3. Beter zorgen

Vorige week presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier. Vandaag: Beter zorgen

Gezondheidszorg en welzijn

We leven langer én we leven langer gezond. De afgelopen eeuw is in ons land de levensverwachting gestegen van 51 jaar (mannen) en 53 jaar (vrouwen) naar respectievelijk 76 en 81 jaar. Dat heeft alles te maken met onze gestegen welvaart, verbeterde leefomstandigheden en hygiëne en met de spectaculaire ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Nederland staat echter niet meer bij de eerste tien landen op de wereldranglijst van goede gezondheidszorg van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is reden tot zorg. Net als de vaststelling dat de sociaal-economische startpositie bij gezondheidsverschillen nog steeds de doorslag geeft. Volksgezondheid is ook een kwestie van verdelen. Veel burgers vrezen in de toekomst meer ongelijkheid in de toegang tot de gezondheidszorg. Het invoeren van meer marktwerking in de zorg en van inkomensonafhankelijke premies was een beleid dat de meeste mensen niet wilden. Als over deze nieuwe wetgeving een referendum was gehouden, zou een overgrote meerderheid van de mensen ‘nee’ hebben gezegd. Ook hier zien we een groot verschil tussen wat de mensen willen en wat de politiek doet. Een volgend kabinet dient daarom de bakens te verzetten en georganiseerde solidariteit weer tot uitgangspunt te maken van ons zorgstelsel.

De tweedeling in gezondheidszorg stoppen
Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. Dat is echter geen reden om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg te laten varen. Toch gebeurt dit wél. Het nominale, niet inkomensafhankelijke deel van de ziektekostenpremies kent geen inkomenssolidariteit meer. Pakketverkleining, meer en hogere eigen bijdragen en de no-claimregeling, waarbij ziek betaalt voor gezond, betekenen vooral voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen een ernstige lastenverzwaring. De invoering van het nieuwe zorgstelsel kent wel een acceptatieplicht, maar niet voor de aanvullende verzekering; vanaf 2007 mogen zorgverzekeraars mensen weigeren voor een aanvullende verzekering. Vooral de financieel zwakkeren kunnen verstoken blijven van fysiotherapie, tandzorg of bepaalde geneesmiddelen. Hoge eigen bijdragen leiden ertoe dat mensen moeten afzien van bijvoorbeeld thuiszorg.

Het fenomeen ‘voorkruipzorg’ steekt opnieuw de kop op, doordat zorgverzekeraars voor hun patiënten en werkgevers voor hun werknemers voorrang bedingen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Zo groeit de tweedeling in de gezondheidszorg. En dat terwijl mensen met weinig geld nu al gemiddeld 3,5 jaar eerder sterven en 12 jaar minder lang in gezondheid leven. De meeste mensen in ons land willen een zorgstelsel dat is gebaseerd op solidariteit. Wie gezond is, wil dat graag blijven. En wie ziek is, wil kunnen rekenen op de zorg van anderen. Uitgangspunt van beleid van het komende kabinet moet daarom zijn dat iedereen die dat nodig heeft in gelijke mate toegang heeft tot kwalitatief goede zorg. De beschikbare middelen moeten doelmatig worden ingezet, met afdoende controle, maar zonder onnodige bureaucratie.

Van de zorg geen markt maken
De toegenomen marktwerking leidt tot verkeerde prikkels in de zorg, meer gericht op prijs dan op kwaliteit. Meer marktwerking leidt ook tot meer concurrentie tussen instellingen, in plaats van samenwerking. Dit werkt de versnippering van de zorg in de hand en maakt een optimaal gebruik van de kennis en middelen moeilijker. Meer marktwerking maakt de zorg duurder en leidt tot meer bureaucratie, bijvoorbeeld door hogere managementsalarissen en meer overhead. De markt organiseert ook geen solidariteit in de zorg. Als we meer marktwerking organiseren in de zorg, geven we ook meer ruimte aan lucratieve zorg, waar snel aan te verdienen valt en die gericht is op ‘klanten’ die veel kunnen betalen. De markt waakt er niet voor dat ook zorg wordt geleverd die minder rendabel is. Het risico bestaat dat wie niet kan bijbetalen, langer moet wachten, kwalitatief minder zorg krijgt, of minder keuzevrijheid heeft. Bovendien bestaat het gevaar van risicoselectie door zorgverzekeraars; op mensen die veel zorg nodig hebben, zoals ouderen en gehandicapten, valt immers weinig te verdienen.

Een halt toeroepen aan de controlegekte
Zorg is mensenwerk. Een tekort aan menskracht en een te hoge werkdruk kunnen leiden tot slechte of tekortschietende zorg. In verpleeghuizen, maar ook in psychiatrische instellingen en in de jeugdzorg, komen we tijd en handen tekort. Tegelijk is de bureaucratie in de zorginstellingen enorm toegenomen. De tijd die moet worden besteed aan papieren rompslomp gaat ten koste van de tijd voor zorg. Dat leidt tot veel frustratie bij werkers. De controlegekte in de zorg is een vorm van georganiseerd wantrouwen en leidt tot demotivatie. Dit wordt nog versterkt door een gebrek aan waardering voor het werk van de mensen op de werkvloer.
Terugkeer naar de menselijke maat in zorginstellingen is een uitgangspunt dat in de komende kabinetsperiode voorrang moet krijgen. In dat kader moet er meer waardering komen voor het verplegend personeel en moeten knelpunten in de zorg weg worden gewerkt (‘meer handen aan het bed’).

De zorg dichter bij huis brengen
Zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënten worden verleend. Door het verdwijnen van kleine ziekenhuizen en de afhankelijkheid van huisartsenposten zijn zorgvoorzieningen voor veel mensen moeilijker bereikbaar geworden. De ontwikkeling van eerstelijnsgezondheidscentra moet worden gestimuleerd en in de eerstelijnszorg in de wijken dient meer te worden geïnvesteerd. Te grootschalige huisartsenposten moeten worden afgebouwd en de bouw van poliklinieken in de wijken bevorderd. In de jeugdzorg bemoeien te veel instanties zich vanaf een te grote afstand met hetzelfde gezin en hetzelfde kind. In plaats daarvan zouden in de wijken laagdrempelige kindercentra moeten komen, die kinderen en ouders ondersteunen, hulp en zorg bieden en waar nodig doorverwijzen.

