Vier uur discussie in Gent

Maandag en gisteren was ik te gast bij de Gentse Feesten, een heel bijzonder fenomeen dat al 164 jaar bestaat: veel cultuur, zang, dans en nog veel meer, en feest natuurlijk. Aan de rand van dit fenomeen vinden er ook debatten plaats onder leiding van Trefpunt in het Francois Laurent-instituut.

Ik ben er jaren terug al eens geweest, en het geheel is me bijzonder bevallen. Ruim tweehonderd mensen bijeen om vier(!) uur te luisteren naar een gesprek tussen zes discussianten.

Ik was uitgenodigd door Eric Goeman – van de organisatie – om ‘n inleiding te houden aan de hand van de vraag ‘Is er toekomst voor het socialisme? En, zo ja, hoe ziet die toekomst er dan uit?’ Mijn bijdrage tref je hieronder aan.

Toespraak in Gent, 17 juli 2007

Toen mijn partij de aanvankelijke dogmatiek wilde overwinnen, stelden we ons – halverwege de jaren tachtig – de vraag: Wat is het dat ons bindt? Het bleken drie morele waarden te zijn. Die waarden hebben wij verklaard tot de kern van óns socialisme, dat van de Nederlandse SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen.

Maar met moraal alleen komen we er niet. Deze uitgangspunten moeten worden verbonden aan een rationele analyse van de samenleving ten behoeve van adequate standpunten en een bijbehorende organisatie, strategie en tactiek. De morele uitgangspunten in combinatie met de rationele analyse vormen de meetlat die ons politieke handelen bepaalt. Wat positief langs die meetlat uitvalt, bevorderen we, wat negatief uitvalt, proberen we te voorkomen of te bestrijden.

Mij is door de organisatie de vraag gesteld: Is er toekomst voor het socialisme? Mijn antwoord is: Voor mensen die zich het versterken van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit ten doel stellen, zal er altijd toekomst zijn. Omdat een toekomst waarin die elementen, die zich in onze geschiedenis hebben uitgekristalliseerd, zouden ontbreken, ‘n doodlopende weg is. U begrijpt: voor u staat een optimistisch mens.

Ik moet u bekennen dat ik mijzelf zelden als socialist aanduidt. Ik vind het te pretentieus, maar ook ongemakkelijk omdat het me in ’n hokje plaatst. Niet iedereen denkt hetzelfde over de inhoud van dat ‘hokje’. Ik vind ook dat ‘socialisten’ geen beter soort mensen zijn. Maar ook… Niet wat je zegt dat je bent maar datgene wat je doet bepaalt, volgens mij, wat je bent.

Maar voor de gelegenheid, hier op de Gentse Feesten, maak ik graag een uitzondering en zal ik u uitleggen wat ik versta onder socialisme en socialist zijn.

Om te beginnen, ik ben een socialist van deze tijd. Ik hecht me niet aan oude vormen en gedachten over het socialisme als heilsleer, als onvermijdelijke, noodzakelijke geschiedenisontwikkeling, als blauwdruk voor een paradijs op aarde. Ik ken het verleden van de socialistische beweging. Ik heb er veel respect voor, en ik heb er minstens evenveel ernstige kritiek op. Onder de banier van het socialisme zijn grote gedachten geboren en grote daden gesteld; evenzeer heeft de vlag van het socialisme veel te vaak een vreselijke lading toegedekt.

Wat te denken van het zogenaamde ‘reëel bestaande socialisme’, waar, zoals ik in mijn boek ‘Tegenstemmen’ in 1996 schreef, de vrije gedachtewisseling vervangen was door de ijzige kou van de absolute waarheden? Waar democratie een loos en voos woord was en tirannie, bureaucratie en onderdrukking van de menselijke waardigheid heersten. U begrijpt: ik heb geen traan gelaten toen dit systeem aan eigen onmacht, en door de weigering van mensen om er nog langer voor te buigen, ten onder ging.

Maar wat te denken van al die socialistische partijen en hun politici die hun idealen bij het oud vuil zetten en zich transformeerden tot doorgaans buitengewoon cynische politici, die het op een akkoordje gooiden met de neoliberale partijen. Zij besloten, willens en wetens, mee te helpen bij de ombouw, zeg maar afbraak, van de naoorlogse verzorgingsstaat. Zij toonden lak te hebben aan hun voorgangers, die hun beste krachten hadden gegeven voor de opbouw van een beschaafde samenleving. Respect voor de strijd die er door zoveel dappere, opofferingsgezinde mensen vóór hen was geleverd, was en is vaak ver te zoeken.

Eén ding staat voor mij vast: onwaarachtigheid en socialisme accorderen niet. Ik heb de naam nogal open en direct te zijn, maar ik kan dat niet als handicap zien. Als socialisme de beweging naar meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit is, dan is het daarmee ook een beweging van democratisering, van transparantie. Het is geen beweging van mensen voor de gek houden, ze als stemvee gebruiken en daarna weer even zo gemakkelijk aan de kant schuiven.

Socialisme is niks voor cynici. Socialisme is ook niks voor mensen die altruïsme, inzet, durf, en opofferingsbereidheid ouderwetse begrippen vinden. Socialisme is strijd. Dus, bent u op zoek naar mooi weer- socialisten? Het mag, maar u zult mij er niet bij aantreffen.

Een paar jaar geleden publiceerde ik het boek ‘Nieuw Optimisme’. In het boek schetste ik onze politieke plaats. Ik formuleerde – tegenover de sombermansverhalen van de heersende macht – de gedachte dat er eigenlijk reden was om de toekomst met optimisme te bezien. Indien we bereid zouden zijn een aantal zaken fundamenteel anders aan te pakken en afscheid te nemen van het neoliberale gedachtegoed en de dito politieke praktijk.

Het uitkomen van ‘Nieuw Optimisme’ was voor mijn goede vrienden, maar even goede journalisten, Kees Slager en Karel Glastra van Loon, reden om mij het hemd van het lijf te vragen over hoe ik mijn algemene opvattingen in de praktijk van alle dag vorm dacht te kunnen geven. De ondervraging door de heren mondde uit in een boek dat de titel ‘Hoe dan, Jan?’ kreeg.

Zo vroegen ze me bijvoorbeeld om mijn algemene definitie van socialisme verder in te vullen. Ik noemde ze vijf aspecten. Graag wil ik bij alle vijf kort even stil staan.

Eén wezenlijk aspect van mijn socialisme is de emancipatie van gewone mensen, vrouwen, mannen en hun kinderen, zodat ze fatsoenlijk kunnen wonen en eten, hun kinderen naar een goede school kunnen laten gaan, zelf toegang hebben tot cultuur en meer van dat soort dingen. Met andere woorden: socialisten zetten zich in om de voorwaarden te creëren waaronder de homo universalis een kans krijgt. Laten we de zaken zó regelen dat ze vanzelfsprekend worden: goed onderwijs, goede en beschikbare zorg, fatsoenlijk openbaar vervoer, sociale zekerheid, om ’n paar belangrijke zaken te noemen.

Waarom al dat ingewikkelde gedoe met zogenaamde keuzevrijheid, die de neoliberalen ons opdringen en waarvoor ze inmiddels in het Europese Brussel een machtige bondgenoot hebben zitten? Die keuzevrijheid is een eufemisme voor ‘marktwerking’. Grote delen van de publieke sector zijn daaraan nu overgeleverd. Vrijwel geen van de beloofde voordelen is uitgekomen. Nadelen zien we des te meer.

Een ander aspect van mijn socialisme gaat over de mens als zodanig. Ik doel op de vaststelling dat de mens een sociaal wezen is. Uit die vaststelling vloeit een visie op de samenleving voort. Een visie dat de samenleving er een dient te zijn waarin sociaal gevoel gehonoreerd in plaats van gekleineerd wordt en als waarde in zich wordt geregistreerd en gerespecteerd. Het doorgeslagen individualisme staat haaks op deze benadering.

Een volgend aspect van mijn socialisme is dat het uitgaat van de wetenschap dat de mens in al zijn facetten erg afhankelijk is van de omstandigheden waarin hij leeft. Mijn motto leen ik graag van de Portugese Nobelprijswinnaar Saramago die zei: ‘De omstandigheden zijn erg bepalend voor de mens; dus, maak de omstandigheden menselijk.’ Maak de mens tot de maat van alle dingen. Zoek de menselijke maat.

Mijn socialisme is wars van megalomanie, van grootheidswaan, van onmenselijke maten. Als je kijkt hoe in mijn land in het onderwijs, in de wetenschap, in de verschillende sectoren van de zorg alles buitenmenselijke proporties heeft aangenomen. De schaalvergroting is, mede onder invloed van de sociaaldemocraten, angstaanjagend geworden en inmiddels een breed erkende oorzaak van veel problemen die mensen momenteel in onze samenleving ondervinden. Ik ben blij dat in Nederland de kritiek van de SP op dit punt, tenminste in woord, door de regering onderschreven wordt.

Een vierde aspect van mijn socialisme is dat het uitgaat van historisch besef. Het baseert zich op uitkomsten op de vraag waar wij vandaan komen, wat voor problemen we in het verleden al tegen het lijf gelopen zijn, en hoe we die toen hebben opgelost. Zo’n gevoel voor historisch besef heeft gevolgen voor je plannen met de toekomst. Zonder gevoel voor historie wordt de toekomst toch al gauw een zwart gat of een ijle droom, voor mij allebei zaken die ik niet vindt passen bij mijn perceptie van socialisme. Dit pleidooi voor meer historisch besef komt de SP nog wel eens op het verwijt te staan conservatief te zijn. In mijn beleving een onzinnig verwijt. Socialisten zijn, bij uitstek zou ik willen zeggen, mensen die de tekortkomingen van de huidige organisatie van de samenleving zien èn willen veranderen. Meer historisch besef is echter een probaat middel tegen te overspannen verwachtingen, en dus frustratie, en leert ons bescheidenheid.

Een laatste aspect dat ik hier nu wil noemen is dat mijn socialisme ook veel van doen heeft met opvoeding en ontwikkeling. Om het nog maar eens in mooie oude termen te zeggen: de verheffing van het volk. Ik las ik het weekblad Vrij Nederland dat onze vice-premier Wouter Bos voorgesteld had om de term ‘verheffing’ op te nemen in de titel van het nieuwe regeerakkoord dat hij met premier Balkenende heeft gesloten, maar die vond dat ‘marxistisch’ klinken. U begrijpt: die aanduiding is er niet gekomen, maar ik hanteer hem erg graag. Het volk verheffen is onszelf verheffen.

Ik hoop u zo een inkijkje te hebben gegeven in een paar aspecten van het socialisme dat mijn partij uitdraagt. En met enig succes, mag ik bescheiden zeggen. We zijn, na een jarenlange inzet en zoektocht, waarin we ons vooral verbonden hebben met de mensen om wie het gaat, nu zowel in ledental als in parlementair zeteltal de derde partij van het land geworden. In sommige opiniepeilingen zijn we de PvdA al gepasseerd.

Toen de twee journalisten mij voor hun boek ‘Hoe dan, Jan’ vroegen of Marijnissen zich de nieuwe Marx waande, heb ik hun meteen uit de droom geholpen. Marx is dood, ik niet. Ik geloof niet in reïncarnatie, ook niet van socialisten. Ik haal mijn inspiratie uit de feiten en omstandigheden van nu. Dat neemt niet weg dat ik graag leer van de interessante analyses en opvattingen die het socialisme heeft voortgebracht en die nog steeds grote invloed hebben op ons denken en handelen. De tijd heeft ze soms ingehaald maar dat maakt ze niet minder belangwekkend.

