9. Beter samenleven

Vorige week presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier.
Vandaag: Beter samenleven

Jongeren, ouderen, gehandicapten
Nederland telt 4 miljoen kinderen en jongeren, maar ook bijna 2,5 miljoen mensen boven de 65 jaar, onder wie meer dan een half miljoen 80-plussers. Tussen hen zit een wereld van verschil. Maar jong en oud hebben ook een wereld met elkaar te delen. Solidariteit tussen jong en oud is voor velen een vanzelfsprekendheid. Kinderen en jongeren moeten voldoende kansen krijgen om veilig op te groeien en zich goed te ontwikkelen. De kosten daarvan zien we als een investering in de toekomst. Omdat jongeren op een gegeven moment gaan werken, krijgen ouderen de kans om te stoppen met werken en van een pensioen te genieten. Die solidariteit geldt ook voor mensen met en mensen zonder beperking. Het beleid van de afgelopen regeringen heeft die vanzelfsprekende solidariteit onder spanning gezet. Om dat proces te keren is een beleidswijziging nodig.

Jongeren bijstaan in hun ontwikkeling
Het gezegde dat wie de jeugd heeft, ook de toekomst heeft, blijft onverminderd gelden. De ontwikkeling, opleiding en inzet van kinderen en jongeren bepalen de toekomst van Nederland. Aandacht en kansen geven aan al onze jongeren is een daad van solidariteit, maar ook een welbewuste investering in onze samenleving. Jeugdbeleid betekent niet alleen dat we ingrijpen als jongeren of opvoeders in de problemen komen. Dan lopen we achter de feiten aan. Goed jeugdbeleid moet een antwoord geven op de vraag: waartoe voeden wij op? Hoe kunnen wij jongeren helpen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en kritische burgers?

Opgroeien in een geborgen en stabiele thuissituatie is één van de factoren die bepalend zijn voor een succesvolle opvoeding. Het is een belangrijke taak voor opvoeders om een dergelijke thuissituatie voor kinderen te creëren. Gelukkig is een grote meerderheid van de ouders én kinderen tevreden over de opvoeding. Het opvoeden van kinderen wordt vooral gezien als een zaak van het gezin, en dat is terecht. Maar niet vergeten mag worden dat ook de overheid hier een verantwoordelijkheid heeft. Bijvoorbeeld door het bekostigen van scholen en het stellen van kwaliteitseisen aan het onderwijs. En door kinderen en jongeren te beschermen; bij mishandeling en verwaarlozing van kinderen moet sneller worden ingegrepen.

Voor ouders die leven onder de armoedegrens is het opvoeden van kinderen soms extra zwaar. In Nederland groeien 350.000 kinderen op in gezinnen op of onder de armoedegrens. Zij missen veel dingen die in andere gezinnen heel normaal worden gevonden. Het aanpakken van deze armoede dient topprioriteit te krijgen, bijvoorbeeld door de minimumuitkeringen en het minimumloon te verhogen en de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken, waardoor gezinnen met de laagste inkomens meer kinderbijslag krijgen. Het is belangrijk dat ouders het werk en de opvoeding van kinderen kunnen combineren. Daarvoor zijn gratis kinderopvang en een ruimer ouderschapsverlof van groot belang.

Door laagdrempelige opvoedondersteuning in de wijk krijgen ouders meer gelegenheid om van elkaar en van deskundigen te leren. Als het thuis toch misgaat, moet er goede jeugdzorg zijn, zonder wachtlijsten en onnodige bureaucratie. Te veel instanties in de jeugdzorg bemoeien zich op dit moment met hetzelfde gezin en hetzelfde kind. Het zou beter zijn als in alle wijken kindercentra komen, die kinderen en ouders ondersteunen, hulp en zorg bieden en waar nodig doorverwijzen. Het detineren van jongeren moeten we blijven zien als een laatste redmiddel. Als dit toch nodig is, dient dit zo kort mogelijk te gebeuren en vooral te worden gericht op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Kinderen met psychische problemen horen hoe dan ook niet in een cel, maar moeten een adequate behandeling en begeleiding krijgen.

Een sociale samenleving begint met een solidaire jeugd, die beseft hoe belangrijk democratie is, die leert omgaan met conflicten en tegenslagen en anderen leert respecteren. Scholen moeten kinderen en jongeren goed toerusten op de samenleving, bijvoorbeeld via een maatschappelijke stage. Opvoeden gebeurt ook op straat. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige woonwijk, met voldoende ruimte om met anderen te sporten en te spelen. In elke woonwijk moet daarom minstens 3 procent van de grond worden bestemd voor buitenspeelruimte.

Ouderen een goede oudedag gunnen
De meeste van onze ouderen gaat het door de bank genomen goed: ze zijn meestal tevreden over hun sociale contacten, hun inkomen, hun huisvesting en de zorg die ze krijgen. Ze profiteren van de grote verworvenheid dat mensen in Nederland gemiddeld steeds langer leven. Daarbij dienen we ons wel te realiseren dat laagopgeleide mensen aanzienlijk korter leven dan mensen met een hogere opleiding en bovendien gemiddeld 12 jaar langer in minder goede gezondheid leven. Het bestaan van sociaal-economische gezondheidsverschillen verplicht de samenleving om extra aandacht te geven aan de meest kwetsbare groepen ouderen. De AOW hoort weer welvaartsvast te worden – en te blijven. Door de fiscale ouderenkorting te verhogen gaan ouderen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen er extra op vooruit.

Ouderdom gaat te vaak gepaard met sociaal isolement. De mobiliteit van ouderen kan worden vergroot door het openbaar vervoer voor ouderen boven de 65 jaar gratis te maken. Voorzieningen voor ouderen op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn dienen te worden aangepast en verbeterd. Mensen horen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, zorg op maat aan huis te krijgen en betrokken te blijven bij de buurt. Eenzaamheid onder ouderen is geen onvermijdelijkheid en dient actief te worden bestreden.
Door de samenwerking tussen mantelzorgers en zorginstellingen te verbeteren, kunnen veel ouderen langer op zichzelf blijven wonen. Als kinderen hun ouders in huis willen nemen of als ouders en kinderen dicht bij elkaar willen wonen, moeten we ze daarbij helpen.

Veel mensen maken zich zorgen over hoe ze hun oude dag zullen slijten. Juist in deze fase van het leven zijn we aangewezen op de zorg van onze kinderen en onze omgeving. We moeten dan ook kunnen rekenen op optimale zorg. De meeste verpleeghuizen zijn niet in staat om de zorg te leveren die we ons zo graag wensen. De huidige verpleeghuizen en verzorgingshuizen zouden moeten worden vervangen door kleinschalige en prettige, intieme huizen, waar ouderen hun vrijheid kunnen behouden, voldoende ondersteuning krijgen en ook elkaar kunnen helpen. Ouderen hebben het recht op zelfstandige woonruimte en privacy, met in elke wijk op hen afgestemde zorg en voorzieningen.

Gehandicapten serieus nemen

Naast solidariteit tussen jong en oud is ook solidariteit tussen mensen met en zonder beperking van groot belang. Mensen met een handicap hebben het recht om als volwaardige burgers volop mee te doen in de samenleving. Daartoe zal overal de toegankelijkheid van gebouwen, ruimten en openbaar vervoer optimaal moeten worden. Veel meer dan nu moet het werk worden aangepast aan werknemers met een beperking. De overheid moet gehandicapten een aangepaste scholing bieden en ze helpen bij het vinden van een reguliere baan, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Bedrijven dienen te worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een beperking in dienst te nemen. Voorkomen moet worden dat hun arbeidscapaciteit verloren gaat.

Bij het vaststellen van beleid is het nodig om steeds rekening te houden met de gevolgen voor gehandicapten. Volledige compensatie moet gaan gelden voor maatregelen die per definitie chronisch zieken en (jong-)gehandicapten treffen en die nu zorgen voor een categorale inkomensachterstand voor deze groepen mensen. Bij de uitvoering van het beleid moet meer rekening worden gehouden met de ervaringen en mogelijkheden van chronisch zieke mensen en mensen met een beperking. De Wet Voorzieningen Gehandicapten heeft geleid tot onaanvaardbare verschillen tussen gemeenten. Dat mag bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet opnieuw gebeuren. De nieuwe WMO moet zodanig worden aangepast dat het recht op zorg wordt vastgelegd en eigen bijdragen worden beteugeld. Gemeenten moeten de financiële ruimte krijgen om de wet ruimhartig uit te voeren, zodat mensen met een beperking niet de dupe worden van deze wet. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moet worden uitgebreid met de terreinen openbaar vervoer, wonen en onderwijs.

