12. Beter investeren

Eind augustus presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier. Vandaag de laatste in de rij: Beter investeren

Financieel beleid
Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld. Ons gemiddelde inkomen, onze sociale voorzieningen en onze publieke dienstverlening behoren tot de wereldtop. Onze ouders en grootouders hebben veel in dit succes geïnvesteerd. Mede door hun inzet kon onze economie uitgroeien tot één van de best presterende in de wereld. Ook nu vormen goed bestuur, geïnvesteerd kapitaal en vooral de inzet van onze werknemers de pijlers voor een gezonde economie. Nederlanders hechten veel waarde aan economische groei, maar ook aan een eerlijke verdeling van onze rijkdom. We willen onze publieke sector en sociale zekerheid graag in stand houden. En dat kan ook. Een veel socialer beleid is mogelijk, voor hetzelfde geld.

Diagnose: manisch-depressief
De Nederlandse economie lijkt een economie van extremen. Het gaat ons te goed óf te slecht. De afgelopen jaren grepen de kabinetten-Balkenende iedere gelegenheid aan om te wijzen op de slechte prestaties van de Nederlandse economie. De economische groei bleef ver achter bij het Europese gemiddelde, evenals de groei van de arbeidsproductiviteit, en het begrotingstekort nam sterk toe. In de jaren negentig was de situatie juist omgekeerd. De Nederlandse economie werd internationaal geprezen als een Dutch miracle. Het poldermodel was destijds een synoniem voor hoge groei, lage werkloosheid en gezonde overheidsfinanciën. Vlak voor de verkiezingen lijkt de situatie opnieuw te keren. De Nederlandse economie is manisch-depressief.

Hoewel de groei van de Nederlandse economie vooral wordt bepaald door ontwikkelingen in het buitenland, heeft ook het financieel-economische beleid van de kabinetten van Kok en Balkenende een belangrijke rol gespeeld in die manische depressiviteit. Eind jaren negentig was de snelle stijging van de huizenprijzen de belangrijkste reden waarom de economische groei een half procent hoger lag dan in de rest van Europa. Door extra hypotheken te nemen werd de stijging van de overwaarde op huizen gebruikt voor extra consumptieve bestedingen. Een snelle stijging van de huizenprijzen is internationaal gezien niet ongewoon, maar werd in Nederland, naast de woningnood, versterkt door de onbeperkte hypotheekrenteaftrek. Meer besteedbaar inkomen leidde tot een grotere leencapaciteit, waardoor de huizenprijzen extra werden opgejaagd. Na de eeuwwisseling kwam de Nederlandse economie in een recessie terecht. Als gevolg daarvan vielen ook de extra consumptieve bestedingen weg, waardoor de recessie zich extra verdiepte.

Er is echter nog een andere verklaring voor het manisch-depressieve karakter van de Nederlandse economie, namelijk het begrotingsbeleid van de achtereenvolgende regeringen. Door extra lastenverlichting raakte de economie eind jaren negentig oververhit. Toen Balkenende aantrad en de economie in een recessie belandde, werd de groei door bezuinigingen en lastenverzwaringen juist verder beperkt. De Raad van Economische Adviseurs van de Tweede Kamer stelt dat het beleid van minister van Financiën Zalm de recessie verlengd en verdiept heeft.

Medicijn: trendmatig beleid
Het belangrijkste middel om onze economie van deze manische depressiviteit te genezen is een trendmatig begrotingsbeleid. Bij het opstellen van een begroting dient te worden uitgegaan van de trendmatige groei van onze economie van ongeveer 2 procent per jaar. Als de groei tegenvalt, moet niet onmiddellijk worden bezuinigd, zodat de economie nóg verder in het slop raakt. Tegenvallers kunnen beter worden opgevangen in de begroting. Dat is een belangrijk verschil met het kabinet-Balkenende dat, toen de economie nog meer bleek tegen te zitten dan aanvankelijk verwacht, besloot om nóg meer te bezuinigen. Omgekeerd dienen, als de groei hoger uitvalt dan het gemiddelde, de extra inkomsten te worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen, zodat de groei niet nog eens extra wordt aangezwengeld. Het opbouwen van een begrotingsoverschot voorkomt dat bij tegenvallende groei al te snel een groot tekort op de begroting ontstaat.

Verstandig omgaan met de vergrijzing
De bezuinigingen van de afgelopen jaren werden door de kabinetten-Balkenende onder andere gerechtvaardigd met een beroep op de komende vergrijzing. De te verwachten stijging van onze gemiddelde leeftijd werd niet beschouwd als een zegen, maar gemaakt tot een probleem – en dat terwijl Nederland nog steeds één van de minst vergrijsde landen van Europa is. Vergrijzing is een demografisch feit en zal onvermijdelijk leiden tot verandering van onze samenleving. Wij dienen de stijging van onze leeftijd echter niet te zien als een probleem, maar als een kans. We moeten een beleid voeren waardoor we onze vergrijzing kunnen verzilveren.

In de toekomst zullen meer mensen gepensioneerd zijn. De kosten voor hun oudedagsvoorziening en gezondheidszorg zullen betaald moeten worden door de mensen die dan werken. Voor een groot deel is hier al rekening mee gehouden. Pensioenfondsen hebben reserves die groter zijn dan ons Bruto Binnenlands Product en tweemaal zo veel als onze staatsschuld. De extra belastinginkomsten die binnenkomen als deze pensioenen worden uitbetaald, zijn net zo groot als de extra kosten voor het uitbetalen van de toekomstige AOW-uitkeringen. Echter, ook de kosten voor de gezondheidszorg nemen toe. Deze toename wordt echter maar voor een klein deel door de vergrijzing veroorzaakt. De gezondheidszorg wordt vooral duurder doordat we op medisch gebied steeds meer kunnen.

Met het oog op de vergrijzing is het verstandig om iedereen die in principe kan werken, ook aan het werk te krijgen. Daardoor worden de stijgende kosten over zoveel mogelijk mensen verdeeld. Om dit te bereiken zal de kinderopvang beter en goedkoper moeten worden, zodat (meer) werken voor vooral vrouwen aantrekkelijker wordt. Het krijgen en opvoeden van kinderen is voor tweeverdieners nu dikwijls moeilijk te combineren met werken, waardoor één van de partners vaak stopt. Een recht op betaald ouderschapsverlof van 6 maanden is hard nodig. Daarbij moet ook de mogelijkheid bestaan om dit verlof in een langere periode geleidelijk op te nemen.

Mede dankzij de door vakbonden en werkgevers afgesproken ombouw van de VUT in prepensioenregelingen wordt het de komende jaren aantrekkelijker om langer door te werken. Mensen worden daarvoor beloond met een hoger (pre)pensioen. Werkgevers zullen door het afnemende aantal jongeren op de arbeidsmarkt meer rekening moeten houden met oudere werknemers op de werkvloer. Hun inzet en ervaring zal steeds belangrijker worden. Ouderen boven de 65 jaar zouden niet meer automatisch ontslagen moeten worden, maar een recht moeten krijgen op doorwerken, naast het onvervreemdbare recht om op 65-jarige leeftijd te stoppen. Ouderen die willen doorwerken, moeten daarbij ook recht op sociale zekerheid krijgen, in de vorm van loondoorbetaling bij ziekte en WW bij werkloosheid.

Fiscaal beleid: meer solidariteit
Solidariteit is voor ons één van de uitgangspunten voor het fiscaal beleid. Het belastingstelsel moet een grotere bijdrage leveren aan het verkleinen van de inkomensverschillen. De afgelopen jaren zijn door de kabinetten-Balkenende de AOW en de uitkeringen bevroren, terwijl mensen met een inkomen van meer dan twee keer modaal er dit jaar ruim 6 procent op vooruit zijn gegaan. Tegenover deze stijgende welvaart staat een schrijnende armoede, die 10 procent van de bevolking treft. Na een jarenlange verscherping van de tweedeling van de samenleving is nu een verkleining van de inkomensverschillen nodig.

