11. Beter samenwerken

Eind augustus presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier. Vandaag: Beter samenwerken

Internationale politiek
Nederland is geen eiland. Veel problemen delen we met andere landen en kunnen we beter in internationaal verband oplossen. Bovendien hebben ontwikkelingen in andere delen van de wereld hun weerslag op onze samenleving. Internationale samenwerking is hard nodig, om de welvaart te bevorderen en de vrede te bewaren. Veel Nederlanders zijn graag bereid om onze welvaart te delen met mensen die het minder hebben getroffen. We willen ook onze verantwoordelijkheid nemen voor vrede en veiligheid. Maar we hechten eveneens aan behoud van onze eigenheid en soevereiniteit. We willen graag helpen, maar laten ons niet graag de wet voorschrijven. Daarom heeft een grote meerderheid van de bevolking ‘nee’ gezegd tegen de Europese Grondwet, waarmee onze burgers de regering en de meeste politieke partijen trotseerden. We willen zélf verantwoordelijk blijven voor onze buitenlandse politiek, ook als het gaat om de strijd tegen het terrorisme.


Meer internationaal samenwerken

Nederland werkt in verschillende verbanden samen met andere landen in de regio. Naast de overwegend economische samenwerking in de Europese Unie (met binnenkort 27 lidstaten), is Nederland ook lid van de Raad van Europa (met 46 lidstaten), die vooral veel aandacht heeft voor de mensenrechten, en van de Organisatie voor Ontwikkeling en Samenwerking in Europa (met 56 aangesloten landen, waaronder de Verenigde Staten en Canada), de grootste regionale veiligheidsorganisatie ter wereld. Deze samenwerkingsverbanden zijn van groot belang. Nadat twee Wereldoorlogen en de Koude Oorlog driekwart eeuw de verhoudingen in Europa bepaalden, is vreedzame Europese samenwerking door de bevolking in vrijwel alle Europese landen een breed gedeeld verlangen.

Europese samenwerking dient de politieke, sociale en culturele relaties tussen landen en mensen te verbeteren. De in de jaren tachtig ingezette neoliberale richting van de Europese Unie bedreigt echter de sociale verhoudingen en tast de publieke dienstverlening in de lidstaten aan. De Europese Grondwet had de kroon moeten worden op het neoliberale Europa. We zijn blij dat de bevolking van Nederland daar een stokje voor heeft gestoken. Maar er dreigt nieuw onheil, zoals de Europese dienstenrichtlijn, die werknemers in de dienstverlening in de afzonderlijke EU-landen tegen elkaar laat concurreren op lonen en arbeidsomstandigheden. Europese samenwerking moet tot doel hebben om de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, niet om ze te verslechteren. Werknemers die uit andere delen van Europa naar Nederland komen, horen hier te werken op basis van het Nederlandse arbeidsrecht en onze collectieve arbeidsvoorwaarden. Ze worden nu te vaak misbruikt om sociale verworvenheden uit te hollen.

Een Europese superstaat voorkomen
Naast economische integratie wordt her en der ook een verdergaande politieke integratie bepleit. Deze vorm van integratie mist echter draagvlak onder de burgers en is een ongewenste stap in de richting van een superstaat Europa. Slechts een uiterst klein deel van onze bevolking beschouwt zich als ‘Europeaan’, de rest vindt zichzelf vooral ‘Nederlander’, of ‘Nederlander maar ook Europeaan’. De Europese Grondwet had tot doel dat politieke integratieproces een constitutionele basis te geven. Na het heldere ‘nee’ van de Nederlandse bevolking kan van een verdere overdracht van bevoegdheden van de lidstaten naar ‘Brussel’ geen sprake zijn. Nieuwe pogingen om de Europese Grondwet via een achterdeur alsnog goed te keuren moeten worden voorkomen.

De Europese Unie kan beter een pas op de plaats maken, de uitgaven beperken en garanderen dat lidstaten de vrijheid hebben om voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting en openbaar vervoer zélf te kunnen regelen. De Europese samenwerking in EU-verband zal zich moeten beperken tot de interne markt en verder tot grensoverschrijdende kwesties, zoals terrorismebestrijding, milieu, energie en asielbeleid. Op deze gebieden moet de EU slagvaardig kunnen handelen. Aan een Europese minister van Buitenlandse Zaken, een Europees wapenagentschap en een Europees leger is wat ons betreft geen behoefte. Een besluit tot inzet van militaire middelen is een soeverein recht en moet door het Nederlandse parlement worden genomen.

