leren delen.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 3 september 2006 @ 12.40 uur

 85. Wilbert — zondag 3 september 2006 @ 11.41

  Wat ik nou zo jammer vindt is dat u mij niet gevolgd heb vanaf het moment dat ik hier kwam. Ik heb gezegd dat de SP een punt heeft en de VVD niet als zij zeggen dat ieder kind een minimaal onderwijs-niveau moet krijgen en dat rijk en arm in dezelfde klas zouden moeten zitten voor wat betreft leerplicht (Wat rijkeren op hun 20ste daarna doen met extra scholing is hun zaak). DAT zou in tegenstelling tot de individuele opvoeding wel gefinancieerd moeten worden door de belastingbetaler. Want alle kinderen mogen niet in KANSEN een te grote achterstand krijgen. Kinderen mogen niet benadeelt worden door de situatie van de ouders. Iedereen moet bij de geboorte een bepaalde ‘rugzak’ meekrijgen om op eigen benen te staan en te overleven. En voedt je de kinderen slecht op of onvoldoende, dan kun de ouders ook uit hun ouderlijke macht gezet worden (ze zouden GEEN kinderen moeten nemen als ze het niet aan kunnen). Vervolgens moet je met minimale ondersteuning ook iedereen van net-volwassen tot pensioen ook laten proberen om op eigen benen te laten staan. Dit allemaal gebeurt niet en daardoor worden kinderen onnodig benadeelt wat ook niet goed is. Ik kom hier om dit soort dingen op te steken en anderen met van mijn argementen te overtuigen. Maar als je het het niet met iemand eens ben wordt je verguisd. Ik praat graag met mensen waar ik het mee ONEENS ben. Daar wordt je slimmer van en dat zouden jullie ook moeten doen. Ik zie echter dat velen liever het SP-programma kritiekloos aannemen.

  Belachelijk dat het niet Carla is als ze het een keer (of veel vaker) met jullie eens zijn en niet met mij. Je moet berichtjes kunnen versturen zonder die onnodige steken. Als jullie gaan schelden doe ik het ook.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 12.44 uur

 86. Zo, het tweede stuk is ook gelukt.

  Wat ik nog zou willen toevoegen aan de bovengenoemde 33 punten, is:

  Ik ben voorstander van het invoeren van een basisinkomen voor iedereen. Maakt een heleboel sociale voorzieningen overbodig en geeft iedereen een betere kans zijn eigen leven te leiden, zoals hij dat zelf verkiest.
  Ook ben ik voorstander voor de invoering van een sociale dienstplicht, ook voor iedereen.

  Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen, die buiten hun werk ook nog een leuk inkomen hebben. Daar is niets mis mee, – maar bij de verdeling van de beschikbare arbeidsplaatsen dienen diegenen, die alleen en uitsluitend afhankelijk zijn van de opbrengst van een baan, voorrang te krijgen.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 3 september 2006 @ 12.50 uur

 87. @75 Waarschijnlijk wel Jofel,Paul Ulenbelt heeft het antwoord gegeven waar ik op wachte. Kijk de Sp wil meer zetels halen! Daar hebben ze jullie niet voor nodig, jullie stemmen toch wel SP. Schiet je pijlen op de zwevende kiezer. Ik weet ook wel dat mijn vraag prikkelend is. Veel collega’s van mij denken ten onrechte dat de Sp alleen maar voor de minima opkomt en Jan Modaal de lul is. Deze caregorie wil voorbeelden zien. alleen zo kan de SP deze groep aan zich binden. Denken jullie hier maar eens over na?

  Reactie door robert b — zondag 3 september 2006 @ 12.54 uur

 88. @ 85 robert b

  “Zweefkapitaal”

  Reactie door Le citoyen — zondag 3 september 2006 @ 13.03 uur

 89. @ 87 Robert b
  Je kunt op mij stemmen ;-) De SP moet inderdaad voorrekenen dat modaal bij ons in veilige handen is.

  Reactie door Paul Ulenbelt — zondag 3 september 2006 @ 13.23 uur

 90. NRC handelsblad vrijdag 1 sptember.
  Het kabinet wil gouden handdrukken voor topmanagers in de semipublieke sector zoals ziekenhuizen en woningcorperaties, niet aan banden leggen. Dat blijkt uit antwoorden van kamervragen.
  De Geus gaat niet in op de kwalificatie buitensporig. Hij verwijst naar …. van goed gedrag etc…..
  Zou bijstandsgerechtigden ook zoveel vertrouwen gegeven kunnen worden of wordt hier onderscheid gemaakt in vertrouwen ja waartussen eigenlijk.

  Lijst 2005
  F Osterop SWS woningc. 1.107.000 euro
  C Hinnen SWS woningc 1.012.000
  B Visser Icare th.en verpl.zorg 969.000
  K. Noordzij PGGM 641.000
  F.de Gruil Carint zorg. 585.000
  Gewezen bestuurder Kadaster 555.000
  F.Beekman Parteon woningc. 504.188
  H.Deinum Corp.Hold.Friesl. 518.000
  Gewezen best.Het Oosten woningcorp.
  440.865
  M.Rutgers Maxima Med. Centrum 440.000
  G. Bunnik Isala klinieken 375.788
  L. Elting Vlietland ziekenh. 355.221
  A.v.Usen Portaal woningc 343.000

  Ik weet alleen m.b.t. het maxima medisch centrum dat die financiele problemen zouden hebben na de fusie en bij de beoordeling van ziekenhuizen vorig jaar stond in groep 5, de groep met slechtste ziekenhuizen.
  Zo zijn we weer helemaal bij en hopelijk WAKKER.

  Reactie door Henny — zondag 3 september 2006 @ 13.41 uur

 91. @C Harms — zondag 3 september 2006. 12.44,

  Ik weet niet, waar u het over heeft. Ik had het tegen ene carla, van wie ik niet met zekerheid kon zeggen, of dat dezelfde is als die carla, die hier wel vaker reageert.

  Ik kan me indenken, dat u de indruk heeft, dat ik u niet vanaf het begin af aan heb gevolgd. Doorgaans kijk ik eerst naar de ondertekening, omdat ik de bijdragen van sommigen niet (meer!) de moeite waard vind om door te lezen. Dit keer was ik dat vergeten. Wat ik uit deze toevalligheid concludeer, is dat u graag damesschoenen aantrekt. Als de “C” van C Harms voor carla staat, is dat in mijn opvatting heel normaal. Tot op heden dacht ik steeds, dat u een man was. Daar ben ik nu niet meer zo zeker van.