Ons belastingstelsel is op dit moment vooral in naam progressief. ‘Hoge tarieven blaffen wel, maar bijten niet’, luidt een gezegde onder fiscalisten. Dat komt doordat de effecten van de oplopende tarieven in de inkomstenbelasting teniet worden gedaan door een groot aantal aftrekposten. De belangrijkste aftrekposten zijn de onbeperkte hypotheekrenteaftrek en de onbeperkte pensioenaftrek. Daaraan grenzen stellen is hard nodig. Het is onzinnig om enerzijds hoge progressieve tarieven te heffen en anderzijds via hoge fiscale subsidies de effecten daarvan weer teniet te doen. Datzelfde geldt ook voor de kinderbijslag. Die kunnen we beter geven aan de gezinnen waar kinderen in armoede opgroeien dan aan miljonairs, die dit geld echt niet nodig hebben. De AOW hoort weer welvaartsvast te worden – en te blijven. Door de fiscale ouderenkorting te verhogen gaan ouderen met alleen AOW en een klein aanvullende pensioen er extra op vooruit.

Inkomensbeleid: beter delen
Werken hoort lonend te zijn. Dat uitgangspunt staat een progressieve belastingpolitiek echter niet in de weg. Juist voor werknemers met een inkomen op of net boven het minimumloon is werken op dit moment vaak onvoldoende lonend. Door een gerichte belastingkorting zouden we deze werknemers tegemoet kunnen komen, waarbij naarmate het inkomen hoger is, de belastingkorting geleidelijk wordt afgebouwd. Voor inkomens die getuigen van wat wel ‘exhibitionistische zelfverrijking’ wordt genoemd, kan een speciale belastingmaatregel worden ingevoerd, zoals ook de vakbonden voorstellen. Een andere maatregel is het invoeren van een maximumsalaris in de (semi-)publieke sector, ter hoogte van het salaris van de minister-president.

Veel topmanagers lijken de schaamte voorbij. In de private én in de publieke sector heeft meer transparantie over de topinkomens de salarissen eerder opgejaagd dan gematigd. Versterking van de positie van de aandeelhouders leidt, zo leren de ervaringen in het buitenland, ook niet tot matiging, omdat zij te versplinterd zijn en te weinig betrokken bij een individuele onderneming. Vaak maken aandeelhouders ook zélf deel uit van het old boys network. Versterking van de positie van werknemers, door de Ondernemingsraad een instemmingsrecht te geven, zal waarschijnlijk meer soelaas bieden. Werknemers hebben immers meer oog voor de inkomensverhoudingen in een ondermening en een groter belang dan aandeelhouders bij de continuïteit van een bedrijf. Ook zou er een betere koppeling moeten komen tussen de salarissen van de top en de basis van een onderneming. In de komende kabinetsperiode willen wij ons graag inzetten om met deze en andere maatregelen de moreel en economisch onverantwoorde groei van topinkomens aan banden te leggen.

Onze financiële verantwoording: beter beleid, voor hetzelfde geld
Met een doordacht overheidsbeleid en met steun van burgers, bedrijven en organisaties, is het heel goed mogelijk om ons welvaartsniveau te vergroten, de publieke sector te versterken en de sociale voorzieningen op peil te brengen. We moeten dan wel meer oog krijgen voor de lange termijn en kortzichtig eigenbelang opzij durven zetten. Dan kunnen we voor hetzelfde geld dat de regering nu uitgeeft, de betere voorstellen in dit verkiezingsprogramma uitvoeren. Socialisten zijn bevlogen, maar ook zuinige mensen, omdat we weten dat elke euro belastinggeld door iemand ergens moet worden verdiend. Behoedzaam en zorgzaam omgaan met de middelen die door de samenleving worden opgebracht is een kwestie van politiek fatsoen. Ons programma is beter en tóch niet duurder dan het beleid van de huidige regering. Het is haalbaar én betaalbaar. Als u wilt controleren of dat écht wel klopt, dan kunt u de financiële verantwoording die bij dit verkiezingsprogramma hoort, raadplegen op www.sp.nl.

Onze voorstellen:

12.1 De overheid gaat een voorzichtig begrotingsbeleid voeren. Door een anticyclisch begrotingsbeleid, waarbij in goede jaren een begrotingsoverschot wordt opgebouwd, voorkomen we dat bij tegenvallers direct moet worden bezuinigd. Uitgangspunt is dat er structureel niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt.
12.2 In de komende kabinetsperiode wordt de hypotheekrenteaftrek zowel gegarandeerd, als gemaximeerd, tot 350.000 euro hypotheekschuld, tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent.
12.3 De AOW hoort weer welvaartsvast te worden – en te blijven. Door de fiscale ouderenkorting te verhogen gaan ouderen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen er extra op vooruit.
12.4 De premieheffing voor de AWBZ is tot nu beperkt tot de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting. Dit wordt uitgebreid naar alle vier de schijven, zodat de gemiddelde premie omlaag kan en een meer rechtvaardige heffing tot stand komt.
12.5 De vermogensrendementsheffing wordt vervangen door een vermogenswinstbelasting. Deze heffing kan op een meer rechtvaardige manier vermogensinkomsten belasten, doordat alleen over de daadwerkelijk gerealiseerde vermogenswinsten belasting verschuldigd is. Een dergelijke vermogenswinstbelasting is ook internationaal veel gebruikelijker dan de wereldwijd unieke Nederlandse vermogensrendementsheffing.
12.6 Mensen die aan het werk gaan voor een inkomen op of net boven het minimumloon, krijgen een bonus om te voorkomen dat ze in een armoedeval terecht komen als ze vanuit een uitkering een baan accepteren.
12.7 De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk. Gezinnen op het minimum krijgen er 260 euro per kind per jaar bij.
12.8 Kleine ondernemers en starters krijgen extra ondersteuning. Er komt een standaardpakketpolis tegen arbeidsongeschiktheid, de kleinschaligheidsaftrek gaat omhoog en er komen meer mogelijkheden voor bijzondere bijstandsverlening aan kleine ondernemers. Het doorbetalen van ziek personeel door kleine ondernemers met minder dan 20 werknemers wordt na 1 jaar collectief gefinancierd.
12.9 Er komt een maximumsalaris in de publieke en semi-publieke sector, dus ook in ziekenhuizen, universiteiten, woningcorporaties etc. Niemand die werkt voor de publieke zaak gaat meer verdienen dan de minister-president.
12.10 De ondernemingsraad krijgt een instemmingsrecht over de topsalarissen in het bedrijf.
12.11 Exorbitante topinkomens en de groeiende tweedeling in inkomens worden aangepakt door alle werknemers onder de CAO’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens. CAO’s blijven algemeen verbindend.
12.12 Nederland verlaagt de vennootschapsbelasting niet verder en wil in Europees verband een Europees minimumtarief.
12.13 Om belastingontwijking via belastingparadijzen tegen te gaan moeten bedrijven in hun jaarverslag publiceren hoeveel winstbelasting ze in Nederland en elders betalen.
12.14 Gewerkt wordt naar invoering van een belasting op flitskapitaal. In navolging van België wordt wettelijk vastgelegd dat Nederland een dergelijke belasting invoert zodra alle andere landen in de eurozone hieraan meewerken.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 12 september 2006 :: 10.24 uur

55 Comments

55 reacties

 1. “Eind jaren negentig was de snelle stijging van de huizenprijzen de belangrijkste reden waarom de economische groei een half procent hoger lag dan in de rest van Europa. Door extra hypotheken te nemen werd de stijging van de overwaarde op huizen gebruikt voor extra consumptieve bestedingen. Een snelle stijging van de huizenprijzen is internationaal gezien niet ongewoon, maar werd in Nederland, naast de woningnood, versterkt door de onbeperkte hypotheekrenteaftrek. Meer besteedbaar inkomen leidde tot een grotere leencapaciteit, waardoor de huizenprijzen extra werden opgejaagd”.

  Juist en wie moeten opdraaien voor deze “impuls” voor de economie?
  Huurders en starters.
  Maar het is nog niet genoeg VVD en CDA willen liberaslisatie van de huren én PvdA en VVD willen geld van de wonongbouwvereniginge, opgebracht door de huurders gebruiken om leuke dingen mee te doen.
  Stoppen hiermee.
  Beter investeren betekent:
  zorgen voor een woon- en werkomgeving die goedkoop en goed is dan kunnen wij heel goed concurreren met het buitenland.
  Maar een groot deel van de elite (de goeden niet te na gesproken) gelooft er niet eens meer in.
  Ze doen zo’n beetje alles in de uitverkoop, maken enorme winsten en gaan dan naar het buitenland en laten de kanslozen achter op een zinkend schip met een onverschillige kapitein.
  Stop deze grootschalige diefstal van ons erfgoed!
  Beter investeren is een begin.

