8. Betere cultuur

Vorige week presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier.
Vandaag: Betere cultuur

Kunst, sport, vrije tijd
Door de bank genomen zijn we best tevreden met de invulling die we geven aan onze vrije tijd. We hebben het wel druk, want we willen veel en er kan steeds meer. Deels vullen we onze vrije tijd individueel in, deels in verenigingsverband. Een deel van onze vrijetijdsbesteding wordt ‘geleverd’ door gesubsidieerde instellingen, zoals theaters en bibliotheken, een ander deel kopen we op de recreatiemarkt. Onze vrije tijd wordt steeds meer een vrije markt. In het cultuurbeleid hebben de laatste regeringen eveneens vrij baan gegeven aan de markt. Dat heeft geleid tot nieuwe initiatieven, maar is soms ook ten koste gegaan van niet-commerciële vormen van cultuur. Alles van waarde lijkt weerloos als de commercie zich opwerpt als concurrent. Die ontwikkeling vinden de meeste mensen spijtig. Een beter doordacht beleid is nodig, als we willen voorkomen dat onze vrijetijdsbesteding en cultuurbeleving steeds meer vercommercialiseren.

De vrije tijd beschermen
Vrije tijd is geen verloren tijd. De meeste mensen hechten buitengewoon veel waarde aan hun vrije tijd. We zien niet veel in ‘Amerikaanse toestanden’, met langere werkweken en minder vakantie. Onze vrije tijd gebruiken we om onszelf te ontwikkelen, leuke mensen te ontmoeten en iets nuttigs te doen voor de samenleving. Vrije tijd is een tijd om vrij te kunnen zijn, niet onder druk te staan en dingen te doen waar je zin in hebt. Bescherming van die kostbare vrije tijd is dan ook geboden. Veel mensen vrezen echter dat zij in de toekomst minder vrije tijd zullen krijgen. Verlenging van de arbeidsdag en de werkweek wordt door de meeste mensen niet gewenst, maar door werkgevers en politici wél voorgesteld.

In 25 jaar tijd zijn de uitgaven aan vrije tijd met bijna 80 procent gestegen. Vakanties, uitstapjes en festiviteiten zijn op de recreatiemarkt steeds meer kant-en-klaar te koop. Dat heeft echter wel een prijs, die voor mensen met lagere inkomens niet te betalen is. Op de vrijetijdsmarkt zien we een tweedeling ontstaan, tussen mensen die zich regelmatig laten verwennen door de recreatie-industrie en anderen die zich dat niet kunnen permitteren. Hun plek op bijvoorbeeld de camping komt ondertussen steeds meer in het gedrang, omdat eigenaren van recreatieterreinen meer winst verwachten van luxe villa’s met golfbaan dan van tenten en caravans. Bescherming van goedkope recreatiemogelijkheden is noodzakelijk.

Het sporten aanmoedigen
Gemiddeld is er een sterke groei van de deelname aan sport. We zwemmen, fietsen, voetballen, trimmen, tennissen, fitnessen en wandelen er stevig op los. Maar niet iedereen sport. Overgewicht is een groeiend probleem. Hoe jonger mensen met sporten beginnen, hoe langer zij doorgaans actief blijven. Daarom is het belangrijk om sporten door jongeren te bevorderen. Dat kan door kinderen op de basisschool een sportstrippenkaart te geven, waarmee ze gratis kunnen kennismaken met verschillende sporten. Ook is het verstandig om scholen en sportverenigingen de kans te geven om meer met elkaar samen te werken en gebruik te maken van elkaars ervaringen en accommodaties. In elke woonbuurt moet een gegarandeerde hoeveelheid vierkante meters aan buitenspeelruimte beschikbaar zijn. Daartoe kunnen ook schoolpleinen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en spelen van kinderen.

Sport is zeker ook belangrijk voor mensen met een handicap. Voor de extra kosten die de gehandicapte sporter soms moet maken, moet een adequate vergoedingsregeling komen. De huidige regeling ten behoeve van sportbeoefening zou niet alleen sportrolstoelen, maar ook andere hulpmiddelen moeten omvatten. De toegankelijkheid van sportaccommodaties moet waar nodig snel worden aangepast aan mensen met een beperking.

Sommige mensen hebben de kwaliteiten om topsporter te worden. Ook daarvoor hoort de overheid oog te hebben. Niet alles moet hier worden overgelaten aan de commercie. De overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid om getalenteerde sporters een kans te geven de top in hun sport te halen. Dat kan jongeren weer motiveren om meer aan sport te gaan doen. Topsport levert ook veel passief plezier op voor de toeschouwers.

De deelname aan cultuur bevorderen
Kunst en cultuur mogen zich nog steeds verheugen in een grote belangstelling, maar het is een minderheid van de mensen die minstens 1 keer per jaar naar een museum of een podiumvoorstelling gaat. Van een goede cultuurspreiding is geen sprake. Dat hangt ook samen met het feit dat te weinig aandacht is besteed aan kunst en cultuur als publieke voorzieningen. Het kunstonderwijs op scholen is gemarginaliseerd. Door geldgebrek hebben veel basisscholen het muziekonderwijs wegbezuinigd. Er is fors gesneden in orkesten en bezuinigd op culturele instellingen.

De kunstsector wordt geconfronteerd met een opeenstapeling van kostenstijgingen. De lastenstijgingen als gevolg van nieuwe regels zouden in ieder geval moeten worden gecompenseerd. De regels voor het recht op WW behoren een speciale ‘artiestenregeling’ te bevatten, vanwege de grote flexibiliteit in duur van producties en contracten. Voor een goede sociale begeleiding van oudere kunstenaars is meer geld nodig. De eis tot bijverdienen in de nieuwe regeling voor kunstenaars (WIK) mag niet zo hoog zijn dat daardoor beginnende kunstenaars hun beroep niet meer kunnen uitoefenen.

Cultuur draagt bij aan de eigen identiteitsbeleving en de persoonlijke expressie van mensen en kan een rol spelen bij de integratie en emancipatie van verschillende bevolkingsgroepen. Het is essentieel dat leerlingen op alle scholen kennismaken met kunst en cultuur. Kunsteducatie en participatie door jongeren kunnen ook worden gestimuleerd via de publieke omroep. Een gratis cultuurstrippenkaart kan de kennismaking met cultuur bevorderen. Door lagere tarieven kan de toegankelijkheid van culturele instellingen worden vergroot. De maatschappelijke betekenis van amateurkunst is groot en verdient meer aandacht en erkenning.