De mens wordt gemaakt door de geschiedenis. Maar mensen maken ook zelf hun toekomst, die later weer geschiedenis wordt. De essentie blijft de historische ontwikkeling van de mens, de mens op weg naar een fatsoenlijke samenleving. Sinds de Verlichting staat de emancipatie van het individu centraal. Elk individu is van ultieme waarde. Die notie acht ik cruciaal. Tegelijkertijd moeten we waken voor de ontworteling als gevolg van het doorgeschoten individualisme. De zelfverwerking, de zoektocht naar de grenzen van de eigen mogelijkheden, heeft altijd een relatie met de omgeving, de samenleving en wordt daardoor ook beperkt.

Anderzijds ondervindt iedereen graag erkenning, waardering en sympathy van zijn omgeving. Het gaat om het evenwicht. Dat besef, dat begrijpen dat de essentie van het leven heel wat anders is dan de dikte van de portemonnee, dat is naar mijn idee ten diepste wat het socialisme eigen is. Als we op die manier leren kijken naar de financiële en economische mogelijkheden die we hebben, dan openen zich grote, hoopvolle perspectieven. Dan is er wat ik noem, veel reden voor nieuw optimisme.

Er ís reden voor Nieuw Optimisme, nadat in de achterliggende jaren het sociale denken, het socialisme, overal in de verdediging werd gedrukt door het als een vloedgolf over ons komende neoliberalisme. Inmiddels zijn voor veel mensen de nadelen van dat neoliberalisme zo duidelijk dat een kentering niet kan uitblijven. De vergroting van de inkomensverschillen, de terugtredende overheid, de afbraak van de sociale zekerheid, de ontmanteling van de publieke sector, de liberaliseringen, privatiseringen en de propaganda voor de ieder-voor-zich-mentaliteit hebben veel mensen de ogen geopend.

In mijn land treffen deze mensen elkaar steeds vaker in mijn partij. Maar het is breder: ook in de vakbonden, de kerken, de sociale organisaties dringt het besef door dat na al het neoliberale de tijd gekomen lijkt dat we ons weer veel meer op het sociale gaan richten.

Ze onderkennen dat we verstrikt geraakt zijn in ’n net van leugens over de samenleving. De leugen dat we onze ouderen fatsoenlijk behandelen. De leugen dat we fatsoenlijk omgaan met dieren, natuur en milieu. De leugen dat we onze kinderen geven waar ze recht op hebben, een eerlijke kans in het leven. De leugen dat we eerlijk handel drijven met de Derde Wereld. De leugens rond de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Deze mensen beginnen steeds meer te beseffen dat als we die leugens nog langer accepteren, we gaandeweg even schuldig worden als degenen die ze hebben bedacht. Dat besef doet een groot beroep op ieders verantwoordelijkheid. Ik mag mensen daar graag op wijzen. We moeten weg van het wegkijken en zaken onder ogen willen en durven zien.

Daartoe hoort ook dat we aanwijzen wat we met zijn allen nu echt waardevol vinden in het leven. Dat zijn in ieder geval niet de zaken die de commercie ons aanpraat. Daarbij gaat het vaak om surrogaat. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat we met z’n allen eigenlijk veel meer hechten aan het Bruto Binnenlands Geluk dan aan het door de politici en economen op een voetstuk geplaatste Bruto Binnenlands Product. Zoals u weet: het BBP rekent het grootbrengen van varkens wel mee, maar het opvoeden van kinderen niet…

Vraag iemand wat z’n drie belangrijkste geluksmomenten in z’n leven tot nu toe waren. Zal hij zeggen ‘de auto die ik toen kocht’ of kiest hij voor het eindexamendiploma van zijn dochter? Vindt hij de gewerkte overuren en het geld dat dit opleverde, essentieel – of toch veel meer de uren die hij kon vrijmaken om zijn moeder te helpen op weg naar haar dood? Hoe groot acht u de kans dat iemand de kennismaking met zijn partner minder belangrijk acht dan de bouw van de tweede badkamer? Denkt u zelf even na: waar bent u de laatste tijd écht gelukkig van geworden? En had dat met geld of met mensen te maken?

Ik weet me in mijn opvattingen gesteund door onderzoek van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat stelt keer op keer vast dat Nederlanders de voorkeur geven aan een samenleving met gevoel voor gemeenschapszin boven een prestatiemaatschappij. Voor sommige van onze politici is dat een wonderlijke uitkomt, maar als je geregeld onder de mensen komt, dan kun je er niet door verrast zijn.

Allicht willen de meeste mensen liever zo’n samenleving. Ook als het betekent dat hun materiële welvaart wellicht minder snel groeit of wat anders verdeeld moet worden. Onderzoekers stellen keer op keer vast dat mensen hopen op een samenleving met meer solidariteit, veiligheid, herstel van normen en waarden en behoud van voorzieningen en sociale zekerheid.

Ze hópen erop maar tegelijkertijd vrezen ze ervoor, zijn ze benauwd dat het tegendeel zal gebeuren. Niet gek, na al die jaren neoliberale politiek. Maar zie hier dan ook meteen waarom er zoveel basis blijkt te zijn voor het gedachtegoed en de dadendrang van mijn partij.

Ons laatste verkiezingsprogramma heette ‘een beter Nederland voor hetzelfde geld’. Daarin bewezen we dat voor hetzelfde geld dat de regering uittrok voor háár beleid er ook een heel ander, menselijker en socialer beleid te voeren valt. Het was pikant dat we het volgens de rekenmeesters van het Nederlandse Centraal Planbureau, zelfs beter deden dan de neo-liberalen van de VVD. Daarmee logenstraften we het idee dat socialisten een hoofd vol ideeën altijd combineren met een gat in de hand.

Ik ben er van overtuigd dat het niet steeds hoort te gaan over méér financiële middelen maar eerder over ‘n betere verdeling van de beschíkbare middelen. In het rijke Westen hebben we samen onderhand zat. We delen het alleen niet samen. Dàt moeten we doen: beter verdelen van middelen én ook van macht.

De samenleving wordt nu voortdurend op kosten gejaagd omdat te weinig mensen te veel macht bezitten en niet in staat zijn een visie op de middellange, laat staan de lange termijn te ontwikkelen. We zijn in de greep van het aandeelhouderskapitalisme en de fast buck geraakt, waarin het niet gaat over morgen en overmorgen, en al helemaal niet over solidariteit en rechtvaardigheid, maar alleen over vandaag. Alles voor vandaag; vandaag voor alles!

Het neoliberalisme heeft het hedendaagse hedonisme gebaard. En daar word je niet vrolijk van. Wat een tobberds, die bedrijfsbazen die zichzelf vette bonussen bezorgen en ondertussen hun bedrijf in de uitverkoop doen aan een ander die ook al niet weet wat het bedrijf produceert, laat staan wie de mensen zijn die de productie leveren.

Hier is sprake van totale vervreemding – en het is tijd dat we dat die mensen eens gaan zeggen. Onze voorouders hebben niet gestreden voor de democratie om honderd jaar later die ten onder te zien gaan aan de tirannie van wat een Duitse sociaal-democraat ooit ‘het roofdierkapitalisme’ noemde.

Het is gewoon erg onverstandig om zo weinig mensen de baas over zovelen te laten spelen. Als we mensen het recht geven om te stemmen moeten we ervoor zorgen dat die stem er ook echt toe doet. En dat is niet het geval als de echte beslissingen buiten het parlement, op de markt en in afgesloten directiekamers genomen worden. In Nederland mag de sociale dienst wel achter de voordeur komen kijken of er misschien teveel tandenborstels bij de wastafel staan maar een echt kijkje in de keuken van onze ondernemers en geldmagnaten nemen is er niet bij.

Dat noem ik niet meer van deze tijd. En dat beslissingen in bedrijven genomen worden over de hoofden van de werknemers heen is ook ouderwets en contraproductief. Wij willen dus inzicht in wat er in ons bedrijfsleven gebeurt en willen een einde maken aan het feit dat onze economie grotendeels buiten de kaders van onze democratie zijn gang kan gaan.

Alleen als we beseffen dat de mens meer is dan ‘n homo economicus en we dus ook begrijpen dat ‘n mens meer is dan consument of producent, dan wordt het logischer om de ordening van de samenleving aan de eisen van de nieuwe tijd aan te passen. Daarom heeft socialisme niet alleen een verleden, maar zeker ook ‘n toekomst. In Nederland, in Vlaanderen en ik zou eigenlijk niet weten waar niet.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 18 juli 2007 :: 0.35 uur

80 Comments

80 reacties

 1. Jan Marijnissen: TOP-SPEECH.
  I love you!
  Jan for president!!

  Reactie door Gloria — woensdag 18 juli 2007 @ 3.58 uur

 2. Bedankt voor uw komst.
  Na de vergadering waren velen het er over eens dat we een J.M. hebben gezien. Ook sommige discussianten hebben dat bevestigd. Ondergetekende had bovendien de kans enige woorden te wisselen met jou en kan zich daar geheel bij aansluiten.
  Het contrast met de Vlaamse socialisten, of de vertegenwoordiger die daar moest voor doorgaan, was zo groot dat de crisis daar wel bijzonder diep moet zitten. Jammer, terwijl de armoede na 4 jaar Paars met 1% toenam, de kloof rijk/arm groter werd en we voor mondiale uitdagingen staan, enz.
  : schreef ik enkele jaren geleden.
  Dat het zo erg is, als wat er gisteren werd opgediend, viel niet te vermoeden.

  Reactie door Philippe Deleu — woensdag 18 juli 2007 @ 6.53 uur

 3. We zijn met enkele sp’ers naar de Gentse Feesten geweest.
  Over het hele centrum staan bekende- en onbekende groepen,kunstenaars en talrijke anderen hun kunsten aan het vertonen.
  De entree is gratis!
  Deze stad is sowieso prachtig om te bekijken met z’n mooie pleinen- en gebouwen.
  Vooral de oude kerken zijn het bekijken waard.Als ik me niet vergist duurt het feest 10 dagen lang, elke dag komen er gemiddeld 150.000 bezoekers uit de verre omtrek.
  Van Heerlen uit is dat 200 kilometer naar Gent.
  We hebben genoten, vorig jaar zijn we ook geweest.Als men alles wilt bekijken in Gent,dan moet men wel veel lopen, maar het is de moeite waard.

  Reactie door Ben tarici — woensdag 18 juli 2007 @ 8.18 uur

 4. Mooie toespraak Jan maar of al je leden hiervoor staan is maar de vraag
  Men is nogal gecharmeerd van als het verplicht wordt om sociaal te zijn doe ik dat niet.
  Ik had hem al een keer geplaatst maar toch even een link naar een nep socialist nu je het toch had over bonussen en zakken vullende managers.
  http://www.overheidsinformatie.nl/default.asp?orgidt=Org_023436

  Reactie door De Hakker — woensdag 18 juli 2007 @ 8.18 uur

 5. “Te weinig mensen te veel macht”Ik neem aan dan Jan daarmee ook het koningshuis be-doelt. alleen het woord al vloekt met het begrip socialisme en democratie.
  Ik vind het heel jammer dat hij zijn uitspraken over koningshuis heeft herroepen en zelfs heeft gezegd , dat 95 % van het nederl.volk dat wil.
  Dat is absoluut niet zo, daar moet maar eens een grondig onderzoek naar komen.
  Ik ben er voorstander van dat alleen monarchisten de kosten voor koningshuis op zich nemen en de mensen die zich als republikein laten registreren een teruggave krijgen van de belasting.
  Dan zullen we zien hoe veel mensen zich deze onterechte macht en invloed op de regering en de kosten daaraan verbonden nog “leuk”vinden.