Veel mensen maken zich zorgen over hoe ze hun oude dag zullen slijten. Juist in deze fase van het leven zijn we aangewezen op de liefdevolle zorg van onze kinderen en onze omgeving. We moeten dan ook kunnen rekenen op optimale zorg. De meeste verpleeghuizen zijn niet in staat om de zorg te leveren die we ons zo graag wensen. De huidige verpleeghuizen en verzorgingshuizen zouden moeten worden vervangen door kleinschalige en intieme huizen, waar ouderen voldoende ondersteuning krijgen en ook elkaar kunnen helpen. Ouderen moeten het recht hebben op zelfstandige woonruimte en privacy, met op hen afgestemde zorg en voorzieningen in elke wijk.

Verantwoordelijkheden beter verdelen
Nu bepalen zorgverzekeraars steeds vaker hoeveel zorg welke patiënt krijgt. De zeggenschap over de directe zorgverlening moet veel meer bij de arts en de patiënt komen te liggen. De overheid behoort verantwoordelijk te zijn voor de toegang en de kwaliteit van de zorginfrastructuur. Binnen de door de overheid gestelde kaders moeten zorginstellingen een grote mate van vrijheid krijgen, mits de kwaliteit en toegankelijkheid van de geleverde zorg worden gewaarborgd. De verantwoordelijkheid bínnen zorginstellingen moet zo veel mogelijk worden gedelegeerd naar de werkvloer. Dit zal leiden tot minder bureaucratie en kan het werk in de zorg aantrekkelijker maken. Op deze manier kan bovendien een begin worden gemaakt met herstel van de beroepseer van mensen die werken in de zorg.

Meer autonomie voor zorginstellingen hoort gepaard te gaan met een strengere aanpak van misstanden. Door een te groot aantal managers is het bestuur in de zorg duurder, meer bureaucratisch en minder slagvaardig geworden. Binnen de instellingen moet kritisch worden gekeken naar de hoeveelheid managers ten opzichte van het aantal handen aan het bed. Veel bestaande bureaucratie kan worden bestreden door gerichter toe te zien op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid in de zorg. Een zorgbrigade, waarin de Inspectie voor de Volksgezondheid wordt opgenomen, zou die functie kunnen krijgen, waarbij het zaak is dat deze brigade ook regionaal aanwezig is. Op deze manier kunnen zorgverleners en bestuurders eenvoudiger worden gecontroleerd en innovatie en informatie-uitwisseling in de zorg worden bevorderd. Als instellingen niet doelmatig werken moet er worden opgetreden, zo nodig door bestuurders te ontslaan. De brigade dient tevens een belangrijke informatie-, steun- en ombudsfunctie te krijgen voor patiënten.

Meer gebruik zou moeten worden gemaakt van de ervaringen, opvattingen en suggesties van patiënten, cliënten en hun familieleden en verzorgers. Hun inzichten kunnen een nuttige aanvulling zijn op de kennis en kunde van professionals. De positie van de patiënten kan verder worden versterkt door verbetering van de financiële positie van de patiëntenverenigingen en door invoering van een nieuwe Zorggebruikerswet, waarin de rechten van patiënten worden vastgelegd.

De zorg beter financieren

De zorg is geen markt en moet ook niet als zodanig worden behandeld. Financiering van de zorg dient plaats te vinden op basis van een reële inschatting van de zorgbehoefte, op hoofdlijnen en gebaseerd op een aantal basale parameters per sector. Wachtlijsten zijn niet acceptabel. De zorg moet worden bevrijd van de bureaucratie. We moeten stoppen met patiënten door een mallemolen van indicaties te sturen en artsen achteraf over elke patiënt, elke handeling, elke minuut soms, verantwoording te vragen. Het nieuwe stelsel van diagnosebehandelcombinaties (DBC’s), met ontelbare zorgproducten en rekeningen, moet worden vervangen. Huisartsen en specialisten kunnen beter betaald worden per patiënt, in plaats van per verrichting of ‘productie’. Het financieringssysteem dient te waarborgen dat een voor iedereen toereikend en doelmatig zorgaanbod mogelijk is.

De farmaceutische industrie levert een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid, maar laat zich ook leiden door economische belangen. Daarom geven bedrijven te vaak voorrang aan de ontwikkeling van commercieel interessante, maar weinig innovatieve geneesmiddelen. Geneesmiddelen voor zeldzame ziekten en ziekten in ontwikkelingslanden worden juist weinig ontwikkeld. Ook het wetenschappelijk onderzoek wordt veelal betaald door de farmaceutische industrie en is te weinig onafhankelijk. De overheid heeft een verantwoordelijkheid om een objectieve beoordeling van geneesmiddelen en de veiligheid van patiënten te verzekeren.

Meer preventief optreden
In de komende kabinetsperiode mogen zorginstellingen niet met een winstoogmerk gaan werken. Niet marktwerking, winststreven en onderlinge concurrentie moeten uitgangspunt zijn in de gezondheidszorg, maar samenwerking, kwaliteitsborging en goed toezicht. Daarbij blijft voorkomen beter dan genezen. Veel meer zou geïnvesteerd moeten worden in preventie. Sociaal-economische gezondheidsverschillen moeten niet worden geaccepteerd als voldongen feiten, maar zouden aanleiding moeten zijn om daar voortdurend actie op te ondernemen. Bij investeringen in de zorg kan de grootste winst worden behaald bij mensen die nu een gezondheidsachterstand hebben.

Onze voorstellen:

3.1 Meer investeringen worden gedaan in preventie en bestrijding van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Bij gebleken effectiviteit worden bevolkingsonderzoeken uitgebreid. De preventieve jeugdgezondheidszorg en -tandzorg worden versterkt.
3.2 Een zorgbrigade controleert de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid in de zorg. Deze brigade krijgt tevens een belangrijke informatie-, steun- en ombudsfunctie voor patiënten en bevordert de doelmatigheid en innovatie in de zorg. Ze grijpt in bij tekortschietende en kwalitatief onvoldoende zorg en zet zo nodig falende bestuurders op non-actief.
3.3 Meer zorg wordt in de wijk georganiseerd, in wijkgezondheidscentra, poliklinieken en consultatiebureaus. Schaalvergroting in de zorg wordt beperkt en kleine ziekenhuizen worden opengehouden.
3.4 De huidige verpleeghuizen en verzorgingshuizen worden zo veel mogelijk vervangen door kleinschalige woonvoorzieningen in de wijken. Ouderen krijgen recht op zelfstandige woonruimte en privacy, met op hen afgestemde zorg en voorzieningen in elke wijk.
3.5 In de jeugdzorg worden de vele bureaucratische instanties vervangen door laagdrempelige kindercentra in de wijken, die kinderen en ouders ondersteunen, hulp en zorg bieden en waar nodig doorverwijzen.
3.6 De no claim in de gezondheidszorg wordt afgeschaft, evenals de eigen bijdrage in de thuiszorg.
3.7 De premies voor de zorgverzekering worden volledig inkomensafhankelijk. Er komt een gefaseerde verbreding van de grondslag AWBZ-premie naar hogere belastingschijven.
3.8 Alle maatschappelijk gewenste basiszorg komt in het pakket, dus ook tandzorg, fysiotherapie, zittend ziekenvervoer en alle erkende geneesmiddelen.
3.9 ‘Voorkruipzorg’ wordt tegengegaan, voorgaan in de zorg op andere dan medische gronden is niet toegestaan.
3.10 De marktwerking in de zorg wordt gestopt.
3.11 Een vergunningenstelsel wordt ingevoerd voor privéklinieken; vergunningen kunnen worden ingetrokken bij tekortschietende kwaliteit.
3.12 Zorgverzekeraars moeten niet op de stoel van de arts gaan zitten. Artsen bepalen welke behandeling of zorg een patiënt nodig heeft.
3.13 We pakken de bureaucratie in de zorg aan, bijvoorbeeld door indicaties niet meer te laten doen door bureaucratische organen (zoals het CIZ), maar zoveel mogelijk in de wijk, zoals door wijkverpleegkundigen. De ingewikkelde financiering via diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) wordt aangepast.
3.14 Er komen minder managers in de zorg en meer handen aan het bed.
3.15 De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de verpleging en verzorging worden verbeterd. De werkdruk moet hier worden verlaagd en de zeggenschap van werkers worden verhoogd. Er komt een stagefonds voor stagevergoedingen en -begeleiding. Meer artsen, verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.
3.16 De salarissen van bestuurders in de zorg worden gemaximeerd, met als maximum het salaris van de minister-president
3.17 De financiële positie van de patiëntenverenigingen wordt verbeterd en er komt een Zorggebruikerswet, waarin de rechten van patiënten worden vastgelegd.
3.18 Meer ondersteuning wordt gegeven aan mantelzorgers en vrijwilligers. In de mantelzorg wordt ook zorgverlof mogelijk. Er komen een mantelzorg- en vrijwilligerstoeslag en een hogere belastingvrije onkostenvergoeding.
3.19 Bij woningtoewijzing wordt meer rekening gehouden met mantelzorg. De mogelijkheden voor bouwen op het eigen erf worden uitgebreid. Meer ruimte wordt geboden voor respijtzorg.
3.20 Gemeenten moeten de financiële ruimte krijgen om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ruimhartig uit te voeren. Eigen bijdragen worden beteugeld.
3.21 Er komt een onafhankelijk fonds voor medisch-wetenschappelijk en geneesmiddelenonderzoek.
3.22 Agressieve marketing van geneesmiddelen wordt aangepakt en de Prijzenwet geneesmiddelen wordt aangescherpt.
3.23 Krachtiger beleid is nodig om tabak- en alcoholmisbruik en drugsverslaving te bestrijden, vooral onder jongeren. Gezonde voeding in schoolkantines wordt gestimuleerd.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 03 september 2006 :: 12.36 uur

49 Comments

49 reacties

 1. Uitstekend programma! Dit berust op solidariteit, zoals het hoort – geen marktwerking, geen buraucratie in de zorg.

  Reactie door Marjolein — zondag 3 september 2006 @ 13.08 uur

 2. Beter zorgen.
  Het gaat om de instelling van de instellingmedewerkers en vooral managers.
  Voorbeeld in de jaren 70 zijn bij heel wat mensen meniscussen verwijderd. Toen dachten de medici dat dat geen kwaad kon. Typische snoeimentaliteit. Zelfde als amandelen.
  Welnu in jaren 80 kwamen de medici erachter dat het kniekraakbeen dan veel sneller slijt en dan na verloop van tijd een kunstknie de enige oplossing was. Wat denk je. Sturen ze dan een brief aan alle geopereerden met advies om aangepast gedrag te vertonen en bijv. werk te zoeken dat niet belastend is. Nee. Nu komen mensen er pas achter wanneer ze van de pijn niet meer kunnen lopen. Wanneer een onderdeel uit een auto niet goed is, worden de eigenaren ingelicht of zelfs onderdelen teruggenomen.
  Die kunstkniemensen zijn nu weer een nieuwe markt waar aan verdiend kan worden….. en dat ze niet meer hun werk kunnen doen geeft niet want dat betalen anderen wel, of ze worden gewoon niet arbeidsongeschikt verklaard.

  Reactie door Le citoyen — zondag 3 september 2006 @ 13.16 uur

 3. + Le citoyen

  Het gaat om terugkoppeling, telkens weer de veroorzaker van bepaalde misstanden confronteren met de effecten van diens gedrag en zonodig de schade verhalen op de veroorzaker, en niet alleen korte termijn denken maar lange termijn. Eerlijk duurt het langst en is uiteindelijk het duurzaamst.

  Reactie door Le citoyen — zondag 3 september 2006 @ 13.20 uur

 4. het werd tijd, dat de gezondheidszorg op de schop gaat. het is zwaar verziekt. hopelijk wordt het beter met het programma van de SP.daar heb ik wel vertrouwen in.

  Reactie door maayke jong-doppen — zondag 3 september 2006 @ 13.33 uur

 5. Iedereen hoort ook recht op een huisarts te hebben. Indien een huisarts “vol” zit hoor je doorverwezen te worden naar een huisarts die niet “vol’ is. Ook mag de huisarts in Nederland veel vaker bereikbaar zijn. Leer van Belgie waar de patient echt centraal staat. Het ligt zeker niet alleen aan managers, maar ook aan uitvoerders die het verdommen om patientgericht te werken…

  Reactie door SNIX — zondag 3 september 2006 @ 15.46 uur

 6. als de sp echt wil scoren in een mogelijk kabinet dan moeten ze gezondheidszorg binnen halen met agens kant als minister…ja en dan het waar maken!

  Reactie door roelof — zondag 3 september 2006 @ 15.57 uur

 7. Punt 3.4. dacht ik gaat over kleinschalige woonvoorzieningen in wijken voor ouderen en het opheffen van bejaardentehuizen en/of verpleeghuizen.
  Ik ben hier niet echt gelukkig mee. Ik weet niet of de SP de reportage in netwerk heeft gezien waarin een oudere ik geloof 92 jarige vrouw in rolstoel in een veel mooier appartementje werd geplaatst met keuken en alles erop en eraan. Zeker zei ze ze had een mooiere ruimte wat groter maar de keuken kon ze geen gebruik van maken, zelfstandig naar het toilet was niet mogelijk en ergens naar toe gaan om andere mensen te ontmoeten een stuk moeilijker. Als ze naar het toilet moest moest ze bellen en voordat er iemand kwam was het al te laat. Het enige dat toegenomen was was de huur.
  Ik ben bang dat mensen eerder zullen vereenzamen en duurder uitzijn, te lang op hulp moeten wachten.
  Vergeet niet dat het gros van de andere mensen in de wijk aan het werk zullen zijn.
  Ik houd mijn hart vast we hebben het gezien met het afbreken van psychiatrische klinieken en het huisvesten van patienten in de wijk.
  We hebben de commotie gezien bij huizenbezitters die géén huis met gehandicapten in de buurt wilden en ga maar door.