Onze voorstellen:

Kinderen en jongeren
9.1 De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk. Gezinnen op het minimum krijgen er 260 euro per kind per jaar bij.
9.2 Kinderopvang wordt een gratis basisvoorziening. Er komt een recht op ouderschapsverlof van 6 maanden. Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar hebben geen sollicitatieplicht meer.
9.3 Op wijkniveau wordt meer opvoedingsondersteuning gegeven aan ouders.
9.4 Basisschoolleerlingen krijgen een sport- en een cultuurstrippenkaart, om kennis te maken met verschillende vormen van sport en cultuur.
9.5 Minimaal 3 procent van de grond in wijken moet worden bestemd voor sport- en speelruimte.
9.6 Meer geld wordt beschikbaar gesteld voor jeugd- en jongerenwerk, jongerencentra en buurtagenten.
9.7 Jongeren krijgen meer inspraak op school en in de wijk. Filosofie wordt een vast onderdeel van het lesprogramma in het voortgezet onderwijs.
9.8 In het lesprogramma van het middelbaar onderwijs komt ruimte voor een maatschappelijke stage van een half jaar.
9.9 De minimumjeugdlonen worden verhoogd.
9.10 Elke jongere tot 23 jaar moet leren óf werken. Geen jongere mag de school verlaten zonder startkwalificatie.
9.11 Er komt een permanente campagne tegen kindermishandeling. In de opleidingen van beroepen waarin veel wordt gewerkt met kinderen komt meer aandacht voor het signaleren van mishandeling.
9.12 In de jeugdzorg komen laagdrempelige kindercentra in de wijken, die kinderen en ouders ondersteunen, hulp en zorg bieden en waar nodig doorverwijzen
9.13 De wachtlijsten in de jeugdzorg worden weggewerkt. Een gezinsvoogd, reclasseringsambtenaar of gezinsvoogd heeft maximaal 5 jongeren onder zijn hoede.
9.14 Militairen onder de 21 jaar worden niet uitgezonden naar oorlogsgebieden.
9.15 Er komt een staatssecretaris voor jeugd en opvoeding.
9.16 Er komt een Kinderombudsman.

Ouderen en gehandicapten
9.17 De AOW hoort weer welvaartsvast te worden – en te blijven. Door de fiscale ouderenkorting te verhogen gaan ouderen met alleen AOW of met AOW en een aanvullend pensioen er extra op vooruit.
9.18 De pensioenleeftijd blijft op 65 jaar. Vervroegd uittreden blijft mogelijk. Voor zware beroepen komt een recht op pensioen na 40 jaar werken. Mensen die na hun 65e doorwerken krijgen dezelfde rechten en plichten als andere werknemers.
9.19 Besturen van pensioenfondsen bestaan voor 1/3 uit werknemers, voor 1/3 uit werkgevers en voor 1/3 uit vertegenwoordigers van gepensioneerden.
9.20 Mensen boven de 65 jaar kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.
9.21 Er komt meer zorg in de wijken, zoals wijkgezondheidscentra, poliklinieken en consultatiebureaus. Kleine ziekenhuizen worden behouden.
9.22 De huidige verpleeghuizen en verzorgingshuizen worden zo veel mogelijk vervangen door kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk.
9.23 Ouderen hebben het recht op zelfstandige woonruimte en privacy, met op hen afgestemde zorg en voorzieningen in elke wijk.
9.24 Woningen moeten meer levensbestendig worden. Meer wordt geïnvesteerd in aangepaste woningen voor ouderen.
9.25 De no claim wordt afgeschaft, evenals de eigen bijdrage in de thuiszorg.
9.26 Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen rekenen om meer ondersteuning. In de mantelzorg komt een zorgverlof. We voeren een mantelzorg- en vrijwilligerstoeslag in en zorgen voor een hogere belastingvrije onkostenvergoeding.
9.27 Bij woningtoewijzing wordt meer rekening gehouden met de noodzaak van mantelzorg. Bouwen op het eigen erf wordt gemakkelijker. Ook komt er meer ruimte voor zogenoemde respijtzorg, die tijdelijk de mantelzorg overneemt.
9.28 Er komt een staatssecretaris voor ouderen.
9.29 Gemeenten moeten de financiële ruimte krijgen om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ruimhartig uit te voeren. Eigen bijdragen worden beteugeld.
9.30 De toegankelijkheid van gebouwen en ruimten voor mensen met een beperking wordt verbeterd, evenals de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
9.31 In het openbaar vervoer moet een einde komen aan de zogenoemde ‘rantsoenering’ van het vervoer voor mensen met een beperking
9.32 Een adequate vervoersregeling wordt mogelijk voor de extra kosten die gehandicapte sporters maken. Naast sportrolstoelen horen ook andere hulpmiddelen te worden vergoed.
9.33 De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moet worden uitgebreid met terreinen als openbaar vervoer, wonen en onderwijs.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 09 september 2006 :: 12.07 uur

74 Comments

74 reacties

 1. Fijne dag allemaal gewenst.
  Steek ik me daar net de loftrompet af over
  9 sept. ‘Beter samenleven’ en lijk ik de
  rit niet te hebben kunnen volbrengen, al-
  thans plaatsing is nog niet gelukt.
  Kijk dus even bij de inkomende post want
  voor niets jubelen over het bovenstaande
  is ook zonde, is ‘t niet?

  Reactie door Ma delief — zaterdag 9 september 2006 @ 12.35 uur

 2. +1. Fantastisch als ouders in de buurt
  van hun kinderen kunnen blijven tot het 12e jaar zoals vroeger.
  Drie opvangdagen en voor een alleenstaande
  ouder 4 of maximaal 5 (in noodgevallen)
  moet mogelijk zijn.
  Tweeverdieners op hun vrije dagen gratis
  opvang aanbieden is wat overdreven.
  Het geld dat daarmee bespaard kan worden
  mag wel naar bejaarden, hun zorgkosten en
  behuizing, die nu tussen wal en schip val-
  len door omstandigheden buiten hun schuld
  en zeker als zij niét de kans kregen een
  waardevast pensioen op te bouwen, waarbij
  dan goed bedacht moet worden, dat er nog
  genoeg mensen rondlopen nu, die nooit een
  minimumloon als basis hebben gekregen,
  maar wel te maken kregen met de devaluatie
  van de gulden en nog meer de euro!
  Fantastisch, bovenstaand SP model, waarop
  velen zullen inhaken, ongetwijfeld!

  Reactie door Ma delief — zaterdag 9 september 2006 @ 12.41 uur

 3. SP wil AOW uitbreiden…

  Weinig partijen durven aan de AOW te komen. Velen accepteren de aankomende vergrijzing als een sociaal-economisch probleem, maar voorgestelde hervormingsplannen hebben weinig kleren om het lijf. Als het aan de SP ligt, wordt de AOW zelfs rianter. En wa…

  Trackback door Verkiezingenlive.nl — zaterdag 9 september 2006 @ 12.52 uur

 4. 4x rianter..als het aan mij ligt.Standpunt van AOW van de SP is perfect in steenrijk Nederland…Als iedereen graait,kunnen de oudjes dat ook,hoor..dat angst inboezemen voor gevaren die eraan komen..Its a happy world..happy old en blijf met je vingertjes van de AOW af,wij komen toch ook niet aan jullie auto-s en files…Nou dan ? Drees,we love you !
  En voor de AOW criticasters..ga lekker krassen of golfen in Laren !
  Groetjes van Bert Bejaarde

  Reactie door eric — zaterdag 9 september 2006 @ 13.30 uur

 5. 3. De basisvoorziening ja, ik vind daar niets mis mee, dat bedrag is niet zoveel meer dan de bijstand of het minimumloon dus waar wringt de schoen?
  Niemand schijnt te beseffen dat een andere uitkeering eveneens geld kost. Het is normaal dat de meest elementaire basisvoorziening m.b.t. de minimale kosten van levensonderhoud in tact blijft. Die voorziening blijft er voor iedereen dus ook voor mensen met een pensioen. Dat die dan aan de bovenkant wat afgeroomd worden wat ze gedeeltelijk door verhoging van de basisvoorziening zelf ook erbij krijgen is toch niet zo vreemd. Ook de mensen met een pensioen al dan niet hoog krijgen de verhoging van die basisvoorziening. Dat wordt door de oppositie ferm buiten beeld gehouden. De AOW wordt dan ook gebruikt waar hij in eerste instantie voor in het leven geroepen is. Daar is niets mis mee.

  Reactie door Henny — zaterdag 9 september 2006 @ 13.51 uur

 6. 9.22. Kleinschalige gemoderniseerde woonvoorzieningen waarin ze ineens exorbitante huren moeten gaan betalen.
  Ik blijf het opheffen gevaarlijk vinden en volgens mij is het niet vanzelfsprekend dat de ouderen dan hulp vanuit de buurt krijgen.
  Mijn zus is dementerende en woont nog steeds zelfstandig maar de eenzaamheid wordt groter naarmate de mogelijkheid afneemt er zelf op uit te trekken, dit ondanks de hulp van familieleden die er niet dag en nacht kunnen zijn.
  Het is mooi uit te gaan van een ‘mooi’plaatje maar jijk naar de verzelfstandiging van gehandicapten en psychiatrisch patienten. Ik ben bang dat het veronderstelde ‘samen’weleens heel anders kan uitpakken en gaat leiden tot hogere kosten voor het individu en meer vereenzaming.

  Reactie door Henny — zaterdag 9 september 2006 @ 13.59 uur

 7. In het verleden had men het ook over invoering van een basisinkomen voor elke Nederlandse burger ; In die tijd was zelft de VVD voor invoeren , echter de PvdA niet !
  Nu probeert die Woutertje Bos ook nog , naar draagkracht , het verdienden oudervoorziening deels weer terug te jatten ! Hoeveel kost de bureaucratie rondom de AOW ?
  Woutertje Bos durfde zelfs DREES te vernoemen in zijn bekendmaking over de AOW ; hoe durft deze huppelkontje dit ?

  Reactie door Fred — zaterdag 9 september 2006 @ 15.04 uur

 8. Ja goedkope verkiezingspropaganda en kadootje verkopen! Wie gaat dat betalen als die flauwekul? Het is zoooooo makkelijk verkopen dit soort sinterklaasavond partij programma’s.
  Lachwekkend. Het doet mij denken aan de tegnpartij, geen gezeik iedereen rijk.

