Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen begroting 2005,
namens de fractie van de SP, Jan Marijnissen

Den Haag, 28 september 2004

Voorzitter,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Lelystad, 10 september 2004

Geachte Heer Marijnissen,

Betr: Ouderenbeleid en de binnenkort te houden begrotingsdebatten

Ik ben alleenstaand, 71 jaar en vrij goed gezond, zodat ik me alleen kan redden. Ik heb lang getwijfeld om U eens een brief te schrijven. Maar toen ik laatst hoorde dat de minima er volgend jaar weer op achteruit zouden gaan, kreeg ik hem toch wel goed zitten.

Ik heb van mijn 16e jaar tot en met mijn 58ste jaar gewerkt, dus heb ik mijn steentje wel bijgedragen. Ik was blij dat ik 65 werd en AOW kreeg, want bij de bijstand denken ze dat iedereen een fraudeur is en als zodanig word je ook behandeld. Ik vroeg geld voor een wasmachine want de mijne was stuk. Die kreeg ik niet. Ze vroegen of ik niet met de hand kon wassen. Ik had een half jaar daarvoor net een open hartoperatie gehad. Ik moest bij de bank geld lenen om een 2e handswasmachine te kopen.
(-)
De huursubsidie ging met 4 euro achteruit, de huur werd 16 euro meer, weer 20 euro. Ik moet nu 25% van mijn tandartsenrekening betalen, gedeeltelijk medicijnen. Als je een plaatje moet hebben bij de tandarts…zelf betalen, 300- 700 euro. Kan je dat niet, moet je alles laten trekken, want een gebit krijg je gratis. het is de wereld op zijn kop. Wat houdt dit alles in: Geen krant, concert, schouwburg of vakantie. Je vakantiegeld gebruik je voor cadeautjes voor kinderen en kleinkinderen, iets nieuws voor jezelf of onverwachte rekeningen b.v. de tandarts.
(-)
De ouderen hebben hard gewerkt om het land weer op te bouwen, zodat de jeugd nu kan leren. Wij konden dat niet, wij moesten overdag werken en ‘s avonds leren en thuis alles afgeven anders konden ze niet rond komen.
Ik ben in de gelukkige omstandigheid, dat ik nog alles op de fiets kan doen, een auto heb ik 14 jaar geleden weg moeten doen, geen geld. ‘s Avonds ga ik niet meer weg, want dat is niet vertrouwd een vrouw alleen. Een cursus in het buurthuis is te duur en zo ga je maar door er blijft zo niet veel meer over. (-) Ik ga alleen één maal per week naar fitness en zwemmen, om maar lang fit te blijven, samen 30 euro. p. mnd.

Ik wil niet klagen, want ik red het nog wel, dan eet je toch vaker een boterham, dat doen zoveel ouderen, hoor ik zo om me heen. Ik vind het alleen zo onrechtvaardig, om ouderen te pakken, die protesteren niet, dat hebben we toch nooit gedaan.
Wij zijn arm groot geworden, dus we redden het nu ook wel. Maar er is niet veel respect meer voor ons, je schrikt als je in een winkel een keer met U wordt aangesproken.
(-)
Dan nog iets, die 30% loonsverhoging die het kabinet voor hun zelf bij de volgende verkiezingen er door wil drukken. Omdat men in het buitenland meer zou verdienen, dat kan toch niet. Je volk armoede laten lijden en jezelf op hun kosten verrijken?

Hebben deze mensen het beste met ons of met zichzelf voor? Als ik Balkenende was zou ik de bijbel nog maar eens lezen, daar staat wel iets anders. Samen delen in voor- èn tegenspoed.

Meneer Marijnissen, ik weet dat U aan dit alles niet veel kunt doen, maar al brengt U het maar onder de aandacht bij collega’s en kabinet, dan ben ik al dik tevreden.

Mijn dank voor het lezen. Ik hoop dat U er wat mee doet. Ik heb in ieder geval mijn hart een keer gelucht.

Met vriendelijke groet,
Mevr. M. Griffioen

Voorzitter, Mevrouw Griffioen, de briefschrijfster, zit op de publieke tribune. Vandaag is ze mijn gast.

Voorzitter,
Indachtig onze grote historicus Johan Huizinga, die zei ‘Wie zich afgesneden denkt van de herinnering aan zijn herkomst en lotgeval, staat redeloos voor het leven’ wil ik deze beschouwing beginnen met een verwijzing naar de wederopbouw na WO II.

Twee weken geleden herdachten we dat het zuiden van ons land zestig jaar geleden werd bevrijd. De donkere dagen van kneveling, rechteloosheid en algehele misère waren onder de grote rivieren ten einde. Het noorden zou nog een hele hongerwinter voor z’n kiezen krijgen. Het duurde nog tot mei 1945 tot ook daar eindelijk de wederopbouw kon beginnen.

Met tomeloze inzet, met veel zelfopoffering, in een sterke onderlinge lotsverbondenheid, en bovenal óptimistisch werd de hand aan de ploeg geslagen. Het moest allemaal beter worden dan dat het was. En het wonder voltrok zich daadwerkelijk. Elk jaar werd er vooruitgang geboekt, elk jaar werd de hoop op een betere toekomst voor iedereen omgezet in werkelijkheid. De generatie van ouders werkte zich te pletter om het land mooier achter te laten dan dat zij het van hún ouders hadden geërfd.

Onze samenleving zou beschaafd worden, en daarom gingen we goede huizen bouwen, voor iederéén. We gingen zorgen voor mensen met een geestelijke handicap: we lieten ze niet meer wegteren in achterkamertjes; er kwam AOW voor wie 65 was geworden (de toenmalige voorzitter sprak de legendarische woorden: ‘Armoe en ouderdom hoeven nu niet meer in één adem genoemd te worden’); er kwamen wetten die levensgevaarlijke situaties op de werkvloer strafbaar stelden; er kwam een wet die het onmogelijk maakte dat iemand – om wat voor reden dan ook – totaal zonder inkomen zou komen te zitten. We besloten dat als een werknemer werkloos zou worden dat hij dan een uitkering zou krijgen zodat hij en z’n gezin niet geruïneerd werden. Zelfs besloten we dat als iemand – om wat voor reden dan ook – door een gebrek niet meer in zijn levensonderhoud kon voorzien dat hij dan toch verzekerd was van een behoorlijk inkomen.

Maar daar bleef het niet bij. Naast zorg om en voor de individuele mens was er ook zorg voor de opbouw van wat van ons allemáál is: de publieke sector. Het onderwijs werd opgebouwd en vooral uitgebouwd: iedereen kon (moest zelfs) naar school en werken aan zijn ontwikkeling. De gezondheidszorg kwam voor iedereen beschikbaar, en in gelijke mate. Kunst en cultuur werden geacht en geëerd, niet alleen door wat wij vroeger ‘de kouwe kak’ noemden. Ook aan de leefomgeving gingen we aandacht besteden, want de industrialisatie eiste een hoge tol: vuile sloten en rivieren, stank en een ongezonde leefomgeving. Vanaf de jaren zestig was macht niet meer voorbehouden aan één bepaalde klasse. Macht en gezag moesten voortaan worden verworven. Autoriteiten zouden zich publiekelijk moeten verantwoorden. Hypocrisie werd gekritiseerd en we werden allemaal ‘opener’.