Nadenken over nieuwe veiligheidsstructuren
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie verandert geleidelijk van een regionale verdedigingsalliantie in een wereldwijd opererende, agressieve interventiemacht. De oude NAVO heeft zichzelf overleefd en de voormalige vijanden, de landen van het Warschaupact, als lid opgenomen of, zoals Rusland, tot partner for peace gemaakt. De NAVO is afgestapt van haar oorspronkelijke defensieve verdragsrechtelijke taak, verdediging van het grondgebied van de lidstaten tegen aanvallen van buiten. Het bondgenootschap heeft zichzelf het recht gegeven overal ter wereld militair op te treden. En handelt daar ook naar, waardoor Nederlandse soldaten nu ver van huis worden ingezet. Deze NAVO-politiek wordt door de SP niet gesteund.

Het uit 1949 daterende NAVO-verdrag is door deze ontwikkelingen achterhaald. In 2009, bij het 60-jarig bestaan, wil de NAVO een nieuwe veiligheidsstrategie presenteren. Dat is een uitgelezen kans om ook de Nederlandse bevolking de komende jaren te laten meepraten over de wijze waarop de internationale veiligheidsstructuur in de toekomst het beste gestalte kan krijgen. Nederlandse militairen kunnen wat ons betreft, onder mandaat van de Verenigde Naties deelnemen aan vredesoperaties, om escalatie van conflicten te helpen voorkomen, als voldaan wordt aan de criteria van legitimiteit, effectiviteit en proportionaliteit.

De Verenigde Naties vooruithelpen
In het kader van een geloofwaardige en effectieve buitenlandse politiek wordt gewerkt aan de hervorming en versterking van de positie van de Verenigde Naties en haar instituties. Daartoe dient de invloed van de Algemene Vergadering van de VN te worden vergroot. Een betere wereld kan alleen worden bereikt door een eerlijker verdeling van de macht. Wij willen dat Nederland zich inzet voor verdere democratisering van de Veiligheidsraad en inperking van het vetorecht, waardoor de almacht van de politieke, militaire en economische grootmachten kleiner wordt. Dat moet ertoe leiden dat een groter deel van de wereldbevolking zich vertegenwoordigd weet en beslissingen minder op basis van economische en militaire macht worden genomen. We willen dat Nederland zich inzet om te zorgen dat de VN meer prioriteit geeft aan bestrijding van armoede en ziekte en daarvoor ook meer middelen krijgt.

Terrorisme hard en effectief bestrijden
Onder de noemer van terrorismebestrijding treden de Verenigde Staten sinds enige jaren in verschillende delen van de wereld, en in wisselende coalities, militair op. Nederland dient geen politieke of militaire steun meer te geven aan militaire interventies die niet de instemming hebben van de VN, of waarvan de effectiviteit moet worden betwijfeld. Militaire missies als in Irak en Afghanistan ondermijnen de internationale rechtsorde en leveren geen bijdrage aan het bestrijden van het terrorisme, ze wakkeren het eerder aan. Met de Nederlandse steun aan de illegale inval in Irak heeft ons land bovendien bijgedragen aan de aantasting van de geloofwaardigheid van de VN. Er dient een parlementaire enquête te komen, waarin wordt uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Terrorisme moet hard worden bestreden, onder meer door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten, het opsporen en bevriezen van financieringsbronnen van terroristische organisaties en vooral het verminderen van de voedingsbodems van terrorisme. Daartoe behoort het bestrijden van mensonterende armoede, analfabetisme, kinderarbeid en onderdrukking en geweld door bendes, krijgsheren en overheden. En het bieden van perspectief en hoop. Nederland moet binnen en buiten Europa zoeken naar partners die pleiten voor ontwapening en conflictpreventie. In deze partnerschappen moeten wij werken aan het oplossen van hardnekkige conflicten, zoals die in het Midden-Oosten. De Nederlandse regering dient al haar diplomatieke mogelijkheden te gebruiken om resoluties van de VN tot uitvoering te brengen en strijdende partijen hun gewelddadige optreden te laten stoppen.