  Reactie door Le locatair — dinsdag 12 september 2006 @ 10.56 uur

 2. Ik ga beginnen vanuit de de bijstand met een eigen onderneming.
  Je weet wel, wat de VVD goed vind.
  Het zinderende ondernemerschap.

  In maart heb ik het ondenemersplan geschreven en ingedient, eind mei had de gemeente het gelezen. In juni kon ik op gesprek komen, waarin ze alleen maar algemeenheden vertelde en ik wat kleine aanpassingen aan het plan maakte. In augustus is een afspraak gemaakt met het adviesbureau, dat advies uitbrengt. Het adviesgesprek was zwaar. In verdenk de het adviesbureau ook wat software licenties probeerde te pushen (waar hij toevallig de houder van was). Ook had hij nog wat vriendjes die marketing deden, die wel paste in mijn geval. (ik twijfel een beetje over de onpartijdigheid). Maar dit kan aan mij liggen
  Het plan is goedgekeurd, en het advies aan de gemeente is postief. Dit was drie weken geleden.

  Nu zal de gemeente het plan moeten lezen, en dat het advies overnemen of niet. Dat zal nog wel zo’n weekje of 3 duren.
  Dan zal er wel weer een gesprek komen. Dan zijn we weer zo’n vier weken verder.
  En dan zal de gemeente de beslissing maken.

  Mijn activiteiten zijn seizoens gebonden, dus zal starten in eind november-begin december niet gaan.
  Ik moet dan wachten tot februari, maart om op papier te beginnen.

  Dan heeft het lezen van een ondernemersplamn, een informatiegesprekje, een adviesgesprek voor de gemeente, beslissings/intake gesprek ongeveer 10 maanden geduurt.

  Buiten dat ik bijna in mijn broek doe om te beginnen, want ik vind het behoorlijk eng, geloof ik wel in mijn plan, en wil ik graag. Maar ik zit nu al 6 maanden in onzekerheid of ik nu mag beginnen of niet. Dit helpt niet echt.

  En wat las ik ook weet bij http://www.nu.nl. Mensen die een eigen zaak beginnen komen minder snel in terug in de bijstand.
  En dat moesten meer mensen doen.

  Jaja.

  Reactie door bijna ondernemer — dinsdag 12 september 2006 @ 13.11 uur

 3. “Het draait allemaal om de economie, jongens”
  Ik citeer een beetje vrij naar Bill Clintons
  “It’s the economy, stupid”.

  Links georiënteerde mensen raken hier als vanzelf in een spagaat, ook de SP. De rechtsen zullen altijd zeggen: ‘Ja, jullie stellen: “Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld”, maar dat zal snel afgelopen zijn als de SP het voor het zeggen krijgt’. En ze hebben nog gelijk ook. Dat komt omdat in het kapitalistische systeem niet alleen mensen maar ook naties tegen elkaar worden uitgespeeld.

  Hoe socialer je een land als Nederland inricht, hoe slechter het economisch zal gaan. Dat is geen natuurwet maar een gevolg van het kapitalisme en meer nog van het (neo)conservatisme. Op zich is dat nog niet eens zo erg, want competitie kan bij gunstige condities het beste uit de mens en ook uit de natie halen. Maar die gunstige condities ontbreken nu. Het klassieke kapitalisme is ontspoord in ongebreideld materialisme en geobsedeerd met commercie en marketing, waardoor alle positieve resultaten van de wetenschappelijke en technologische verworvenheden steeds verder verkwanseld worden. In de US zie je al dat de modale burger alsmaar armer en ongelukkiger wordt. Tegelijk werkt de democratie niet meer en is de heersende macht langzamerhand moreel failliet. Maar omdat de macht minder militair en in dit tijdsgewricht meer economisch bepaald is moet de economische strijd op internationaal vlak gestreden worden. Er is een nieuwe bevrijding nodig. De sociale strijd binnen het land blijft tot dan een beetje gerommel in de marge.

  De moraal van dit verhaal? Het is heel onverstandig voor de SP om mee te willen regeren. Omdat je altijd macht tekort komt. Dat kan alleen verzanden in een gecorrumpeerde positie en verlies van aanhang. In het bestuur van het land moeten de middengroepen en ook het weldenkende deel van de gevestigde machten betrokken blijven. SP-ers moeten de regenten als een luis in de pels blijven wijzen op hun morele plichten. Wie zou dat anders moeten doen?

  De slaaf kan niet zelf gaan regeren.

  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 12 september 2006 @ 13.16 uur

 4. @ 3 Hermie kreeft,

  Oeff!
  Interessante bijdrage.
  Het geeft aan dat we internationaal sterk moeten staan.
  Gelukiig hebben regeerders nog steeds slaven nodig….
  Afschaffing van de slavernij is gelukt, zal het ons lukken om een alternatief te ontwikkelen voor het ontspoorde kapitalisme, neo-conservatisme, materialisme?
  Dennis Hopper ooit horen zeggen dat de wereld destijds rond 1968 de kans had te kiezen tussen een open mensvriendelijke samenleveing of voorzetting van het criminele conservatieve regime. Amerika ging ons voor in het kwaad en wij volgden dus ook de tweede keuzemogelijkheid, ook al was er een kleine heldenrol voor Den Uyl, wat mij betreft. Hij heeft de elite hier wel behoorlijk pijn gedaan want jaren later hadden “ze” het nog steeds over puin ruimen.
  Het wachten is op een nieuwe golf van bewustzijn (door de Verelendung)die veel met elkaar verbindt en waardoor het systeem verandert. Het vervelende van zo’n verschuiving lijkt me is dat daardoor ook zoveel stuk gaat dat het moeilijk zal worden om het daarna op een alternatieve manier op te bouwen.

  Reactie door Le locatair — dinsdag 12 september 2006 @ 13.37 uur

 5. @3 tuurlijk wel!

  sp-ers waren de beste beleggers., dus !

  balkenende en co naar een onbewoond eiland, en het zal stukken beter gaan!

  scandinavie ,erg sociaal, en al twee landen credit-land.,

  gebakken lucht van balkenende, snel ventileren hier., en niet al die journaal,en tv-drama’s geloven!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 12 september 2006 @ 13.54 uur

 6. “scandinavie ,erg sociaal, en al twee landen credit-land.,”

  Uhmmm scandinavie is in een nog veel hoger tempo hun sociale zekerheden aan het afbouwen als nederland hoor.

  Het gaat helemaal niet goed in scandinavie, de prijzen rijzen de pan uit terwijl de werkloosheid ook nog eens stijgt.

  Reactie door Frank — dinsdag 12 september 2006 @ 14.12 uur

 7. Je zou er bijna manisch depressief van worden, het is in de héle wereld zo langzamerhand een klotezooi.
  En dan niet alléén economisch, maar op alle gebieden.
  Noem mij één land waar het goed toeven is en ik vertrek metéén.
  Verdraagzaamheid is tegenwoordig vèr te zoeken.
  Misschien een eilandje in de stille zuidzee?

  Reactie door Bijdehandje — dinsdag 12 september 2006 @ 15.02 uur

 8. @3
  Hoe kom je er nou bij om te zeggen dat het onverstandig is om mee te willen regeren. Dát op zich is niet onverstandig, het wordt pas onverstandig als je héél weinig programmapunten kan verzilveren én als je(getuige de naïviteit van d66)een coalitie blijft steunen die joú laat vallen als een baksteen. Dan pas word je niet meer serieus genomen en zal je achterban verliezen.

  Ikzelf vind het zeer goed dat de SP ervoor gekozen heeft de punten betreffende het koningshuis en de NAVO niet op te nemen in het verkiezingsprogramma. Het is niet realistisch te denken dat deze punten in de komende 4 jaar gerealiseerd kunnen worden en het staat notabene in het beginselprogramma.

  Om maar een pragmatisch gezegde te gebruiken: je moet het ijzer smeden als het heet is!

  Noem mij opportuun, dan noem ik jou een dromer!

  Geweldig verkiezingsprogramma dat aansluit bij de geluiden uit de samenleving… LEVE DE DEMOCRATIE!!!!!

  Reactie door bommell — dinsdag 12 september 2006 @ 15.45 uur

 9. Ik heb er in mijn bijdragen bij “Goed nieuws voor Limburg” (@4/@14/@18) genoeg over gezegd.
  Wie weet kan iemand dit oppakken en naar hier verslepen? Het is een idee en volgens mij zullen we toch echt die kant op moeten.
  Al was het maar om aan zo’n idee te wennen en/of ermee over na te denken.

