Politieke canon Balkenende

Met de geschiedeniscanon hebben we een overzicht gekregen van wat we kennelijk moeten weten van de geschiedenis van Nederland.

Maar wat moet je weten van de afgelopen drie kabinetten Balkenende? Daarom hier een speciale, politieke canon over wat jij moet weten van de drie kabinetten Balkenende. Aanvulling mag altijd!

Printbare versie (html)
Printbare versie (image, 2 Mb)

Politieke Canon Balkenende

Augustus 2002
Balkenende 1 presenteert plannen die in deze tijd van economische tegenwind de armoede zal vergroten. Nog geen drie jaar later kennen we allemaal het begrip ‘voedselbank’.

September 2002
Balkenende 1 stapt in het JSF-project. De SP voorspelt een financieel drama. In 2006 blijkt uit rapporten van de Rekenkamer dat dit is uitgekomen.

Oktober 2002
Balkenende I valt. Het was het kortst zittende kabinet na de Tweede Wereldoorlog.

Januari 2003
Het CDA wordt de grootste partij, een kabinet CDA-PvdA lijkt onvermijdelijk.

Februari 2003
De Polderbaan wordt geopend, er kan nog meer op Schiphol worden gevlogen. Zowel de luchthaven als omwonenden zouden hiervan profiteren. Helaas blijkt al snel dat er een rekenfout is gemaakt: alleen de luchthaven profiteert, het aantal mensen met overlast is toegenomen.

Maart 2003
Met verwijzing naar de vermeende massavernietigingswapens valt de VS met een Coalitie van Gewilligen Irak binnen. De Nederlandse regering steunt de inval, ondanks wereldwijde protesten en verzet van de linkse oppositie. Massavernietigingswapens waren er niet, net zo min als een band tussen Saddam en Al Qaida. Naar schatting zijn door de oorlog inmiddels 650.000 doden gevallen en is Irak afgegleden naar een burgeroorlog.

Mei 2003
De PvdA en het CDA zijn er bij de kabinetsformatie niet uitgekomen. D66 leent zich om rechts aan een meerderheid te helpen. Weg zijn al die ‘strategische’ stemmen op de PvdA.

Mei 2003
Onmiddellijk na haar aantreden trekt het kabinet de wet die moet leiden naar een nertsenfokverbod in. Nog steeds worden 3,5 miljoen nertsen per jaar vergast voor hun pels. De SP dient oktober 2006 een initiatiefwet in om Nertsenfokken voorgoed te verbieden.

September 2003
De SP verwerft brede steun voor een parlementair onderzoek naar het integratiebeleid. De resultaten van de commissie Blok die wordt ingesteld blijken vernietigend. Het integratiebeleid van de afgelopen 25 jaar is voor een groot deel mislukt. Minister Verdonk blijkt echter geen haar beter en bereikt vrijwel niets om de integratie vooruit te helpen (behalve een peperdure campagne).

December 2003
In dit jaar zijn voor het eerst méér sociale huurwoningen gesloopt (14.163) dan bijgebouwd (13.827). Een historische prestatie!

Januari 2004
De regering ontkoppelt de uitkeringen en salarissen van ambtenaren met de lonen in de marktsector, waardoor hun inkomens achter blijven bij groepen werknemers in de marktsector.

Januari 2004
De Eigen Bijdrage voor de thuiszorg wordt enorm verhoogd. Gevolg: mensen moeten noodgedwongen het aantal uren thuiszorg verminderen, doen helemaal geen aanvraag meer of komen in de financiële problemen en bezuinigen op andere basisbehoeften.

Maart 2004
De kabelprijzen zijn in de periode van Balkenende II met tientallen procenten gestegen. De Nederlandse kabelklant is een ordinaire melkkoe. De SP vraagt om maximumtarieven.

Februari 2004
VVD-minister Verdonk begint met haar terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Een linkse minderheid probeert – ondersteund door talloze maatschappelijke protesten – tevergeefs een generaal pardon te bewerkstelligen voor ongeveer 26.000 mensen die vóór 1 april 2001 asiel hebben gevraagd. Sommigen van hen wonen al meer dan tien jaar in Nederland. In de loop van de tijd blijkt dat ruim één op de drie mensen uit deze groep kansloos en illegaal op straat belandt.

Maart 2004
De regering steunt de Dienstenrichtlijn van Europees commissaris Bolkestein. Die moet er voor zorgen dat diensten in heel Europa worden geliberaliseerd, geprivatiseerd of gedereguleerd. De SP vreest ontwrichting van de arbeidsmarkt en aantasting van sociale verworvenheden. Nog geen twee jaar later zien we de gevolgen: oneerlijke concurrentie door Oost-Europese arbeiders, verdringing op de arbeidsmarkt en uitbuiting van Polen.

September 2004
Het kabinet presenteert snoeiharde bezuinigingen op Prinsjesdag. De SP verwijt Balkenende een veel te negatief beeld van Nederland te schetsen. Mensen worden bang gemaakt zodat ze afbraak van voorzieningen eerder accepteren.

Oktober 2004
De regering begint met de herbeoordeling van WAO’ers tegen hele strenge keuringseisen. Het UWV verandert in het Lourdes van de lage landen: mensen worden plotseling gezond verklaard. Gevolg: 40% van de mensen heeft een lagere uitkering of geen uitkering meer, terwijl ze nog steeds niet aan het werk komen. De commerciële reïntegratiebranche werkt niet en blijkt een bodemloze put van overheidsgeld. Ruim een half miljard euro wordt verspild. De bezwaren van de SP lijken gericht aan dovemansoren bij het kabinet.

Oktober 2004
Meer dan 300.000 mensen betogen in Amsterdam tegen de plannen van het kabinet om de vut en prepensioen aan te pakken. De regering past onder deze druk de plannen aan.

November 2004
VVD-minister Dekker presenteert haar plannen om 500.000 sociale huurwoningen te liberaliseren. Geliberaliseerd betekent: de huren mogen omhoog tot wat de gek er voor geeft. De plannen stuiten op veel verzet binnen en buiten de Kamer. Rompkabinet Balkenende 3 wil eind 2006 de huurliberalisatie er alsnog doorheen jassen.

Januari 2005
De nieuwe Wet Kinderopvang wordt ingevoerd. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de kinderopvang staan door halve afspraken op de tocht. Nog geen twee jaar later willen bijna alle partijen alsnog gratis kinderopvang.

Januari 2005
De no-claim wordt ingevoerd. De SP heeft zich verzet door oprichting van de actiegroep no-claim, No Way. De no-claim is niet solidair: ziek betaalt voor gezond. Inmiddels is er onder grote druk een politieke meerderheid gekomen die de no-claim per 2008 weer wil afschaffen.

Februari 2005
De eigenaren van Borssele dreigen met een claim en ondanks dat de centrale in 2013 gesloten zou worden, wordt de vergunning verlengd naar 2033. Van Geel zegt dat het hem spijt maar hij niet anders kan. In januari 2006 komt het kabinet ook nog eens met een nieuwe kernenergiewet. Nieuwe kerncentrales zijn kennelijk geen probleem voor Van Geel.

April 2005
Het kroonjuweel van D66 – de gekozen burgemeester – komt niet door de Eerste Kamer. D66 bezint zich, maar laat zich met een kluitje in het riet sturen door het Paasakkoord. Minister Pechtold vervangt de Tom de Graaff. Een jaar en twee afgangen later brengt D66 alsnog het kabinet ten val.

Mei 2005
19% van Nederland heeft nog vertrouwen in de regering.

Juni 2005
Terwijl een meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer vóór de Europese grondwet campagne voert, stemt op 1 juni 2005 een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (61,6 procent) tegen. De SP viert groot feest.

September 2005
Minister Brinkhorst (D66) dient de splitsingswet in, waardoor energiebedrijven verplicht gesplitst worden en de handelsbedrijven daarna geprivatiseerd kunnen worden. De energiebedrijven komen in opstand en krijgen steun van de SP. Een jaar later zal blijken dat de al ingezette marktwerking in 2004 zorgt voor hoge winsten bij de bedrijven en hoge rekeningen bij de burger.

September 2005
Minister Veerman van landbouw blijkt ‘per ongeluk’ nog eigenaar van zijn bedrijven in Frankrijk. De bedrijven ontvangen grote bedragen aan landbouwsubsidies. Een verhit debat volgt, maar Veeman krijgt het voordeel van de twijfel. In augustus 2006 komt de minister weer in opspraak, ditmaal door dubieus declaratiegedrag. Het kabinet praat het goed en biedt geen excuses aan.

Oktober 2005
In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 breekt brand uit in het cellencomplex te Schiphol. Elf mensen die in die gevangenis wachten op hun uitzetting komen om het leven. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert in september 2006 dat er op alle niveaus grove fouten zijn gemaakt waardoor er onnodig en vermijdbaar slachtoffers zijn gevallen. Bovendien was de nazorg aan de slachtoffers beneden peil. De ministers Donner en Dekker treden na verschijning van het rapport af. Verdonk blijft zitten.

December 2005
De SP start actie ‘Noodrem’ om alsnog het nieuwe zorgstelsel tegen te houden. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking ziet het niet zitten. Zorgverleners hadden zich al eerder georganiseerd in het comité ‘Zorg geen markt’. De regering gaat ondanks alle kritiek op het stelsel toch door. Een jaar later blijkt dat de bureaucratie is toegenomen en de premies zoals door de SP voorspelt hoger worden in plaats van lager.

December 2005
Zalm vindt armoede relatief. Voedselbanken zijn inmiddels een dagelijks fenomeen geworden. In 2005 zijn alle huishoudens er in koopkracht op achteruit gegaan. De armoede is tijdens de kabinetten Balkende gestegen van 8,8 naar 10,5%. In 2005 hebben 680.000 huishoudens een inkomen onder de armoede grens en groeien 430.000 kinderen op in armoede.

December 2005
De nieuwe spoorwegwet treedt in werking en verankert de afstand tussen de overheid en de NS. Sinds de verzelfstandiging van de NS in 1995 is het serviceniveau verslechterd. Terwijl het openbaar vervoer steeds meer aan haar lot wordt overgelaten, kiest de regering ervoor om ruim 15 miljard extra uit te trekken voor wegen.

Januari 2006
De nieuwe WAO is van kracht geworden: de WIA. Alleen mensen die absoluut nooit meer zullen herstellen en volledig arbeidsongeschikt zijn krijgen een volledige uitkering. Er is geen fatsoenlijke verzekering meer tegen arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten gaan er in inkomen ernstig op achteruit en krijgen geen begeleiding tot passend werk.

Februari 2006
Een nieuwe episode in de klucht die D66 heet. Politieke geharrewar omtrent de Nederlandse missie naar Afghanistan zorgt voor de val van Dittrich. Het kabinet vindt een ruime meerderheid – inclusief de PvdA – voor de zeer omstreden missie naar Afghanistan. Al snel blijkt dat zoals de SP voorspelde de ‘opbouwmissie’ een vechtmissie wordt.

Maart 2006
De coalitiepartijen worden zwaar afgestraft in de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA en SP winnen fors. De SP verdubbelt zich in zetels ten opzichte van vier jaar geleden.

Maart 2006
Wéér blijkt dat topmannen in de (semi-) publieke sector ongestoord tonnen in hun zak kunnen steken. De krachtige woorden van Balkenende in 2005 bleken enkel piepgeluidjes.
De SP krijgt een Kamermeerderheid achter zich die de regering oproept een ssalarisplafond in te stellen voor de (semi-) publieke sector.

Mei 2006
Minister Verdonk laat Ayaan Hirshi Ali weten dat ze het Nederlandschap nooit verkregen zou hebben. Nederland ziet eindelijk de gevolgen van het keiharde en onredelijke asielbeleid van Verdonk. Verschillende partijen willen een uitzondering maken. Voor de SP is Ayaan gezicht nummer 26.001. De SP pleit dan ook voor gelijke monniken, gelijke kappen en een generaal pardon, nu!

Juni 2006
Ayaan mag toch blijven. In het verhitte debat dat volgt houdt D66 voor één keer voet bij stuk en onttrekt het de steun aan het kabinet. Helaas verandert er voor de andere 26.000 gezichten weinig.

Juli 2006
Het minderheidskabinet Balkenende 3 wordt gevormd met steun van onder andere de wrakstukken van de LPF. Snel naar de kiezer vindt de coalitie te gevaarlijk, er moet na jaren lang onnodig zuur eerst nog met zoetjes worden gestrooid.

Augustus 2006.
Minister Wijn (CDA) staakt met directe ingang de subsidie voor investeringen in duurzame elektriciteitsproductie. Hij verwacht dat met de reeds vergunde projecten Nederland de minimumdoelstelling voor duurzame elektriciteit in 2009 op grond voor het Kyotoverdrag kan halen. En waarom zouden we een stapje extra zetten voor een beter milieu?

September 2006
Prinsjesdag is verworden tot de Balkenende show. Omdat de oppositie de stukken niet van te voren mag inzien, kan het kabinet een week lang koketteren met mooie cijfers die vooral voor de minima nog steeds zeer bitter blijken. De SP geeft in haar tegenbegroting aan dat ze met hetzelfde geld iedereen kan laten delen in het zoet.

Oktober 2006
De Rekenkamer concludeert dat de kosten voor het JSF-project van 10 miljard gulden (1999) zijn opgelopen tot 14.6 miljard euro. De Rekenkamer waarschuwt dat er nog aanzienlijke financiële risico’s zijn en dat het point of no return er snel aan komt. Ondanks protest van de linkse oppositie tekent het minderheidskabinet een onderhoudscontract voor de JSF en regeert zo ver over haar graf heen.

November 2006

NU SP

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 19 oktober 2006 :: 17.37 uur

176 Comments

176 reacties

 1. Deze canon is een must voor elke stemmer! Mooi gemaakt.

  Reactie door Renske — donderdag 19 oktober 2006 @ 19.33 uur

 2. zo even een paar items uit het zwartboek!

  Reactie door e.krul — donderdag 19 oktober 2006 @ 19.51 uur

 3. Hopelijk is het 22/11/2006 bevrijdingsdag !

  Reactie door Lezer — donderdag 19 oktober 2006 @ 20.13 uur

 4. en wat doen we er aan?! NIETS !
  we blijven vooral politiek correct en laten ze…
  en dankzij de media krijgt heel Nederland telkens weer “niet” de nodige informatie van oppositie,waardoor er een verkeerd beeld is ontstaan en telkens wéér ontstaat.
  maar volksverlakkerij mag men niet zeggen…
  want het gaat er niet om WAT je zegt en HOE het WERKELIJK in elkaar steekt,maar hoe je het uitlegd, en men VERPLICHT word om het te zien!
  zelfs de 2e kamer heeft niets meer in te brengen.

  Reactie door iew — donderdag 19 oktober 2006 @ 20.15 uur

 5. Onvermeld maar niet onbelangrijk, de toegenomen verharding en de op het spits gedreven tegenstellingen tussen allochtoon en autochtoon. Over de rug van een miljoen medeburgers zijn deze tegenstellingen inzet voor elektoraal gewin. Met name Wilders vaart wel met zijn ongenuanceerde, kortzich- tige en stemming makende rechtse retoriek. Een kweekvijver waarin types als Verdonk, M.Smit, Sörensen, Eerdmans, Nawijn, M. Fortuyn e.v.a welig tieren. Veel gehoord argument ” ik voer slechts (PvdA) beleid uit “. Ja dat hebben we eerder gehoord. Vergelijkingen met deportatie, Joden vervolging komen je op de toorn van mevrouw te staan. Zij eist telkens excuses, die krijgt ze soms wel/ niet. Om de goedgelovige zieltjes te masseren benadrukt zij dat zij “ook maar een mens is”, voor het geval men daar twijfels over mocht hebben! Nu heeft de CU het weer verbruid. Problemen zijn er om benoemd en opgelost te worden, daarover geen twijfel. Maar wat zich nu afspeelt, in een zich gristelijk-liberaal noemend Balkenende kabinet, is beschamend.

  Reactie door William — donderdag 19 oktober 2006 @ 20.31 uur

 6. Eigenlijk zouden er de nodige kopstukken voor het gerecht moeten komen wegens wanprestatie…als ik zo mijn werk zou doen vlieg ik er ook uit ! Wat een waslijst zeg…

  Reactie door Kees — donderdag 19 oktober 2006 @ 20.38 uur

 7. Na augustus 2002 ben ik lekker diep weggezakt in een moeras, toch wel fijn om het allemaal mooi gerangschikt nog even (met tegenzin) te lezen.
  Laten we hopen dat na 22/11 (lijkt wel beetje 9/11) een heleboel mensen die nu in de puree zitten na dit zwartboek uit onze geschiedenis, Nederland weer voedselbank vrij is etc. etc., en dat iedereen gewoon mee kan delen in de enorme rijkdom van ons land.

  Reactie door Arie3D — donderdag 19 oktober 2006 @ 20.39 uur

 8. Dit lijkt mij nou echt een hele goeie stemwijzer!! Geen mooie beloftes voor de toekomst, maar kijken wat partijen in het verleden hebben laten zien..Kunnen we niet onderaan die stemwijzer een link naar deze canon plaatsen? Dat lijkt me geen slecht idee.

  Reactie door Ton — donderdag 19 oktober 2006 @ 20.49 uur

 9. ik merk steeds meer van een (al dan niet opgelegde)censuur bij de media.
  het journeille durft geen kritische vragen meer te stellen, hoe kan dat?
  de verdediging van de ministers in kwestie is zo flinterdun dat ze direct door een journalist afgeserveerd zouden moeten worden.

  wat gerbeurd er?….. ze laten ze hakkelen en noemen dat dan ook nog een uitleg.
  typerend begin van zo`n uitleg: “nee, je ziet het verkeerd….”, “nee, het zit echt anders in elkaar hoor….” of “nou, begrijpt u….”.
  iedere uitspraak impliceert een onvermogen van begrip bij de burger, ze doen er ook alles aan om dit zo te houden.
  ga maar na, een uitleg geven dat alleen maar vertroebelt is niet de manier om iets uit te leggen.

  er wordt niet door gevraagd bij een ontwijkend antwoord, sterker nog; men beaamd het antwoord of souffleert het antwoord.( de woorden in de mond leggen noem ik souffleren).

  enneh… ligt het nou aan mij of zie ik alleen maar CDA en VVD kopstukken op de tv voorbij komen?

  Reactie door rutger — donderdag 19 oktober 2006 @ 20.58 uur

 10. Het koningshuis is blijkbaar nog steeds iets om trots op te zijn en willem van Oranje die een einde maakte aan de Bataafse Republiek is de volksheld.
  Wanneer niet de ware aard van het koningshuis kan worden ingezien en de nieuwbakken lijstduwer Huub Oosterhuis lippendiensten verleend aan dezelfde blauwbloed/Bilderbergkliek, ebt mijn vertrouwen in de SP langzaam weg.
  Zolang niet de vinger kan worden gelegd op het mechanisme van de ware macht en dit keer op keer ter zijde word geschoven als ware het samenzweringsgebabbel, is iedere discussie een achterhoedegevecht.
  De SP heeft hierin een duidelijke en onvervalst verantwoordelijke taak het volk op de hoogte te brengen van de onzichtbare doch overduidlijk aanwezige macht, de bron van het gevoelde en waarlijke onrecht.
  Het verzuimen van deze taak maakt de patij eveneens schuldig aan het gedrocht wat wij de Nederlandse Parlementaire Democratie plegen te noemen.