Vrede niet opleggen, maar bevorderen
Nederland moet volgens de Grondwet de internationale rechtsorde, vrede en veiligheid bevorderen en kan daarbij zélf het voorbeeld geven. Europa dient een kernwapenvrije zone te worden. De Nederlandse regering moet de Amerikaanse regering verzoeken haar atoomwapens van Nederlandse bodem te halen. Ze leveren geen bijdrage aan vrede en veiligheid en gaan in tegen de breed gedragen opvatting dat verspreiding van massavernietigingswapens moet worden tegengegaan. In de EU en de VN zou Nederland het initiatief kunnen nemen om, samen met gelijkgestemde landen, werk te maken van volledige uitvoering van bestaande verdragen voor wapenbeheersing.

We beschikken over goedgetrainde militairen die, onder strikte voorwaarden, kunnen worden ingezet bij peace keeping operaties van de VN. Nederlandse militairen beschikbaar stellen om de vrede te bewaren is echter iets anders dan hen aanbieden als uitvoerders van delen van de Amerikaanse interventiepolitiek, bijvoorbeeld in het kader van de operatie Enduring Freedom. Van zogenaamde peace enforcing, vrede opleggen, verwachten we geen heil. We zien ook niets in de aanschaf van offensieve wapens, zoals kruisraketten of de JSF-bommenwerpers. Ook op andere delen van de krijgsmacht kan worden bezuinigd. Besparingen op de defensie-uitgaven kunnen deels worden aangewend voor ontwikkelingshulp. Wereldwijd wordt 20 maal zoveel geld uitgegeven aan bewapening als aan ontwikkelingshulp. Met 5 procent van alle bewapeningsuitgaven zouden alle Millenniumdoelen van de VN, zoals het halveren van de wereldwijde armoede en het naar school laten gaan van alle kinderen, op tijd kunnen worden gerealiseerd.

Ontwikkelingssamenwerking effectiever maken
Ondanks het feit dat westerse landen al ruim 50 jaar ontwikkelingshulp geven aan arme landen, lukt het maar niet om honger en armoede effectief te bestrijden. De verschillen tussen rijke en arme landen blijven groeien. Terwijl de gemiddelde levensverwachting bij ons rond de 80 jaar ligt, is die in Sierra Leone nog geen 38 jaar. Bij ons heeft bijna iedereen kunnen leren lezen en schrijven, in Niger kan dat nog niet 1 op de 6 inwoners. Arme landen worden ook nog eens overmatig geconfronteerd met natuurrampen, oorlogsgeweld en ziekten als aids. Het halveren van armoede en achterstelling in 2015, zoals beloofd in de Millenniumdoelen van de VN, dreigt niet te worden gehaald. Dat zou een grote schande zijn.

Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking is nodig. Daarnaast moet vooral de doelmatigheid van de ontwikkelingssamenwerking worden vergroot, door de bureaucratie te beperken en te voorkomen dat donoren langs elkaar heen werken. Het is onaanvaardbaar dat nog steeds een groot deel van de beschikbare middelen voor ontwikkelingssamenwerking wordt besteed aan dure adviesbureaus in het westen en niet wordt ingezet om mondiale armoede en tweedeling te bestrijden. Ook moet een einde komen aan de vervuiling van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De inzet van militairen en de eerstejaars opvang van asielzoekers dienen bijvoorbeeld niet uit deze gelden te worden gefinancierd. Ook de aflossing van exportkredietschulden mag niet ten laste komen van deze begroting. Hierdoor komen honderden miljoenen euro extra beschikbaar voor echte ontwikkelingshulp in de landen zélf.

Eerlijke handel bevorderen
Een belangrijke oorzaak van de achterblijvende ontwikkeling van arme landen is het beleid van de Wereld Handelsorganisatie (WTO), de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds, waarin vrijhandel voorrang krijgt boven sociaal beleid. Naast macro-economische stabiliteit dient de bestrijding van armoede en uitsluiting een centrale plaats te krijgen in het beleid van deze organisaties. Ontwikkelingslanden moeten een grotere stem krijgen in het beleid van deze instellingen en meer vrijheid krijgen om hun eigen ontwikkelingspad te kiezen.