Popmuziek, verreweg de populairste podiumkunst, krijgt in het cultuurbeleid de minste aandacht. Slechts 0,35 procent van het totale budget van de Cultuurnota gaat naar de popmuziek. Meer steun is hier echt nodig, omdat de Nederlandse popmuziek het door de wereldwijde malaise onder de platenmaatschappijen extra moeilijk heeft gekregen. Nieuwe uitgaven moeten leiden tot meer kwaliteit, diversiteit en innovatie. Door de oprichting van een Fonds voor Nederlandse producties geven we popmuzikanten meer middelen en maken we een verdere opbloei van de popmuziek mogelijk.

We besteden op dit moment slechts 0,5 procent van de rijksuitgaven aan cultuur. Daarmee behoort het Nederlandse cultuurbudget tot de laagste in Europa. Een verhoging naar 1 procent biedt de kans om een inhaalslag te maken en cultuur minder afhankelijk te maken van de commercie. De Code cultuursponsoring moet de onafhankelijkheid van de gesubsidieerde instellingen tegenover private geldschieters beter waarborgen.

Het erfgoed beschermen
In musea wordt ons culturele erfgoed bewaard en tentoongesteld. Met ruim 800 musea heeft Nederland de grootste museumdichtheid ter wereld. Jaarlijks trekken zij meer dan 20 miljoen bezoekers. Toch komen heel veel mensen bijna nooit in een museum. De toegankelijkheid moet daarom worden vergroot. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de toegang tot het erfgoed in de voormalige rijksmusea voor de belastingbetalers en hun kinderen gratis is. Voor bijzondere tentoonstellingen mag wel een redelijke prijs worden gevraagd.

Wij zijn niet alleen de makers van onze toekomst, maar ook het producten van onze geschiedenis. Dat geldt voor iedereen, hoe verschillend we ook zijn en waar we ook vandaan komen. Ter bevordering van ons historisch en democratisch besef dient er een Huis van de Geschiedenis te komen, waarin de wording van de Nederlandse samenleving wordt verbeeld. Als we niet weten waar we vandaan komen, wordt het moeilijk om te kiezen waar we naartoe willen en welke waarden we willen blijven delen.

Voor het behoud van onze historische en culturele bodemschatten is de archeologie van groot belang. Er zit veel waardevols verborgen in onze bodem. Ook in de archeologie heeft de marktwerking haar intrede gedaan. Bij de inrichting van deze ‘kennismarkt’ is echter onvoldoende rekening gehouden met het borgen van wetenschappelijke waarden. Verzekerd moet worden dat opgravingen niet alleen goedkoop, maar vooral wetenschappelijk verantwoord plaatsvinden.

De media moderniseren
Er is alle reden om zuinig te zijn op de publieke omroep. In tijden van commercialisering is het belangrijk dat ook kwalitatief hoogwaardige programma’s worden gemaakt, die niet afhankelijk zijn van kijkcijfers en reclame-inkomsten. Een brede publieke omroep, die niet alleen informatie en opinie verzorgt, moet die garantie kunnen bieden. Omroepen hebben een brugfunctie, om bijvoorbeeld beeldende kunst, dans en opera, maar ook cabaret en popmuziek onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Door een te eenzijdige aandacht voor kijkcijfers is die brugfunctie verminderd. Ook wordt minder ruimte geboden aan nieuws en achtergronden bij het nieuws. Voor documentaires is eveneens te weinig geld beschikbaar.

Het bestaande ledensysteem voor omroepen verdient het om in stand te houden, maar het moet ook worden gemoderniseerd. Een ‘promotie- en degradatiesysteem’, waarbij nieuwe omroepen makkelijker kunnen toetreden en falende omroepen zendtijd verliezen, zou voor de nodige verversing en verfrissing kunnen zorgen. Daarbij worden omroepverenigingen niet alleen afgerekend op ledentallen en kijkcijfers, maar vooral op doelgroepbereik en doelgroepwaardering. Ook zou de inspraak van programmamakers groter moeten worden. Zelfregulering heeft niet geleid tot een beperking van gewelddadig en seksistisch gedrag op tv. Daarom zouden bij het opstellen van de kijkwijzer ook ouderorganisaties, wetenschappers en andere professionals betrokken moeten worden.

Internet verder ontwikkelen
Onze economie is gebaat bij een forse impuls van de ontwikkeling van informatietechnologie, waarbij vooral kleinere IT-bedrijven meer mogelijkheden zouden moeten krijgen. Internet wordt een steeds belangrijkere informatiebron. Driekwart van onze bevolking heeft nu toegang tot internet en dat is internationaal gezien veel. Internet speelt echter zo’n belangrijke rol in onze samenleving dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het gebruik van internet, ook door ouderen, moet daarom worden aangemoedigd.

Naast de vele voordelen heeft het gebruik van internet ook schaduwzijden, zoals netverslavingen en webcam-afpersing. Meer overheidsregie en ondersteuning van de hulpverlening is gewenst, om ontsporingen tegen te gaan. Naarmate het gebruik en de mogelijkheden van internet toenemen, groeit ook de internetgerelateerde criminaliteit, zoals spam, fraude, hacking, identiteitsdiefstal en kinderporno. De overheid heeft hier te weinig kennis van zaken en laat teveel op zijn beloop. Het komende kabinet moet een meer bij de tijdse houding aannemen, om het nuttige gebruik van IT en internet te bevorderen en misbruik en criminaliteit te bestrijden.