  Reactie door Gloria — dinsdag 12 september 2006 @ 15.57 uur

 10. Goed gedaan SP,vooral punt 12.9 spreekt mij erg aan!
  Ben eigelijk wel benieuwd wat dat voor een besparing op gaat leveren.

  Reactie door Magyar — dinsdag 12 september 2006 @ 16.18 uur

 11. @9 Gloria

  zaols ik al zei…. Joú noem ik gewoon een dromer….

  Er is niks mee om te dromen hoor maar droom dan wel iets wat door hard werken werkelijkheid zou kúnnen worden…

  Een dictatuur: daarvan hebben we allen gezien en zien we nog steeds dat het niet werkt en dat het leidt tot mensonterende gebeurtenissen gebaseerd op machtsspelletjes bij een elitegroepje.

  Een inspiratuur: Wat als het nou precies de inspiraties zijn die jóu niet liggen (gelet op de inspirator Pim Fortuijn)… ben je dan nog zo blij.

  Kom nou toch Gloria, misschien wordt het tijd eens wakker te worden en je schouders te zetten onder de normen en waarden van deze (naar mijn mening maakbare) democratie…. Want ook als de SP gaat meeregeren dan sluit ik me nog steeds resoluut achter de woorden van Hermie Kreeft: ‘SP-ers moeten de regenten als een luis in de pels blijven wijzen op hun morele plichten.’

  Reactie door bommell — dinsdag 12 september 2006 @ 16.20 uur

 12. @ 8 Bommell

  Ja, zolang we in dit systeem blijven hangen is het altijd beter dat de SP meeregeert. Kom op, we gaan niet al het brood aan de wolven geven!!
  De SP zal zeker een behoorlijke invloed hebben en dit is bitterhard nodig na al deze jaren van ellende.
  Ik kijk er naar uit en ik hoop het van harte!!

  Reactie door Gloria — dinsdag 12 september 2006 @ 16.30 uur

 13. @9 @12 Gloria

  Ik vind het jammer voor je dat je zo teleurgesteld bent in onze samenleving maar mijn stem vóór jou veranderingen heb je niet en krijg je niet!!!

  Nogmaals… Stel dat het een VVD-inspirator is die opstaat of andersom een SP-inspirator die de VVD aanhang moet inspireren… Dit is toch het inleveren van de fundamentele vrijheden….

  Je ideeen zijn gebaseerd het vroegere communisme waarvan ook geloofd werd dat dit door dictaturen afgedwongen kon worden op weg naar een ‘vrije’ communistische samenleving.

  Steeds hoor ik hier ook dat de verdraagzaamheid ver te zoeken is… hoe zit het dan met de verdraagzaamheid jegens bijvoorbeeld de ‘andersdenkende’ liberalen… Uiteraard ben ik het oneens met de meeste van hun visies, maar verdraagzaamheid wil ook zeggen een handreiking maken en WILLEN leven met de tekortkomingen van anderen… En geloof me ik vind de meeste liberalen een aardige tekortkoming hebben op sociaal vlak…

  Sta voor je overtuiging maar laat een ander in zijn waarde!! Dit is waar ik voor sta en dat past absoluut niet bij jou voorgestelde veranderingen…

  Reactie door bommell — dinsdag 12 september 2006 @ 17.01 uur

 14. Frank @6

  Ik heb 5 jaar in Zweden gewoond (1999-2004), en ik zou dolgraag weer teruggaan. Er wordt daar weliswaar ook bezuinigd, maar het algehele klimaat is er toch een stuk socialer dan hier. Ik schrok me rot toen ik in 2004 terug naar NL kwam. Een totaal verkilde maatschappij, geen greintje gemeenschapszin meer. Dat is in Zweden absoluut anders.

  Reactie door Jan-Willem — dinsdag 12 september 2006 @ 17.02 uur

 15. @ 14,

  Vroeger kwam ik niet zo graag in Duitsland, maar tegenwoordig kom ik er liever dan in eigen land, sorry dat ik het zeg.
  Het leefklimaat daar is beter dan hier, de regering zorgt er bter voor de onderdanen en onderling is het nog een zoiets wat je een samenleving kunt noemen met het nodige respect en hoffelijkheid.
  OK Duitsland is ook onderdeel van het westen, maar volgens mij is de anglosaxische invloed veel te sterk waardoor onze cultuur onder de voet wordt gelopen. Lees ik net in de tv-gids dat Jamie Oliver op zijn Italiaans gaat koken. Waarom niet een Italiaan gekozen? Goeie franse films worden niet meer vertoond, maar als Holywood een remake maakt dan zijn ze er als de kippen bij.
  enzoverderenzovoorts. Het is dankzij onze geschiedenis dat
  Kom laten we tonen dat er een Europees antwoord is, ook al is dat (vooralsnog ook dat van de elite). Helaas is Nederlandse cultuur vaak niet meer dan koopmans- en domineescultuur. Ik ben er zelf een voorbeeld van met al mijn gepredik…
  Dit forum is goed JAn. We moeten blijven praten en denken en communiceren want zo kom je verder dat is goeie cultuur en onze tolerantie naar andersdenkenden (wellicht vortgekomen uit onverschilligheid want focus op geld) is een kenmerk van de Nederlandse cultuur. Hugenoten, Portugese joden etc. Ook al is het gezegde wat een boer niet kent dat eet hij niet…
  Ergens in die richting en dan verder ontwikkelen en bewustworden?

  Reactie door Le citoyen — dinsdag 12 september 2006 @ 17.44 uur

 16. Beter investeren, waarin? daar kan niemand een duidelijk antwoord opgeven. Het heden ligt tussen het verleden en de toekomst.
  Kijk naar het verleden voor de tweede wereldoorlog en je ziet een Nederland liggend aan de Rijn dat zijn bestaan heeft aan de transitohandel, landbouw/ veeteeld en wat industrie. Na de tweede wereldoorlog zag je een uittocht van werklozen (emigranten) o.a. naar Australié, Canada en Nieuw Zeeland.
  Toen zag je een opkomst en bloei van industrie, waar vele Nederlanders hun brood verdienden. Maar wat gebeurde na de jaren 70? Textielindustrie, schoenindustrie, scheepsindustrie, autoindusrie, vliegtuigindustrie en noem maar op, alles werd in de uitverkoop gezet en daar ging de werkgelegenheid.
  Ik herinner mij nog toen Fokker in de uitverkoop ging dat de Duitse ambassadeur in den Haag zei: Als Nederland zo door gaat, produceren zij straks alleen nog bloemkolen. De man begint aardig gelijk te krijgen.
  De toekomst van ons landje ziet er triest uit. Sociale voorzieningen kunnen niet meer betaald worden, de kleine man wordt steeds kleiner, want Nederland wordt een dienstverlenend landje, wat inhoud dat de ene helft van de mensen, de andere helft van de mensen, geld uit hun zak probeert te kloppen.
  Dit zal steeds op grotere schaal zich voordoen. Wie zei ook weer, dat de productiemiddelen in handen van de staat dienen te zijn? Steeds meer huizen zie je in de verkoop. Wordt het niet eens tijd dat de politiek zich achter de oren begint te krabben. Emigreren werkt niet meer, ook vluchten help niet meer ik zou niet weten waar naar toe.
  Kijk eens naar http://www.vonk.org
  Onze zuiderburen: Koopkracht Belg daalt al tien jaar, maar de ene Belg is de andere niet.

  Ik zeg maar om met de woorden van een vroegere politicus te spreken in geouwehoer kun je niet wonen maar je kunt er ook niet van leven.

  Reactie door Henk.H — dinsdag 12 september 2006 @ 18.00 uur

 17. Natuurlijk moet de SP gaan meeregeren als die kans zich voordoet – en dat hoop ik van harte, op basis van dit programma – maar het zal er nog om spannen vrees ik:
  voor heel veel mensen is solidariteit een begrip uit een ver verleden.

  Reactie door Marjolein — dinsdag 12 september 2006 @ 18.09 uur

 18. Ik word helemaal doodziek van de SP

  Ik bezoek dit weblog hoofdzakelijk om kritiek te uiten!
  Wanneer ze zo doorgaan met verstandige voorstellen vergallen ze mijn behoefte om te reageren.
  Wanneer komen weer die topics waar ik me aan kan ergeren en het helemaal niet mee eens kan zijn?