  Reactie door Frans — zaterdag 9 september 2006 @ 16.37 uur

 9. Geef mensen verantwoordelijkheid. Of anders gezegd laten we weer zelf verantwoordelijk worden voor de samenleving waarin we leven.

  Reactie door Peter Hoopman — zaterdag 9 september 2006 @ 17.06 uur

 10. Sorry mijnheer pastoor en mijnheer de Imam, maar persoonlijk zou ik bij de kinderbijslag de hoogte van het bedrag koppelen aan het aantal.
  Bijv. 1 kind normale kinderbijslag; 2e kind 0,5 kinderbijslag; 3 of meer kinderen geen kinderbijslag meer.
  Wie een groot gezin wil hebben kiest daarvoor en moet er maar zelf voor betalen.
  Wanneer die kinderen naar de openbare school gaan mag die school van mij met openbare middelen bekostigd worden. Gaan die kinderen naar een bijzondere school dan is dat de keuze van die ouders en dus moeten die ouders die school maar zelf betalen.
  In het eerste geval stimuleer je milieubewustijn en in het tweede geval meer eenwording.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 9 september 2006 @ 17.20 uur

 11. Jan Marijnissen,
  Zoals ik al hier en daar eerder opmerkte: doordat rechts over ons land regeert schuiven de linksen op naar rechts. Altijd word je op een of andere wijze wel besmet.

  Over 9.2:
  …”alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar hebben geen sollicitatieplicht meer”

  Hier voor mij uw brief van de SP (1 nov. 1999) ondertekend door Jan de Wit:
  “De SP-fractie is van mening dat de zorg voor de opvoeding zowel voor het kind, als voor de samenleving van zeer groot belang is. Wij hebben in het debat dan ook voorgesteld om de sollicitatieplicht voor alleenstaanden met kinderen onder de 16 jaar af te schaffen.”

  Toch maar weer van mening veranderd? Rekenende op de flexibele kiezer?
  SP tot aan de stemgerechtigde leeftijd van kinderen valt er niet te solliciteren. Juist deze moeilijkste jaren zijn uiterst belangrijk om het WERK tot een goed einde te brengen. Ik heb dit dan ook niet uit mijn handen laten glippen, ondanks het gezeur aan mijn hoofd vanuit mijn gemeente. Dit kon ik aantonen door hen erop te wijzen dat ik buiten dit zo belangrijke thuiswerk ook mijn ouders tussentijds verzorgde.
  Wat is dan een BAAN? Waar hebben jullie het toch over?? Het een is altijd maar ZORG en het ander is WERK? Dit alleen al is een drogwoord. En daar doet de SP aan mee? Luister: ZORG = WERK!!!!!
  En wel heel zwaar WERK! Ga d’r maar aan staan, Jan Marijnissen! Je moeder iedere dag met de rolstoel naar buiten rijden, het hele huiselijke systeem draaiende houden, ziekenhuizen, doktoren, apothekers, gesprekken om thuiszorgsters goed draaiende houden etc.etc. WANT NIETS DRAAIDE ZOMAAR ZONDER MIJ! Iedere dag dit combineren met mijn THUISWERK was: TROPENJAREN draaien.
  Waar is toch die ontsporing ontstaan bij de politici dat je zorg moet combineren met werk? Nog steeds niet begrepen dat de alleenstaande ouder BARST van het WERK?
  Heeft die ontsporing met de economie te maken, SP?
  Al besteden ouders hun kinderen 7 dagen per week uit. Op hun geweten!
  Maar ga de alleenstaande ouder niet inprenten dat zij pas nuttig zijn als ze de kinderen uitbesteden. Kinderen zijn niet geboren voor OPVANG! Dat doe je met dieren in een asiel als ze geen thuis meer hebben.
  Maar kinderen horen niet in een asiel en de alleenstaande ouders horen jullie niet te laten ontsporen door die ontsporing gratis aan te bieden! Ja, hoogstens om die ouder een kans te gunnen op een vrije dag!! Daar zou opvang voor mogelijk moeten zijn, als een ouder even niet meer kan, omdat die overal ALLEEN voor staat.
  Vanwaar die concessie Jan? Vanwaar dat geschuif naar rechts?? Hiermee doe je kinderen en diens alleenstaande ouder hopeloos tekort. En die maatschappij?
  Toedeloe! Liefdelozer en liefdelozer.
  Gewoon crimineel!

  Waaarom toch allemaal zo weinig LEF om deze ouders een plaats binnen de arnbeidsmarkt te geven? Binnen de THUISZORG? Zodat er ook een beter financieel ‘oude dagsplaatje’ aan vast zit?
  Een teken dat ook jullie mee zijn gegaan in het gefrustreerd feminisme. Deze vrouwen zijn ongeemancipeerd gebleken. Zij zien dit werk als DOM en ONINTERESSANT en dat is nou juist zo dom en oninteressant van die zgn vrouwenemancipatie. Want met kinderbreinen werken? Daar kan geen computer tegenaan! Opvoeden en naar zelfstandigheid begeleiden is de hoogste vorm van kunst en kunde. Bovenal creativiteit!
  Jammer SP, want op deze manier houden OOK jullie de alleenstaande ouder buiten de arbeidsmarkt. Terwijl onze arbeidsvloer THUIS is.
  Er is maar EEN vergeten groep in Nederland en dat is het WERK van de alleenstaande ouder. En als deze daarbuiten nog iets anders wil doen, dan hebben we het hier over 2 werken. Een dubbele baan!
  Ja, blijkbaar kost het moeite om deze elegantie en ruiterlijkheid te vinden bij de heren/vrouwen politici!
  God zal het weten wanneer er ooit een politicus opstaat om dit land vrouw- en kindvriendelijk te maken. De SP doet nu mee aan zelfverloochening. Maar het allerergste: zij verloochent hiermee het vruchtbaarste WERK op Aarde.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 18.10 uur

 12. 9.10 Elke jongere tot 23 jaar moet leren óf werken. Geen jongere mag de school verlaten zonder startkwalificatie.

  Nutteloze actie, zo wordt zo’n diploma waardeloos, iedereen heeft um namelijk dan.
  Dus gaan werkgevers hogere diploma’s vragen, dit wordt een soort van schoenstrik diploma, leuk dat je hem hebt maar compleet waardeloos.

  Reactie door Frank — zaterdag 9 september 2006 @ 18.24 uur

 13. Even een reactie op voorstel punt 9.2
  Ik weet niet wat ik lees. SP zou mijn redder zijn geweest. Al 3 jaar zit ik in de sh…huh problemen: organisatorisch, met mezelf, mijn gezondheid, de opvoeding lijdt onder mijn situatie, depressief door alles. Heel goed als deze punten worden ingevoerd! Het zou al zo moeten zijn! Mensen ga nu asjeblieft SP stemmen. Sorry maar ik vind mensen toch wel wat hard en egoïstisch als ze dit programma niet ondersteunen. Mensen tegemoet komen is een taboe voor de rijkere mens. Ik ben blij dat de SP er is.

  Reactie door Ingeborg — zaterdag 9 september 2006 @ 18.38 uur

 14. 9.10 Waarom daar geen sociale dienstplicht (maatschappelijke stage)aan vastgekoppeld?
  Dit kan in de eerste plaats de werkdruk in bijvoorbeeld de zorg verminderen, en zou voor de sociaal dienstplichtigen meteen een goede opstap naar de arbeidsmarkt kunnen beteken. Dus het werkt van twee kanten.

  Reactie door Bert Klein — zaterdag 9 september 2006 @ 19.05 uur

 15. Tot 12 jaar vrij van sollicitatie plicht is prima daarna mogen alleen staande ouders best eens gaan denken aan hun toekomst.
  Solliciteren betekent niet direct werk .
  Maar misschien ook deze vrouwen of mannen voorbereiden op herintreding door een zeer goede begeleiding en scholing.
  En het hoef ook niet direct een baan te zijn voor 40 uur.
  Pas nog een vrouw begeleid met 4 kinderen van boven de 12 jaar haar moeder licht slecht in het verzorgingshuis.
  Daar werk gevonden 20 uur in de week bij haar moeder klasse mooie combinatie maar natuurlijk niet voor iedereen weg gelegd.
  Niet te velen roepen het kan niet met kinderen na 12 jaar het kan langzamerhand zeker wel.
  Al denk ik wel aan een opbouw van uren naar 16 jaar toe.

  Reactie door Jofel — zaterdag 9 september 2006 @ 19.15 uur

 16. Gescheiden moet samen lijden?
  De wet moet zo veranderen dat ook de gescheiden moeder profiteert van de pensioen opbouw van haar partner tot dat de kinderen 12 jaar zijn.
  Nu is dat tot haar scheiding.
  Naar mijn mening volstrekt onjuist.

  Reactie door Jofel — zaterdag 9 september 2006 @ 19.30 uur

 17. 9..2 Vraag óók voor moeders die niet werken? Bijvoorbeeld alleenstaande moeders die óók weleens een dagje ‘rust’willen, even uitblazen, even tijd voor zichzelf?

  Reactie door Henny — zaterdag 9 september 2006 @ 19.30 uur

 18. @ 14

  Wat nou Jofel? Ervan uitgaande dat de alleenstaande ouder geen goede opleiding heeft gehad? Het getuigt juist van een goede opleiding en het vermogen tot nadenken als je als alleenstaande ouder de keuze maakt om thuisWERKENDE te worden.
  Het schijnt maar niet bij je binnen te dringen dat dit WERK betekent, dus ook toekomst! Als ik voor 3 kinderen van mijn buurman had gezorgd pas dan is het werk?