  Reactie door Henny — zondag 3 september 2006 @ 17.19 uur

 8. schitterend jan ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.100%mee eens.praat eens met wouter hierover.jullie zijn elkaar heel dicht ganaderd.

  Reactie door gerrit — zondag 3 september 2006 @ 17.26 uur

 9. @7
  Ik heb juist een programma gezien over een 6-tal bejaarden die samen een huishouden vormden. Ze konden samen koken, wassen en elkaars tekortkomingen opvangen. Het leek mij hemels vergeleken bij het tehuis waar mijn moeder zit. Die is inderdaad sinds ze daar zit totaal afgesloten van de buitenwereld.

  Verder denk ik dat de huidige bezuinigingen er inderdaad voor zorgen dat mensen uit geldgebrek niet naar dokter of tandarts gaan. Maar ik denk dat het op de lange termijn veel hogere kosten met zich mee gaat brengen vanwege niet tijdig onderkende kwalen en ziektes. Dat we Nederland een welvarend land durven te noemen als mensen niet eens meer naar de tandarts kunnen uit armoede. Het is een schande! Gauw terugdraaien. Goed plan SP!

  Reactie door Irma — zondag 3 september 2006 @ 17.54 uur

 10. 3.4 De huidige verpleeghuizen en verzorgingshuizen worden zo veel mogelijk vervangen door kleinschalige woonvoorzieningen in de wijken. Ouderen krijgen recht op zelfstandige woonruimte en privacy, met op hen afgestemde zorg en voorzieningen in elke wijk.

  Indien de mensen die dan in zo’n wijkproject samen (een huishouden van 6/8 personen) zonder externe hulp (behalve kinderen/kleinkinderen) zelfstandig kunnen wonen vind ik het geen probleem en dat zal dan hopelijk resuteren in een maatschappij waarbij ouderen ook betrokken worden bij het hedendaagse leven, maar op het eerste punt moet wel staan dat ouderen niet mogen vereenzamen op deze manier.
  Laten we eerst de toestanden in de huidige zorginstellingen verbeteren, want tenslotte is dit momenteel (op sommige instellingen na) belabberd, en dan eventueel zo’n wijkproject starten.

  3.5 In de jeugdzorg worden de vele bureaucratische instanties vervangen door laagdrempelige kindercentra in de wijken, die kinderen en ouders ondersteunen, hulp en zorg bieden en waar nodig doorverwijzen.

  Een goed onderwerp voor de wijkorganisaties (zie punt 1.13)

  3.12 Zorgverzekeraars moeten niet op de stoel van de arts gaan zitten. Artsen bepalen welke behandeling of zorg een patiënt nodig heeft.

  Dit is dus helemaal correct, ik ben zowiezo tegen al die apparte (commerciele)zorgverzekeraars dit moet gecentraliseerd worden en niet commercieel gemaakt worden (wat het nu wel is), hierdoor kunnen ook meer kosten bespaard blijven. 1 Zorgverzekeraar met een pakket die de verzekerde helemaal zelf kan samenstellen (dus geen pakketten/onnodig betalen voor iets wat je nooit gebruikt), hierdoor blijft het overzicht beter ook voor de regering die er controle uit op moet voeren, want nu is het zo dat ieder kantoor een gedeelte van de premie zowie zo zelf houdt voor het gebouw, de mensen, de bestuurder enz en niet voor de patient waarvoor het bedoeld is, en natuurlijk voor de winst van de aandeelhouders.

  3.14 Er komen minder managers in de zorg en meer handen aan het bed.
  3.16 De salarissen van bestuurders in de zorg worden gemaximeerd, met als maximum het salaris van de minister-president

  Beide uitstekende punten, manager zorgen alleen maar voor regels die in de praktijk nauwlijks zijn uit te voeren(het zogenoemde minutenschema).

  Reactie door Chantal Hoogendorp — zondag 3 september 2006 @ 18.19 uur

 11. Ik wil graag reageren op het gedeelte:Verantwoordelijkheden beter verdelen
  M.i. wordt het clientenperspectief niet of onvoldoende belicht, ten overstaan van een relatief uitgebreide belichting van het hulpverlenersperspectief en de werkwaardering.
  Hierbij een toelichting en suggesties:

  [… Op deze manier kan bovendien een begin worden gemaakt met herstel van de beroepseer van mensen die werken in de zorg ]
  een goede stelling, maar relatief zwaar aangezet tov het clientenperspectief. Suggesties ter verbetering:

  [... Meer gebruik zou moeten worden gemaakt van de ervaringen, opvattingen en suggesties van patiënten, cliënten en hun familieleden en verzorgers. Hun inzichten kunnen een nuttige aanvulling zijn op de kennis en kunde van professionals]

  Suggestie:
  De ervaringen, opvattingen en suggesties van patienten, clienten en hun familieleden en verzorgers zijn de toetsstenen van de kwaliteit van de geleverde zorg. Hun inzichten dienen de basis te vormen voor de kennis en kunde van hulpverlenende professionals.

  [De positie van de patiënten kan verder worden versterkt door verbetering van de financiële positie van de patiëntenverenigingen en door invoering van een nieuwe Zorggebruikerswet, waarin de rechten van patiënten worden vastgelegd.]

  Suggestie:
  De positie van de patienten dient met name in de GGZ-sector versterkt te worden door verbetering van de structurele inspraak van patienten in overleg en besluitvorming.
  De positie van de patiënten kan verder worden versterkt door verbetering van de klachtenprocedures, verbetering van de financiele positie van de patientenverenigingen en door invoering van een nieuwe Zorggebruikerswet, waarin de rechten van patienten worden vastgelegd.