Deze naoorlogse megaoperatie kon alleen maar zo succesvol zijn omdat het besef dat een mens een sociaal wezen is alom aanwezig was. Dat besef was bepalend voor de inrichting van de samenleving. In alle opzichten was het streven gericht op het humaniseren van de verhoudingen en omstandigheden om zo ook een humane samenleving te krijgen. Begrippen als vooruitgang, perspectief en hoop stonden centraal. Het begrip solidariteit was geen loze kreet, het had ínhoud, en vorm. Ik heb het dan niet alleen over de georganiseerde solidariteit, maar ook over de solidariteit die maatschappelijk – vaak spontaan – overal vorm kreeg.

Ik beschouw beschaving als het verwerkelijken van algemeen gedragen waarden en deugden. De opbouw van deze beschaving is inmiddels schokkend tot stilstand gekomen.
Als ik het hele slagveld van de afgelopen twintig jaar overzie, dan stel ik twee dingen vast:
We zijn twee keer zo rijk als toen,
En toch zijn we zoveel armer geworden.

Het kabinet zegt een ‘ambitieuze hervormingsagenda’ te hebben die – ik citeer de Troonrede – de mensen weer ‘vertrouwen’ moet geven. Echter, het tegendeel is het geval. Het kabinet ontneemt mensen het vertrouwen. Het vertrouwen in de overheid, het vertrouwen in de politiek, in de sociale zekerheid, in onze collectieve voorzieningen, eigenlijk in alles wat na WO II is opgebouwd aan beschaving sijpelt weg.

In plaats van dat u mensen vertrouwen geeft, maakt u mensen onzeker, angstig, en – zoals ik al eerder hier heb gezegd – daarom bereikt u uw doel niet. Mensen worden niet uitgenodigd om ‘mee te doen’, zoals het kabinet zegt te willen. Mensen trekken zich juist terug.

Dit jaar vertoef ik elke maand één week in een andere provincie om met mensen te spreken en onderzoek te doen. Ik kan u uit eerste hand verzekeren: Het kabinetsbeleid roept vertwijfeling en verontwaardiging op.
Vanuit die vertwijfeling en verontwaardiging is er inmiddels een brede tegenbeweging ontstaan waarin duizenden en duizenden mensen en organisaties ‘méédoen’. Al die tienduizenden en na aanstaande zaterdag honderdduizenden die de straat opgaan zijn de mensen die hun ‘verantwoordelijkheid nemen’.
U krijgt de mensen zover dat ze méédoen en hun verantwoordelijkheid nemen: niet omdat de mensen zich door uw beleid laten inspireren, maar omdat ze het faliekant óneens met u zijn en in verzet komen.

Het zijn deze mensen in verzet die anderen weer vertrouwen geven, weer hoop op iets dat beter is dan het beleid dat ons nu gepresenteerd wordt. De ingediende alternatieve begrotingen sterken die mensen in hun opvatting dat het anders, beter en socialer kan. In de peilingen staat het kabinet op 60 zetels, de linkse oppositie op 77. Moreel is deze coalitie uitgeregeerd. Dit kabinet heeft alle kleur verloren, na paars worden we nu geregeerd door grauwgrijs.

Door dit kabinet wordt vaak gesproken over waarden en normen. Maar iedereen vraagt zich langzamerhand vertwijfeld af: ‘Waar zijn de waarden en normen van dit kabinet?’ Fatsoen moet je doen, zeker. Maar zijn waarden en normen in de politiek niet méér dan alleen etiquette?

Ik nodig u uit: Vertel me: Wat zíjn uw waarden? Wat zijn úw normen? Vertel ze me en we zullen het erover hebben.
Voorlopig stel ik vast dat het kabinet ‘waarden en normen’ gebruikt als dekmantel voor het tegendeel.

Bijvoorbeeld: Het kabinet maakt met iedereen ruzie: van ouderenbonden tot cultuurinstellingen, van vakbonden tot MKB en LTO, van onderwijzers tot huisartsen. U en de coalitiepartijen stellen zich op als alleswetende, alleskunnende zedenmeesters. En als mensen laten weten het niet met u eens te zijn, is steevast de reactie: ‘Luister, ik leg het nog één keer uit.’
Oh ja, één vriend heeft het kabinet nog, hoe kon ik dat vergeten: VNO-NCW!

‘Waarden en normen’ als dekmantel voor het tegendeel.

Ik concludeerde eind vorig jaar: dit kabinet tast de georganiseerde solidariteit aan. Na alle commotie vorig jaar over de aanslag op de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens en uitkeringen is het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat deze groep er opnieuw op achteruit gaat. Wat is hier evenwichtig , redelijk, eerlijk, solidair aan? Inmiddels geeft ook 45% van de mensen met een middeninkomen aan niet genoeg te verdienen om rond te kunnen komen. Ondertussen geeft u de grote bedrijven een douceurtje van 1,2 miljard Euro door de winstbelasting te verlagen, en gaat het volproppen van de zakken aan de top gewoon door.

‘Waarden en normen’ als dekmantel voor het tegendeel.

Minister De Geus, die als oud-vakbondsman nu door het leven gaat als de minister van asociale zaken, zegt: ‘Ik ben klaar’.
Maar wat heeft hij anders gedaan dan slopen?
Vut en prepensioen onmogelijk gemaakt; de WAO nagenoeg opgeheven, straks mogelijk meer dan 100.000 mensen vanuit de WAO naar de Bijstand, en die Bijstand is natuurlijk ook verslechterd, de toegang tot WW wordt bemoeilijkt, de ontslagvergoeding wordt afgetrokken van de WW, geen aanvulling op het loon bij ziekte in het tweede ziekte jaar, de arbeidstijdenregels worden versoepeld zodat er langer gewerkt kan gaan worden, en arbo-regels worden voor een groot deel geschrapt zodat de onveiligheid op de werkplek zal toenemen.

En deze minister zegt dat hij ‘klaar’ is? Maar wat heeft deze minister dan bíjgedragen om van dit land een beter, een mooier, een leuker en socialer land te maken? Wat heeft hij opgebouwd? Niets. De firma De Geus vindt u in de Gouden Gids dan ook onder ‘sloopbedrijven’.
Ik geloof dat ik het op één punt eens ben met minister De Geus: Hij is klaar. Hij kan gaan.

‘Waarden en normen’ als dekmantel voor het tegendeel.

De signalen dat door de hoge eigen betalingen mensen afzien van zorg – bijvoorbeeld in de thuiszorg en de tandzorg, maar ook als het om geneesmiddelen gaat – stromen binnen, maar dit kabinet geeft geen krimp. Nee, gooi er gewoon nog even een No Claim in de zorg overheen, iets waarvan iedereen zegt: No Claim, No Way, niemand wil een No Claim in de zorg, behalve het kabinet. De No Claim betekent concreet niets anders dan dat zieken betalen voor gezonde mensen.