  Reactie door Rob van der Zon — donderdag 19 oktober 2006 @ 20.58 uur

 11. Tijdens de campange zouden we deze canon moeten verspreiden. Dit zijn dingen die iedereen moet weten voor ze gaan stemmen. En het eigen programma zou daar dan bij kunnen worden geleverd.

  Reactie door Jeroen — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.02 uur

 12. Verzoek aan Jan Marijnissen:

  S.v.p. deze politieke canon plaatsen in alle kranten van Nederland.
  Ook als ingelijste poster een week bij de bushaltes en stations door heel Nederland.

  Het heeft geen zin om het hier alleen en uitsluitend voor eigen ‘kerk’ te doen.
  Open de ogen van de Nederlandse bevolking, Jan! NU, ja NU SP!!!

  Reactie door Gloria — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.02 uur

 13. klasse; folderen die handel

  Reactie door ReneR — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.05 uur

 14. Deze canon moet eigenlijk op de verkiezingsborden geplakt worden. Veel mensen zijn zo druk met proberen te overleven dat men deze feiten niet eens meer helder ziet.
  Sterk punt, complimenten!!!

  Reactie door Irma — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.16 uur

 15. kunnen we 22/11 niet uitroepej als een nationale feestdag. ik heb er alle vertrouwen in. ik geloof de berekeningen en peilingen niet.

  Reactie door mcniel — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.17 uur

 16. Aangekomen Pool? Gezellig in je dacha?? :)
  En zie de politieke canon Balkenende.
  Wat een zootje heeft dit kabinet ervan gemaakt. Ze moesten maar eens een tijdje naar Siberie.
  Groeten aan de Oekraine en aan jou!

  Reactie door Gloria — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.21 uur

 17. Prima canon van de afgelopen jaren.

  Veel succes bij de verkiezingen!

  Reactie door Eric Hoekstra — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.23 uur

 18. svp deze canon als email zodat deze rondgestuurd kan worden aan alle bekenden.

  Reactie door ron — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.28 uur

 19. De column van de SP-Oosterhout voor de maand Oktober:

  18-10-2006 • De vaste lezers van deze site hebben gemerkt dat ik een poosje afwezig ben geweest. In de aanloop van de verkiezingen ben ik namelijk poliziek geworden. Hoge koorts, opgezette klieren en ijlend dat het een lieve lust was zag ik beelden van een trots grijnzende Balkenende die verkondigde dat hij zo trots was op wat deze regering had bereikt. Pardon? De tekorten zijn weggewerkt dankzij de veel te zware offers van mensen die het toch al niet konden missen. Waar de rijkeren van Nederland te maken kregen met allerlei leuke voordeeltjes kregen de armeren geen zuur maar zoutzuur voor hun kiezen!

  En wat te denken van Verdonk? In de race voor lijstrekker van de VVD moest ze een menselijker uitstraling krijgen. Zachtere make-up en met een grimas die voor vriendelijk glimlachen moest doorgaan sprak ze de menigte toe. Rutten is lijsttrekker en Verdonk heeft weer de vriendelijke uitstraling van een bedrijfscontainer. Ze laat een onschuldig jochie van 9 in de gevangenis zetten omdat diens moeder geen asiel krijgt, ze haalt ongeïnteresseerd haar schouders op over de Schiphol-brand en als we van al haar fouten kaartjes maakten zouden we een aardig potje kwartet kunnen spelen.

  “Heb jij voor mij uit de serie ‘asielzoekers’ ‘uitgezet naar verkeerd land’?” “Nee, die heb ik niet, maar heb jij voor mij dan uit de serie ‘vriendjespolitiek’ het kaartje ‘Partijgenoot krijgt ondanks leugens wél de NL nationaliteit’ ?”
  Ziet u het voor zich? Ik wel… en ik rolde gutsend van het zweet heen en weer over mijn kussen.

  Na een lange periode waarin de financieel zwakkeren in een ijzeren wurggreep zijn gehouden buitelen de bewindslieden nu over elkaar heen om diezelfde groep gouden beloften te doen. Het kan niet op! Uiteraard zijn ze geen van allen van plan die beloften te houden. Voor een aantal partijen zijn de mensen met de lagere inkomens het melkvee voor de rijkeren. Maar deze melkkoetjes mogen wél stemmen, dus moeten er even flink met stroop gesmeerd worden.

  Inmiddels ben ik weer opgeknapt. We hebben nog een ruime maand waarin we steeds vaker zullen worden geconfronteerd met verkiezingsposters van grijnzende politici, leugens en gouden ballonnetjes. Gelukkig heb ik inmiddels een flink legertje antistoffen aangemaakt. De vechtlust bruist weer door mijn aderen. Ik hoop dat er eindelijk helderheid komt na de transparantie van dikke erwtensoep, dat er na deze heerschappij eindelijk een maatschappij komt. Eigenlijk heb ik maar twee woorden om deze column af te sluiten:
  NU SP!

  Reactie door Monique — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.30 uur

 20. Het hele canon vind ik tamelijk tendentieus.
  Oorzaak en gevolg veelal op de hete plaat gegooid die men zelf heeft helpen verhitten.
  Soms ook meer grepelogie naar eenregelheid.
  Complexe materie dus vereenvoudigd tot een vorm van politieke abstractie die geen recht doet aan de feiten.
  Als kritiek steeds leidde tot oplossing waren we allemaal gelukkig in Nederland, nee op de hele wereld.
  Met deze opsomming schiet de SP zich zelf ook een beetje in eigen voet.

  Dan wil liever refereren naar een boek van Jan;

  Wat dan (echt) Jan?

  Reactie door Eerst nadenken — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.36 uur

 21. Als we na 22 november wéér Balkenende krijgen, dan ga ik in hongerstaking, steek ik mezelf in de fik, spring ik van een brug af en hang ik mezelf op aan een boom. Dus Balkie; wees christelijk en spaar mij, dwz GEWOON NIET TERUGKOMEN!!!!

  Reactie door Pascal Obma — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.53 uur

 22. alleen al die $%$# %^&^% eigewijze plof lippen en ik hoef het niet eens te lezen,
  #$%^&%^$, fatsoenlijk vertaald,gatver.

  Reactie door ad — donderdag 19 oktober 2006 @ 21.57 uur

 23. “Balkenende vind dat Europa het voortouw moet nemen in onderzoek naar milieuvriendelijke technologie” aldus teletext.
  Eerst schrapt ie alle mogelijke subsidieregelingen mbt milieuvriendelijke investeringen, maar het is zeker verkiezingstijd?
  NIE WIEDER BALKENENDE!!!!

  Reactie door Hans — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.00 uur

 24. Merkwaardig, dat Verdonk zich zo druk maakt om die opmerking van Tineke Huizenga (CU). Zijzelf, haar partij en coalitiegenoten bedienen zichzelf ook nogal eens van suggestieve, manipulatieve, stigmatiserende – in zijn algemeenheid: onheuse – middelen om de publieke opinie in hun voordeel te beïnvloeden.

  Je zou daar iets van “pot en ketel” in kunnen herkennen, maar het kan ook een kwestie zijn van je druk maken om de splinter in het oog van de ander, maar de balk in je eigen oog niet zien. Of misschien is dat eigenlijk allebei ook wel hetzelfde, maar in een ander jasje.

  Volgens TeleTekst vindt min. Verdonk het bovendien ergerlijk, dat het in Netwerk wordt gebracht en niet in de Kamer. I.p.v. “bovendien” zou “met name” haar ergernis volgens mij wat nauwkeuriger kwalificeren. Als iets via zo’n algemeen medium als de TV de lucht in wordt geslingerd, heb je er immers aanzienlijk veel minder controle op om je te verdedigen. Tegen de tijd, dat ze iets heeft verzonnen (beter: heeft laten verzinnen, want zelf is ze niet zo slim) is de publieke opinie reeds te diep geworteld…

  Ook hier zou ze zichzelf een spiegel voor kunnen houden (nóg weer een ander jasje), want het medium TV is in haar kringen ook reeds lang ontdekt als een probaat middel om via list en bedrog voordeel te behalen. Lekker van alles kunnen zeggen, maar het debat schuwen. Daarin vinden Verdonk en Balkenende elkaar, nietwaar? Dat is een feit.

  Of zou ze zich – zonder dat wij het weten – ook zo druk maken, als haar tegenstanders zo “onheus” werden behandeld? Persoonlijk ken ik daar geen voorbeelden van, dus heb ik de indruk, dat ze met boter op haar hoofd loopt.

  Iemand als Verdonk moet het niet hebben morele argumenten of verontwaardiging. Dat komt net zo ongeloofwaardig over als dat masker met die grijns van Balkenende (of Zalm). Onbewuste signalen kun je toch niet verbergen. Maar goed, als ze in de waan verkeren van wel, hebben ze mijn zegen.

  Eigenlijk gaat deze bijdrage dus over het wat ongrijpbare punt van hun falen op het gebied van hun normen en waarden, die zo zo hoog in het vaandel zeggen te hebben. Maar daar is ook niet veel van terecht gekomen.

  Reactie door Wilbert — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.13 uur

 25. @17,
  Het is natuurlijk ook zo, dat een kritisch geluid, in dit geval van u, een poging tot scoren is. Als je eerst nadenkt zult u begrijpen dat vele middelen geoorloofd zijn om de Nederlandse bevolking er weer bovenop te helpen. Deze canon geeft exact de punten weer waarom het afgelopen moet zijn met Balkenende.

  @20 Hans, is mij vandaag ook opgevallen.

  Reactie door Bertje — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.22 uur

 26. Deze had ik er graag bij gezien:
  September 2006
  Nagenoeg de gehele oppositie heeft zich afgemeld voor de Balkenende show op prinsjesdag. Omdat er voor het eerst sind mensenheugenis geen stukken aan de GEKOZEN volksvertegenwoordigers zijn verstrekt acht de oppositie het ongepast mee te werken aan dit stukje folklore in onze parlementaire democratie.

  Reactie door twijfelaar — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.22 uur

 27. Ongelofelijk knap toch? als je dit allemaal lees en dan het CDA steeds hoger in de peiling, dan zal het volk er toch wat in zien.

  ps ALS die peilingen kloppen hoor, daar heb ik toch ook vraagtekens bij

  Reactie door carla — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.25 uur

 28. Belangrijker dan de volledigheid van deze “stemwijzer” is de les die wij hieruit moeten trekken.

  Als kiezer willen wij graag weten waarheen het schip van staat op weg is.
  Je zou kunnen kijken in welke richting de kapitein wijst.
  Dat lijkt me niet verstandig.

  Je zou kunnen kijken naar de huidige koers.
  Ook dat is niet verstandig als het schip net bezig is een klip (de kiezer…) te ontwijken.

  Neen, de enige goede indicator is waar het schip vandaan komt. Daaruit kun je de bedoeling van de stuurlui afleiden.

  Reactie door Hermie Kreeft — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.30 uur

 29. Prachtige smoes de werkloosheid stijgt, dat komt zegt de Geus dat het zo goed gaat en daarom meer mensen willen werken.
  Dat zou dus beteken als de werkloosheid daalt dat het slecht gaat en niemand wil werken.
  Ik vraag tegenwoordig aan mijn vrouw voor het slapen gaan of ze even in mijn billen wil knijpen, zodat ik elke dag van overtuigd wordt dat ik bij mijn positieven was die dag.

  Reactie door Jofel — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.40 uur

 30. @25-Hermie Kreeft: Huh?

  Reactie door Monique — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.41 uur

 31. @10

  Beter had ik het niet kunnen stellen: onze nederlandse parlementaire democratie is *geen* democratie. Jammer, dat veel mensen zich nog steeds de illusie voorhouden dat door te stemmen men hieraan iets kan veranderen.

  SP is de enige partij die bij mij enigzins nog betrouwbaar en nuchter overkomt.

  Over Balkenende. Einde van de middag een fractie van een interview met Balkenende gezien. De vraag: Is het CDA nog sociaal? Waarop Balkenende in diepe overpeinzing de journalist aanstaart en met een antwoord terugkomt in de trend van: Wat is sociaal?

  Hoe kunnen mensen deze man nog steunen Lopen er zoveel pyama mensen rond??

  Reactie door Laurent — donderdag 19 oktober 2006 @ 22.45 uur

 32. @Hermie Kreeft — donderdag 19 oktober 2006, 22.30

  Ik had je metafoor op het weblog van Anja al eens gelezen en ben blij, dat ik nu alsnog de gelegenheid heb om je erover te becomplimenteren. Een duidelijker, aansprekend beeld dan dit kan ik me maar moeilijk voorstellen.

  Het “huh?” van Monique verbaast me dan ook wel wat. Vooropgesteld, dat dat dezelfde Monique is als die hier wel vaker voorbijkomt, is verbazing zelfs nog zwak uitgedrukt.

  Reactie door Wilbert — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.08 uur

 33. @23 twijfelaar

  Ja, dat zou nou een hele goede oppositionele stunt geweest zijn!
  Ik zou zelfs zeggen: zoiets verdient het volk.

  Reactie door Gloria — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.08 uur

 34. 12 gloria

  Goed idee om de mensen wakker te schudden.
  Ze hebben een drukkerij in rotterdam.

  Laten we dat kwartje van Kok ook niet vergeten.

  Nog steeds dat gedoogbeleid,wat criminelen in de hand werkt.
  Legaliseren en de criminaliteit gaat omlaag.
  De criminelen verdienen minder.

  Reactie door sander — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.16 uur

 35. @27 Laurent

  Balkenende weet dus écht niet wat sociaal zijn betekent. En dit voor iemand die zich er op voorstaat Christen te zijn.
  Hij loopt m.i. niet in pyjama. Hij loopt náákt rond! En geen van de lieden van de media durft naar analogie van het sprookje ‘de nieuwe kleren van de keizer’ hem te ontmaskeren.
  Ik bemerk dat de politiek volgen me steeds meer gaat tegenstaan. Bijna dagelijks wordt je geconfronteerd met drogredeneringen, halve waarheden en aperte leugens.
  En steeds komen ze er mee weg!
  Toen Jan Marijnissen tijdens de algemene beschouwingen de noodkreet van velen in dit land terecht en ondubbelzinnig verwoordde, was er niemand die de confrontatie met hem aandurfde. Waarom niet?! Omdat de waarheid niet valt te weerleggen!
  JP, de charlatan die zich tijdens de algemene beschouwingen verschool achter het premierschap maar tijdens Prinsjesdag er geen moeite mee had om als lijsttrekker de Balkenende show op te voeren. Feiten niet wilde lezen vanwege ’de vervelend kleine lettertjes’. Niet opnieuw een debat wilde voeren over de werkelijke reden van de gang naar Afghanistan.
  Verdomme! De volksvertegenwoordiging, het volk heeft toch recht op ter zake doende antwoorden!
  Hopelijk worden we na 22 november eindelijk verlost van deze marionet van het kapitaal!
  Hopelijk zal het volk terwijl de media verblind lijkt wel de ogen open gaan!

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.18 uur

 36. Wat wordt er gesubsidieerd?
  Bijna alle activiteiten van een politieke partij vallen onder subsidiabele activiteiten, bijvoorbeeld politiekwetenschappelijke activiteiten, politieke vormings-en scholingsactiviteiten, informatievoorziening aan leden, en het onderhouden van contacten met zusterpartijen in het buitenland. Met de laatste wijzing van de wet is het ook toegestaan om de subsidie te gebruiken voor activiteiten in het kader van de verkiezingscampagne. Voorheen was dit niet het geval.

  Het subsidiëringssysteem voorkomt dat de staat zich ook inhoudelijk met de politiek partijen bemoeit. Er wordt alleen gekeken of de activiteit onder de subsidie valt en niet of de activiteit inhoudelijk ook gewenst is. De politiek partijen mogen hun subsidies zeer vrij besteden. Het moet voor de overheid te controleren zijn dat de subsidie ook echt naar subsidiabele activiteiten is gegaan.

  Reactie door sander — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.29 uur

 37. 35 wattenstaafie

  Sterk betoog weer.
  Ik hoop dat de SP wat beter gehoord kan worden in de Media of bij de burger in huis/werk/straat.

  Eerlijk gezegd hoor ik bijvoorbeeld niks in amersfoort.
  geen posters,geen nieuws over jullie standpunten in de krant.
  Noppes,nakko,niente.

  Reactie door sander — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.45 uur

 38. ik mis het satiredebat, maar ik vind het initiatief prima. Nu nog de verklaring voor #10 op de stemwijzer (privacy vs terroristenbestrijding)…

  Reactie door Jory — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.50 uur

 39. He, he
  Eindelijk een soort van politieke bijsluiter!
  Nu nog de waarschuwingen in de trant van:
  als u cda stemt dan stemt u voor/tegen…..

  Reactie door Barend LSZST — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.50 uur

 40. He, he
  EINDELIJK een soort van politieke bijsluiter waar ik al jaren voor pleit!
  Nu nog de waarschuwingen in de trant van:
  als u cda stemt dan stemt u voor/tegen…..

  Reactie door Barend LSZST — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.51 uur

 41. ps wattenstaafie

  hoe maak je een eigen web log met je naam.

  Reactie door sander — donderdag 19 oktober 2006 @ 23.59 uur

 42. @20 Eerst nadenken

  het boek heet hoe dan jan?
  eerst nadenken….
  of eerst lezen dat boek,voordat u met commentaar komt?

  Reactie door iew — vrijdag 20 oktober 2006 @ 0.22 uur

 43. @35 Wattenstaafie,
  Jouw bijdrage verwoordt precies dezelfde ergernis die ik ook t.a.v. deze “premier” heb! Je kan JP van alles verwijten, hij heeft geen uitstraling, hij mist het benodigde leiderschap, hij heeft geen “zicht” op wat er in de maatschappij leeft, hij is saai, hij is niet christelijk en niet sociaal (tja, wat is sociaal volgens hem, komt zelf ook niet verder met die vraag..) maar boven alles verheven….Die man heeft nooit ergens een antwoord op!! Ook tijdens het “gesprek met de MP” (volg ik allang niet meer) geeft hij op geen enkele vraag ooit een concreet antwoord! Je kan het rechtstreeks vragen, je kan het linksom vragen, nogges rechtsom, je kan het voor de 4e of de 5e keer vragen..Het heeft gewoon geen zin..Deze meneer WENST gewoon geen antwoorden te geven op vragen die erom schreeuwen om beantwoord te worden! Ik snap werkelijk niet waarom een journalist nog zin heeft in een “gesprek” met JP…Volgens mij heeft hij alleen geleerd om elke vraag te ontwijken en te beginnen met “Als het gaat om…..” en dan wordt vervolgens het bekende vooraf opgenomen cassettebandje weer afgedraaid! Vraag het daarna nog minstens drie keer, maar dan is de band weer teruggespoeld en wordt elke keer gewoon weer opnieuw aangezet..Deze man heeft het volk gewoon niks te vertellen en vindt dat zelf blijkbaar ook niet nodig..Daarin kan ik alleen maar pure minachting zien en daarmee is hij meteen het “gezicht” van dit hele kabinet!!

  Reactie door Ton — vrijdag 20 oktober 2006 @ 0.50 uur

 44. @28 Hermie Kreeft,
  Je zegt het met een schitterende metafoor, maar deze komt volgens mij wel ongeveer op hetzelfde neer als wat ik onder 8 al geplaatst had..Die stemwijzer doe ik niet aan mee omdat het uitgangspunt niet deugt! Niet kijken naar nu of de toekomst, maar partijen beoordelen op datgene waar ze principieel voor staan en in het verleden hebben laten zien! Dat lijkt mij de enige betrouwbare stemwijzer!