  Reactie door anne hilverda — woensdag 18 juli 2007 @ 8.52 uur

 6. Jan Marijnissen, het is recht uit ‘mijn’ hart, dit was socialisme vroeger en nu voor mij. Je bent wat je doet niet wat je zegt te zijn. Prachtig, dat is precies wat ik altijd zeg. In wat de mens doet,kun je aflezen wat de werkelijke innerlijke mens voorstelt.
  Alleen ik ben geen sp- socialist in je ogen omdat ik wel in enigermate cinicus ben geworden.
  Maar…….
  De SP en het bestaan daarvan in de Nederlandse samenleving en een leider of laat me zeggen, dat vind ik mooier, een aangever en vertaler van dat gedachtengoed in de politiek weerhoudt me nog verder te vervallen. Dat is denk ik op mijn leeftijd al heel mooi meegenomen.
  De SP, incl. natuurlijk de harde werkers daarin betekent HOOP en HOOP doet nog altijd leven al moet je niet gaan zitten wachten tot die hoop werkelijkheid wordt, maar iets doen om hem werkelijkheid te laten worden, ieder op zijn/haar manier naar vermogen.
  Jan Marijnissen bedankt voor het vertalen van dit gedachtengoed.
  Ik ben nog nooit naar de Gentse Feesten geweest maar vaak in Gent, een prachtige historische stad. Wat zijn we in Nederland dan toch arm. Ik weet dat mag ik niet zeggen want dan gaat eenieder vanalles opnoemen maar toch. Ook nu nog breken we alles steeds af. Nederland krijgt geen kans qua gebouwen historisch te worden.
  Laten we er dan wel voor zorgen dat de verregaande marktwerking historie wordt en menswaardigheid en de menselijke maat ‘ aan het woord komen’

  Reactie door Henny — woensdag 18 juli 2007 @ 9.11 uur

 7. Goeden morgen vrienden SP.

  Het is beslist de moeite waard om een vakantiedag te reserveren om Gent te bezoeken, nu tijdens de feesten, maar ook daarbuiten.
  Een grandiose speech is het wat ik gelezen heb van Jan.
  Er komen twee vergelijkingen naar voren, één wanneer het gaat als politici hun idealisme bij het grof vuil zetten, en het ander wanneer bedrijven tegen grof geld hun berijf in de uitverkoop doen, na jaren onbeschoft salaris te hebben geïnd, waarbij de koper er op de zelfde manier mee verder gaat, zonder rekening te houden met de arbeiders die het geld binnen moeten brengen, het roofdier kapitalisme.

  Een bewonderende ….

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 18 juli 2007 @ 9.12 uur

 8. Hoe denk jij dat socialisme hier zou lukken wat niet gelukt is in Oost-Europa?

  het gaat niet om een mooi socialistische programma maar om een filosofische perspectief om nieuwe mens te worden.
  Want de mens is een heel gecompliceerde (of een banale) wezen.

  Een etiket ‘socialist’ help je niet om van je dierlijke wezen een universele humanist te maken.

  Daar wil ik graag een programma van de SP zien hoe het bestuur van de SP op weg naar de socialisme de egocentrische individue denk te veranderen in een nieuwe universele humanist.

  Dat betekent bewust zijn van de noodzaak van de universele waarden en deze zich eigen maken.

  Kijk hier, naar je weblog jan Marijnissen!

  Hoe de meeste mensen met elkaar discusseren, hoe anders denkenden als ‘spion’ worden geettiketterd en buiten gesloten worden. Dit is terwijl deze weblog een voorbeeld moet dienen voor nieuwe mens en ondanks harde inhoudelijke discussie respect en warmte uitstralen. Daar gaat het toch: Een nog sociale en menselijke maatschappij!

  Als allochtoon woon ik al 25 jaar in Nederland. Ik heb geen Nederlandse hartsvriend of hartsvriendin, ook in linkse kringen.

  Hoe kan ik het verklaren? Culturele barriere?
  Misschien….
  Als wij ‘als socialisten’ geen vriendschap kunnen bouwen vanwege de culturele barriere, hoe kunnen wij van de gewone mensen verlangen om het te doen.

  Hoe denk jij Jan dat socialisme hier wel zou lukken wat niet gelukt is in Oost-Europa?

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 18 juli 2007 @ 9.23 uur

 9. @ 8 Birten Lostar

  Je slaat de spijker precies op z’n kop Birten! Hoe maak je van een kaaskop een universele, tolerante humanist? That’s the question! Het stukje ‘modelmigranten’ op de site van NRC.nextt is in dit kader ook een aanrader. Europa – en dus het Calvinistische Nederland – is alles behalve tolerant of ruimdenkend wat immers de voorwaarden voor een socialistische heilstaat zijn! Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit zijn helaas geen aangeboren eigenschappen. Vrij vertaald is het die andere wang die je je opponent aanbiedt na een klap in je gezicht. Nederlanders voelen zich te snel aangevallen en denken dat de aanval de beste verdediging is.

  Je beschouwing van Jan’s weblog indeze kan ik onderschrijven. MENSEN worden letterlijk buitengesloten. Mijn gedachten zijn in deze ook bij Gandalf. Ja, wat betekent zo’n etiket socialist dan nog? De houten klomp heeft de groei van de lange teentjes helaas niet kunnen voorkomen.

  Ook nu weer voel ik mij allochtoon. En dit terwijl ik 42 jaar geleden in Nederland ben geboren uit een Hollandse moeder en een 3/4 Indische vader. Misschien moet je 100% Nederlands zijn om een poldersocialist te kunnen worden. Ik weet het niet. Ik groet je Birten, Gandalf en alle andere sociaal humanisten!

  Erik Sc

  Reactie door erik — woensdag 18 juli 2007 @ 10.23 uur

 10. Jan, een onderwerp dat niet aan bod kwam tijdens de Gentse Debatten is het feit dat veel kiezers bang zijn geworden voor de wereld en zowel in Vlaanderen als in Nl zich achter de dijken of achter de rolluiken willen verschuilen. In Vlaanderen vlucht men naar de goeie ouwe CD&V, in NL hadden vele kiezers misschien de idee (of althans de perceptie) dat jij de dijken zou verhogen en Nl zou terugtrekken uit de EU en de wereld? Is dat niet een ook een stuk van jullie succes? (zie Freek)
  Ideologie als reden voor succes daarentegen… i doubt it

  Reactie door Jacques Denecker — woensdag 18 juli 2007 @ 10.45 uur

 11. Zeer inspirerende toespraak Jan, nam iedereen dat soort dingen maar ter harte. Tegenwoordig lijkt iedereen voor zichzelf te vechten (what’s in it for me?) en het is tijd dat men weer gaat inzien dat een beetje opoffering en goede samenwerking ons veel meer geluk brengt.

  Reactie door Irma — woensdag 18 juli 2007 @ 10.54 uur

 12. @ 9 Eric,

  Bedankt van je hartverwarmende bericht.

  Met vriendelijke groeten

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 18 juli 2007 @ 11.39 uur

 13. Geweldige toespraak Jan!!

  Reactie door Redstar — woensdag 18 juli 2007 @ 11.47 uur

 14. TREK MEER KIEZERS DOOR NIEUWE PLANNEN VOOR SOCIALE VEILIGHEID
  Ik ben het grotendeels eens met de ideeën van Jan Marijnissen over het socialisme. Maar een belangrijker vraag is volgens mij: hoe krijgen de linkse partijen meer kiezers?

  Ik zag pas onderzoekscijfers waaruit bleek dat 20% van de FNV-aanhangers op een niet-linkse partij stemmen en veel mensen met een laag inkomen stemmen niet. Daarom denk ik dat de Nederlandse linkse partijen veel meer kiezers kunnen trekken.

  Dat kan volgens mij door vooral te zoeken naar nieuwe, effectieve oplossingen voor criminaliteit en asociaal gedrag. Want dat is volgens diverse onderzoeken de grootste zorg van veel Nederlanders. Daarbij lijkt het me belangrijk om uitgebreid kennis te nemen van recent criminologisch onderzoek op het gebied van (nieuwe) vormen van straf en opsporing, zoals elektronische detentie na werktijd, avondklok voor veelplegers, het publiceren van bewakingsbeelden op internet, de inzet van politiehelicopters, het gebruik door gewone politieagenten van arrestatieteam-kleding, en bewakingsteams van veroordeelde jongeren, naar het model van de Guardian Angels.

  Nog belangrijker voor meer sociale veiligheid en welzijn is het versterken van allerlei praktisch toepasbare kennis en vaardigheden en moraal via radio en tv. Bijvoorbeeld kennis op het gebied van communicatie, opvoeding en ‘levenskunst’.

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — woensdag 18 juli 2007 @ 11.49 uur

 15. @ Erik

  Je vergeet dat mensen nu het product zijn van onze bestaande samenleving waarin alles (uiteindelijk) om geld draait.
  Je schrijft: “Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit zijn helaas geen aangeboren eigenschappen.”
  Als er een andere samenleving zou zijn (en daarbinnen een anders gerichte opvoeding, minder commerciele media, enz.) zouden misschien deze waarden wel algemeen erkend en nageleefd worden.
  Mensen nu is religie ontnomen, alsook gezinsleven (moeders die werken), identiteit op basis van nationaliteit mag ook niet meer. Mensen zijn in verwarring over wie zij zijn, voelen zich onveilig (zonder beschermende ouders, familie, buurt, God, al die dingen die vroeger een gevoel van bescherming en identiteit boden).
  En daar speelt de commercie op in. De ontstane leegte in jezelf, kun je nu opvullen met alle dingen die je kunt kopen. Ja je kunt zelfs een nieuwe identeit kopen (plastische chirurgie).
  Ik ben ervan overtuigd dat een maatschappij-(in)richting het beste in de mens naar boven kan halen (net zoals het, als het niet de bedoeling heeft mensvriendelijk te zijn, ook het slechtste in de mens kan activeren).

  @5 Anne
  Ik denk niet dat met te weinig mensen teveel macht, in eerste instantie het koningshuis bedoeld wordt. Er zijn een kleine groep mensen in de wereld, met ongelofelijk veel geld/bezit. En zij beheersen daarmee alles. Ook de politiek en de media. (zie bijv. de geheime bilderbergconferenties). Zij hebben een bijzonder intelligente tactiek om geld en macht naar zich toe te halen. Bijv. menselijke waarden onderuit halen en de ontstane innerlijke leegte vervangen voor nepdingen waaraan zij geld verdienen. Zonder deze nepdingen hebben mensen tegenwoordig geen hou-vast meer, dus volgen ze slaafs de heersende macht. Dat is dus niet omdat deze mensen niet van nature van goede wil zijn, maar zij zijn gewoon in de voortdurende boodschap/leugens ingetuind die onze politiek, media, reclame enz. elke dag ons probeert in te prenten. En nu zijn ze afhankelijk van geworden. Ook omdat de dingen waar zij anders hou-vast aan zouden kunnen ontlenen (identiteit en veiligheid), compleet onderuit gehaald zijn. En ik denk, met opzet.