‘Waarden en normen’ als dekmantel voor het tegendeel.

Er wordt bezuinigd op de huursubsidie, de huren worden geliberaliseerd (en dus hoger), maar de ongelimiteerde sponsoring van mega-villa’s van miljonairs gaat ondertussen gewoon door. 90.000 Betaalbare woningen worden gesloopt om plaats te maken voor vaak peperdure appartementen. Maar ‘n plan voor 90.000 nieuwe, betáálbare woningen voor gewone mensen is er niet.

Er komt minder geld voor cultuur, de publieke omroep, natuur en duurzame landbouw.
Het treinkaartje wordt weer duurder, en er wordt bezuinigd op stads- en streekvervoer.

‘Waarden en normen’ als dekmantel voor het tegendeel.

Want, ook ons onderwijs wordt niet gespaard, terwijl 70.000 kinderen van school komen zònder diploma. Het collegegeld wordt verhoogd en de studiefinanciering beperkt. In het VMBO wordt door de leerlingen en onderwijzers een zware prijs betaald voor de nieuwlichterij van een aantal jaren geleden. Het is een misdaad om jongeren die een vak willen leren te dwingen eerst twee jaar 15 theoretische vakken te laten doen. Om extra te kunnen besparen zijn in het VMBO leerlingen samengebracht die helemaal niet samen gezet zouden moeten worden. En wie betalen de prijs? De leerlingen die niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben en de onderwijzers die het vaak niet meer aan kunnen.
Zo maar eens een voorbeeld van de kleinheid van dit kabinet: leermiddelen mogen niet langer na acht jaar worden vervangen. Nee, leerlingen en onderwijzers moeten er vanaf nu negen jaar mee doen. Maar spelletjes gáán niet zo lang mee. Een puzzel waar vijfjarigen dag-in-dag-uit mee spelen gaat zelfs geen víjf jaar, laat staan acht, of negen jaar ‘mee’!

Jongeren worden net als de ouderen gepakt door dit kabinet.
Door de tekorten in de jeugdzorg komen er experimenten met meer kinderen op één cel, en zitten er kinderen met een psychisch of zelfs psychiatrisch probleem gewoon achter de tralies, in plaats van dat ze geholpen worden. Hoe diep kun je zakken als kabinet?

‘Waarden en normen’ als dekmantel voor het tegendeel.

Velen vragen zich af ‘Waarom doet het kabinet wat ze doet? Is het de calvinistische inslag, is het een soort masochisme, is het de bekrompenheid, hebben die jongens en meisjes misschien verkeerde vrienden?’ Mensen willen weten: ‘Waarom?’

In ieder geval niet vanwege een achterblijvende arbeidsproductiviteit. Die is onverminderd erg hoog in ons land, zelfs 10% hoger dan in de VS
In ieder geval niet vanwege de hoogte van de lonen. Een vergelijking van de loonontwikkeling in Europa over de afgelopen twintig jaar laat een evenwichtig beeld zien.
In ieder geval niet vanwege de arbeidsparticipatie. Die is een van de hoogste in Europa.
In ieder geval ook niet vanwege de concurrentiekracht van ons land of het ondernemersklimaat. Volgens die The Economist scoren we een 8,6 op dit vlak. Het hoogste van heel Europa! Wereldwijd staan we op de tweede plek, na Canada.

Minister Brinkhorst beticht Lodewijk de Waal van stemmingmakerij. Maar waarom gebruikt minister Brinkhorst dan zelf halve waarheden…die eigenlijk – indien uitgesproken door een minister van Economische Zaken – als hele leugens moeten worden beschouwd?
In ons land werken heel veel mensen, vaak werken beide ouders, de arbeidsparticipatie is dus heel hoog, hoger dan in veel andere Europese landen, ik zei het al. Maar als je kinderen hebt en/of je wilt je ouders tot steun zijn dan kun je veelal niet allebei fulltime werken. Sterker, in de opvatting van het CDA is dat zelfs niet gewenst, en daar zit wat in. We werken immers om te leven en niet andersom! Wat doet nu minister Brinkhorst? Hij deelt het totaal van het aantal gewerkte uren door het aantal mensen dat werkt, inclusief de parttimers. En zo komt hij tot z’n uitspraak: ‘We werken, in vergelijking met de rest van Europa, niet lang genoeg’. Dit grenst aan een leugen.

Nóg een voorbeeld: In zijn groeinota (ook wel snoeinota genoemd) stelt hij Denemarken als voorbeeld als het gaat om ontslagrecht. Het zou daar allemaal makkelijker gaan. Zeker, en de belangrijkste reden, die door de minister bewust verzwegen wordt, is: In Denemarken ligt de WW-uitkering op 90%, hier op 70%. En daarom is er daar een veel grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt.

‘Waarden en normen’ als dekmantel voor het tegendeel!

Je moet niet alleen ‘u’ zeggen – je mag óók niet liegen.

Maar nu hebben we nog geen antwoord op de vraag: Waaróm doen ze het?
Niet voor de bevolking, niet voor de burgers. Die geven in overgrote meerderheid aan geen of slechts weinig vertrouwen te hebben in dit kabinetsbeleid.

Nee, het ligt allemaal heel erg voor de hand. Dit kabinet is een neoliberaal kabinet, net zoals paars! De VVD zit niet alleen aan de financiële knoppen, de VVD bepaalt al vanaf 1994 de politieke koers van de regering. Een koers geïnspireerd op wat we in de VS onder Reagan en in Engeland onder Thatcher hebben gezien. Lang hebben veel mensen die koers het voordeel van de twijfel gegeven, maar – nu de resultaten steeds zichtbaarder worden – is dat snel aan het veranderen.

Deze aanpak is gebaseerd op een mensbeeld dat door de meerderheid van de mensen niet wordt gedeeld.

Want,
Mensen willen niet alleen in zichzelf investeren, maar ook in wat van ons allemaal is.
Mensen willen deel uitmaken van en bijdragen aan iets dat groter is dan zijzelf.
Mensen willen dat iederéén een eerlijke kans krijgt, en dat de politiek daarbij helpt.
Mensen willen solidariteit en gelijkwaardigheid.
Mensen willen kleinere inkomensverschillen in plaats van grotere.
Mensen willen sociale voorzieningen opbouwen in plaats van afbreken.
Mensen willen fatsoenlijk onderwijs voor hun kinderen en fatsoenlijke zorg voor hun vaders en moeders, wanneer het allemaal niet meer zo makkelijk gaat.
Mensen willen bést offers brengen, is mijn overtuiging, maar willen wel weten waarvoor.
Mensen willen een einde aan het cynisme, de graaicultuur aan de top, de vervreemding en het wegkijken.
Mensen willen leven, en – als het kan – een beetje gelukkig leven!

Dát zijn de ‘waarden en normen’ van mevrouw Griffioen,
en van de meerderheid van de mensen in dit land.