  Hoe dan ook, wat iemand met wisselende ondertekening ook moge beogen, ik ga niet zitten raden of de één wellicht dezelfde is als de ander. Deze reactie is dus aan u gericht, C Harms, en niet aan ene carla.

  Op inhoudelijk gebied kan ik u melden, dat ik nu lang genoeg in uw truc ben getrapt om de aandacht van “beter delen” af te leiden. Alleen dáárom al ga ik er niet op in, nog afgezien van dat het het gebruikelijke gelul lijkt.

  Reactie door Wilbert — zondag 3 september 2006 @ 14.16 uur

 92. @87
  Dat is best een goede stelling Robert.
  Maar dan ook een duidelijke uitleg van de SP.
  Helaas en vooral bij de CDA ontbreekt die duidelijkheid ook omdat ze graag met de VVD verdergaan als je ziet hoeveel modaal in heb moeten leveren de laatste 4 jaar dan is dat niet mis.
  Op zich zelf is dat niet leuk maar als dat geld gebruikt wordt om mensen die het een stuk minder hebben te helpen heb ik daar wel vrede mee
  Helaas en dat kan ook niet anders dan met de VVD in de gelederen is men bezig mijn geld en jou geld naar de hoge inkomens te schuiven.
  Ook nu de 3 % belasting verlaging van de VVD waar pakt men die op de hoogste schijf waar je in valt of op de laagste .
  Dat maakt een hoop verschil Robert ik ga er van uit dat ze de hoogste pakken dat is voor iemand met 100000 Euro inkomen pak weg 3000 Euro,voor jou Robert is dat modaal 30000 Euro een verbetering van 900 Euro.
  Tel uit je winst.
  Het geld om dit te bekostigen haalt men weg uit de sociale voorzieningen.

  Reactie door Jofel — zondag 3 september 2006 @ 14.37 uur

 93. @91
  Ja Jofel, en voor die 3000 euro kan hij/zij heel wat meer broden kopen dan Robert met zijn 900. Immers een brood kost voor beiden hetzelfde

  Reactie door Irma — zondag 3 september 2006 @ 15.25 uur

 94. @92 Ulenbelt heeft een geode reactie gegeven. ik ben ook blij dat hij mij begrepen heeft. Maak niet dezelfde fout als de PvdA. Deze leggen hun AOW plan verkeerd uit, waardoor mensen die het niet treft denken de pineut te zijn Gaat hun stemmen kosten. SP let op dat dit niet bij jullie gaat gebeuren. Ga het land in en probeer Jan Modaal uit te leggen dat ze bij de SP goed zitten. Ga er ook vanuit dat maar weinig mensen uit ideologie stemmem, maar alleen op inkomen. Dus voorlichting geven!

  Reactie door robert b — zondag 3 september 2006 @ 15.55 uur

 95. @ 59 @79 Harms

  Ik zal het nog EEN keer uitleggen en dan mag ik hopen dat je het begrepen hebt.

  Je benadering is verkeerd! De ALEENSTAANDE ouder ontvangt niet alleen, maar zij geeft ook terug! Zoals iedereen die werkt! Dit werk is een vruchtbaar werk en staat in het teken van de toekomst. Het is een voorbereidend werk op de maatschappij. Dit mag niet onderschat worden.
  Het geld waar jij over zeurt is hetzelfde! Nu ontvangt de alleenstaande ouder een bijstandsuitkering. Waar ik het over heb is DATZELFDE geld over te hevelen naar de la van de Thuiszorg. Hierdoor krijgt dit werk naam (gezinsverzorgster) en dit geeft een ander plaatje voor de ‘oude dag’.
  Je gaat toch niet beweren dat de alleenstaande ouder niet bijdraagt aan de samenleving? Kinderen zijn geen kudde dieren die je samenbrengt in een stal.
  Juist de individuele opvoeding geeft een kind de meeste kans om uit de verf te komen. Nou, ik zou zeggen: belastingbetalers, kies maar! Al dat geld overboord laten gooien door de oorlogsmachine om daarna de lijken te tellen? Winst?? Het doorvoeren van de privatisering en leeggerooofd te worden door gewetenloze graaiers? Winst?? OF:
  terug naar kleinschaligheid waaronder ook ieder kind zich thuis mag weten op de plek waar het geboren is? En bewaar me!! Tegen een onbehoorlijk laag inkomen. En daar moet voor geschreven en gebedeld worden?
  Nou, nou… er zijn dus belastingbetalers die echt geen verstand van economie hebben!
  De jeugd heeft de toekomst en wat hebben we aan een opgefokte kudde ‘dieren’ die geen weet hebben van normen en waarden en alleen maar weggewerkt zijn door ouders en familie voor GELD? Nou, daar verwacht ik niet veel toekomst van… wel heel veel agressie en ja, dat komt weer ten goede aan de oorlogdfabriek. And so on…
  Geloof maar Harms, als alleenstaande moeders moeten bedelen, jazelfs smeken om hun kinderen op te mogen voeden en te begeleiden naar zelfstandigheid dan zijn we dus van God verlaten! Zij worden niet gehoord en gezien. Niet door de regering, maar ook niet door de belastingbetaler. Nou, een betere investering is niet mogelijk. Wie houdt dan niet zijn/haar hand op? De ambtenaar voor die 8 uur per dag? De werknemer? Wie niet???
  En toch zijn wij de enigen die hiervan beschuldigd worden. Wil je mijn jaaropgave zien? Alles gaat naar de belastingen op dat ene armoedige bedragje na! Daar mogen wij van leven. Nou, applaus weldenkend Nederland! Iedereen moet toch weten dat als je overal ALLEEN voor staat er geen sprake meer is van delen. Het is kiezen: of buitenshuis of binnenshuis. Beide zaken hebben met werk te maken.En waarom zou het werk achter een bureau met een beeldscherm MEER waard zijn dan de handen uit de mouwen thuis met levende wezens? Waarom? Omdat mensen zoals jij, Harms, geen hersens hebben.
  In plaats van met de zweep van je kindern verjaagd te worden, zou dit werk gekoesterd en ge-eerd moeten worden.
  Dit is een kwestie van opgroeien Nederland!

  Reactie door Gloria — zondag 3 september 2006 @ 16.43 uur

 96. Sorry jongens, dit wordt een beetje lullig, over sommige onderwerpen denk ik nu eenmaal anders, maar ik gebruik maar 1 naam en dat is mijn enige echte naam Carla, zo heet ik echt.

  Wilbert, als je goed lees moet je toegeven dat Harms een heel ander schrijfstijl heeft hij is veel uitgebreider.