  Tot zover,
  Met vriendelijke groeten

  Jolijn

  Reactie door Jolijn Santegoeds — zondag 3 september 2006 @ 18.55 uur

 12. 3.6 De no claim in de gezondheidszorg wordt afgeschaft, evenals de eigen bijdrage in de thuiszorg.
  Niet meer dan redelijk.
  Als je een chronische ziekte hebt, vis je al snel achter het net.
  De eigen bijdrage in de thuiszorg daar in tegen kan wel een finaciele bijdrage worden gevraagd, maar dan wel inkomsten gebonden.
  Maar dan als je een royaal inkomen hebt, neem je geen thuiszorg, dan doet de butler wel al het werk…

  3.7 De premies voor de zorgverzekering worden volledig inkomensafhankelijk. Er komt een gefaseerde verbreding van de grondslag AWBZ-premie naar hogere belastingschijven.
  Ja, niet meer dan redelijk.
  Heb je meer geld te verteren, dan kan je ook wel meer missen…

  3.10 De marktwerking in de zorg wordt gestopt.
  Marktwerking is goed voor de concurentie in een sector, maar willen wij een concurentieslag in de zorg ?
  In een concurentieslag wordt er bezuinigd op bepaalde facetten, waardoor het product goedkoper, maar niet per definitie beter, wordt. En bezuinigen op de zorg, is dat wel zo verstandig ? Je gezondheid is toch een van het belangrijkste bezit wat je hebt.

  Jeudgzorg is heel belangrijk, de jeugd heeft de toekomst en is ons belangrijkste bezit.
  Moeten wij daar dan op gaan bezuinigen.

  Ik vind wel dat mensen verplicht moeten gesteld worden om zelf iets voor hun gezondheid te doen, dus gezonder eten, meer bewegen en eventueel stoppen/ minderen met slechte gewoonten. Hiermee kan de zorg een eind goedkoper worden gemaakt.
  De burocratie in de zorg is een ander punt dat flink moet worden aangepakt. Meer papiertjes invullen, meer vergaderen, meer managers enz. enz. is niet bevorderend voor de kostenverlaging in de zorg.

  3.22 Agressieve marketing van geneesmiddelen wordt aangepakt en de Prijzenwet geneesmiddelen wordt aangescherpt.
  Wel is het belangrijk dat er goedkope medicijnen worden verstrekt als deze de zelfde werking hebben als duurdere medicijnen.

  3.23 Krachtiger beleid is nodig om tabak- en alcoholmisbruik en drugsverslaving te bestrijden, vooral onder jongeren. Gezonde voeding in schoolkantines wordt gestimuleerd.
  Drugsverslaving is een hardnekkig probleem voor de verslaafden (en omgeving).
  Hier zou meer geld moeten worden ingestopt, voor afkick klinieken, opvang verslaafden en een betere begeleiding.
  Wel moet je rekening houden met het feit van terugval en ongemotiveerde “patienten”
  Verbied tabak en Alcohol, als het NU op de markt gebracht zou worden, zou het NOOIT door de “keuring” doorkomen en in het vakje drugs met een ZEER HOOG verslavend factor en ZEER SLECHT voor de gezondheid (drugs lijst 2 geloof ik)

  3.14 Er komen minder managers in de zorg en meer handen aan het bed.

  Managers kosten meer geld dan de verpleegkundigen aan je bed, en wat managen ze eigenlijk ?
  Dat je eerder geholpen wordt ? Gek dat de wachtlijsten niet of nauwelijks zijn afgenomen.
  Zorgen ze dat de zorg beter wordt ? Zorg de manager er dan voor dat mijn verbandje wordt verschoond ? Nee dat niet, want dat is “te min” voor hun.

  Ik zelf werk niet in de zorg, maar in een vergelijkbare instelling (100% overheid).
  Hier zie je erg veel burocratie en managers die veel geld kosten en alleen maar zorgen voor meer regels en meer vergaderingen. Ze maken het steeds moeilijker om je werk te doen en je gaat steeds vaker met tegenzin naar je werk, maar het loon wat zij vangen is absurd hoog ten opzichte van wat ze doen…

  Reactie door Tim — zondag 3 september 2006 @ 21.58 uur

 13. Beste Jan,
  Wat hoop ik dat we in het kabinet gaan komen! Ons programma met betrekking tot de gezondheidszorg is echt een duidelijke en eerlijke, zelf ben ik chronisch ziek en wordt nu al gediscrimineerd omdat ik ziek ben, en ik hoop dat Agnes dit echt kan gaan helpen te veranderen, ik weet dat ze een zeer grote achterban krijgt bij deze punten.
  We willen toch niet dat het zo door gaat als nu!Dan kan je er bijna zeker van zijn dat de chronisch zieken (gehandicapten en andere zieke mensen) binnenkort gewoon weg creperen in deze maatschappij en dat doet me denken aan iemand die vroeger ook alleen maar mensen wilde die sterk en gezond waren alleen wilde die ook nog wat andere enge dingen van de mensen…..dus mensen alsjeblieft zorg dat het met onze zorg beter komt anders hebben mensen zoals ik geen leuke toekomst voor de boeg( wat we dankzij onze ziektes al niet hebben) het is toch niet nodig om ons te straffen voor ziektes waar we zelf niet om gevraagd hebben!!!Een tegemoetkoming zou zeker vriendelijker zijn dan gestraft te worden.
  Wanderina

  Reactie door wanderina — zondag 3 september 2006 @ 23.55 uur

 14. De aanbestedingen van de huishoudelijke zorg in de Thuiszorg en Welzijn worden geschrapt. Het is natuurlijk bezopen dat we als braafste jongetje van de klas aanbestedingen in deze sector doorvoeren.

  Atte Houtsma; kaderlid abvakabo

  Reactie door Atte Houtsma — maandag 4 september 2006 @ 0.24 uur

 15. Prima plan en de subpunten vermeld onder 3, stuk voor stuk zeer duidelijk.
  Een puntje heb ik nog gemist, nl. dat van
  de eerste hulp, die nu in vele regio’s
  voor de avonden en weekenden verwezen wor-
  den naar lokaties waar amper vervoer goed
  geregeld is en de veel te lange afstanden
  enorm veel taxigeld kost, direct uit de
  beurs van de patiënt.
  De eerste hulp moet mogelijk gemaakt wor-
  den bij het dichtsbijzijnde ziekenhuis, of dat nu een universiteits- danwel streekziekenhuis is. Zeker in paniek-situ-
  aties en slecht verlichte en onbekende we-
  gen zet dit partikulieren niet aan tot het
  verlenen van extra, soms nachtelijke, hulp
  waarbij dan nog de kanttekening moet komen
  dat als huisartsenopvang in een ziekenhuis
  geschiedt, het ziekenhuis mogelijk ook
  meer virussen etc. automatisch naar binnen
  loodst. Al eerder pleitte ik voor een der
  gelijke post bij de dichtsbijzijnde plaat-
  selijke politie en heeft men ook bij onge-
  lukken een arts ter assistentie aanwezig.
  Kan dat thema nog eens meer gedetailleerd
  worden uitgewerkt? Om extra doden te voor-
  komen zouden er anders veel meer ambulan-
  ces direct beschikbaar moeten kunnen zijn.