Naast ander beleid is er ook meer geld nodig. De introductie van een wereldwijde belasting op internationaal kapitaalverkeer kan hieraan een bijdrage leveren. De EU kan als belangrijk economisch blok met de invoering beginnen. Om ontwikkelingslanden nieuwe kansen te bieden moet serieus werk worden gemaakt van schuldkwijtschelding. Het uitgangspunt van VN-secretaris-generaal Kofi Annan dient daarbij leidraad te zijn: alle landen die de Millenniumdoelen niet kunnen bereiken zonder hun schulden te verhogen, moeten in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Onze voorstellen:

11.1 Het ‘nee’ van de Nederlandse bevolking tegen de Europese Grondwet moet worden gerespecteerd.
11.2 We eisen het recht om onze voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting, sociale zekerheid en openbaar vervoer te vrijwaren van Brusselse bemoeienis.
11.3 We geven niet nog meer geld aan Brussel.
11.4 Het onnodig rondpompen van subsidiegelden tussen Europa en de lidstaten moet stoppen.
11.5 Het Europees Parlement vergadert voortaan alleen nog in Brussel.
11.6 Voorstellen tot verdere uitbreiding van de Europese Unie moeten in een referendum aan de Nederlandse bevolking worden voorgelegd.
11.7 Arbeidsmigratie binnen de Europese Unie moet worden gereguleerd. Werknemers uit de EU worden alleen op de Nederlandse arbeidsmarkt toegelaten als ze onder dezelfde condities werken als Nederlandse werknemers.
11.8 Terrorisme moet effectief worden bestreden, door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten en het opsporen en bevriezen van financieringsbronnen van terroristische organisaties.
11.9 De NAVO is verworden tot een wereldwijd opererende, agressieve interventiemacht. Nederlandse militairen kunnen alleen onder strikte voorwaarden en in het kader van de Verenigde Naties worden ingezet voor vredesoperaties.
11.10 De OVSE en de VN horen een belangrijker taak te krijgen in het voorkomen en vreedzaam oplossen van conflicten.
11.11 We zien af van de aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen en kruisraketten.
11.12 Er komt een parlementair onderzoek naar de politieke en militaire steun voor de inval in Irak.
11.13 Als militairen worden uitgezonden naar conflictgebieden zorgen we voor meer nazorg. Uitzending is pas mogelijk vanaf 21 jaar.
11.14 Nederland vindt dat wapenhandel ontmoedigd moet worden en sluit landen die mensenrechten schenden of in conflictgebieden liggen in ieder geval uit van wapenhandel.
11.15 Schiphol mag op geen enkele wijze meewerken aan ongecontroleerde doorvoer van wapens.
11.16 Ontwikkelingslanden moeten meer vrijheid krijgen bij het maken van economische keuzes en niet worden gedwongen tot privatisering en liberalisering van publieke diensten. Handelsverdragen van de WTO en de EU horen te verzekeren dat ontwikkelingslanden delen van hun markt kunnen beschermen.
11.17 Alle landen die vallen in de categorie ‘allerarmsten’ komen in aanmerking voor volledige schuldkwijtschelding.
11.18 Het budget dat daadwerkelijk voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar is, wordt verhoogd door zaken als de eerstejaars opvang van asielzoekers, de inzet van militairen en schuldkwijtschelding niet meer ten laste van dat budget te brengen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 11 september 2006 :: 10.18 uur

24 Comments

24 reacties

 1. Het draagvlak voor Nederlandse militaire operaties, die in de praktijk altijd ondersteuningsoperaties zijn voor Amerikaanse belangen, is kleiner dan ooit. De Nederlandse militairen in Afghanistan die toegeven dat ze er niet zitten om het land op te bouwen; de discussie rond de Nederlandse deelname aan het bezettingsleger in Irak; de Amerikaanse leugens rond 11 september 2001, en de Amerikaanse leugens rond de geheime CIA-gevangenissen: het zijn allemaal zaken die maken dat dit het best mogelijke moment is voor de SP om een duidelijke stem tegen de NAVO te laten horen, in plaats van impliciete steun aan deze volledig foute organisatie te geven.

  Reactie door Klaas Meelker — maandag 11 september 2006 @ 10.35 uur

 2. (1) Klaas Meelker

  En laten ze dat juist nu niet doen..
  Niet dat het iets uitmaakt. De NAVO zal er niet echt mee zitten, zoveel invloed heeft de SP ook weer niet.