  Reactie door Karin — woensdag 18 juli 2007 @ 11.57 uur

 16. Birten Lostar — woensdag 18 juli 2007 @ 9.23:

  Goedemorgen,

  Overdrijf je niet een beetje?

  Ik merk dat hier nogal eens mensen reageren met goedkope KWAADAARDIGE 1-zin-”argumenten”, die vaak ook nog leugenachtig de SP of het socialisme verdacht maken.

  Moet je daarmee in discussie, als mensen zich zo “voorstellen”?
  Per slot van rekening ga je doorgaans ook niet in discussie met iemand die je op dat moment met een mes bedreigt…

  En, de enkele keren dat e.e.a. wat “te hoog opliep” resulteerden meestal in ZELFCORRIGERENDE actie van de betreffende discussiedeelnemers, met vaak uitputtende excuses.

  Vergeet ook niet, mensen met socialistische idealen hebben een “vurig” hart, bekommerd als zij zijn om alles wat in deze wereld tot scheve verhoudingen en grove onrechtvaardigheden heeft geleid en nog steeds leidt.

  Het is o zo gemakkelijk als je, gezeten in de comfortabele positie van de sterkste en het goed hebbend, anderen te jennen en in hun fundamenteelste principes te raken en dan schijnheilig met verwijten te komen dat die ander dan kwaad wordt.
  Als je zelf in “goeden doen” bent zou je zelfs extra tolerant moeten zijn jegens minder bedeelde anderen, wetend van die onrechtvaardige verhoudingen in deze wereld.

  Voorts zijn er in elke discussie ONREDELIJKE mensen, die mogen DAAROM best weleens fiks op hun vingers worden getikt…dat kan heel wel op een toelaatbare manier.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 18 juli 2007 @ 11.58 uur

 17. Prachtige toespraak Jan. Als moslim kan ik me er helemaal in vinden. Zeker ook dat het gaat om wat je doet, niet om wat je zegt. En je opmerking “socialisme is strijd”, prachtig, een treffende vertaling van de veelvuldig misbruikte term djihaad (islam is strijd, niet oorlog).

  Leuk dat je het thema waar word je gelukkig van aansnijdt. Het grappige is dat ik, sinds ik moslim ben, steeds gelukkiger word door anderen, die het echt nodig hebben, te laten delen in mijn inkomen. Het materieel ondersteunen is de enige vorm van belasting die via de koran/sjaria als verplichting is opgelegd. Het betreft slechts 2,5 % van je vermogen, maar moslims geven over het algemeen beduidend meer aan goede doelen, daartoe aangespoord door oproepen in de koran. (Ik wil hiermee niet zeggen dat moslims meer zouden geven dan anderen, ik kan daar niet over oordelen, christelijke en seculiere Nederlanders doen ook enorm veel aan goede doelen).

  Reactie door Hendrik Jan Bakker — woensdag 18 juli 2007 @ 12.12 uur

 18. Elk streven naar een ideaal wordt misbruikt : zie de geschiedenis van het communistme in de USSR !
  men dient te alle tijden het streven naar een ideaal te beschermen , zodat en geen renteniers er gebruik van zullen maken om hun macht te ontplooien :Stalin heeft heel van die idealisten uitgeroeid met valse beschuldigingen en erop volgende excecuties .

  Reactie door Fred — woensdag 18 juli 2007 @ 12.14 uur

 19. Jaap Veldkamp (alias j) — woensdag 18 juli 2007 @ 11.49:

  Goedemiddag,

  Schaak je hier niet op het verkeerde bord?
  Criminaliteit en hufterig gedrag hebben -goed onderzochte!- oorzaken:
  Het lijkt me veel logischer dat je dan vooral rechts verwijten maakt over het in deze kringen verheerlijken van individualisme en het -zij het met mooie, verhullende woorden! (“marktwerking” etc.)- “aanbidden” van het recht van de sterkste! (met o.a. deze kwalijke gevolgen!)

  Als jouw pleidooi Jan Marijnissen zou verzoeken om daarop RECHTS KEIHARD aan te vallen en eindelijk eens messcherp de oorzaken van al die door velen gevoelde “hufterigheid” BLOOT TE LEGGEN, tja dan zou ik het met je eens zijn.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 18 juli 2007 @ 12.16 uur

 20. Prachtige stad Gent. Ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest en heb echt genoten…

  Reactie door Patrick — woensdag 18 juli 2007 @ 12.26 uur

 21. @14 Jaap Veldkamp

  “hoe krijgen de linkse partijen meer kiezers?”

  laten we beginnen met weer te stemmen met het rode potlood.
  want volgens mij zijn er inmiddels al heel veel meer “socialisten” maar is het niet meer te controleren.

  WEL te manipuleren…

  Reactie door iew — woensdag 18 juli 2007 @ 12.32 uur

 22. @ 16 Harrieke,

  Het is mogelijk dat ik enigszins overdrijf, omdat mijn reactie uit mijn ervaring en uit mijn hart komt. Waarin emoties schuil liggen, is er kans van overdrijving. Maar daar ligt de gevaar niet. De gevaar ligt in de irrationele illusie dat men alleen met goede toespraken en applaudiseren iets kan bereiken zonder diepgang te kijken.

  Het gaat om mensen. Mensen zijn de gemeenste en de egoistische wezen van alle levende organismen: hebzucht naar macht.

  Ik had al eerder in deze weblog geschreven: “Ken u zelf”.

  De SP moet beseffen dat mensen met een etiquette van ‘socialist’ geen humanisten maken.

  Dit is de gevaarlijkste illussie die socialisme in de weg staat.

  Marxisme is prima, maar we moeten het leer van Freud niet vergeten.

  Met vriendelijke groeten,

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 18 juli 2007 @ 13.25 uur

 23. Trouwens als ik luister naar de gesprekken van Evangelisten, vind ik heel mooi. Alleen doen ze dat voor de liefde voor de god.

  Socialisten die niet gelovig of ateisten zijn moeten de wereld verbeteren voor de liefde voor zich zelf.

  De vraag is natuurlijk: wat betekent liefde voor zich zelf?
  Het antwoord hierop is niet makkelijk te geven. Want deze vraag is deel filosofisch deels freudiaans.

  Het probleem ligt in het huidige kapitalistische systeem. Als je dit systeem verandert komt niet automatische een betere systeem. Want het kapitalistische systeem is een gevolg van de mentaliteit van mensen zelf. Als je niet zorg dat de mentaliteit niet veranderd, wat je ook doet, zult je in een visieuse cirkel terecht komen in plaats van een hoger lopende spiraal die enige kans biedt voor een betere wereld en een betere samenleving.

  Ken uw driften naar de macht.

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 18 juli 2007 @ 13.53 uur

 24. 8. Birton Lostar

  Ik begrijp je bijdragen maar denk dat het veel verder gaat dan jij weergeeft.
  Intolerantie door jou weergegeven, en onderling onbegrip vanwaaruit de eigen sitiuatie niet zelden meespeelt i.p.v. het grote geheel is echter m.i. niet een verhaal van het allochtoon zijn alleen.
  Ook autochtonen zoals hier te vinden zijn blijken vaak op deelgebieden elkaar vol verwijten te behandelen en intolerantie eigenbelang en respectloosheid of misverstanden en oordelen zijn ook hier niet geheel vreemd. Ik denk dat het des mensen is en al dan niet daarop gewezen kan leiden tot een leerproces. Immers heel ons leven is een leerproces. Het begin is er als je je doelstellingen formuleert en vooral weet wat je samen wil. Dan kunnen we elkaar daar ook op aanspreken als mensen indien we denken ergens de fout in te gaan.
  SP-ers zijn net mensen denk ik dan maar met al hun voors en tegens maar in ieder geval met naar ik hoop de beste bedoeling.
  Je kunt een mens niet maken je kunt elkaar wel beter maken. Te geloven dat ieder mens die dit aanhangt automatisch een ‘perfect’ mens is inclusief je eigen persoon stoelt niet op een werkelijkheid denk ik. Maar ik ben het volkomen met je eens, het kan zoveel beter.

  Reactie door Henny — woensdag 18 juli 2007 @ 14.09 uur

 25. Beste @ 25 Henny,

  Om misverstanden veg te nemen wil ik het volgende kwijt.

  Ik ben ook een mens, derhalve wat ik hierboven over de mensen zei egoistische wezen, sluit ik mijzelf volstrekt niet buiten. Mijn mening slaat inclusief mij.

  Problemen m.b.t. ‘allochtoon’ zijnde zijn een hele kleine onderdeel met mijn gefrusteerde ervaringen met mensen. Wat ik wil aangeven is dat wij mensen als wezens geen heilige zijn als we een etiquette van ‘socialist’ hebben. Een wijze mens te worden hebben we een lange weg te gaan, ik ook.

  Alleen krijg ik kribbels van practige toespraken en de applausen die daarop volgen. Daarom wilde ik met enkele voorbeelden kantekening maken.

  m.v.g

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 18 juli 2007 @ 14.41 uur

 26. Goede en motiverende speech Jan.

  Reactie door kitje — woensdag 18 juli 2007 @ 15.11 uur

 27. Vanuit Canada mijn dank Jan voor je humanitaire uiteenzetting van wat de essentie van het leven is voor àlle mensen en de duidelijke beschrijving van,wat socialisme echt betekent.Buiten de politieke overtuigingen deel ik je ingeboren optimisme voor de toekomst “my survival mechanism”.

  Reactie door Albert — woensdag 18 juli 2007 @ 15.24 uur

 28. Karin, natuur;lijk moeten wij de Bilderberg vrezen, maar wie is de echte vaste bezoekster daar, Beatrix!!!!!! Alleen al dit kabinet is door Bilderbergers in elkaar getimmerd, Bea stuurt aan, Wijffels neemt over en ik meen dat hij van het CDA, die gladde Limburger,vergeet altijdf zijn naam: ook Bilderberger is. Alle toekomstige presidenten: Clinton Blair etc.verschijnen daar eerst om gewogen te worden.
  Openheid over de Bilderberg conferenties zou een belangrijk onderwerp moeten zijn voor de SP, daar hoor ik ze niet over.

  Reactie door anne hilverda — woensdag 18 juli 2007 @ 15.38 uur

 29. Jan, best interessant denk ik in Gent.
  Zou je je niet wat meer bezig moeten houden met het sociaal democratische gehalte van ‘jouw’ partij?!

  Het gras is altijd dorrer bij de buren :)

  Reactie door Tom — woensdag 18 juli 2007 @ 15.52 uur

 30. @28 anne hilverda

  vergeet ook niet dat Maxime Verhagen bij de Bilderberg ontmoeting was,na de val van B2 en voorafgaand aan de nieuwe verkiezingen [en b3]

  Reactie door iew — woensdag 18 juli 2007 @ 16.13 uur

 31. Een uitstekend verhaal. Vooral het belang van de geschiedenis dat wordt benadrukt, spreekt me aan. Kom daar nog eens om! Terwijl we voortdurend zaken bij het oud vuil zetten, zonder te beseffen wat ooit de reden is geweest om het in te voeren.