Onze voorstellen:

8.1 Het cultuurbudget wordt verhoogd naar 1 procent van de rijksbegroting.
8.2 Iedere jongere krijgt een gratis cultuurstrippenkaart, om kennis te maken met verschillende vormen van kunst en cultuur.
8.3 De collecties van de rijksmusea worden gratis. Andere musea worden 1 dag per week gratis.
8.4 Er komt een Huis van de Geschiedenis, waarin aandacht wordt besteedt aan de wordingsgeschiedenis van Nederland .
8.5 Er komen meer waarborgen voor een onafhankelijke en wetenschappelijk verantwoorde archeologie.
8.6 Een fonds voor Nederlandse popmuziekproducties wordt opgericht en meer aandacht wordt gevraagd voor lokaal popbeleid.
8.7 De publieke omroep wordt onafhankelijk van commercie. Verlies aan reclame-inkomsten wordt gecompenseerd. Er komt een onafhankelijke kijkwijzer.
8.8 De NPS en NOS houden hun eigen wettelijke taak. Een promotie- degradatiesysteem voor publieke omroepen wordt ingevoerd en meer ruimte wordt gegeven voor educatie. Zendtijd voor omroepverenigingen wordt niet langer alleen toegekend op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van doelgroepbereik en -waardering.
8.9 Gestreefd moet worden om sportvelden zo veel mogelijk in de wijk te houden. De compensatie van de ecotaks voor sportverenigingen moet blijven.
8.10 Een adequate vervoersregeling wordt ingevoerd voor de extra kosten die gehandicapte sporters maken. Naast sportrolstoelen moeten ook andere hulpmiddelen worden vergoed.
8.11 In elke woonwijk moet minimaal 3 procent buitenspeelruimte beschikbaar zijn. Schoolpleinen kunnen worden opengesteld als sport- en speelruimte.
8.12 Schoolzwemmen komt in het lesprogramma en de schoolgym wordt uitbreiding van 2 naar 3 lesuren per week.
8.13 Alle basisschoolleerlingen krijgen een sportstrippenkaart. De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen wordt bevorderd.
8.14 Goedkope recreatiemogelijkheden worden beschermd.
8.15 Gemeenten moeten de vrijheid houden om zelf een glasvezelnet aan te leggen. De kabel wordt opengesteld voor concurrentie.
8.16 De overheid gaat het gebruik van Open Source meer stimuleren.
8.17 Er komt een strategische aanpak voor het wegwerken van IT-kennisachterstanden bij de overheid. Een doorstart wordt gemaakt van het High Tech Crime Center, waarin politie, justitie, bedrijfsleven en IT-bedrijven samenwerken.
8.18 Prioriteit wordt geven aan de aanpak van internetgerelateerde criminaliteit en van internetkinderporno.
8.19 Kinderchat en SOS hulpdienst horen 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Meer informatie wordt gegeven aan ouders en scholen bij opvoedingsvragen rond het gebruik van internet.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 08 september 2006 :: 9.58 uur

48 Comments

48 reacties

 1. Prachtig als e.e.a. gerealiseerd gaat wor-
  den, maar er blijven nog wat vraagtekens,
  voor wat betreft de praktische uitvoerbaarheid.
  -In veel gemeenten zal dan ruimte gemaakt
  moeten worden ten koste van een deel van
  een park, want ruimte werd verkocht.
  -Jongeren een strippenkaart voor cultuur
  brengen, maar hoe denkt men over vervoer?
  Niet alleen gehandicapten, maar ook grote
  groepen met schoolgaande kinderen en een
  afgeroomde portemonnee moeten worden tege-
  moet gekomen.
  -Sport aanbieden voor de leerlingen in het
  v.o. is minstens zo belangrijk en borduurt
  door op het ook (basis-)gedrág, want het
  zijn tevens de ontmoetingsplaatsen voor
  jongeren.
  -Daar waar ‘cultuur’ werd aangekocht en gerenommeerde kunstenaars van de BKR ver-
  zandden in een Bijstandsinkomen, omdat op
  dat vlak een kunstenaar naar een ‘kleine’
  ondernemer’ werd verhuisd, die alleen nog
  het hoofd boven water kon houden als er
  ‘commercieel’ gewérkt(geproduceerd) zou
  worden, heeft uiteindelijk heel veel negatieve resultaten te zien gegeven.
  Recht doen aan ‘cultuur’ betekent ook het
  inkomensnivo van de kunstenaar weer naar
  behoren omhoog te brengen.
  -Als juist in sport de jeugd van 12-18
  niet geheel gesubsidieerd wordt voor sport
  of culturele aktiviteiten, valt juist die
  heel grote groep er buiten, of mogen er
  wel mee kennismaken, maar zien geen in-
  komsten om deze ook te financieren in de
  privésfeer.
  -Verplicht schoolzwemmen is dus al een heel goede aanzet, waarvan in voorkomende
  gevallen afgeweken moet kunnen worden en
  kunnen worden vervangen door handarbeid!
  -Beschermde kleine recreatie kan ook simpelweg in de wijk kleuterbadjes inhou-
  den die veelal na verloop van tijd weer
  verdwenen in de wijk en ontzettend veel
  plezier bezorgden in de eigen buurt, maar
  absoluut toezicht nodig heeft tegenwoordig
  en dat mag ook intensiever in gemeentelij-
  ke zwembaden.
  -De impact van Volks Muziek Scholen is heel fundamenteel gebleken voor tal van muzikale aktiviteiten op latere leeftijd en werd niet zelden daar de basis gelegd en vervolgens voor eigen instrumentale vormgeving gekozen: ruimte daarvoor moet in schoollokalen weer mogelijk zijn, zoals
  vroeger, of in gymzalen, waarbij geboden
  werd, dat men schoenen uittrok of gympen
  aandeed.

  Eén en ander moet niet alleen te realiseren zijn voor mensen met geld of flink geld maar juist voor mensen die ook
  zeker in de afgelopen 30 jaar zélf niet aan sport toekwamen en het ook hun kinderen niet konden aanbieden. Beide groepen hebben daaraan schade ondervonden.

  Nu gaat het al net zo, wie vroeger hockey
  kon spelen, veroorlooft zich nu ‘golf’.
  Goed opgelet, merk je dat de cultuurach-
  terstand steeds weer terug te voeren is
  naar soms wel heel bescheiden inkomens.

  Voor een heel grote groep die al nergens
  meer aan mee kan doen, zou het toch wel
  heel sympathiek zijn, indien van begeleiding sprake moet zijn, er dan toch
  wel op zijn minst 3 keuze dagen worden ge-
  vonden om ‘ándere musea’ te kunnen bezoeken. Veelal ook de grote groep die de
  afgelopen decennia zwaar tekort gedaan werd op menig gebied. Hier kan ook een groot stuk werkgelegenheid(deeltijd) mee
  gecreëerd worden.