  Graag wil ik hier ook serieus worden genomen , ik moet wel zeggen dat sinds ik op dit web zit

  ik sommige dingen anders ben gaan beoordelen, neem niet weg dat ik nog steeds vind dat deze regering ook goede dingen heeft bewerkstelligd

  Maar ook slechte, daar ben ik het ook mee eens.

  Reactie door carla — zondag 3 september 2006 @ 17.57 uur

 97. Wilbert — zondag 3 september 2006 @ 14.16
  U gaat uw gang maar met van alles over mij te denken wat niet waar is. Ga toch eens op de inhoud in.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 18.08 uur

 98. Gloria — zondag 3 september 2006 @ 16.43

  Afgestudeerd op dit onderwerp of zo? Het is niet realistisch.

  Reactie door C Harms — zondag 3 september 2006 @ 18.12 uur

 99. Bij sommige onderwerpen ben ik het ook eens met C.Harms, maar ik vind dat hij ook wel eens te hard oordeelt, maar wat ik niet leuk vind is dat er soms zo rot wordt gereageerd van opdonderen en wat doe je hier, als je een bepaalde mening heb, dat schelden vind ik maar niks hoor.

  En nogmaals ik ben Carla en dat is zelfs mijn echte naam. Ik schrijf onder 1 naam en ook nog eens , ik ben vrouw, 56 jaar en woon in Rotterdam ok?

  Reactie door carla — zondag 3 september 2006 @ 18.40 uur

 100. Goede plannen met een paar outtakes.

  2.4 Maatregelen worden genomen tegen ’strip- en sloopkapitalisten’, ter bescherming van werknemers en consumenten.

  Prima plan deze heren hebben alleen eurotekens in hun hart zitten en geen ruimte meer voor de belangen van de werknemers (en de gezinnen erachter).

  2.11 Exorbitante topinkomens en de groeiende tweedeling in inkomens worden aangepakt door alle werknemers onder de CAO’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens. CAO’s blijven algemeen verbindend.

  Prima plan, ik vind het prima dat iemand aan de top indien hij goed werk verricht recht heeft op een goed salaris, maar de idioot hoge bonnussen en pesioen vullingen moeten gewoon verboden worden.
  Terwijl het echte werk door de gewone man binnen het bedrijf wordt gedaan, en deze krijgen echter niks extra indien ze hun werk goed uitvoeren. Ook vind ik dat het aantal banen wat een lid van de raad van commissarissen heeft beperkt moet blijven tot maximaal 2.

  2.12 Het sociaal minimum wordt in 4 jaar met 10 procent verhoogd. De arbeidstijd wordt niet verlengd naar 40 uur.

  Ik ben niet tegen een 40 urige werkweek, maar deze mag de werknemer dan invullen naar zijn belang in overleg met de werkgever zodat hij/zij maar 4 dagen hoeft te werken ipv 5 en daardoor toch een extra dag heeft om met de kinderen iets te doen of zo.

  2.17 Door invoering van een werkbonus voorkomen we inkomensachteruitgang voor mensen die vanuit een uitkering gaan werken.

  Goed plan, want nu is het te aantrekkelijk om in een sociaal vangnet te blijven zitten, dankzij allerlei vergoedigen die dan wegvallen (of die vergoedingen moeten strenger aangepakt worden.)Ook werkweigering moet strenger aangepakt worden door de instanties.

  2.18 De pensioengerechtigde leeftijd blijft 65 jaar en vervroegd uittreden blijft mogelijk. Voor zware beroepen komt er een recht op pensioen na 40 jaar werken. Mensen die na hun 65e doorwerken krijgen dezelfde rechten en plichten als andere werknemers.

  Geef mensen die na hun 65e nog willen werken een belasting voordeel, ik kan met mijn werk wel tot mijn 70e werken maar ik haal daar op dit moment geen extra voordeel uit (zelf een kleine nadeel) indien ik dat zou doen.

  2.21 Goede kinderopvang is een basisvoorziening en wordt gratis.

  Fout, kinderopvang is geen basisvoorziening, maar is momenteel wel extreem duur. Indien ik mijn kind op de opvang wil sturen kost me dat 75% van mijn salaris (omdat manlief ook werkt), wij houden dus bijna niks extra’s over op mijn salaris, vandaar dat ik niet meer 36 uur fulltime werk maar 18 uur per week in welk mijn kind naar de crèche gaat of de oppas omdat dit goedkoper is zodat ik nog genoeg salaris overhoud.

  Verder ben ik meer voor dat 1 van de ouders vaker thuis is dit zorgt ervoor dat ze een ouderlijk opvoeding krijgen ipv het ff aandacht wat in een opvang gedaan wordt, dit bevorderd het groeiproces van het kind meer dan de opvang, verder zijn er nog meer voordelen ten opzichte van een opvang maar dan zou dit een te lang verhaal worden.

  2.24 De onbillijke keuringseisen waarmee WAO’ers de afgelopen jaren zijn herbeoordeeld, worden aangepast. Mensen die zijn herbeoordeeld krijgen de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

  Helemaal mee eens ik heb van dichtbij gevallen gezien die echt om te treuren waren, deze keuringen zijn gewoon idioot. 1 geval was van iemand die bijna geheel verlamd is maar toch voor 60% goedgekeurd werd nou ik vind het knap maar toch moet ze werk ervoor zoeken.

  Reactie door Chantal Hoogendorp — zondag 3 september 2006 @ 18.50 uur

 101. @carla — zondag 3 september 2006, 18.40,

  Ik wou en wil u geloven. Op de opgeworpen warrigheid mag u C Harms aanspreken. Daar voel ik me niet verantwoordelijk voor. Ik ga me – helaas voor u – niet bezig houden met het vergelijken van schrijfstijlen. Eerder had ik dat al aangegeven m.b.t. wel/niet Madelief “de echte” of zo, hoe spijtig dat ook mocht zijn, dus u bent niet de enige.

  Zeg nu zelf: Moet ik het geziek van anderen corrigeren? Daartoe voel ik me noch geroepen noch in staat.

  Ik kan u alleen succes wensen. Bij deze.

  Reactie door Wilbert — zondag 3 september 2006 @ 20.30 uur

 102. De laatste paar jaar zie je de rijken steeds rijker worden, de armen armer worden.

  De zorg wordt duurder, de bureaucratie groter en wie is er de dupe van ? Niet de gene aan de top, maar jij de man onderaan.

  Nu is er (eindelijk) sprake van het verminderen van de Hypotheekaftrek.
  Dit is ook genoemd door de SER dit jaar.
  Iemand met een royaal inkomen (laten we zeggen 100.000 Euro) heeft toch geen aftrek van z’n Hypotheek meer nodig ?