  Op dit moment voel ik mij aangeschoten door de SP door steeds ook ‘mijn mening’ te vertolken!

  Reactie door Bertoli — dinsdag 12 september 2006 @ 18.25 uur

 19. @ 13 Bommell

  Wees niet bang! Ik zoek geen aanhangers of stemmen. Ik heb veel gesprekken met mensen en zo wordt wel eens gefilosifeerd over hoe het anders zou kunnen. Die zgn democratie is het niet geworden en geloof maar niet dat het ooit iets gaat worden.
  Het mooiste vind ik ook een vrijwillige sociale instelling in dit land, maar dat is meestal als we weer jaren afgeperst zijn door rechts. En zo gaan we maar heen en weer en door en door. Rondjes!
  Ben jij dan niet teleurgesteld in dit land?
  Of zit jij bij de linkse elite? Ja, dan kan je nog wel even doorspelen met die democratie waar rechts de baas is en met de scepter zwaait.
  Je moet eens weten hoe het is om arm te zijn. Pas dan weet je ECHT hoe we GEDICTEERD worden door RECHTS.
  Overigens ben ik er wel trots op dat ik bij deze groep hoor. Mijn geweten is intact, want ik hoor liever bij de uitgebuitenen dan bij de uitbuiters!
  En mijn verdraagzaamheid? Je hebt geen idee! Maar als ik mij druk ga maken rond verkiezingstijd dan schoffel ik rechts helemaal onder. Geen goed woord voor over en dat op basis van ervaring. De een doet het zus, de ander zo! Dus wees dan ook zo verdraagzaam om mij in mijn hartstochtelijke waarde te laten. Ik heb geen behoefte aan zwaaiende vingertjes, want die hebben we de afgelopen 4 jaar wel genoeg gezien.
  Ik maak mij druk om de SP en doe dit overigens dag in, dag uit. Als we nu al beginnen om te flirten met rechts dan weet je waar we uitkomen. Voorlopig nog maar even flink en heftig inzetten om dit land naar links te trekken.
  Ik zou zeggen houden wat je hebt en verroer je niet. Maar mij lijkt het een verrukking om een liefdevolle leider in dit land te hebben die de graaiende massa flink op de vingers tikt en ze in de wet opsluit.
  Verder bestaat mijn vriendenkring uit allerlei pluimage, van links tot rechts.

  Reactie door Gloria — dinsdag 12 september 2006 @ 18.32 uur

 20. Naar mijn idee verwoordt gloria wat de meeste niet durven zeggen. Ik sta er helemaal achter en als ik haar goed begrijp zou ze iemand als Marijnissen liever de scepter willen zien zwaaien in dit land. Ik heb niets aan een democratie die over mensen heerst als een strenge dictatuur. En zo mogen we de afgelopen jaren toch wel noemen dacht ik zo.
  Er zit veel waars in een inspirator die socialistisch de bezem door dit land haalt. Maar ik vrees het ergste.Mensen zullen nog meer vernederd moeten worden.
  Ik heb met genoegen haar bijdragen over het inspiratisme gelezen. Niets mis mee.

  Reactie door jos — dinsdag 12 september 2006 @ 19.00 uur

 21. @ 13 Bommell

  Jammer Bommell dat je zo slecht leest. Het gaat hier om menslievendheid en eerlijk delen. Weg met dat oude communisme. Brr…ik moet er niet aan denken!
  Iemand die het sociale karakter in ons land weer gezond kan maken, ook al is dit een rechtse groep niet naar de zin, tja… dan kies ik voor zo iemand. Want rechts verlakt ons meer dan links ooit zou doen!
  Ik vrees dat je tot de linkse elite behoort, want je hebt blijkbaar geen idee hoe het is om echt arm te zijn. Ik ben hier overigens trots op, want ik hoor liever bij de uitgebuitenen dan bij de uitbuiters.
  Ik zit hier niet om rechts te pleasen en voorlopig ook niet om weer water bij de wijn te doen. Ik ben nu straight bezig om rechts onder te schoffelen, want het is namelijk verliezingstijd. Het water bij de wijn komt vanzelf wel…
  Ik maak mij op eigen wijze druk voor de SP. En laat mij dan ook in mijn waarde om dit hartstochtelijk te doen. Voorlopig geen geflirt met rechts.
  En als ik wat ideeen opper dan lijkt het mij niet nodig om daar zo op in te hakken. Die zwaaiende vingertjes hebben we nu wel genoeg gehad de afgelopen jaren.
  Verdraagzaamheid? Nou, je hebt geen idee!
  Je zal maar onder zo’n kabinet moeten leven. Maar NU is het tijd om dit land naar links te trekken en wat mij betreft niet anders meer! Maar ja, dat kunnen we schudden met onze democratie. Je ziet hoe er op onverdraagzame wijze over de ‘gewone’ man wordt geregeerd. Voorlopig heb ik daar geen goed woord voor over.
  Ik ben in hart en ziel een socialistisch mens. Daarbij democratisch naar allen en alles om mij heen. Mijn vriendenkring bestaat uit allerlei pluimage: van links tot rechts.
  Maar ik geloof niet meer in het sprookje democratie. Mag ik?

  Reactie door Gloria — dinsdag 12 september 2006 @ 19.29 uur

 22. Sorry Bommell het is weer tevoorschijn gekomen. Vandaar mijn tweede versie.

  Correctie: niet verliezingstijd (help!), maar verkiezingstijd.

  Reactie door Gloria — dinsdag 12 september 2006 @ 19.37 uur

 23. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures in middelgrote en kleine bedrijven is in een jaar tijd bijna verviervoudigd. Dat zegt MKB-Nederland na onderzoek bij de achterban. Per 1 juli waren er 48.000 moeilijk vervulbare vacatures.
  MKB Nederland verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie en de vergrijzing verder toeneemt, met alle gevaren van dien voor de loonkosten.
  Voorzitter Loek Hermans vraagt de vakbonden dan ook niet al te hoge looneisen te stellen. De VVD-er Hermans staat uiteraard aan de kant van het kapitaal.Nadat iedereen 4 jaar heeft moeten inleveren en er 4% op achteruitgegaan is, durft Hermans alleen maar te vragen om een aalmoes.Als je vacatures niet kunt invullen,dan moet je gewoon meer bieden,een zaak van vraag en aanbod.De politiek kan beter een groep ambtenaren voor het bedrijfsleven laten omscholen.Ook dienen vooral technici en beta studenten subsidie te krijgen,zodat die richting weer aantrekkelijker wordt.
  Ook het afdanken van graaiers en managers en dit geld gebruiken voor betere lonen is een optie.

  Reactie door Maan Arkenbosch — dinsdag 12 september 2006 @ 20.01 uur

 24. @ 16 Henk H.

  Jammer maar volgens mij klopt het wel wat je zegt!
  De jaren 20 konden wel eens dichterbij zijn dan je denkt.
  Und der Haifisch der hat Zähne, und die Zähne sieht man nicht…
  Ontmaskeren die handel. Met de billen bloot kereltje Jan-Peter, corpsbal Wiegel, sinterklaasje Bos, lulletje Rosenmüller en al die andere mooi weer praters die zoveel verstand hebben van politiek. Kom op we willen zien wie jullie zijn, wat jullie waard zijn.

  Reactie door Le citoyen — dinsdag 12 september 2006 @ 20.16 uur

 25. @19 gloria

  Om te beginnen wil ik zeggen dat ik jou met meer dan genoegen in je hartstochtelijke waarde zal laten!! Ik denk alleen dat wij als samenleving met filosoferen over een inspiratisme niet zo ver komen. Ik ben meer van de pragmatische kant. Werk maken van de sociale normen en waarden… en volgens mij kan dit prima in een democratie…
  Laat ik je wel even corrigeren in je gedachte dat ik tot de linkse elite behoor.. ik heb net 4 jaar wao achter de rug en ben nu aan het knokken om een met een slechtbetaalt baantje in de zorg mijn veel te dure huis te behouden. Ook armoede is mij niet vreemd want ik kom uit een nest met een alleenstaande uitkeringsmoeder met drie kinderen. Geenszins linkse elite lijkt mij.
  Natuurlijk baal ik ook van het afgelopen kabinet (en dat is zachtjes uitgedrukt), maar gelukkig leven we in een democratie en kunnen we binnenkort weer naar de stembus.. Mocht het zo zijn dat rechts weer aan de macht komt dan geef ik nog steeds de hoop niet op want het valt niet vol te houden dit beleid uit te leggen en eens zullen mensen hun geloof hierin opzeggen. Ik ben het met je eens dat we flink en heftig moeten inzetten om het land naar links te krijgen, maar ik denk dat met je filosofie (inspiratisme) de overgrote meerderheid van de stemmers afhaakt (de uitzonderingen daargelaten dan, zie jos). Ik wens je een liefdevol leven waar eerlijkheid en verdraagzaamheid zullen prevaleren!!