  Als ik mijn moeder tot het einde van haar leven THUIS heb verzorgd, is het dan pas werk als je dat in een verzorgingshuis doet? Jofel denk na!

  Alleen al de idee dat ‘wij’ een zeer goede begeleiding en scholing nodig hebben. Dit noem ik al discriminatie!
  En buiten al die scholing, want wie heeft dit tegenwoordig niet? is de alleenstaande ouder na al dat gezinsmanagen een flinke rot in het vak.
  Vandaar dat ik nu mantelzorg doe.
  Misschien niet geheel en al naar mijn jarenlange studies, maar er gaat voor mij niets boven ZELF de verantwoordelijkheid te nemen voor mensenlevens die bij mij geboren mochten worden. Het is overigens een intellectuele uitdaging!
  Jouw schortdenken getuigt weer eens van een vooroordeel naar de alleenstaande moeder. Ik noem dit: aanrechtdenken.
  Maar het is meer dan aanrechtwerk, Jofel.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 19.41 uur

 19. @ 15 Jofel

  Dat zie je goed! Alleen dit zou tot 16 jaar moeten zijn. Zoals de SP daar eerder ook van overtuigd was. ( zie cit, SP in @ 11)

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 19.47 uur

 20. Jan moet toch eens met deze man gaan praten…(sorry voor linkdump en misschien offtopic?)

  Reactie door valentijn — zaterdag 9 september 2006 @ 19.53 uur

 21. @12 een diploma haal je niet omdat andere hem mogelijk niet hebben, maar om kennis tot je te nemen. Verplicht scholen beteknd dus verplicht kennis vergaren. hierdoor kun je later je brood verdienen en hoef je niet je hand op te houden. Degene die dan nog buiten de boot vallen mogen dan een hogeren uitkering ontvangen. Zo draag je ook meer draagvlak in de maatschappij!

  Reactie door robert b — zaterdag 9 september 2006 @ 19.57 uur

 22. @16
  Maar we kunnen niet allemaal de mantelzorg en de kinderzorg in voor zover we dat willen.
  Het lijkt me als iemand naar 12 jaar of langer thuis zit de mogelijkheid moet hebben om te kiezen welke kant ze op wil en wat ze wil en recht moet hebben op scholing daarvoor.
  Ik vind dat jou reactie is juist aanrecht denken.
  Want je zult je toch een arbeidsplek moeten verwerven.
  Jou beredenering is van Jofel zegt dat ik stom ben maar dan heb je niet goede gelezen
  Ten tweede praat ik over mannen en vrouwen.
  Dus je leest te snel of niet goed.

  Reactie door Jofel — zaterdag 9 september 2006 @ 20.04 uur

 23. @ 19 Jofel

  Allereerst en je had het kunnen weten:
  De alleenstaande ouder ZIT niet thuis.
  Zij/hij WERKT thuis! En ook al zit je af en toe dan nog kan dit WERK betekenen.

  Daarbij zou er binnen de thuiszorg meer mensen aan het werk kunnen. Dus wat is niet mooier dan de alleenstaande ouder financieel te herbergen binnen de thuiszorg en als de kinderen zelfstandig zijn, door te vloeien naar andere takken in de thuiszorg. Dit loopt mooi door.

  Zij die daar geen zin in hebben, zouden tijdens hun thuisarbeid zich kunnen voorbereiden op ander werk. Of even ingewerkt worden waar zij al eerder aan het werk waren.
  Daar ik een goede functie had op een kantoor (directiesecretaresse), is dit mij altijd van dienst geweest bij mijn thuiswerk. Daarbij ondertussen de weg gaande kan je je afvragen hoe zinvol dit werk was.
  Voor mij is er niets zinvoller meer dan er voor mensen te zijn die niet meer voor zichzelf kunnen opkomen. Dit zijn de jongsten en de oudsten in ons land!
  En daar ga ik voor.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 20.19 uur

 24. Sorry, het is geen onwil, maar ik ben weg.
  Mantelzorg te doen! Tot straks.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 20.22 uur

 25. @Robert B.

  Welnee, iemand die een gedwongen diploma moet halen leert helemaal niks.
  Dat weten de werkgevers ook en die zullen echt geen mensen aannemen die tegen hun zin een bepaald diploma (lees VMBO) hebben gehaald (lees in dit geval wordt het VMBO diploma helemaal waardeloos)

  Reactie door Frank — zaterdag 9 september 2006 @ 20.26 uur

 26. @20
  Of even ingewerkt worden waar zij al eerder aan het werk waren.
  ……………….
  En dat na 12 jaar of zoals jij wil na 16 jaar.
  Als je zo denkt dan kom je inderdaad zo achter het aanrecht vandaan als ik even zo vrij mag zijn jouw uitdrukking te gebruiken.

  Reactie door Jofel — zaterdag 9 september 2006 @ 20.56 uur

 27. @ 23 Jofel,

  Even tussendoor. Ik heb als huurder even gereageerd op jouw hypotheekrenteaftrekverhaal onder “Beter wonen”. Ben benieuwd wat je ervan vindt

  Reactie door Le locatair — zaterdag 9 september 2006 @ 21.07 uur

 28. Le locatair
  Waar staat dat onder welk nummer.

  Reactie door Jofel — zaterdag 9 september 2006 @ 21.30 uur

 29. Jofel
  Onder 136

  Reactie door Le locatair — zaterdag 9 september 2006 @ 23.07 uur

 30. Aanrechtdenken is alleen aanwezig binnen de regering en de breinen van politici.
  Daarbuiten begrijpen alle mannen en vrouwen waar ik het over heb. Jazelfs de meeste vrouwen zeggen dat ze het fulltime niet op kunnen brengen en vluchten dan liever ergens in die job. Zo voelen ze zich weer iemand. Waarom? Omdat de overheid haar/hem veracht! En hoe is dit ontstaan? Omdat men daar niet verder kijkt dan de neus lang is. Toekomstvisie ontbreekt.
  En zo heeft de overheid deze vlucht legaal mogelijk gemaakt. Ook mijn dochter geniet van haar job buiten het moederschap. Dit kan zij goed met haar man combineren.

  Hier hebben we het over gescheiden mannen en vrouwen. Niemand gaat hier toch beweren dat het goed is voor kinderen, nu ze al een ouder moeten missen, dat dan ook die moeder zich van dit werk af gaat maken?
  Dat noem ik nou emotionele verwaarlozing! En iedereen die vindt dat die geldmarkt dan zwaarder telt dan die thuismarkt heeft een onderontwikkelt gevoelsleven.
  Juist dan komt het er voor de kinderen op aan dat ze een veilige thuishaven hebben en dat ze zich gehoord en gezien weten, dag in dag uit. Aandacht, opvoeding, begeleiding! Niet machinaal, maar voor ieder persoonlijk.
  Juist dit zou door de overheid eerder gestimuleerd moeten worden in plaats van afgestraft. Want de alleenstaande ouder wordt behandeld (Bijstand) als een werkeloze. En dat noem ik AANRECHTDENKEN!

  Hetzelfde aanrechtdenken bestaat bij die mensen die vrouwen/mannen na al dat werk jarenlang willen bijscholen. Welk werk komt niet voor binnen het alleen-ouderschap? Bijna op alle fronten thuis!
  In mijn geval zou ik alleen maar een computercursus nodig hebben gehad en dan ben ik binnen 2 weken ingewerkt op welk kantoor dan ook.
  Het lijkt wel of de overheid mensen aan de gang wil houden die echt geen job hebben aan een job. Allerlei gewichtigdoenerij en onzin wordt aan de mens verkocht.
  Al die sociale dienst lui worden nu clientmanagers genoemd ( 2 verschillende per client) en zijn precies EEN uur telefonisch bereikbaar per dag!
  Als er ergens inefficient gewerkt wordt is het bij die overheid en als thuiswerkende zijn wij heel wat efficienter bezig.
  Vaak heb ik mij gestoord aan dat lamme gedrag en dat luie gereageer op belangrijke zaken. Ik zie daar weinig hart en ziel, zonder die mensen tekort te doen die dat wel hebben. Maar dat zijn uitzonderingen. En juist die storen zich daar ook mateloos aan en dit zijn de mensen die mij volkomen gelijk geven en ook vinden dat het alleenouderwerk binnen de arbeidsmarkt zou moeten vallen.
  Het oude denken begint langzaam plaats te maken voor het nieuwe denken. Maar juist daar is ontwikkeling voor nodig.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 23.13 uur

 31. De SP schuift helemaal niet naar rechts, Gloria: een socialer programma dan dit bestaat niet. Ik ben het vaak met je eens, maar soms draaf je wel erg door!
  Nou iets heel anders – sinds tien jaar ben ik ook een AOWer (zonder pensioen erbij), geen vetpot inderdaad, maar toch ben ik elke maand weer dolblij als er weer wat op mijn rekening staat. Heel fijn als het meer zou zijn, allicht – maar toch blijf ik er elke maand blij mee.
  Filosofie als verplicht leervak lijkt me een prima idee, dan leren mensen misschien ook dat je niet altijd moet kijken naar degenen die het “beter” hebben, dwz meer geld, want dan kan je wel aan de gang blijven (in mijn geval heeft bijna iedereen meer dan ik, maar ik zou toch met niemand willen ruilen).
  “Count your blessings” zei mijn Schotse grootmoeder altijd, en als ik zo’n foto zie van die aangespoelde Afrikanen dan denk ik echt: wat hebben wij het goed hier!
  Natuurlijk kan het allemaal beter – want vooral de verdeling deugt niet.
  Gelukkig hebben we de SP.