  Reactie door Ton — vrijdag 20 oktober 2006 @ 1.09 uur

 45. Tja, ik kan niet begrijpen hoe mensen iedere keer opnieuw er in trappen, in die gladde praatjes van lieden als Balkenende, Verhagen en Rutte.

  Ik vrees dat het toch de media zijn, die nu geheel in handen zijn van de neoconservatieven. Eindeloze herhalingen en technieken waar Goebbels nog wat van zou kunnen leren.
  Oei, nou wordt Rita misschien weer boos…

  Reactie door Hermie Kreeft — vrijdag 20 oktober 2006 @ 1.46 uur

 46. Voor het eerst in een jaar zijn de werkloosheidscijfers weer opgelopen, meldt het CBS. In de periode Juli-September waren er gemiddeld 407.000 werklozen en dat zijn er 14.000 meer dan over de maanden Juni-Augustus. Het bureau zegt wel verrast te zijn over de ontwikkeling, maar wil nog niet spreken van een trendbreuk. De werkloosheid daalde in een jaar met 70.000 personen. In de periode Juli-September was 5,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, tegen 6,4 procent een jaar eerder.

  De huidige stijging wijst er volgens het CBS op dat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt omdat het economisch zo goed gaat…

  Dit bericht is niet verzonnen. Vandaag kon u het zo van teletekst afplukken en reflecteert op briljante wijze hoe uw overheid (CBS) de verstandelijke vermogens van haar burgerij inschat. Hilarisch. Een dijenkletser waar Andre van Duyn’s tekstschrijver stevig jaloers op zal zijn.

  “Stijgt de werkloosheid komt dat omdat het economisch zo goed gaat…”

  Dus als het aantal werklozen weer eens een keertje gaat dalen komt dat omdat het economisch weer slechter gaat? Ik zal het onthouden…

  Tja, dat geeft de burger in elk geval wel weer een stuk extra vertrouwen in haar overheid!

  Reactie door Jeroen — vrijdag 20 oktober 2006 @ 2.11 uur

 47. @35 Wattenstaafie

  Ja, goed stuk!
  Wat verlang ik naar de tijd dat politici onder zwaar vuur werden genomen door de journalisten. Een op een vraaggesprekken met zeer kritische ondertoon.
  De ‘loverboys’ Pauw en Witteman zijn pleasers geworden en wat blijft over? Nova?? Nou een blamage de laatste tijd!
  Het journaal? Armzalig!
  WAT IS ER AAN DE HAND? Is er geen lef meer? Zijn het allemaal angsthazen geworden? Heeft rechts alles in klauwtjes? Of is ons volk grotendeels verrechtst?
  Ik word niet goed van dit lauwe, tamme gedrag. Ik geef toe dat Jan Marijnissen hele goede emotionele betogen houdt, maar waar blijft de rest? Ik zie niemand meer ECHT protesteren of desnoods flinke deining veroorzaken in de Tweede Kamer. Het lijkt wel of iedereen bang voor elkaar is geworden en stiekempjes de verkiezingen afwacht…
  Maar als niets opvalt, wat zal het volk zich dan nog druk maken? De meesten gaan niet diep op de politiek in en kijken even naar het journaal. Niets gebeurd, dus op naar brood en spelen!
  De rijken en hun kapitaal hebben echt de macht genomen! Het is nu de vraag of de meerderheid van het volk genoeg afgeknepen is?
  Wie weet gebeurt er nog een politiek wonder en wordt het volk alsnog wakker geschud.
  Treurig… het CDA krimpt maar niet! Een teken aan de christelijke wand. Wanstaltig!

  Reactie door Gloria — vrijdag 20 oktober 2006 @ 2.43 uur

 48. @ Hermie
  Met jou eens bijna niemand weet dit soort grappen of is het vergeten. Nog ééntje dan: Nova, drie weken geleden, Rutte en Bos in discussie. Rutte flikt het om de term “thuisziters” te gebruiken, Bos reageert niet. Vanaf dat moment heeft de Geus zijn zin; het is blijkbaar legaal geworden om uitkering’s gerechtigen voortaan uitkering’s-trekkers,zij die langs de lijn staan, thuiszitters, a-socialen te noemen. Parasieten zou ook kunnen. Zo wordt er dus politiek bedreven: neem een zwakke groep uit de samenleving, maak die ten gunste van jezelf tot rotte plek in de samenleving en je kunt straffeloos wao’rs, asielzoekers etc. tewerkstellen of afvoeren, en dan ben je nog een held ook. Mijn bloed kookt. Dit demagogische principe is in de geschiedenis al eens gebruikt en volgens mij hadden we “dat nooit meer” afgesproken. Maar ja afspraken gemaakt in het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst toch, Aart Jan?
  Trouwens,Hermie, is dat vaartuig wat in je metafoor gebruikt in verband te brengen met een zeker schip wat vanuit hier naar Afrika een zooitje gif …… jep, die toch?
  En Rita boos? Kannie,want woede is een emotie, een uiting van gevoelsleven.
  Eéntje nog over m’n vriend: juli 2004,deGeus dwingt door dreigen met aftreden de herbeoordeling wao-rs erdoor tijdens spoeddebat; start in oktober en begint daarna pas met een opdracht voor het maken van protocollen voor verzekeringsartsen. In mei 2005 zijn er al 2 klaar:hartinfarct en lage rugpijn. ( http://www.nvvg.nl) Fijn geregeld, Geus, maar ja, zo’n 66 jaar geleden keken ze ook al naar wat je nog wel zou kunnen en niet naar wat je niet meer kon,voor je te werk….whoops, stom van me. Jan kreeg ook al op z’n… met zo’n soort geschiedkundige vergelijking dus…

  Reactie door Fridtjof — vrijdag 20 oktober 2006 @ 6.29 uur

 49. @9 Rutger, ik ben het met je eens dat de media aandacht bijna uitsluitend de regerende partijen dient. Er lopen geheid draadjes vanuit de politiek naar de omroepen. Het is zelfs zo dat bij de commerciële een iets evenwichtigere verhouding is tussen zeg maar oppositie en de rest. Witteman is duidelijk van koers veranderd. Af en toe een scherp vraagje met een fijn glimlachje om de schijn van partijdigheid te verhullen. Het journaal bakt ze wat dat betreft ook bruin. Het lijkt wel een staatsomroep geworden. Forza Berlusconi en soortgelijke!

  Reactie door Bertje — vrijdag 20 oktober 2006 @ 6.47 uur

 50. @45 .
  We leven momenteel op een kantelpunt of keerpunt in de geschiedenis. Het is er op of er onder. Ik zie ook steeds meer vergelijking met de vooroorlogse periode in Duitsland.
  Dit gaat niet vanzelf over !!!

  Reactie door Bertje — vrijdag 20 oktober 2006 @ 6.56 uur

 51. Ik hoorde het ook al bij BBC nieuws dat Blair and the dutch pm samen pleiten voor maatregelen t.b.v. het klimaat zoals technologie voor windmolens.
  Wat een gotspe, nog geen dag geleden zagen we op TV dat iemand zijn windmolen niet kon plaatsen omdat de mer was afgeschaft.
  Al zijn investeringen voor niets.
  Van Geel zegt inderdaad m.b.t. Borssele ik kan helaas niet anders en wil er vervolgens een kerncentrale bij en komt met een 20 jaar oude afsprak.
  Op voorspraak (motie) van het CDA die in achterkamertjes andere partijen even gepolst zal hebben) wordt de JSF er even doorheengedrukt.
  De stijging van de werkeloosheid die tijdens de kabinetten Balkenende fors is, is wederom toegenomen en niet omdat meer mensen zich melden voor een baan, dat is een interpretatie geen feit.
  Ook in de UK is de werkeloosheid sinds grenzen-open-politiek fors toegenomen en neemt dit jaar wederom fors toe, hoogste in 6 jaar 5,5% (dacht dat Balkenende zei dat anderen het slechter deden?)
  Het is dus conjunctureel.
  Er is niet één 45 plusser meer aan het werk gekomen en ook het allochtonenbeleid op dit gebied heeft gefaald.
  Toch is de task-force jeugdwerkeloosheid geslaagd (?) en stoppen ze daarmee. Hebben ze daarmee wat autochtonen aan het werk gekregen en hadden ze er toen geen zin meer in daar geld in te stoppen of werd het te moeilijk en proberen ze dat zo te verhullen.
  Ik mis de miskleunen in het onderwijs. Er is niets geinvesteerd integendeel bezuinigingen en investeringen zijn totaal wegstreepbaar wat D66 ook beweert en de kosten voor scholen hoog opgelopen waar geen vergoeding voor komt zoals bijvoorbeeld onderhoud gebouween en fors gestegen energierekeningen.

  En in het CDA verkiezingsprogramma wordt wederom niet getornd aan de exorbitante vergoedingen aan de top van de semie-publieke sector, ze hebben nog steeds vertrouwen in? Laat me niet lachen ze staan er gewoon helemaal achter.

  En het optrekken met Blair ook daar in de UK is een onderzoek geweest en zijn grote misstanden (dezelfde orde als hier) gecontateerd door de inspectie in de verzorgingshuizen en in de gezondheidszorg in het algemeen.
  Ook daar loopt men te hoop tegen marktwerking in de postsector omdat steeds meer gebieden niet meer bediend worden omdat ze niet ‘rendabel’zijn.

  En de mensenrechten? De privacy?
  En nu heeft Bush weer een document getekend met de woorden.

  “Freedom of action in space is as important to the US as air-power and sea power.”
  The document rejects any proposals to ban space weapens.

  Wat doen we eraan hoe ver kun je zinken? En achter deze ‘gek’loopt Balkenende aan!!!!!

  En nog even, ondanks de zogenaamde tegemoetkoming door de levensloopregeling ook te mogen gebruiken voor vroegpensioen blijkt dat maar weinig werknemers het geld hebben om daaraan te betalen dus is het ordinaire devaluatie.
  Bovendien blijkt dat vrouwen een groot nadeel ondervinden door zorgverloven.
  Het stelt niets voor want wij hebben recht om verlof te sparen maar niet het recht om het op te nemen. In Belgie is dat anders daar zijn ze niet afhankelijk van onderhandelingen met de werkgever. Daar is het recht een recht en geen halfbakken maatregel. Een mevrouw Roman promoveert hierop.

  Reactie door Henny — vrijdag 20 oktober 2006 @ 7.16 uur

 52. Dankzij dit kabinet is er eindelijk sprake van een financieringsoverschot (meeer inkomsten dan uitgavenb). Dat betekent minder geld hoeven te lenen, kunnen aflossen en als gevolg daarvan minder rente betalen. Dat uitgespaarde geld kan gebruikt worden voor twee zaken (leuke dingen doen (en toekomnstige kabinetten opzadelen met het AOW-probleem) of nu extra geld stoppen in het AOW-fonds om op termijn niet voor nog hogere uitgaven te zitten. Ik ben blij met dit kabinet en het grotendeels eens met het gevoerde beleid. Ik hoop dat dit beleid nog minimaal 4 jaar wordt voortgezet.

  Reactie door Geert — vrijdag 20 oktober 2006 @ 7.48 uur

 53. @41 Sander

  Hier kun je gratis een eigen weblog maken:

  http://www.web-log.nl/

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 20 oktober 2006 @ 8.06 uur

 54. Goeden morgen vrienden SP.

  Ik heb nog enige aanvullingen:

  Het gezin, en Balkenende….

  En het Normen en Waarde van JP.

  Van het CDA moeten we weer 40 uur gaan werken. om de rijken nog rijker te maken, want die werken allang geen 40 uur!
  Minder tijd voor het gezin.
  Ze zeggen dat de kinderbijslag verhoogt moet worden, maar….
  schaffen tegelijk de belastingaftrek af van moeder die voor de kinderen zorgt! En dat is nou juist vele malen hoger dan de kinderbijslag!

  Maak mij niets wijs Jan Peter Balkenende jouw norm ligt bij de RIJKEN, niet bij de armen.

  Daarom voor ieder die kan nadenken;
  Je stem aan de SP schenken!

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 20 oktober 2006 @ 8.34 uur

 55. Bedankt Wattenstaafie @49, weer wat geleerd!

  Nog een goede morgen Amice!

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 20 oktober 2006 @ 8.40 uur

 56. lekker kort!!!!moet iedereen lezen.uit brengen als folder! jo

  Reactie door jo — vrijdag 20 oktober 2006 @ 9.06 uur

 57. S tatement P olitical !
  De stellingen aan de wand van de SP voelen
  de kiezers aan de tand om te testen hoe lang
  of kort zij van memorie zijn.
  Slechts 2 (te verbeteren)minitaalfoutjes en
  wat op groot publiek gerichte aanvullingen
  en de opsomming kan keurig in de NS krantjes
  Metro en Spits en als advertentie in wat
  streek- of dagbladen, nog beknopter en genu-
  anceerder en het is voor allerhande kiezers
  volstrekt herkenbaar én invoelbaar.
  Met de SP ben je er in ieder geval zeker van
  dat het ‘ergens over gaat’, ‘ergens naar toe
  werkt in een gestaag tempo’, en nérgens án-
  ders ben ik het op die manier tegengekomen.
  Het geduldig werken aan twee kanten binnen
  onze samenleving, maar vooral zich zeer dege
  lijk bekommerend om de zwaksten in de samen-
  leving, de laagst uitgekeerden en de laagst
  betaalden voor héél hard werken !
  Eleven twentytwo, zal nagenoeg eenzelfde
  spanningsveld gaan opleveren dié dag en avond! Zorg NU is een betrouwbare ‘telling’!

  Reactie door Madelief — vrijdag 20 oktober 2006 @ 9.19 uur

 58. Beste Webmaster

  kunt u er een image van maken en em online voor ons zetten? zodat we het makkelijk kunnen uitprinten?
  dan maak ik mn eigen flyers wel en ga flyeren!!!

  Reactie door iew — vrijdag 20 oktober 2006 @ 10.37 uur

 59. januari 2006.
  Het zorgstelsel wordt ingevoerd.
  Vele gepensioneerden gaan 5% of meer in nettoinkomen achteruit.
  Tegelijk keren grote bedrijven extra dividend uit.
  Dit terwijl vele gepensioneerden al in inkomen waren achtergebleven.
  Dit alles zonder effectief de te grote
  inkomstenverschillen aan te pakken.

  Henri

  Reactie door henri — vrijdag 20 oktober 2006 @ 10.39 uur

 60. 53 wattenstaafie

  Bedankt.

  Reactie door sander — vrijdag 20 oktober 2006 @ 10.40 uur

 61. Dit is een prachtinleiding bij de stemwijzer!

  Reactie door H. Jasper — vrijdag 20 oktober 2006 @ 11.03 uur

 62. God is met ons !

  Reactie door Fred — vrijdag 20 oktober 2006 @ 11.35 uur

 63. [...] Het geschiedeniscanon geeft aan wat we kennelijk moeten weten van de Nederlandse geschiedenis. Limburg (en bijv. het Mijnverleden, de Nederlandse motor van de opbouw in de 20e eeuw) komt er überhaupt niet op voor.Nu een politiek canon van wat je moet weten van de kabinetten Balkenende:Klik op het plaatje. [...]

  Pingback door Weblog SP afdeling Heerlen :: Politiek canon Balkenende — vrijdag 20 oktober 2006 @ 11.45 uur

 64. Mooi gemaakt. Hoop dat de mensen die zich nu, door het “zogenaamde zoet” van dit kabinet later meesleuren, dit ook onder ogen krijgen voor 22 november.

  Reactie door jan — vrijdag 20 oktober 2006 @ 11.48 uur

 65. Ja, DIT zou de verkiezingsposter van de SP moeten zijn.
  De tomaat logo is leuk, maar vertelt niet genoeg.
  Deze canon “says it all!”

  Voor alle kiezers met geheugenverlies…

  Reactie door Anja — vrijdag 20 oktober 2006 @ 12.02 uur

 66. het blijft maar klungelen van die Balkenelende met zijn haar : kan hij het beter niet geheel afscheren ?

  Reactie door Fred — vrijdag 20 oktober 2006 @ 12.15 uur

 67. Naast dit historisch overzicht moet je eigenlijk ook het financiele overzicht zetten.Iedereen kan dit voor zich uitrekenen en zal schrikken als ze de €3000,-naderen.Afschaffen premiespaarloon,halveren spaarloonregeling,verhogen van premie AWBZ,WW, het nieuwe zorgstelsel met een premie stijging van 350%,het verhogen van het belasting tarief tot modaal naar 40,5%
  uitkleden van het geneesmiddelvergoedingssysteem,etc,etc
  EN dit alle maal gefaseerd ingevoerd zodat het niet zo opvalt.

  Tevens dient men het toekomst plaatje erbij te zetten wat er gebeurt als dit beleid door gaat.
  Armoede,verdeeldheid,.. Jongeren zonder werk in een JEUGDKEURKORPS( jugendwehr),met ‘zijn allen afgeven op alles wat anders is.Want normen en waarden zijn afhankelijk van verschuivende grenzen en tollerantie.

  Reactie door Tom — vrijdag 20 oktober 2006 @ 12.19 uur

 68. kabinet balkenende 1,2 en 3 hebben alles gesloopt in plaats van alles weer opgebouwd. dit kost gewoon geld. en dan nu durven ze te zeggen, nu de economie iets beter gaat, dat de burgers dat aan hen te danken heeft, terwijl dat niet zo is. ze blijven de mensen een rad voor ogen draaien. wanneer houdt dat nou eens op?

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 20 oktober 2006 @ 13.05 uur

 69. 52. Dat overschot is een farce, er is duidelijk gebruik genaakt van het fonds voor de aardgasbaten dat op andere plekken terechtgekomen is dan de bedoeling was.
  Er is zeer creatief gerekend.
  Bovendien de besparingen zijn niet structureel de helft daarvan is al uitgegeven voor de toekomst door de winstbelasting te verlagen.
  Indien ze dat niet gedaan hadden was de schatkist al structureel wat voller geweest.

  Bovendien m.b.t. de AOW die is allang gefiscaliseerd en dat gaat gewoon verder. Het wordt mensen niet duidelijk gemaakt hoe dat werkt maar eenieder zou kunnen weten dat wanneer je de premie verlaagt het restant opgebracht moet worden door de schatkist. De schatkist gaat hier dus meer geld aan uitgeven in de toekomst, structureel wel te verstaan, het CDA en de CU zijn hiervoor al zeggen ze het dus niet.
  Het oveschiot wat door het CPB niet als overschot gekenmerkt wordt is dus een eenmalig ‘kunstje’en het beleid niet structureel verlagend voor de schatkist.
  Het is herschikking op de korte termijn. Op de lange termijn is dit beleid desastreus.

  Reactie door Henny — vrijdag 20 oktober 2006 @ 13.07 uur

 70. Oktober 2006 EU dreigt subsidies aan Nederland stop te zetten ja zelfs terug te vorderen, omdat men geen goede administratie kan overleggen van de in 2000 tot 2006 ontvangen subsidies ter waarde van 900 miljoen Euro.

  Mogelijk een tegenvaller, waarmee een nieuw kabinet wordt geconfronteerd.