  Toegankelijk maken niet alleen maar voor
  ieders beurs een minstens zo grote voor-
  waarde.

  Meer gratis lunch-(oefen)-concerten zijn
  nu veelal verlengd tot een uur en een
  enorme trekpleister gebleken, zoals bijv.
  in Amsterdam en Utrecht…….daar zouden
  er méér van moeten zijn en met tempo op-
  gezet kunnen worden.
  Try-outs van toneelstukken mogelijk maken
  voor een behoorlijk gereduceerde prijs, is
  misschien ook wel één van de mogelijkheden.
  Er komt veel bij dit alles kijken, er zit
  ook veel werk aan maar er komt ook werkge-
  legenheid uit…en vooral….plezier!

  Reactie door Madelief — vrijdag 8 september 2006 @ 11.04 uur

 2. Meer en betere sportvoorzieningen, leuk idee, zolang het voor aspirant spelers/ sporters betaalbaar en haalbaar is.
  Maar denk hierbij niet alleen maar aan de “jeugd”, maar ook aan de iets ouderen, -en vooral ook aan de echte senioren. Want in beweging komen en in beweging blijven is voor echt iedereen van belang.

  Betaalbaarheid: Waarom moeten er in de z.g. topsport zulke hoge beloningen worden uitbetaald? Waarom al die sponsors?
  Dit maakt dat het niet langer meer om het spel of de sport gaat, maar alleen en uitsluitend om het winnen! Waarbij een tweede plaats een kwestie van schaamte en mislukking is geworden.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 8 september 2006 @ 11.38 uur

 3. Punt 8.17 – dit zijn twee heel verschillende items.
  Het wegwerken van kennisachterstand is een.
  Het creëeren van een high-tech crime center is twee.
  Dit laatste bezorgd mij koude rillingen!
  Wij willen beslist geen “big brother is watching you”-maatschappij. En – zo’n crime center gaat misbruikt worden, – daar kun je op wachten!

  Bovendien is dit, naar mijn gevoel, te veel een knieval naar de angst en haat zaaierij van het neo-liberalisme.

  Samenwerking O.K.- maar geen centrale data oplag. 8)

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 8 september 2006 @ 11.50 uur

 4. Groot deel van de bevolking is al zo opgefokt en versllaft aan een GSM , dat je afvraagt of het nog wel goed komt !

  Reactie door Fred — vrijdag 8 september 2006 @ 12.03 uur

 5. @3 Amita
  ik had het gisteren ook al in een ander topic geplaatst,maar niemand reageerd er op.
  nog maar eens dan,dit gaat namelijk over die centrale data opslag: http://tweakers.net/nieuws/44301/Duitsland-regelt-centrale-opslag-persoonsgegevens.html

  ook over Nederland en de plannen in die richting.

  Reactie door iew — vrijdag 8 september 2006 @ 12.39 uur

 6. Ontbreekt in het programma: bibliotheken moeten gratis zijn]

  Reactie door Gerrit Holl — vrijdag 8 september 2006 @ 14.43 uur

 7. @5 Iew,

  Ik heb het gelezen en ben bang dat de burger binnen nu en niet al te lange tijd ook in Nederland niets meer kan ondernemen, zonder dat er controle op plaatsvindt.
  Eng idee.
  Je weet niet wat, waar en wie er over je schouder voortdurend mee zit te koekeloeren wat je doet.

  Reactie door Bijdehandje — vrijdag 8 september 2006 @ 15.05 uur

 8. Goed punt Gerrit.

  Reactie door kaatje — vrijdag 8 september 2006 @ 15.28 uur

 9. Jullie draaien altijd de zaken om.
  Gratis bibliotheken voor iedereen. (is leuk) Wie betaalt dat? Belastingen!!! het is niet iedereen zijn of haar keuze om naar de bibliotheek te gaan. Maar je betaalt er wel voor. Een maak er veel gebruikt van de ander bijna nooit. Sp is voor hogere belastingen en heffingen dat maakt alles duurde. wanneer men minder belastingen betaalt heeft men een eigen keuze waar men zijn of haar eigen geld aan besteedt.Hogere belastingen heeft arm een rijk nadelen van,omdat hogere belastingen niet goed is voor de economie. Wanneer de economie slechter gaat dan heeft rijk en arm er last van.Zeker de armen. Of bepaalt de sp wat zgn goed is voor mij? Jammer daarvoor betaal ik geen belastingen voor omdat jullie denken wat zgn goed is voor de burgers.Dat heeft niets met sociaal te maken dat heeft te maken hoe men moet leven.De burger wil dat graag zelf bepalen zo kan hij of zij zijn leven indelen. En dat is juist voor de minderen onder ons een voordeel die hebben juist weinig te besteden.Is dat eerlijk omdat jij juist veel gebruikt maakt van de bibliotheek? Denk ik niet. Ik betaal wat ik gebruik of koop.

  Reactie door Dave — vrijdag 8 september 2006 @ 17.18 uur

 10. Gehandicapte Mensen mogen ook met hun scootmobiel in Musea!
  Mogen niet geweigerd worden omdat een sootmoebiel slecht zou zijn voor de vloer, zoals in het Limburgs Museum in Venlo wel het geval is! Dit is
  pure discriminatie. Het stimuleren van sport voor alle gehandicapten, niet alleen voor topsporters maar ook voor gehandicapten die geen topsporter kunnen zijn, gezien hun handicap maar waar voor het in beweging zijn net o zo belangrijk is!
  @ Gerrit, prima dat je daar op wijst.

  Reactie door Elsa de Leeuwin — vrijdag 8 september 2006 @ 17.24 uur

 11. @9 Dave

  En ik bepaal of er geld uit wordt gegeven aan die wapenindustrie of niet!
  En, helpt dit wat?? Nee dus!!
  De plannen van de SP zijn prima! Er wordt nu teveel belastinggeld uitgegeven aan ordinaire zaken. Het wordt tijd dat we het eens uit gaan geven aan eerlijke zaken. Zaken die de burger EINDELIJK van dienst zijn! En dat hebben we na dit terreurkabinet EINDELIJK verdiend. Dubbel en dwars.