  Reactie door Marjolein — zaterdag 9 september 2006 @ 23.38 uur

 32. @26
  Le locatair
  Staat er niet op?

  Reactie door Jofel — zaterdag 9 september 2006 @ 23.43 uur

 33. Kijk in snap wel dat er vele mensen SP zullen stemmen,als je kijkt wat voor aanhang de partij heeft,maar 54% werkt,en de overige zitten thuis te niksen,ga werken en minder klagen ,de SP is niet de oplossing.

  Reactie door eric — zaterdag 9 september 2006 @ 23.51 uur

 34. Nou Jan en wie gaat dit betalen ,zeker het kleine groepje top inkomens ,nou ons niet gezien.Als jullie als laatste het land uit gaan willen jullie dan het licht uitmaken?

  Reactie door eric — zaterdag 9 september 2006 @ 23.54 uur

 35. @ 28 Jofel,

  Stond er wel op, wet ik 1000% zeker, maar nu is het weg.
  Hoe kan zoiets?

  Reactie door Le fonctionnaire — zaterdag 9 september 2006 @ 23.58 uur

 36. @ 28 Marjolein

  Dit noem ik Zalmdenken!
  Ook hij is erg goed om de armen in dit land te verwijzen naar het buitenland.
  De afleidingsmanoeuvre.
  Zie dan zelf hoe de SP van standpunt veranderd is.
  Je kunt wel blindelings alles heiligen van de Sp, maar zo zit ik niet in elkaar. Dit betekent niet dat ik ze niet trouw zal blijven. Daarbij ‘werk’ ik mij altijd rot voor de SP, jaar in, jaar uit. Overal en bij iedereen. Niet binnen de club, maar daarbuiten.
  Op dit punt doen ze mij (en allen die dit werk doen) schromelijk tekort. En daar heb ik het over in dit item.

  Over blijdschap? Maak je daar geen zorgen over! Juist vanwege mijn interesses filosofie, kosmologie en religie zou ik bijna vergeten dat hier in Nederland een probleem is blijven liggen. Toch belangrijk om helder hierin te blijven.

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 0.06 uur

 37. erik goed gezegt en jazeker ik zal jou licht uitmaken!

  aow??vreemd/t ik meen toch echt gehoordt te hebben,dat die pensioen kassen tot aan de nok vol zaten,ik meen een jaar of twee terrug,,nova,nu staats tv.
  of zijn ze verkeerd aan het beleggen?en de eco ging zo goed??,,,aaa ja natuurlijk voor de gezinnen met sleutelkinderen boven modaal.
  en de stinkende rijken.erik bv.

  Reactie door ad — zondag 10 september 2006 @ 7.46 uur

 38. Jan, aub het stuk van H.J.Schoo lezen in de Volkskrant van zaterdag. De alles is gratistendens van de politieke partijen vind ik verwerpelijk.Jazeker het OV moet worden gestimuleerd tgv het autoverkeer maar dan wel op de juiste manier: het autorijden moet veel duurder worden gemaakt ten opzichte van het OV en niet door mobiliteit gratis te maken. De SP moet opkomen voor de arme oudere zoals mijn opa (die generatie klaagt uberhaupt niet zoveel) die alleen van een AOW leeft maar zelfs die klaagt niet over de reeds huidige mobiliteitsbevorderende middelen die hij heeft zoals een regiotaxi die een paar euro per rit kost.
  Ik ben nog steeds verbaasd over de alles is maar gratistendens die over Den Haag waait: gratis OV voor kinderen en bejaarden, gratis schoolboeken, gratis kinderen. Ik zou zeggen maak alles gratis en schaf de belastingen af, het leven is tenslotte feest!

  Reactie door opheffer — zondag 10 september 2006 @ 7.51 uur

 39. ben als SP-lid geschokt door het voorstel de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar af te schaffen. Want iedereen weet dat dit hoofdzakelijk gaat om vrouwen, en dat in een Europees land met de laagste arbeidsparticipatie van vrouwen. De plaats van de vrouw is thuis, bij haar kinderen? Waar hebben we dat meer gehoord? Het botst ook met het eerstgenoemde: gratis kinderopvang. Want als dat er is kunnen de alleenstaande moeders ook gewoon financieel hun eigen broek ophouden. Zodat de uitkeringen bestemd kunnen worden voor degenen die niet KUNNEN werken, door ernstige ziekte, handicap, of ouderdom.
  Het voorstel is voor mij enorm CDA: had vroeger moeder de vrouw haar echtgenoot als kostwinner, bij het ontbreken daarvan moet de overheid dat zijn???

  Reactie door bernadine — zondag 10 september 2006 @ 9.20 uur

 40. @35 Hypotheek rente aftrekkende hacker :D

  Reactie door Jofel — zondag 10 september 2006 @ 9.26 uur

 41. @ 40

  Hahaha.
  Die grapjas heeft hem er nu weer opgezet onder 136.

  Reactie door Le fonctionnaire — zondag 10 september 2006 @ 9.53 uur

 42. 9.10 Elke jongere tot 23 jaar moet leren óf werken.

  Dan moet er toch eerst iets gebeuren binnen onderwijs en arbeidsmarkt !! Jeugdigen geven de signalen toch duidelijk door aan de samenleving !! Als een groot gedeelte van onze jeugd aangeeft dat onderwijs en samenleving niet past bij hun als mens dan zullen we dit als realiteit moeten accepteren en naar mogelijkheden moeten zoeken om hier verandering in te brengen. Jongeren het gevoel geven dat hun signaal begrepen wordt is beter dan ze dwangmatig te laten deelnemen aan de samenleving zonder er verandering in aan te brengen. Hopelijk komen we dan zo snel mogelijk tot de volgende uitkomst: Elke jongere tot 23 jaar MAG en KAN leren of werken om hierdoor zijn of haar eigen talenten te ontplooien en ze zo in dienst te stellen van de samenleving !!
  Onze jeugd, onze toekomst, onze groei, ons inzicht in de samenleving.

  Reactie door Joseé Wachsmann — zondag 10 september 2006 @ 10.41 uur

 43. @30
  Over de moeilijk heden met herintreders en de verandering moet ik concluderen dat je nog steeds op het aanrechtniveau zit met het denken hier over.
  Je hebt het ook steeds over je ik situatie zie het eens wat breder.
  Ik kan dit en ik heb dat.
  Daar schieten we niet mee op.

  Reactie door Jofel — zondag 10 september 2006 @ 12.09 uur

 44. @ 42 Joseé Wachsmann

  Juist!

  @39 bernadine

  Mogelijk begrijp ik je niet goed?
  Het afschaffen (verplichten) creëert toch geen beperking?

  Je zegt:
  “Als een groot gedeelte van onze jeugd aangeeft dat onderwijs en samenleving niet past bij hun als mens dan zullen we dit als realiteit moeten accepteren en naar mogelijkheden moeten zoeken om hier verandering in te brengen.”

  -Ik denk dat in bovenstaand citaat het woord “we” beter “ze” kan zijn wil er iets veranderen.

  Mijn opmerking sluit meteen aan bij wat je verder zegt:
  “Jongeren het gevoel geven dat hun signaal begrepen wordt is beter dan ze dwangmatig te laten deelnemen aan de samenleving zonder er verandering in aan te brengen.”

  -Ik geloof alleen niet dat “we” “ ze” “het gevoel moeten geven”, maar dat “ze” – we hebben het hier over stemgerechtigden (vanaf 18 jaar)-, zelf hun situatie middels hun stemgedrag kunnen veranderen. Desnoods door een nieuwe partij oprichten.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 10 september 2006 @ 12.14 uur

 45. Door het verspringen van de nummering dient met de adressering in reactie 44 @12.14 uur juist andersom te lezen!

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 10 september 2006 @ 12.20 uur

 46. Zonder bovenstaande te hebben gelezen wil ik graag even een vraag kwijt die me al tijden hoog zit.

  De SP wil graag dat mensen socialer worden, buren zich met elkaar gaan bemoeien et cetera. Allemaal mooi, maar hoe zit het met de fatsoensnormen? Bijvoorbeeld, wat doe je als je buren hebt die op de meest onmogelijke momenten hun muziek onbeschoft hard zetten en laten staan? Jij hebt er last van maar er iets van zeggen is niet mogelijk als je geen steen door de ruit wilt. Wil de SP ook mensen stimuleren om aan anderen te denken en rekening met elkaar te houden?

  Dan het sociaal zijn binnen de buurt. Houdt dat in dat je nog een einzelgänger mag zijn of ben je min of meer verplicht om gezellig met de massa mee te doen? Zelf ben ik bijvoorbeeld erg op mezelf. Ik woon in een buurt waar dit niet wordt gewaardeerd en waar ik door een aantal mensen dus ook word getreiterd. Puur omdat ik niet het type ben om met de lokale roddeltante te babbelen elke keer dat ik haar passeer. Maakt mij dat asociaal en zou ik volgens de SP moeten veranderen of houdt het SP-ideaal van sociaal zijn in dat je ook gewoon lekker op jezelf mag zijn als je geen zin hebt om te “socializen” met je buren?

  Zomaar een paar dingen die ik me afvraag terwijl ik de dagen aftel dat ik weg kan uit deze wijk waar mijn individualiteit niet wordt begrepen noch gerespecteerd.

  Reactie door Chantal P — zondag 10 september 2006 @ 13.15 uur

 47. @39

  Ik snap je verontwaardiging niet. De sollicitatiePLICHT wordt afgeschaft, niet het sollicitatieRECHT. Als een alleenstaande ouder in de situatie is waarin zij(/hij) kan werken, moet deze dat zeker doen, maar het opvoeden van kinderen is een belangrijke maatschappelijke taak, dus het solliciteren naar betaald werk zou niet verplicht moeten zijn. In een twee-oudergezin wordt toch ook de tweede ouder niet verplicht om naar werk te zoeken?