  Reactie door Warrior — maandag 11 september 2006 @ 13.06 uur

 3. Nederland moet uit de NAVO stappen, zoals ook in het oude partijprogramma van de SP staat. In dit verkiezings programma ontbreekt deze duidelijk stellingname, wat ik zeer betreur.
  De SP moet niet regeren, of meeregeren als eerste doelstelling nemen, want dan gaan er aanpassingen gemaakt worden en compromisen worden gesloten.

  De punten over terreur bestrijding vind ik nochal heftig. – Ik geloof niet in een toename van aanslagen. Door betere communicatie en eerlijke berichtgeving, kan al die angst en vreemdelingen haat worden bestreden.
  Mijn vraag: Waarom zetten wij, als SP, ons daar niet wat meer voor in? – Vind er niets over in dit partij programma.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 11 september 2006 @ 13.15 uur

 4. Nederland uit de NATO en pleiten voor de opheffing ervan. Alleen de VS is gediend met de NAT0 (OK ook keffertje de Hoop Scheffer)De internationale vrede dient via een gedemocratiseerde VN bevordert te worden. Hiervoor moet de SP vechten!

  Reactie door SNIX — maandag 11 september 2006 @ 14.20 uur

 5. Veel sympathieke voorstellen. Ik heb zelf de volgende opmerkingen.

  11.2
  Wat een rare omschrijving. Zeg gewoon dat je geen marktwerking wil voor openbare taken als onderwijs, gezondheidszorg, sociale zorg. Zo geformuleerd als nu lijkt mij bijv tav onderwijs onzin want EU heeft veel goede programma’s en zinvol beleid op onderwijsgebied.

  11.3
  Achteraf praten. We gaan al minder betalen.

  11.6
  Ik zie niet in wat voor zinnigs gewone burgers als wij daarover kunnen zeggen. Daarbij, het lijkt me een gepasseerd station, want, op een paar ex-soviet republiekjes na, zijn alle landen lid (als ze willen).

  Jammer van 11.7 Gemiste kans. Het op slot zetten van Nederland voor andere landen. Protectionistische maatregel. Waarom niet opnemen, dat het compromis tussen werkgever en werknemer geen oplossing mag zijn ?

  11.10. Ik mis het “hoe”. Zo blijft het nogal in de lucht hangen. Wie kan daar nou tegen zijn ?

  11.12. Dat wordt een moeras. Ik geloof nooit dat daar wat zinnigs uitkomt.

  11.16. Is dat wel genoeg dan ? Worden arme landen daadwerkelijk ook beter van afschermen van (delen van) hun markt ? Exporteren ze dan nog wel ? Wordt import niet te duur ?

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — maandag 11 september 2006 @ 14.34 uur

 6. Jammer dat er niet in de voorstellen iets terugkomt over vrede in het Midden Oosten. Nederland zou eens een voortouw kunnen nemen. De situatie voor de Palestijnen, met name in de Gazastrook, is rampzalig. Laten we duidelijk stellen dat het nu eens tijd wordt dat Israel zich aan de VN resoluties houdt, en anders gaan we Israel maar eens boycotten. Wel een voorstel mbt terrorisme, wie zegt mij trouwens dat informatie van inlichtingen diensten kloppen? Hoe kan dit gecontroleerd worden?

  Reactie door Hiek van Driel — maandag 11 september 2006 @ 16.20 uur

 7. (3) Amita

  SP moet niet regeren of meeregeren? Moet het dan alleen een klaagmuur blijven? JM heeft groot gelijk dat hij probeert mee te doen…aan de zijlijn bereik je weinig tot niks. Als je de kans krijgt om mee te doen, en je doet het niet, wordt je dan als partij nog serieus genomen?
  Zo dikwijls doet die kans zich niet voor..