  Goede kinderopvang ?
  Is het niet belangrijker dat de ouders tijd hebben voor hun kinderen, dan ze naar een opvanghuis te sturen ?
  Maar dat wil Den Haag niet, want we moeten Economische Groei hebben, maar dat gaat ten kosten van de geestelijke en emotionele gezondheid van ons duurste bezit, de kinderen…

  Pensioenen ?
  Zit er iemand met jou zuur verdiende centen te speculeren, zakt de markt in en jij meer betalen om zijn fouten goed te maken…
  Deze persoon die zo goed is in zijn werk is heeft niet een modaalinkomen neem ik aan…

  Opkopen en verkopen van bedrijven ( koop en sloop).
  Ik koop een bedrijf, gooi weg wat niet genoeg geld opleverd en verkoop met veel winst, ten koste van de “gewone” man/vrouw die het al zo moeilijk heeft met het rondkomen in deze periode.

  De regels voor reclame voor lenen worden aangescherpt en geldleenreclames op radio en tv verboden
  Goed idee…
  Het is te makkelijk om nu een lening te nemen en het is ook zo “goedkoop”.
  Er zijn nu kinderen van 16 jaar die een torenhoge schuld hebben. Denk je dat die ooit van hun schulden afkomen ?
  Eens schuld altijd schuld of je moet een mooie prijs winnen in de loterij

  De JSF, een vliegtuig waar we (nog steeds) niet de specificaties van weten, want het is nog steeds in de testfase, alsmede de prijs !
  Terwijl we nu de Eurofighter kunnen aanschaffen, die (a) al stukken goedkoper is dan de JSF nu op het moment kost, (b) we de specificaties weten en (c) toerijkend is voor een relatief klein leger als Nederland. Moeten wij echt STEALTH vliegtuigen hebben ? Waarvoor ?
  Stealth is alleen handig als je een aanval wilt beginnen op een land met een goed Radar defensie… En denk je nou echt dat Nederland ooit nog een oorlog gaat beginnen ?

  Reactie door Tim — zondag 3 september 2006 @ 21.10 uur

 103. @ 96 carla

  Noem dan eens 1 goed ding wat dit kabinet bewerkstellig zou hebben, ‘k ben benieuwd.

  Reactie door Pool — zondag 3 september 2006 @ 22.12 uur

 104. @ Harms
  Zie het wat breder. Als je in een verzorgingstehuis terecht mocht komen is het toch prettig dat je door iemand wordt verzorgd. Als jij niet voor nageslacht zorgt is het toch goed dat een ander dat doet. Daarvoor betalen is toch een investering in je eigen verzorging in de toekomst?

  Reactie door Paul Ulenbelt — zondag 3 september 2006 @ 23.18 uur

 105. Paul Ulenbelt — zondag 3 september 2006 @ 23.18

  Iedere Nederlander moet nadat hij school heeft verlaten en gaat werken geld op zij leggen voor zichzelf, voor later en voor degenen die zelf niet kunnen werken (zwakkeren) of niet genoeg geld hebben om opzij te leggen (door pech). Dan is het hele probleem opgelost. Maar nee, de meeste Nederlanders denken: “ik wil nu feesten (vakantie, luxe etc) en dan wordt het straks wel voor mij geregeld.” Mensen, neem toch eens die verantwoordelijkheid zelf en maak keuzes. Verwacht niet steeds wat van de samenleving en dan is er misschien nog genoeg als het nodig is. Nu feesten of straks. En dan niet klagen als je al het geld hebt opmaakt. Desnoods zou ik nog een cursus met geld omgaan voor iedere burger (inclusief mijzelf) willen invoeren. En als je rijker wil worden zul je toch iets moeten hebben waar de samenleving op zit te wachten. Niets is gratis en anders krijg je de rekening later of je kinderen. Ik ben overigens niet rijk. Ik wil ook wel meer verdienen, maar dan wel eerlijk en niet op de criminele manier (ten koste van mensen) waar veel rijken van worden beticht (soms terecht, soms onterecht).

  Ik ben trouwens een man en de C staat voor mijn naam.

  Reactie door C Harms — maandag 4 september 2006 @ 0.18 uur

 106. De pensioenfondsen; een derde werkgevers een derde werknemers en een derde gepensioneerden. Geen werkgevers lijkt me pensioen is uitgesteld loon, de vakbonden en ouderenbonden moeten dit beheren. Zoals het er staat alleen werknemers is niet duidelijk genoeg, de vakbonden, ondaks gebreken, zijn de organisaties van de arbeidersklasse.

  Atte Houtsma; bestuurslid blg abvakaba Amsterdam Thuiszorg.

  Reactie door Atte Houtsma — maandag 4 september 2006 @ 0.18 uur

 107. C Harms — maandag 4 september 2006 @ 0.18
  Dan is het hele probleem opgelost.

  Het probleem van zorg voor ouderen en zieken. Er moet een sociale voorziening/vangnet voor iedereen zijn. Maar die moeten we wel met zijn allen opbrengen. En niet onnodig gaan gebruiken.

  Reactie door C Harms — maandag 4 september 2006 @ 0.22 uur

 108. Pool, 1 ding? werkgelegenheid, Ik moet wel zeggen dat ik mij meer verdiep in de regionale politiek dan in de landelijke, maar wat ik wel om me heen ziet is dat mensen nog steeds zorg en huurtoeslag krijgen , en de mensen die ken en dat krijgen hoor ik niet klagen , ik geef toe dat het allemaal wat moeilijker is omdat je er zelf meer voor moet doen (formulieren invullen enzo) maar ook dat went wel hoor.

  Reactie door carla — maandag 4 september 2006 @ 10.05 uur

 109. @ 108 carla

  Wat werkgelegenheid, ga eens navragen bij de CWI’s dan valt dat vies tegen, ja er is wel wat werkgelegenheid bijgekomen maar dat is seizoenarbeid en die leugens over dat wij bovenaan staan met de minste werkloosheidscijfers, dat zegt men in Belgie, Luxemburg en meerdere landen ook.
  Voor wat betreft de zorg en huurtoeslag…als dit kabinet niet die nieuwe zorgverzekering door onze strot had geduwd dan was alles veel beter geregeld en waren de mensen vele malen minder geld kwijt en kregen zij meer zorg, zo ook met het huurstelsel.
  Dus al met al ze hebben geen donder bereikt met wat in het regeerakkord van hun stond, alleen de graaiers zijn erop vooruit gegaan door dat ze de gelegenheid krijgen om meer te graaien.
  Het enigste wat ze bewerkstellig hebben is voedselbanken, tweedracht gezaaid, kloof tussen arm en rijk groter gemaakt, de rijken rijker de armen armer, en een zeer egoistische maatschappij hebben ze gecreeerd met hun normen en waarden beleid.