  Reactie door wimmes — vrijdag 20 oktober 2006 @ 13.18 uur

 71. Beste Henny/nummer 69, Als kabinetten voor Balkenende anders met de voorspoed waren omgegaan had Balkenende minder vervelende maatregelen moeten treffen. In de Bijbel staat in Genesis het verhaal van de 7 vette en de 7 magere jaren (sla dat er maar eens op na). Als er toen sprake zou zijn geweest van minder meer (en dat is geen wijsheid achteraf) dan zou een deel van de soms harde maatregelen niet nodig zijn geweest. Balkenende c.s. namen hun verantwoordelijkheid. Ik vind dat echter een zinloze discussie. Een ieder kan zijn/haar gelijk halen uit de geschiedenis. Hetzelfde geldt voor het al dan niet aantonen van het succes c.q. het falen van een bepaald kabintesbeleid. Jij/U vindt dat het kabinet het niet goed gedaan heeft. Ik ben een andere mening toegedaan. Ik ben (als ambtenaar) blij met het onder zijn leiding gevoerde beleid dat niet altijd gunstig voor mijn portemonnaie uitpakte. Ik hoop dat hij door de kiezer in staat gesteld wordt dit beleid tenminste nog 4 jaar voort te zetten. Op mijn stem kan hij rekenen.

  Reactie door Geert — vrijdag 20 oktober 2006 @ 14.30 uur

 72. @70 wimmes

  We betalen helemaal niks terug.
  (Tenminste, als een volgend kabinet maffiavrij zou zijn dan he)

  Reactie door Arie3D — vrijdag 20 oktober 2006 @ 15.12 uur

 73. @71 Geert

  En dat is wat jij uit de Bijbel weet te citeren?
  Ach ja, de meeste (C)DA christenen zijn niet verder gekomen dan het eerste hoofdstuk zo te merken. Korte spanningsboog? Liever je voor laten lezen tijdens de wekelijkse kerkgang? Je kent het wel… nog even een worp in de geldschaal en vullen die zakken voor de rest van de week!
  Ja Geert, in alle moeilijke tijden zijn meeheulende ambtenaren geweest. Zij zijn niet de trots van onze geschiedenis…
  Lees de Bijbel en vooral het Nieuwe Testament, Geert. Alles wat Jezus zegt, heeft niets met het beleid van Balkenende te
  maken. Eerder maakt hij voor de ‘ongelovigen’ Christus bespottelijk. Wie zal op voorbeeld van Balkenende nog christen willen worden? Het is dat ik al wat jaren met Christus optrek en weet waarover Hij Spreekt. Als je het programma van de SP leest, Geert, begrijp je direct waarom de schriftgeleerden en de farizeeen Hem niet konden volgen, maar juist zij die door deze 2 groepen uitgestoten werden. Zij wel!De ‘ongelovigen’… maar waren wel de eersten die Zijn Stem herkenden. De SP brengt in grote lijnen de Bijbel in praktijk!
  Dat mist het CDA. Dat mist Balkenende. Hij is een farizeeer en heult met de tollenaars. Het is een anti Christusbeleid en door Balkenende zijn de armen armer geworden! De allerarmsten hebben door hem geen leven meer. Nou, leer Jezus kennen!! Huichelaars noemde Hij ze: vooraan in de tempels en zo schijnheilig als de pest! En de pest is goed ziek!!
  Het is voor jouw eigen geweten om deze asociale lijn van Balkenende te blijven volgen. Je schaart je hierbij bij de massa die rechtstreeks tegen het Hart van God ingaan. Ik noem maar wat: Balkenende en de JFS, Bush aanhanger, oorlogvoeren in Irak en Afghanistan, het peperdure Zorgstelsel afgewenteld op de burger, leugens en bedrog en vriendjespolitiek i.v.m. Ayaan Hirshi Magan. Zij WEL en al die mensen die voor hetzelfde!! dit land zijn uitgemarteld NIET? De Schipholbrand… afgrijselijk en dit kabinet? Wast de handen in onschuld. Nog niet opgestapt! Verdonk? Een herinnering aan de kampbewaaksters!! Balkenende? Kruisigt Christus keer op keer via de Irakezen, de Afghanen, de vluchtelingen. Want God heeft ALLEN geschapen en niet alleen de christenen!!! Lees de Bijbel” “Wees goed voor de vreemdelingen, er kan een engel door je huis gaan.”
  Nou Geert, als je dit nog niet begrijpt dan hoor je bij een hele vervaarlijke categorie mensen. Voorbeeld op voorbeeld is gegeven om een ding zeker te weten: NOOIT MEER DIT KABINET. Een christen heeft ons land verlakt en dat niet alleen: het is Godsverlakkerij en in de eeuwen der eeuwen hebben de christenen de mammon gediend, de wapens gediend, zichzelf gediend.
  Jij leeft dus met oogkleppen op en pakt wat je uitkomt uit het Boek van God.
  Maar weet dit: jouw voorbeeld van de 7 vette jaren en de 7 magere jaren, wijzen verderop naar het voorbeeld wat Jezus gaf: DELEN. En ook al heb je nog maar 2 hemden (magere jaren) dan deel je ze.
  En dat is nu juist wat niet gebeurd. De vette jaren waren voor de rijken en de magere idem dito! Zij pakken/ten wat ze pakken konden. Hun magere jaren was een vetpot en de dood van vele armen.
  Maar goed dat hier ooit rekenschap van afgelegd moet worden. Dat heet: gerechtigheid!
  Succes Geert met je trouw naar Balkenende.
  Alleen dit betekent wel: ONTROUW AAN JEZUS CHRISTUS! Sla dat er maar eens op na.

  Reactie door Gloria — vrijdag 20 oktober 2006 @ 15.15 uur

 74. @73
  Moet zijn: JSF.

  Reactie door Gloria — vrijdag 20 oktober 2006 @ 15.29 uur

 75. Langzamerhand begin ik het CDA en Balkenende te begrijpen. Langzamerhand glijden ze af in de geschiedenis. Bij gewone mensen heet dat dementeren en dan sluit je ze op.
  Maar bij het CDA en de heer Balkenende gaat dat anders.

  Hij begon met een studie historie, en vervolgens verkondigde hij “onder moeders paraplu” . Het gezin als hoeksteen, tot duidelijk werd dat werkende moeders meestal ook niet thuis zijn. En dat past niet bij het programma “moeders wil is wet”.

  Derhalve werd niet zolang geleden het “VOC-model” uitgevonden.
  Nederland als leidend land in de wereld, de uitbater van de globe, ( net zoals de USA nu, waar hij bij het ontbijt slechts een zachtgekookt eitje krijgt.) met hemzelf als kapitein, uitgedost met laarzen, pofbroek, wambuis, sabel en flambard.
  Misschien kan dat herleven als we hem met de nieuwe Batavia, met sextant en één-oog-kijker en wat rauwe klanten de tour opnieuw zouden laten doen. Tot meerdere glorie van..???

  Helaas ging hij verder. Kort geleden publiceerde hij zijn brieven.
  In navolging van Paulus schreef hij aan geloofsgenoten ter vermaning, ter ondersteuning en ter opwekking.
  Echt Bijbels.

  Ben benieuwd wat de volgende stap is…
  Iemand een idee..????

  Reactie door Leftfoot — vrijdag 20 oktober 2006 @ 15.34 uur

 76. Nog een maand en dan zijn er verkiezingen.

  U stemt gezellig in een stemlokaal voor een stembord,waarvan niet duidelijk is op wie je gestemd heb.

  Nog even en het is weer CDA/VVD/CU/SGP.
  Daarom stemt de SGP of CU op die JSF.
  Zou je nee stemmen,dan kan je het vergeten om mee te regeren.
  Zo zit politiek inmekaar.

  Reactie door sander — vrijdag 20 oktober 2006 @ 15.38 uur

 77. Fantastisch!
  Ik zeg: “Uitprinten en ophangen, waar dan ook….als het maar even kan!”

  Reactie door Ramon — vrijdag 20 oktober 2006 @ 16.30 uur

 78. Schiet de hele CDA/Balkenbende maar naar Afghanistan.

  Reactie door Maan Arkenbosch — vrijdag 20 oktober 2006 @ 16.48 uur

 79. @ 52 Geert

  Dat hele AOW fonds is een staaltje boerenbedrog. Het geld uit dat fonds wordt namelijk belegt in …… staatsobligaties.

  Voor het geval je het bedrog niet doorziet:
  Als die staatsobligaties straks afgelost moeten worden, moet daar gewoon belasting voor worden geheven.

  Overigens is, ook op deze site, al talloze malen naar voren gebracht dat de vergrijzing van Nederland per saldo niet tot extra financiele lasten voor de staat gaat leiden.
  Over alle pensioenen die dan uitgekeerd gaan worden zal dan immers inkomstenbelasting worden ontvangen, daar waar de nu betaalde pensioenpremies juist voor een verlies aan belastinginkomsten zorgen.

  Waaom vind je het trouwens zo’n goed idee dat de overheid niet leent? Vanwege de rente die ze over haar schuld moet betalen zeker? Voortaan dan ook maar bedrijven verbieden om geld telenen? Gezinnen alleen nog maar toe staan tegen contante betaling een huis te kopen? En spaarder? Die mogen hun geld dan voortaan zeker in een ouwe sok bewaren?

  Reactie door Ed Sorrento — vrijdag 20 oktober 2006 @ 17.18 uur

 80. Mooi gedaan, maar er staan wel wat spel- en grammaticafoutjes in. Haal die er nog even uit voordat je de lijst aan een breder publiek presenteert. (Bijvoorbeeld: “ondersteunt door talloze maatschappelijke protesten” => ondersteund, “plannen die … zal vergroten” => zullen vergroten.) Laat er dus nog even iemand naar kijken! Verder vind ik het een leuke canon met grappige plaatjes.

  Reactie door Eric — vrijdag 20 oktober 2006 @ 17.38 uur

 81. hm, ik had gedacht dat mijn ontstoken voet er ook wel op zou staan.

  Reactie door jan peter — vrijdag 20 oktober 2006 @ 17.59 uur

 82. gloria is godsdienstwaanzinnig.

  Reactie door beelzebub — vrijdag 20 oktober 2006 @ 18.01 uur

 83. @71 Geert,
  Heb jij het als ambtenaar dan zo slecht? Verplaats je eens in de echte minima, dan weet je hoe dat voelt..Verplaats je eens in die WAO’er die dankzij De Geus de helft van zijn inkomen kwijt is..Verplaats je eens in die mensen die met het schaamrood op de kaken bij de voedselbank moeten aankloppen..Of die oudjes met AOW en te weinig aanvullend pensioen, die wel hard gewerkt hebben om jouw bedje te spreiden..Ik ben ook ambtenaar, maar ik krijg naar deze mensen toe een gevoel van plaatsvervangende schaamte, jij niet blijkbaar? Nee, je verschuilt je achter dat kleine rotbeetje dat jij er “minder op vooruit” bent gegaan!!

  Reactie door Ton — vrijdag 20 oktober 2006 @ 20.31 uur

 84. Bij Balkenende gaat het niet om gezond verstand, alleen om financieel belang.
  Dat verklaart waarom deze heer alles kan uitkramen.
  Ik moet even denken aan iets wat ik destijds ooit hoorde over het communistische regime in Rusland. Die lui waren heel fel op de oppositie. Je kon bijna niets zeggen.
  Hier kun je alles zeggen. Het gaat hier dus niet om het woord maar om het geld.
  JP is daar dacht ik een uitgesproken voorbeeld van. Belangdenken maakt ons land kapot. Maar wat maakt het uit? De elite vaart er wel bij en de rest heeft het nakijken. Jammer genoeg denkt onze middenklasse nog altijd dat zij de dans zullen ontspringen. Zolang die typetjes met hypotheken dat nog blijven denken blijft JP zitten. Vroeg of laat zullen ze bemerken dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt, maar dan is het al te laat, vrees ik.

  Reactie door L´écologiste — vrijdag 20 oktober 2006 @ 20.36 uur

 85. @73 Gloria,
  Tis dat ik jou een beetje ken, maar als jij het over “meeheulende ambtenaren” hebt, dan voel ik mij wel een beetje in mijn beroepseer aangetast hoor :lol: :lol:

  Reactie door Ton — vrijdag 20 oktober 2006 @ 20.50 uur

 86. Voor de geen die zeggen dat links 4 jaar geleden alle troep heeft gemaakt even dit kabinet paars was pvda/vvd.
  zalm was in dit kabinet financieel verantwoordelijk vvd en cda liegen mensen zouden niet achteruitgaan in koopkracht. Nu dit is wel gebeurt en dit is gebeurt bij rijk en arm.

  In de tijden van reccesie werderen loon mategingen afgekondigt en werden uitkeringen bevroren terwijl de lasten stegen. in deze periode heeft balkenende met zijn kabinet genoten van inkomenverhogingen.
  balkenende verdiende 7.500 per maand en heeft hier 30% bij gekregen terwijl de burgers weinig tot niks extra zagen

  in een land van welvaart moet het niet zo zijn dat mensen het moeten doen met een 799 minima norm.

  van die 799 moeten ook vaste lasten af: die kunnen op lopen tot wel 500 euro per maand mensen houden dan 50 euro per week over.

  geld voor kleren voor openbaar vervoer voor medicatie voor eventeeul een leuk middagje uit is er bij de meeste mensen dan ook niet.

  dit zijn mensen zonder schulden
  deze mensen zitten hele dagen thuis en kunnen niks doen.

  En als ik dan hoor dat er mensen zijn van 28 jaar die het minimum loon genieten 1249 bruto
  (dit is 943 netto als het al niet minder is) word ik boos als ik hoor dat balkenende nu ongeveer 15000 ero per maand heeft en boersema vorig jaar 65000 per maand

  rechtse en linkse mensen die denken dat dit normaal is zijn of onzettend dom of naief of asociaal

  en voor die die zeggen dan moetg je maar een baan zoeken

  probeer maar eens een betaalde baan te vinden waar je tegewoordig nog mee rond kan komen (dit zijn meestal hbo banen)

  mensen met een cronische of geestelijke ziekte zullen nooit en bachlor of een master degree halen

  en als 28 jarige adhd’r weet hoe moelijk dat is

  je word geweigerd waar je bijstaat
  momenteel gaat het met mij wat beter ik ben een afgestuurde mbo nivo 2 service mederwerker ict (en loop nu mijn nivo 3 stage op een basis school in groningen)

  maar niet iedereen zal die kans krijgen en dat aantal is schrikbarend groot

  dus mensen toon je ware sociale gezicht en stop de burocratische gepest van overheid en overheids instantie’s tegen dit de zwakkere mensen in onze maatschappij

  sp cu en groenlinks zij linkse partijen die opkomen voor orecht en oneerlijkheden in ons land

  pvda en d66 komen op voor werkende mesne en hebben hier een vleugje rechts en daar een vleugje links

  vvd en rechtsklein zijn partijen die kijken naar econische belang en zijn niet vies van zelfverijking en zijn hard op weg om dictaturische trekjes te krijgen (censuur equals propaganda)

  en het cda is zijn weg naar spirituele verlichting ergen op het pad van jesus christus van nazaret kwijt geraakt en laat zich nu sturen door de enige echte leider in ons land.

  een man die al langer dan 10 jaar mee regeerd alle touwtje in handen heeft

  deze man is niemand minder dan

  minister van financien

  Gerrit zalm

  met voor uw gedult en aandacht

  joshua attinger

  Reactie door joshua attinger — vrijdag 20 oktober 2006 @ 21.27 uur

 87. het word tijd voor een ouderwetse staats greep door het prolentariaat net als in 1917
  de macht hoort bij het volk niet bij dit kluppie zakken vullers en dienaren van het groot kapitaal ;gelijk het afschaffen van religie de bron van het kwaad
  gewoon weer op de barikaden bajonet op het wapen bestormen van de poppekast wat wij regering noemen want echt voor het volk zijn zij niet zij zijn de echte oorzaak van de “terreur”gecreeerd door de cia en aivd
  genoeg we zijn genoeg belazerd alle macht aan het volk waar het hoort
  stop de ondergang van de welvaard zet de plaat van bots op haal de rode vlag uit de kast

  Reactie door bob denard — vrijdag 20 oktober 2006 @ 21.37 uur

 88. Jan, verlos ons van de Gristenfascisten en Kapitaalnazi’s…
  Amen

  Reactie door Steven — vrijdag 20 oktober 2006 @ 21.40 uur

 89. Een ijzersterke canon die beslist verder moet gaan dan deze weblog. Het zijn met name de zaken waarin 3 kabinetten op rij hun politieke nonvaleurschap prima tentoongesteld hebben waardoor Nederland nu nationaal en internationaal met de zg “gebakken peren” zit. Het wordt echt hoog tijd voor een ander beeld als wel geluid, maar dat moeten de kiezers wel weten. Dus laat de spellingscontrole zijn/haar werk nog even doen en dan publiceren die hap. Ach en wat Geert betreft, gewoon laten kletsen want dat kan gelukkig in ons land.

  Reactie door Edwin — vrijdag 20 oktober 2006 @ 21.40 uur

 90. Jammer, dat we er niets van leren. Ook in het verleden hebben andere politieke partijen grove fouten gemaakt! Het is geen oplossing om de vuile was buiten te hangen van een ander.
  De arabier heeft een gezegde: Fouten zijn er om gemaakt te worden. Allemaal maken we deze. Het is treurig om te moeten vast stellen dat ook de sp hier niets van leert. Kijk naar de de opinie van sp dat in de toekomst er te weinig mensen zijn om te zorgen voor de ander binnen zorg en welzijn. Ruim de meerderheid van stemmers op deze site vind dat de werkomstandigheden en lonen omhoog moeten om dit op te lossen!?
  Daar ontbreekt het volgens mij aan visie!
  Laten we gewoon voor elkaar zorgen en kijk de ander eens aan, voordat we weer een menig de wereld in spuien.Want het geld raakt op en zo ook het geduld van de, mens.

  Reactie door DEN — vrijdag 20 oktober 2006 @ 21.42 uur

 91. http://www.nieuws.nl/310507/Buitenlandse_kritiek_op_Nederlandse_canon

  Reactie door Totampaal — vrijdag 20 oktober 2006 @ 22.20 uur

 92. Iedereen lult,lult en lult en er verandert geen ene moer. Heel de haagse kliek zorgt goed voor zichzelf en de rest zal ze worst zijn. En dit telt ook voor de gemeentes.
  Nee politiek een grote klotezooi wat miljarden kost zowel nationaal alswel europees.Een grote troost over 100 jaar ofwel eerder is de aarde toch kapot,einde probleem voor iedereen,beste oplossing!!!!!!!!

  Reactie door lgs — vrijdag 20 oktober 2006 @ 22.43 uur

 93. @72 Gloria, helemaal goed en volledig met je eens. Wellicht grappig in dit verband is,(volgens mij van dezelfde auteur)de uitspraak over huichelen: mensen die de splinter in het oog van een ander zien, maar de balk in eigen oog niet. Zodat je de balk eerst uit het eigen oog moet verwijderen voor je de splinter bij die ander kan weghalen. Lijkt me effectiever dan met een zweep over het binnenhof tafels lopen gooien,want als je de balk weghaalt hou je ende over, en dat is een mooi slot.

  Reactie door Fridtjof — vrijdag 20 oktober 2006 @ 22.52 uur

 94. Goede en nobele daad deze opsomming van misdaden van de Junta van B. Uiteindelijk ontlopen misdadigers hun straf nooit, soms duurt het kort soms duurt het wat langer
  A la Amnesty deze opsomming van terreur tegen de zwakkeren en aanslagen op de solidariteit en de menselijkheid in de samenleving per nieuwsbrief huis aan huis verspreiden

  Reactie door geer — vrijdag 20 oktober 2006 @ 23.06 uur

 95. “D66 leent zich om rechts aan een meerderheid te helpen. Weg zijn al die ‘strategische’ stemmen op de PvdA. ”

  Dus als je SP stemt is je stem niet ‘weg’ in dit land waar de pvda, cda en vvd campagnes kennelijk beter werken??

