4. Betere veiligheid

Vorige week presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier. Vandaag: Betere veiligheid

Politie en justitie
Het bieden van veiligheid is het eerste wat burgers van de overheid verwachten. De wens om veilig te kunnen leven staat in schril contrast met het gevoel van velen dat de criminaliteit onvoldoende wordt bestreden. Criminaliteit is volgens veel mensen één van de grootste maatschappelijke problemen. De cijfers bevestigen dat: in de laatste 40 jaar vertienvoudigde het aantal bij de politie bekende misdrijven. Vernielingen, diefstal en geweld vormen het grootste deel van de 4,6 miljoen delicten waarvan burgers elk jaar het slachtoffer worden. Vooral geweld en dreigen met geweld nemen toe. Tienduizenden slachtoffers moeten jaarlijks behandeld worden in het ziekenhuis, enkele duizenden van hen moeten hier worden opgenomen, terwijl jaarlijks meer dan 200 slachtoffers overlijden als gevolg van geweld. Mensen willen meer veiligheid, terwijl politie en justitie weinig mogelijkheden hebben om daders op te sporen en te bestraffen. Tweederde van de bevolking dat de criminaliteit in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Mensen voorop stellen

De discussie over veiligheid wordt vaak gedomineerd door cijfers. Criminaliteitsstatistieken, enquêtes over het veiligheidsgevoel van burgers, aantallen bekeuringen die zijn uitgeschreven en cellen die zijn bijgebouwd, voortdurend wordt geprobeerd om hét thema van deze tijd te vatten in getallen. Toch gaat het bij veiligheid vooral om mensen. Sommige mensen begaan strafbare feiten, die anderen vaak grote schade en verdriet berokkenen. Voor weer andere mensen is het hun dagelijkse werk om criminaliteit te voorkomen. De overheid moet het gevoel van onveiligheid van mensen serieus nemen. Bij het ontwikkelen van een visie op veiligheid en recht moeten we goed luisteren naar de ervaringen en opvattingen van slachtoffers van criminaliteit en van professionals die omgaan met daders en slachtoffers, zoals politiemensen, hulpverleners, rechters, gevangenispersoneel en reclasseringswerkers.

Asociaal gedrag, intimidatie en vandalisme mogen niet worden gedoogd. Veel sociale onveiligheid ontstaat in wijken met inwoners die geconfronteerd worden met een opeenstapeling van problemen, zoals armoede, schooluitval, werkloosheid, segregatie en achterstallig onderhoud van huizen en de publieke ruimte. In de bestrijding van sociale onveiligheid moeten we een strenge en consequente aanpak van de overlast combineren met investeringen in de buurt. Overlast door hangjongeren bestrijden we niet alleen door strenge maatregelen, zoals een samenscholingsverbod. Deze moeten gepaard gaan met een terugkeer van het wegbezuinigde jongeren- en buurthuiswerk. Naast het inzetten van extra politieagenten zullen investeringen in opvoedingsondersteuning, onderwijs en buitenschoolse activiteiten kunnen zorgen voor meer veiligheid in een wijk.

Een belangrijke rol in het voorkomen en aanpakken van onveiligheid in de buurt is weggelegd voor de wijkagent, die de wijk kent, problemen vroegtijdig signaleert en erop toeziet dat jongeren die zich misdragen op tijd worden aangepakt. Daarvoor is een goede samenwerking nodig met de jeugdzorg. Ook is het belangrijk dat de wijkagent mensen uit de buurt aanmoedigt om zélf actief bij te dragen aan de veiligheid op straat. Buurtouderprojecten hebben vaak goede resultaten en moeten daarom worden bevorderd.

Ook witteboordencriminaliteit aanpakken
Bij alle terechte aandacht voor veiligheid op straat, mogen we niet vergeten dat veel ernstige criminaliteit vanachter een bureau wordt begaan. Gesjoemel met gevaarlijk afval kan de gezondheid van velen bedreigen, evenals onverantwoord gerotzooi met bouwprojecten. Grootschalige fraude en corruptie kosten de samenleving jaarlijks vele honderden miljoenen euro’s. Drugshandel en het witwassen van drugsgeld hebben een enorme omvang bereikt, waarbij de scheidingslijnen tussen onder- en bovenwereld steeds vaker vervagen. Een klein aantal ‘foute’ notarissen, advocaten en curatoren bezorgt de hele beroepsgroep een slechte naam en werkt mee aan het witwassen van criminele vermogens, bijvoorbeeld in de vastgoedbranche. Deze vormen van misdaad zijn niet gemakkelijk te bestrijden, mede omdat het de politie en het Openbaar Ministerie op dit terrein aan mankracht en expertise ontbreekt. Daar moet verandering in komen. Voortwoekerende witteboordencriminaliteit is slecht voor de schatkist en funest voor het vertrouwen van de burger in belangrijke instituties van onze samenleving.

Het vertrouwen in het recht herstellen
Door enkele ernstige justitiële fouten is het vertrouwen in de rechterlijke macht aangetast. Dit vertrouwen moet worden hersteld. Er moet een einde komen aan het systeem van outputfinanciering, dat rechtbanken en gerechtshoven dwingt om zo snel mogelijk zoveel mogelijk dossiers af te handelen. Verder hoort de rechter-commissaris in gevoelige zaken niet in zijn eentje op te treden. Verhoren moeten voortaan op video worden opgenomen en advocaten dienen toegang te krijgen tot het verhoor. In de politieopleiding hoort meer aandacht te komen voor het verbaliseren. Verplichte deskundigheidsbevordering van rechters is nodig. Strafzaken dienen alleen door strafrechters te worden beoordeeld, waarbij algemene richtlijnen een autonome afweging per geval niet in de weg mogen staan. Ook dient de herzieningsprocedure in strafzaken te worden verbeterd.

Van rechtbanken en gerechtshoven mag worden verwacht dat zij ieder vonnis degelijk motiveren, waarvoor zij ook voldoende middelen moeten krijgen. Een goede motivatie is niet alleen van belang voor het beoordelen van de kwaliteit van de uitspraak, maar ook voor de acceptatie ervan. De toegang tot de rechtshulp in zowel straf- als civiele zaken moet worden verbeterd, eventueel door invoering van een volksverzekering voor juridische bijstand.

In strafprocessen hebben slachtoffers vaak het gevoel dat alle aandacht uitgaat naar de dader en er weinig oog is voor de gevolgen die de misdaad voor hen heeft. Onze aandacht moet eerst en vooral uitgaan naar de slachtoffers. Hun schade moet zoveel mogelijk worden vergoed. Politie en justitie horen het slachtoffer beter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de zaak. Ook moeten slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers recht krijgen op gratis rechtshulp, zodat zij hun belangen juridisch kunnen verdedigen. Bovendien moeten schadevergoedingen die door de rechter aan de dader worden opgelegd zo nodig worden voorgeschoten door de overheid. Dit voorkomt dat slachtoffers gedwongen worden om lange tijd contact te houden met de dader.

Meer investeren in reclassering
De afgelopen jaren is het aantal gevangenen in Nederland explosief gestegen en de celcapaciteit enorm uitgebreid. Tegelijkertijd is er flink bezuinigd op het gevangenispersoneel. Steeds minder bewaarders moeten steeds meer en soms gevaarlijker gedetineerden in de gaten houden. Het detentieregime is sterk versoberd en arbeid en onderwijs zijn bijna helemaal uit de gevangenissen verdwenen. Dit leidt tot meer onveiligheid voor het gevangenispersoneel en minder kans op resocialisatie voor de gedetineerden.
Relatief veel gevangenen in ons land gaan na het uitzitten van hun straf opnieuw in de fout, en de verwachting is dat dit getal verder zal stijgen. Door alle versoberingen is het gevangenissysteem verslechterd. Bewaarders klagen over gebrek aan contact met de mensen die zij, als het even kan, toch weer op het rechte pad moeten helpen.

De overgang van de gevangenis naar de maatschappij is voor veel ex-gedetineerden moeilijk. De reclassering zit vast aan productienormen en outputfinanciering en reclasseerders mogen niet zélf bepalen hoe ze hun expertise het beste kunnen inzetten. Even bellen met een woningcorporatie voor een ex-gedetineerde doet de reclassering bijvoorbeeld niet meer, want dat is geen officieel ‘product’ dat de overheid wil betalen. De gemeenten en de reclassering moeten voldoende in staat worden gesteld om ex-gedetineerden te helpen bij hun terugkeer in de samenleving en op die manier nieuwe misstanden helpen voorkomen.

Terrorisme hard en effectief bestrijden
Weinig mensen zijn betrokken bij terroristische activiteiten, maar zij maken wel veel mensen bang. Terroristen chanteren de samenleving en zijn bereid onschuldige slachtoffers te maken. Aanpak van die dreiging zal ook de komende jaren hard nodig zijn. Bestrijding van terreur vereist vastberaden en hard optreden tegen terroristen. Daarnaast is het aanpakken van mogelijke voedingsbodems van redeloos radicalisme nodig, zoals vervreemding, achterstelling, uitsluiting, isolement en indoctrinatie. Bij het signaleren van tekenen van dit soort van radicalisering spelen wijkagenten en jongerenwerkers een belangrijke rol.

Geradicaliseerde personen moeten zoveel mogelijk worden geïsoleerd van potentiële volgelingen. Dat kan onder meer door hen goed in de gaten te houden en door internetsites met een haatzaaiende en terreurverheerlijkende inhoud af te sluiten. Personen die van terrorisme worden verdacht, moeten zonder mankeren voor de rechter worden gebracht. Het is niet nodig om te morrelen aan de waarborgen die de rechtsstaat aan verdachten biedt, dat zou juist een concessie zijn aan hen die geen enkele boodschap hebben aan onze rechtsstaat. De democratie verdedigt zich niet door zichzelf te beperken. Juist in deze tijd dienen we ons respect voor de mensenrechten te onderstrepen, als wezenskenmerk van onze beschaving.