  Reactie door bommell — dinsdag 12 september 2006 @ 20.44 uur

 26. @ 25

  Bommel dat heb je mooi gezegd en Gloria je bent een pak van mijn hart

  Reactie door Le citoyen — dinsdag 12 september 2006 @ 21.34 uur

 27. @25 bommell,
  Ik ben het grotendeels wel met jou eens, daarom ook goed dat de SP onbereikbare idealen over het koningshuis en de navo voorlopig in de ijskast zet. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de SP deze maatschappij in zoveel opzichten kan veranderen en beter/socialer kan maken. Dan mag je idealistisch zijn, maar moet je ook je gezonde verstand gebruiken. Het is nog nooit een politieke partij gelukt om vanuit de oppositie invloed op het beleid te hebben. Dan zul je mensen moeten overtuigen en de SP slaagt daar steeds beter in. En eenmaal groter gegroeid moet je die invloed gebruiken om mee te regeren. Alleen op die manier kun je daadwerkelijk iets veranderen! Vaak genoeg is de SP verweten alleen een anti-partij te zijn die enkel en alleen heel hard roept dat het allemaal niet deugt..Hoe vaak ik dat niet in allerlei discussies heb moeten horen, opmerkingen zoals “vanaf de zijlijn is het makkelijk praten” en “zou de SP het dan allemaal beter doen”..Ja, de SP kan het volgens mij veel beter doen, maar dan moet je wel eerst aan regeren toekomen!
  Ik geloof ook in idealen, ben het ook meestal met Hermie, Gloria e.a. eens, maar idealen komen niet vanzelf aanwaaien. Daar moet je voor vechten, stukje bij beetje en dat bereik je niet met een soort “alles of niks-spelletje”. Dus wat mij betreft een links kabinet, VVD eruit (zijn we meteen van die Zalm-doctrine af) en daarna vanuit het centrum van de macht en met heel veel overtuigingskracht eerst ons eigen kikkerlandje een beetje socialer maken. Daarna komt Europa en de rest van de wereld wel (hoop ik)..

  Reactie door Ton — dinsdag 12 september 2006 @ 21.58 uur

 28. @ 25 Bommell

  Nou, alle hens aan dek Bommell. Ik hoor terwijl ik hier bezig ben dat Knevel beweert dat Nederland heel blij is met Balkenende. En je kunt begrijpen… als dit nu nog zo is dan is er voor de echte socialisten geen plaats in de nabije toekomst. Nog meer gekneveld worden is een ramp voor velen. Maar ja, dat is democratie!

  Bommell, ik heb de indruk dat die andere ‘velen’ het wel best vinden. Vrije marktwerking en genoeg in je portemonnee hebben om al die jongens lekker te laten spelen met onze verworvenheden die we al kwijt zijn. Ik ben gewoon woedend! Hoe hebben we het kunnen laten gebeuren?? Tja, dat is democratie!

  Bommell, ik begrijp niet dat dit land met Amerika heult. Er is heel wat aan de hand rond 9/11. CIA-mensen getuigen ervan. Er worden overal vragen gesteld, maar niemand krijgt antwoord. En zo kunnen de criminelen legaal hun gang gaan volgens de stemcomputers. We worden vreselijk belazerd Bommell.Goed, dat is democratie!

  Bommell, we worden opgefokt, bang gemaakt, smoesjes over de economie die nu ineens weer werkt, slachtoffers zijn gevallen in illegale oorlogen, de media werkt ons land naar rechts, de oudsten en de jongsten opgeborgen, en de zweep over de mensen die niet meer ziek mogen zijn en uitgespeeld worden tot op hoge leeftijd. Meer huur, meer ziektekosten, meer energiekosten, meer…wat niet? Kom op, dat is democratie!

  Bommell, we worden steeds meer verdrukt door een regering die niet meer regeert over de geldjongens. Ze hebben de vrije teugel gekregen en nu moeten wij aan het bit lopen van dit kabinet in het zadel en geloof maar: ze houden elkaar in het zadel! Want stel dat de leugen niet meer regeert? Geweten?? Daar willen we geen weet van hebben. Oke, dat is democratie!

  Bommell, als democratie een speeltje voor de rijken is geworden, als er met democratie zo gesjoemeld mag worden, als democratie de armen verarmt en de rijken verrijkt, als democratie betekent zoiets als communisme, maar dan kapitalisme, als democratie vanwege een kleine meerderheid, die grote minderheid onderdrukt, als democratie verworden is tot dictatuur… hoelang zeggen we dan nog: Ach, dat is democratie!

  Bommell, de democratie is ziek en kan niet meer genezen worden.

  Reactie door Gloria — dinsdag 12 september 2006 @ 22.00 uur

 29. @28 Gloria

  Amen!
  Je representeert het Socialistisch geweten!

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 12 september 2006 @ 22.26 uur

 30. @ 28 Post Scriptum

  Bommell, als het Christelijk Democratisch Appel niet meer aan Christus appelleert, als zij alleen nog maar gehoor geven aan de rijken en meeheulen met de grootmachten en grootkrachten die de Aarde tot een kreunende moeder dicteert, als zij stiekem blijven rekenen op brave zondagsmensen die het weer goed hebben gemaakt met de geldschaal om daarna weer hun zakken te vullen over de ruggen van velen, als zij vooraan staan om de geweren op te poetsen voor heftig gebruik en hopen dat iedereen weer veilig terugkomt, ongeacht hoeveel schade er aangebracht is aan de ‘andere kant’, als je met leugens en bedrog in het politieke zadel wilt blijven zitten en dit dan Christelijk Democratisch heet…dan kan ik mij voorstellen dat Christus Zich MISBRUIKT voelt.
  Zulke mensen noemde Hij HUICHELAARS.

  Reactie door Gloria — dinsdag 12 september 2006 @ 22.39 uur

 31. @30 Gloria,
  Ik begrijp jouw kritiek op het CDA heel goed, die kritiek heb ik ook! Volgens mij heb ik om precies dezelfde reden als jij datzelfde CDA ook gedag gezegd. Maar zeg nou zelf, wat gaan we er dan aan doen om het allemaal wat menselijker, socialer, zeg maar “christelijker” te maken? Jij begrijpt toch ook dat de SP dit programma niet bedacht en gepresenteerd heeft om het vervolgens in de prullenbak te laten verdwijnen en vervolgens weer 4 jaar toe te gaan zitten kijken hoe de rechtse partijen (waaronder CDA) de minima verder uitknijpen en de SP gewoon uitlachen, ze zitten immers toch maar in de oppositie..

  Reactie door Ton — dinsdag 12 september 2006 @ 23.38 uur

 32. @15
  Ander mening in Duitsland is het helemaal niet zo goed.
  Daar is het er ieder geval door tot je 67 jaar werken er door
  Als je daar in de bijstand komt kan je het schudden.
  De pensioen is pas op de kop gezet in groot nadeel voor de oudere.
  Ook de verzorging ligt bijna op de kont vanmiddag nog een reportage gezien over een verzorgingshuis kunnen de medicijnen niet meer betalen.
  Met de CDU (CDA)en SPD(PVDA)stoomt dit land op de zelfde sociale ondergang af als de onzen.

  Reactie door Jofel — dinsdag 12 september 2006 @ 23.43 uur

 33. @28 Gloria,
  Je ziet het echt te somber hoor! De democratie werkt wel, alleen mensen hebben zoveel tijd nodig om tot inzicht (inkeer) te komen. De SP kwam in het verleden nooit verder dan een paar zeteltjes, nu schommelen we wel rond de 15 zetels en niet voor niks worden andere partijen daar toch behoorlijk zenuwachtig van hoor! Dat moet je toch moed geven voor de toekomst?

  Reactie door Ton — dinsdag 12 september 2006 @ 23.51 uur

 34. Gloria, I’ts all in the book.
  The Big Aplle, staat symbool voor het kapitalisme.
  De verboden vrucht!
  Leg dat een CDA -Christen maar eens uit.