  Reactie door Jeroen G — woensdag 18 juli 2007 @ 16.37 uur

 32. @ 19 Harrieke

  KAPITALISME NIET ENIGE OORZAAK CRIMINALITEIT
  Ik ben voor een humane, transparante democratische communistische wereldregering. En ik denk dat kapitalisme en grote inkomensverschillen bijdragen aan criminaliteit.

  Maar daarnaast vind ik het ook nodig dat de overheid medemenselijkheid stimuleert via de media. En dat er bij de opsporing en bestraffing van criminelen heel creatieve methoden worden gezocht en onderzocht. Liefst methoden die betrekkelijk weinig geld kosten.

  Reactie door Jaap Veldkamp — woensdag 18 juli 2007 @ 16.48 uur

 33. 25. Birton Lostor.

  En daar heb je volkomen gelijk in, ik herkende het ook en wilde het derhalve wat breder trekken. in dit geval weerspiegelt de speech mijn eigen gevoelen en mijn referentiekader. Voor iedere partij zal de filosofie achter het programma een referentiekader zijn vanuit de partij en kunnen zijn voor de leden. Dat de werkelijkheid anders is is inherent. Ook ben ik het met je eens dat er soms wel een erg groot heleluja-gehalte uitgaat van leden op alles en nog wat en dat enige kritische kanttekeningen en bescheidenheid niet zouden misstaan. Van enkel lofzang kun je alleen maar ijdel worden van kritiek kun je beter worden.

  Reactie door Henny — woensdag 18 juli 2007 @ 16.51 uur

 34. @28 Anne en @30 Iew

  Ja, helemaal mee eens.
  Ik geloof dat vorig jaar Harry van Bommel er een paar vragen over heeft gesteld, maar daar werd je uiteindelijk ook niet veel wijzer van.
  De ouderenpartij heeft daarvoor ook vragen gesteld, maar die werd min of meer de mond gesnoerd.
  Je kunt er ook je vraagtekens bij zetten, waarom zij niet meer bijval krijgen van andere partijen, maar hierin wel tegengas (zoals van de VVD en D66).

  Reactie door Karin — woensdag 18 juli 2007 @ 17.02 uur

 35. socialisten zetten zich in om de voorwaarden te creëren waaronder de homo universalis een kans krijgt. Prachtig Jan. Ik las die zinnen daarvoor, en ik zat te zoeken.. toen deze zin daarop volgde. :)

  Neoliberalen.. beloofde voordelen.. ik denk dat ze ons daarvoor nodig hadden!)

  Ik hoop dat ze actie ondernemen tegen overconsumptie. Dat lijkt me een redelijk simpel voorstel. En de gevolgen zijn positief, toch?
  Laat nu anderen maar komen met een ingewikkeld verhaal.

  Bedenk maar:
  Als het simpel is valt je eigen bijdrage misschien toch een beetje tegen, zoniet in het niet.
  ‘Vertel ons over een echte boer, over wat je eet.’
  Houd het maar leuk, en verre van beding en bedrog, maar vooral relevant.
  Ook al heb je er lang naar gezoch, ik lig niet echt in een deuk, behalve hersens aan de linker ofwel rechter kant.
  Over talenten die we hebben gekregen. ‘Verder interesseert het geen noemenswaardige voorrangsbehandeling, heb ik toch nog wat verzwegen.’

  Maar ik moet zeggen, er zit ongelovelijk talent in de reclame wereld. Veel buiten het boekje, zonder de ‘verplichte elementen’ die je in nederlandse films ziet. (Een stuk of vijf zeker wel.) Een goede reclame vorm voor deze films is denk ik toch wel ingebedde nuttige voorlichting, dat regelmatig in amusementsprogramma’s voorkomt, of verschijnt. Dat zou leuk zijn. En dan zijn we van een hoop gezeur af.

  Over files gesproken; als de auto voor me met een redelijke gang door blijft rijden, verwacht ik niet dat de auto voor hem stilstaat. En dus nog extra gas geeft.

  Het probleem is, dat de auto vóór hem stilstaat, en het gas in zijn eígen niet-perslucht aangedreven motor gaat. Een kleine misverstand. Maar weer een fileprobleem minder.

  Duurt een tijdje, maar dan kom je er wel. Aan de buis²,3=6 (voldoende) gekluisterd.

  Bas Back in Action, wat doe ik hier nog.

  .
  De marktwerking is een ontdekking, verkoop het ons niet te zuur. En niet te zoet, dan doet het ons goed. Teveel tierelantijnen, mensen. Bedenk dat de marktkooplui socialisten zijn, offeh.. heb ik die manderijn niet goed begrepen? Oh ja.. een briefje.. in de manderijn. Sinasappel. Ja. Appel? Nee, dank je.. Volgens mij probeer je me af te leiden. Maak de marktwerking niet meer dan het is, als het meer is dan jezelf bent. Noem het anders maar een natuurlijk fenomeen, of anders iets wat je lief is. De marktwerking? Hallo marktkoopman, hoe gaat het met u..?

  Goed, slecht, of middelmatig, en wat is uw vacancy bestemming? Surrogaat..

  155 landen.. absoluut goede bedoelingen.. en de problemen komen aan het licht! Eén belangrijk voordeel van onze eigen ellende is dat dat ook nagenoeg uitgekristaliseerd is. En mocht je denken; daarna valt er niets meer te doen, of mijn gebouw straalt inderdaad iets anders uit, nou, dan vergaat de wereld toch niet, hooguit vergat je alleen jezelf. Dan kun je blij zijn dat er dingen zijn weggevallen, waar je veel mee had, maar dan zal ook blijken dat je ze liever kwijt dan rijk was, dat het alleen maar belemmerde, en je toekomst visie versperde voor je verdere leven. Volgens mij noemt Gloria dit: het wedergeboorte. Nou? Zijn we het toch nog eens. Zoek het toch lekker zelf uit!) Wij helpen je wel.. u hoeft niet bang te zijn.

  Maar eerst mijn vakantie. (Oh #$%#, het is nog geen weekend.) Jan, Nadelen zien we des te meer is mijn hobby. Een ander aspect.. laat ik dan ook graag aan jouw over. .. dat de mens een sociaal wezen is.. word nog volop mee geëxperimenteerd in de geschiedenis. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik laat het je graag uitspreken. (Tip en? Top!)

  “You rule!” (Tja, daar gaan we: Ik moet u bekennen .. wat u bent.* Vierde alinea;)

  * wel goed lezen hoor, allen! (De hele alinea vier.. de hele tekst.)

  m.v.g.

  En verder: Marijnissen de reincarnatie van Marx, die misschien wat heeft uitgesteld? Ach, die Marx kan alleen maar trots zijn; hij maakt nu aantekeningen, en is in de wolken, weer of geen weer;) Als we op die manier leren kijken .. voor nieuw optimisme. Niets meer aan toe te voegen..

  Reactie door Bas Schoutsen — woensdag 18 juli 2007 @ 17.35 uur

 36. @14, Jaap Veldkamp,

  prachtig Jaap, je laatste alinea gaat over het voorkómen van crimineel gedrag (door wat voor redenen dan ook), en denk ik inderdaad dat het relatief simpel is om veel ‘overige’ stemmers te bereiken, omdat ik denk dat er, misschien wel simpelweg, even een brug gelegd moet worden. Zoals je zegt (als laatste) dat je liever voorkómt, zeer elegant, heb ik, en kan ik, er niets op tegen hebben om criminelen op crimineel gedrag aan te spreken, en het niet te tolereren. Ik vind ook dat dat geen opportunistisch politiek bedrijven is, en dat er geen reden is voor ‘duidelijke’ principe-stellingname (dus dat je de aandacht legt op het politiek correct handelen). Ik denk dat het goed is voor de SP hier naar te kijken, en vooruitlopend, en dat dat mogelijkheden creëert, voor een tevreden stemmer. Eéntje erbij!

  Daarbij lijkt het me belangrijk om uitgebreid kennis te nemen van.. , bedankt daarvoor Jaap! Heel mooi. (Verwijzing naar citaat, even correct, #14.)

  Reactie door Bas Schoutsen — woensdag 18 juli 2007 @ 17.58 uur

 37. Ja IEW , die bedoelde ik. Om een of andere reden vergeet ik altijd die man zijn naam.Hij heeft te veel van de gladde teckel Schmelzer denk ik.
  Maar inderdaad, dus Bea + Wijffels + Maxime. Dat zijn er al drie van de Bilderberg.
  En natuurlijk was het eerste doel: hou de SP buiten de boot.

  En dat ze daar mee weg komen, dat had toch tot een volksopstand moeten komen? De verliezers op het pluche in een nieuwe Staphorster variant!Geniaal van die Bilderbergers.

  Waarom geen parlementaire enquete: hoe is dit zo gekomen?

  Reactie door anne hilverda — woensdag 18 juli 2007 @ 18.54 uur

 38. BIRTEN LOSTAR

  De vrouw heet Birten Lostar. Birten is – naast de aan de Via Romana gelegen plaats Birten (bij Xanten) – een Turkse meisjesnaam. Lostar is voor zover ik weet een familienaam. Als ik het fout heb, hoor ik het wel weer. Integratie en acceptatie begint met elkaars naam fatsoenlijk te schrijven en verdieping in de andere persoon.

  Erik Sc

  Reactie door erik — woensdag 18 juli 2007 @ 18.55 uur

 39. Goede rede, Jan. En aan een goede rede is het goed ankeren, om maar even een beeldspraak te gebruiken.
  Juist het feit dat uit het programnma van de SP spreekt dat ‘een samenleving met gevoel voor gemeenschapszin’ een samenleving met toekomst is, maakt dat velen waaronder ikzelf lid zijn en anderen lid zullen worden van de SP.
  We leven in een cynische maatschappij. Een maatschappij waarin een verkeersongeluk bijdraagt aan het vergroten van het BNP. Een economisch geluk bij een ongeluk, als het ware.
  Maar echt geluk? De homo economicus is geen homo sapiens, althans niet per se. Hij is hoe dan ook ver verwijderd van de homo universalis. De universele mens ontwikkelt al zijn talenten, de homo economicus ontwikkelt alleen zijn economische talent. Ik leef graag in een maatschappij die iedereen in staat stelt al zijn of haar talenten tot volle wasdom te brengen.

  Reactie door nettie — woensdag 18 juli 2007 @ 19.43 uur

 40. Prachtige speech. Met name het stuk over het verheffen van het volk, een heel mooi en belangrijk onderdeel van het socialisme. En heel erg nodig, getuige programma’s als De Gouden Kooi. PvdA-stemmers die ik ken balen van het bestaan van dit programma, sommigen willen zelfs de hele commerciele omroep verbieden. Een oproep tot reclame-boycot voor De Kooi is in ieder geval prima.

  Volksverheffing is het tegenovergestelde van “hou jij ze arm, hou ik ze dom, en dan houdt Pietje ze machteloos”. De SP is voor mij de zichtbaarste partij van volksverheffing. D66 pre-2003 had ook mooie standpunten over onderwijs, referenda, etc, maar heeft dat grandioos verkwanseld in Balkenende-II.

  Nu religie minder een bedreiging is geworden voor de onafhankelijke geest van veel mensen, is het denk ik terecht dat religie door moderne socialisten niet meer negatief wordt gezien. De uitwassen van de TV zijn daarvoor in de plaats gekomen, zou je kunnen stellen. Lage TV houdt sommige groepen dom, heb ik het idee.