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 5.23 uur

 16. 15. Volkomen mee eens. Bovendien wat moeten mensen met weinig geld en geen auto als ze in het week-end of ‘s nachts onverhoeds doktershulp nodig hebben?
  Ik hoor hier overal te weinig over praten.
  Het is alsof iedereen denkt dat het overal wel zo zal zijn dat buren etc. ingeschakeld kunnen worden. Dat is niet meer.

  Reactie door Henny — maandag 4 september 2006 @ 7.56 uur

 17. @16 Henny….én dat zouden er al lang
  veel meer mensen met ons moeten zijn.
  Geloof me, zolang mensen niet met dat bijltje hoeven te hakken, begrijpen ze de
  prioriteiten niet, noch voor ‘t slacht-
  offer, noch voor evt. de chauffeur die z’n
  rijbewijs verliest als hij die kilometers
  niet niet naar zo’n post toe ‘scheurt’.
  Voorbeeldje: mensen uit Breukelen mogen
  naar de dokterspost Ziekenhuisje Amstel-
  veen, terwijl het AMC en UMC dichter bij
  huis zijn. Mensen uit Maarssen mogen in de
  nacht éven naar Woerden, terwijl er een
  betere verbinding is naar menig plek in
  Utrecht-stad….Dan nog het idee, dat er
  één arts in de hele regio is, die in nood-
  gevallen dan huisbezoek zou doen en dát
  gelooft toch ook niemand? Sterker nog én
  historisch, ik laat de plaats maar even buiten beschouwing, de arts hoorde de pa-
  tient aan en zou absoluut langskomen, ech-
  ter hij vroeg niet naar het adres en hing
  op. Tja, dan gil je om een ambulance, da’s
  duidelijk, safety first, vandaar mijn op-
  roep voor nog veel meer ambulances in de
  regio! Oproep dus voor gedetailleerde aan-
  pak die aan procedure niets te wensen gaat
  overlaten!

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 11.57 uur

 18. Een pracht punten plan!! Helemaal geweldig en helemaal mee eens.
  Kortsluiten met de PvdA?

  Wat mij ook opviel was:
  ‘De ingewikkelde financiering via diagnosebehandelcombinaties (DBC’s) wordt aangepast’
  Ik stel voor aangepakt en de deur gewezen!
  Het is geen werk voor specialisten en er vinden onverkwikkelde zaken plaats. De DBC declaraties zijn omstreden, men kan er zelf geen kant mee op.

  Ïk ken iemand met een bijstands uitkering wiens no claim vervalt wegens DBC declaratie ziekenhuis.
  Dit omdat er poliklinisch een talgbult (2 minuten binnen geweest!) moest worden verwijderd.

  Reactie door maria — maandag 4 september 2006 @ 12.13 uur

 19. ook de zorg wordt een politiek gebeid , waar al de politieke partijen nog meer geld in willen stoppen ?

  Reactie door Fred — maandag 4 september 2006 @ 12.15 uur

 20. Inderdaad, niets aan toe te voegen.
  Hedenochtend bij de huisarts geweest en er is maar een partij die weet waar de schoen wringt en dat is de SP!
  De wetenschap en intresse over de zorg die Agnes Kant verspreidt is een uitzondering in de Haagse politiek, want de overige lopen als trouwe hondjes achter Hoogervorst en Ross aan.
  Dit is overigens geen nieuws meer, want de opiniepeilingen en de mening van mensen op straat spreken voor zich.

  Reactie door Ton Koot — maandag 4 september 2006 @ 12.43 uur

 21. Puik plan, en kijkend naar punten 3.14 en 3.16 denk ik dat er veel geld bespaard kan worden met deze voorstellen. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat meer dan 40% van de kosten in de gezondheidszorg aan administratie en bestuur opgaan. Dat kan dus mooi “omgebogen”, zoals dat tegenwoordig heet, worden naar nuttige dingen!

  Reactie door Erik — maandag 4 september 2006 @ 12.52 uur

 22. Afgelopen week was er nog een programma van de VPRO op radio een, ik dacht vrijdag waarin naar voren kwam dat ziekenhuizen voor polikliniek bezoek DCB’s declareerden en zo veel te veel geld hebben ontvangen.
  Stelt de SP hier een onderzoek naar in, zou wel moeten.

  Reactie door Henny — maandag 4 september 2006 @ 15.49 uur

 23. Ik mis een stuk preventie.
  Ik zou daarom ook graag zien dat bij 3.3 wordt toegevoegd:” Bij voorkeur gesitueerd naast of in scholen, wat aansluit bij de brede school visie, waarin zorg en onderwijs samenkomen, waardoor achterstanden en ziekten in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord.” De brede school fungeert in deze visie als compleet wijkcentrum.”

  Reactie door kaatje — maandag 4 september 2006 @ 16.33 uur

 24. 22. als toevoeging, ik mis ook logopedie, wat door de meeste gemeenten weggesaneerd is.

  Reactie door kaatje — maandag 4 september 2006 @ 16.35 uur

 25. Prachtige voorstellen. Erg genuanceerd, dat wel. is het de bedoeling om te gaan regeren ofzo? Een vraagje nog:”‘Voorkruipzorg’ wordt tegengegaan, voorgaan in de zorg op andere dan medische gronden is niet toegestaan.” Maar stel nu eens dat er een wachtlijst is voor knieen. Een jonge politieagent en een gepensioneerde politieagent staan beide op de wachtlijst. Is het dan zo omlogisch om die jongere politieagent, die een maatschappelijk belangrijke taak te vervullen heeft een beetje naar voren te halen? Of beschouwen jullie dat als “hellend vlak”?

  Reactie door glubdie — maandag 4 september 2006 @ 17.32 uur

 26. mmm Kaatje ,
  waarom staat jij niet op de verkiezingslijst ?

  Reactie door Fred — maandag 4 september 2006 @ 17.33 uur

 27. 25. Dat is zeker een hellend vlak, want wie gaat bepalen wat er belangrijker is?
  Misschien doet die bijna gepensioneerde agent wel mantelzorg of traint hij een voetbalclub.

  Reactie door kaatje — maandag 4 september 2006 @ 17.47 uur

 28. En wat nu als de werkgever zo graag wil dat deze agent terugkomt dat hij voor de operatie extra wil betalen, zodat het totale budget van de zorg stijgt en de wachtlijst dus korter wordt?