  Natuurlijk moeten die mensen zorg en huurtoeslag krijgen ander is de helft van Nederland dakloos en lopen met allerlei enge ziektes rond.
  Een advies blijf bij je locale politiek en laat de landelijke politiek maar aan andere over want je snapt er werkelijk niets van.
  Carla ik zal de vraag wat simpeler maken,….Weet je waarom mensen zorg en huurtoeslag ontvangen… ik wacht op je antwoord.

  Reactie door Pool — maandag 4 september 2006 @ 13.24 uur

 110. @ 105 C. Harms

  Ik ben het helemaal met je eens klopt als een bus wat je weer schrijft, geweldig je bent een genie.
  Einde discussie
  Ga zo door meneer Harms.

  Reactie door Pool — maandag 4 september 2006 @ 13.42 uur

 111. Heer C. Harms, de insteek om te sparen is
  leuk en kan een poos goed gaan, als je al-
  leen voor jezelf zorgt.
  Diegenen die de verantwoordelijkheid op zich nemen om bij te dragen aan de volgen-
  de generatie, met mogelijk ook vele nade-
  lige gevolgen voor de eigen levenswandel,
  doen dit tweeledig, uiteraard! Kinderen op
  de wereld zetten vinden ze natuurlijk ook
  leuk, afgezien van die verantwoording!
  Echter zelfs in vele ‘kleine’ huishoudens
  viel er vroeger ook nog wat te sparen, maar het verzorgers dwingen van vakanties
  in hoogseizoenen, maakten voor velen ‘nor-
  male’ vakanties al onmogelijk en waren zij
  al lang blij als het financiële plaatje
  per maand rond te krijgen was, en leverden
  dan evengoed al aan luxe en hobby’s behoor
  lijk in. Daar waar praktisch alle door de
  samenleving geachte ‘normale zaken ‘ niet
  meer ‘normaal’ gefinancieerd kunnen worden
  en gezinnen met schoolgaande/studerende
  kinderen, ook zonder mogelijkheid van gra-
  tis vervoer, met onvermijdelijke hoge on-
  kostenrekeningen worden geconfronteerd, benoemt men dat met ‘stille armoede’, dan
  rest slechts nog tv kijken en op de eigen
  stoep proberen frisse lucht in te ademen.
  Dan, meneer Harms, wilt u de persoonlijke
  huishoudboekjes van gezinnen niet zien!
  Dan worden die gezinnen soms ondershands
  gesteund, zonder dat ook dát zelfs hoeft op te vallen, zodat zij zich niet gegeneerd voelen. Weinigen die nog de gave
  bezitten te ‘zien’ en te ‘handelen’ naar
  bevind van (wél zeer armoedige !) zaken !
  Dan worden ouders/opvoeders/verzorgers ge
  confronteerd met het doorgeschoten indivi-
  dualisme !
  Geen mens die de computerspelletjes voor
  anderen gaat betalen, logisch! Maar dan nog, als het een aan huisgebonden gehandi-
  capte betreft, is daar niets op tegen, ab-
  soluut niet!
  Maar soms Sinterklaas kunnen spelen, ont-
  spanning van mensen daardoor op het gezicht kunnen lezen, eens een gezellig
  avond op touw kunnen zetten voor anderen is een voorrecht en heet ‘omzien naar el-
  kaar’.
  Meneer Harms, u weet niet half hoe ook
  graag min-vermogenden zélf veel meer uit-
  nodigend zouden willen zijn om uitgerekend
  dát aan anderen te willen doen, maar waar
  de rekening van de bank bijna praktisch al
  tijd op ‘rood’ staat, door wéér onverwach-
  te tegenvallers.
  Meneer Harms, tuinman spelen, voor iemand
  die absoluut niet meer achter de geraniums
  vandaan kunnen komen, kan soms ook met heel eenvoudige middelen,of dat onverwacht
  gebrachte blommetje of fruit, kip of ha-
  ring!
  Meneer Harms, hoe zou u dealen met dit soort omstandigheden als het u zou over-
  komen en nu al blij, dat mijn koters voor
  u al tien jaar aan de slag zijn?
  Groeten van dit papieren blommetje!

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 13.50 uur

 112. Ik wil even kwijt dat ik trots ben op de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma! De SP…daar kun je niet omheen

  Reactie door cynthia — maandag 4 september 2006 @ 14.53 uur

 113. @ 111 Madelief

  Perfect omschreven, bij heel veel gezinnen is het geld al op terwijl er nog een halve maand te gaan is.
  Ach en wat betreft Harms laat maar gaan, ‘t is allemaal dom gezwets.

  Reactie door Pool — maandag 4 september 2006 @ 21.13 uur

 114. Allereerst mijn compliment voor dit forum, dit heb ik bij de andere partijen nog niet gezien. Verder vindt ik het SP programma, net als de programma’s van de andere partijen waardeloos. De bemoeizucht en de idealen van de overheid blijven vreselijk, mijn programma ziet er als volgt uit:
  - iedereen betaald evenveel belasting, namelijk 25% (of zo iets) van je inkomen, verder NIETS
  - alle overige belastingen vervallen, dus BTW, accijnzen, OZ, etc., de koopkracht gaat er dus voor iedereen op vooruit, behalve voor de overheid natuurlijk..
  - iedereen heeft recht op een basis uitkering bij werkeloosheid/ziekte
  - iedereen heeft recht op een basis ziektekosten verzekering
  - iedereen heeft recht op een basis ouderdoms voorziening
  - er moet een verbod komen op openbare religie
  - kerken en andere nutteloze gebouwen inzetten voor daklozen etc.
  - bij internationale politiek alles wat met geloof te maken heeft niet respecteren, dus ook die christelijken uit de VS
  - verbod op dierproeven
  - verbod op eten van vis en vlees
  - rookverbod in openbare gebouwen opheffen of gescheiden ruimtes
  - internationale druk opvoeren om het gebruik van softdrugs wereldwijd toe te staan, dat is makkelijk voor op vakantie
  - versnelde invoering van nieuwe energiebronnen voor bijvoorbeeld auto’s (denk aan waterstof)
  - nergens subsidie op geven, ook geen kinderbijslag, landbouwsubsidie, studiefinanciering, etc.
  - geen vergunningenstelsel meer voor tv en radio
  - geen dure gebouwen en inventarissen meer voor de overheid (marmer, 56″ Plasma schermen om aan te geven wie bij welk loket terecht kan)
  - buma/stemra en dat soort organisaties afschaffen

  Leuk he, zo je eigen programmatje neerzetten, geeft wel aan hoever de politiek van mij verwijderd zit, en ik ben toch een rasechte kaaskop.