Onze voorstellen:

4.1 Er komt geen nationale politie, de politiekorpsen kunnen beter lokaal worden aangestuurd. De prestatiecontracten bij de politie worden afgeschaft.
4.2 Er komen 1.500 extra agenten op straat, door te investeren in wijkagenten, wijkteams en toezichthouders en door het administratieve werk zoveel mogelijk te laten verrichten door administratieve krachten. Camera’s kunnen helpen, maar zijn geen volwaardig alternatief voor de agent.
4.3 De gesubsidieerde banen van stadswachten en toezichthouders blijven behouden en worden omgezet in reguliere banen.
4.4 Preventief fouilleren dient te worden beperkt tot bepaalde perioden, in gebieden waar andere manieren om de veiligheid te garanderen niet helpen. Preventief fouilleren alleen op basis van etniciteit, uiterlijk of leeftijd is verboden.
4.5 Meer investeringen zijn nodig in het voorkomen van criminaliteit. De wachtlijsten bij de jeugdzorg, hulpverlenende instellingen, de crisisopvang en meldpunten kindermishandeling worden weggewerkt en ouders wordt goede opvoedingsondersteuning geboden. Zo nodig onder ‘drang en dwang’, in combinatie met een taak- of leerstraf voor kinderen.
4.6 De capaciteit van opsporing, vervolging en berechting wordt verhoogd. De politie hoort alle aangiften van strafbare feiten in behandeling te nemen. Het doen van aangifte moet makkelijker worden.
4.7 Rechtbanken krijgen 80 extra rechters, zodat zij beter werk kunnen leveren. Voorkomen wordt dat zaken te lang blijven liggen of afgeraffeld worden.
4.8 Vonnissen in strafzaken moeten uitvoerig gemotiveerd zijn. Rechters volgen permanent bijscholing, vooral in de forensische wetenschap. Een meervoudige strafkamer moet bestaan uit rechters die gespecialiseerd zijn in het strafrecht.
4.9 Advocaten, actieve politici en ambtenaren bij het ministerie van Justitie mogen niet meer optreden als rechter in deeltijd. Dat voorkomt belangenverstrengeling.
4.10 De rechtshulp moet toegankelijker worden. De inkomensgrenzen voor toegang tot de gesubsidieerde rechtshulp worden verruimd. De Juridische Loketten worden een volwaardige adviesinstantie en de uurvergoeding voor sociaal advocaten wordt verhoogd.
4.11 Door maximumbehandeltermijnen in letselschadezaken wordt voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen mensen met een claim kapot procederen.
4.12 Discriminatie en racisme pakken we hard aan. We voeren een hogere strafmaat in voor discriminatie. Haatzaaiende websites sluiten we af. Door geradicaliseerde personen in de gaten te houden voorkomen we dat zij volgelingen krijgen.
4.13 Inlichtingendiensten moeten beter communiceren, ook met politie en justitie in andere landen. Goed toezicht blijft nodig op de opsporingsbevoegdheden van inlichtingendiensten en politie.
4.14 De nationale Ombudsman en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten dienen sterkere bevoegdheden te krijgen om de politie en de inlichtingendiensten terecht te wijzen bij misbruik van bevoegdheden. Het College Bescherming Persoonsgegevens wordt voldoende toegerust.
4.15 Fraudebestrijding krijgt meer prioriteit. Het Openbaar Ministerie krijgt meer forensische accountants en fiscalisten en de rechterlijke macht meer deskundigheid over fraude. Advocaten en notarissen die over de schreef gaan, worden harder aangepakt.
4.16 Faillissementscuratoren worden niet meer uit de boedel, maar uit publieke middelen betaald, zodat onderzoek naar mogelijke (faillissements)fraude is verzekerd. De marktwerking in het notariaat draaien we terug en de tarieven worden weer gereguleerd.
4.17 Resocialisatie van gevangenen moet voorop staan. In de gevangenis moet al worden begonnen met het aanpakken van verslaving en psychosociale problemen. Ernstig psychisch gestoorde gedetineerden horen thuis in een beveiligd psychiatrisch ziekenhuis.
4.18 Ex-gedetineerden moeten meer begeleiding krijgen bij hun terugkeer in de maatschappij. Gemeenten en reclassering krijgen meer middelen.
4.19 Onderwijs en arbeid horen in alle detentieregimes thuis. Alleen zeer kort gestraften kunnen in meermanscellen komen, langgestraften slechts op vrijwillige basis.
4.20 Slachtoffers en hun nabestaanden dienen in aanmerking te komen voor gratis rechtshulp. De politie moet slachtoffers op de hoogte houden hoe hun zaak verloopt.
4.21 Slachtoffers van criminaliteit krijgen niet-verzekerbare schade (zoals inkomensschade en smartengeld) vergoed door de overheid, die deze schade vervolgens gaat verhalen op de daders.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 04 september 2006 :: 10.50 uur

80 Comments

80 reacties

 1. Goeden morgen vrienden SP.

  We moeten oppassen dat het beveiligen geen obsessie wordt.
  De overdrijving komt heel vlug om de hoek kijken.
  En in veel gevallen is de commersie er als de kippen bij om daar in te springen en hebben er belang bij om dat in leven te houden.
  Controle is ook hier van groot belang!
  En de politiek moet er niet toe overgaan om de bevolking angst aan te jagen, door van een mugje een olifantje te maken.

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 4 september 2006 @ 10.58 uur

 2. @2 Alles draait om duidelijkheid in aanpak
  en afwerking en vertrouwen, dat op diverse
  fronten grondig ter ziele is geholpen door
  gebrek aan verantwoordelijkheid, zal her-
  steld moeten worden, op elk werkterrein.
  Kinderen in de knel, die soms bol staan
  van problemen buiten hen om, evt. straf-
  fen (liever= maatschappelijk revalideren)
  met taken in uitvoerende zin kan uitste-
  kend helpen maar ‘leerstraffen’? Wat wil
  men daar onder gaan verstaan, als de con-
  tratie voor het ‘normale’ in een dergelij
  ke situatie soms nog maar amper is op te
  brengen? Hoewel menig kind (ook) zich ei-
  gentijds daarnaast met een computer weet
  te ONTspannen. Punt 4.5 verdient meer dan
  gewone aandacht voordat er nog meer brok-
  ken worden gemaakt op lange termijn!
  Evengoed een sterk puntenplan in totaal
  en mogelijk goed samen te voegen met andere gelijkdenkenden binnen andere poli-
  tieke partijen. Moet toch kunnen?

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 11.20 uur

 3. Al die maatregelen! – ik werd een beetje stil van.

  Ouwe Dirk (ook goedenmorgen) maakt met zijn eerste zin een heel belangrijk opmerking: “We moeten oppassen dat beveiliging geen obsessie wordt”.

  Een heleboel angst voor bedreigingen door terroristen, extremisten, etc. wordt ons aangepraat, – waardoor andere zaken op de achtergrond raken en kunnen worden doorgevoerd, welke anders niet geaccepteerd zouden worden.

  We kunnen er ieder voor zich ook wat aan doen, – zeg eens hallo naar de ander, een groet of een uitgestoken hand, – het kan een enorm verschil maken, – gewoon door wat meer respect ook , juist ja, ook voor die ander!

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 4 september 2006 @ 12.28 uur

 4. Veiligheid is meer een lokmiddel geworden dan een middel om mensen te behagen.
  Met de blofte van veiligheid worden mensen overgehaald persoonlijke vrijheden in te leveren voor meer macht voor politici.
  In dit opzicht is het al heel wat gewonnen als de politie daadwerkelijk serieus omging met aangiftes.

  Even ter contrast. In het buitenland was een ruitje van mijn auto ingetikt. Meteen de politie gebeld, en ze kwamen, tot mijn grote verbazing, ongeveer een uurje later langs. In de tussentijd werd me op het hart gedrukt dat ik niets mocht aanraken. Ze inspecteerde de auto en vroegen of ik een sporen onderzoek wilde, maar ze adviseerden het niet te doen. Door de douw (het was vijf uur in de morgen) konden maar weinig sporen zekergesteld worden. Ik viel bijna om van verbazing.
  Later kreeg ik een uitnodiging om bij het bureau langs te komen om de formulieren in te vullen voor de Nederlanse verzekering.
  Een week later kreeg ik een brief dat ik in het dossier zat. Een half jaar later kreeg ik (mijn schoonmoeder)de kennisgeving dat de de daders niet hadden kunnen opsporen en het dossier in het archief ging. Als ik wilde kon ik protesteren.

  In Nederland heb ik ooit eens poging tot inbraak aangegeven in mijn auto. Ik moest toen 3 uur wachten op de typsmurf, die geiriteerd, omdat wij het gore lef hadden om hem aan het werk te zetten, met het twee vinger hamersysteem een verhaal inelkaar flanste.

  Veiligheids gevoel is voor een groot deel afhankelijk van perceptie. Als de politie alleen geintereseert in in het schrijven van bonnen, dan kan dit wel eens negatief beinvloed worden.

  Reactie door Alexander — maandag 4 september 2006 @ 12.45 uur

 5. Dank je Amita! (ook goede middag aan u allen trouwens) Je opmerking is mij uit het hart gegrepen. Ik denk dus ook dat een heleboel veiligheid wordt gewonnen als we proberen niet meer anoniem voor elkaar te zijn, maar juist bekend te worden. Elkaar groeten en zien als vriendelijke medemensen in plaats van als mogelijk lastige buur, misschien gevaarlijke straatbewoner of onbekende die je dus gewoon kunt kwaad doen omdat je hem of haar toch niet kent… Respekt en vriendelijkheid inderdaad! En zoals dat in wezen in het programma staat- de menselijkheid terug in de veiligheidsaanpak. Camera’s kunnen zeker helpen, maar een mens die je aanspreekt is toch wel zo effektief… Dank Amita!

  Reactie door haby — maandag 4 september 2006 @ 12.48 uur

 6. Die veiligheid kost mij persoonlijk veel geld terwijl ik nooit bang ben geweest.
  Alle 4 gezinsleden een ID-kaart, bekeuring als de kinderen hem verliezen, bekeuring voor het niet bij zich dragen, nummerplaat verloren (bijna 100 euro), nieuwe paspoort alweer duurder en juist door die dingen voel ik me helemaal niet veiliger. Ik voel me eerder een potentieel crimineel. De maatregelen geven me het gevoel dat men ervan uitgaat dat mijn kinderen en ikzelf een gevaar zijn.
  Meer blauw op straat, wijkagenten, echte aanspreekpunten, dat werkt beter.
  De dreiging van terrorisme is een ander verhaal, maar ik denk niet dat men zich daar ooit 100% tegen kan verdedigen. En door onszelf verplichtingen en beperkingen op te leggen geven we toe aan terrorisme.

  Reactie door Irma — maandag 4 september 2006 @ 13.12 uur

 7. Er wordt al jarenlang gesproken over meer respect voor anderen, maar helpen doet het niet. De dreiging van terrorisme, extremisme etc wordt naar mijn mening aangepraat, daarmee creëert de rechtse kliek meer macht. Wat betreft de veiligheid op straat is er wel degelijk iets aan de hand. Ik vind het op struisvogelpolitiek lijken om dat te bagatelliseren. De houding van mensen is op zijn zachts gezegd behoorlijk verhard. Er gaat b.v. wel degelijk dreiging uit van sommige groepen jongeren, die tot op heden niet zijn aangepakt. Mensen ontwijken wel degelijk bepaalde plaatsen, omdat zij zich bedreigt voelen door opmerkingen van groepen jongeren.