  Reactie door Jan-Willem — zondag 10 september 2006 @ 14.01 uur

 48. Even over het leer-werkplan van de SP. Dat hebben we zo geformuleerd omdat nu jongeren uitvallen op school en geen startkwalificatie halen. Daarmee zijn hun kansen in de samenleving beperkt en wij hebben allen een verantwoordelijkheid om die jongeren ook perspectief te bieden.

  Misschien zou je het leer-werk RECHT moeten noemen. Jongeren die uitvallen kunnen bijvoorbeeld in de leerwerkplaatsen van de gemeente (zie hoofdstuk ‘Beter Delen’) aan de slag. Zodat ze toch een vak leren en daarmee meer kansen hebben.

  Over de sollicatatieplicht: zolang het in Nederland zo is dat je móet solliciteren voor banen waar je toch op afwezen wordt (alleenstaande ouders zijn nu eenmaal niet in trek bij werkgevers), om je uitkering te behouden betekent het voor alleenstaande ouders een enorme druk. En een strafkorting brengt de situatie enorm in gevaar. Dus geen plicht, maar je kunt als alleenstaande ouder natuurlijk wel werken, de SP introduceert immers geen verbod op werken voor mensen in deze situatie.

  Reactie door Renske — zondag 10 september 2006 @ 17.09 uur

 49. Over 9.2

  Voor wat mijzelf betreft wil ik dit onderwerp beeindigen met het volgende:

  Waar ik voor pleit (in naam van velen met mij) is dat de alleenstaande ouder, als de KEUZE wordt gemaakt voor THUISWERKENDE, een naam en een financieeel plaatje krijgt! Dit werk hoort niet meer in het verdomhoekje “werkeloze” met als vangnet de bijstand.
  Dit onrecht wilde ik aankaarten en ik hoop dat De SP hierover de gedachten laat gaan.
  Ik heb het niet over MEER geld, maar het geld uit een andere ‘la’. (Thuiszorg)
  Zodat al die werkjaren niet verloren gaan en meetellen binnen de arbeidsmarkt en opgeteld worden bij de jaren daarna, waar verder gewerkt wordt binnen diezelfde arbeidsmarkt.
  Als geemancipeerde vrouwen zich hier NIET toe geroepen voelen, noem ik dit een ernstig tekort aan emancipatiebesef.
  Het is vrouwonvriendelijk om haar zo in haar eentje te laten dobberen.(Of mannen)
  Dit WERK mag genoemd worden en meegeteld worden binnen de arbeidsmarkt. Ook al zal dit een minimuminkomen moeten blijven.
  Zodat zij ook binnen dit werk haar eigen pensioenjaren kan opbouwen.
  Een heel redelijk voorstel en allemaal voor hetzelfde geld. En vrouwen die nog durven te zeggen dat wij ‘onze hand ophouden bij de overheid’, moeten zich schamen. Want wie doet dat niet die bij de overheid werkt?
  Het is zelfs TAAK van de overheid om dit werk te beschermen, want dit maatschappij-opvoedende- en begeleidende werk staat in dienst van de mens en ons land.
  Ik hoop van u, Jan Marijnissen, nog te horen of u dit in de toekomst mogelijk gaat maken.

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 17.19 uur

 50. @49
  Mijn mening dat als partners of de verwekkers scheiden dat men de lasten voor de kinderen maar ook de plichten samen op moet blijven brengen.
  De alleenstaande die achterblijft met kind krijgt in ieder geval als basis bijstands uitkering.
  Andere gaten pensioen enz. moeten beiden opbrengen.
  Waarbij de opvoeding tot 12 jaar zoals de SP voorstelt voorop moet staan.
  En zolang de gene die niet in staat is om te werken hierdoor, blijft deze gebruik maken van de genen die wel blijf werken.
  Het zou van de gekke zijn om een kind op de wereld te laten komen en als de vlinders in de buik zijn verdwenen andere hier voor te laten op draaien.
  Pas als deze mogelijkheden niet uitvoerbaar zijn moeten er mogelijkheden zijn om dit anders op te lossen.

  Reactie door Jofel — zondag 10 september 2006 @ 18.29 uur

 51. @ 50 Jofel

  Wat een bot brein heb je toch!
  Nog steeds wil het er niet in dat de alleenstaande ouder WERKT!!!
  Laten we God danken dat Nederland niet afhankelijk is van jouw mening.
  Beetje teveel rechts gehalte binnen je SP gevoel, behalve als het om je eigen zaakjes gaat.

  Jou kennende gaat deze discussie nog een tijdje door. Maar ik heb genoeg van jouw vrouw- en kindonvriendelijkheid. Dus toedeloe!

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 19.42 uur

 52. @44 jazeker zal het afschaffen een beperking gaan betekenen. Dat was het in het verleden nl. ook. Weinig medewerkers van de Sociale Dienst zullen de moeite nemen inkomsten uit part-time werkzaamheden iedere maand opnieuw te verrekenen ‘als het eigenlijk niet hoeft’. Of hun clientes actief ondersteunen in het zoeken naar werk, en indien eenmaal gevonden, kinderopvang e.d.
  @47 volgens mij is het opvoeden van kinderen in de westerse wereld een logisch gevolg van het feit dat je ze gekregen hebt. De maatschappelijke functie zie ik alleen bij b.v. het opvoeden van AIDS-wezen in Oost-Afrika (waar de helft van de beroepsbevolking inmiddels overleden is).
  Als de eerste partner verdient onder het minimum, en een beroep doet op bijstand of toeslagenwet, dan wordt de tweede partner wel degelijk een sollicitatieplicht opgelegd.
  @48: ‘alleenstaande ouders zijn bij werkgevers niet in trek’ naar dat onderzoek ben ik erg benieuwd.
  @49: ‘de keuze maken voor thuiswerkende’: dat lijkt me prima, als je dat zelf kan financieren, via de (ex)partner, liggende gelden of een erfenis.

  Reactie door bernadine — zondag 10 september 2006 @ 20.58 uur

 53. @51
  Is een ander mening altijd rechts hier dan.
  Maar je leest niet goed nog steeds niet.

  Reactie door Jofel — zondag 10 september 2006 @ 22.43 uur

 54. 39. De plicht afschaffen wil toch niet zeggen dat je mensen die willen werken niet helpt en de kans geeft te kunnen werken. Niemand wordt veroordeeld tot het aanrecht. Maar mensen keuzes geven in een moeilijke situatie is van een geheel andere orde. Wat is het verschil tussen dwang en dwang m.b.t. de eigen keuze en emancipatie van de vrouw. Ik vind dit echt een rare reactie.
  Emancipatie is de mogelijkheden bieden en de vrouw haar EIGEN keuze laten maken dacht ik zo.

  Reactie door Henny — maandag 11 september 2006 @ 6.39 uur

 55. 49. Er zijn nog steeds mannen die vinden dat hun vrouw NIET werkt als zij thuis de hele mikmak regelt, poetst, boent, zijn onderbroekjes wast, zijn overhemdjes strijkt, zijn eten bereidt, de astofzuiger, de zeem, de spons hanteert, de kinderen verzorgt, troost, intervenieert in ruzeis, straft, zijn vrienden voorziet van een wijntje en weet ik meer als ze weer eens over de vloer komen. Die mannnen vinden het normaal omdat ze het kindzijn nooit ontgroeid zijn waarin om kind te zijn hun ‘moeder’onvoorwaardelijk de condities schiep die ervoor nodig waren. Ze zien het niet eens.
  Als een werkster in de kinderopvang tegen salaris de pamper van hun kind verschoont is het ineens werk omdat er een salarisstrook tegenover staat. What’s the difference.
  De enige methode iets duidelijk te maken zou een revolutie zijn waarin alle vrouwen hun taken voor twee weken neerleggen.
  Zie maar eens wat er dan gebeurt.