  Reactie door Gloria — vrijdag 8 september 2006 @ 17.37 uur

 12. @10 Gloria
  Ik heb het niet over de invullingen.
  Overigens jij gelooft (mag) wanneer nederland stopt met de wapenindustrie dat andere landen het ook doen? In de 2de wereldoorlog hebben we het gezien wat er dan gebeurt….

  Reactie door Dave — vrijdag 8 september 2006 @ 18.20 uur

 13. @ 11 Dave

  Waarom draai jij de zaken altijd om?
  Was jij niet begonnen over evt invullingen? Jij wilt toch niet betalen voor iemand die een boek leest?
  Nou, ik niet voor iemand die de ander afmaakt!

  Reactie door Gloria — vrijdag 8 september 2006 @ 18.24 uur

 14. De mens en zijn geluk

  Als je dit dan weer leest hou je weer een beetje (terug) van de SP.

  Een partijprogramma mag niet alleen een verkiezingsprogramma zijn.
  Zo glijden vele (mogelijke) maatregelen in elkaar over.

  Zo ben ik een groot voorstander van het terugbrengen van werkelijk professionele, multifunctionele buurtcentra en dit eerst vooral in de moeilijke wijken.

  Reactie door Bertoli — vrijdag 8 september 2006 @ 18.54 uur

 15. Dave, – Jij laat heel duidelijk zien waar het om gaat in het leven.
  Kies je voor het persoonlijke belang? -
  of kies je voor het algemeen belang? -
  of maak je een keuze die jou, op een bepaald moment, het beste uitkomt?.
  Kies je voor willekeur? -
  of kies je voor gelijkwaardigheid?

  Bij mij staat altijd menswaardigheid en solidariteit voorop.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 8 september 2006 @ 19.32 uur

 16. iew, – Heb het ook bekeken, – het versterkt alleen nog maar hetgeen ik hierboven, zie @3, heb gezegd.

  Zoiets mag hier nooit gebeuren, omdat zodoende iedereen wel een verdacht persoon zou kunnen zijn.
  En – niemand mag bestraft, of verdacht worden voor iets wat hij/zij wel zou kunnen doen – maar nooit zal doen!

  En nochmaals – op het misbruik van dit soort informatie kun je wachten. Dat durf ik te garanderen.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 8 september 2006 @ 19.44 uur

 17. Ook nu al wordt er misbruik van info gemaakt, door de S.V.B. en enkele sociale diensten b.v. -
  Waar gebruik wordt gemaakt van (onbewezen) anonieme lasterverhalen, om uitkeringen stop te zetten – huisbezoeken te plegen en zelfs mensen als verdachten mee te nemen naar het politieburo.

  Dit alles gaat lijnrecht in tegen alle ideëen van een rechtsstaat.
  En is dan ook onaccebtabel.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — vrijdag 8 september 2006 @ 19.54 uur

 18. Waarschuwing: de nu volgende bijdrage is wellicht niet de moeite van het lezen waard.
  Betere cultuur Ja!
  Wat is dat dan?
  Wanneer je alleen maer euro-gebaseerd kunt denken dan is dat ook cultuur, maar wat levert zoiets dan creatief gezien op? Waarschijnlijk geld?
  Dat willen we allemaal wel maar wat doe je dan met dat geld?
  Leuk schilderijtje kopen van Vincent? genietn van onze cultuur?
  De Belgen maken een grap wie was de eerste nederlander? Vin(d)cent als variant van Wilfriet. Onze samenleving is dat nog cultuur?
  Als Vincent alleen maar een portemonneedenker was geweest dan had hij nooit zulke mooie schilderijen kunnen maken… Hij was gewoon gek als een…
  Wat doen onze grote cultuurmakers nu? Big Brother maken en exporteren naar buitenland. Hij is ook van het eind (Ende) of anders wel ondergronds (Mol).
  Ach de stap voorwaarts is wat mij betreft terug naar vroeger.
  Toen werd er mooie poëtische muziek gemaakt, mooie schilderijen, mooie gebouwen.
  Maar goed ik wil niet zeggen dat de huidige kunst en muziek, beeldhouwkunst, toneel etc. helemaal niets is maar vroeger…
  Niet alleen zulke cultuur, wat is er nu mooi aan een boerenschuur met 2000 varkens opeengepakt bijna in hun eigen stront? Er zijn ooit mooie schilderijen gemaakt van herders in de vrije natuur of in een mooi cultuurlandschap. Zelfs onze lieve heer is ermee vergeleken. Stel je eens voor Jezus bij Mc Donalds en vervolgens opgepakt omdat hij te kritisch was, Mediteraaan uiterlijk had en in de geheime foltercellen van G.W. Bush was gegooid?
  Dat is moderne kunst. Is het mooi?
  Er zijn nooit meer zulke mooie beelden gemaakt als uit de Griekse cultuur meer dan 2000 jaar terug. Misschien de beste beelden uit de Renaissance konden ze …bijna evenaren.
  Der Mensch ist was er isst.
  Als je lelijk van binnen bent kun je dat ook zien aan wat er naar buiten komt.
  Is dat triest?
  Wat is er zo “mooi” aan Anselm Kiefer?
  Laatste week was wat mij betreft Cees Nooteboom erg goed. Hij gaat gewoon verder. Meestal in Spanje of ergens anders, voorbeeldige Nederlandse wereldburger. Bravo Cees.
  Cees is een beetje zoals Vincent. Op zichzelf, binnen zichzelf processen laten gebeuren.
  Zolang er nog individuen zijn die zich kunnen onttrekken aan de manipulaties van de managers is dat mooi meegenomen.
  Kunst is durf, is kwetsbaar en heeft niets te maken met portemonneedenken.
  Leve de gekken! Leve de samenleving van gekken. En gooi nu eens je geld in de pot.

  Reactie door l'artiste — vrijdag 8 september 2006 @ 20.44 uur

 19. Mijn gehele artistieke bijdrage is blijkbaar verloren gegaan. Technische fout? Alweer? Jammer en helaas niet meer navolgbaar.
  Dus deze is voorgoed naar de sterren.