  Reactie door Barend LSZST — vrijdag 20 oktober 2006 @ 23.09 uur

 96. En komen daar nou posters van door het hele land en kan iedereen de kwis of kwartetspel spelen tijdens het SoeP uitdelen of op internet een testje malen? Om zo iedereen scherp te houden in het stemhokje!
  Misschien alle aanvullingen die genoemd worden door het publiek ook verwerken, want de lijst van missers en blunders en schandalen is nog veel groter. Keer op keer weggelopen TBSers en een minister die blijft zitten en beterschap beloofd bijvoorbeeld.

  Reactie door Monica — vrijdag 20 oktober 2006 @ 23.21 uur

 97. Een mooie canon, die met een beetje bijslijpen van de zinnen zo naar het museum voor de vaderlandse geschiedenis kan als eerste authentieke stuk in de collectie.

  Ik mis wel een belangrijk onderwerp: na de aanslagen in NY hebben Donner en Balkenende in het kielzog van Bush ook in ons land een reeks maatregelen uitgevaardigd “om de terroristen buiten te houden”. Al die maatregelen vormen een inbreuk op de rechtsbescherming en privacy van burgers. Wie sindsdien nog die rechten bepleit, wordt op voorhand verdacht verklaard, zodat ook democratische oppositie de mond wordt gesnoerd.

  Reactie door Maarten Legêne — vrijdag 20 oktober 2006 @ 23.46 uur

 98. Prima canon, ik hoop ook dat hij op papier beschikbaar komt. Eigenlijk is het verschil tussen de partijen vrij simpel samen te vatten:
  Sp zegt: “Geef een kale kip wat veren”. PvdA zegt: “Van een kale kip kun je niet plukken”, het CDA zegt: “Een kale kip kun je nog best een poot uitdraaien” en de VVD tenslotte: “Waarom maar één poot uitdraaien? Een kip heeft er toch twee?”

  Dit kabinet heeft niets met normen en waarden te maken, de enige norm die telt is de waarde (in Euro’s).

  Reactie door Arno — zaterdag 21 oktober 2006 @ 0.20 uur

 99. Geweldige canon! Hoeveel zou het kosten om dit in iedere nederlandse brievenbus te krijgen?
  En wat gristelijk Balkenellende aangaat: Bob Dylan zong er in de jaren 60 al over “With God on our side”. Kun je ook Allah of Eli voor in de plaats zetten. Ben gristelijk opgevoed, maar door alle hypocrisie en fanatisme daar nu een fan van Jan.

  Reactie door Madelon — zaterdag 21 oktober 2006 @ 0.30 uur

 100. WAARSCHUWING TEGEN DE OVERHEID !

  Reactie door Peter Kok — zaterdag 21 oktober 2006 @ 1.01 uur

 101. WAARSCHUWING TEGEN DE OVERHEID!!!

  Balkenende Brengt U en anderen rondom U ernstig schade toe.

  Reactie door Peter Kok — zaterdag 21 oktober 2006 @ 1.05 uur

 102. Wat een doemdenkerij zeg, wát een verschrikkelijk suggestief geheel deze canon..
  De ‘façade’ van Christelijke politiek in dit kabinet is niets bij de façade die de SP opwerpt. Ik bespeur hier visies die realiteitsontduikend zijn en bovendien onrealistisch (nee, dit is niet dubbel op).
  Ik zal niet te diep op de materie ingaan, maar ik wil wel graag even kwijt dat ik het stuitend vind hoe de SP ongeneerd en onverschrokken te werk gaat bij het manipuleren van de zwakken in de samenleving, en zieltjes wil winnen over de ruggen van de mensen die het zwaar hebben.

  Ik wil daarom ook graag het misverstand uit de wereld helpen dat socialisme een synoniem is van sociaal.

  Stem voor,
  Stem tegen SP

  Reactie door Peter — zaterdag 21 oktober 2006 @ 2.14 uur

 103. @83/85 Ton

  Tis dat ik jou een beetje ken! :lol:
  Maar ik kan je zeggen dat je trots mag zijn op je werk als ambtenaar. Waren ze zo als jij? Topgozers!

  Reactie door Gloria — zaterdag 21 oktober 2006 @ 3.21 uur

 104. @93 Fridtjof

  Heel ludiek! :)
  Ja, dit MOET het ENDE zijn van de BALKEN-SH*T.

  Reactie door Gloria — zaterdag 21 oktober 2006 @ 3.29 uur

 105. WEg met dit cabinet.Het is ontzttend dat de armoede is toe genomen.Ook weg met dat wijf Verdonk wat hebt die een hoop verpest en toch blijven ze haar steunen weg met dat wijf.Wat heb deze regering er een puinhoop van gemaakt ik stem nu op de Sp>Doe allemaal mee en stemop de SP niet op de grootste partijen nu.Stem Op de SP.
  Sp vvel succes.Hr Marijnse verdiend het die durft zijn mond open tedoen.

  Reactie door Aad Dekker — zaterdag 21 oktober 2006 @ 7.35 uur

 106. @75 Leftfoot,
  De brieven van Balkenende zouden niet door hem geschreven zijn, aldus Ronald van Raak.
  De brieven waren niet echt intelligent geschreven. Wat een misvatting. Of dat Balkenende wél intelligent zou zijn. Als ik Balkenende zie en hoor krijg ik last van plaatsvervangende schaamte om zoveel onnozelheid en gebrek aan inzicht. Ik begin die man echt te haten. En ik kan geen begrip opbrengen voor mensen die weer op die pias gaan stemmen. En toch gebeurd dat. Ze moesten zich doodschamen.

  Reactie door Bertje — zaterdag 21 oktober 2006 @ 8.09 uur

 107. Vacatures, werkloosheid, open grenzen, vergrijzing en (on)betrouwbare overheid.

  Werkgeverorganisaties roepen, als hen dat uitkomt zoals bij de discussie over het openzetten van de grenzen, dat er vacatures zijn die niet vervuld kunnen worden. Regeringspartijen voegen zich regelmatig in het werkgevers koor. Zij spreken over het opruimen van hangmatten, als het gaat om de verslechtering van WAO en WW. De WW wordt per 1 oktober van maximaal 60 maanden verkort naar 38 maanden.
  De verslechtering van de WAO werd door Gerda Verburg van het CDA verdedigd met de frase, dat WAO-ers een kans krijgen op werk. De werkelijkheid is dat zij gezond verklaard worden met nieuwe absurde regels zonder dat deze mensen arbeidsgeschikter zijn geworden. Zij verdwijnen in de bijstand. Regeringspartijen en werkgeversorganisaties, noemen de verslechteringen moderniseringen.

  Nu de werknemers werkelijkheid. Oudere werknemers die werkloos zijn geworden door reorganisaties, vinden geen werk ondanks dat zij zich het vuur uit de sloffen solliciteren. Hooguit lukt het hun als uitzendkracht tijdelijk werk te vinden. Uitzendkrachten waarvoor niet een fatsoenlijke pensioenopbouw geldt. Uitzendbureaus die in de techniek werken, zijn doorgaans te beroerd om de CAO en het pensioen van de technische bedrijven toe te passen. Het gevolg is dat veel oudere werknemers hun uitzicht op vroegpensioen, door het verlies aan overgangsrechten, kwijt zijn geraakt. Kortom niks vacatures, afwijzingen omdat men ouder is.

  Oudere werknemers die werkloos worden, voelen zich vijandig behandeld, als zij noodgedwongen, na een arbeidsleven van soms meer dan 35 jaar, een werkloosheid uitkering aanvragen. Dat gevoel ontstaat door de formulieren stroom en de kortingen waarmee direct gedreigd wordt als iets niet goed is ingevuld.

  Ook voelen de werknemers in het bedrijfsleven zich “genomen” om geen andere woorden te gebruiken, door de dubbele moraal van de regering. In de bedrijven mogen bij reorganisaties geen ouderen regelingen meer worden afgesproken door vakbonden. Ouderen regelingen waardoor oudere werknemers met een aanvulling op WW hun pensioen halen. Avebe was daarvan een voorbeeld. De afgesproken ouderen regeling werd afgekeurd. In reorganisatie is een oudere regeling een goede oplossing in de ogen van oudere werknemers en jongere werknemers die door de oudere regeling niet ontslagen hoeven te worden. Het mag niet meer van de regering. Het is wel erg zuur om te constateren dat na invoeren van het verbod, de minister van binnenlandse zaken, rustig een oudere regeling voor 17000 ambtenaren treft. Ook steekt het de oudere werkloze werknemers ouder dan 57,5 zeer, dat zij wekelijks moeten solliciteren naar banen die er niet zijn.

  Er is een tekort aan jeugd in de techniek, zo “huilen” de werkgeverorgansaties. De werkelijkheid is ook hier anders. Met name de jeugd tot 21 jaar wordt onder CAO betaald zo blijkt in de vakbondspraktijk. Daarbij komt dat jeugdige werknemers die zich aanmelden voor werkend leren (1 dag in de week naar school en 4 dagen werken met daarbij praktijkopleiding) vaak een te kort contract krijgen. Korter dan nodig om aankomend vakman te worden in de tweejarige opleiding. Veel werkgevers vinden het niet nodig om de wekelijkse schooldag te betalen terwijl dat wel in de CAO Metaal en Techniek (metaalnijverheid) staat. In de elektrotechniek, presteert men het om ook contracten onder de 30 uur per week te bieden en daarmee een deel van de praktijkopleiding niet te betalen. Uit een recent onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt, dat een groot deel van de jeugdige werknemers niet alleen onder CAO maar ook onder het wettelijk minimumloon betaald wordt.

  Er sprake van opleidingonververschilligheid bij de Nederlandse werkgevers. Dat blijkt het de onderbetaling en het geringe aantal contracten voor werkend leren dat aangeboden wordt. Het blijkt ook het moeizaam kunnen krijgen van stage plaatsen voor leerlingen die een Middelbare Beroeps Opleiding volgen. Het aantal werkgevers dat daarbij een nette stage vergoeding betalen, als de leerling productief werk doet in de stage, is zeer gering. Leerlingen met buitenlands klinkende voornamen, vinden al helemaal moeilijk een stage plaats. Deze waarheden tonen aan dat er geen sprake van te kort aan jeugd kan zijn.

  Het huidige kabinet doet van alles om de werknemers afhankelijker te maken. Denk aan de verslechteringen van WW en WAO. Denk ook aan de werkverschaffing dwang die mogelijk is door de nieuwe Wet Werk en Bijstand. Gemeenten verdienen op hun bijstand, door de bijstandsgerechtigden zo lang mogelijk bijstand te onthouden. Onder het mom van reïntegratie, worden bijstandsgerechtigden zonder loon (met behoud van uitkering) aan het werk gezet bij onder meer commerciële bedrijven. Die werkgevers zullen opleidingslui blijven. Zij krijgen immers de werknemers voor niets. Hetzelfde effect zullen de Oost Europese toevloed van werknemers hebben.

  Het huidige kabinet vond het nodig de grenzen voor Oost Europese werknemers op te zetten. Duitsland, België en Frankrijk, handhaven de vergunningsplicht. Niet van belang, volgens het kabinet. Het kabinet wees op Engeland waar ook vrij toegang is en geen problemen zouden zijn. Welnu, inmiddels heeft men in Engeland vastgesteld dat er 23 x zoveel Oost Europese werknemers zijn gekomen dan voorspeld. Zelfs rechtse politici en werkgeversorganisaties spreken over een probleem.
  Het kabinet probeert de Nederlanders zand in de ogen te strooien door te beweren dat goed opgelet zal worden of de wetten worden nagekomen. Onzin. De wet op het minimumloon wordt nu al overtreden. Toezicht op de naleving CAO, daar doet de regering niet aan. Dat moeten de werknemers zelf maar doen. De nu bestaande praktijken waarbij de Oost Europese werknemers worden uitgebuit met veel te lange werktijden, betaling onder CAO, huisvesting die niet deugt en waarvoor veel te veel betaald moet worden, zal hand over hand toenemen. Pensioenopbouw en dergelijk schieten er al helemaal bij in. Het Nederlandse kabinet is nog steeds ziende blind en horend doof, voor deze feiten.

  Het verhaal van de niet vervulbare vacatures is een opgeklopt verhaal. Zolang de werkgevers het zich permitteren onder CAO en wettelijk minimumloon te betalen, kan er geen echt probleem zijn. Hetzelfde geldt voor uitzendbureaus die zich permitteren fatsoenlijke pensioenopbouw te negeren. Uitzendbureaus die inschrijfstops toepassen als de werkzoekende geen auto heeft. De verkeerde regeringsmaatregelen, zoals het verslechteren van WW en WAO zonder noodzaak, het niet goed toezien op naleving CAO en wet minimumloon, het openstellen van grenzen, het tegengaan van sociale oplossingen bij reorganisatie, zorgen er voor dat het vertrouwen in de politiek, ernstig geschaad is. De “werkelijkheid” van regering en werkgeversorganisaties ten opzichte die van de werknemers en vakbonden liggen mijlen ver uit elkaar.

  De recente verkiezingsmaskerade waarbij premier Balkenende pleit voor het terughoudend hanteren van het begrip vergrijzing, slaat alles. Volgens de premier moet voorkomen worden dat oudere mensen zich een kosten post voelen. Welnu, het tweede kabinet Balkende heeft niet anders gedaan dan ouderen als kostenpost afschilderen. Er is geprobeerd het vroegpensioen weg te krijgen, er is sollicitatieplicht ingevoerd voor ouderen boven 57,5 jaar naar banen die er niet zijn, er is een duurdere verslechterde ziektekosten regeling ingevoerd, de WW verkort voor oudere werknemers, de WAO is grotendeels afgeschaft. Allemaal voorbeelden van zaken die “verdedigd werden” door het kabinet Balkenende met het toverwoord vergrijzing. Het is de vos Balkende die de passie preekt en dan is het zaak goed op te letten (bij de komende verkiezingen).

  Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Er moet heel wat gebeuren voordat de gewone werknemer weer vertrouwen krijgt in de betrouwbaarheid van de overheid.

  A.P. van Dijk
  Bestuurder FNV Bondgenoten.

  Reactie door A.P. van Dijk — zaterdag 21 oktober 2006 @ 8.26 uur

 108. Super dit politiek ” canon” , echter van politiek snap ik weinig( ben maar een eenvoudig dom gehouden klein zelfstandig ondernemertje)(nog wel) echter van Balk-ellende en consorten krijg ik zolangzamerhand bij alles wat ik hoor van dit tuig(sorry voor deze woordspelling) een complete rolberoerte, toen ik 6 jaar geleden als zelfstandige begon, dachtik vol inzet en plezier, ik kan mijn boterham wel verdienen voor ons gezin, na 6 jaar en vol schulden, mijn vrouw 46 jaar en vanaf juni inmiddels weer haar oude beroep opgenomen als coupeuse, tegen het minimum loon, ja, zogaat dat met dit bewind, want je mag blij zijn als je werk hebt, zelf zowat een wrak, door suikerziekte, waar je absoluut geen stress bij kan gebruiken,en een ziektekostenverzekering voor ons eenvoudig te duur is, door dit kabinet, heb ik alleen maar in moeten leveren, schulden gemaakt, waar ik waarschijnlijk niet meer uit kom, als je dan leest en hoort hoe goed dit kabinet voor mindere werkloosheid, terugbrengen financierings tekort,enz. heeft gezorgd,en de grootse leugens verspreid,echter niet voor de mensen die rond het minimum leven, mijn dochter studeert en dit straks niet meer op te brengen zijn, en ter afsluiting dat ik tot god mag bidden dat er nooit meer een kabinet komt met deze……, ik kan het niet meer uit mijn strot krijgen, en dat we nu een VEEL socialerbewind krijgen waar niet alles om kapitaal gaat, Jan marijnissen je bent 1 van de weinigen van alle kabinetsleden die in mijn ogen eerlijk en oprecht is, en hoop mede door de SP dat dit het laatste kabinet Balk-ellende is,en hopende dat jullie dit politiek canon als folder uitbrengen, hopende dat onze medemensen eens goed wakker geschut worden, en kleur bekennen naar waarheid, en niet omdat ze gelovig, rijk of blind zijn, succes 26 november,groeten van een 47 jarige arbeider die ook wel weer vrolijk in deze maatschappij wil staan.

  Reactie door Hiro — zaterdag 21 oktober 2006 @ 8.51 uur

 109. 71.Geert.
  En wie was er toen minister van financien? En wat wilde de kamer, waronder CDA? En wie maakt wederom dezelfde fout? Geven bij betere economische situatie (die het volgens mij niet blijft) en bezuinigen als het minder gaat? Jawel wederom Zalm. Beleid is meer dan korte termijn denken en Zalm is pur sang een ad-hoc financier.

  Reactie door Henny — zaterdag 21 oktober 2006 @ 9.04 uur

 110. 107. Wat ben ik blij met je reactie.
  Al weten we de werkelijkheid en kijken wij door deze’roepende uitspraken heen (volksverlakkerij om aankomend kabinetsbeleid erdoorheen te krijgen) kun jij als insider dit exact neerzetten.
  Jan dit is een goed stuk inside-informatie, iets meer dan wij van de vakbondsvoormannen te horen krijgen die hun onderhandelingspositie veilig willen stellen, gebruik het bij de verkiezingscampagne please.

  Reactie door Henny — zaterdag 21 oktober 2006 @ 9.12 uur

 111. Grote klasse, uitbrengen die handel en het liefst onmiddelijk huis aan huis.
  Vergeet niet die 102.600 miljionairs die Nederland inmiddels telt, dat is half Eindhoven.

  Reactie door Hans Peters — zaterdag 21 oktober 2006 @ 9.32 uur

 112. Ik heb vreselijk moeten lachen met Balkenende en zijn ( niet door hemzelf geschreven boekje volgens velen alhoewel hij verzekerd heeft dat wel te hebben gedaan) maar vooral de reacties daarop.
  Enkele regels uit het commentaar van Jan Blokker.
  “Tjezus als ik me nog één keer onparlementair mag laten gaan.
  Wilskracht, vitaliteit. dynamiek, vooruitgang, normen en waarden, positiviteit, het is alsof u ermee over de daken rijdt en ze op 5 december overal door de schoorsteen gooit in de wetenschap dat heel Nederland z’n schoen er voor heeft klaargezet.
  Ik ken zelfs in de politiek wel mensen die na drie of vier gemeenplaatsen bij zichzelf denken: misschien word ik nu iets te plat. Door dit soort inhibities laat u zich natuurlijk niet afleiden, vandaar uw grote succes, want het electoraat houdt van simpele, begrijpelijke taal, en vandaar ook uw oproep( via de fellowtraveler Harry Mulisch)aan de nederlandse intelligentia, om het aloude maatschappelijke engagement weer eens ter hand te nemen, maar dan natuurlijk positief en liefst in koersvaste bewoordingen.
  Tijdens het lezen moest ik telkens denken aan de poezieles van meester Pennewip uit Woutertje Pieterse, en aan het gedicht dat Truitje Gier had gemaakt op juffrouw Pennewip die handwerken gaf. Dat zegt natuurlijk wel wat:
  Balkenende en Multatulli in één leesadem! Truitje dichtte:

  Het pad der deugd wijst zij ons aan,
  Wie zou niet gaarne medegaan?
  En in verloren ogenblikken
  Leert zij ons naaien, stoppen en strikken.