  Arend

  Reactie door Arend — dinsdag 5 september 2006 @ 3.11 uur

 115. Ik heb niet alles precies gelezen want er staat wel erg veel in het concept verkiezings plan over beter delen.
  Maar kan iemand die het weet mij misschien vertellen of de SP als zij gaat regeren dan direkt de voedselbanken afschaft of in ieder geval een eind maakt aan deze middeleeuwse vorm van armenzorg of wordt het zelfs met zgnd links kabinet nog steeds een kwestie van onderhandellen en handje klap,ik vind in ieder geval dat de SP nu ze zo groot aan het worden is en blijkbaar gaat regeren wel even duidelijk moet maken dat er helemaal niets te delen valt als niet eerst iedereen fatsoenlijk te vreten heeft en niet naar een of andere kerk of liefdadigheidsinstelling moet om zich zelf en zijn kinder vreten te geven dan pas kan en valt er iets te verdelen.

  Ik wacht af en hoop dat iemand mij kan vertellen dat de SP zodra zij gaat regeren een einde maakt aan deze schande !!!

  Reactie door BERTJE — dinsdag 5 september 2006 @ 3.52 uur

 116. @115: Een kwestie van kansberekening. Hoe groot is de kans dat dit onrecht wordt aangepakt door gristelijkliberaal rechts ? Hoe groot is die kans als een grote sterke SP mee de lakens uitdeelt ? Om onrecht het “gewone volk” aangedaan aan te pakken moet je toch echt bij “links” zijn. De rest staat in de telegraaf.

  Reactie door william — dinsdag 5 september 2006 @ 10.05 uur

 117. Ha Arend ! Ik weet nog een paar goeie. We moeten ook de wateroverlast afschaffen. En de zon en de maan ook. hebben we alleen maar last van. Neem nog een joint joh ! Slaap lekker.

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — dinsdag 5 september 2006 @ 10.35 uur

 118. Hallo Wim Kok,

  Voor het geval je dit nog niet wist, wateroverlast, zon en maan zijn vrij lastig aan te pakken en ligt momenteel nog buiten het bereik van de mens denk ik, al doen we ons best. Ik ga zeker nog een joint opsteken dat stimuleert de vrije geest en maakt ruimte voor vernieuwende ideëen, zouden ze in Den Haag ook eens moeten doen.

  Groet,

  Arend

  NB. Nog een aanvulling op het programma:
  - geen stemrecht voor mensen met een iq

  Reactie door Arend — dinsdag 5 september 2006 @ 13.10 uur

 119. Reactie door Arend — dinsdag 5 september 2006 @ 13.12 uur

 120. @ 114 Arend

  Je vergeet iets….iedereen een gelijk salaris ……ongeacht wat je doet of je minister bent of productiemedewerker iedereen gelijk loon, als je dat ookerbij wilt zetten dan is jouw plan ideaal.
  Kijk of ik 25% belasting betaal van 1500 euro inkomsten per maand, of ik betaal 25% belasting van 3500 euro per maand, kijk het is maar hoeveel je overhoud om van te leven.
  Ik denk dat je maar beter een nieuw programma kan schrijven en dan graag wat gedetaileerder succes Arend

  Reactie door Pool — dinsdag 5 september 2006 @ 14.33 uur

 121. @115 Bertje

  Klopt! Ik ben hier overigens bezig om het voor anderen beter te maken. Voor mijzelf zie ik weinig goeds in het vooruitzicht. Ik krijg ook geen antwoord op mijn vraag hier gesteld. Heeft Jan geen tijd? Of is er geen antwoord?
  De alleenstaande moeder als thuiswerkende en als alleenstaande daarna is en blijft de klos. Ook bij de SP.
  Ik was er al bang voor: toch krijgt zo’n rechts kabinet het voor elkaar om ALLES naar rechts op te doen schuiven. Langzaamaan verrechtst dit land van rechts naar links.

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 16.03 uur

 122. Dit hoofdstuk heb ik al gelezen in het concept verkiezingsprogramma. Wat ik mis is de leeftijdsgroep tussen de 40 en 50 jaar die een ww of bijstandsuitkering hebben. Ik vind namelijk ook dat iedereen die kan werken, dat moet doen. Dus ik pleit voor een voorrangspositie op de arbeidsmarkt voor iedereen met een bijstands of ww uitkering. Ik vind dat de arbeidsinspectie daar bij de werkgevers toezicht op moet houden. Volgens mij daalt dan de werkloosheid pas echt. Nu heeft de een alles en de ander niets! Dat moet echt anders in de toekomst SP!

  Reactie door Arlette van Eijseren — dinsdag 5 september 2006 @ 16.30 uur

 123. Alweer dat woord “kleinschaligheidsaftrek” als het om ondernemers gaat. Dat woord BESTAAT HELEMAAL NIET in de wet inkomstenbelasting. Zoveel aandacht voor de kleine ondernemer heeft de SP dus niet.

  Reactie door Jim — dinsdag 5 september 2006 @ 16.54 uur

 124. @ 120 Pool

  Nou dat gaat er mooi niet in, dat gekke idee van jouw, iedereen een gelijk salaris, bah. Kunnen we net zo goed met z’n alle gezellig om een kampvuurtje gaan zitten wachten tot er iets gebeurt. Of moet de harde hand gehanteerd gaan worden om mensen aan het werk te krijgen…….Volgens mij loopt dat niet goed af en daar hoef ik geen Nostradamus voor te heten.

  En wat wil je nu zeggen met “Kijk of ik 25% belasting betaal … om van te leven.”?

  En er gaan ook niet meer details in komen, het mooie ervan zit hem in de eenvoud…

  Reactie door Arend — dinsdag 5 september 2006 @ 16.58 uur

 125. @ 124 Arend

  Stuur jouw programma maar naar de VVD die hebben daar wel oren voor, want met jouw plan houd je alleen de tweedeling van onze maatschappij in stand, als je de regels voor iedereen gelijk wilt maken moet je dat ook doortrekken naar salaris e.d.ander blijft de ongelijke verdeling gehandhaaft precies wat er nu ook gebeurd.
  Neem nog maar een jointje en bljf zweven.