Dát zijn de ‘waarden en normen’ waar mijn partij zich voor inzet,
bínnen deze Kamer en daarbuiten; gisteren, vandaag en morgen.

Hoe boos ik ook ben over het gevoerde beleid,
zo hoopvol ben ik over het snel groeiende verzet ertegen.
Het verzet draagt de kiem van een écht alternatief,
een alternatief dat kan zorgen voor een koerswending,
van liberaal naar sociaal,
van afbraak naar opbouw,
van pessimisme naar optimisme.

Ik wens vanaf deze plek de minister-president welgemeend beterschap. Maar wat ik hém toewens, wens ik ook de Nederlandse bevolking toe. Nederland verdient beter, daarom moeten we Nederland beter maken. De medicijnen van het kabinet werken averechts. Ze zijn geprobeerd en ze deugen niet, ze maken het land alleen maar zieker, economisch, sociaal, en moreel. In zo’n geval zou het kabinet de feiten onder ogen moeten zien en dit teken geven (wisselen!).

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 28 september 2004 :: 12.03 uur

130 Comments

130 reacties

 1. Jan, duidelijk kon je het niet zeggen. Complimenten! Had je die grijze koppen eens moeten zien kijken. Nu nog hopen dat ze er iets mee doen. Zal wel niet………….

  Reactie door w j van dalen — dinsdag 28 september 2004 @ 16.23 uur

 2. Hr. Marijnissen.
  Heb net van uw toespraak genoten.
  Fantastisch, Bravo. Wat goed.

  Ik kom toch maar naar Amsterdam.
  Zo iemand als U wil ik door dik en dun steunen

  Reactie door van Groningen. F.H. — dinsdag 28 september 2004 @ 16.24 uur

 3. Mijn petje af voor U meneer Marijnissen,

  Tijdens de Alg. Beschouwingen kregen de kabinetsleden het aardig benauwd. U weet wat er speelt onder de bevolking en U hebt het beste verwoord wat wij als volk op het moment voelen en meemaken.

  Dank U en U hebt een nieuwe lid van Uw partij erbij.

  Armand

  Reactie door Armand — dinsdag 28 september 2004 @ 16.26 uur

 4. Helder en goed verhaal Jan! Mijn complimenten. 8)

  Het viel me op dat je vandaag de enige spreker was die niet onderbroken werd. In ieder geval voor de onderbreking niet ;).

  Ik kijk nog even verder, ga zo door!

  Die vier jaar hoeft het kabinet wat mij betreft absoluut niet vol te maken en ik neem aan dat de oppositie, samen met de vakbonden en alle burgers in Nederland die het niet met dit beleid eens zijn, een goeie poging gaan wagen om dat te realiseren!

  Reactie door Mirella — dinsdag 28 september 2004 @ 16.27 uur

 5. Trappen, alleen maar trappen en geen ‘betere’ voorstellen doen.
  Ja eent voorstel kon ik er weer uit filteren, plukken van de rijken, goh oude wijn, en dan nog niet eens de moeite nemen om het in nieuwe zakken te doen.

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 16.27 uur

 6. Ik kan niet zeggen dat ik het vaak met de politici eens ben, maar echt waar deze keer heb je precies gezegd hoe het nou echt zit. Ik geloof niet dat iemand het beter had kunnen zeggen.
  En nou maar hopen dat de rest van de kamer er ook eens een keer naar luistert en er wat mee gaan doen. Want hun eigen zakken vullen kunnen ze wel, laat ze nou maar eens een keer hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de mensen die het minder hebben het toch wat beter gaan krijgen, in plaats van elke keer geld weg te halen bij de mensen die al bijna niks hebben.

  Echt een hele goeie toespraak, complimenten

  Reactie door Jansen — dinsdag 28 september 2004 @ 16.29 uur

 7. Ik zette van middag de televisie aan en hoorde Jan Marijnissen zijn betoog houden,en ben er voor gaan zitten!
  Wat hij daar stond te vertellen was uit mijn hart gegrepen! Het gevoel dat ik al een poos heb bij dit kabinet, werd feilloos door jou verwoord!BRAVO!!!!!Hiervoor mijn hartelijke dank.
  Ik hoop alleen dat er eindelijk eens geluisterd word, want anders zie ik de toekomst zeer zwart in voor dit land.

  Reactie door D.j.le Conte — dinsdag 28 september 2004 @ 16.34 uur

 8. bedoel videooo dus

  Reactie door MAD — dinsdag 28 september 2004 @ 16.34 uur

 9. Geachte heer Marijnissen,

  Vol afschuw bekijk ik de Algemene Beschouwingen. Het is triest om te zien dat bepaalde politici niet komen met goede argumenten, maar veel tot alles afschuiven als onwaarheden. Men gedraagt zich als kleine kinderen, en dat is nog een belediging voor de jeugdigen onder ons; het is een belediging voor ons allemaal.
  Gelukkig werd het woord gegeven aan u. Voor het eerst heb ik een politicus horen zeggen dat je niet leeft om te werken, maar werkt om te leven.
  Zonder kleinzerige termen, maar met duidelijke woorden wordt er verwoord wat momenteel leeft onder een groot deel van de bevolking.
  Bedankt!

  Reactie door D.D. Versteeg — dinsdag 28 september 2004 @ 16.41 uur

 10. Mensen willen kleinere inkomensverschillen in plaats van grotere.

  Daar ben ik het niet mee eens. Het maakt mij niet uit hoeveel iemand verdient als het maar boven een bepaald minimum is. Je moet niet kijken hoe je de rijken armer kan maken, maar hoe je de armen rijker kan maken. Wanneer je kijkt naar de rijken ga je niet uit van de eigen kracht van de armen en dat geeft dan een signaal af dat ze niet zelfredzaam zijn en dat alleen de wijze meneeren in den haag lossen dat wel voor je op.

  Reactie door MPL — dinsdag 28 september 2004 @ 16.45 uur

 11. Ik heb het op tv gezien.

  Goed werk, ga zo door!

  En moest Zalm naar de wc? Want hij rende weg…

  Reactie door Farshad Bashir — dinsdag 28 september 2004 @ 16.48 uur

 12. Meneer Marijnissen,

  Heb me zojuist lid gemaakt van Uw partij. Heb de fax voor machtiging verzonden en hoop dat velen me zullen volgen.

  Groeten,

  Armand

  Reactie door Armand — dinsdag 28 september 2004 @ 16.51 uur

 13. Heeeeel goed, Jan Marijnissen!
  En nu met z’n allen op 2 oktober naar Amsterdam!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 28 september 2004 @ 16.51 uur

 14. @ MAD, 12: daar wordt aan gewerkt. Met een beetje mazzel is zijn hele bijdrage vanaf vanavond vroeg terug te zien op SP.nl

  Reactie door Barry — dinsdag 28 september 2004 @ 16.54 uur

 15. @Jan Marijnissen
  niets als hulde, laat mensen als ronald maar praten, de meerderheid van de mensen voelen precies zoals jij het verwoord. Zo’n minister president moeten we eigenlijk hebben, eentje die dichter bij de bevolking staat en niet als een leermeester staat te prediken.