  Het percentage vernielingen is naar mijn mening abnormaal hoog.
  De reacties op reprimandes is buitenpropotioneel waardoor veel mensen maar niets meer zeggen.
  Is dat normaal of valt dat wel mee? Ik vind van niet.
  Het aantal burenruzies is nog nooit zo hoog geweest. Oorzaak: ze hebben schijt aan een ander en doen wat zij willen. Politie doet er niets aan dan hooguit een beetje een slap verhaaltje houden en vooral zich verschuilen achter de dooddoener: waar twee kijven hebben twee schuld.
  Het maakt ook niet meer uit waar je woont, het lijkt allemaal één pot nat.
  T.a.v. politie een kort voorbeeld: mijn dochter is ernstig bedreigd. Dader moest voorkomen en is gestrafd. Later mishandeld de dader haar. Weer een aanklacht. Daarna bedreigt hij haar weer. Geen aanklacht: politie zegt daar niets aan te kunnen doen. Advies bij mijn rechtsbijstandverz. leert mij dat de politie verplicht is deze aanklacht aan te nemen, zeker omdat de dader al eens is veroordeeld. Pure lamlendigheid waar ik zolangzamerhand mijn buik van vol heb.
  Wel waarschuwt de politie mij dat ik niets tegen dader moet ondernemen, omdat ze mij dan komen halen. Ziek gewoon!!!!! Dit is Nederland ten voeten uit.

  Het waarde en normenverhaal gaat hier als geen ander op. Daarover wordt alleen maar gesproken, maar wat doen ouders tegenwoordig aan een opvoeding??
  Ze laten hun kinderen gewoon doen waar ze zin in hebben zonder corrigerend op te treden.
  Het ontbreekt velen aan verantwoordelijkheidsgevoel op alle vlakken.

  Het is hoogtijd eens op te houden met geitenwollensokkenpraatjes van respect: die helpen niet. Ouderwets bij de oren pakken geeft betere resultaten. Consequent zijn en duidelijke regels.
  Met alleen hallo, een groet en een uitgestoken hand red je het niet. Er lopen er nog teveel op straat rond die je ook met alle gemak een klap op je vriendelijke gezicht verkopen.

  Kortom waarde Dirk en Amita, ik ben het helemaal niet eens met jullie verhaal dat gespeend is van de praktijk.

  Reactie door Gerard Lettinck — maandag 4 september 2006 @ 13.14 uur

 8. Een samenleving die haar burgers de verantwoordelijkheid voor sociaal gedrag afneemt moet niet vreemd opkijken als diezelfde burgers steeds asocialer worden.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 4 september 2006 @ 13.16 uur

 9. @ 8 HenriOsewoudt

  Ik ben het dit keer volledig met je eens.

  Maarja zolang beveiliging booming business is, dan heb ik hier en daar nog wel wat twijfels.

  Reactie door Pool — maandag 4 september 2006 @ 13.30 uur

 10. De dader wordt beschermd in Nederland.
  Hij krijg het adres van degene die aangifte doet.
  Als je weet dat de dader geestelijk gestoord is doe je dus geen aangifte.
  Anders staat ie na 2 uur voor je deur.

  Reactie door Sjaak Troost — maandag 4 september 2006 @ 13.34 uur

 11. opnieuw Jan,

  een klasse programma ik wordt er stil van.

  Reactie door Kobus Kuch — maandag 4 september 2006 @ 13.50 uur

 12. Van mij mag de hele politie wegbezuinigd worden. Zij geven mij alleen maar een onveilig gevoel. Ik ben laatst bekeurd voor door rood rijden, terwijl ik door oranje reed. Ook is laatst mijn fiets verwijderd toen hij tegen een boom stond gestald. Hij was “gevaarlijk opgesteld”. En die boom dan? Het idee dat elke moment mijn fiets zomaar verdwenen kan zijn, dat geeft mij een heel onveilig gevoel.

  Reactie door Simon — maandag 4 september 2006 @ 13.58 uur

 13. Onder het kopje “mensen staan voorop” wordt gesteld dat: De discussie over veiligheid wordt vaak gedomineerd door cijfers. Echter in de dik gedrukte aanhef, doet de SP hetzelfde. Dreigend wordt hier gesproken over de toename van criminaliteit, met name geweld. Er wordt niet bij vermeld uit welke onderzoeken deze cijfers komen, en is zo dus moeilijk controleerbaar. Toename van bekendheid bij de politie van geweldsdelicten kan zeker te maken hebben met huiselijk geweld. En huiselijk geweld is niet nieuw, het komt alleen meer in de openbaarheid.
  Met de meeste voorstellen kan ik zeker instemmen, het had van mij nog meer gericht mogen zijn op preventie, met name via onderwijs. Scholen moeten verplicht zijn spijbelen te melden, de eerste dag en ook bij het basisonderwijs. Direct ingrijpen, kan erger voorkomen.
  Het onderstaande punt lijkt mij moeilijk te realiseren.
  4.12 Discriminatie en racisme pakken we hard aan. We voeren een hogere strafmaat in voor discriminatie.
  Haatzaaiende websites sluiten we af. Door geradicaliseerde personen in de gaten te
  houden voorkomen we dat zij volgelingen krijgen.
  Websites sluiten? Moet dat niet via een rechter? Hoe staat dit in verhouding tot de vrijheid van meningsuiting? Oproepen tot geweld is vervolgbaar.
  Geradicaliseerde personen worden al in de gaten gehouden, wat niet wegneemt dat hun aanhang kan blijven groeien, zoals de As-Soennah moskee in Den Haag.
  Er is meer voor nodig om deze vorm van radicalisering/isolering van de Nederlandse samenleving te stoppen.

  Reactie door Hiek van Driel — maandag 4 september 2006 @ 14.09 uur

 14. Veiligheid begint bij vertrouwen!

  1. Leg de verantwoordelijkheid hiervoor in de samenleving, zodat mensen beseffen dat ze er weer toe doen en zelf daadwerkelijk bijdragen aan een beter leefklimaat.

  2. Betrouwbare overheid door eerlijke en duidelijke communicatie en een overheid die kan en mag ingrijpen als mensen, bedrijven over de schreef gaan. Belangrijkste van ‘concurrentie naar samenwerking’.

  In Frankrijk heeft een politieke doorbraak plaats gevonden, een politicus (François Bayrou, UDF) heeft zich voor de scheiding van de politieke macht en geldmacht uitsgesproken. Alleen dan zullen de overheden hun geloofwaardigheid kunnen hervinden!

  Reactie door Peter Hoopman — maandag 4 september 2006 @ 14.10 uur

 15. Ik vind dat de overheid teveel de mensen wil vertellen hoe het moet. Er is steeds minder sprake van eigen verantwoordelijkheid nemen als het op zaken als veiligheid aankomt.

  Dat mensen steeds asocialer worden komt door frustratie; zij zien een overheid die instanties als de politie gebruikt om de eigen kas te spekken. Afgezien daarvan heerst er vaak ook een verkeerde mentaliteit bij de politie, ze zijn allang blij als ze hun targets halen.

  Ik vind dat verkeerd. De overheid moet zorgen dat de mensen weer verantwoordelijkheid gaan nemen en dat doe je niet door elke keer te blijven betuttelen en voor elke scheet een bekeuring uit te schrijven. Dat werkt alleen maar averechts.

  Een mentaliteitsverandering is gewenst in dit land, anders kun je er tienduizend agenten bijpleuren maar verandert er niks omdat die extra agenten hetzelfde gaan doen als wat er voor hun komst werd gedaan: in opdracht van de regering de kas spekken en niks aan voorlichting en preventie doen.

  Reactie door DJ Digital — maandag 4 september 2006 @ 14.50 uur

 16. @9 Pool
  Niet oorzaak en gevolg door elkaar halen. Beveiliging is een booming business omdát de burger steeds asocialer wordt. En dat laatste komt dus doordat de overheid ons van onze vrijheden en verantwoordelijkheden berooft. Beiden zijn twee kanten van één medaille.

  Hopelijk ben je het nu nog steeds met me eens :)

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 4 september 2006 @ 15.05 uur

 17. Teveel VVD en te weinig sociaal de veiligheidsplannen. Ik had liever gezien het

  afschaffen van de ID-Plicht,

  af van het krampachtig reageren op Terrorisme terwijl de kans dat je slachtoffer wordt van een inbraak of een geweldsmisdrijf veel groter is.

  Afschaffen van het preventief foullieren, enerzijds omdat er geen aanleiding is tot het aantasten van het individu in de persoonlijke levenssfeer en anderezijds omdat prefentief foullieren altijd subjectief is, dus de kans op een etnische reden tot foullieren is te groot.

  Extra punt, maak van nederland het land waar het minst telefoontaps worden doorgevoerd ipv het land waar relatief het meeste telefoontaps worden doorgevoerd.

  Het hele veiligheidsvraagstuk moet er blijkbaar in omdat dat electoraal gewin opleverd. Jammer.

  Reactie door Stephan — maandag 4 september 2006 @ 15.33 uur

 18. We moeten terug naar de wijkagent,die kent zijn papheimers en vooral,weet waar deze woont in de wijk.Zodat er niet overspannen na een achtervolging om een ID-kaart hoeft te worden gevraagd.Maar ome agent rond etenstijd even aan de deur staat,om pa en ma even in te lichten.

  Reactie door Tom — maandag 4 september 2006 @ 15.43 uur

 19. Krijg iedere Nederlander nu persoonlijke bewaking ( hahahahahaha ) Er moeten een aantal kamerleden maar eens naar de psychiater ( achtervolgings waanzin van Busch )

  Reactie door Fred — maandag 4 september 2006 @ 15.52 uur

 20. Of ik het nu het beste hier of bij ‘milieubeleid’ aan kan kaarten weet ik niet, daarom maar nu.

  De politie dient uitgebreid te worden met een ‘aparte tak’: dierenpolitie. (ja, zeelfs de VS heeft soms goede ideeen ;) )
  Temeer daar de ‘gewone’ politie constant overbelast is, hebben ze geen tijd om ook nog op dierenmishandeling te gaan letten. Daarvoor hebben we nu geloof ik een inspectiedienst. Dat is m.i niet genoeg. We moeten dieren(mis)handel(ing) veel harder aanpakken.

  Als we onze mond toch vol hebben over ‘respect’ en ‘normen’ dan kan er op dat gebied nog een hele hoop ten goede veranderen in Nederland.