  Wat zou het een zegen zijn, geachte heer Balkenende, als u zich na 22 november helemaal aan de schrijverij zou gaan wijden!

  Het geheel is te lezen in het NRC van Vrijdag want natuurlijk doet het citeren van enkele stukjes Jan Blokker geheel tekort.

  NRC next Ilja Leonard Pfeiffer
  Ploeteraar

  Balkenende wil dat de kunstenaars, net als vroeger, de politiek een spiegel voorhouden. “Dat ze politici confronteren met een ‘grand design. Het kan kort zijn.
  Een premier die zichzelf ziet als een ploeteraar en elke visie ontbeert, zich spiegelt aan de historische periode waarin we slaven verhandelden voor economisch gewin, Lingo kijkt, een premier die verantwoordelijk is voor 3 kabinetten die armoede hebben vergroot, haat hebben angewakkerd, onschuldige kinderen hebben opgesloten en levens hebben gekost, een premier die blijft glimlachen en denkt dat alles goed is als het is zoals het was toen avonden nog in samenzijn met het gezin verantwoord werden doorgebracht, is niet de premier van alle Nederlanders.
  Maar dat bedoelt Balkenende niet met grand design want het is niet fijn en positief. Was hij niet de premier die het geengageerde cabaret van Kopspijkers wilde verbieden?

  Reactie door Henny — zaterdag 21 oktober 2006 @ 9.44 uur

 113. ach,ach wat een meningen wat een morele deugd, in al deze reacties.

  Van Dijk: U heeft op veel punten gelijk! Echter weet ook ik en meerderen met mij dat een omslag in het handelen en denken van ons Nederlanders essentieel is voor een toekomst.
  We moeten wel het roer omgooien willen we nog behouden wat we nu hebben. Ik doel hiermee op het feit dat velen hard werken, hun verantwoording nemen ect. Totdat het moment daar is, dat diegene met zijn verantwoording hulp nodig heeft.Dan staan velen voor een gesloten deur. Dan mag je zelf je zaakjes opknappen! Want je bent een verantwoordelijk persoon. daar hoor je niemand over.

  Het stigma rondom de minima en alles wat het minder heeft,voedsel banken ect in NL moet een keer ophouden!! Niemand hoor ik, politiek gezien spreken over de arbeider, die netjes jaar in en uit zijn belastingen betaald en zonder morren oppakte en aangaat wat hij op zijn pad tegen komt. Ik ken veelste veel gevallen, waarin de verhoudingen op dit gebied geheel zoek zijn. Daar hoor ik niemand over. Ik ken veel mensen die 40 uur staan te buffelen en met 1000 netto in de maand thuis komen. Zonder te morren doen ze dit! Waar zijn hun straatvechters?
  Natuurlijk is het vertrouwen weg bij de werkgever en werknemers. Vanzelfsprekend zelfs! Kijk naar de uurlonen! De overige kosten voor productie in NL, in vergelijking met de rest van EU. Waar waren de sp en de vakbonden met de invoering van de EURO?
  Ook stel ik meer en meer vast dat eigen belang prefaleert boven dat van de maatschappij! Dat maakt ons land kapot!
  Iedereen doet daar aan mee, iedereen!
  We kijken weg omdat we bang zijn onze eigen angsten onder ogen te zien. We vullen suggestief de toekomst in, in plaats van te kijken naar een andere creatieve oplossing. Waar we allen gebaat bij zijn. Nog erger is het dat daardoor we de nieuwe opkomende elite, geheel in de kaart spelen! Bravo!
  Allen kijken we lijdzaam toe hoe onze cultuur, economie en verdraagzaanheid de grens passeert. Lijdzaam omdat we het niet willen zien. Het intresseert ons geen barst!
  Welkom in het america van nu! De EU!

  Reactie door DEN — zaterdag 21 oktober 2006 @ 12.03 uur

 114. Goede canon, niet volledig, maar dan zou de smerigheid ook van je scherm afdruipen. En als je die huichelachtige koppen van het kabinet er bij zou plaatsen spat je scherm gewoon uit elkaar. Het is goed, dat alleen bij het begin van een kabinet het hele spul met “Daar sta je meid” (mooi op) op het bordes komt. Bij het einde van dit kabinet zou iedere fatsoenlijke TV direct op zwart gaan of ploffen.

  Nederland een democratie?? Hoe kom je er bij!! Het is hier een bananenrepubliek en de bevolking is de pisang. We waren al de sigaar, toen paars het voor het zeggen had, maar die sigaar is al in rook opgegaan.

  Uit rond om 10: We vergelijken topsalarissen met de USA en salarissen op de werkvloer met Polen.
  Wat zijn we toch lekker internationaal bezig. We kunnen kennelijk niet meer een eigen koers varen, wat een snert-regering. Die heeft de hele samenleving in de soep gedraaid. Geef mij dan maar TomatenSoeP van Jan.

  Toen-tomaten-tomaten-tomaten-tovrat.

  To-en-tom-aten-tomaten-tom-at-en-to-vrat.

  Reactie door gérard — zaterdag 21 oktober 2006 @ 12.06 uur

 115. De mythe rondom Staatsschuld, Begrotingstekort en de Linkse Kabinetten ontzenuwd:

  http://www.sargasso.nl/archief/2005/08/23/staatsschuld-begrotingstekort-en-de-linkse-kabinetten/

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 21 oktober 2006 @ 12.28 uur

 116. Pas als de kritische massa het genoeg vindt zal er een omwenteling kunnen komen.
  Stem in november met je hart……
  Kom op voor de onzichtbare, kansloze medeburger!
  Deze canon zet even weer alles op zijn plaats! perfect!

  Reactie door Oekje Kooi — zaterdag 21 oktober 2006 @ 12.36 uur

 117. Het feit dat veel mensen vlgs de peilingen weer kiezen voor CDA en VVD bewijst dat het geheugen erg kort is en dat grote groepen mensen zich weer door het kabinet laten wijsmaken dat de opleving in de economie iets te maken heeft met het kabinetsbeleid. De ‘gewone man’ heeft jarenlang grof moeten betalen voor het vullen van de schatkist waarmee de bedrijven mee worden bevoordeeld en gesubsidieerd om nu mooi weer te spelen dat ze zoveel winst maken.
  Het uitdelen van ‘zoetjes’aan de ‘gewone burger’is volksverlakkerij. Ik hoop dat de mensen dit inzien.
  Mensen, wordt wakker en doorzie het slijmerig gedrag van deze regering.
  Deze canon is een goede geheugensteun.
  Het is tijd voor eerlijke politiek.

  Reactie door chris geelen — zaterdag 21 oktober 2006 @ 12.53 uur

 118. kabinet balkenenende 1, 2 en 3 kan, wat mij betreft de geschiedenisboeken in als slopersbedrijven, maar zeker niet als een opbouwende regering.zij hebben wel zoveel kapot gemaakt, dat de meeste mensen er op achteruit zijn gegaan, behalve zijzelf.

  Reactie door maayke jong-doppen — zaterdag 21 oktober 2006 @ 13.11 uur

 119. Ik mis het volgende: Juni 2006 invoering WMO!!

  Reactie door Nicole Tromp — zaterdag 21 oktober 2006 @ 14.04 uur

 120. @107 A.v Dijk. U zit waar U zit om te bereiken wat U zelf als noodzakelijk schetst! Het is allemaal waar wat U zegt. Het gebrek er ook daadwerkelijk wat aan te doen kost leden maar vooral vertrouwen. U zat erbij toen b.v de nieuwe zorgwet geconstrueerd werd, U zag over het hoofd wat dit voor gevolgen zou hebben met name voor gepensioneerden en “minder modalen”. Het verloren gegane vertrouwen is niet te herwinnen met een opsomming wat er zou moeten gebeuren. Zorgen dát het gebeurd, desnoods weer eens met de hakken in het zand. Uw buigzaamheid, begrip en mededogen heeft rechts danig in de kaart gespeeld. Maar wat heeft het “jan met de pet” gebracht? 4 Jaar inleveren, 1% erbij, bijstandmoeder 9 euro, 2x modaal 90 euro, bonussen van meer dan een MILJOEN GULDEN, prijzen die exploderen! En U zat erbij en keek er naar. Met Uw lankmoedigheid heeft U de gewone man/ vrouw geen dienst bewezen. U dacht rechts te vriend te kunnen houden. Zij worden NOOIT Uw vriend!

  Reactie door William — zaterdag 21 oktober 2006 @ 14.56 uur

 121. Ik heb nog een vraagje aan Jan Marijnissen.
  Volgens Kamp en velen met hem heeft Balkenende dit boekje niet zelf geschreven maar heeft hij ministeries danwel de rijksvoorlichtingsdienst aan het werk gezet.

  Ik vraag me toch echt af of een puur als CDA propaganda bedoeld boekje via de ambtenarij en de rijksvoorlichtingdienst gebracht mag worden.
  Het zegt wel iets over de rijksvoorlichtingsdienst natuurlijk en over de afhankelijkheid van ministeries maar dit kan natuurlijk niet.
  Graag zou ik dat uitgezocht hebben.
  Bovendien heeft Balkenende bij Pauw en Witteman dus glashard zitten liegen toen hij zei dat hij de brieven zelf geschreven heeft.
  Hij is de enige die dit gelooft geloof ik en zelfs zijn ministers ontkennen dit.
  Hebben we hier nog wel te maken met integer handelen zowel van het Rijk alsmede Balkenende die hier dus misbruik maakt van zijn positie als minister-president.
  Ik vind dit een zeer belangrijke vraag. omdat de onafhankelijkheid van het ambtenarenapparaat en de Rijksvoorlichtingsdienst hier wel heel erg in het geding schijnt te komen.

  En wat het ergste is het is dus pure VOLKSVERLAKKERIJ mensen die denken dat Balkenende aan hen, doorsnee nederlandse volk, een brief schrijft.

  Reactie door Henny — zaterdag 21 oktober 2006 @ 15.06 uur

 122. @24

  Verdonk is gewoon een domme troela., probeert weer te scoren met de vermooorde onschuld te spelen., en door de verkiezingsgerichtte oprispingen van haar, zichzelf in de kijker spelen.,zal hopelijk averechts uitwerken.,

  (rijk de gooyer zei al; het maakt niet uit wat ze over je zeggen, als ze maar over je lullen), (die strategie volgen ze)!

  @81 jan-peter

  wees dan ook niet zo stom om jezelf in de voet te schieten!
  en wel even flink doorwerken nu,dus even een maand nog flink lobbyen voor jezelf en gerrit., dan heb je 40% meer, en kun je weer vier jaar lekker de grootste mini-hollander spelen!
  de volgende keer met pistool schoonmaken maar even kijken of de loop wel schoon is ja!

  Reactie door Jansonius — zaterdag 21 oktober 2006 @ 15.43 uur

 123. Is de canon al ergens in zijn geheel te downloaden? Dan print ik hem zelf wel uit en hang hem overal waar ik me kan bedenken!

  Nederland moet dit lezen !!

  Reactie door Irma — zaterdag 21 oktober 2006 @ 18.38 uur

 124. Voor wie de diep kleinburgerlijke oogkleppenhorror van het
  kleuterCDA nog niet duidelijk voor ogen heeft:

  http://www.ikbentrotsopnederland.nl/

  Reactie door hendrik dieks — zaterdag 21 oktober 2006 @ 19.04 uur

 125. Het drama is dat JPB er trots is over de afgelopen 4 jaar!!!
  En hij misbruikt ook zijn positie als premier om op alle TV programma’s campagne te voeren voor het CDA!

  Reactie door Wakker! — zaterdag 21 oktober 2006 @ 19.10 uur

 126. Dat jullie als beste partij voor de dieren zijn opgevoerd doet me deugd.
  Want als je de regering Balkenende ( lees Bak ellende) leert kennane ga je vanzelf de dieren liefhebben.
  Jan ga voort met jullie sociale en niet hebzuchtige inslag.
  Dit land heeft het nu nodig.

  Reactie door Peter van Dijk — zaterdag 21 oktober 2006 @ 19.30 uur

 127. @124 Wakker

  de wereld draait door gezien?.,

  JPB bij een boerengezin, daar is een CDA-filmpje van gemaakt., waren de jakhalzen van de wereld draait door er ook op visitre., verklaarden ze op de CU te gaan stemmen.,en dat eigenlijk ook altijd gedaan te hebben!

  hoezo boerenbedrog van het CDA!

  het hele normen en waarden concept was ook van de CU, maar JPB is er mooie sier mee gaan maken!

  list,bedrog,diefstal,arrogantie,gierigheid.,
  denk dat het CDA de hoofdprijs scoort op de 7 Hoofdzonden!

  Reactie door Jansonius — zaterdag 21 oktober 2006 @ 20.35 uur

 128. Dit is het wereldje van het CDA en VVD PVDA

  http://home.hetnet.nl/~fm-ter-horst/Nieuwe%20Wereld%20Orde%20in%20opkomst.htm

  Reactie door sander — zaterdag 21 oktober 2006 @ 21.12 uur

 129. De hele Balkenbende kan beter oprutten.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 21 oktober 2006 @ 22.49 uur

 130. @127 sander

  Bedankt voor de link. Het verbaast mij niets!
  De antichristbende viert hoogtij.

  Reactie door Gloria — zaterdag 21 oktober 2006 @ 22.51 uur

 131. Geachte kiezers, als het effe kan
  wees moedig en stem op onze eigen Jan!!

  Reactie door Margreet — zaterdag 21 oktober 2006 @ 22.53 uur

 132. Beste Jan zelfs bij de boeren verliest het CDA aanhang merk ik hier in Limburg.
  Ook bij veel boeren is de armoede erin geslopen.
  Ik weet al van veel boere mensen dat ze zelfs SP gaan stemmen.
  Maar als je het eerlijk van me wil weten Bos gaat niet met links regeren.
  Dus het enigste wat wij als SP kunnen doen is van deze forse groei de vruchten plukken zodat we bij de volgende verkiezingen ook nog veel PVDA kiezers krijgen.
  Dus in 2010 dan.
  Want Wouter is niet links !
  Groetjes !

  Reactie door Peter Grootheest Junior — zaterdag 21 oktober 2006 @ 23.50 uur

 133. @127 Sander

  Vandaar dat Lubbers door Beatrix tot informateur werd benoemd:

  http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/15738492/items/15868870/

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 21 oktober 2006 @ 23.55 uur

 134. Óók het kabinet Balkenende…

  Het schijnt mij toe dat de huidige machtshebbers niet eerst nadat ze hun ziel hebben verkocht pas in de positie zijn geraakt waarin ze zich nu uiteindelijk bevinden.
  Dit moge voor een niet -ingewijde overtrokken -wellicht zelfs paranoia klinken- maar alles wijst er op dat hier een plan wordt voltrokken.
  Een plan waarvan de meesten van degenen die zich aan de top van de piramide bevinden geen weet hebben. Zij zijn onbewust werktuig geworden van de tegenkracht, de tegenkracht van alles wat menselijk is, wat humaan genoemd kan worden. Zijzelf hebben hiervan geen besef. Geen besef omdat zij door hun ziel te hebben verkocht hiervan werktuig zijn geworden.
  Het is de aloude strijd tussen goed en kwaad.
  We hebben deze strijd eerder in de geschiedenis zich zien voltrekken.
  Men zegt:‘van het concert des levens krijgt niemand een program’
  Deze mensen volgen het program welke hun door het kwaad is ‘ingefluisterd.‘
  ‘Ingefluisterd’ nadat ze onder invloed van het kwaad zich hebben laten corrumperen, hun ziel hebben verkocht en hierdoor het onderscheid tussen goed en kwaad niet langer kunnen maken. Alles wat zich nu voltrekt staat opgetekend. ‘Het program van het concert des levens’ is ons wel degelijk aangereikt, enkele millennia’s terug al!
  Het is aan ons ‘gewone’ mensen om ons hiervan bewust te worden en deze strijd te herkennen te érkennen en aan te gaan.
  Zolang ook wij ons nog laten bedwelmen door het kwaad zal het scenario van het kwaad zich meer en meer doen laten gelden.
  Er bestaat wel degelijk een antwoord! Bewustwording! Bewustwording van de ongecorrumpeerde ziel!

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 22 oktober 2006 @ 2.55 uur

 135. van dit alles een t shirt van maken + de 650.000 doden in irak en dat een stem op het cda/vvd je schuldig maakt aan volkeren moord.
  en dragen als je gaat stemmen of voor die tijd,
  koop speciaal spul/t shirt folie/ bij je pc dealer,
  kun je het zelf afdrukken op een gewone printer,en voeg er aan toe wat je vind van dat cda volk verlakkers en hun aanhang.

  Reactie door ad — zondag 22 oktober 2006 @ 4.35 uur

 136. In de Gloria, ben het helemaal met haar eens:

  >>S.v.p. deze politieke canon plaatsen in alle kranten van Nederland.
  >>Ook als ingelijste poster een week bij de bushaltes en stations door heel Nederland.

  en doe dit ajb op het juiste moment, zodat iedereen het recht(s)lullen doorziet, en zich niet weer laat “bijpraten”

  Reactie door Hoipipeloi — zondag 22 oktober 2006 @ 9.33 uur

 137. 134 Wattestaafie

  Mensen zijn net schapen.
  Rob kuster gaf me van de week een link naar de jezuieten.
  Ik wist het verschil niet tussen het katholieke en protestantse geloof.
  Nu wel.

  Dat mensen niet snappen waaruit het katholieke geloof is onstaan.
  Wie de vervanger werd van de romeinse keizer.
  Wat het vaticaan al die eeuwen aan ellende hebben aangericht.
  Waarom het vaticaan 3 goden heeft.
  Hoe kan je zo een geloof respecteren.

  Het is een haatzaaiend clubje,die het discrimineren heeft uitgevonden.
  Het begon al met het verwijzen naar de joden dat zij de dood van jezus op hun geweten had.
  De roemeinen deden dat.

  Ik zag ook wie als eerste bij de bilderberggroep zat.
  Joseph Retinger een jeziuet.
  1 geloof,1 land,1 munt.
  Alles is een vooropgezet plannetje.
  De boel stangen en chaos creeeren.
  Dan met de VS,Europa,Navo zogenaamd ingrijpen.
  Al deze leiders komen op de Bilderbergvergadering.

  Het binnenlandpolitiek zijn de kruimels.
  Daar mogen we zelf over beslissen.
  Vandaag een onsje minder,morgen een onsje meer.
  Net zoals er een wet is in de VS bij een kernaanval.
  Mocht de president en vice president komen te overlijden,dat er een schaduwkabinet al klaarstaat.

  Dat soort dingen hoor je niet.

  Reactie door sander — zondag 22 oktober 2006 @ 9.55 uur

 138. ps

  Voor alle gelovigen,die in de Vader,zoon,geest geloven.
  Wat met de paplepel is ingegoten,kan je niet verwijten.
  Wel het volgen van daden wat op haat en tot vervolgingen heeft geleid.
  Zo nu ook de haat tegen de buitenlanders.

  Bij chaos word angst geceert.
  Bij angst doet de mensheid rare dingen.