  Reactie door L'artiste — vrijdag 8 september 2006 @ 21.29 uur

 20. @13 boeken vergelijken met wapens >leger??
  Dat is geen vergelijking? Dat is ook het punt van de SP. Maar laten we daar van uitgaan. Jij een boek . Ik een wapen>leger. Als ik een boek of geen boek neem van de bibliotheek word jij of anderen niet slechter cq beter van. Wapens> ik bedoel dan wel de leger. Eigenlijk zeg jij dat je niet beschermd wilt worden. Goed laten we dat doen. Wanneer Nederland op welke manier dan ook aangevallen wordt heb jij geen recht op bescherming??? Goede deal?

  Reactie door Dave — vrijdag 8 september 2006 @ 22.51 uur

 21. Dave als je zo praat kun je ook wel stellen: ik heb geen kinderen dus betaal ook niet voor onderwijs enz. Dat kan natuurlijk niet.
  Mensen kennis bieden om maatschappelijk te kunnen functioneren is een taak van de overheid dus zorg voor goed uitgeruste bibliotheken. Ook belangrijk om klein behuisde gezinnen kinderen studieruimte te bieden. Helaas zijn bibliotheken een zaak van gemeentebeleid geworden en daarmee afhankelijk van wethouder en raad.
  Verder heb ik geen zin naar sportvelden te gaan omdat overal wanstaltige reclameborden prijken in het kader van private financiering. Dat vind ik nu armoedig en een slecht voorbeeld voor de jeugd. De commercie moet aan banden.

  Reactie door n de vries — vrijdag 8 september 2006 @ 22.52 uur

 22. @ 18 L’artiste

  Als ik ooit in de toekomst de sterrenreis ga maken en met een snelheid van tig maal meer dan 300.000 km per sec de kosmische briljantjes ga oppoetsen, dan zal ik ongetwijfeld je mail tegenkomen en met genoegen kennis nemen van je artisticiteit. Heb je enig idee bij welke ster ik de meeste kans maak? Poolster, Wega, Castor, Pollux, Sirius, Bellatrix, Aldebaran of andere beauty’s??

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 0.20 uur

 23. @19 Dave

  Het gaat niet om een vergelijking van boeken>wapens en dat weet je volgens mij donders goed!
  Vanuit jou argumentatie “het is niet iedereen zijn of haar keuze om naar de bibliotheek te gaan, maar je betaalt er wel voor.” heeft Gloria een punt; een legitimatie m.b.t. deze discussie door te stellen: “Jij wilt toch niet betalen voor iemand die een boek leest?
  Nou, ik niet voor iemand die de ander afmaakt!”

  Ik hoop dat je nog eens een boek leest -al dan niet gratis- over wat werkelijke solidariteit betekent en wat het kan bewerkstelligen.
  Blijkbaar dien je deze deugd welke je m.i. niet van nature hebt meegekregen, vanuit de derde hand te leren.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 9 september 2006 @ 0.24 uur

 24. @ 19 Dave

  Mijn Beschermer is van geheel andere aard.
  Deze vecht niet met wapens maar met de POWER van de Liefde.
  En dat gaat zeker niet op z’n watjes!

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 0.31 uur

 25. Het bovenstaande lezend denk ik dat de gevoerde discussie over de kern “waarmee is de maatschappij gedient?” gaat. Uiteraard heeft ieder individu daarover zijn eigen mening. Maar – en misschien helaas – kunnen we ons in een samenleving niet als individu opstellen.
  Als we voor een samenleving taken bij de overheid moeten neerleggen, dan graag taken die het nut van de mens dienen (en de samenleving).
  Cultuur is bij uitstek een middel om je individuele aard weer te geven (zelfontplooing) en een prachtig gebied om je eigen pad in te bewandelen of samen te van te genieten. Laten we de bredere culturele samenleving dan ook steunen. Een samenleving met meer reflectie op elkaar en op ons eigen gedrag, met creativiteit, met originele denkers en met meer beleving. Wie denkt er dan nog aan oorlog?

  Reactie door Martijn — zaterdag 9 september 2006 @ 10.11 uur

 26. @ 25 Martijn,

  We kunnen ons toch wel als individu ontwikkelen zonder de maatschappij te schaden en omgekeerd kan de samenleving zich toc ontwikkelen zonder het individu te schaden.
  We hoeven niet gepeopled te worden, maar we maken natuurlijk ook wel deel uit van een samenleving.
  En het gekke is dat naarmate de samenleving meer een eenvormige en gestroomlijnde commerciële maatschappij wordt ik juist de neiging heb individueler te worden en mijn eigen leefwereld tracht te vormen.
  Dus wanneer zeg maar onze totaalhabitat eenvormiger wordt en overspoeld wordt door de massamenscultuur, zoek ik als individu een niche waar ik me goed voel. Gelukkig zijn er dan kunstenaars, musici, schrijvers etc. van nu en uit het verleden die een mooi medium zijn voor je belevingsreis naar onbedorven plekken waar je vrij kunt zijn zonder gemanipuleerd te worden. Zo hoeft een individu zich niet alleen te voelen.
  Of wanneer je je gedachtegoed niet terugvindt op de tv of in de krant maar wel bij de SP dan is er tegenwoordig internet om van mening te wisselen met bondgenoten of individuen die wellicht ontbrekende stukjes van een puzzel kunnen aanreiken. Subcultuur, tegencultuur, etc.
  Het zou jammer zijn wanneer we straks alleen nog maar Mc Donalds, Elvis,Coca-Cola, Jan-Peter hadden…Beetje meer diversiteit zou mooi zijn. Er is toch meer dan alleen de anglosaxische?
  De overheid heeft een schone taak om tegenwicht te bieden aan de golf van vervlakkende cultuur.
  Zo en nu even Charles Aznavour opzetten.
  Nog een fijn weekeinde.

  Reactie door L'artiste — zaterdag 9 september 2006 @ 11.06 uur

 27. Algemen Bescheouwingen zijn toch altijd meteen na 19 sep Prinsjesdag..of vergis ik me…zie je agenda Jan..! 27sep????

  Reactie door eric — zaterdag 9 september 2006 @ 11.45 uur

 28. De vrije tijd zal ook worden ingeperkt als gevolg van de levensloopregeling. Want als je je eigen vrije tijd inkoopt, hoeft deze niet meer in de arbeidsvoorwaarden verweven te zitten.
  Gelukkig is deze regeling niet zo succesvol.