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 12 september 2006 @ 23.55 uur

 35. @34 Wattenstaafie,
  Als ik het uit jouw reactie goed begrijp, dan heb jij het dus opgegeven?? Of ben jij net als ik nog steeds bereid om het elke keer opnieuw weer uit te leggen? Vergeet niet dat ik vanuit mijn achtergrond/opvoeding ook ooit zo’n “CDA-Christen” was hoor…

  Reactie door Ton — woensdag 13 september 2006 @ 0.04 uur

 36. @ 31 Ton

  Lieve Ton, ik heb nooit in mijn leven op het CDA gestemd. Vanaf dat ik stemmen mocht heb ik PSP en daarna SP gestemd.
  Dit past het meest in mijn menszijn.
  Juist door christenen en het CDA kon ik geen christen zijn. Ik zocht allerlei oosterse wegen vanuit gevoel van bewustwording. Tenslotte kwam ik bij Christus uit. En al lezende het Nieuwe Testament en Zijn vurige betogen en beeldspraak om mensen iets duidelijk te maken, had ik mijn Maatje gevonden.
  Mijn God, had ik maar eerder geweten dat Hij zo TOF is. Het tegenovergestelde van al die gewichtigdoenerij en hoogdravende prekers en praters. Een betere Vriend, Man bestaat er niet voor mij! Ik ben verkocht!!

  En nu? Net zoals jij bezig om mensen naar de SP te trekken. We doen allemaal hier ons best. Of meeregeren zal lukken? God zal het weten! Er is altijd nog die VRIJE WIL! En inderdaad, die zie je het beste met democratie. Als de verkiezingen voorbij zijn zullen we weten in hoeverre dit land werkelijk mens- en Christuslievend is.

  Reactie door Gloria — woensdag 13 september 2006 @ 0.16 uur

 37. @ 34 Wattenstaafie

  Dat is een goeie!! :)

  Reactie door Gloria — woensdag 13 september 2006 @ 0.19 uur

 38. @21 Gloria.

  Jouw politiek denken, daar is niets mis mee. Helaas moet ik ingrijpen, het oude communisme wat is daar mee aan de hand?
  Laten wij ver terug gaan in het verleden.
  Heb je wel eens gehoord van de Labanisten uit de 17e eeuw, dat waren de communisten onder de christenen onder aanvoering van Jean de Labadie. Kerkgeschiedenis is iets meer dan bijbelkennis, ook toen waren er misstanden waaruit de reformatie ontstaan is. Een periode waar mensen voor hun geloof zingend de brandstapel op gingen, wat ik nu niet zo gauw zie gebeuren.
  Om het communisme te kunnen veroordelen moet je verder terug kijken dan Marx, Engels of Lenin. Die personen zijn echt niet op de voorgrond getreden wegens de welvaart van de armen. Het is een strijd die gevochten wordt zolang de mens bestaat, ook Christus heeft die strijd aangedurfd, helaas met de dood ten gevolge.

  Reactie door Henk.H — woensdag 13 september 2006 @ 0.21 uur

 39. P.S.,
  Ale je niet meer gelooft in democratie, wat kan en mag je dan verwachten van een politieke (democratische) partij zoals de SP is? Dan moet je iets anders bedenken en kan de SP zichzelf opheffen! Revolutie misschien?? SUCCES!!

  Reactie door Ton — woensdag 13 september 2006 @ 0.21 uur

 40. @36 Gloria,
  “Leg dat een CDA-Christen maar eens uit”..Wil jij het eigenlijk nog wel uitleggen of heb je de moed helemaal opgegeven??

  Reactie door Ton — woensdag 13 september 2006 @ 0.30 uur

 41. @ 39 Ton

  Nee Ton, ik heb de moed niet opgegeven. Ik ben gewend om met mijn rug tegen de menselijke muur te staan. Ik vecht al zolang voor de oudsten en de jongsten en tegen het leger en tegen het steeds asocialere beleid in ons land. Ik vecht tegen Bush en zijn trawanten, zolang die waarheid niet boven tafel komt over 9/11.
  Ik steek niets onder stoelen of banken en laat de mensen op mijn pad niet in het ongewisse. Er is zelfs geen christen die het niet met mij eens is, maar vergis je niet dat we vechten voor dat socialisme dat veelal niets van Christus wilde weten.
  En dat is de angst van al die christenen die het woord socialistisch al een ‘vloek’ vinden. Nu de taak om hen in te laten zien dat beiden juist WEL samen gaan. En daar ben ik hard mee bezig. Zo ben ik ook in maildiscussie met de ChristenUnie gegaan.
  Ook een mail gestuurd naar het CDA, maar die wil geen tegenspraak! Dus geen antwoord.
  Ton, jij ook succes samen met Christus en Zijn ‘revolutie’. En denk maar zo: de waarheid komt altijd aan het licht, vroeg of laat.

  Reactie door Gloria — woensdag 13 september 2006 @ 0.50 uur

 42. @34 Wattenstaafie,
  Inspelen op valse sentimenten leiden nergens toe, ik had je hoger ingeschat! Reageer eens inhoudelijk op mijn posting onder @27. Zou graag weten hoe ja daar over denkt!

  Reactie door Ton — woensdag 13 september 2006 @ 0.54 uur

 43. @28 Gloria

  Alles wat je zegt kan ik me in vinden! Maarrrrrrrr IK ga me niet in een slachtofferrol laten duwen door de door het “rechtse establishment”. Daarvoor voel ik mij te goed, daarvoor hebben mijn voorouders te hard geknokt en daarvoor zijn er teveel mensen (de rechtsen noemen dit de zwakkeren in de samenleving) die rekenen op MIJN EN JOU optreden hiertegen!!! Dat is het verschil tussen jou en mij… Jij filosofeert! Ik zeg, nee ik schreeuw van de daken: “ALLE HENS AAN DEK”!!!

  Het is aan mij en jou om mensen ervan te overtuigen dat Knevel (EO) een christen is die aan zeeeeer gekleurde berichtgeving doet (net als netwerk trouwens die vandaag een reportage over Camille Eurlings (CDA) uitzond waarvan de honden geen brood lusten). Voor wat betreft de Christen Democraten; welkom in de grote boze wereld van het geloof met zijn machtsspelletjes en onderdrukkingspraktijken!! (valt me trouwens wel tegen van je dat je dat nu pas inziet… ik ken je niet maar je lijkt me een intelligent iemand) De mensheid wordt toch al 2000 jaar onderdrukt en om de tuin geleid door de uitleg van het geloof… (en dan formuleer ik het heel voorzichtig) en is het geloof niet gebaseerd op uitsluiting, onverdraagzaamheid en de onmacht of onwil na te denken over je eigen daden en de inrichting van je eigen leven… Maar dat wil niet zeggen dat er geen integere mensen zijn die geloven!! Er zijn “op links” genoeg mensen die ook uitsluiten en onverdraagzaam zijn en die het liefst leven naar de wetten van Mao omdat dit een gevoel van houvast en veiligheid biedt.

  Wat ik eigenlijk wil zeggen en waar ik jammergenoeg de liberalen vaak gelijk in moet geven is dat veel socialisten niet het heft in eigen hand nemen en achteroverleunend alle verworvenheden op zich af laten komen!!! Natuurlijk, we moeten opkomen voor de mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen; natuurlijk, we moeten ervoor zorgen dat de verzorgingsstaat overeind blijft! Maar wat we zeker NIET moeten doen is ons in een underdog-positie neerzetten en zwelgen in zelfmedelijden en dan bijvoorbeeld roepen dat we liever bij de uitgebuitene horen!!!

  VECHT VOOR WAT JE WAARD BENT EN DAT IS EEN HELEBOEL!!!

  Reactie door bommell — woensdag 13 september 2006 @ 3.02 uur

 44. @39Ton

  als je dezelfde Ton bent…

  Ja ik ben niet aflatend bereid om wie dan ook, voor wie het wil horen, mijn visie omtrent het Christenzijn en het daarnaar handelen te ventileren. Juist de hiaten in het hedendaagse beleven en bedrijven van juist díe Christenen bloot te leggen.

  Nou ja, wat betreft jouw posting @27 daar ben ik het inhoudelijk helemaal mee eens Ton.
  Wat bedoel je nu met inspelen op valse sentimenten? Dat is wel het laaste wat ik voorsta. Laat staan ooit zelf zou willen bedrijven.