  Reactie door Ellen — woensdag 18 juli 2007 @ 20.00 uur

 41. “Ik weet me in mijn opvattingen gesteund door onderzoek van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat stelt keer op keer vast dat Nederlanders de voorkeur geven aan een samenleving met gevoel voor gemeenschapszin boven een prestatiemaatschappij.”

  Zo is dat. Het bleek ook uit 21minuten.nl (maar liefst 170.000 mensen deden mee), met 4 scenario’s voor de toekomst. “Globale Markt”, met onmetelijke economische groei, zeer veel immigratie, grote verschillen tussen rijk en arm, een grote aanslag op natuur en milieu en het verlies aan eigen Nederlandse identiteit, het ideale scenario voor CDA en VVD (en PvdA?) was veruit het impopulairst.

  Reactie door Ellen — woensdag 18 juli 2007 @ 20.12 uur

 42. @Karin, #15;

  Naar aanleiding van [quote] ..een bijzonder intelligente tactiek om .. in alternatieve contekst, naast je mooie verloop die je omschrijft, wil ik trachten daar iets aan toe te voegen:

  Ik denk dat veel mensen het beséf niet hebben dat geld zélf een grote rol speelt in de ‘groei’ (ruim begrip). Ik kan hier wel in verdiepen, maar ik denk dat dit de realiteit het meest, en snelst, duidt: “Oh, kwam dat door het geld..”

  Ter verduidelijking, vernauwing van het geldbesef wat ik dus probeer te zeggen, is:
  geld als instrument, middel, overtuiging, je kunt daar alles bij bedenken (zoals wig, dwang, ‘overtuiging’, valse aannames van andere partij, patenten, jatwerk, ‘save game’, voldoende rust dmv een goed bed en accomodatie*), en de persoon die zich daarachter verschuilt (kan haast niet anders), en dus (zoals ik dat bedoel, ook als één van denk ik velen) overtuigd is van zíjn (eigen) kunnen; Je moet er dus even geld voor hebben, wil je daaraan beginnen, of mee kunnen doen. Of je dat wilt is een tweede natuurlijk, maar iedereen die daar niet aan mee wil doen is gelijk de gebeten hond. Je valt immers buiten de boot (‘club’). (Tijd om de wetten wat aan te passen, en dat te baseren op de welwillendheid, en niet op de mensen die bewust andermans geluk beroven. Snelheidsdrempels is daar een voorbeeld van. Kost een berg..) Dat daarvoor bewustwording mag komen.

  * die laatste twee – ‘basiskamp’ en ‘een goed bed’ – zijn natuurlijk wel goed, voor de duidelijkheid. Maar dat is ook de bedoeling. Ik heb ook wat ‘gejat’ van Jaap (Veldkamp), zoals met “overconsumptie” bijvoorbeeld (goed punt!), maar dat is dan weer wel goed. Mits goed verwerkt natuurlijk; met goed citeren, bronvermeldingen, argumentatie e.d., maar vooral ook (eigen!) zorgvuldigheid, kun je misverstanden vermeiden.

  (Kost een berg.. ja, die is leuk! Toevallig.)

  (..wast een beetje.. haha!)

  Maar goed.
  Groet, Karin!

  Noot: nog even over mijn eerste bijdrage; lees het aub wat voorzichtig; ik merkte dat je (ik) dat heel makkelijk cynisch kan lezen, als je er vlug overheen leest. Net zoals Jan terecht zegt in zijn op zichzelf staande verhaal, betoog, kan cynisme schadelijk zijn, en dat is zeker niet de bedoeling. Respect lijkt me eerder van kracht. Excuses voor eventuele misvattingen die mogelijk kunnen ontstaan.)

  Nogmaals, Jan, al voel ik me een beetje een Rustverstoorder, (want,) je betoog was en is de moeite waard, met een stevig en goed onderbouwd fundament (structureel, wezenlijk) to match. (Het komt niet vaak voor dat ik zo aan een tekst gekluisterd zit!) In één woord: We-want-more! Een zeer erkentelijke RRR..

  Reactie door Bas Schoutsen — woensdag 18 juli 2007 @ 20.29 uur

 43. @20.29, (het, een) punt dat ik wilde maken is:

  een geval waarin de persoon gewezen moet worden op de rol die geld in zijn leven speelt, in dit geval een potentiëel (bedrijfsleven) magnaat. (Specifiek geval. En bedrijfs·leven is op zich positief.) Liever nu, dan dat hij daar later achter moet komen, (dat moment) dat zich onvermijdelijk aan zal dienen. Eventuele ellende die daar aan vooral gaat is onnodig, en verloren, en niet in te halen*, tijd.

  * ik weet dat je niet in reincarnaties gelooft, Jan!)

  Reactie door Bas Schoutsen — woensdag 18 juli 2007 @ 20.49 uur

 44. 38. Erik.

  Birten Lostar begrepen, maar wil je hiermee zeggen dat ik geen respect voor haar heb. Sorry maar daar geeft mijn bijdrage geen enkele aanleiding toe, integendeel.
  Maar ja we zijn niet allemaal zo slim als jij en zo goed van geheugen maar ik zal mijn best doen.Het is maar goed dat ik dat ergens anders aan aflees, de inhoud nl. Mijn achternaam wordt al heel mijn leven door vriend en vijand verschillend geschreven maar als ik weet dat ze mij bedoelen en de inhoud is goed dan vind ik het al prima.

  Reactie door Henny — woensdag 18 juli 2007 @ 21.30 uur

 45. @42 Bas
  Ik doe een poging je te volgen^^
  Geld heeft wel een waarde, maar niet de waarde die wij eraan geven.

  Ik kijk net naar Netwerk.
  Het gaat over Ghana, waar wij onze resten Nederlands kippenvlees zo goedkoop dumpen, dat daar 95% van de boeren inmiddels failliet is.
  Er was een wet die de Ghanese kippenboer moest beschermen, maar door inmenging van het IMF is deze wet ongedaan gemaakt!
  Nee de handel moest ‘vrij’, dus de eigen boeren kregen geen voorrang.
  Italie dumpt er zijn 50% gesubsidieerde tomatenpuree (supergoedkooop dus: ja dan mag er opeens wel gesubsidieerd worden), waardoor in Ghana de tomatenplantages failliet zijn.
  Al die mensen zijn schulden aangegaan om hun bedrijfjes te beginnen en zitten nu werkloos en met grote schulden thuis. Hun kinderen kunnen niet meer naar school en we zien een geval waarin de man en zoon zelfmoord pleegden doordat ze geen uitweg meer zagen.
  Het is diep tragisch.
  En ja, ik voel me schuldig en ik schaam me dat ik Nederlander ben, Europeaan, deel uit maak van deze westerse wereld die over lijken gaat. Onze rijkdom is gebouwd op hun armoede! En het interesseert ons allemaal geen f*ck. Ik wou dat Nederland uit de EU stapte en uit de VN en uit al die verdragen, want het is één grote corrupte bende! En ik wou dat we massaal zouden zeggen: daar willen we geen deel meer van uitmaken!
  Ik wou op zijn minst, dat we ons geld bij de meest corrupte banken weghaalden. Dat we ons gingen matigen, om multinationals zo min mogelijk te steunen. Meer Max Havelaar producten kopen en meer bij de kleine (biologische) boer (als je het geld kunt missen). Bewuster met geld omgaan, zodat het niet meer automatisch in handen komt van de kleine 2 procent die al meer dan de helft van de wereld bezitten.

  Nog een opmerking over mijn vorige betoog. Als ik zeg dat men religie, gezinsleven, buurtleven, nationaliteit onderuit heeft gehaald om het vervolgens te vullen met onechte behoeften, betekent dat niet dat ik “zoals het vroeger” was verheerlijk.
  Maar als oude waarden/hou-vasten niet meer voldoen, moeten ze vervangen worden door betere die wel voldoen en niet door nepwaarden die de commercie bedenkt om geld aan je te kunnen verdienen of macht over je te kunnen hebben.

  Reactie door Karin — woensdag 18 juli 2007 @ 21.47 uur

 46. Jan dit wil ik er heel graag even uitlichten omdat ik op dat moment ontroerd raakte bij het lezen hiervan. Beter heb je het niet kunnen verwoorden, na alles wat ik hier steeds heb aangegeven en je begrip hiervoor deed mijn hart opspringen:

  “Zoals u weet: het Bruto Binnenlands Product rekent het grootbrengen van varkens wel mee, maar het opvoeden van kinderen niet…”

  Reactie door Gloria — woensdag 18 juli 2007 @ 21.51 uur

 47. Hey Jan, ik begrijp uit je recente activiteit (Gent, Nova) dat je volledig hersteld bent van de hernia? Mooi! Nu niet te hard werken maar genieten van het mooie weer!

  Groeten van een mede ex-hernia patient.

  Reactie door Ellen — woensdag 18 juli 2007 @ 22.55 uur

 48. Beste Anne Hilverda,

  Dat 95 procent van het nederlandse volk achter het koninghuis zou staan is m.i. een hardnekkig fabeltje, immers bij een eventueel
  in te voeren referendum zou het koningshuis niet referendabel mogen zijn! Waarom dan die angst als 95 procent pro koningshuis zou zijn? En wat de omslag op dit gebied van de SP betreft m.i.
  electorale noodzaak.

  Reactie door Stan Peusens — woensdag 18 juli 2007 @ 22.56 uur

 49. Stan Peusens, noodzaak? Ik denk dat Jan Marijnissen ook zonder die verklaring over de monarchie wel 25 zetels had gehaald. Pim Fortuyn was ook anti-monarchie en als hij niet vermoord was,precies op de juiste tijd!, dan zou hij evengoed in de buurt van de 50 zetels zijn gekomen.

  Na de hoogmoed van bea om te weigeren naar de begrafenis van de paus te gaan (het zou een te kleine aangelegenheid zijn en de scandinavische vorstenhuizen gingen volgens haar ook niet) waren de katholieken razend, ook degenen die nooit meer een voet in de kerk zetten.
  En wat een miskleun van haar. De scandinavische landen waren allemaal op hoog niveau vertegenwoordigd en de engelsen en verenigde staten hadden zeer zware delegaties. Het werd de grootste begrafenis allertijden.

  Ik bedoel maar, ze heeft er absoluut aanhang mee verspeeld.

  Reactie door anne hilverda — woensdag 18 juli 2007 @ 23.32 uur

 50. @49
  Het is de vraag of je blij moet zijn met deze aanhang.
  Ze geloven dan in twee sprookjes en als ze moeten kiezen dan weet ik wel welke.
  Ik ben wel met je eens dat het vreemd is dat bea toch ook niet vreemd voor haar eigen poppenkast niet gaat kijken naar een andere poppenkast.

  Reactie door De Hakker — donderdag 19 juli 2007 @ 0.23 uur

 51. Karin #45

  Dat is dan ook de reden dat we direct zouden moeten kappen met organisaties zoals het IMF, maar ook de wereldbank en verder de EU en de NATO.

  We hebben tegenwoordig een goed voorbeeld ergens daar in Zuid Amerika.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — donderdag 19 juli 2007 @ 0.27 uur

 52. Wat heeft de SP nu landelijk politiek bereikt na al die jaren oppositievoeren?
  Mooie verhalen houden eet geen brood , de laatste keer wilde de SP toch weer niet meeregeren, wat heeft eeuwig oppositiepartij zijn voor nut eigenlijk ?