  Reactie door Henny — maandag 11 september 2006 @ 6.53 uur

 56. @55 Leuk Henny die opsomming en ‘ze zien
  het niet eens’. Hang desnoods de geelbe-
  rookte witte vitrage een dag in de chloor
  en spoel die na met een bedwelmende was-
  verzachter en je krijgt de vraag of er
  soms iemand net geweest is!
  Een kennisje ooit, die omkwam in het huishoudelijke werk verzuchtte eens, dat
  als ze niets, of vluchtig gedaan had maar
  met een spuitbus boenwas één m2 had ‘bewerkt’ zij het kommentaar ontving:
  mmmm, wat is hier hard gewerkt!
  Dát heeft ze héééél goed in haar oren ge-
  prent en bij het verplegen van haar zieke
  kinderen (k.n.o.-klachten) kunnen ‘gebrui-ken’ om ‘botte’ kommentaren uit de weg te
  gaan. Erger nog vind ik van vrouwen onder-
  ling nog steeds, als je ‘thuis’ werkt en
  zoveel mogelijk efficiënt achter duuzend
  dingen aanholt, ook mbt mantelzorg etc,
  huishoudadm. etc., je te horen krijgt:
  ‘Oh, jij zit dus thuis, jij doet dus niks?’. Rol je vanaf je studie in een baan, krijg je geen kinderen, of heb je
  veel betaalde hulp, zullen die vrouwen
  nooit weten wat het is, om ‘thuiswerk’ te
  doen, laat staan als die nog gecombineerd
  moet worden met een baan, op straffe van
  inhouden van een basisuitkering als het een alleenstaande ouder betreft/is geworden. Respect moet maar eens gaan ko-
  men voor de huisvrouw die niet zelden in de samenleving de ‘allesreinigster’ is.
  Het feit dat zij enkel met glimlachen wordt beloond is schande.
  De nieuwe generatie op benen zetten is
  niet alleen zeer bijzonder in zijn totali-
  teit bezien, maar nog nodig ook, nu blijkt
  dat zoveel mensen ‘kinderen’ maar hinder-
  lijk vinden bij de eigen vrijetijdsbeste-
  ding, maar er wel graag op termijn de
  arbeidskráchten van plukken !
  Echter het is een misvatting te denken dat
  opvoeden na het 12e jaar afgelopen zou
  zijn! Daarna beginnen de vervolgopleidin-
  gen, het opvangen van hiaten in lesroos-
  ters, de vakanties, het vraagbaak zijn
  voor pubers, al dan niet met vragen over
  de algemene ontwikkeling, of de thuisbege-
  leiding van huiswerk en ritme, etc.
  Je kunt het als tweeverdienster niet máken
  door bij je thuiskomst om half 7 als eerste vraag te stellen of de afwasmachine
  wel uitgeruimd is, en dat gebeurt en méér
  en méér van dat soort zaken.
  “Hoe heb jij het gehad vandaag?” is één van de kernvragen, waardoor ‘los’ komt wat
  mogelijk opgevangen moet worden en wél di-
  rect en niet úren láter, want intussen be-
  hoort het jonge kind wel met plezier, on-
  danks alles, aan het huiswerk te zijn ge-
  gaan of reeds daarmee klaar te zijn.
  In de basis worden al tientallen jaren nu
  de grootste opvangfouten gemaakt en na zo
  vele jaren toegekeken te hebben, kan men
  mij dus niets meer ‘wijs’ maken.
  Lúister naar ook jong volwassenen van nu,
  die dan ook zéggen: mijn moeder was er
  vroeger nooit ….en/of …en m’n pa zag ik vaak alleen in het weekend, als hij ‘ns
  géén nachtdienst had gehad, of…mijn ou-
  ders werkten ‘s nachts, horeca, en ‘s mor-
  gens moest ik muisstil doen om zelf te ontbijten en naar school te gaan, groep 7!
  Dan werd gelukkig betreffende leerkracht
  zijdelings op de hoogte gesteld en gevraagd om eens extra ‘goede morgen’te
  zeggen en een aai over de bol te geven!
  Dit is de dagelijkse praktijk voor ongelooflijk veel kinderen, vandaag en al
  jaren. Beter samenleven begint op eigen
  kracht niet op het 12e jaar, zeker niét!

  Reactie door Madelief — maandag 11 september 2006 @ 8.59 uur

 57. @55
  Er zijn nog genoeg vrouwen die het wel lekker vinden, kindertjes beetje poetsen lekker leuke dingetjes doen enz.
  Prima apparatuur de rotzooi erin het komt er weer kant-en-klaar uit.
  Best een leuk en lekker leventje.
  Mannetje zorgt voor de centjes zodat vrouwtje ook een heerlijk leven heeft.
  Lekker boodschapjes doen in de zomer lakker naar de zwembaden,
  Mannetje verzorgt haar goed hij zorgt voor pensioen opbouw. Enz.
  Liefst mannetje met de fiets naar zijn werk en dat het vrouwtje de auto heeft.
  Dus laten we niet van het thuis zijn van het vrouwtje nu iets verschrikkelijks en oneerlijks maken.

  Reactie door Jofel — maandag 11 september 2006 @ 9.51 uur

 58. De huisvader.

  Elke morgen moet hij weer vroeg op dat is zijn lot
  Kreunend hoort hij naast zich als je weg gaat doe de deur op slot.

  Zijn lijden is groot.
  Hij moet keihard werken voor zijn brood.

  Maar hij doet het met liefde voor wie hij zo bemind
  Dat is zijn vrouw en kind.

  Hij maakt dagen van lange uren
  En werkt zich kapot tussen vier muren.

  In de avond komt hij meestal laat thuis.
  En wil het liefste lekker rustig voor de buis.

  Maar dan begint de drukte pas.
  Zijn vouw en kind willen een mening over hun nieuwe jas.
  Want met mooi weer en geld op zak.
  Koop zijn vrouw met veel gemak

  En ligt het kind op bed
  Dan begint zijn vrouw te zeuren over de buurvrouw, die slet.

  Is het weekend dan zegt zijn vouw met veel kabaal.
  Het kind is voor jou ik ga aan de haal.

  Het lot van een huisvader is niet om te zoenen.
  Hij wordt misbruikt voor zijn poenen.
  Je ziet hem ook nauwelijks nog blij.
  Van de zeven dagen is hij er geen een vrij.

  De Hakker

  Reactie door De Hakker — maandag 11 september 2006 @ 10.38 uur

 59. @ 54/55 Henny
  @ 56 Madelief

  Innig dank voor jullie reacties.
  Het heeft me ontroerd en het is zo vreselijk waar! Voelde me erg alleen binnen dit item en jullie hebben dit voor een stukje goedgemaakt.
  Bedankt! :lol: :lol:

  Reactie door Gloria — maandag 11 september 2006 @ 18.02 uur

 60. beter samenleven? in deze rechterstaat? hou toch op, zolang na scheiding massaal grof wreed bruut en flitsend EVRM 8 en daarme EVRM 3 in NL wordt geschonden doe je enkel aan symptoombestrijding. Gescheiden vaders ZIJN geen alleenstaanden zonder kinderen !!! Bescherm bloedbanden, eerbiedig familielevenS, waarborg gelijwkaardig ouderschap, equality=justice, faciliteer&stimuleer vaderschap, erkenning en herstel van de aangerichte (shock)schade, het onrecht leed ellende en moeilijkheden kinderen meestal hun vader en zijn familie aangedaan. Gelijke ouderrechten dus 2 verblijfplaatsen bij/na scheiding (net als in België!), gelijke [fiscale] behandeling (gescheiden vaders zijn geen alleenstaanden zonder kinderen!), een parlementaire enquete voor erkenning (PTS) en herstel. Leer kinderen niet dat mannen zomaar gedumpt kunnen worden, leer kinderen geen ongelijkwaardigheid! Kinderen hebben recht (EVRM 8 family-life) op de zorg opvoeding en familielevens van beide biologische ouders (na scheiding 2 gezinnen wel-is-waar gebroken en onvolledig!), kinderen dienen duurzaam evenveel van beide biologische ouders te kunnen houden en genieten. Wat een bullshit-politiek om dit steeds te ontkennen. Onder het mom van kindbelang, IVRK en daarme RvdK zijn overbodig bij ordinaire scheidingen (slechts zeer uitzonderlijk nodig bij zwaarwegende bewezen belangen en dan nog gericht op herstel!)/ Zorgmacht is achterlijk (net als in moslimlanden!), omgang is dwaas (een vorm van ontvadering), scheiding en ontvadering zijn een van de ergste vormen van chronische kindermishandeling!

  Reactie door AdVader — maandag 11 september 2006 @ 18.11 uur

 61. @59
  Best wel zielig :D

  Reactie door Jofel — maandag 11 september 2006 @ 19.13 uur

 62. 56. Na 12 begint het pas echt. Weg automatische controle andere stad andere plaats andere onbekende vrienden bij andere onbekende mensen op andere onbekende adressen, clubjes etc..etc… Pubertijd, ik zou er niet meer aan moeten denken daar nu nog in te moeten zitten. Slopend…. Het gevoel dat alle voorbeeldige socialisering íneens niets meer voorsteld. Ik had ze toch geleerd dat…. Gelukkig weet ik nu dat wat je er jong ingestopt hebt er uiteindelijk wel weer uitkomt maar wat een tijd Madelief, ik weet er alles van.

  Reactie door Henny — maandag 11 september 2006 @ 20.08 uur

 63. 57. Jofel jij vindt jezelf een hele Piet geloof ik he. Wat een neerbuigende totaal van de werkelijkheid ontdane opmerkingen.
  Ik vindt dit een ronduit narcistische bijdragen. Klop jezelf maar flink op de borst want dankzij de ander die jouw rotzooi opruimt kun je ‘lekker’de centjes verdienen. Als ik jouw vrouw was zou ik je een flinke naheffing sturen voor gemakte uren.

  Reactie door Henny — maandag 11 september 2006 @ 20.11 uur

 64. bijdrage-ik vinDDDDD (zo ben ik onder de indruk van jou Jofel) gemaakte……

  Ik had vroeger veel conmtact met mijn verloskundige (ook prive)Die was het ook zo zat zij werkte immers ook wel op afroep van aangekondigde geboorten maar ja.

  Ze heeft de boel er twee hele weken bij neergegooid thuis, er was geen schone sok meer te vinden, geen overhemd van manlief schoon. De kinderen kwamen te laat op school, het ontbijt liep in de soep en ga mar door.
  Moet eens zien hoe dat helpt……
  Heb me kapotgelachen..

  Reactie door Henny — maandag 11 september 2006 @ 20.21 uur

 65. @63
  Is het niet schandalig dat jij een luier verwisselen van je eigen kind in geld uit drukt.
  En dit omgezet wil zien in klinkbare munt.