  Volgende keer minister-president Marijnissen ?!?!

  tot zaterdag!!

  Reactie door JP — dinsdag 28 september 2004 @ 16.55 uur

 16. Fantastische speech! ik ben al lid, anders was ik het meteen geworden….

  Reactie door marilou — dinsdag 28 september 2004 @ 16.58 uur

 17. Een zeer goede betoog Jan
  Waarom is de belasing van 72% naar 50% gegaan
  De hoge inkomens werden toen ruim 20% netto rijker.
  Afgezien van de aftrekposten.
  Wat ik niet bij deze side aantref is het financiel plaatje.
  Is het berekend en goed gekeuurd ??
  Veel succes.
  Je hebt er een nieuwe lid bij

  Reactie door wim fransen — dinsdag 28 september 2004 @ 17.03 uur

 18. Waar vind de demonstratie op 2 oktober plaats?
  En waar vind ik meer informatie erover?

  Reactie door Armand — dinsdag 28 september 2004 @ 17.03 uur

 19. Dag Jan Marijnissen,

  Ik keek naar de algemene beschouwingen en zag en hoorde je betoog. Ik kan alleen maar zeggen ‘Chapeau’! Er ging zoveel zeggingskracht vanuit, omdat het verhaalde van de andere werkelijkheid, als die, die dit kabinet ons voorspiegeld, n.l. de werkelijkheid van die Nederlanders die betroffen zijn door de beleidsvoornemens van dit kabinet.
  Vorig jaar drukte ik je de hand tijdens de Keer het Tij demonstratie in A.dam. Ik wenste je sterkte en jij zei dat we dat wel nodig zouden hebben bij de plannen van dit Kabinet.
  Nu begint die sterkte wel op peil te komen, dunkt me. Groet Alex.

  Reactie door Alex Geuskens — dinsdag 28 september 2004 @ 17.05 uur

 20. Jan, vanmiddag heb ik samen met mijn moeder de algemen beschouwingen ziteen kijken, mijn moeder kan nog al heftig reageren in positieve manier , maar vanmiddag na afloop van je stuk leek het wel alsof onze plaatselijke FC de title had binnen gehaald. Teksten als zo ja dit is het en he he eindlijk iemand die het begrijpt kwamen er uit haar mond tijdens de staande ovatie. Ze is jaren kritisch geweest over mijn sp lidmaatschap maar sinds b1 en nu b2( de boefjes uit bassie en adriaan) regeert met harde hand in ons land schuift ze gelukkig op. Komende zaterdag gaat het gebeuren na weken voorbereidingen in het land, Want willen we naar de Dam, Dan gaan we naar de Dam

  Reactie door Pieter-Anne — dinsdag 28 september 2004 @ 17.07 uur

 21. fijn dat je je toespraak hier afdrukt, Jan! (ik ging eigenlijk “hierheen” om je dit te vragen TNX!)

  ik heb met instemming zitten luisteren naar je verhaal en hoor NU het gedraai van Oom Boris aan…
  wormen in naarden?!

  “‘Waarden en normen’ als dekmantel voor het tegendeel.”

  INDERDAAD!

  groetjes,

  Reactie door joal — dinsdag 28 september 2004 @ 17.07 uur

 22. Nou hoe zit het nou met het grijze kenteken voor partikulieren ?
  Wat ik begrepen heb laat de politiek deze groep nog steeds in de kou staan.
  Niks oneigenlijk gebruik als je voldoet aan de eisen grijs busje
  belastingdienst.
  Wie komt er voor deze groep op ?
  De pc en fietsregeling werd ook niet in elk bedrijf toegepast door de werkgever.
  Niet de onze.
  Sp laat eens van je horen dat je ook voor kleinere groepen opkomt.
  Het is toch niet zo dat we alweer jaren op de verkeerde partij gestemd hebben, er was trouwens ook niets beters.
  Josefien

  Reactie door voortman — dinsdag 28 september 2004 @ 17.16 uur

 23. @ Armand (25):

  Kijk b.v. op http://www.sp.nl.
  11.30 uur op de Dam en
  12.00 uur op het Museumplein
  in Amsterdam.
  Tot dan!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 28 september 2004 @ 17.23 uur

 24. @Voortman 31,
  Het grijze kenteken is nooit voor partikulieren bedoeld geweest, dus dat bedoelen ze met oneigenlijk gebruik.

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 17.26 uur

 25. barry(19)
  aaah dat is mooi, want zie de man liever in actie dan dat ik moet lezen :)

  Reactie door MAD — dinsdag 28 september 2004 @ 17.34 uur

 26. Thanx Olav

  Reactie door Armand — dinsdag 28 september 2004 @ 17.35 uur

 27. begoting is te vinden op de side.
  Is dit gooed gekeuurd door CPB ??

  Reactie door wim fransen — dinsdag 28 september 2004 @ 17.47 uur

 28. Het is maar goed dat het verhaal van Marijnissen een verhaal blijft en geen uitvoering krijgt. Wat een geklaag. De beste repliek is negeren en dat gebeurt. Vraag me af wat iemand drijft om altijd maar tegen te zijn, er moet dan iets in de ontwikkeling vreselijk mis zijn gegaan.

  Reactie door Carel de Win — dinsdag 28 september 2004 @ 17.52 uur

 29. Vandaag geluisterd naar de algemene beschouwingen.
  Het leek wel of ik naar circus Renz aan het kijken was iedereen probeerde namelijk zijn eigen trucje uit te leggen om ons gelukkig te maken.
  Gelukkig kwam Jan met zo’n duidelijk verhaal en ik had echt het gevoel dat er gezegd werd wat er in ieder geval bij mij leeft.

  Zalm deed zijn naam geen eer aan en ging spontaan rennen toen Jan klaar was met praten en leek dus in plaats van een zalm meer op een kip (zonder kop dan wel)

  Kortom toppie !!

  Reactie door Marc — dinsdag 28 september 2004 @ 17.52 uur

 30. Ik ben geen aanhanger van een partij en ben vrijdenkend en,
  die vrijdenkendheid doet me nu besluiten om toch wel even een compliment te plaatsen voor jou Jan !!!

  Heerlijk om te zien hoe je met veel vuur en passie daar even het ware woord van het volk en voor het volk keihard doch rechtvaardig naar voren bracht.
  Net zo heerlijk en zeker ook zo verbazend over het feit dat volgens mij iedereen werd onderbroken in zijn of haar betoog,
  behalve jij Jan.
  Jou betoog aanhoren en aanschouwen deed de andere de moed en lef in hun schoenen zinken.

  Way to Go Jan

  Reactie door Michel — dinsdag 28 september 2004 @ 17.53 uur

 31. @ (37) wim fransen:

  jazeker, het CPB heeft het stempel van goedkeuring gegeven.