  Reactie door Marc B — maandag 4 september 2006 @ 15.54 uur

 21. 13 @ Hiek van Driel een nederlandse rechter kan geen buitenlandse sites aanpakken en wat hier wordt aangepakt verhuisd gewoon naar een niet nederlandse server

  16 @ Stephan, ik weet niet waar jij woont maar ik woon in een vrij kleine gemeente 40.000 personen en er zijn hier een aantal straten waar de politie niet zonder back-up durft te komen en als ze daar een woning binnen moeten doen ze dat met een getrokken pistool, ook al mag dat wettelijk niet, dat veiligheid vraagstuk is dus reëel

  zoals met elk partijprogramma ben ik het niet met alle punten eens maar over het algemeen ziet het er goed uiten ik stem op wat het dichtste bij mijn opvattingen staat, die 100% haal je alleen als je een eigen partij opricht

  en voor de achterban die vind dat dit programma te genuanceerd is de volgende vraag:

  wat vind je belangrijker een partij die niet verder komt dan welgemeend theater vanuit de oppositiebanken of een partij die gewoon gaat voor een beter nederland, iets water bij de wijn doet, en zo ieder geval een gedeelte van haar idealen probeert te verwezenlijken

  geef mij maar de laatste optie en nederland wordt nog steeds geregeerd door het compromis

  Reactie door edwin — maandag 4 september 2006 @ 16.06 uur

 22. @19 Edwin, dat zal zeker af en toe bedrei-
  gend aanvoelen. Ook ik woon in een verge-
  lijkbare gemeente, waar men toch weer kans
  zag een wijk behoorlijk etnisch te houden
  en zo komt dat dus integratie niet ten goede. Immers als men elkaar zoekt in kleine gemeenten is het doorgaans in 20 min. bekeken om elkaar per fiets te berei-
  ken, 10 min. met de auto en hooguit een
  uurtje wandelen. Het voor goede doelen
  collecteren wordt dus ook vaker door 2 personen samen gedaan, terwijl je toch in
  de jaren zestig elke 14jarige (minimum
  leeftijd daarvoor toen) gewoon langs de
  huizen kon laten gaan, ook op galerijflats
  en tegenwoordig zijn veel blokken niet persoonlijk bereikbaar en doet men de col-
  lectes meestentijds af door de intercom in
  de hal, hetgeen in de bussen duidelijk
  waarneembaar is, oftewel, worden niet ex-
  tra gevuld!
  Gelijk heb je dus, dat er altijd sprake
  zal zijn van ‘meer smaken’, maar aangezien
  het een democratie betreft, ontkomt men ook niet aan compromissen sluiten, anders
  zou er eenzijdig sprake zijn van wils-op-
  legging, hetgeen voor sommige groeperingen
  maar moeilijk acceptabel is !
  Zelfs die 100% uitvoerbaar willen maken
  van een eigen op te richten partij is dus
  in de praktijk onuitvoerbaar, want waar de
  ene blij is, wordt de ander teleurgesteld!
  Dus écht leuker kunnen we het met de beste
  wil van de wereld nooit maken, en de hemel
  op aarde blijft dan ook een mooi streven!

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 16.31 uur

 23. Ik denk dat door het afschaffen van de prestatiecontracten die 1500 man extra politie niet meer nodig is. Oom agent heeft dan namelijk weer tijd om datgene te doen waar ze voor zijn aangenomen, namelijk veiligheid garanderen en bevorderen.

  Reactie door kaatje — maandag 4 september 2006 @ 16.38 uur

 24. Taak van Joop de agent is nu op z’n minst 250 bonnen / jaar uit te schrijven , anders krijg hij een slechte beoordeling !
  Dat is zijn/haar eerste hoofddoel : zelfhandhaving .

  Reactie door Fred — maandag 4 september 2006 @ 16.44 uur

 25. De kleine misdaad doet men veel te laconiek af, terwijl daar het broeinest zit.
  Kleine misdaden worden groot.
  Veel meer bij het begin aanpakken en juist bij dat begin duidelijke en geen kleinen straffen of maatregelen.
  Ook niet straf hoogte van wat men steelt maar dat men steelt.

  Reactie door Jofel — maandag 4 september 2006 @ 16.51 uur

 26. Waar in het programma staat het SP-standpunt over verkeersveiligheid?

  Reactie door Gerrit Holl — maandag 4 september 2006 @ 17.13 uur

 27. @25 Jofel,

  zeer juist, want de kleine misdaad zorgt verreweg voor de meeste ellende die we op straat zien. De witteboordencriminaliteit is voor de gewone man onzichtbaar en daar maakt men zich dan ook minder druk om.

  De afgelopen jaren is het steeds onveiliger geworden op straat en meer dan 46% van de totale misdaad in dit land wordt gepleegd door de zogeheten draaideurcriminelen. Daar zit dus iets goed fout bij de overheid.

  Het is veel te bureaucratisch allemaal in Nederland, men heeft teveel medelijden met lieden die constant de wet overtreden. Daar moet wat aan gedaan worden, anders wordt het alleen maar erger op straat.

  Reactie door DJ Digital — maandag 4 september 2006 @ 17.21 uur

 28. 16 Henri O

  Ik vind niet dat je domweg ‘de overheid’ moet zien als dat boze blok dat ieders vrijheid ontneemt.
  Het gaat erom door WIE de overheid wordt aangestuurd. En hier zitten al jaren de verkeerde mensen op hun plaats. Dit kabinet namelijk!
  Misschien is het in jouw ogen ook beter dat hele politieapparaat te privatiseren?
  Lijkt me toch niet.

  Als je in dit land in zo’n streng corset moet leven dan is het logisch dat mensen zich agressief eruit gaan werken. Ik weet zelf hoe ik ‘op tilt’ sloeg toen ik gecontroleerd werd op de veiligheidsriem. Ik had hem even niet om voor dat hele korte stukje en gesnapt! Een dikke bekeuring. Onbegrijpelijk dat dit MOET!!
  (Voor het geval dat mensen gaan denken waar doet ze het van? Mijn moeders auto!)
  Ik gruwel van de bemoeizucht in dit land. Het gaat niet om bezorgdheid maar om geld. Iedereen wordt op kosten gejaagd. Een riem is al niet meer voldoende voor kinderen achterin, maar inmiddels ook verplichte zitjes. En ga zo maar door!!

  Politieagenten laten hun gezicht hangen naar de grillen van de bestuurders van dit land. Ik begrijp niet dat die hele politiemacht zich eens beraadt en de ware criminelen eens onder de loep gaat nemen. Dit zijn die kabinetsuitbuiters en wat mij betreft mogen ze met de boeien om afgevoerd worden. Dit geldt natuurlijk ook voor Bush en kornuiten!
  Hopelijk gaat de poltie eens voor het volk en niet voor de echte bandieten.

  Henri O, ik zeg maar weer:
  Meer verantwoordelijke overheid, meer vrijheid!
  Hoe ik dat zie? De bestuurders in een vriendschappelijke relatie met het volk.
  Over en weer contact, open weblogs en oor voor iedereen. Pas dan weet je waar je het over hebt!
  Ook de politie gewoon op de fiets en hier en daar een handje hulp. Gewoon als ‘padvinders’ in uniform en mensenhulp bieden. Nu lijken ze op een verkapt leger.
  En je begrijpt: Weg met die hele privatisering. Het is een paraciet die leeft van de mens. Wat het oplevert: bloedgeld. Daar moesten handen niet meer aan vuil mogen worden gemaakt.
  Ik hoop van harte dat de nieuwe overheid pas op de plaats gaat maken en dat we ons weer veilig mogen voelen. Want het is niet de politie, maar die onverantwoordelijke bestuurders van de overheid die een dagelijkse bedreiging zijn.

  Reactie door Gloria — maandag 4 september 2006 @ 17.54 uur

 29. @7 Gerard Lettinck.
  Ja, er is criminaliteit en veel geweldadigheid, – en wanneer je een en ander hebt meegemaakt, wordt je zelf ook wat “harder”.
  Maar toch, er is ook een andere kant, er zijn ook een heleboel pracht mensen om ons heen en er gebeuren ook goede dingen. Daarom kijk niet alleen naar de negativiteit, daarmee maak je de wereld niet beter, maar probeer ondanks alles te blijven geloven dat het beter kan, – en niet alleen kan, – maar beter moet.
  Door b.v. ook eens wat zwerfvuil op te ruimen. Mensen die we ontmoeten, zoals winkelpersoneel, tram/bus bestuurders etc. te groeten. Het zijn zo maar een paar punten, – alleen, je moet het natuurlijk wel willen.

  Groet in vrede,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 4 september 2006 @ 17.55 uur

 30. Wat zijn criminelen? Mensen die wet overtreden. Nou, die overtreed ik graag en met liefde, zo nu en dan. Tegen de tijd dat ik weet zo’n flits apparaat zie gedraag ik mij even… daarna toedeloe.

  Wat nou de wet overtreden? Het is maar net wat er in die wet staat en hoe nauw die is.
  Hebben wij inspraak? Nee, we horen het wel ergens op een journaal of er weer een nieuwe gril in de wet bijkomt.

  Wat is een crimineel? Iemand zoals wij!
  Dus laten we niet denken dat we beter zijn, want allen zijn we hiertoe in staat. Als mensen tijdens een vredesbewegings-aktie opgepakt worden dan zijn zij de criminelen… zo ook met de mensen die zich verzetten tegen een macht die niet klopt in hun ogen. Vaak zijn criminelen helden, alleen niet in de ogen van de desbetreffende bestuurders en diens ‘brave’ burgers.
  Ja, diefstal, geweld, moord etc. moeten zeker goed behandeld worden. Alleen maar opsluiten is dom. Er moet aan deze mensen gewerkt worden en dat hoeft geen geld te kosten, maar wel tijd!
  Tijd is geen geld, maar bittere noodzaak om mensen ervan te overtuigen dat ze het anders op kunnen lossen dan ze deden.
  Daarbij wordt het tijd dat mensen zich gaan verzetten.
  De film “loose change II” laat precies zien hoe we geregeerd worden door de Amerikaanse supercriminelen. Iedereen die wakker wil worden en zich niet meer in slaap wil laten wiegen moet dit zien.
  (Op 10 sept. op TV, Ned 3)

  Ik begrijp niet dat de bestuurders van Europa te laf zijn om hierover vragen te stellen. Wie gaat de kliek Bush aanpakken?
  Het is een vorm van medeplichtigheid om deze schande en wereldverlakkerij in de doofpot te houden.
  Graag wat meer HELDEN in de politiek!

  Reactie door Gloria — maandag 4 september 2006 @ 18.37 uur

 31. Veiligheid is een bestaansvoorwaarde en zeker ook een links thema. Rijken hebben de middelen om zich te beschermen. Mensen met weinig geld hebben dat niet. Ze wonen vaak in kwetsbare wijken dicht op elkaar. Niet alleen inbraken maar ook veiligheid op straat (berovingen, aanrandingen) en bestrijden van overlast (herrie en vervuiling) dienen serieus worden aangepakt omdat het het leven van mensen ernstig kan beschadigen. Ik spreek uit ervaring.