  Reactie door glubdie — maandag 4 september 2006 @ 17.52 uur

 29. Ik kan me als CCU verpleegkundige goed vinden in het programma. De krapte regeert weer. Alle CAO onderhandelingen zijn op een hoop punten op niet uitgelopen in het verleden. Bezuinigingen op het personeel aan het bed bestaat nog steeds. Professionalisering en opleidingsmogelijkheden en carriereperspectief zijn nooit van de grond gekomen. Door de steeds hogere leeftijd die mensen bereiken wordt er een steeds groter beroep gedaan op de gezondheidszorg. Meer handen aan het bed zie je echter niet. De zorgzwaarte wordt echter groter.
  En nog wat. Weg met de noclaim. Hoe kan je nu een hartinfarct, iets wat je overkomt, afstraffen met financiele kortingen. Belachelijk. En die marktwerking slaat al helemaal nergens op. Alsof een ernstig zieke patient het kan schelen waar hij heen gebracht wordt. Zorg overal voor een hoge standaard aan behandeling. Als het goed is zijn mijn collegas elders net zo bekwaam als hier. Zou toch belachelijk zijn als het niet zo is. Dus weg met die vercommicalisering. We hebben het hier over mensen en niet over producten. En we hebben het hier over solidariteit.

  Reactie door Rene — maandag 4 september 2006 @ 18.45 uur

 30. Sorry voor de typfoutjes.

  Reactie door Rene — maandag 4 september 2006 @ 18.47 uur

 31. Prima ideeën en ik hoop[ dat we er iets van verwezenlijkt zullen zien!!
  Een kanttekening is dat er niets wordt gezegd over het aantal verzorgers en verpleegkundigen.mijns inziens is dat structureel te laag en er zullen meer mensen gemotiveerd moeten worden.
  Een idee : laten we mensen zorgplicht geven ipv dienstplicht:dragen we allemaal ons steentje bij.Ik denk dat jongeren na een jaar zorgplicht in een instelling solidariteit leren kennen en dit zal de maatschappij ten goede komen!!
  Of is dit te idealistisch voor de SP??

  Reactie door fFrits verheij — maandag 4 september 2006 @ 19.29 uur

 32. 22 Fred : dat zou wellicht verklaren waarom genoemd persoon voor klinische behandeling van 2 minuten onterecht no claim kwijt is. Terwijl persoon ook al meer premie betaalt, los van tegemoetkoming, voor de nieuwe zorgwet.
  Dat de DBC ‘ s sowieiso onkunde gesjoemel zijn kan niet anders.
  Ik heb hier al meer over gelezen maar kan het niet verder funderen.

  Reactie door maria — maandag 4 september 2006 @ 20.15 uur

 33. Als gehandicapten zal je jaren moeten wachten voor een focus woning, ook ik sta ingeschreven en is het nu overleven.
  niet uit bed wanneer je wil, nooit eens uitslapen. Niet in bed wanneer je wil 23uur thuis zijn want dan komen ze voor de zorg,wil je eens onverwachts vroeger naar bed jammer dit gaat niet dit is lichamelijk slopend en wordt je geestelijk moe!
  ook hebben we zeer beperkte keuze en is het mogelijk dat je uit je omgeving moet en daar gaan wonen waar je liever niet zit.
  Wanneer komt hier eens aandacht voor.
  het voelt als leven in gevangenschap en het maarschappelijk participeren wordt hierdoor ook moeilijk gemaakt omdat je te moe bent.
  als ik niet uitkijk krijg ik een focuswoning tegen de tijd dat ik naar een verzorgings huis moet.Dit wordt slopend en niemand die er iets aan doet!U red het toch nog!
  Van leven naar overleven!

  Reactie door a.velthoven — maandag 4 september 2006 @ 20.20 uur

 34. Volgens mij,met mijn geringe kennis zit het inelkaar.
  Slsiemand een ziekenhuis bezoek maakt het niet uit over het over opname over polikliniek gaat.
  Er zijn o.m. declaratie kosten bezoek/verblihf ziekenhuis, anestheasie, zorg en nazorg verpleging , specialiast en administratie te declaren.

  Het maakt niet uit of dit ook heeft plaats gevonden, het schijn procentueel over declaratie kosten ziekenhuis te gaan, niet over de specifieke patient.

  Reactie door maria — maandag 4 september 2006 @ 20.29 uur

 35. Volgens mij, ik heb het een beetje uitgezocht, kan een ziekenhuis altijd posten declaren voor het mogelijk gebruik van bv. verdoving omdat een ziekenhuis dat globaal biedt.
  En zou een implusldienetn te zijn, marktwerking, om decraraties binnen de ecnomische perken te houden.
  Dit heeft niets te maken met gezondsheidszorg of het stimileren van beroepseer van toekomstige studenten.
  Maar dat wisten we al.

  Reactie door maria — maandag 4 september 2006 @ 20.40 uur

 36. Dank voor al die positieve reacties!

  @18 De financiering via DBC’s wordt aangepast, door afschaffing van die DBC’s. Als dit proces doordendert wordt het de Betuwelijn van de zorg

  @14 Inderdaad, absurd die aanbesteding bij de thuiszorg. Ik heb geprobeerd de verplichte aanbesteding te schrappen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, helaas was er geen kamermeerderheid voor.

  @15 Eerste Hulp moet inderdaad goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld door behoud hiervan in de kleinere ziekenhuizen

  @31 Om de werkdruk te verlagen moeten er (om te beginnen!) 1 op d 20 verzorgden en verpleegkundigen bij, daarvoor willen we extra middellen uitrekken

  @33 De wachtlijsten zijn helaas inderdaad nog steeds een probleem, bijvoorbeeld bij begeleid en ‘beschut’ wonen en FOKUS woningen, die moeten uiteraard verdwijnen!

  Reactie door Agnes Kant — dinsdag 5 september 2006 @ 8.47 uur

 37. Tijdens de geboortegolf ging er héél véél zorg naar kinderen en jongeren.
  Nú is er de zogenoemde ‘problematiek van de vergrijzing’ maar volgens mij staat hooguit de bevolkingspiramide nu op de kop en is er bij de groep 18 tot 65 voldoende oftewel dezelfde capaciteit om een fatsoenlijke zorg te dragen. Er is hooguit sprake van een verschuiving van zorg énnnnuh hebben de ouderen van nú niet voor de huidige generatie volwassenen gezorgd ?

  Reactie door Lezer — dinsdag 5 september 2006 @ 9.48 uur

 38. 36 Agnes. Dank voor antwoord en dat
  het aanpassen het afschaffen van de financiering van DCB’s inhoudt!!
  Fantastich en alle succes met het afschaffen daarvan.
  Jij noemt de DCB de Betuwelijn van de zorg, dat zegt genoeg over de ernst van dit fenomeen.
  Ik heb zelf ook wel eens zo’n DCB gekregen voor 3 minuten bij de KNO politiekliniek. Declaratie OLVG zo’n 360 euro!
  Ik begreep er niets van en heb nog mijn verzekering gebeld dat dit niet klopte en ik ook helemaal niet in het ziekenhuis had gelegen!