  Reactie door sander — zondag 22 oktober 2006 @ 10.03 uur

 139. 71. Iedere geschiedkundige zal zeggen dat er nooit een herhaling is van de geschiedenis.
  Als je geschiedenis enkel vat onder het ‘kennen’van de bijbel( zeer beperkt) en dit zonder zelf na te denken aanneemt dan is het vermogen tot eigen veranmtwoordelijkheid om met jouw gelovige Balkenende te spreken wel heel erg ver te zoeken. Eigen verantwoordelijkheid eist wel enig denkvermogen en breedte van kennis om tot een ‘zelfstandig’oordeel te kunnen komen.
  En wat die 7 magere en 7 vette jaren betreft kan ik alleen mededelen dat die volgens jou dus voor ‘iedereen’gelden. Volgens mij hebben de minderbedeelden onder onze bevolking hetzij in materieel danwel vermogens opzicht nu wel even meer dan 7 jaren in de magere jaren gezeten en de top nog nooit een mager jaar gehad.
  Als jouw statement geldt zou ik dus zeggen dat jij en je Balkenendelegioen nu aan de beurt zijn voor de magere jaren, ze hebben al eens de wisseling overgeslagen.
  Dat komt goed uit want dat betekent dat er nu eens voor al die gemiste vette jaren na 22 november voor anderen dan jouw achterban de enigszins vettere jaren aan zullen breken.
  Jammer maar de magere komen nu dus jullie kant op. Dit alles om aan de ‘waarheid’en het ‘dogma’van de bijbel tegemoet te kunnen komen en uw beperkte visie enige ínhoud’te geven.

  Reactie door Henny — zondag 22 oktober 2006 @ 10.45 uur

 140. http://www.gelderlander.nl/discussie/article757401.ece

  Reactie door Totampaal — zondag 22 oktober 2006 @ 11.01 uur

 141. 130.Totempaal.

  Nu in Australie ook de droogte begint op te rukken en iedere week een boer zich het leven ontneemt wagen we het niet te zeggen dat het aan de ‘regering’ligt die corrupt is. Daar waar we dat in soortgelijke gevallen in India en Afrika voor op de tong hebben liggen.
  Ik heb hier kortgeleden al iets over verteld n.a.v. een debat bij BBC World hierover genaamd The World Debate Advancing Sands over de verwoestijning oftewel desertification in samenhang met het migratievraagstuk met o.a. Martin Sommer en andere deelnmers deskundigen uit de wereld die hier het meest mee te maken hebben.
  Hier wordt geheel duidelijk dat het kapitalistische westen verantwoordelijk is, dat gebrek aan water optreedt in heel de derde wereld en nu dus ook in Australie. Dat inlandse verhuizingen bijvoorbeeld binnen Afrika naar gebieden met water niet meer mogelijk is, niet op te vangen en dat mensen uit Afrika geen andere kant meer op kunnen dan naar het westen komen waar wij, verantwoordelijken, dan weer een hek neerzetten en rustig doorgaan met een hoop boter op het hoofd.
  Het enige verweer van de Engelse tante was vergelijkbar met de VVD-er, niets an de hand, de overbevolking was de oorzaak, waarop de Indiase deelneemster zei dat beperking daarvan alleen mogelijk zal zijn bij meer bestaanszekerheden.
  De Engelse stond in ieder debat werkelijk voor schut het was het eigen schuld dikke bult verhaal, er was niets aan de hand en het wij hebben hier in het geheel niets mee te maken verhaal kon ze dus niet verkopen. Ze zal na de uitzending wel een vet bubble-bad hebben genomen daar waar mensen sterven bij gebrek aan water en andere bronnen en hun bestaansmiddelen door westerse bedrijven uit de grond gehaald worden waar niets maar dan ook niets van terugkomt bij de plaatselijke bevolking dan meer vervuiling en meer tekorten aan water op juist die plaatsen in de wereld die het heel hard nodig hebben om maar enigszins te kunnen overleven.
  Misschien off.topic maar de ontkenning van de problemen met de beveiliging tégen teveel water, de dijken in nederland waar het kabinet óók niets aan gedaan heeft en Peijs dit volkomen baggataliseerd is van eenzelfde arrogantie als de VVD-er in bovengenoemd stuk.
  Mijn vraag blijft wát heeft dit kabinet wél gedaan buiten het genereren van douceurtjes voor de eigen elite.

  Reactie door Henny — zondag 22 oktober 2006 @ 11.29 uur

 142. Met de privatiseringen hebben ook de ambtenaren de Nieuwe Hufterigheid ontdekt.
  Bijgaand lijkt misschien grappig maar is dat absoluut niet.
  Het is in vele gevallen de dagelijkse, sociaal-darwinistische werkelijkheid, die binnen de overheid wordt aangewakkerd tot Kafkaëske proporties.

  http://www.lastvandeburger.nl/lvdb/publicaties/2_achtergrond/adviezen-ambtenaren-lastige-burgers-van-het-lijf-houden

  Reactie door hendrik dieks — zondag 22 oktober 2006 @ 15.41 uur

 143. 2137 sander

  Nou, je hebt je wel snel laten inpraten.
  Dat hele vaticaanverhaal komt uit een bepaalde hoek. Lijkt me niet zo verstandig om hiermee een hetze tegen het katholicisme op te zetten.
  Ik ben het niet eens met de onschendbaarheid van de paus en het hierarchische systeem.
  Ik kom zelf haast niet meer in een kerk. Toch wordt hier voorbij gegaan aan de symbolische betekenissen in de katholieke kerk. Als je dit allemaal letterlijk neemt dan sta je erg ver van de waarheid af. Dit is ook niet door de calvinistische kant van het volk begrepen. Katholieke mensen hebben nog nooit beelden aanbeden. Ze staan voor iets of iemand. Katholieken leren al heel vroeg verder te kijken dan de neus lang is.
  En over de 3 goden? Sorry sander, maar dit is absurd! De christenen geloven in EEN God.
  Ook jij hebt een lichaam, een geest en een ziel…
  Geloven gaat dieper dan er alleen van buiten tegenaan kijken en/of er tegenaan schoppen.

  Reactie door Gloria — zondag 22 oktober 2006 @ 23.01 uur

 144. SP jullie hebben die Canon mooie gemaakt en niet alleen dat maar het is ook nog de waarheid, wat de andere partijen graag allemaal verzwijgen.

  Ideetje: Kunnen jullie die canon er niet bij zetten op actie flyers??

  Zodat de mensen die vanuit huis op CDA of VVD stemmen ook eens gaan na denken!!!!

  Reactie door Niels — maandag 23 oktober 2006 @ 7.41 uur

 145. Valt het trouwens niemand op dat na prinsjesdag duidelijke berichtgeving over de gevolgen van de kabinetsplannen compleet achterwege is gebleven?
  En dat de gemiddelde stemgerechtigde in Nederland weer met open ogen in het CDA-verhaal stapt? Wacht maar tot na 22 november als de duimschroeven weer worden aangedraaid!! Nederland heeft dan voor mij compleet afgedaan.

  Reactie door Jos de Bruin — maandag 23 oktober 2006 @ 9.17 uur

 146. 143 Gloria.

  Ik las van de week uren en dagen achter mekaar over het onstaan van Jezus cristus.
  Onstaan van het jodendom en het onstaan van het vaticaan.
  Ook het onstaan van de Islam.
  En het onstaan van het cristendom.

  Toch denk ik dat het een filosifie is.
  Vroeger heersde er de wet van de sterkste.
  Vroeger waren er al heerschappijen van rangorde en volop coruptie.
  De rijken werden rijker en de armen armer.
  Het romeinse rijk geloofde in de 3 goden die zij vereerden,en keizers dachten dat zij ook goden werden na hun dood.
  Het is afgekeken van de egyptenaren.

  Totdat de messias opkomt.
  Dat staat geschreven in de joodse bijbel,of dat ging ten ronde bij de joodse bevolking.
  Alleen de trouwe joodse aanhangers geloofden niet dat jezus de ware Messias was.
  Dat Judas een jood was en Jezus heeft verraden.
  Vandaar ook dat het cristenen werden.
  Jezus bracht vrede waar chaos heersde.
  Mensen geloofde de leer van Jezus.
  Zo onstond er grote sympathie en de naam Jezus werd alom geprezen door de bevolking die had te lijden onder de romeinse onderdrukking.
  Jezus werd een dreiging voor het romeinse rijk.
  Hoe jezus echt is gestorven,heeft te maken met opoffering.
  Door Jezus te offeren aan de goden van de romeinen.

  De romeinen blijven nog ca 3 eeuwen aan de macht

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Byzantijnse_Keizerrijk

  In de tussentijd zijn er cristelijke groeperingen onstaan,die het geloof van Jezus verspreiden onder het volk.

  Het romeinse rijk is het oude en het nieuwe rijk staat op.
  Het byzantijnse rijk.
  Zij merken op dat het Cristendom sterk in opkomst is,en bedenken ze een ander geloof die Jezus verdeeld in 3.
  De vader/zoon/geest.
  Zo blijft de God dezelfde als die van het Romeinse rijk.
  Keizer Constatijn verplicht iedereen deze godsdienst aan te nemen en iedereen moet zich bekeren.
  De eerste paus onstaat in 455 na cristus.
  Deze paus is hetzelfde als een vorst.
  In de anderhalve eeuwen vervolgingen en ketterijen,omdat men het katholieke geloof niet wilde aannemen.
  Mensen zijn in die tussentijd gebrainwasht om het katholieke geloof aan te nemen.

  Dan komt er ook de missionarissen die wereldwijd dit geloof opdringen.
  Alleen in het midden-oosten geloven ze de ene GOD net zoals de joden geloven in 1 GOD.
  Om dat ook te doorbreken,verzinnen ze de Koran.
  de cristendom verspreide zich over turkije en midden oosten uit.
  In de koran staan dezelfde passage’s uit het Jodendom,cristendom maar ook de vervloeking op de joden,overgenomen van het katholieke geloof.

  Het echte Jezus geloof,heeft het niet over de kerk,moskee.
  Het is een filosifie over hoe je moet leven.
  Denk aan de medemens en de natuur.
  Haat je vijanden niet.

  In de katholieke leer kan ik dat niet terug vinden.
  Alleen maar verplichtingen.
  De vele veroveringen en het instampen van het katholieken geloof in alle delen van de wereld.

  De ware schuldigen zijn de tot haat roepende machthebbers.
  Onder het Moslim geloof die de Koran misbruiken om haat te zaaien.
  Maar ook die van het cristendom.
  Figuren als Bush en Balkenende,Bot,Jaap de hoop scheffer,maar ook wouter Bos,Cu,groen-links.
  Het vaticaan bulkt van het geld en lees ook het onstaan van de jezuieten maar eens.
  Of de tempeliers.
  Namens het geloof.
  Dat geloof is de anti-crist.

  Reactie door sander — maandag 23 oktober 2006 @ 12.29 uur

 147. Gloria
  Dat van de joden geloofden we ook niet.
  Dat ze massaal de gaskamers ingingen.
  Waarom ze de gaskamers inmoesten en werldwijd uitgeroeid moesten worden,komt omdat zij het laatste volk van Jezus cristus is.
  Het vaticaan wint nu op 2 fronten als het escaleerd met kernwapens in het midden-oosten.

  Reactie door sander — maandag 23 oktober 2006 @ 12.44 uur

 148. deze canon als verkiezingsposter, zou volgens mij meer indruk maken dan NU SP…dat zou de pay off kunnen zijn.

  Succes

  Reactie door edwin koster — maandag 23 oktober 2006 @ 12.48 uur

 149. Gloria

  Als laatste
  Het kan ook zijn dat de romeinen expres een jezus figuur hebben gecreert,om het op te offeren.
  De Joden geloofden in het opstaan van een Mesias.
  Dat was ook bij de romeinen bekend.
  Door jezus te laten veraden door Joden,onstond er haat tegen het joodse volk.
  Complotten waren er die tijd al volop.
  Het kan zijn zoals de echte brengers van het woord van GOD die aan de joden vertelden.
  Dat Jezus de anti-crist is en een plan is van de duivel.
  Door hulp van de valse profeten.
  Want wanneer is eigenlijk de bijbel vertaald.
  Welke talen worden er gebruikt bij de vertaling naar het latijns/grieks en daarna de engelse/duitse taal.
  Alleen rijke mensen die konden het lezen.
  Eigenlijk waren er een paar mensen die het werkelijk konden vertalen.
  Door die vertaling werden ze ook betaald en heel machtig.
  Door Jezus te hebben geofferd,hebben ze de macht naar zich toe willen trekken.
  Door de oorspronkelijke vertellers van de komst van Jezus te veroordelen.

  Lees maar eens de drie-eenheid van de duivel.

  Reactie door sander — maandag 23 oktober 2006 @ 13.08 uur

 150. Beste partijgenoten,hoe maken wij in Simpele bewoording de mensen in het land duidelijk,wat de echte normen en waarden zijn van Balkenende en zijn lakeien,dat is erg belangrijk voor de verkiezingen.WAT IS HET ECHTE GEZICHT VAN DIT KABINET!!!MAAR DIT MOET AANKOMEN ALS EEN DONDERSLAG UIT HELDERE HEMEL!!

  Reactie door Eugene — maandag 23 oktober 2006 @ 14.03 uur

 151. @149 sander

  Aha, het 9/11 complot verhaal.
  Jammer, want die is in een klap nu bij mij omver geholpen.
  Die theorieen worden dus op iedere situatie toegepast en als ik jou hierboven zo lees gebruiken ze dit ook naar Jezus toe.
  Tja, je vindt Hem niet op deze manier dat is duidelijk. Hoe dan wel? Daarvoor moet je teruggaan naar je hart en al die theorieen laten voor wat het is.

  Reactie door Gloria — maandag 23 oktober 2006 @ 16.52 uur

 152. @146/147 sander

  Sorry, ik zie nu pas dat er nog meer reacties waren van jou hierboven.
  Sander, ik kan het hier niet maken om hele verhandelingen op te schrijven.
  Advies: Ga eens naar de bibliotheek en lees deel I van de “Katechismus van de Katholieke Kerk”
  Pluk niet deeltjes van internet en ren niet achter iedere complottheorie-link aan, maar lees dit boek eens in rust en op je gemak.
  Het heeft heel veel verklaard bij mij om beter te begrijpen in WIE en WAT ik geloof.
  Ik bedoel dus niet de kerk op zich, maar Degene waarop de christelijke kerk zich baseert
  Dit is voor de goede balans. Er zijn zoveel gezonde en zieke geesten op Aarde. Lees dan ook wat het Katholicisme zelf zegt, alvorens je hier allerlei ongenuanceerde theorieen opschrijft. Onderzoek alles en behoud het goede! Zie maar.

  Reactie door Gloria — maandag 23 oktober 2006 @ 17.33 uur

 153. 151 Gloria.

  Ik ben geen gelovige die iets moet aanbidden.
  Ik geloof wel in de theorie van Jezus Cristus.
  De manier van leven.
  Wat ik begrijp is dat de verhalen over Jezus Cristus gebruikt zijn en gelijk ook weer misbruikt.

  De bijbel is geschreven door mensenhanden.
  Zoveel verhalen staan er in het boek.
  Deze verhalen zijn vertaalt naar de latijnse taal en daarna de europese taal.
  Een ieder heeft er weer een stukje bijgevoegd,tot het boek van nu.

  Het verhaal van Adam de eerste mens en dat hij uit zijn rib,de vrouw haalde gaat er bij mij niet in.
  De evolutie theorie laat zien dat we van de apen afstammen.
  Ook dat er miljoenen jaren dinosaurussen hebben geleefd.

  Daarom moet ik twijfelen over wat er in dat boek staat.

  Tot op de dag als vandaag zijn we hetzelfde gebleven.
  De gebruikers en zij die gebruikt worden.
  De meesters en de slaven.
  Alleen heeft het nu een moderne jasje aan.

  Reactie door sander — maandag 23 oktober 2006 @ 18.24 uur

 154. Ik kwam er heel laat achter dat het Balkenende was op die foto hierboven die drie gezichtjes , ik dacht dat het een vrouw was, echt waar.

  Reactie door carla — maandag 23 oktober 2006 @ 18.37 uur

 155. @153 sander
  Nogmaals: van buitenaf bereik je de ware betekenis niet. Het gaat hier om van binnenuit. Ik wilde mij ook niet meer laten manipuleren door jan en alleman die staan uit te leggen in de kerken etc.
  Ik heb Jezus gevraagd om mij hierin te leiden en dan pas ga je beseffen wat er achter die woorden in de Bijbel schuilt. Ook het Adam en Eva verhaal heeft zoveel meer diepgang dan louter en alleen die woorden.
  Je gaat hieruit begrijpen dat de man en de vrouw uit ‘hetzelfde hout gesneden zijn ‘.
  Maar ik kan het hier niet voor je invullen. Geloven is vrij. Wel weet ik dat door het simpelweg ‘optrekken’ met Jezus je steeds meer van Hem zult gaan begrijpen. Naarmate deze relatie zich verinnigd. Het is nu eenmaal zo dat Hij zich niet echt laat kennen van buitenaf. Daarom denken heel veel mensen dat zij weten waarover zij spreken. En dan kom je op ‘glad ijs’ terecht.
  Ook de Drie-eenheid van God is een mysterie dat zich aan je zal ontvouwen. Alles naarmate je zoekdrang en je honger naar waarheid.
  Van buitenaf een gebouw bekijken, zegt wel iets van het gebouw maar niet alles. Pas als je naarbinnen gaat zie je waar de buitenkant om draait…

  Reactie door Gloria — maandag 23 oktober 2006 @ 19.30 uur

 156. 143 Gloria

  Ik begrijp dat je Katholiek ben opgevoed en dat ik je beledig.
  Sorry dat ik zo overkom.
  Ik probeer alleen te begrijpen,waarom er religie-oorlogen onstaan.
  Wie van alle religie’s is het juiste geloof.
  Ik haal aan hoe zoiets te werk gaat en wat er in die tussentijd is gebeurd.
  Ik zoek zeker uit wat jij bedoelt met katechismus van de katholieke kerk.

  Reactie door sander — maandag 23 oktober 2006 @ 19.44 uur

 157. gloria

  Een paar verschillen tussen het geloof.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_Geboden

  Reactie door sander — maandag 23 oktober 2006 @ 19.58 uur

 158. Vorige week belt mijn autistische dochter op van 20, ze huilt, op het nieuws had ze gehoord dat scholen geen trek hadden in kinderen met een handycap. Zegt ze’;”mam ,dat deden ze met mij ook 10 jaar geleden”, Ja ik was even stil, wat zijn er gemene rapporten geschreven , wat hebben we geleden allemaal, terwijl we er niets aan kunnen doen dat ze een lichte handycap heeft.
  Mijn slimme dochter ,die ik geprobeerd heb te helpen, werkt nu voor 44 euro per maand.
  En het eten wat ze krijgt is niet goed genoeg voor de voedselbank, kan er eens iemand kijken in die instelling!!!

  Reactie door Angela — maandag 23 oktober 2006 @ 20.43 uur

 159. Waarom spreekt PVDA zich niet uit, waarom niet regeren met SP en Groen links? ik wil dat wel eens meemaken. het lijkt wel om iets anders te gaan, wat wij niet te zien krijgen. Een snood plan! Jan Marijnessen, blijf zoals je bent, oprecht en eerlijk.