  Reactie door Nico de Vries — maandag 4 september 2006 @ 18.59 uur

 32. 22 @ Madelief, ik zoek het niet in etniciteit maar in de veramerikanisering van onze maatschappij, alles draait alleen nog maar om het ikke ikke en de mensheid is gereduceerd tot een consumptieworst, wie niet legaal mee kan doen in die mythe kan zoeken naar andere manieren

  Reactie door edwin — maandag 4 september 2006 @ 19.08 uur

 33. @31
  Inderdaad Nico met namen voor overlast en lawaai moeten meer zeer duidelijke en strafbare regels komen.
  Als je in een huur huis zit kan de woningbouw nog wat doen,in een koophuis is er zeg maar geen mogelijkheid.
  Dagelijks zie ik in mijn werk dat daardoor mensen kapot gemaakt worden, maar dan ook echt kapot.

  Reactie door Jofel — maandag 4 september 2006 @ 19.09 uur

 34. @ 3 Amita

  Helemaal mee eens! We zullen ons moeten gaan toeleggen op individuele verantwoordelijkheid naar de medemens.
  Een glimlach werkt altijd ontwapenend. :)

  Reactie door Gloria — maandag 4 september 2006 @ 19.37 uur

 35. Blah, Blah, Blah geschreeuw door een open deur die niet eens hoeft te worden ingetrapt.
  Met andere woorden; wie in de wereld is het hier nu niet mee eens als je snel leest!

  Maar let vooral op de contradicties.
  Het past allemaal niet op en met elkaar of is inderdaad gewoon gebral.
  Ook vooral veel abstractie. 1500 man politie meer op straat?
  Welke straat, welke stad en met welk mandaat, en…precies 1500?
  Geen discriminatie!
  De hele wereld mee eens, maar…waar begint dan wel de discriminatie en is de oplossing wellicht toch niet samen te vatten op een postzegel?
  Is ook discriminatie niet aanwezig bij de zogenoemde gediscrimineerden?
  Glijdt een slappe drol zo niet bij iedereen door de vingers?

  Ik vind het programma van de SP helemaal niet zo klote maar eerder naïef.

  Reactie door Bertoli — maandag 4 september 2006 @ 20.26 uur

 36. Het bieden van veiligheid is het eerste wat de burgers van de overheid verwachten.

  Dus ook van justie, politie enz.

  Maar waar blijft dat gevoel van veiligheid als er tussen deze groeperingen al zoveel criminelen zitten die meedoen aan bepaalde praktijken die niet door de beugel kunnen?

  En dan met name tegenwoordig wat er bij de politie tussen zit.
  Ik bedoel hiermee een bepaalde categorie personen die uniformgeil zijn met geldingsdrang.
  Zij die in het normale bedrijfsleven vanwege hun haantjesgedrag niet aan de bak kunnen komen en het met de regels en plichten die een politieagent(e) zou moeten hebben, helemaal aan hun laars lappen.
  Erger nog, ze zijn er steeds vaker voor de daders i.p.v. voor de slachtoffers.

  Reactie door Bijdehandje — maandag 4 september 2006 @ 20.53 uur

 37. 21 Voor Edwin:
  13 Hiek van Driel een nederlandse rechter kan geen buitenlandse sites aanpakken en wat hier wordt aangepakt verhuisd gewoon naar een niet nederlandse server.
  Van Hiek: Precies, de opmerking in het SP programma: Haatzaaiende websites sluiten we. Mag er wat mij betreft uit. het is een zinloze populistisch voorstel.

  Reactie door Hiek van Driel — maandag 4 september 2006 @ 21.04 uur

 38. Hiek van Driel, ik weet niet hoe ze dat afsluiten in gedachten hebben, kan via de internet providers en dan heb je niks aan een rechter maar dat lukt je alleen met een wet

  Reactie door edwin — maandag 4 september 2006 @ 21.34 uur

 39. @ 34 Gloria en Amita

  Ik denk dat we van dit gezegde moeten zien af te komen…….Onbekend maakt onbemind..
  Ik dateer nog van de catagorie totale dienstweigeraars, omdat ik geen mensen wilde doden die mischien wel vrienden kunnen zijn, en een opleiding tot doden had ik ook niet nodig, want in ieder mens schuilt een beest, en zuipen heb ik nooit gedaan en dat wilde ik ook niet leren, en ik vond het zonde van m’n tijd ‘k had wel wat beters en nuttigers te doen zoals m’n studie, thuis helpen in de zaak enz. enz.
  Ik was trots op mezelf omdat ik van mensen hield en nog steeds al hoewel er hier en daar een heel klein scheurtje in m’n principes dreigt te onstaan.
  Een luisterend oor, begrip, respect, hulp, communicatie en liefde zijn ingredienten voor een veilige samenleving ongeacht ras of cultuur.

  Reactie door Pool — maandag 4 september 2006 @ 21.36 uur

 40. Betere veiligheid??
  Weet je wat onveilig is? Het verkeer!

  @26, Gerrit Holl heeft gelijk. Er staat niets over verkeersveiligheid, ook niet in de andere hoofdstukken. 800 doden per jaar. Dat is elke 3 jaar 9/11 herhaald, in Europa elke maand zo’n drama (40 000 doden, 1 700 000 gewonden).

  Duizenden voor het leven verminkt, elk jaar opnieuw. Het zal wel vergeten zijn. Misschien kan het er op het congres nog ingefrommeld worden. Maar het is heel typerend…

  Meehuilen met de wolven in het Bos.

  Reactie door Hermie Kreeft — maandag 4 september 2006 @ 21.55 uur

 41. ¡Hola! de EU cijfers zijn per jaar.
  http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l24257.htm

  Reactie door Hermie Kreeft — maandag 4 september 2006 @ 21.57 uur

 42. Ik kon niets vinden over de afschaffing van de identificatieplicht. Kwalijke zaak. SP was er op tegen, maar als er verkiezingen aankomen, hoor je de SP er niet meer over.

  Reactie door Erik — maandag 4 september 2006 @ 21.57 uur

 43. @ 42 Erik

  De SP verlaat nooit zijn principes ook niet wat betreft de afschaffing van de indentificatieplicht.
  Na 22-11 als de SP regeert wordt dat waarschijnlijk de kerstboodschap van onze Jan.
  Ik denk ook dat voor de agenten die verplichte 250 bonnen ook wel zal verdwijnen zodat ze wat meer respect van de burger kan verwachten.
  Je zou eens moeten zien hoeveel tienduizenden aangiftes er niet behandeld worden omdat er geen tijd en geen personeel voor is. De aangiftes worden wel opgenomen als je geluk hebt, maar er wordt verders niets mee gedaan maar die 250 bonnen moeten er komen want daar is de begroting ook op gebaseerd al met al het hele justitie apparaat een aanfluiting.
  Nog zo iets… er worden regelmatig uitspraken gedaan door div. rechtbanken dat deze niet op de stoel van de politiek gaat zitten… maar de politiek zegt op hun beurt dat zij niet op de stoel van de rechter gaat zitten… ik vraag mij af, wie verne#kt wie in dit geval, maar uiteindelijk is de beklaagde de klos.

  Reactie door Pool — maandag 4 september 2006 @ 23.25 uur

 44. 4.4
  Preventief fouilleren dient te worden beperkt tot bepaalde perioden, in gebieden waar andere manieren om de veiligheid te garanderen niet helpen. Preventief fouilleren alleen op basis van etniciteit, uiterlijk of leeftijd is verboden.

  We gaan als politie ‘oma’ fouilleren in haar volkstuintje terwijl zij een kopje koffie voor ons inschenkt…..
  Verzoek van oma…wilt u niet kietelen?

  Naar de letter;

  Preventief
  Willen wij samen de preventie, die slechts alleen kan worden beoordeeld door mensen die hiervoor zijn opgeleid en inzage hebben in belangrijke informatie, beperken?
  (Lees even in het woordenboek wat preventie betekend)
  Fouilleren
  Zijn het in de praktijk niet altijd mensen die wat te verbergen hebben die niet willen worden gefouilleerd?
  Mij mogen ze elke dag fouilleren. (Het liefst door een leuke politieagente)
  Bepaalde periode
  Aha, ik wist niet dat terroristen een agenda opstuurden naar de politie.
  Zoiets van; Wij zijn even op vakantie. Wilt u ons niet voor een paar weken storen a.u.b.
  In Gebieden
  Praten we nu opeens over bepaalde volkswijken waar de politie beter niet kan komen omdat dan haar veiligheid niet gewaarborgd is?
  Preventief fouilleren op basis van etniciteit, uiterlijk of leeftijd is verboden?
  Is oma nu in haar volkstuin gelijk aan een individu of groep die zich door een professionele politie, die zich verplicht voelt om deze actie uit te voeren vanuit haar verantwoordelijkheid en beschikbare informatie gelijk en zal zij of u door deze politie zonder redenen worden geficiteerd?
  Oma zal ook dan booit protesteren, de gewone burger zal het appreciëren en de potentiële crimineel?
  Zal zich beroepen op de SP?

  SP, bent u nog wel onder ons?

  Reactie door Bertoli — dinsdag 5 september 2006 @ 0.09 uur

 45. ALTERNATIEVE STRAFFEN
  Als een verdachte niet vluchtgevaarlijk is, kan gevangenisstraf volgens mij beter worden vervangen. Bijvoorbeeld door veel langer durend elektronisch huisarrest na werktijd.

  Dit eventueel gekoppeld aan een verbod op het bezitten van luxe artikelen. En met de plicht tot het volgen van veel heropvoedende cursusfilms op internet. De onderzoeksresultaten over elektronisch huisarrest zijn gunstig.

  Reactie door h — dinsdag 5 september 2006 @ 0.20 uur

 46. @ 39 Pool

  Dan was je een held in die tijd! :lol:
  Mijn vader was vroeger aktief bij de PSP en bezocht de gevangenen. Want een dienstweigeraar moest de cel in… kijk, dat bedoel ik nou met ‘crimineel’. Tja, in de ogen van de regering, maar in de ogen van velen: helden!
  Voor mij ben jij dat ook en nu hebben we helden nodig die zich tegen Bush durven te verzetten en tegen dit kabinet!
  Heldhaftigheid is broodnodig, want het lijkt wel of ‘het volk’ slaapt. Hoe kan die coma toch geinjecteerd zijn?? Want jij en velen hier laten zich geen zand in de ogen strooien. Maar de rest dan??
  Waar is iedereen toch bang voor?
  “Onbekend maakt onbemind”? “Wat de boer niet kent dat eet ie niet”?
  Nou, wordt toch eens tijd dat mensen gaan beseffen dat we allemaal mens zijn. En met jou laatste zin komen we een heel eind.
  Blijf trots op jezelf Pool, want je hebt een goed hart. Jij komt op voor het goede en ook ik betrap mij erop dat we dat soms wat te fel doen. Maar dat komt vanuit de intentie dat je het niet meer kan aanzien dat mensen mishandeld, gekneveld en afgeknepen worden door die rechtse dictatuur! En die moet omver!! ;)

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 0.39 uur

 47. @ 44 h

  Verbod op luxe artikelen maar wel een Pc met internetaansluiting……..