  Reactie door Anno Zijlstra — donderdag 19 juli 2007 @ 5.22 uur

 53. @49
  Misschien toch nog een verzachtende omstandigheid voor bea zou ze soms gedacht hebben ik ga niet naar de begrafenis van iemand die indirect verantwoordelijk is voor miljoenen doden.
  Want als je de mannelijke ridders opdracht geeft om alleen met een blanke sabel te werken terwijl je weet dat deze blanke sabel niet helemaal vreemd kan zijn van enge en dodelijke ziektes.
  Hierdoor door zijn al miljoenen kindertjes met een vreselijke ziekte gestorven.
  En bea kan ook gedacht hebben wat denkt deze vent wel niet wij vrouwen zijn toch geen fok zeugen die alleen goed zijn om constant gelovige biggetjes op de wereld te schoppen.

  Reactie door De Hakker — donderdag 19 juli 2007 @ 10.48 uur

 54. De hakker, het is niet vreemd van bea, hoor. het is haar enorme hoogmoed;maar ze heeft wel een heel volksdeel geschoffeerd. Zelfs vanuit de Raad van State en het kabinet is er bij haar op aangedrongen om te gaan. maar zij vond het niet nodig.
  En dan mogen die katholieken niet meer naar de kerk gaan.,aar dat betekent niet dat zij hun interesse in het instituut hebben verloren. Alles wat zich daar afspeelt interesseert hen en zij volgen precies wat er in gebeurt.Stellen al of niet hun standpunt bij.
  het herinnert mij aan Wilhelmina, die was zo anti-paaps dat ze nog liever met communisten te doen had. En als kind zag ik daar de onrechtvaardigheid al van in, want ik denk dat zeker toen nog 40% van de bevolking katholiek was.En moet een “koningin”niet boven de partijen staan en al haar “onderdanen” liefhebben?!!!

  Hoe langer je er over denkt. hoe meer je tot het besef komt wat een achterlijk instituut wij hier in stand houden. Want oranjes hebben nl. alleen zich zelf lief, door de eeuwen heen. Het zijn gewoon hurken, een ander kan doodvallen. Duik toch eens in de geschiedenis en prik die mythe door.

  Reactie door anne hilverda — donderdag 19 juli 2007 @ 11.11 uur

 55. @54
  Het gebeurt niet vaak volgens insiders hier maar wat betreft het koninklijk huis ben ik volkomen met je eens.

  Reactie door De Hakker — donderdag 19 juli 2007 @ 12.38 uur

 56. De hakker, daar ben ik blij om, want als ik mijn mini-enquetes op mensen loslaat, krijg ik steevast het antwoord: ik heb er niets mee, of het is mijn vorstenhuis niet meer.O.i.d.
  of andersoortige kritiek.

  Ik blijf er bij dat het vloekt met het begrip sociaaldemocratie en het zou het streven moeten zijn van van de SP.D66.Groenlinks en PvdA om voor te stellen de Republiek in ere te herstellen.

  Reactie door anne hilverda — donderdag 19 juli 2007 @ 13.01 uur

 57. kijk : Willem van Oranje had wat geld en ging daarmee een leger huren en trok Holland binnen : om de democratie te herstellen : zijn geinvesteerd vermogen werd omgezet in de baas te zijn van Holland en voor het nageslacht leuke banen en toekomst mogelijkheden : Liefhebben (hahahahahah ) dat is een sprookje van sneeuwitje en de Boskabouters ;

  probleem tussen de protestanten en de katholieken ? dat was de beeldvereering : een fout van de top van de katholieken kerk : zij preken in Latijns : dus het burgervolk uit de arbeidersklaasen konden geen Latijn en snapten er dus niet van : vandaar de beelden en schilderijen in een katholieken omgeving : toen kwamen er wat hooggeleerde rebellen die de bijbel lazen en opmerken dat in het geloof beeldvereering niet mocht , dus ……foutje van de katholieken kerk .

  Reactie door Fred — donderdag 19 juli 2007 @ 13.17 uur

 58. anne hilverda — donderdag 19 juli 2007 @ 11.11:

  Volkomen mee eens!

  Het is mij overigens opgevallen dat de kleur en het woord “oranje” kennelijk BEWUST overal in de samenleving wordt OPGEDRONGEN.
  Vroeger, bijv. jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was dat veel minder prominent.

  Ook de krijgsmachtuniformen zijn met ORANJE frutsels behangen.

  Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit gewoon een stiekeme maar drammerige methode is om te bewerkstelligen dat we daarom voorlopig nog niet van ze af zijn.

  Zij hebben trouwens wel de massamedia mee, ik ben benieuwd wat een analyse van de aantallen uren zendtijd, direct of indirect besteed aan hen, zou opleveren (ik bedoel van -pakweg- de laatste 35 jaar.)

  Voeg daarbij de CONSEQUENT gehanteerde term “oranje” als er weer eens een internationaal sportevenement (VOETBAL met name !!) wordt becommentarieerd.
  Ik zie hierin bewuste, en opdringerige manipulatie.

  En dan dat “volks”lied: in welk land (behalve Nederland!) wordt daarin een koningshuis bejubeld….??!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 19 juli 2007 @ 13.18 uur

 59. Er moest ook een vaderlandsleid komen voor de PR ; en wat staa daarin : “..van Duise bloeden …..” en verering van de koning van Spanje ….. heeft niets te maken met een echt volks-vaderlands lied .
  ook mooie opbrengeten voor bedrijven en organisatie ; vooraf gaan “koninklijke …..”
  geeft extra inkomen .

  Reactie door Fred — donderdag 19 juli 2007 @ 13.21 uur

 60. Harrieke — donderdag 19 juli 2007 @ 13.18, aanvulling:

  Ik wil ook nog benadrukken (deed dit hier al eerder) dat ik als christen het opmerkelijk vind dat God kennelijk helemaal niet zo gecharmeerd was van het koningschap als zodanig, want de Israelieten werden aanvankelijk bestuurd door een soort van rechters. (het boek “Richteren”)
  Kennelijk verblind door bij omringende volken geziene, met koningen samenhangende PRACHT en PRAAL, wensten de Israelieten ook een koning, TEGEN Gods wens.

  Enfin, uiteindeljk hebben ze hun zin gekregen, Saul was hun eerste koning…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 19 juli 2007 @ 13.35 uur

 61. Off topic.

  Onderstaand liedje kwam plots in mij op ( al lezende hier)

  take all your overgrown infants away somewhere

  and build them a home a little place of their own
  the fletcher memorial
  home for incurable tyrants and kings

  and they can appear to themselves every day
  on closed circuit t.v.
  to make sure they’re still real
  it’s the only connection they feel
  “ladies and gentlemen, please welcome reagan and haig
  mr. begin and friend mrs. thatcher and paisley
  mr. brezhnev and party
  the ghost of mccarthy
  the memories of nixon
  and now adding colour a group of anonymous latin
  american meat packing glitterati”

  did they expect us to treat them with any respect

  they can polish their medals and sharpen their
  smiles, and amuse themselves playing games for a while
  boom boom, bang bang, lie down you’re dead

  safe in the permanent gaze of a cold glass eye
  with their favourite toys
  they’ll be good girls and boys
  in the fletcher memorial home for colonial
  wasters of life and limb

  is everyone in?
  are you having a nice time?
  now the final solution can be applied

  Wat mij betreft past “ons” koningshuis perfect in het door Roger Waters ( Pink Floyd) bezongen “gesticht.”
  Dat zou een mooie oplossing zijn. Maar vergeet niet dames en heren, het gros van de Nederlanders likt de “gr ont “ waarop de Oranjes lopen.

  Goedemiddag overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 19 juli 2007 @ 13.41 uur

 62. …En, als je wat verder nadenkt over de hardnekkigheid waarmee rechts zich a.h.w. “vastklinkt” aan het koningshuis:

  Stel dat er sprake zou zijn van afschaffing: men wordt dan gedwongen om zich te BEZINNEN op HERINRICHTING van ons GEHELE staatsbestel, onvermijdelijk krijg je dan ook allerlei discussies over “hoe verder te gaan met Nederland” met INACHTNEMING van de zo geroemde normen en waarden.
  Heel veel mensen zullen dat dan HET moment vinden om eindelijk eens schoon schip te maken.

  En dat wil rechts dus ten koste van alles vermijden: het koningshuis is -zo bezien- hun “verzekeringspolis” tegen verlies van comfortabele privileges…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 19 juli 2007 @ 13.58 uur

 63. @51 ReneR
  “Het is tijd voor de revolutie”.

  Helemaal mee eens.
  VS zal dan wel Kissinger sturen om ons te waarschuwen dat ze ons land kunnen bombarderen tot in het stenen tijdperk.
  Maar misschien komt er nog hulp van een andere kant. Ben net deze radio-uitzending aan het beluisteren: http://video.google.com/videoplay?docid=-4365951046937467040&total=238&start=120&num=10&so=0&type=ms_USA&plindex=25
  Heel interessant!

  Reactie door Karin — donderdag 19 juli 2007 @ 16.05 uur

 64. @Gloria, 46,

  uw gebeden zijnde verhoord!

  ;)

  Groet,

  Reactie door Bas Schoutsen — donderdag 19 juli 2007 @ 19.16 uur

 65. Anno Zijlstra, de SP heeft heel veel tegengehouden en dat kun je eenvoudig vinden op de SP site en de SP mocht de laatste keer niet meeregeren omdat wij een systeem hebben die wat mij betreft verandert moet waarin de meerderheid mag regeren.

  Reactie door cynthia — donderdag 19 juli 2007 @ 20.17 uur

 66. Ja, harrieke, de kleur oranje tot misselijk makens toe, de post, de brievenbus, de kleding postbodes, de postauto.Ook lagere instanties doen dapper mee.ministers met oranje sjaal.

  Om van het ‘volkslied’maar te zwijgen. In l932 is het Wilhelmus tot volkslied bestempeld.hitler was al aan het opkomen. Wie neerlands bloed door de aderen vloeit, moest verdwijnen voor de duitse versie.
  Bea maakte het nog bonter door het privé voor haar zelf op te eisen. Bij officiele gelegenheden waar majesteit niet is maar wel een of andere minister,mag het niet gespeeld worden.
  Ergens heeft ze gelijk natuurlijk,want wij zijn maar gewoon van nederlands bloed.
  overigens,is zij wel van duitsen bloed? What about de Ranitz………..
  Maar hoe dan ook,overal is in voorzien. Terwijl het volk kibbelde over de euro, de kamer aan het ruzie zoeken was hier of daar over, zijn er in ijltempo onder balkenende 200 wetswijzigingen doorgevoerdEen daarvan behelst dat het artikel in de grondwet dat oranjes persé van Willem 3 moeten afstammen is gewijzigd in Wilhelmina.Als er dan nog eens vragen komen over het vaderschap van Willem 3 met betrekking tot Wilhelmina is die kwestie al weer bij voorbaat door balkenende geregeld.heeft hij toch nog de troon gered.
  Alleen een DNA test kan uitkomst bieden. lees De Republikein, dan hoort men nog eens wat.