  Reactie door Jofel — maandag 11 september 2006 @ 21.46 uur

 66. @64
  Lekker vrouwtje het uit vechten over de rug van de kinderen.
  Blijkbaar was het werken van haar belangrijker dan het gezin.
  Ander kinderen op de wereld helpen en je eigen kinderen verwaarlozen.
  Of ze gaf zo veel geld uit dat ze wel moest werken.
  Ik moet zeggen vrij onzinnig voorbeeld met scheiding als gevolg want praten en overleggen met haar man ging schijnbaar niet meer.
  Om je kapot te lachen

  Reactie door Jofel — maandag 11 september 2006 @ 21.55 uur

 67. @ 60 AdVader

  Wat een prachtig vaderlijk betoog! Was het maar waar dat iedere vader zich zo druk maakte om zijn kinderen.
  In de praktijk is dit vaak anders. Veel vaders moeten erg veel indruk zien te maken op een nieuwe geliefde en (vaak) diens kinderen. Hiermee kunnen de eigen biologische kinderen in het gedrang komen.
  Ze mogen kijken naar al die nieuw verworven cadeaus, kleding, sportzaken en allerlei fot’s van vakanties van ‘die’ kinderen en hebben vaak het gevoel dat zij tweederangs kinderen zijn geworden.
  Sorry, maar heel veel mannen verpesten het zelf. Ze zijn zelfs in staat het verleden te verloochenen om de nieuwe partner te ‘pleasen’. Want vergeet niet dat er vaak sprake is van jaloezie naar de vorige geliefde…
  Ja, er wordt veel geleden bij deze moeders die ook weer dit verdriet moeten zien op te vangen. Dat doet een opvang-juf niet!
  Het is een enorme klus om zaken in goede banen te leiden na een scheiding.

  Reactie door Gloria — maandag 11 september 2006 @ 23.50 uur

 68. @68
  Wat een eenzijdig lul verhaal.

  Reactie door Jofel — dinsdag 12 september 2006 @ 8.33 uur

 69. Jofel ik geef voorbeelden,vergelijkingen waardoor blijkt dat wat jij de ene keer werk noemt nl. als ervoor betaald wordt zodra iemand dat doet die daar niets mee verdient (ik heb het over de handeling niet de liefde voor een kind) het ineens geen werk meer wenst te noemen. Ik nl. heb altijd de luiers verschoond van mijn eigen kinderen en ja zelfs gewassen maar daarom was het niet minder ‘werk’ dan degene die dat betaald doet. Geen pampers, die waren er pas en ik vond dat te duur, alleen als ik wegging. En ja ik heb hard gewerkt toen de kinderen klein waren.
  Die ‘verloskundige’was gek op kinderen. Weet jij wat dat is een verloskundige’waarschijnlijk had ze anders wel een ander beroep gekozen. Die verloskundige deed het ter opvoeding en bewustwording van en ja dat ging zeer goed. De kinderen behoefden niet meer op tijd naar school geholpen te worden door de moeder maar door de reactie op school zorgden ze er voortaan zelf voor dat ze op tijd waren. En ja de man en kinderen beseften toen pas hoeveel WERK het draaiende houden van een huishouden was en gingen zich daarnaar gedragen.
  Zij was juist heel liefdevol naar haar gezin toe en deed dit uit liefde voor.
  Dus waar jij je oordelen vandaan haalt en je vooroordelen dat weet ik niet.
  De kinderen leerden mede verantwoordelijkheid dragen voor het feit dat ze op tijd op school moesten zijn en zullen dat in hun latere leven bij de werkgever ook doen.

  Reactie door Henny — dinsdag 12 september 2006 @ 9.09 uur

 70. 9. Juist daarom kiezen velen voor de SP.

  Reactie door Henny — woensdag 13 september 2006 @ 9.21 uur

 71. OOK KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR HEBBEN RECHTEN!!

  Geweldig programma voor de kinderen meneer Marijnissen maar v.w.b. de gelijke verdeling bij scheiding van ouders zoals dat op dit moment plaats vind in Belgie zie ik nog helemaal niets.Verplichte co-ouderschap. Tenzij beide ouders dit niet willen. Niet zoals nu in Nederland, waar dat al honderden jaren gebeurd, dat de moeder beslist of er sprake is van co-ouderschap. Alleen als zij het goed vind mag dit geschieden. Anders bepaald de rechter, zoals deze dat al sinds mensenheugenis doet, dat de kinderen bijna altijd (99,9%) naar de moeder gaan als ze jonger dan 12 jaar zijn. Of de kinderen of de vader dit nu willen of niet het lot van het kind word schaamteloos in een half uur voor de rechtbank beslist. Is er enige weet van hoeveel scheidingen er plaats vinden vanwege de ouderwetse regeling dat de kinderen anno 2006 nog steeds automatisch worden verwezen naar de moeder en dat veel mannen om die reden noodzakelijk door blijven gaan met het arrogante gedrag van veel vrouwen die duidelijk laten merken dat ze hun man liever kwijt zijn dan rijk.
  Want dan hoeven ze alleen nog maar te zorgen voor de kinderen en de man mag dan voor zichzelf zorgen en blijven zorgen voor de financien van het gezin. Krom?
  Ja erg krom en vernederend en de grootste nachtmerry van veel mannen die maar doen alsof ze gelukkig getrouwd zijn om maar niet hun kinderen en hun huis en hun inkomen kwijt te raken aan de arrogante vrouw die de man nadat ze kinderen heeft gekregen gewoon als een hond achter laat in het bos net zoals dat gebeurd voor de vakantie. Alstublieft meneer Marijnissen maak van dit onderdeel in uw verkiezingen een item en u zult zien dat er veel mannen zijn die voor u zullen stemmen.Links of rechts georienteerd.

  Reactie door Johan de Boer — vrijdag 15 september 2006 @ 18.34 uur

 72. STOP DE LEGALE KIDNAPPING!!
  Het is onomstotelijk vast gesteld dat kinderen van gescheiden ouders zowel een vader als moeder nodig hebben.
  Waarom beslist de moeder altijd over hun lot? Want als zei geen co-ouderschap wil gebeurd dit ook niet!!!!!!!!!!
  Gemancipeerd land???????????
  Alstublieft Meneer marijnissen stop deze legeale kidnapping!!
  Vaders houden net zoveel van hun kinderen als moeders en de kinderen houden net zoveel van vaders als moeders.
  Stop deze geestelijke kwelling van kinderen.
  Mijn Dochter van 7 jaar vraagt:”papa is dit nu recht wat de rechter doet”?????
  Ik kan de vraag niet beantwoorden, misschien lukt het u? Alstblieft stop deze vorm van kindermishandeling volg het nieuwe belijd van Belgie!! Maak het een speerpunt van uw campagne.

  Reactie door Johan de Boer — vrijdag 15 september 2006 @ 18.50 uur

 73. Pagina 68 regel 49/50:
  Een betere wereld kan alleen worden bereikt door een eerlijker verdeling van de macht. Hoe wil je dat doen? Is het niet: ‘een betere verdeling van de welvaart?’. Typefout?? Bedankt

  Reactie door Steef — maandag 18 september 2006 @ 8.45 uur

 74. Mooie voorstellen en leuke discussies.
  Denk alleen dat niet alles goed doordacht is.
  Want van het 1 kom je automatisch in het ander ;-)

  Gratis kideropvang als basisvoorziening…Ben bang dat 2 verdieners er er gebruik van gaan maken om zo meer vrije tijd te krijgen terwijl de alleenstaande ouder er door verplicht word om te gaan werken. Dit is een kromme doelstelling naar mijn idee en niet erg sociaal ;-)

  Er zijn verschillende reden dat mensen in een 1 ouder situatie terecht komen. het kan zijn door overlijden van de partner…het kan zijn dat 1 van de ouders gewoonweg is vertrokken…het kan zijn dat 1 van de ouders verslaafd is of iets dergelijks en er zijn nog meer redenen.
  Het is nog steeds een taboe in Nederland en word nog altijd moeiljik over gedaan.

  Een 1 ouder gezin is geen keuze die is gemaakt…het is een situatie die is ontstaan. Het verdient het grootste respect dat de ouder er alles aan doet om het hoofd boven water te houden en het kind verzorgt en groot brengt.

  Kan mij nog herinneren dat paar maanden gelden er een heftige discussie was en in de media werd uitgemeten dat ouders voor hun kind horen te zorgen en normen en waarden moesten bij brengen en dat dit niet de taak was van scholen. Opvoeding lag bij de ouders zelf. Hier ben ik het mee eens…ouders horen zelf voor hun kinderen te zorgen. Maar als je dus verplicht word je kind naar gratis opvang te brengen zodat je kan gaan werken…??? lijkt mij dit een rare gang van zaken want hiermee word alles weer verlegt en verplaatst naar de opvang.

  Het lijkt er dus op dat iedereen de zorg en opvoeding van kinderen wegschuift…ouders niet want moeten werken…scholen niet want is plicht van de ouders…opvang?

  Tevens bied het ook wel mogenlijkheden want zo worden er weer banen gecreeert, en kunnen mensen aan het werk.

  Wat ik mij afvraag…voor wie is het beter? voor het kind?

  De SP wil alles doen inzake kinderen…ik bedoel school…sport…buitenspeel veldjes…enz…maar waar ligt dan het andere belang en opvoeding voor het kind als er helemaal geen ouder thuis is voor het eten? en de kinderen dus eigenlijk sleutelkinderen gaan worden? en nu dus zelfs de alleenstaande ouder alleen op Zondag het vlees snijd en op Zondag alleen tijd heeft voor zijn/haar kind? Denk niet dat dit in het belang is van kinderen, normen en waarden, en dat kinderen hiermee gebaat zijn.

  Reactie door Ap Stooker — woensdag 11 oktober 2006 @ 0.49 uur