  Reactie door Warrior — maandag 11 september 2006 @ 16.44 uur

 8. Beste Warrior,
  Als een sterke oppositie-partij kun je ook heel veel bereiken.
  Zo ook in de afgelopen periode. ;)

  Het grote voordeel is, dat je niet je eigen principes hoeft aan te tasten.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 11 september 2006 @ 17.34 uur

 9. Als dit eens allemaal waar zou kunnen worden…….
  dan wordt de wereld heel wat leefbaarder!!! Lang leve de SP!

  Reactie door Marjolein — maandag 11 september 2006 @ 17.51 uur

 10. Het Chinese handelsoverschot is in de maand augustus explosief gestegen. Het positieve saldo op de handelsbalans kwam uit op een nieuw record van $18,8 mrd.Meer dan eens heb ik op deze onevenwichtigheid gewezen.Doch de politiek slaapt rustig verder.Er ontstaat een ramp als China ineens zijn productie en werkgelegenheid moet afknijpen.Dan wordt het echt onbeheersbaar en dat zullen wij ook voelen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — maandag 11 september 2006 @ 18.04 uur

 11. @1
  Helemaal mee eens…..ik zou nog wel een stapje verder willen gaan. De SP had wat mij beteft uberhaupt krachtiger stelling kunnen nemen tegen het EU beleid en de (kleine) rol die NL daarin speelt. We worden als NL, middels de EU (vaak tegen wil en dank) misbruikt voor de VS.

  Reactie door Bert Klein — maandag 11 september 2006 @ 19.42 uur

 12. “11.18 Het budget dat daadwerkelijk voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar is, wordt verhoogd door zaken als de eerstejaars opvang van asielzoekers, de inzet van militairen en schuldkwijtschelding niet meer ten laste van dat budget te brengen. ”

  En waar moet die inzet van militairen dan betaald van worden, defensie heeft nu al amper genoeg geld om de zaken in Nederland in stand te houden, onderhoud e.d. wordt uitgesteld of helemaal gecanceld omdat er geen geld voor is, volgens een ander punt wil de sp nog eens 2,5 miljard bezuinigen op een budget 6 miljard.

  Reactie door Frank — maandag 11 september 2006 @ 20.57 uur

 13. Warrior (7)
  Denk je echt dat die kans zich nu zal voordoen?
  Dan zal de SP toch wel vrolijk mee moeten doen met de oorlogen van Bush.
  Anders zal Bos niet thuis geven.
  Aad Sweep

  Reactie door Aad Sweep — maandag 11 september 2006 @ 21.05 uur

 14. Doorslaggevend voor de opstelling van de SP in zaken van oorlog en vrede moet de praktijk van alledag zijn. Dus tegen oorlog als middel in internationale diplomatie. Dus tegen oorlog in Afghanistan, tegen oorlog in Irak, tegen investeringen in agressieve wapensystemen zoals JSF of kruisraketten op fregatten. Dat is de SP-praktijk van alledag.
  Maar ook vóór een defensie die zich richt op eigen grondgebied en de internationale rechtsorde; niet op agressie en veroveringoorlogen van belangrijke landen ver weg. Kortom, door middel van bezuinigingen voorkomen dat Nederland deelnemer kan zijn aan veroveringsoorlogen. Dat is de kern van het SP-verkiezingsprogramma. Met een dergelijk gedrag wordt steeds discussie gevoerd over de taken en functies van de NAVO.
  Een uitnodiging of oproep voor discussie over de doelstellingen en de strategie van de NAVO is ook wat er in het verkiezingsprogramma staat. De NAVO staat in de oorlogen die ze voert onder druk, met name in Afghanistan. In Afghanistan heeft de NAVO nog voor jaren verplichtingen aangegaan. De NAVO heeft zichzelf daar in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Veel lande voelen er ook niet erg veel voor om daar diep in weg te zinken. De Nederlandse regering zich daar wel aan verplicht. Met een gewenste discussie over de weg die wil de NAVO inslaan kan een brug worden geslagen naar mensen die de NAVO als zodanig accepteren, maar veel moeite hebben met de oorlog. Die discussie heeft de NAVO ook intern voorgenomen. Per 2009 wil ze een nieuwe strategie opstellen. In 2009 zal ook duidelijk zijn wat de NAVO-praktijk betekent. De SP blijft zich verzetten tegen het gewelddadig onderwerpen van de Afghanen. Die onderwerping lukt niet, vraag het Russen, vraag het het Engelse imperiale rijk. De discussie over de NAVO ligt dus voor het oprapen.

  Reactie door Guido — maandag 11 september 2006 @ 22.00 uur

 15. 6 en 7 Helemaal mee eens.