  Reactie door Barry Smit, fractiemedewerker SP — dinsdag 28 september 2004 @ 18.04 uur

 32. @7 Marco.
  Inderdaad wat een arrogant gedrag van Van Aartsen, niet eens het fatsoen om een antwoord te geven als Wouter Bos hem wat vroeg. Hij heeft niet eens door dat de VVD er slecht voor staat in de peilingen. Vooral zo doorgaan zou ik zeggen, dan is de VVD helemaal weggevaagd bij de volgende verkiezingen.

  Reactie door karin — dinsdag 28 september 2004 @ 18.33 uur

 33. @42 Karin

  Dit zei je

  Vooral zo doorgaan zou ik zeggen, dan is de VVD helemaal weggevaagd bij de volgende verkiezingen.

  Ik zie het probleem niet :)

  Reactie door Marc — dinsdag 28 september 2004 @ 18.39 uur

 34. thx barry smit

  Reactie door wim fransen — dinsdag 28 september 2004 @ 18.40 uur

 35. Een meer dan uitstekend betoog. De mening van de gewone mensen is naar voren gebracht zonder een onvertogen woord. Met name dat laatste is heel knap ;-)

  Reactie door Rik — dinsdag 28 september 2004 @ 18.41 uur

 36. Wat een fantastisch betoog vanmiddag Jan, en complimenten voor de manier waarop je Brinkheurst ( nee geen typefout) voor leugenaar zette. Ik werd overigens wel een beetje misselijk van de draaikonterij van Verhagen en van Aartsen die ik er sterk van verdenk dat zij de “tegenbegroting”al voor prinsjesdag in samenwerking met het kabinet in elkaar hebben gezet. Dit omdat zij dondersgoed door hebben wat voor tegenstand er is! Ik verwacht alleen dat het “volk”intelligenter is dan de fractieleiders van de coalitie en er niet intuinen……….

  Reactie door Opa-Buiswater — dinsdag 28 september 2004 @ 19.02 uur

 37. @ Marc
  Je hebt gelijk.
  Ik zat me zo te ergeren dat ik mijn tekst niet goed heb nagekeken. Maar ik blijf hopen dat de VVD straks is weggevaagd, en het liefst zonder het arrogante gedrag van Van Aartsen

  Reactie door karin — dinsdag 28 september 2004 @ 19.08 uur

 38. Ronald,#30
  Het wordt tijd dat de hele politiek eens een verjongingskuurtje krijgt van een jaar of 30.
  Tijd dat de nieuwe generatie de macht krijgt.

  Je lijkt Hitler wel uit de jaren 1930.

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 28 september 2004 @ 19.08 uur

 39. Aan Barry Smt
  Op een totaal van uitgaven van plm 140 miljard euro
  met ombuiging van 2,7 mlj garanderen jullie dat die mevrouw in de speech het beter krijgt.
  Waarom niet die ouderwetse van 72% belastingheffing.
  Totaal plaatje misschein niet veel meer belasting.

  Is er al geinvanteriseerd wat er allemaal fout gaat met het nieuwe automatisering systeem van de belastingdienst

  Reactie door wim fransen — dinsdag 28 september 2004 @ 19.18 uur

 40. Inderdaad een sterk en duidelijk betoog voor een politicus.
  Het werd tijd!
  Begin zowaar een beetje vertrouwen in een volksvertegenwoordiger te krijgen.
  Ik kijk het nog een tijdje aan maar ondanks dat ik de achterban die hier vertoeft voor de meeste een stelletje egotrippers vind, denk ik dat voor het eerst van me leven zal gaan stemmen.
  Ga zo door heer Marijnsen en mijn stem heeft u.

  Reactie door rommel — dinsdag 28 september 2004 @ 19.22 uur

 41. “Folkert, zelfs hitler had nog wel een paar goeie ideen, overal wordt voor verjonging en vernieuwing gepleit (bedrijfsleven, publieke sector) behalve voor de poliktiek, dit land wordt bestuurd door mensen met een gemiddelde leeftijd van 45+, tijd voor jonge mensen met frise ideen.

  Weg met de complete oude kliek.

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 19.26 uur

 42. @51 Ronald
  quote Ronald:”Folkert, zelfs hitler had nog wel een paar goeie ideen”

  Ben je niet goed bij je hoofd of zo !!

  Reactie door karin — dinsdag 28 september 2004 @ 19.30 uur

 43. Nou Karin dat had A.H. wel alleen zijn doelstellingen doorvoor waren niet zo positief.

  Reactie door rommel — dinsdag 28 september 2004 @ 19.39 uur

 44. Euh Karin, Autosnelwegen waren zijn idee, sommige ideen van hem waren wel goed hoor.

  Ik zeg toch ook niet ALLE ideen goed waren.

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 19.39 uur

 45. Marijnissen, mooi en duidelijk betoog. Klasse!

  Reactie door MAD — dinsdag 28 september 2004 @ 19.45 uur

 46. Jan, nogmaals (ik had al een stukje geschreven onder de “dames Griffioen”) een gewéldig betoog. Vooral dat stuk over de arbeidsparticipatie en de leugens daarover van het kabinet, geweldig!

  Overige mensen: reageer toch niet op Ronald! Dat is écht verspilde moeite!

  Reactie door emma — dinsdag 28 september 2004 @ 19.58 uur

 47. Dank je wel, Jan. Geweldig. Zoooo goed zeg!

  Maar heel eigenwijs toch nog een vraagje alsjeblieft? De alleenstaanden worden wel erg gekort in de zorg en bij het huren zoals die mevrouw ook zei. Wil de SP het nu ook voor ons gaan opnemen? Voorheen was dat nooit zo duidelijk? (Stichting CISA en leden).

  Reactie door Lydia — dinsdag 28 september 2004 @ 20.08 uur

 48. Gut o gut emma, wat een zwaktebod, nadat ik je idee nog wel goed vond.

  Ach is toch wel tekend voor dat soort volk

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 20.08 uur

 49. Jan, Aplaus. Ik ben er zaterdag.

  @54 Ronald.\
  Je bent me nauwelijks de moeite waard om op te reageren, maar je opmerking hier bewijst dat je geen idee hebt van de geschiedenis en de sociale omnstandigheden in de jaren 30.

  De Duitsers waren straat arm en snelwegen waren absoluut niet noodzakelijk. Hitler had ruime wegen nodig om zijn zwaar leger materieel snel naar de grenzen te kunnen krijgen om zo de Blizkrieg te beginnen en een overwinning te behalen op alle Untermenschen in die Welt. Wel bracht hij dit bij zijn volk met de belofte dat hij er voor zou zorgen dat alle Duitsers eens in een eigen wagen zou kunnen rijden en zo werden de Volkswagen fabrieken in Wolfsburg opgestart en de Duitsers ook op dit punt misleid. Deze wegen zijn de huidige Duitse snelwegen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 28 september 2004 @ 20.14 uur

 50. Ronald

  Hou nou eens op, is nu toch wel genoeg geweest. We weten dat je voor andere dingen staat. Genoeg is genoeg ronald, je bent toch geen klein kind wat eerst een draai om zijn oren moet hebben voor dat hij luisterd.