  Reactie door Anne — maandag 23 oktober 2006 @ 20.55 uur

 160. @157 sander

  Bedankt. Nee, je kwetst mij niet vanuit mijn katholieke opvoeding. (Valt wel mee hoor: moeder gelovig, vader atheist)
  Ik ben er helemaal van weggegaan en zocht het jarenlang binnen de Oosterse filosofieen/religies. Toen allerlei christelijke richtingen onderzocht en pas toen ik echt zoekende was kon ik door al die lagen van het katholicisme heenkijken. Katholiek betekent algemeen.
  Het maakt mij niet meer uit welke kerk. Maar als ik er door iemand nog wel eens kom, voel ik mij erg thuis binnen al die katholieke symboliek die ik pas later begrepen heb. Van ieder uiterlijk ding is iets innerlijks te zeggen. Tot en met de wierook. Ik wilde het allemaal weten, juist vanwege al die aanvallen van ‘buitenaf’. Door dit zoeken heb ik Jezus gevonden en sindsdien is het amazing!
  Je kunt de religieoorlogen niet begrijpen, sander. We gaan hier een tocht door de ‘jungle’ en dat gaat dwars door alle plezieren en ellende heen. Het is en blijft hier onze ‘stagetijd’. Hoe denken we en hoe staan we tegenover allerlei zaken. Je leven, je medemens, de wereld. In het contact met Jezus voel ik mij ten diepste gekend en word ik op maat behandeld. Heel persoonlijk en in hele eigen zaken en zorgen en gedachten. En daar een antwoord in te krijgen! Wonderbaarlijk…
  En dat alleen al verbaast mij iedere dag. Juist door het geloof leer je contact te maken met je innerlijk. Dit gaat boven je gedachten uit. En daar schuilt, waakt die allerliefste mensen Vriend. Noem het geestelijk contact.
  Ik wil nu eenmaal van Hem leren om mens te worden. Ook al weet ik dat dit met vallen en opstaan gepaard gaat. Want mijn God, wat kan de mens weerbarstig zijn en hardleers.
  Het enige ware geloof? Ik kan daar niets over zeggen in het algemeen. Maar voor mij persoonlijk is Jezus dit wel.
  En de andere geloven? Ik trek met ze op, vier hun feestdagen en ik vind het een prachtig ritueel om je zoveel keer per dag naar God te keren. Zo vind ik het ook altijd een mooi moment als ik kerkklokken hoor luiden. Maar dat zijn uiterlijkheden.

  Reactie door Gloria — maandag 23 oktober 2006 @ 20.57 uur

 161. 160 gloria

  Dat gevoel wat jij zegt had ik 9 maanden geleden ook.
  Ik was een ongelovige voor die tijd.
  Ik geloofde meer in de re-incarnatie theorie.
  Ik geloof niet in de kerk en nog steeds niet.
  Ik geloof ook niet in de Koran,wat mijn vader 13 jaar geleden mij in wilde palmen.

  Mijn vader is 10 jaar geleden overleden,maar ik heb nooit gebeden.
  Ook geloof ik de manier niet hoe ze de Islam willen introdeceren.

  Maar terug naar die 9 maanden geleden.
  Ik zag een verhaal op niburu over die aanslag op het WTC dat het een inside job was.
  verder kijken en ik zag die uitleg van Griffin en die docu van loose change.
  Toen ging er een lampje branden.
  Alles nagekeken over de bewijzen wat de VS had.
  Ik dacht gelijk.
  Dit is pas een complot.
  Totdat ik de openbaringen las.
  Over het beest en de anticrist.
  De chip in ons rechterhand.

  Ik was toen echt pist off dat,dit al die tijd in de doofpot is gehouden.
  ik heb alle kamerleden en media een mail gestuurd.
  Ook jan Marijnissen persoonlijk een brief gestuurd.
  Omdat er niet werd gereageerd,stuurde ik zijn dochter ook een e-mail.

  Ik kreeg vaag antwoord,dat er geen bewijzen zijn en dat ze goed opletten.
  Ik had toen al een gevoel dat het gewoon niet durft om een onderzoek te starten.
  Hier geld ook de wet van de sterkste.

  Ik las toen het verhaal over de 10 geboden.
  Daarvoor al een conflict gehad met politie, wat bijna uit de hand liep door stress.
  Ik dacht na over die 10 geboden.
  Wat als je die geboden naleeft.
  Ik blowde toen die tijd heel veel.
  Ik had nog 3 ons wiet liggen en 20 plantjes staan onder een groeilamp.
  Ik heb die 3 ons weggeven aan vrienden en alles afgebroken.

  Ik zat 8 maanden geleden nog in de ziektewet.
  5 jaar uit de roulatie geweest.
  Ik ging ook weer werken als vrachtwagen chauffeur.
  Bij een cristelijk bedrijf.
  Ik zag een advertentie staan voor 20 uur per week.
  Ik mocht komen voor een sollicitatie gesprek.
  Ik zei nog dat ik er gratis wilde werken die 20 uren.
  Stage.

  Ze hadden 8 sollicitanten en mij haalde ze ertussen uit om die baan te geven.
  Omdat ik me gratis aanbood.
  Ze vertellen mij niks over de overbelading van die vrachtauto.
  Het schijnt dat je maar 2600 kilo laadvermogen mag vervoeren.
  Ik reed elke keer tussen de 3000 en 5200 kilo lading.
  Totdat ik de kenteken papieren bekeek en zag dat ik 2600 kilogram maar mocht vervoeren met die vrachtauto.

  Achter mijn rug word je dus genaaid.
  Die baas is zelf al een paar keer aangehouden voor overbelading,wat hij mij vertelde.
  Dan vraag ik na wat het kost zo een bekeuring en wat de gevolgen kunnen zijn van een ongeluk.
  2500,00 bekeuring en voorkomen.

  dan zeg je tegen je baas,dat je niet meer met een overbelading ga rijden.
  10% overbelading lig ik niet wakker van.
  Maar wel 40% wat hij me de volgende keer flikte.
  Ontslag genomen en ze zoeken het maar uit.

  Met dit verhaal bedoel ik te zeggen,dat ook onder het cristelijke volk het teken van de euro/dollar geld.

  Ik ben een zoeker en ik wil meer weten over het waarom.
  vandaar ook de zoektocht naar het ware geloof van Jezus.
  In de bijbel staat over de eindtijd dat allen het merk van het beest zullen dragen.
  Niemand ontkomt eraan rijk/arm jong en oud.
  Alleen het geloof zal je redden.
  we leven in een babbalonische tijd.

  Reactie door sander — maandag 23 oktober 2006 @ 21.55 uur

 162. @161 sander

  Bedankt voor je openheid. Je bent een toffe gast en ja, echt een zoeker. Dit herken ik inderdaad.
  Sander, wat een toestand zeg met die baas. En zie: christelijk of niet… verkijk je daar niet op. Die geldgod heeft het flink voor het zeggen in de wereld. Zie het (C)DA.
  Blijf je eigen geweten volgen en goed dat je ontslag hebt genomen.
  Ik hoop dat je die Katechismus eens leest. Nogmaals hierdoor begreep ik al die mystieke symboliek en toen wist ik ook dat het niet gemakkelijk is voor ‘buitenstaanders’. En dan krijg je al die verdenkingen en die hetzes. Blijft natuurlijk het feit dat er ook binnen deze kerk genoeg aan de knikker geweest is en is. Ik laat het maar liggen en God zal het weten. Ik probeer meer achter de ware intenties te komen door te lezen. En dan zie je hele zuivere, aanbiddelijke bedoelingen. Heel liefdevol. Alleen met het instituut heb ik toch niet veel.
  Sander, fijn dat je dit weblog gevonden hebt. Ik lees je reacties altijd graag en ik vind je ook heel open en eerlijk op zaken reageren. Bedankt! :)

  Reactie door Gloria — maandag 23 oktober 2006 @ 22.33 uur

 163. Het gaat toch zo goed in Nederland? Ja, sommige feiten kun je niet ontkennen… het gaat zo goed dat we overheidsgeld over hebben om een site zoals: http://www.lastvandeburger.nl in de lucht te houden.

  Even een mooie impressie en misschien handig in het geval je nog eens een lastig gesprek met een overheidsinstantie verwacht:

  Tien gouden adviezen aan ambtenaren om zich lastige burgers van het lijf te houden

  Tips van Ignace Schretlen, 8 juli 2006

  De meest hardnekkige klachten komen over burgers die te kust en te keur hun beklag doen, eindeloos doorprocederen en tijdrovende verzoeken indienen.

  Gelukkig kunt u zich daar als ambtenaar prima tegen wapenen, mits u de kneepjes van het ambtenaarschap kent.

  Auteur en beeldend kunstenaar Ignace Schretlen geeft in dit artikel tien gouden adviezen aan ambtenaren om zich lastige burgers van het lijf te houden. Een lastige burger die gelijk heeft, hoef je gelukkig nog niet zijn gelijk te geven, zo blijkt.

  1

  Uitzendkrachten en computerfouten zijn alom aanvaarde, niet controleerbare en daarom bij uitstek geschikte excuses om burgers te weerstaan. Maak hiervan dus royaal en standaard gebruik bij de nog onbevangen burger met een moeilijk verzoek. ’Gebrek aan tijd’ suggereert verkeerde planning en heeft als excuus zijn beste tijd gehad.

  2

  Ga nooit ofte nimmer direct in op de inhoud van een tijdrovend en vervelend verzoek. Negeer het domweg, want dat loont! Zend dus geen ontvangstbevestiging zolang hier niet nadrukkelijk om wordt gevraagd en maak nooit aantekeningen van telefoongesprekken. Wacht tot de burger zich ongeduldig meldt, omdat hij nog geen reactie heeft ontvangen en verzoek hem dan beleefd om zijn verzoek te herhalen.

  3

  Toon vervolgens al je inventiviteit en creativiteit door één of meerdere argumenten te bedenken, waarom je niet op een lastig verzoek kúnt ingaan. Neem hiervoor alle tijd – plan deze ruimschoots! – en vooral alle rust: de burger betaalt toch! Blijf in deze periode zoveel mogelijk onbereikbaar, een reden temeer om nooit te bezuinigen op een uitmuntende secretaresse.

  4

  Smoor boos geworden burgers in een poel van kant-en-klare, nietszeggende excuusbriefjes met bla-bla-bla-verzoeken om uitstel van een inhoudelijke reactie en laat deze bij voorkeur ondertekenen door een stagiaire die binnen enkele dagen vertrekt en daarna nergens meer valt te traceren. Een eventuele klacht over het overschrijden van termijnen neemt zoveel tijd en energie in beslag, dat dit een volstrekt aanvaardbaar risico is.

  5

  Burgers die dan nog niet de moed hebben opgegeven, zijn irritante doordrammers: een apart slag volk, dat beslist niet ongevaarlijk is en een speciale aanpak vereist! Stel het beantwoorden van brieven aan hen uit tot je met vakantie bent en laat dit over aan een vervanger die van niets weet. Ook hiervoor geldt dat een eventuele klacht over procedures altijd nog minder kwaad kan dan een klacht over de inhoudelijke behandeling van een lastig verzoek of appèl. Probeer altijd aan dit laatste te ontkomen.

  6

  Wanneer de woede van een burger het kookpunt heeft bereikt, moet je overgaan tot een vaak dodelijke verrassingstactiek: nodig hem uit, creëer een indrukwekkende ambiance, geef de querulant álle tijd en gelegenheid om zijn gal en grieven te spuien, en zet je gezichtsuitdrukking hierbij op de empathie-stand. Aanhoor, wek de suggestie van luisteren, maar laat niets tot je doordringen en ga nooit op de inhoud in. Denk omwille van je eigen gezondheid aan Pruisisch blauw, mosterdgroen of anthracietgrijs, dan wel doe alsof er een dikke glazen plaat tussen jou en de burger staat. Toon je diepe verontwaardiging wanneer de burger zich na zoveel kostbare tijd toch nog ontevreden durft te tonen.

  7

  Een lastige burger die gelijk heeft, hoef je gelukkig nog niet zijn gelijk te geven. Daarvan zijn burgers zelf maar al te goed doordrongen. Laat hem zich hiervoor desnoods doodvechten. Het tonen van begrip kan geen kwaad zolang het niets kost, gelijk geven wél. Hanteer echter voor je eigen gemoedsrust ongezien het principe dat ook lastige burgers nooit helemaal ongelijk hebben. Met een gelijk van 5 procent heeft iedereen een beetje zijn zin: daarmee voorkom je menige papieren veldslag en spaar je je secretaresse.

  8

  Ontkom je er echt niet aan om de enkeling die toch nog volhardt voor meer dan 5 procent gelijk te geven, koester dan het ’misverstand’ als panacee voor elke wond die door een niet vlekkeloos verlopen communicatie ontstaat. Zelfs pure kwaadwillendheid past in onze samenleving het masker van een misverstand – hoe vals dan ook – als gegoten. Het vergt inderdaad wat training en acteurstalent, maar veel mensen hebben in dit opzicht onvermoede talenten, zelfs ambtenaren.

  9

  De nooduitgang waarvan je tijdens lastige gesprekken altijd gebruik kunt maken, heet ’humor’. Wees echter humoristisch zonder grappig te willen overkomen; torn nooit aan de illusie van de burger dat jij hem serieus neemt.

  Eindig een gesprek met de opmerking: ’Het kost veel moeite om met verstand te leren leven, maar het is nog lastiger om met misverstanden te leren omgaan’. Geef een vette knipoog op het juiste moment: dus tijdens het uitspreken van het woord ’misverstanden’. Vergeet vooral niet om op het allerlaatste moment nog een schouderklopje te geven.

  10

  Vrijwel elke ambtenaar overkomt het desalniettemin een hoogst enkele keer tijdens zijn loopbaan dat je een inmiddels afgematte en vaak berooide burger toch zijn gelijk moet erkennen. Voel en toon vooral geen enkel mededogen – dat is geen burger die het je moeilijk maakt, waard. Bedenk voor eens en altijd: ’fouten maken is menselijk’… en profiteer hiervan!

  Deze adviezen zijn op 8 juli gepubliceerd in Trouw. Ignace Schretlen heeft toestemming verleend ze hier over te nemen. Bezoek ook http://www.ignaceschretlen.nl.

  Reactie door Ivo — maandag 23 oktober 2006 @ 23.32 uur

 164. gloria.
  ik heb de Katechismus al gedeeltelijk gelezen en ik zoek vandaag of morgen wel meer op wat daarover gaat.

  Het is precies zoals je het zegt over het instituut.
  Op het ogenblik dat mensen vervolgd moeten worden,omdat hun mening niet overeenkomt.
  ik heb het over het verleden.
  Wat is dan je doel om een kerk te hebben met bisschoppen erin.
  Laatst nog een docu gezien op canvas over die pedofielen in de kerk.
  In amerika en engeland en brazilie volop schandalen.
  Door die macht word het binnenhuis gehouden.

  Onder die mensen die het geloof prediken zijn echt goede mensen met goede bedoelingen.
  maar andere misbruiken het.

  Ik lees die katechismus eerst nog een keer,voordat ik weer een oordeel vel.

  Reactie door sander — dinsdag 24 oktober 2006 @ 0.25 uur

 165. Pracht canon Jan! Helder en duidelijk.
  Ik heb gelezen dat je hart een klap heeft opgelopen. Erg dit, dus heel veel sterkte toegewenst!!
  Hopelijk verdeel je je energie nu beter en zonder boos te worden. Klasse hoe jullie je voor ons in willen zetten, maar een volk kiest voor een regering dat het verdient, zegt Deepak Chopra. Dit zal jij ook wel weten, maar het zo nu en dan in gedachten houden, is goed voor je gezondheid.
  Veel succes toegewenst voor jou en de rest van de tomaten.

  Groetjes van Louise

  Reactie door Louise Wolbert — dinsdag 24 oktober 2006 @ 13.39 uur

 166. Die akelige kop van Balkenende hierboven verkaart al veel, trias-politica, me , myself en my big mooth. Ofwel ik ,met mezelf met mijn groote bek!!

  Reactie door Angela — dinsdag 24 oktober 2006 @ 14.37 uur

 167. wat een nutteloze en eenzijdige weergave van de politieke situatie in nederland. dit neigt naar puur populisme….

  Reactie door S. lambalk — woensdag 25 oktober 2006 @ 11.39 uur

 168. Hier een toevoeging: http://www.detelegravin.nl/?p=815

  Reactie door Dolby — woensdag 25 oktober 2006 @ 22.54 uur

 169. Gewéldig deze canon! Moet m.i. uitgegeven worden als een handzaam-boekje-in- harmonicavorm! Het zou daardoor prachtig campagnemateriaal worden!

  Reactie door Peter Cauwenberghs — dinsdag 31 oktober 2006 @ 22.15 uur

 170. Volgens de laatste peilingen wint Balkenende de verkiezingen.

  Reactie door Chowan — donderdag 2 november 2006 @ 16.25 uur

 171. Laatste toevoeging aan deze canon:

  Wat de afgetreden minister Sybille Dekker (Volkshuisvesting) in drie jaar niet lukte, lukt opvolger Pieter Winsemius in twee dagen.
  Ondanks de maatschappelijke weerstand van woningcorporaties, huurders, projectontwikkelaars en de oppositie in de Tweede Kamer, heeft Winsemius gisteren definitief het nieuwe huurbeleid door de de Kamer geloodst.

  De zogeheten liberaliseringen geeft woningcorporaties en particuliere verhuurders meer mogelijkheden de huren te verhogen.

  De verwachting is dat huurders die met de overgangsregels te maken krijgen, volgend jaar gemiddeld vijftig euro per maand meer gaan betalen.

  Reactie door Laurens — maandag 6 november 2006 @ 15.52 uur

 172. wat kan u doen voor de herkeurende wao,ers
  daar wordt niet over gepraat.in mij die rekte omgeving zijn er mensen niet goed beordeeld terwijl dat de fijten op tafel liggen,(schande voor de nederlanders).
  weg met cda vvd rot zooi.
  gegroet.

  Reactie door hans — donderdag 16 november 2006 @ 18.38 uur

 173. En ze hebben in de afgelopen jaren al flink aan de huurwet zitten morrelen…. zo is huurverhoging weigeren wegens achterstallig onderhoud al een aantal jaren niet meer mogelijk. Nou dat heb ik geweten… in 5 jaar geen schilder meer gezien, de sponningen rotten intussen, maar wel gewoon ieder jaar de hier verhogen met gemiddeld 2.5 procent (vrije sector) :( En nu dit weer… regenten en zakkenvullers daar in den haag!

  IK ben intussen om…. de SP krijgt mijn stem op 22 november!

  Reactie door Henk — donderdag 16 november 2006 @ 19.29 uur

 174. #

  Deze canon is een must voor elke stemmer! Mooi gemaakt.

  Reactie door Renske — donderdag 19 oktober 2006 @ 19.33

  Deze allereerste reactie zegt eigenlijk alles.

  Deze lijst is gemaakt.
  Wat een ongelovelijk staaltje eenzijdige bericht geving. Echte amerikaanse praktijken waarbij de ander het licht in de ogen niet word gegunt. Ik krijg er een vieze smaak van in mijn mond, een rotte tomaat denk ik.

  Reactie door Frits — maandag 20 november 2006 @ 15.09 uur

 175. RTL 4 peiling 20-11-2006
  SP Voorbij PVDA met 32 zetels !
  Jan hiep hiep hoera !
  en weer gekozen tot favoriete Premier an het volk
  twee vandaag Hoera.

  Reactie door peter grootheest junior — maandag 20 november 2006 @ 20.29 uur

 176. [...] Voer voor in het stemhokje. Gooit u deze pagina eens in de rondte bij mensen. Een reeks punten waar dit kabinet een puinzooi van heeft gemaakt. [...]

  Pingback door Het ministerie » Blog Archive » Het valt allemaal wel mee. — donderdag 25 januari 2007 @ 14.08 uur