  Nogmaals alle succes gewenst!!!!

  Reactie door maria — dinsdag 5 september 2006 @ 10.19 uur

 39. Agnes, mijn voorstel onder 23 dan?

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 11.09 uur

 40. Bedankt Agnes voor je 100 % inzet voor de
  Zorg. Ik heb je ‘aan het werk gezien’ en
  weet hoe je een lezing feilloos weet te
  houden en kwam er zelfs nog een keer extra voor. Publiek in den lande zien je
  even in de Kamer aan het woord, maar ze
  moesten eens weten hoe je met groot gemak
  een avond helpt vullen. Een groot aantal
  kiezers stemt absoluut op jou, maar om niet nader uit te leggen reden stem ik op
  Huub en was die er niet was de keuze vrij
  moeilijk geworden met zoveel goede, goed-
  onderlegde, gedreven collega’s.
  Bedankt voor jouw persoonlijke zorg en in-
  zet, speciaal tav wat ‘s mensens eerste
  levensbehoeften zijn. Merci ! Sterkte!
  Met vriendelijke groet, madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 5 september 2006 @ 12.13 uur

 41. @ 25,27,28

  Het is inderdaad moeilijk om te beslissen wie er eerder wordt geholpen. Een gepensioneerde of een nog werkende politie-agent. Volgens mij kan alleen een arts die afweging maken. Medische indicatie, de ernst van de situatie moet doorslaggevend zijn in de bepaling wie eerder wordt geholpen. Dat kan de dokter volgens mij het beste bepalen en niet de zorgverzekeraar die toevallig een leuk contract met het ziekenhuis heeft gesloten of de werkgever die er extra geld voor over heeft.

  Reactie door Jessica — dinsdag 5 september 2006 @ 13.51 uur

 42. Agnes bedankt voor je reactie.
  Maar dan nog is het voor anderen en mij blijven wachten op een Focus woning wat slopend is en de gezondheid niet ten goede komt!En waardoor het participeren bijna niet meer mogelijk is. Ook door het feit dat je alleen maar bezig bent met bewijzen.
  Twee jaar conflikt met het CIZ rechtzaak gewonnen , indicatie huishoudelijke hulp geldig tot 2010.
  Nee 2007 moet je weer door de gem geindiceerd worden, het mag wat kosten .SLOPEND, wij zijn geen criminelen!

  Reactie door a.velthoven — dinsdag 5 september 2006 @ 14.36 uur

 43. ik ben het volledig eens met wat Henny – reactie nr. 7 meldt. Ook ik ben bang dat het een paieren, goed idee is maar voor veel ouderen vereensamen zullen. Zelf lid van een Clientenraad en wij zijn bezig met dat onderwerp. Bovendien moeten die bewoners van eigen apartementen OVERAL dan apart voor gaan betalen als zij iets willen/nodig hebben. Misschien dat ouderen over 2 generaties voldoende voor zichzelf kunnen opkomen. Geen goed idee.

  Reactie door yvnn kassn — vrijdag 8 september 2006 @ 19.48 uur

 44. Ik wou ff zeggen ik ben het met alle punten eens daarom ben ik ook blij dat ik een SPer ben.
  SP jullie praten tenminste met de duidelijke taal dat elker boer of stadsmens of dorpeling begrijpt.
  wou het ff over het volgende punt hebben:

  3.4 De huidige verpleeghuizen en verzorgingshuizen worden zo veel mogelijk vervangen door kleinschalige woonvoorzieningen in de wijken. Ouderen krijgen recht op zelfstandige woonruimte en privacy, met op hen afgestemde zorg en voorzieningen in elke wijk.

  Maar ff voor onze andere SPers hier wat ik eruit begrijp is dat niet alle verzoringingshuizen verdwijnen, want we hebben er te veel met te weinig verpleegkundige of verzorgers rond lopen dus lijkt me dit een strak plan.
  Zodat de echte mensen die verzorging nodig hebben die dan ook krijgen in het verzorgingshuis, en de mensen die een beetje nodig hebben in de speciale woonvoorzieningen komen mekaar kunnen helpen zoals wat ik hier gelezen heb over 6 mensen in 1 huisje die elkaar dat helpen natuurlijk moet daar ook genoeg verzorging komen.

  dat wou ik even kwijt,
  Lang leven de partij die er wel echt voor de burgers van nederland is.
  SP!!!!

  Reactie door Niels Berklou — zondag 17 september 2006 @ 23.08 uur

 45. Beter Zorgen…een prima paragraaf.
  Echter ik mis een visie voor oplossingen i.v.m. vergrijzing.
  Druk op huisartsen(posten) zal sterk toenemen. De kwaliteit van eertselijnszorg zal niet te handhaven zijn. Ambulancezorg zal de toename niet aankunnen. En wat te denken van thuishulp, verpleegtehuizen,enz.
  De kwaliteit van de huisartsenposten in dun bevolkte gebieden is nu al niet meer te waaborgen omdat het CTG daar geen rekening mee houdt.

  Reactie door Ko Vester — dinsdag 19 september 2006 @ 12.21 uur

 46. hallo.

  ik vind dat er mee zorg moet komen voor oudere mensen

  Reactie door kim — donderdag 21 september 2006 @ 14.01 uur

 47. HAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO*___[L]

  Reactie door kim — donderdag 21 september 2006 @ 14.02 uur

 48. Ooit gehoord van trommelstokvingers. Men zou er kapitalen mee kunnen besparen, maar dat is blijkbaar niet de bedoeling.

  Reactie door Ger — maandag 16 oktober 2006 @ 17.47 uur

 49. Wat een farce om de zorg in de handen van verzekeringsbedrijven te geven, het resultaat : managers met salarissen die mij duizelen, nog grotere en duurdere behuizing, kan iemand mij in dit land mij uitleggen wat fout was aan het oude ziekenfonds???
  Nee lekker het hele land in de uitverkoop doen, als dit zo door gaat worden wij hier nog eens een fatsoenlijk derde wereldland.
  Jan ik hoop van ganse harte dat jij voldoende zetels gaat halen om mee te kunnen regeren, want het wordt zo zoetjes aan wel tijd.
  Maar ga alsjeblieft niet als opvulling in een kabinet zitten, want op een tweede D66 zit ik echt niet te wachten.

  Jan kick some asses.

  Reactie door Peter Jonker — zondag 22 oktober 2006 @ 21.25 uur