  Reactie door MAD — dinsdag 28 september 2004 @ 20.20 uur

 51. Volgens mij is het tijd om de VUT juist uit te breiden en het kabinet vervroegd te laten uittreden.

  Reactie door Janco — dinsdag 28 september 2004 @ 20.36 uur

 52. Ronald, hoezo zwaktebod? Met jou valt niet te discussieren. Je bent tot op heden nog stééds niet inhoudelijk ingegaan op mijn argumenten bij de discussie over de WAO en VUT/prepensioen.

  Reactie door emma — dinsdag 28 september 2004 @ 20.40 uur

 53. Jan M. is de enige; die weet hoe hij zo’n betoog moet houden. Hij doet het zonder dralen; vanuit zijn hart. Ook deze was weer een juweel; ik had er al op gerekend.

  Jan; bedankt!

  Reactie door ReneR — dinsdag 28 september 2004 @ 20.54 uur

 54. Over de WW/WAO pot kan ik heel kort zijn, dat is een reserve die bedoeld is als het echt slecht met nederland gaat (ramp van nationale omvang / oliecrises / of verzin maar iets) en er dus minder geld binnenkomt, zodat er dan nog geld is om de WW/WAO uit te betalen, dus daar dien je vanaf te blijven, tenzij het italiaans systeem je aanspreekt (0 euro buffer, dus bij de eerste de beste grote ramp zitten daar hele volksstammen zonder geld).

  Voor wat betreft dat VUT/Prepensioen, ik vind het op zich een prima idee, ik mis alleen wederom de vrijwilligheids factor in het plan, men heeft toch hiet zo de mond vol van democratie, nou geef de mensen de keuze of ze mee willen doen, als er dan hele volksstammen afhaken blijkt dus dat de levensloopregeling overbodig is, dat is ook een vorm van democratie.
  Dus collectief regelen maar wel vrijblijvend is het eerlijkste.

  En voor wat betreft de mensen die tegen het pre-pensioen aan zitten tehikken, die moet je lekker met pensioen sturen, maar da’s dan wel de laatste groep, 55 jaar en ouder en de rest heeft gewoon pech.

  Mensen moeten er vast aan wennen dat het luilekkernederlandje niet meer bestaat.
  Er eten nu veel meer mensen uit de sociale pot als toen het systeem bedacht en opgezet was, dus dan kan je 2 dingen doen, of het systeem aanpassen of het systeem laten lopen (en hopen dat het niet instort).

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 20.57 uur

 55. Dat was een mooie toespraak,misschien moet U wat vaker langere toespraken houden.
  Dat geeft de burger weer moed!

  Reactie door Piet — dinsdag 28 september 2004 @ 21.17 uur

 56. Geef nou maar toe Ronald, je bent een rechtse Pvda`er…
  Doe niet zo zuur en ga keten op een ander forum.

  Reactie door Piet — dinsdag 28 september 2004 @ 21.20 uur

 57. Ronald jij schreef “Over de WW/WAO pot kan ik heel kort zijn, dat is een reserve die bedoeld is als het echt slecht met nederland gaat (ramp van nationale omvang / oliecrises / of verzin maar iets) en er dus minder geld binnenkomt, zodat er dan nog geld is om de WW/WAO uit te betalen, dus daar dien je vanaf te blijven, tenzij het italiaans systeem je aanspreekt (0 euro buffer, dus bij de eerste de beste grote ramp zitten daar hele volksstammen zonder geld)”

  Dit is dus geheel verkeerd. Die pot is helemaal niet bedoeld voor een grote ramp of iets dergelijks. Ik weet niet hoe je bij dit rare idee komt, maar het is gewoon de verzekeringsreserve die werkgevers en werknemers in Nederland hebben opgebouwd om mensen die arbeidsongeschikt zijn of werkeloos van een inkomen te voorzien. Het geld is absoluut niet bedoeld om te dienen als reserve voor iets anders dan dit. Dit is wettelijk geregeld. En gaat ook gelden voor de private verzekeraars die na 2006 een deel van de verzekering voor arbeidsongeschiktheid overnemen. Dat is de reden dat de premies in 2006 fors omhoog gaan en in totaal t/m 2011 10 miljard euro extra gaan kosten!

  Wat jij bedoelt over Italië gaat over het pensioensysteem wat men heeft. Men heeft daar totaal geen pensioenbuffer opgebouwd. In Nederland is deze buffer 500 miljard euro! En ook daar zijn strenge regels voor.
  Nogmaals: als het geld in de WAO/WW-pot gebruikt wordt waar het voor bedoeld is, dan is deze hele bezuiniging op dit deel van de sociale zekerheid niet nodig.

  Het volgende: de vrijwilligheidsfactor van VUT/pre-pensioen. Bij de meeste pensioenfondsen is er nu een collectieve regeling met een heel scala van individuele mogelijkheden. Men kan tussen 55 en 70 jaar met pensioen, met meer of minder uitkering geheel naar eigen keuze. Die mogelijkheid is er dus al.

  En wat de laatste alinea van jouw betoog betreft: ik weet niet waar jij de laatste 20 jaar hebt gewoond, maar Nederland is al lang niet meer het luilekkerland waar jij tegenaan zit te trappen. Ik ken mensen in mijn omgeving die vanwege ziekte gebruik moeten maken van de sociale zekerheid. Ik kan je vertellen dat het geen vetpot is en dan heb ik het nog niet eens over de manier waarop deze mensen worden behandeld door bijvoorbeeld het UWV. Ook de toonzetting in de huidige politiek doet deze mensen geen recht en daar komt dan de ongenuanceerde mening van mensen zoals jij nog bij!

  Reactie door emma — dinsdag 28 september 2004 @ 21.22 uur

 58. Jan,

  Geweldig gedaan. Precies wat er gezegd moest worden.
  Klasse!

  Reactie door Helma — dinsdag 28 september 2004 @ 21.29 uur

 59. @emma, nou lekker dan, zou gauw er dus een oorlog uitbreekt (of iets anders gebeurt) kunnen de mensen in de WAO verhongeren (WW’rs worden uiteraard onder den wapenen geroepen)

  Nee dat is niet hetzelfde ik wil de volledige vrije keuze, wel of niet meedoen.
  Gedwongen meedoen is ook een vorm van dictatuur.

  Misschien heb je gelijk en is de toon scherp, maar vind je het gek na de afgelopen jaren.
  Wat zuur is dat toen Paars al dat geld uitdeelde er niemand klaagde en nu er ingeleverd moet worden staan ze allemaal op de achterste benen (ja ook uitkeringsgerechtigden hebben mee geprofiteerd, zalmsnip e.d.)

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 21.38 uur

 60. Ik feliciteer Jan Marijnissen en de SP met deze klinkende bijdrage aan een democratisch bewustzijn.
  Een bewustzijn dat dit kabinet van zombies en zakkenrollers tracht te nekken met een agressieve arrogantie jegens andersdenkenden en een moralistisch gepreekte minachting voor de mening van het volk.