  Reactie door kamperman — zaterdag 9 september 2006 @ 11.46 uur

 29. Talpa en Fox Kids hebben Bob de Bouwer..1 aflevering heet “Bob-s vrije dag”…
  nou nee dus…die lul van een Bob wil op zijn vrije dag vogels gaan bekijken,maar hij wordt constant gebeld..of ie toch nog even 4x naar zijn werk kan komen…zo worden kindertjes al geindoctrineerd..schreeuwt nonstop..kunne we dat maaakuh…nou en of..(denk ik ja tuurlijk kan je dat maken,Bob als je maar genoeg onderbetaalt..komp het goed !!

  Reactie door eric — zaterdag 9 september 2006 @ 11.57 uur

 30. Ja liefde, wordt wakker als je buurman daar net iets anders over denkt ten koste van jou. Dromen doe ik wel wanneer ik slaap

  Reactie door Dave — zaterdag 9 september 2006 @ 12.00 uur

 31. @ 22 l’artiste

  Dit heeft wel even uitleg nodig!

  Je meldde gisteren op @18 dat jouw bijdrage verdwenen was. Nu zie ik dat het alsnog goed gekomen is.
  Waardoor de nummers veranderd zijn en ik in @22 nog in die veronderstelling verkeerde.

  En ja: Leve de gekken!

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 13.06 uur

 32. @ 30 Dave

  Ja, die kennen we! Slaap jij maar lekker door in de overtuiging dat je veilig bent met een leger voor de deur.

  Dat dit alom nog bestaat in de wereld is een teken van de onrijpe mens. Die is bang, gewelddadig en wraakzuchtig.
  Meer dan het Rode Kruis zou er niet hoeven te zijn of zoiets als een vredesleger. Maar dan wel eerst die wapens op de schroothoop. Want vrede breng je niet met een geweer of bom. Hoogstens gewapende ‘vrede’.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 13.31 uur

 33. @32 Gloria. Hoe wil je beginnen? Dat Nederland alleen is ontwapend??

  Reactie door Dave — zaterdag 9 september 2006 @ 13.38 uur

 34. 19. Misschien kunnen we de autowegen opheffen ik rijd tenslotte geen auto.
  De vgerkeerslichten kunnen ook weg en alles wat ermee te maken heeft. Ik maak zelf wel uit wanneer ik wens over te steken.

  25. Helemaal met je eens, kunnen we eindelijk weer eens ‘gewoon’genieten.

  Reactie door Henny — zaterdag 9 september 2006 @ 14.11 uur

 35. @ 33 Dave

  Verbeter de wereld begin bij jezelf.
  En dan hoop je maar dat er steeds meer zelven tot het besef komen dat oorlog en wapens altijd een schending van de mensenrechten is. Aan weerskanten!
  Hoe dan met die mensen die elkaar schenden en als wapens de werelddeur uit zijn?
  Geloof maar dat die zaken snel opgelost zijn! Zoals iedere ‘burenruzie’ wel eens uit de hand kan lopen. En daar moet over gepraat worden!
  En dat bedoel ik met een vredesleger. Ongewapende helpers all over the world.

  Maar stel dat er EEN land op Aarde zou zijn die de wapens ‘de deur’ uit doet. Zou zo’n land nog worden aangevallen? Lijkt mij niet.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 15.39 uur

 36. @35Maar stel dat er EEN land op Aarde zou zijn die de wapens ‘de deur’ uit doet. Zou zo’n land nog worden aangevallen? Lijkt mij niet.

  Dat denkt jij! er zijn nog genoeg gekken op de wereld. Er is altijd nog oorlog op aarde geweest sinds de mens op aarde is, waarom zou jij denken dat het nu niet meer kan gebeuren??? Overigens we zitten eigenlijk al in orrlog maar een andere oorlog als men dat nog niet door heeft.

  Reactie door Dave — zaterdag 9 september 2006 @ 16.01 uur

 37. @ 31 Gloria,

  Ja ik zag het nu net. Wat een “kunstgreep”.
  Toen ik jouw reactie las dacht ik meteen: “We are stardust and we got to get ourselves back to the garden”.
  Fijn weekeinde.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 9 september 2006 @ 17.29 uur

 38. Beste Dave, oorlog met wapens bestaat helaas nog steeds, – omdat er zo veel oorlog gevoerd wordt zonder wapens!

  Naar allen die een andere mening hebben,
  zich anders kleden,
  andere gewoontes hebben,
  of een ander geloof,
  tussen man en vrouw,
  tussen jong en oud,
  tussen status en minder status,
  samengevat: tussen ego’s

  Dat is de basis van alles.
  Daarom laat al dat vechten voor gelijk of ongelijk los, – accepteer en respecteer dat de ander anders denkt en anders is, – dan, en alleen dan pas houdt de echte oorlog op te bestaan.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — zaterdag 9 september 2006 @ 18.46 uur

 39. @ 36 Dave

  Wie zijn ‘we’? Vereenzelvig je niet met de snode plannen van de heersers op Aarde.
  Ik doe dit niet. Vandaar dat ik niet bang ben. Het zijn jouw afgoden, jouw beschermers, jouw helden.
  De mijne niet, ik veracht ze omdat ze een bedreiging vormen op deze planeet vol met mensen die gedicteerd worden, besodemieterd worden en bedrogen worden. Erger: uitgebuit worden!

  Het zou je eerder sieren om MOED te verzamelen en er in je leven alles aan te doen deze wolven te bestrijden. Tegen ze te protesteren en ze hun macht te ontnemen. Begin bij jezelf, want gedachten hebben kracht! HOE DENK JE? Nou zie hoe er gedacht wordt. SMERIG!
  Begin bij jezelf, begin in eigen land en zie hoe de SP een weg is om de minst vuile handen te maken.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 18.57 uur

 40. 18. Creatieve geesten functioneren nooit in een dwangbuis, welke dwangbuis dan ook.

  Reactie door Henny — zaterdag 9 september 2006 @ 19.36 uur

 41. Gloria, Oke ik weet genoeg jij wilt dat de slechste mensen de baas wordt op aarde.want wij kunnen ons niet meer verdedigen volgens jou ideeën. Overigens wapens zijn niet slecht de mensen de het gebruiken tegen hun zgn vijanden,weer de mens.In de meeste gevallen gebruiken de slechterikken de wapens als eerste middel.