  Reactie door Pool — dinsdag 5 september 2006 @ 20.41 uur

 126. @115 Bertje en @121 Gloria
  Bestrijding van armoede staat bij de SP boven aan de agenda. De opkomst van de voedselbanken is een schandvlek. In een rijk land als Nederland zou het bestaan van voedselbanken niet nodig moeten zijn. In het verkiezingsprogramma staan veel voorstellen die de voedselbanken overbodig zullen maken. Verhoging van het sociaal minimum met 10%. Verbetering van de bizondere bijstand. Meer kinderbijslag voor de laagste inkomens. Afschaffing no-claim. Inkomens afhankelijke zorg premie. Allemaal maatregelen die ook armoede bestrijden.En een einde maken aan de voedselbanken. Overigens verdienen de vele vrijwilligers die het voedsel nu organiseren alle complimenten. Zij doen wat de rechtse politiek nalaat. Zij helpen concreet de mensen. Maar jullie hebben gelijk. De noodzaak om een beroep te doen op voedselbanken moet weggenomen worden. Wat niet in het verkiezingsprogramma wordt genoemd is dat de SP zich ook inzet voor verbetering van de hulp bij schuldsanering. Als de SP in de regering komt zullen de voedselbanken niet meer nodig zijn. Als no 11 op de lijst zal ik me daar persoonlijk voor inzetten.

  Reactie door Paul Ulenbelt — dinsdag 5 september 2006 @ 23.34 uur

 127. Paul Ulenbelt, alle partijen van links naar rechts hebben het het beste met de kiezers voor en iedere partij van links tot rechts heeft een sociaal program en noemt zichzelf sociaal, en rechtvaardig ook willen zij allemaal van de voedselbanken af en allemaal roepen zij schande, en allemaal hebben zij een plan om zo snel mogelijk een eind te maken aan de voedselbanken ik vindt het dan ook een zwakte bod van de SP om zoiets als honger in nederland op te gaan lossen middels onderhandellingen en wachten tot je aan de beurt bent, over honger ga je niet onderhandellen en ga je dus ook niet als discussiepunt gebruiken honger schaf je af dus ook de voedselbanken het lijkt erop alsof de SP de voedselbanken geacepteerd heeft en daar nu zelf als ze kan gaan regeren er nog even over wil gaan onderhandellen ik ga dus weer niet stemmen Paul want ik verwacht wel wat meer van mijn vertegenwoordigers als het om honger gaat,ik verwacht ook dat mijn volksvertegenwoordiger moet kunnen begrijpen dat de maat ook wel eens vol kan zijn en dat hij gewoon hardop durft te zeggen wie honger heeft in Nederland moet niet gaan bedelen maar naar de Albert Heijn op de hoek gaan en daar gaan eten met zijn kinderen.

  In ieder geval bedankt voor je reactie want nu weet ik in ieder geval het standpunt van de SP. de voedselbanken zijn dus een blijvend feit geworden geaccepteerd door alles en iedereen behalve door mij dan zeker.

  Reactie door BERTJE — woensdag 6 september 2006 @ 1.31 uur

 128. @ 126 Paul Ulenbelt

  De reactie van BERTJE gelezen? :lol:
  Ik hoop dat je ziet hoeveel waarheid daarin zit! Soms moet een partij eens uit z’n dak willen gaan. Ik heb schoon genoeg van dat zgn beschaafde Nederland, want hoe onbeschaafd worden velen in Nederland door de ‘beschaafden’ behandeld.
  Weet je waarom mensen naar de voedselbank moeten? Omdat de maandelijkse lasten in dit land te hoog zijn! Eerst de rekeningen en dan pas eten. Die Energiejongens… ga daar alsjeblieft wat aan doen!! Zij ruineren mensen. Ik heb het de hele winter koud omdat ik aan de eindafrekening moet denken het hele jaar. Minder huursubsisie, WEER vanaf juli j.l. hebben ze het ons weer geflikt!! Voor mij betekent dit WEER 18 euro meer huur per maand. En ga zo maar door!!! En mijn uitkering? Al jaren bevroren. Al jaren hetzelfde, terwijl alles duurder en duurder is en wordt.
  WANNEER GAAT EEN POLITIEKE PARTIJ EENS WOEDEND WORDEN???
  Wie kan het anders doen? Als ik het doe en ik ram de heleboel in elkaar op het gemeentehuis kan ik zitten! Word ik opgesloten. DUS DOE WAT!
  Laat die stemcomputers controleren en kom naar die camera. Spreek tegen het volk en zeg dat we VERLAKT worden door dit kabinet. VECHT VOOR LINKS, voor de SP en zet de boel eens op stelten. Het moet BASTA zijn met die graaiers.

  Paul Ulenbelt, ik blijf hopen. Maar ook op rectificatie van mijn WERK, als MOEDER/ THUISWERKENDE! Laat die keuze er zijn en breng dit werk onder bij de Thuiszorg.
  Oke, die gratis creche moet dan maar, maar weet dat de individuele opvoeding meer vruchten afwerpt voor de maatschappij. En dit mag niet meer door jullie onderschat worden. Nog eenmaal: de alleenstaande ouder ZIT NIET THUIS, MAAR WERKT THUIS.
  Durf als SP hier dan ook eens voor uit te komen, ipv op EEN lijn te gaan zitten met die rechtse ballen om de kinderen in de regeringsstal te donderen en de ouder te verlokken tot ander werk. Dit doet ieder kind tekort. Maar ook iedere allenstaande moeder! Want zij vlucht niet van haar verantwoordelijkheden en moet zij daarvoor afgestraft worden?

  Paul Ulenbelt, ik dank je voor je reactie. Dat vind ik echt tof! Ik zal op je letten en ik hoop DEO VOLENTE dat de SP grote invloed krijgt binnen de regering. Het MOET zijn: SP NU.
  Dag Paul en heel veel succes wens ik je toe.
  KNOKKEN PAUL!

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 2.32 uur

 129. Jammer vind ik het dat de kinderopvang volgens de SP ook gratis moet worden. Ik werk in de kinderopvang en denk dat dit alleen voor eenouder gezinnen met laag inkomen zou moeten gelden. Veel beter zou zijn om te stimuleren dat een ouder voor de kinderen zorgt, nu is het zo dat de ouder die niet werkt voor de belasting maar half meeteld. Wel vind ik de stelling dat je niet hoeft te werken goed, ik ben nu 30 en heb ongeveer 7 jaar 40 uur gewerkt waarvan 5 jaar met plezier en 2 jaar die me erg zwaar gevallen zijn. Ik wil niet meer zoveel werken voor mijn gevoel zie ik er niets voor terug dat beetje geld kan me gestolen worden. Ook vind ik dat er maar erg weinig nuttig werk is omdat kleine ondernemers genekt worden door de overheid. Er zijn erg veel regels waardoor de slager niet meer zelf mag slachten de bakker niet meer zelf mag bakken en de vee arts meer dan een bepaald aantal koeien (meer dan 1000 weet niet precies hoeveel) ingeschreven moet hebben om deze te mogen behandelen. Leuke maatschappij.