  Reactie door Pool — dinsdag 5 september 2006 @ 0.46 uur

 48. Wacht even!! jullie dwalen af…

  De agenda voor deze week gaat over de gratis kinderopvang.. en of dit wel haalbaar is.
  Hoe moet dat nou… we hebben niet zoveel creches en opgeleide begeleiders… hmmm zeer interessant probleem.

  Wat heeft dit te maken met het praten over het verkiezingsprogramma punten van de SP hierboven?

  > DENK daar maar een over na!

  Reactie door Toine — dinsdag 5 september 2006 @ 1.27 uur

 49. Hoe zit het met de Statistieken Toine?
  Als er relatief te weinig kinderen worden
  geboren, er te veel aanbod van onderwijs-
  kracht voor de eerste 3 leerjaren is, waar
  moeten die dan worden tewerk gesteld?
  Kijk, dan is die opleiding een uitstekende
  basis om althans een goed funktioneren van
  een cr1eche te mogen verwachten, kwa op-
  leiding.
  Per kind kan het grote verschillen te zien
  geven, hoé het emotioneel reageert op 10-,
  11-, en 12-jarige leeftijd, hetgeen afhan-
  kelijk is van milieu en intelligentie.
  Intussen heb ik jaren kunnen zien hoe ver-
  schillend kinderen ‘hard’of ‘langzaam’
  groeien, tussen 3 1/2 en 4, maar ook tussen 12 en 12 1/2 jaar. Als er evenwich-
  tig wordt opgevoed en onderwijskrachten
  stabiel in het leven staan komt dat leer-
  lingen ten goede en drukt een stempel op
  het op het lange-termijn-funktioneren.
  Daar waar het sommige karakterstrukturen
  overkomt te snel “in het diepe” te worden
  gegooid, te “hoog” te moeten grijpen,
  waardoor een “overbelasting” in de hand
  wordt gewerkt, géén tijd werd genomen voor
  voldoende emotionele rijping op jonge leef
  tijd, dáár worden niét zélden de brokken
  op latere leeftijd aangetroffen.
  Grootschalig onderzoek zou dat kunnen be-
  wijzen en dan is het handjevol ouders dat
  bij een therapeutische begeleiding terecht
  komt in eerste instantie niét de doelgroep
  die dat met cijfers bevestigt. Het gaat
  dan juist om het vaststellen van feiten in
  normaal funktionerende gezinnen, waarbij
  flinke ouders aan ‘het werk zijn als huis-
  moeder of huisvader’ en niet op apegapen
  liggen na, voor sommige gemakzuchtigen,
  de ‘uitputtingsslag’ van de eerste 4 le-
  vensjaren,maar juist hun eigen kinderen en
  die van anderen goed hebben geobserveerd.
  Veilig gevoel kweken in de eerste levens-
  jaren is belangrijker dan ooit gebléken,
  en daar is meer tijd voor nodig dan men er voor over lijkt te willen hebben.
  Geforceerd opgelegde prestatiedwang aan
  jonge kinderen en het koste wat het kost
  (vaak het kindzelf) hooghouden van status
  prestiges door ouders/opvoeders doet heel
  sterk vermoeden dat het reeds dáár begint te wringen: kinderen niet in hun leeftijds
  waarden te laten maar al ‘op te jagen’ en
  ja, dát wreekt zich een keer en de nog on-
  volwassen jongere wrikt zich een weg door de wirwar van onzekerheden. Niet zo ver-
  wonderlijk als je er eens goed naar zou
  kijken om je heen en verhalen aanhorend van anderen. Voor veiligheid in het leven
  dient de basis eerst grondig beveiligd te
  worden met veel meer inzet en vaardigheden
  ….én waardering voor de ‘thuiswerkende’
  die niét ‘niks’ zit te doen, omdat deze
  vorm van ‘werken’ alleen een glimlach kan
  opleveren, maar geen centen.
  Als een huisman ‘s middags even gaat ten-
  nissen en een huisvrouw ‘in het zonnetje
  zit’ zijn die van 16.00 tot 19.00 weer aan
  de slag, net zoals ‘s morgens hun taken
  al kunnen beginnen van 07.00 t/m 12.00 uur, hun werk is meestal meer dan 8 uur en kent lang niet altijd vaste patronen,
  daar waar opletten, nalopen, voeden en
  verschonen nog in de beginjaren veel extra
  tijd vraagt en de onregelmatige dienstver-
  lening een buitengewoon vermoeiende faktor
  blijft en de persoonlijke ontspanning er
  dan bij inschiet.
  Betere veiligheid begint bij de basis !

  Reactie door Madelief — dinsdag 5 september 2006 @ 5.25 uur

 50. 8-9. Indien je een a-sociale politiek steunt die vervolgens de burgers aanspreekt op sociaal gedrag welke burgers zullen dan dat sociaal gedrag voor eigen verantwoordelijkheid nemen en welke niet?

  Reactie door Henny — dinsdag 5 september 2006 @ 7.20 uur

 51. @29 Amita
  Amita, maak je geen zorgen, ik ben niet verhard, maar ik weiger mijn kop in het zand te steken. Ik heb altijd een gulle lach voor iedereen en ben vriendelijk en behulpzaam van aard. Ik ruim de rommel in mijn buurt op en spreek mensen (jong en oud) aan die in mijn omgeving naar mijn idee de boel verknoeien. Misschien door mijn gestalte heb ik geen last van fysieke dreiging. Accepteer ook niet en dat straal je uit, denk ik.
  Ik zie mijzelf als een wat conservatief socialist en hecht zeer aan sociale waarden en normen. Die worden aan alle kanten met voeten getreden en dat is niet alleen op te lossen door te doen wat jij stelt. Daar is echt meer voor nodig.
  Daar komt bij dat die vriendelijke groet naar de buschauffeur veelal met norsheid wordt beantwoord. Wat te denken van de buschauffeurs die alleen aardig doen tegen een blonde bloem, maar een oude vrouw laten tobben als zij moeten instappen. De onwilligheid van politie daar kan ik een aardige pocket over schrijven. De politiek vóór de dader en tegen het slachtoffer. Zolang ik vind dat al deze zaken moeten veranderen, ben ik positief bezig. Kortom: al heb ik niet veel met dat onrealistische positivo geneuzel, jou insteek is prima, maar helaas niet afdoende.

  Reactie door Gerard Lettinck — dinsdag 5 september 2006 @ 11.02 uur

 52. @44, Bertoli, “Zijn het in de praktijk niet altijd mensen die wat te verbergen hebben die niet willen worden gefouilleerd?”

  Stond deze zin ook niet op de ingang van Dachau en/of Buchwald opgesteld naast de beroemde “Arbeid macht….”?

  Reactie door walking bull — dinsdag 5 september 2006 @ 12.39 uur

 53. Zeker niet Walking Bull.
  Je kunt je hoop ik vast wel voorstellen
  dat mensen onaangename ervaring opdeden
  bij aanraking door andere geïnitieerd en
  niet door hen zelf akkoord bevonden!
  Bij mensen met onopvallende, maar ingehou-
  den pijn, moet je zelfs niet wijzen voor
  de grap of goedmoedig beetpakken, want je
  zou gewoon hardhandig afgeweerd kunnen worden. Ja hoe dat dan moet met mensen die
  menen dat je dat op religieuze gronden kunt afwijzen je te laten aanraken, die
  krijgen het zeer moeilijk, maar kunnen zich niet op die gronden aan de Wet ont-
  trekken, op welke luchthaven, of politie-
  buro dan ook! Nog veel zaken moeten tot in
  de finesses afgebakend/beschermd worden.

  Reactie door Madelief — dinsdag 5 september 2006 @ 13.29 uur

 54. @edwin

  Ik woon ook in een kleine gemeente ongeveer 30.000 inwoners, wij hebben dat probleem niet. Buiten dat, op het moment dat een agent in gevaar dreigt te komen, en zijn wapen moet trekken, moet dat gewoon kunnen, dat is het probleem niet. Bovendien mag de Agent in dergelijke gevallen gewoon de woning binnendringen. Dat kon vroeger al, onder druk van allerlei terrorisme wetgeving wordt dat alleen maar makkelijker gemaakt.

  De agent moet zich ten alle tijde verantwoorden (mag ook intern) op het moment dat hij/zij het vuurwapen gebruikt, daar is niets mis mee, bovendien kun je daar weer wat van leren.

  Waar ik mij aan stoor is de enorme mogelijkheden die justitie heeft om de burger in de gaten te houden onder het mom van veiligheid. Van het terugdraaien van de maatregelen die ik reeds heb genoemt word de veiligheid niets groter of kleiner.

  @erik r42
  D66 heeft de afschaffing van de ID plicht wel opgenomen in het verkiezingsprogramma.

  @walking bull r.52
  Sterk punt, al heb ik er een hekel aan om altijd WOII erbij te halen. Aan de ander kant een oproep: Willen mensen die menen niets te verbergen te hebben hier de volgend zaken te posten:
  Volledige naam,
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  Politieke voorkeur
  Pincode
  Rekeningnummer bank.

  Reactie door Stephan — dinsdag 5 september 2006 @ 14.12 uur

 55. @ 49 Madelief

  “Betere veiligheid begint bij de basis”

  Goed onderbouwd pleidooi voor de ‘thuiswerkende’. :)
  Als men dit toch maar eens wilde inzien.
  ‘Een goed begin is het halve werk’, zou de helft van allerlei emotionele problemen al geschrapt kunnen worden. En daar zou een regering best wat geld voor over mogen hebben. Ik voorzie grote problemen met de gratis opvang. Nog meer ouders zullen beiden gaan voor het grote geld en de kinderen? Opgeborgen en onherroepelijk de klos.

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 14.52 uur

 56. @ 54 Stephan

  @walking bull r52.
  Betere manier was er niet te vinden om aan te geven wat inbreuk op de privacy betekent. Applaus! ;)

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 14.56 uur

 57. @Gloria

  Zolang Nederland nog geen vernietigskampen exploiteerd is het vergelijk overtrokken en geeft absoluut niet een inbreuk op de privacy weer, een vergelijk met de latere Stasi, KGB of Gestapo was een betere geweest.