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 13 september 2006 @ 3.23 uur

 45. @ 32 Jofel,

  Ich fürchte auch dass es letztendlich auch in der Falsche Richting geht.
  Je kunt er nog steeds relatief goedkoop een goed huis kopen en er is minder onbeschoft gedrag omdat de mensen zich (nog) niet zo op zichzelf teruggeworpen voelen. Die Bürgerinitiative is daar begonnen dacht ik.

  Reactie door Le citoyen — woensdag 13 september 2006 @ 8.43 uur

 46. 23. Maan je begrijpt toch wel dat hier het CDA achterzit. Ze zijn de harts and minds aan het winnen om de grenzen open te zetten.
  Dit is pure propaganda. Ze kunnen geen administratief personeel krijgen etc.
  Dat is onzin maar ze willen geen mensen boven de 50 zoals ikzelf ben en/of mijn man Ik heb me na reintegratie omdat ik al mijn vroegere opleidingen en ervaringen in computerprogramma’s moest leren omzetten ik weet niet hoeveel afwijzigingen gekregen omdat ik ‘waarschijnlijk’te oud ben. Ik had dus niet eens om een salaris gevraagd hoog of laag, ze hebben me niet eens gezien maar altijd waren er ‘honderden sollicitanten’. Hoe kun je dit dan met elkaar in overeenstemming krijgen. Vraag het aan mensen die solliciteren en je weet genoeg. Vraag jet aan ex-wao-ers en je weet genoeg. Het is nep……….ze willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten dus buitenlanders aannemen.
  Het is gewoon een partij in het politieke spel van de regeringspartijen die het nieuws brengt dat de regering wil, manipulatie om dit huidige kabinet de uitgang te bieden haar plannen bij het volk als noodzaak verkocht te krijgen.
  Soap-verhaal.

  Reactie door Henny — woensdag 13 september 2006 @ 10.17 uur

 47. @46 Henny
  klopt wat u zegt,dat is ook waarom ik ervan overtuigd ben dat de stemcomputers er straks voor gaan zorgen dat de verkiezingsuitslag conform de peilingen zal zijn.
  het is namelijk achteraf niet meer te controleren.

  Reactie door iew — woensdag 13 september 2006 @ 11.33 uur

 48. Als je die koppen in het kabinet wordt je wel heel manisch-depressief

  Reactie door Fred — woensdag 13 september 2006 @ 12.40 uur

 49. Volgens mij is de de uitdaging voor een komend kabinet:
  - aanpak hufterig gedrag

  Hufterig gedrag
  Zolang de aanhang van het CDA nog steeds handelen in tegenspraak tot het 11e gebod (Gij zult niet graaien) en bij de VVD aanhang het kleptonisme tot norm is verheven veranderd er niets. Bij CDA en VVD aanhang wordt altijd tegen de SP geroepen dat ‘wij’ voor meer regels en voor een overheid gecontroleerde samenleving zijn. Ik zou dit graag willen omdraaien. Waarom wordt “marktwerking” altijd verward met “jatten van een ander”. Als je dan al een riant salaris ontvangt waarom dan rondrijden met een te grote auto met een Belgisch kenteken. Waarom op kosten van je bedrijf een vipbox huren bij een voetbalclub en er dan zelf (met je privé) vrienden inzitten? handjeklap met afkoopsommen, Je bij je partij in laten huren als commissielid, adviesbureau. En zo zijn er wel meer voorbeelden van hufterig gedrag.

  Laten we deze (voornamelijk) heren ook eens naar een integratie cursus sturen.

  Reactie door Kijkwijzer — woensdag 13 september 2006 @ 12.43 uur

 50. @ 43 Bommell

  Zoals ik steeds al aangeef: ‘s nachts komen de berichten niet allemaal binnen. Zo zie ik nu pas jouw @43 en als ik het goed heb reageerde jij hiermee niet op mijn latere berichten.
  Blijkbaar komen die bij jou ook niet binnen.
  Nee, ik ben zeker geen underdogtype. Ik vecht me te pletter en het ‘uitgebuit zijn’ heeft alleen met ‘de regering en mijn werk’ te maken. (Zie hiervoor al mijn bijdragen in Beter Samenleven) Hier vecht ik voor al die vrouwen/mannen die gedoemd zijn door dit uitdetijdse beleid te leven als paria’s. Maar zie ook hoe weinig respons daarop komt. Het dringt maar niet door!
  Bommell ik moet naar mijn werk en wie weet ‘spreek’ ik je later nog.

  Reactie door Gloria — woensdag 13 september 2006 @ 13.39 uur

 51. @ 46

  Mensen bovende 50 hebben al zoveel meegemaakt dat ze te veel weten, te veel bewustzijn hebben om nog makkelijk aangestuurd te worden dus daarom worden ze beter gemeden (tenzij ze volop geld hebben en belangrijke posities bekleden want dan hebben ze kwaliteiten die iteressant zijn).

  Reactie door Le citoyen — woensdag 13 september 2006 @ 23.59 uur

 52. @44 Wattenstaafie,
  Sorry, is echt dezelfde Ton maar dan heb ik jou waarschijnlijk verkeerd begrepen..Zand erover oke?

  Reactie door Ton — donderdag 14 september 2006 @ 0.43 uur

 53. 51. Zo is het precies, je krijgt niet eens een kans al zijn de resultaten van je opleiding nog zo positief.

  Mijn man krijgt zelfs afmeldingen omdat het werk beneden zijn niveau zou zijn wat ook wel zo is maar als je solliciteert neem ik aan dat je die functie ook wil bekleden, en zo gaat het maar door. Wie maakt uit of ik danwel iemand anders beneden zijn niveau gaat werken.
  Dus om kwaliteiten gaat het ook niet.Ze willen gewoon niet of wachten op overheidssubsidie dat kan natuurlijk bij door henzelf falend beleid het gevolg zijn.

  Bommell hoe kom je er in godsnaam bij dat het socialisten zijn die achetroverleunen en geen werk zoeken. Heb je onderzoek gedaan dan. Dat is weer zo’n vooronderstelling die nergens op slaat.
  Er zijn inderdaad mensen etc… die etc… maar dat heeft niets met politieke kleur te maken.

  Reactie door Henny — donderdag 14 september 2006 @ 16.00 uur

 54. 47. Dat is precies waar het om gaat de nieuwsvoorziening.
  Het gaat goed met de werkeloosheidscijfers ook t.o.v. Europa het is wederom iets gedaald!!!!!
  Jippie het is nog altijd 2 % hoger dan 4 jaar geleden.

  In Engeland hebben ze de grenzen allang opengesteld en de economie is daar het hardst gegroeid in Europa.

  Jippie….. In Engeland is de werkeloosheid fors gestegen, het hoogste peil ooit.
  Verbind deze twee zaken maar eens met elkaar zou ik zeggen en pluk niet overal wat tussenuit dan weten mensen waar je het echt over hebt.

  Maar nee mooi-weer pratjes verkopen alles uit de context halen, alleen de leuke dingen vertellen en niet de nare etc.

  Waarom
  -Het onderwijs is nog meer achteruitgehold.
  -De gezondheidszorg is een grote ramp.
  -het CDA wil daarop NOG MEER bezuinigen.
  - Het innovatieplatform is totaal mislukt
  - Het vluchtelingenvraagstuk is een ramp.
  - De jeugdzorg niets gebeurd in 5 jaar integendeel etc…etc…etc…

  Mensen in de verpleeg en bejaardenhuizen zijn ondervoed, de ziekenhuizen presteren slecht, mensen kunnen geen thuiszorg meer krijgen en ga maar door…..

  Een lichtpuntje de bedrijven hebben 30% en meer winst behaald en mogen als beloning nu minder belasting afdragen.
  Jippie…..

  Reactie door Henny — donderdag 14 september 2006 @ 16.17 uur

 55. Even over dat tekort aan personeel in het midden en klein bedrijf,
  Als er nu zo’n tekort aan personeel is en komt .Waarom vinden 40 plussers dan geen werk .
  Ze zijn er aan de lopende band uitgeknikkerd en nu ondanks de( tekorten) komen ze maar moeizaam of helemaal niet aan de slag.Ik weet dat hier moeilijk tegen is op te treden, maar ik vind dat de politiek toch meer aandacht aan dit onderwerp moet besteden.

  Reactie door Herman — woensdag 4 oktober 2006 @ 21.20 uur