  Reactie door Marije — woensdag 6 september 2006 @ 8.39 uur

 130. Marije, ik ben het roerend met U eens. Om mij heen hoor ik enkel een tegengeluid wat betreft het gratis maken van de kinderopvang. Dit zou wat mij betreft zeker inkomensafhankelijk moeten. Er zijn veel tweeverdieners met een royaal inkomen die niet uit noodzaak de kinderen naar de opvang moeten brengen en die het benodigde geld zelf kunnen opbrengen. In het geval van bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen die moet werken om het hoofd boven water te houden juich ik het voorstel toe.
  Kortom: totaal overbodig om de opvang voor iedereen gratis te maken. Waarom dit ook voorgesteld wordt is mij eerlijk gezegd een raadsel

  Reactie door Tom ten Voorde — vrijdag 8 september 2006 @ 12.23 uur

 131. Hoi Tom ten Voorde en laat het nou de door u beschreven groep mensen zijn die uit het buitenland goedkope nanny`s in huis halen! 40 euro per dag….

  Reactie door cynthia — zaterdag 9 september 2006 @ 14.40 uur

 132. Hoe hoger je inkomen,hoe meer je je druk maakt om het te behouden of te verhogen. Solidariteit is dan ver te zoeken ^^

  Reactie door R v B — zaterdag 9 september 2006 @ 16.48 uur

 133. Ik heb de totale discussie gelezen en stuit op een aantal zaken die de gemoederen hoog oplaten lopen.

  Ten eerste wil ik de volgende dingen even kwijt.

  01. Alleenstaande ouder zijn is niet bepaald een keuze…het is een situatie die zich voordoet. Zowel alleenstaande vader of moeder.

  02. Allenstaande ouders in de bijstand betalen ook belasting en betalen dus ook gewoon mee aan alles.

  03. Gratis kinderopvang zou alleen goed zijn voor de minder bedeelde mensen zoals bijstands gerechtigde zodat die hierdoor een kans hebben om ook weer aan het arbeits process deel te nemen. Maar verplichting gaat mij net iets te ver.
  Maak je er gebruik van..goed…geen gebruik ook goed maar dan niet verder klagen over niet rond kunnen komen.

  04. Iedereen een gelijk loon?? Zijn we nu ineens weer communistisch ingesteld? Ik geloof niet dat dat het antwoord is.
  Zelf denk ik dat er eens goed gekeken moet worden naar situaties van mensen.
  Het sociale aspect van hoe en waarom is het zo gekomen, en wat kunnen we er aan doen.
  Steeds meer mensen vallen buiten de boot door tegenstrijdige wetten en regels. Niet alles is een keus en zwart wit. Het is gebeurt en daardoor beland je in een situatie. ;-)

  05. In een eerdere reactie op een andere discussie had ik het over…Wij zijn allen Nederlanders. Dus kinderbijslag hoort voor iedereen gelijk te zijn, maar…je zou bijvoorbeeld een exta subsidie kunnen geven aan de alleenstaande ouders waardoor die dan net iets meer krijgen zodat hun kind ook gewoon op schoolreisje kan en dergelijke.
  Kinderen zijn en blijven kinderen en hebben niet gevraagd om hier te zijn en wel of niet in armoede terecht te komen.
  Kinderen horen de zelfde kansen en mogenlijkheden te hebben en het zou niet uit moeten maken uit welke achtergrond het kind komt.

  Even over mij zelf zodat het misschien begrijpenlijk word voor sommige hier.

  Ben zelf Alleenstaande vader al sinds de geboorte van mijn dochter die nu 4 is.
  Heb altijd gewerkt als manager maar door de situatie als compleet alleenstaande ouder nu in de bijstand terecht gekomen ;-)

  Vandaar…ik begrijp alle kanten van zowel de werkende als de uitkerings gerechtigde.

  Reactie door Ap Stooker — zondag 8 oktober 2006 @ 14.30 uur

 134. Goed beschouwd is het te zot voor woorden. Over je salaris betaal je eerst maximaal 52 procent belasting. Houd je desondanks nog wat geld over om te sparen, dan belast de overheid dat bedrag, waarover je dus al belasting hebt betaald, nog eens met een rendementsheffing van 1,2 procent. En dat niet één keer, maar elk jaar opnieuw. Is er na je dood nog iets van dat gespaarde vermogen over, dan betaal je, althans je nabestaande, voor de derde keer belasting. Het tarief van deze zogeheten successiebelasting kan zelfs oplopen tot 68 procent.
  Dus als u een kinderloos echtpaar bent
  -en die zijn er steeds meer in Nederland- dan ben je helemaal de klos.
  Is jouw huis bij de SP ook in goede handen ?

  Reactie door W. Kersten — maandag 9 oktober 2006 @ 18.09 uur

 135. “2.25 De WAO-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten wordt, net als voor volledig arbeidsongeschikten in de WIA, verhoogd van 70 procent naar 75 procent.”

  Goed, oké, niets mis mee….
  maar bedenk wel dat het

  netto wel eens negatief uit kan pakken… nl. o.a. door meer inkomsten meer belasting betalen.
  Kennen niet de arbeidskorting nl.
  Mogelijk verlies van zorgtoeslag..

  Eigen bijdrage PGB (echt noodzakelijk anders krijg je het niet) gaat omhoog.

  Minder huurtoeslag..

  Noem maar op.

  Wel een mooie geste van de SP, maar de mogelijke financiele gevolgen zijn niet doordacht doorberekend denk.

  Dus netto, voor werkelijk chronisch zieken en invaliderende mensen levert het wellicht een negatief saldo op!

  WAT DOEN JULLIE DAARAAN DAN SP?

  Zoiets is wel onverteerbaar in deze steeds duurder wordende maatschappij!!

  Het kleven is al duur genoeg voor met name chronisch zieken!!

  Niemand vraagt erom in de wao te komen.. Het overkomt je geheel onvrijwillig.
  het is al erg genoeg!!

  Reactie door ReAl S. — dinsdag 10 oktober 2006 @ 22.05 uur