  Vergelijkingen met vernietingskampen is een vergelijk dat een belediging is aan het adres van miljoenen die geleden hebben onder het juk van de Nazi’s

  Reactie door Stephan — dinsdag 5 september 2006 @ 16.08 uur

 58. Afghanistan begint langzaam een 2e Irak te worden,er vallen regelmatig meer doden bij de alliantie.Ook de kosten lopen astronomisch op.De papaverboeren slaan records in hun oogsten.Dus de Taliban krijgt via via genoeg drugsgeld binnen om werkloze fanatieke islamieten te recruteren.Het is jammer dat tijdens de verkiezingen dit item min of meer stil gezwegen wordt.

  Reactie door Maan Arkenbosch — dinsdag 5 september 2006 @ 17.05 uur

 59. @ 57 Stephan

  Ja, dat is zeker waar. Daar valt die vergelijking weer helemaal bij in het niet.
  Vreselijk toch al dat leed in de wereld.
  Goed dat je mij even terugbrengt naar de afgrijselijke werkelijkheid voor velen.
  SH*T wereld!

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 17.15 uur

 60. Het is toch ook gewoon mis als je iemand die bijna slachtoffer was van een misdrijf zwaarder op de fingers tikt omdat deze zichzelf wist te verdedigen dan de dader.
  Onder de dood doener dat er nog geen sprake was van verkrachting/mishandeling.
  Nee je moet je eerst maar laten pakken en dan pas naar de politie gaan. En dan maar hopen dat ze de aanklacht serieus nemen.

  Als burger mag je ook niet ingrijpen om een ander te helpen. Ik kan me die campagne nog voor de dag halen. Dat je 112 moet bellen en de dader aanspreken terwijl je wacht op de politie. Afgezien van de praktische problemen. (Welke groep gaat nu braaf staan wachten terwijl jij de politie belt. Zeker als je alleen bent.) Dat doe je toch niet? Je gaat toch niet staan toekijken hoe iemand mogelijk voor de rest van zijn/haar leven wordt beschadigd?

  Het grote probleem met al die regels en wetten is dat het uitgaat van brave mensen die zich iets van de wet aantrekken. Maar criminelen doen dat niet. Als jij erop uitgaat om moord/verkrachting/roof overvallen te plegen dan maak je je echt niet druk om een overtreding meer of minder. Dus alleen de slachtoffers benadeel je hiermee want die proberen het wel netjes te doen.

  Reactie door RenderB — dinsdag 5 september 2006 @ 17.20 uur

 61. @57, Stephan, de scherpte van een opmerking is bedoeld om het kontrast te doen verscherpen. Dan ga je beter zien en eventueel onderscheiden.

  Stasi,KGB,Gestapo,CIA zijn diensten van landen die werkelijk kampen hebben gecreerd tegen de internationale regels in.

  Het is je recht om gevoelig te zijn. Vertel het even aan degenen die omgekomen zijn in de Schipholbrand, vertelt het even aan de slachtoffers van de colloniale tijden, vertel het even aan de weduwen van de autochtonen in Joegoslavië die tegen de moslimdjihadisten heben gstereden en werden ddor NAVO wapens gedood, vertel het even aan de overlevenden van de huidige bombardementen van de turkse regering op Koerdistan.

  Reactie door walking bull — dinsdag 5 september 2006 @ 17.56 uur

 62. @57, Stephan, aanvulend op mijn opmerking van zonet zou ik zeggen dat je moreel kompas maar een richting wijst?

  Reactie door walking bull — dinsdag 5 september 2006 @ 17.59 uur

 63. Dit ziet er zeer goed uit maar toch 1 punt waarbij ik een opmerking wil plaatsen.

  4.5 Meer investeringen zijn nodig in het voorkomen van criminaliteit. De wachtlijsten bij de jeugdzorg, hulpverlenende instellingen, de crisisopvang en meldpunten kindermishandeling worden weggewerkt en ouders wordt goede opvoedingsondersteuning geboden. Zo nodig onder ‘drang en dwang’, in combinatie met een taak- of leerstraf voor kinderen.

  [Ik wil het met name hebben over Jeugdcriminaliteit, moeten we niet eens nagaan hoe dit zo uit de hand is gelopen, want toen ik jong was (periode 1980 – 1989 8 tot 17 jaar) was de jeugdcriminaliteit echt niet zo hoog zoals nu, wat heeft het probleem doen ontstaan, ik denk de veremancipatie van de vrouw (welk ik wel aanmoedig), toen beide verzorgers van de kinderen (leeftijd 0 t/m 10 jaar) fulltime gingen werken, wat echt in de jaren 80 in opkomst begon te komen, was er niemand die de kinderen hun normen en waarden bijbracht (nee dat doen de opvangplaatsen niet),de thuisregels waren er niet meer want mama en papa zijn aan het werk als het kind alleen thuiskomt, hierdoor krijgt het kind de kans om te doen (zonder enige beperking) wat het wilt en worden zaken pas achteraf afgehandeld, terwijl elke kinderpsycholoog kan zeggen dat kinder grenzen moet kennen en begeleiding nodig heeft in de opvoeding zeker in de eerste 10 jaar. Hierdoor is er een teloorgang actief geworden in die normen en waarden die vroeger normaal waren. Respect voor gezag werd elk jaar minder, zie de huidige jeugdigden die op school zich niks aantrekken van de leeraren of schoolhoofden en zelf tegen hun argressie vertonen. Ook het gezag t.o.z.v de politie is zo goed als verdwenen (hoewel ze de laatste jaren er zelf aan mee hebben gewerkt).

  Moeten we gewoon terug naar de jaren 50 nee maar de leeraren (gedeeltelijke medeopvoeders) hebben je laatste jaren steeds meer gezag moeten inleveren, deze moeten weer verbreed worden zodat er ook werkelijk straffen kunnen worden gegeven op de school voor misdragingen welk tegenwoordig gewoon niet meer plaatsvinden of het wordt zogezegt opgelost door “praten”, let wel het zijn kinderen praten helpt niet volledig je moet bijbrengen daar een oorzaak een gevolg heeft en daardoor krijg je pas een grensstelling die respect afdwingt.

  Ook de politie, heeft aan respect moeten inboeten door wetgevingen en regels. Vroeger kreeg je een klap in je nek als je diefstal pleegde tegenwoordig moet een politieman eerst in 3voud een aanvraag indienen eer hij actie mag ondernemen. Ook moeten de rechten van overtreders van de wet verminderd worden, indien hij bewust (dat doe je meestal) bv een diefstal pleegt bij iemand thuis heeft diegene het recht om met elk middel (beginnende met woorden) de dief uit zijn huis te verwijderen en die dief kan indien het uitloopt op een handgemeen, zich niet meer beroepen op een regel zoals het slachtoffer van zijn daad laten oppakken voor mishandeling, had hij gewoon niet moeten inbreken simpel.

  Maar de jeugd moet het hardst worden aangepakt, en je moet dan beginnen bij de basis en dat zijn toch echt de ouders die in de huidige tijd geen tijd hebben om de nodige regels in werking te laten treden, en de kinderen zich er aan te laten houden.
  Er zijn zat voorbeelden in de Nederlandse samenleving van hoe het wel moet, maar een steeds grotere meerderheid die laat zien hoe het niet moet.

  Reactie door Chantal Hoogendorp — dinsdag 5 september 2006 @ 18.33 uur

 64. Goedzo Stephan ik zat me ook hoogst te ergeren. Tegen een ieder die zich hier verzet tegen de wet: Die is noodzakelijk omdat er van die halvezolen zijn die niet begrijpen wat normaal gedrag is. Als ieder zou omgaan met elkaar zoals hij of zij vind dat er met hem/haar moet worden omgegaan, is regulering niet nodig. Inderdaad zal gratis opvang leiden tot meer segregatie waarbij natuurlijk de kinderen de klos zullen zijn. Helaas worden in de huidige samenleving mensen nogal eens ‘gedwongen’ tot dit soort keuzes. Ik las ook iets over kinderen in de auto waarbij alleen een riem niet voldoende is. Je zou jezelf eens in een stoel moeten zetten met riem om en naast je een kind in dezelfde stoel met riem om. Zie de verschillen en je snapt waarom een verhoging noodzakelijk is. Daarbij komt dat een verhoging vaak ook helpt tegen wagenziekte. Preventief Fouilleren is voor barbaren net als de identificatieplicht allemaal uitwassen van Amerikaans paranoia gedrag. Maar we leven in Nederland we mogen SP stemmen en Bush is gelukkig ver ver weg. Maar eigenlijk zouden we het in dat geval beter over iets anders kunnen hebben. Waarom, SP, doen jullie geen motie van wantrouwen tegen Bot? Waarom mag een land als Iran geen uranium verrijken? Waarom moeten wij op voorhand kwaad zien in het verrijken van uranium door een moslimland? Bot probeert in een soort laatste stuiptrekking nog goodwil te kweken met de VS door te roepen: geduld is op met Iran. Waar heeft die man het over?

  Reactie door polizei — dinsdag 5 september 2006 @ 19.09 uur

 65. @ 57 Stephan

  Ben jij nou die die Stephan of die andere stephan of zijn jullie allebei dezelfde.
  De een schrijft z’n naam met een hoofdletter en de ander niet…
  Leg het mij eens uit.

  Reactie door Pool — dinsdag 5 september 2006 @ 19.19 uur

 66. Alles hangt samen met het feit of je veel te verliezen heb : hoe meer je te verliezen heb hoe meer veiligheid je wenst

  Reactie door Fred — dinsdag 5 september 2006 @ 19.38 uur

 67. @ 16 HenriOsewoudt

  Een beetje laat, mmar ook dit keer ben ik het met je eens.
  Ik denk dat het een met het ander samenhangt en vaak de schuld van de ikke ikke ikke cultuur.

  Reactie door Pool — dinsdag 5 september 2006 @ 20.24 uur

 68. Vanavond was op de TV,dat door bendes vooral bij de Belgische grens,per jaar 300 tot 500 miljoen euro uit vrachtwagens gerooft werd.De voorzitter van Transport Nederland zei dat de politiek en de politie niet in deze roverij op grote schaal geinterreseerd zijn,ondanks dat herhaaldelijk aan de bel getrokken werd.
  Vooreerst moet de consument uiteindelijk deze hoge kostenpost betalen.Op de 2e plaats stijgen de verzekeringspremies tot ongekende hoogte.Tenslotte trekt deze grootschalige roverij nog meer criminelen aan vooral nu Bulgarije en Roemenie per 01-01-2007 de EEG geleden komen versterken.
  De bevolking wil geen verkiezings verhaaltjes,maar daden!!