  8 Dit klopt niet als oppositiepartij in de nederlandse kabinetten van Balkenende hebben we geen voet aan de grond gekregen. Daarvoor zijn de christelijken en neo-liberairen te’elitair’ en onbuigzaam ze wensen niet af te stappen van ‘hun’principes om te voldoen aan de wens van de nederlandse bevolking.
  Van binneuit bewerken is een betere oppositie.
  De SP is er ook voor de mensen die wat van haar verwachten de kiezers en de zwakkeren in de samenleving het is kiezen tussen twee kwaden en de minst kwade keuze maken.
  Door mee te doen met behoud van je principes over de wereldvrede en de rol van de Navo daarin kun je meer bereiken zonder je principes te verloochenen,
  Ik vraag me af hoeveel SP-ers met werk niet hun principes zo nu en dan aan de kant moeten zetten om hun baan te behouden. Afweging van hoe je doel te bereiken en met welke middelen en ten koste of ten bate van maakt ieder mens iedere dag.

  Reactie door Henny — dinsdag 12 september 2006 @ 8.18 uur

 16. binnenuit- en ten koste of ten baten van wat-

  Reactie door Henny — dinsdag 12 september 2006 @ 8.19 uur

 17. Beste Henny,
  Er zijn een aantal zaken, noem het “principiële zaken”, die ik nooit over boord zal zetten of verlochenen, want daarmee zou ik mezelf verlochnen.
  Dus – weet wat je kiest en waarom.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 12 september 2006 @ 11.41 uur

 18. Al eerder schreef ik: als ik niet languit op mijn bank had gelegen, was ik door de vloer gezakt, toen De Hoop Keffer tijdens het TV-programma “Buitenhof” (10 september jl.) de SP feliciteerde met haar “nieuwe inzicht” in de NAVO.

  De NAVO heeft altijd al een politieke functie gehad. Meer zelfs nog dan een militaire, denk ik. Het was een instrument in de Koude Oorlog, en heeft niet toevallig b.v. steun verleend aan de kolonelscoup op 21 april 1967 in Griekenland. (Het z.g. “plan-Prometheus”; voor elk van de NAVO-landen lag een dergelijk plan klaar, voor geval van “nood”, d.w.z. als de linkse bewegingen te sterk dreigden te worden).
  Ook heeft de NAVO b.v. steun verleend aan het onderdrukken van de verzetsbewegingen in de vroegere Portugese koloniën in Afrika.
  De verstrengeling met kapitalistische, vooral Amerikaanse, belangen, maakt het juist onmogelijk deze organisatie “van binnenuit” te hervormen. Wat zie we nu dan gebeuren in Irak en Afghanistan?

  Dat militairen geen politiek bedrijven is in z’n algemeenheid niet eens waar, maar het gaat eigenlijk om iets anders: nl. dat de NAVO een politieke functie vervult. Het is natuurlijk geen zuivere “verdedigingsorganisatie”, en is dat zelfs nooit geweest. Dat is pure misleiding.

  Een geheel nieuwe organisatie voor veiligheid en onderlinge steun zou daarentegen wel degelijk een soort vredebewaarster kunnen zijn. Daartoe kan je immers ook militaire middelen inzetten, in het kader van de VN.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 12 september 2006 @ 12.38 uur

 19. Nogmaals argumenten om niet te beginnen met aanvaarding van het Nederlands lidmaatschap van de NAVO:

  -Het is onzin dat je eerst Nederlands lidmaatschap van de NAVO zou moeten accepteren, omdat je anders “buiten elke discussie” zou staan. Tegenstanders van de NAVO hebben vroeger nooit “buiten de discussie” gestaan, integendeel!
  -Als je het lidmaatschap van Nederland van de huidige NAVO accepteert, en na een “democratische discussie” volgen “democratisch genomen besluiten”, welke de grondslag van de NAVO HANDHAVEN (een militair speerpunt van kapitalistische, met name Amerikaanse belangen), dan kan je JUIST NIETS MEER zeggen. Je hebt de NAVO toch geaccepteerd?
  Wat zeur je dan nog?
  -Als nu de NAVO als zodanig wordt geaccepteerd, hoe kan het lange termijn-standpunt in het beginselprogramma van de SP: uittreden van Nederland uit de NAVO, dan nog geloofwaardig gehandhaafd blijven?
  -Hoe kan je in vredesnaam de NAVO “van binnenuit” veranderen in een vredelievende organisatie, als dat al niet zal lukken binnen een Nederlandse coalitieregering, waaraan de SP eventueel (héél kleine kans!) zou deelnemen?