  Reactie door anne hilverda — donderdag 19 juli 2007 @ 20.31 uur

 67. Bedankt, Jan!

  Het was een lang verhaal, maar het kwam voor mij met de vanzelfsprekendheid als had ik het zélf geschreven, maar – vóór insturen – nog eens nalas op fouten.

  Vermoedelijk heb ik onder het lezen steeds instemmend zitten knikken en “ja” en “precies” gemompeld.

  Alleen heb ik – net als Henny – enige ‘verstoring’ ervaren bij wat je over cynisch-zijn zei. Voor mij persoonlijk was het slechts een lichte verstoring. Door de bank genomen ben ik tamelijk optimistisch, maar ik ken daarnaast toch zeker óók mijn cynische momenten. Je zou het andersom verwachten…:)

  Maar mijn cynische momenten beperken zich gelukkig tot incidentele details. Gelieve men zich hierbij overigens niet te verkijken op wat ik op enig moment wel/niet tot details reken.

  Reactie door Wilbert — donderdag 19 juli 2007 @ 22.26 uur

 68. @67 Wilbert

  Haha, typisch jij!
  Wat omschrijf je het toch doddig. Sorry voor dit onbenullige woord: dod? doddig? Waar komt dit eigenlijk vandaan?
  Ja, zo zat ik ook te mompelen en bij de varkens te ontroeren…en tenslotte YES! Top! Love you, Jan!!
  Wilbert, love your reactions! Laten ik hopen dat jouw details de hoofdzaak der dingen zijn.
  Tenslotte wat hebben we aan optimisme? Zoiets als de zon schijnt in mijn eigen tuin. Helaas, het regent bij de buren.
  Ofzo… zeg maar.

  Reactie door Gloria — donderdag 19 juli 2007 @ 23.39 uur

 69. @64 Bas Schoutsen

  Bedankt voor de link! Over ‘das Seiendes’.
  “Het zijnde vormt zich als trillingen van het zijn.”
  Brengt mij gelijk in verlangen naar het boek dat maar niet gelezen wordt. Door jou ga ik morgen (als het maar niet bij mij regent en bij de buren de zon schijnt!!) een zonnig plekje in de tuin nemen en begin ik aan:
  “Mijn denken is een hartstocht”. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
  Althans dat ben ik van plan…

  Reactie door Gloria — donderdag 19 juli 2007 @ 23.49 uur

 70. @Gloria — donderdag 19 juli 2007, 23.39

  Ik moest toch wát doen om jouw reactie #1 te (proberen te) overtreffen?

  Wat we aan optimisme hebben? Je vraagt het retorisch, maar ik denk niet “niks”, om ons ouwe thema maar weer eens van stal te halen. “Thee, ma?”. (Sorry, even mijn moeder tussendoor. Ze kan niet meer zo goed uit de voeten.)

  Waar waren we ook alweer? O, ja. Nee, ik denk dat er een grote, nauwelijks aangeboorde markt is voor drijfveren.

  Reactie door Wilbert — vrijdag 20 juli 2007 @ 0.14 uur

 71. “Eén ding staat voor mij vast: onwaarachtigheid en socialisme accorderen niet.” Waarachtig leven vind ik belangrijk. Graag vertaal ik waarachtigheid met leven vanuit de waarheid. Wat die waarheid is kunnen we echter niet democratisch vaststellen. Waarheid en dus waarachtigheid accorderen met vrijheid. “Keuzevrijheid” wil bijvoorbeeld niet zeggen dat ik de goedkoopste zorgverzekeraar kies, maar dat ik vrij ben in therapiekeuze, op basis van wat ik waarachtig vind. Wat “goed onderwijs” is kan ook niet democratisch worden vastgesteld, omdat het hier ook weer om de waarheid gaat. Vrijheid van onderwijs wil zeggen dat een leerkracht of een college van leerkrachten in vrijheid een pedagogiek op basis van inzichten hanteert en dat ik in vrijheid voor mijn kind die pedagogiek, dat college kies. Als de politiek bepaalt wat goed onderwijs is en wat de juiste therapiekeuze is maakt ze van gelijkheid dictatuur.
  In het betoog van Jan Marijnissen mis ik dus het begrip voor de vrijheid. En dan heb ik het niet over de zogenaamde vrije markt, die mensen tot loonslaven maakt, mensen onvrij maakt. Als de mens de maat der dingen is, kan het het economische leven in wezen niet vrij zijn. Ik vermoed dat de afwezigheid van begrip voor de vrijheid in Jan’s betoog fundamenteel is voor Jan’s socialisme en dat maakt dat ik uiteindelijk geen sympathie voor dat socialisme heb.

  Groet,

  Reactie door Bert Erends — vrijdag 20 juli 2007 @ 0.40 uur

 72. @70 Wilbert

  Groet je moeder van mij en vergeet de koekjes niet.
  Tenslotte niet ‘niks’ is ook niet ‘alles’.
  En wie weet werkt zo’n markt? Wilbert, wat zou toch de drijfveer zijn van marktwerking?

  Reactie door Gloria — vrijdag 20 juli 2007 @ 1.40 uur

 73. Prachtige toespraak Jan. Als moslim kan ik me er helemaal in vinden. Zeker ook dat het gaat om wat je doet, niet om wat je zegt. En je opmerking “socialisme is strijd”, prachtig, een treffende vertaling van de veelvuldig misbruikte term djihaad (islam is strijd, niet oorlog).

  Reactie door Johan — vrijdag 20 juli 2007 @ 3.16 uur

 74. @Gloria — vrijdag 20 juli 2007, 1.40

  Ik zal mijn moeder zéker van je groeten. Het lijkt me bijzonder plezierig om dan eerst te moeten uitleggen, wie je bent – wat ik niet eens kan – en waar ik je van ken en zo…:)

  Hier in Amsterdam wil het momenteel even niet zomeren. ‘t Is hier eerder wat triestig. Maar als jij er maar gelukkig van wordt, als de zon in de tuin van je buren zou schijnen i.p.v. bij jezelf, maakt dat een hoop goed.

  Reactie door Wilbert — vrijdag 20 juli 2007 @ 20.44 uur

 75. Allereerst: heel mooi openhartig stukje!!

  Er blijkt tevens uit dat je de SP dus niet kunt beschouwen als een verkapte communistische of Marxistische partij maar iets wat als einddoel een staat mét een overheid ziet die minder “communistisch” is onderweg naar het eigen ideaal.

  - menselijke waardigheid
  - gelijkwaardigheid van mensen
  - solidariteit tussen mensen
  Binnen het menselijke geredeneerd is het natuurlijk prachtig, echter het merendeel van de bevolking is religieus en zou dit als onvolledig kunnen zien qua houvast.

  Zowel je mening als de praktijk geworden gewoontes zeggen wie je bent. En je onderbewuste daarnaast ook nog.

  Absolute waarheden kunnen er best zijn. Of ze altijd ijskoud zijn: bewijs??

  Openheid en directheid is geen handicap als je durft te confronteren voor je ontwikkeling.

  - Emancipatie, ontwikkelingsmogelijkheden. Zolang er markt is én overheid die elkaar het licht in de ogen niet gunnen beide blijven bestaan is de strijder in zichzelf verdeeld.

  - Mens als sociaal wezen i.t.t. individualisme. Het gaat nog altijd om welke waarden een groep en masse aanhangt. Een cultuur is ook denkbaar die met marktgeld liefdadig omgaat ipv ikkie ikkie. Dat is de enige kans die je hebt dat het vrijwillig zal worden uitgeeld zonder scheve ogen. Het vergt een mentaliteitsverandering in de maatschappij.

  - Mens erg afhankelijk van omstandigheden, maak de omstandigheden menselijk. Dat is nou juist weer niet confronterend en strijdend maar past zich aan aan de huidige stand van wat de mens over zichzelf aan mogelijkheden denkt. Megalomanie in de ogen van Jan Marijnissen is grote instellingen die onze diensten leveren. Vallen staatsspoorwegen en een staats posterijen daar ook niet gewoon onder? Dat is groter dan afzonderlijke spelers op de markt. Van een socialist zou ik verwachten dat juist alleen een soort Stalin of Kim il Sung een onwenselijk type grootheidswaanzin kan zijn maar niet die staatskolossen voor je diensten.

  - historisch besef. Hoe zijn problemen in het verleden opgelost? In het verleden deed een staat de zorg voor de mensen (als die het al deed…) naar hoe de financiële vlag erbij stond.

  - Opvoeding en ontwikkeling: de verheffing van het volk. De SP gaat van het bijbelse ideaal uit dat de verstandigste mensen in de hogere posities zouden horen te zitten (boek Spreuken, Psalmen) en de belerende functie hebben, of dat slimme mensen automatisch een oveheids functie kiezen als ze leiderschap uitoefenen. Waarom zou je ze niet als directeur van een bedrijf met een visie, of een dominee, of een boekenschrijver? De mens verheffen a.g.v. bekering is wat religie nog toevoegt aan socialistische idealen.

  Geld alléén is voor een socialist een mindere keuze. Het blijft echter erg materialistisch al is het binnen die materialistische kortzichtigheid veelzijdiger dan alleen geld. De gemeenschappelijke campagne van godsdienstigen met de SP is het waken voor een verschijnsel dat in de Bijbel “Belialszonen” wordt genoemd, materialisten die egoïstisch zijn en op een onrechtvaardige manier tkv anderen groter worden.

  Écht gelukkiger van geworden: inderdaad niet geld dat alleen maar voor ikke ikke is, maar eerder wat je doet en ontmoet op allerlei gebieden. Geld is slechts een van de faciliteiten van het aardse.

  Reactie door W6969 — zaterdag 21 juli 2007 @ 6.16 uur

 76. @74 Wilbert

  Het was overdadig… eigenlijk verrukkelijk!
  De zon scheen in de tuin van de buren en in die van mij!!
  Hoe goed kan een mens het hebben.
  Lieve zon. En die wolkenpartij? Sociaal! Ze hebben al het ‘triestigs’ binnen weten te houden.
  Toffe dag vandaag! Op naar morgen…

  Reactie door Gloria — zaterdag 21 juli 2007 @ 22.11 uur

 77. @72, Gloria (VR 1:40)

  Een enthousiaste vondst. (Bedankt voor de goeie vraag!)

  De zon schijnt..

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 22 juli 2007 @ 14.32 uur

 78. 4 uur discussie…
  al 4 jaar discussie met Bak-ellende kabinetten!
  alleen helpt het allemaal niets,hij doet gewoon waar hij zin in heeft en heeft lak aan de rest….
  gezellig hé ?!

  Reactie door iew — zondag 22 juli 2007 @ 21.00 uur

 79. Ter vergelijking:
  Socialisme dat is de dorst naar gerechtigheid,
  niet berusten in de wanhoop en armoede van de andere mens,
  dat is solidariteit en dienst aan de gemeenschap,
  wil tot opbouw en bereidheid tot discipline,
  eerbied voor de waardigheid van de menselijke persoonlijkheid,
  socialisme is eerbied voor de ziel van de mens,
  Aldus Koos Vorrink in 1934 bij zijn afscheid van de AJC.
  Oude wortels dus.
  Ik denk dat de rede van Jan ook in die lijn ligt.

  Reactie door Nico de Vries — maandag 23 juli 2007 @ 17.36 uur

 80. 79. Nico de Vries.

  Goed dat je dat weer eens bovenhaalt. Kort maar krachtig.

  Reactie door Henny — zondag 29 juli 2007 @ 13.05 uur