  Reactie door Maan Arkenbosch — dinsdag 5 september 2006 @ 21.26 uur

 69. @66, Fred Er is ook nog zoiets als moed.
  (met een d; van moedig weet je wel)

  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 5 september 2006 @ 22.08 uur

 70. Het is een hele lap aan tekst geworden, maar het lijkt me meer dan noodzakelijk.
  Immers, veiligheid ligt aan de basis van alle activiteiten in onze samenleving.
  Indien we de onveiligheid, al is het maar gedeeltelijk, uit kunnen bannen kunnen de op die manier vrijkomende gelden worden gebruikt in zaken als infrastructuur, werkgelegenheid, scholing, enzovoorts.
  Het is dus niet alleen een zaak voor de sigarenrokende inwoner van Wassenaar, maar ook voor “Jan met de pet” en zijn zware shag (tot welke groep ik overigens behoor, maar dat terzijde).

  Reactie door Werner Groennou — woensdag 6 september 2006 @ 2.38 uur

 71. Als we het over het gevoel van veiligheid hebben dan ken ik er nog wel een paar.
  Ik voel me pas enigszins veilig als dit kabinet van VVD en CDA niet weer aan de macht komt.

  Ik woon niet in een grote stad daar is het misschien anders maar verder voel ik me gelukkig redelijk veilig.
  Het terrorisme jaagt me gelukkig geen angst aan.

  Reactie door Henny — woensdag 6 september 2006 @ 18.41 uur

 72. Niet het terrorisme maakt de mensen bang, maar de overheid. De overheid maakt misbruik van nooit gepleegde aanslagen alhier om de mens extra te controleren en nog meer privacy te ontnemen. Daar waar het westen vroeger kritiek op had (het oostblok) zijn we nu zover dat we qua controle minimaal op gelijke voet verkeren zoniet erger zijn dan zij vroeger.

  Ik heb het gevoel dat alle middelen ingezet worden om “de mens” onder de duim te houden onder het mom van dat zogenaamde terrorisme. Ik vermoed dat ik eerder de jackpot win dan ooit een slachtoffer zal worden van terrorisme.

  Wat mij betreft worden vele maatregelen die in mijn ogen de privacy schenden met onmiddelijke ingang terug gedraaid.

  Reactie door Teun — donderdag 7 september 2006 @ 1.41 uur

 73. 72. Dat is precies wat ik bedoel en daarom laat ik me dus niet bang maken.
  Angst is de slechtste raadgever.Mensen verliezen daardoor hun rationaliteit en dat is precies waar CDA en VVD op hopen. Mensen die zo bang zijn dat ze niet meer verder nadenken en maar voor de veiligheid zogenaamd door CDA en VVD geboden op hen
  gaan
  Volksmenning zou ik zeggen dus trap er a.u.b. niet in.

  Reactie door Henny — donderdag 7 september 2006 @ 9.01 uur

 74. Hier ging iets fout.
  geboden…. op hen gaan stemmen

  Reactie door Henny — donderdag 7 september 2006 @ 9.02 uur

 75. Jammer gemiste kans, waarom moet een politie agent de wet niet beter leren kennen en wordt deze niet bij herhaaldelijk in de fout gaan op kantoor geplaats of als verkeersagent neergezet. Waarom wordt de identificatie plicht niet afgeschaft. Waarom preventief fouilleren niet afschaffen. Enigste lichtpuntje is geen nationaal corps. Voel mij door al deze opgenoemde zaken niet veilig in dit land. Doe zelfs geen aangifte bij de politie meer tenzij het voor de verzekering is, wordt toch niet geinformeerd over mijn rechten. Aangifte doen staat tegenwoordig los van vervolging door politie daar moet ik mee naar de rechter maar dat aan je vertellen ho maar. Kan dat niet beter weer gekoppeld worden?

  Reactie door Marije — donderdag 7 september 2006 @ 12.18 uur

 76. Ik heb grote moeite met het idee het
  slachtoffer een belangrijkere plaats te
  geven in het strafproces.
  Uitgangspunt is immers:
  de burger heeft zijn recht op vergelding
  afgestaan aan de overheid.
  Het is dan ook de staat( openbaar ministerie) die vervolgt en de onafhankelijke rechter oordeelt.
  Bij misdrijven is het immers zo dat de
  wil van het slachtoffer inzake vervolging
  dader er niet eens toe doet.Ook als het
  slachtoffer vergevingsgezind is en geen
  vervolging wil, zal het OM in geval van
  een misdrijf gewoon vervolgen.
  Het strafproces speelt zich dus af tussen
  OM en verdachte.Het slachtoffer een rol geven in dit proces verdraagt zich niet met dit systeem.Het brengt bovendien “emotie” in de rechtzaal die daar niet thuis hoort.
  Iets anders is natuurlijk dat het slachtoffer een gemakkelijke weg geboden
  moeten worden zijn schade te verhalen.
  Daar is het strafproces niet geschikt voor.
  Daarvoor hebben we – behalve voor kleine
  schade die kan meelopen in de strafzaak-
  de civiele rechter.De toegang tot die civiele rechter, de noodzakelijke rechtsbijstand en de uitvoering van het
  civiele vonnis kunnen en moeten sterk verbeterd.

  Reactie door Ad Schiedon — vrijdag 8 september 2006 @ 9.57 uur

 77. Gisteren is de veiligheid weeer eens een slechte dienst bewezen door de leugens van President Bush met zijn geheime CIA gevangenen.
  Je mag alleen praten over bewezen feiten, maar als je de werkelijke omvang nou maar eens kon hard maken zou je nog veel meer geschrokken zijn, want het is zeker dat er niet meer leugens bekend worden als strikt noodzakelijk zijn, en dat is bij Bush maar een fraktie van de werkelijkheid.
  Iets anders is dat in het strafrecht onvoldoende is geregeld dat een straf gericht moet zijn om herhaling van eenzelfde delict te voorkomen.
  Een terrorist met 20 jaar cel blijft terrorist, of wordt zelfs gemotiveerd om meer terreur te bedrijven omdat hij in een vijandsbeeld gesterkt wordt.
  Je zult hem dus beter kunnen straffen met het confronteren en oplossen van de gevolgen van zijn daden.
  Je zou ook kunnen kijken of het na de normale straf verantwoord is om hem in de maatschappij ongecontroleerd vrij te laten dan hoeft de straftijd misschien niet zo lang te duren.
  Het is ook beter om de sraf af te bouwen dan ineens te stoppen omdat een gedetineerde dan de kans krijgt om aan de nieuwe situatie te wennen en tegelijk kun je kijken of de gedetineerde geschikt is voor zijn vrijheid.

  Reactie door H.v.Schijndel — vrijdag 8 september 2006 @ 20.55 uur

 78. Ontdekte deze plek nu pas, waardoor ik aan de late kant ben. Excuus.
  1. Veiligheid: Het breed aanwezige ONveiligheidsgevoel wordt door de huidige overheid alleen maar vergroot!
  Sterker: er wordt zelfs misbruik van gemaakt (legitimatie-plicht!)
  Ik durf de stelling aan, dat een land zich NIMMER kán beschermen tegen terreur! Terreur doemt telkens in andere vormen op, dan je verwacht. STOP daarom met onzinnige maatregelen. Kost veel minder. Zorg wel voor een adequate hulpverleningsdienst.
  2. Niet méér politie, maar wel een politie, die 100% betrouwbaar is! Ieder proces-verbaal dient weer zuiver te zijn.
  3. Stop de huidige gang van zaken bij snelheidsovertredingen. Laat snelheidbekeuringen binnen een maand persoonlijk afrekenen op het politie-bureau. (Tarivering per jaar: 1e x: het aantal overschreden km’s x 1 euro; bij de 2e keer : dezelfde tariefberekening x 2; bij de 3e keer: 3x ; enz.. Na max. 1 boete per jaar, start men in het nieuwe jaar met een schone lei! Bij 2 of meer boetes lopen de… in gang gezette tarieven ‘gewoon’ door. Dit kan max. 3 jaar lang!)
  En nu komt nog wat: De score-lijst van het 2e en 3e jaar doorgeven a.d. verzekeringsmaatschappij. Die zou daar vervolgens mooi ‘nieuw beleid’ op los kunnen laten! Zou dit niet -socialer- werken?

  Reactie door Harry — vrijdag 22 september 2006 @ 14.41 uur

 79. Veiligheid hier even een plan.

  Er komt geen nationale politie, de politiekorpsen kunnen beter lokaal worden aangestuurd.

  Volledig mee eens kunnen ook beter lokaal worden aangestuurd.

  Zoals ik vaak lees in kranten dat er bepaalde plaatsen zijn waar het echt zeer onveilig is en waar de politie ook liever niet komt dit is een zeer kwalijke zaak.

  We hebben gezien hoe mensen op bepaalde kampen geen belasting betaalden en jaren lang is er niets aan gedaan moeilijk geval
  was het dan ….
  Belachelijk..

  Nu een oplossing er moet in elke provincie
  centraal 3 teams van ongeveer 20 politie
  mensen komen die overal kunnen worden ingezet Bv in plaats BBBB zijn grote problemen normaal kunnen ze de problemen prima de baas maar op het moment veel en veel overlast deze gemeente doet een beroep
  op het team en daar zijn even wat extra helpende handen om de problemen op te lossen.
  Zo ga je in volgorde prio’s stellen eerst de grote probleem gevallen en daarna de wat mindere..
  Is 1 team niet genoeg dan stuur je alle
  3 teams..
  Zo heeft elke probleem gemeente als de problemen maar groot genoeg zijn altijd
  de hulp van een team.

  En dan zijn we van het gezeur af we hebben niet genoeg politie om deze problemen de baas te kunnen we hebben meer mensen nodig en die krijgen we niet we moeten roeien met de riemen die we hebben.

  Dan nu meer politie elke provincie 3 teams
  Dan krijgen we het gezeur hoe moeten we dit betalen heel simpel elke plaats 1 man
  inleveren en hij kan er 3 teams voor terug krijgen als de nood het hoogst is..

  En als de SP dit keer eens aan de macht komt zullen ze vast en zeker een beter plan bedenken mijn stem komt die kant op.

  GR J.P

  Reactie door J.P — vrijdag 29 september 2006 @ 9.20 uur

 80. Al met al een goed programma.
  Om je ” Veiliger ” te voelen zal toch het respect terug moeten komen voor politie en justitie.
  Op het moment is bij de bevolking het respect voor deze twee ver te zoeken.

  Bij Politie en Justitie zitten te veel criminelen ;-)

  Het zou goed zijn om een controlerende instantie te hebben die corruptie binnen Politie en Justitie hard aanpakt.

  Tevens zouden wetten en regels eens nagekeken moeten worden want in ons huidige systeem zitten te veel tegenstrijdigheden en gaten.

  Reactie door Ap Stooker — zondag 8 oktober 2006 @ 15.02 uur