  Reactie door Dave — zondag 10 september 2006 @ 16.01 uur

 42. @ 41 Dave

  Precies. En die slechterikken hebben nu de macht. Dus daar moeten we vanaf.
  Vandaar SP. :)

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 21.09 uur

 43. @ 42 ik weet niet of je het weet. Maar wij worden aangevallen. (wij= westerse wereld) Dus in jou ogen zijn de landen als syrië,iran, moslim extremisten etc goed? Dat zeg je in je laatste reactie.
  blijkbaar wanneer je de 2de oorlog had meegemaakt dan waren zeker ook de amerikanen,canadezen etc in jou ogen de slechterikken. Je moet blij zijn dat je in een westerse wereld woont want anders bestond de partij sp niet eens. Dat was dan verboden geweest.

  Reactie door Dave — maandag 11 september 2006 @ 14.50 uur

 44. Prima idee om een promotie/degradaie regeling te maken voor omroepverenigingen.
  Echter een goede en moderne omroep begint met het terug dringen van de macht van de huidige verenigingen. In geen enkel West-Europees land worden er 3(drie!)actualiteiten programma’s per avond uitgezonden. 2 (twee!) aparte consumenten programma’s en een hele zondag religieuze programma’s (= praten voor de buhne/preken voor eigen parochie). Met de komst van digitale TV en internet is de schaarste voor radio en TV programma’s voorbij. Dus het nu tijd dat per brede maatschappelijke stroming één omroeporganisatie actief is. Een brede omroep voor katholieke, prot. christelijke moslim, Joodse en andere religies. Een jongeren omroep, een ouderen omroep. een conservatieve/liberale omroep en een progresieve/sociaal democratische. Deze omroepen dienen hun natuurlijke achterban te bedienen. Daarnaast een grote neutrale organisatie voor onafhankelijke nieuws en (sport)evenementen. Deze neutrale organisatie heeft het beheer over de nationale en regionale radio & TV zenders. Waar de kerntaken zijn: nieuwsvoorziening, amuseren en informeren op landelijk en regionaal niveau. Overige splinterorganisaties kunnen nu al vrij en blij hun boodschap via internet verspreiden.

  Een openbare/publieke omroep behoord in principe zonder reclame haar uitzendingen te verzorgen. Sponsering/ billboarding daargelaten (voor bijv. sportuitzendingen)

  Sport op TV is een stimulans voor sportbeoefening:
  Sport(uitzendingen) dient een kerntaak te zijn van de openbare omroep. Een deel van de (ruimere) sportsubsidie kan aangewend worden om deze uitzendingen te realiseren
  Partners in sport (tussen NOC/NSF en de openbare omroep) dient uitgebreid te worden

  U-bocht contructies (als RTL) dient te worden beeindigd. Ofwel door er bij de Luxemburge regering op aan te dringen om de licentie welke zij aan RTL Nederland hebben gegeven in te trekken. Danwel om de huidige mediawet aan te passen. Dit door de hernieuwde openbaarmaking (kabel en digitenne)onder de mediawet te laten vallen.

  Nederland dient volledig over te stappen op digitale ontvangst. Programmaraden dienen te verdwijnen. Het moet een ieder vrij zijn zelf, per zender, een programmapakket samen te stellen.

  In vervolg op het bovenstaande dienen radio/TV zenders alle programma(onderdelen) digitaal te voorzien van een unieke code. waarin opgenomen: De Kijkwijzer,of het hier om een verkoopstimulerend programma gaat(reclame, belspel,tellsell). Door inteligente digitale ontvangers heeft kijker/luisteraar de mogelijkheid dat zijm of overige bewoners verschoont kunnen blijven van bepaalde programma’s, muziek-clips en commercials. Kortom een digitale ja/nee sticker op je televisie en radio

  Reactie door Kijkwijzer — maandag 11 september 2006 @ 18.02 uur

 45. 43. Nee hoor dan had Amerika er wel voor gezorgd dat de SP indien ze macht hadden afgeschilderd werd als een comministische partij die de wereld wilde veroveren die door de Navo bestreden moest worden en ‘gevaarlijk’was. Tenminste als nederland ook nog een arm land was met wel rijke grondstoffen die Amerika graag wil hebben. Dat bewijst heel de geschiedenis.Amerika bestrijdt iedere democratie als het niet de uitkomst heeft die ZIJ wensen. Democratie op zich heeft daar dus geheel niets mee te maken.

  Reactie door Henny — dinsdag 12 september 2006 @ 9.16 uur

 46. @45 blij dat je het zelf zegt! overigens er zijnmer vrijheden in america dan in Nederland. Dus dat is ook onzin.

  Reactie door Dave — dinsdag 12 september 2006 @ 14.40 uur

 47. “Het bestaande ledensysteem verdient het om in stand te houden. Maar waarom eigenlijk?”
  Als er ergens belastinggeld verkwist wordt is het wel bij de publieke omroep! Het sterft er van de directeuren en directeurtjes, met een mp salaris of meer. Zondegeld. Gewoon een staatsomroep zonder reclame uit belastinggeld gefinancierd. Waarom het nog ingewikkelder maken dan het al is? (en dus nog meer verkwisting waarschijnlijk)

  Reactie door Hans — dinsdag 12 september 2006 @ 21.00 uur

 48. 46. Je reactie slaat nergens op Amerika geeft niets om democratische beginselen. Op 9 september 1973 heeft de CIA geholpen een coupe te plegen tegen de democratisch gekozen Allende in CHili en dit democratisch gekozen bestuur omvergeworpen en er een dictatuur gevestigd met Pinochet aan de leiding 17 jaar lang.
  Vertel mij dan maar eens waarom Amerika een land zonder democratie wil aanvallen om er een democratie te vestigen. Dit is grote lulkoek. Het enige dat Amerika wil is macht ten behoeve van eigenbelang en moeten ze daar Europa voor binnenvallen doen ze het ook. Ziende blind en horende doof zijn de zogenaamde vrije europese landen. Democratie zo beleefd rust op niets anders dan drijfzand.

  Reactie door Henny — woensdag 13 september 2006 @ 9.29 uur