  Dit alles is koorddansen dat eindigt met een spagaat op de grond.
  Alleen een GEHEEL NIEUWE organisatie voor de veiligheid en onderlinge steun in Europa zal geloofwaardig zijn.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 12 september 2006 @ 17.16 uur

 20. Reactie op Frank onder 12 .

  De jaarlijkse defensiebegroting bedraagt meer dan 7 miljard euro. Als dat ieder jaar wordt uitgegeven dan is het een bedrag 28 miljard over vier jaar. De begroting van ontwikkelingshulp wordt inderdaad belast of vervuild met uitgaven voor asielzoekers, de inzet van militairen en schuldkwijtschelding. Ik noem alleen het bedrag dat bij O.S. voor militaire operaties in de boeken staat, 203 miljoen euro. Per jaar. Dat komt er dus nog boven op. Over dat totaalbedrag wil de SP 2,5 miljard bezuinigen en vooral op wapensystemen ten bate van interventieoorlogen en first-strike capaciteiten. Dat wordt het “hoogste geweldspectrum genoemd”. Daar wil de SP ver bij weg blijven.

  Guido

  Reactie door Guido — woensdag 13 september 2006 @ 10.42 uur

 21. Olav ik weet wel waar je het over hebt, ik zou het ook liever zo hebben. Ik ben altijd een zéér principieel mens geweest en dat heeft me wat gekost in mijn jonge jaren.
  Misschien ben ik iets behoudender geworden in die zin dat ik niet zozeer veranderd ben in mijn principes maar die via andere wegen met enige invloed tracht te verwzenlijken als dat kan inderdaad omdat anders intussentijd de gevolgen van niet meedoen van binnenuit nog véél groter kunnen zijn.
  Misschien speelt hier voor mij ook wel een rol dat het momenteel zo desastreus is in Nederland, in Europa met alle gevolgen vandien voor vele mensen dat ik het gevoel heb als er nu niet iets verandert dan is het te laat voor heel veel mensen die weer een kabinet Balkenende en idem in de europese unie neo-liberale politiek op alle fronten niet overleven.
  Ik heb dat vreselijke gevoel van urgentie gezien de sociale stand van het land alsmede de internationale btrekkingen.

  Reactie door Henny — woensdag 13 september 2006 @ 13.18 uur

 22. Off topic.
  Van de Vlies van de SGP vindt het christendom boven de islam staan. Hij zei het niet graag maar moest ja danwel nee antwoorden.
  Als zij aan de macht komen met 2/3 meerderheid verandert er ook het een en ander in Nederland.
  Dit gaat over Donner en de Sharia,
  Ik begrijp trouwens niet waarom hij dan niet achter de democratisch gekozen regering van de Palestijnen staat en ermee instemt dat europese gelden worden ingehouden.
  Worden hier spelletjes gespeeld vanuit de verkiezingen.
  Bovendien willen de nederlandse moslims de sharia? Dat impliceert hij wel hiermee.
  Dat klopt dus ook niet en past in het rijtje van het haatzaaien.
  Iedereen kan eruithalen wat hij/zij wil.

  Reactie door Henny — woensdag 13 september 2006 @ 13.24 uur

 23. Het belangrijkste is dat er geen Nederlandse soldaten worden ingezet zonder VN-mandaat. Dat staat denk ik zo in voorstel 11.9. Aangezien echter het NAVO verdrag die mogelijkheid wel toelaat (zie Kosovo) moet er wel heel erg duidelijk gesteld worden dat dat nooit zal kunnen wat de SP betreft en dat daarmee dat deel van het NAVO-verdrag een dode letter is. Om die eis van VN-mandaat nog krachtiger te maken zou die zelfs in de Grondwet moeten staan.

  Reactie door Dick Vestdijk — woensdag 13 september 2006 @ 17.43 uur

 24. Wat een rare omschrijving. Zeg gewoon dat je marktwerking wil voor openbare taken als onderwijs, gezondheidszorg, sociale zorg. Zo geformuleerd als nu lijkt mij bijv tav onderwijs onzin want EU heeft veel goede programma’s en zinvol beleid op onderwijsgebied. Sukkel!

  Reactie door Yvonne van Hertum — dinsdag 19 september 2006 @ 1.39 uur