  Reactie door C.Tilyx — dinsdag 28 september 2004 @ 21.41 uur

 61. @piet huuu PVDA blegh, nee sorry wat mij betreft worden alle politieke partijen ‘geruimd’ er is er niet een waar ik mij mee identificeer.

  Nou ff off-topic, hoorde ik Bos vandaag nou zeggen dat ie TEGEN de verlaging van het prepensioenleeftijd was?
  Ging ie nou ineens popie doen dat ie niet de jeugd voor de kosten wou laten opdraaien?
  Blegh wat een eng mannetje, daar zou ik nog niet eens een 2de handsauto van willen kopen.

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 21.42 uur

 62. Ja, leuk prachtig, maar de coalitie is zeer slim geweest, Jullie hadden never 1 miljard binnengehaald, zij wel..Rest werkeloos toe te zien , nog wat roepen, maar eigelijk gaat het inhoudelijk dus nergens meer over..We hopen op 2 okt…

  Reactie door Lambert — dinsdag 28 september 2004 @ 21.46 uur

 63. er was nog een hoop commotie over de woorden “leugenachtig” en “leugens”, hoorde ik.

  Reactie door jsmn — dinsdag 28 september 2004 @ 22.12 uur

 64. Vergeet, “halve waarheden” niet. daat waren ze ook allemaal erg in bedreven.

  Reactie door Ronald — dinsdag 28 september 2004 @ 22.15 uur

 65. Ronald,
  wie, dit kabinet zeker

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 28 september 2004 @ 22.30 uur

 66. Zeer geachte heer Jan Marijnissen,

  Grote klasse vandaag, en half Nederland heeft het gehoord.
  En van die theatrale vvd’er die iedereen een bijnaam geeft,
  niets van aantrekken.
  Het was Nederland vandaag duidelijk wie de clown was en is.
  You got me vote and full support

  Reactie door Charles — dinsdag 28 september 2004 @ 23.02 uur

 67. Verpletterend !

  Ik heb de bijdrage van Jan Marijnissen nu 2x nagelezen en de realplayer draait nu ook zodat ik het ook nog eens van hemzelf kan horen.

  Ik vind al langere tijd dat het geluid van JM nog het enige vanuit den haag is dat fatsoen en betrokkenheid uitstraalt. Voor europa heb ik inmiddels SP durven stemmen, voor de kamer is het zover nog niet.
  Fatsoen houdt niet op bij modaal, de minima hebben geen patent op rechtvaardigheid. Te vaak lees ik op de SP site dingen van mensen die van het tegendeel uitgaan en aansturen op een soort bijltjesdag zodra de SP deel uitmaakt van een links kabinet. En dat doet mij dus twijfelen.

  Ik heb nu 23.09 minuten naar JM geluisterd (en al tig keer mijn eigen tekst gewist).
  Hij slaat zo verdomd vaak de spijker op de kop.
  Helemaal ziek word je van dit kabinet met leugenaars zoals Zalm, Brinkhorst en de Geus. Met hun leugens proberen ze een heel land de put in te praten en de zwaarste lasten op de zwakste schouders te leggen.

  Misschien neem ik als geluksvogel met een goede gezondeheid en een dito salaris wel de gok………….

  Reactie door Twijfelaar — dinsdag 28 september 2004 @ 23.10 uur

 68. Al dat gezever en complimenten voor Marijnissen. Hij heeft nog nooit iets bereikt, bereikt nu niets en zal in de toekomst niets bereiken. Conclusie: verspilde energie!

  Reactie door Carel de Win — dinsdag 28 september 2004 @ 23.57 uur

 69. “Het verzet draagt de kiem van een écht alternatief,
  een alternatief dat kan zorgen voor een koerswending,
  van liberaal naar sociaal,
  van afbraak naar opbouw,
  van pessimisme naar optimisme.”

  ‘k Voel me aangesproken. Ik hoop iedereen die er ook zo over denkt te zien a.s. zaterdag in Amsterdam. We kunnen niet meer terug.

  Reactie door Eduard Sorrento — woensdag 29 september 2004 @ 0.34 uur

 70. Carel, je laatste posting heb je al eerder geschreven. En eerder. En eerder. En eerder. Waarom kom je hier elke dag kijken?

  Reactie door rik — woensdag 29 september 2004 @ 1.06 uur

 71. Zeker voor dit moment een uitstekende beschouwing…
  Een beetje bombastisch, een beetje voor de bühne, een beetje prekerig (‘laatst was ik bij een vrouw…’ schudde al lang geleden de gemeente wakker), maar vooral duidelijk in de afwijzing van alle asociale maatregelen en in het rectificeren/aanvullen van de cijfers van Brinkhorst.

  Mijn welgemeende complimenten en sterkte/succes morgen (wandelschoenen aan ? ;) )

  Reactie door Heraclitus VII — woensdag 29 september 2004 @ 2.05 uur

 72. Ook mijn complimenten voor de wijze waarop Jan Marijnissen met zijn bijdrage tot de Algemene Beschouwingen de aanval heeft ingezet op de afbraakpolitiek van dit kabinet. Een aanval die niet alleen de door de ministers De Geus en Brinkhorst verkondigde leugens en halve waarheden ontmaskert, maar ook de grote kloof laat zien tussen datgene waarvan de meeste mensen (de brief van mevrouw Griffioen) vinden dat het kabinet voor moet staan en datgene wat het kabinet ‘vindt’ dat het moet doen en als zodanig ook uitdragen.

  Het is ook niet verwonderlijk dat kabinetsleden als Brinkhorst en De Geus menen dat het vooral onbegrip is dat de mensen in verzet doet komen tegen al deze plannen die ‘nodig’ zijn om Nederland ‘er weer bovenop’ te helpen. Want ja, onbegrip is datgene wat je kweekt als je andere partijen, binnen en buiten de politiek, maar ook de mensen zelf stelselmatig misleidt met verkeerde informatie (over aanwezige massavernietigingswapens Irak, of over de concurrentiepositie van Nederland) en vervolgens de gegronde argumenten van de oppositie tegen deze verkeerde (of onvolledige) informatie als leugen of als een politiek onverantwoorde instelling (‘korte termijn denken’) gaat bestempelen.

  En het onbegrip is er na de eerste dag van deze Algemene Beschouwingen niet minder groot op geworden, toen Verhagen zich even voordeed als goochelaar die tot verbijstering van allen een miljard euro onder zijn CDA-hoed vandaan toverde. Geld dat bestemd zou zijn voor een minder uitgeklede VUT-regeling en voor een riantere WW-uitkering. Deze woensdag (of donderdag) zal de doorberekening van het CPB van deze goocheltruc gerapporteerd worden aan de Tweede Kamer, waar Zalm dan vervolgens alleen nog ‘ja en amen’ op moet zeggen, tegenover Verhagen die de plicht heeft zo nu en dan het ‘sociale’ gezicht van zijn partij te laten zien. Een andere goocheltruc.

  Reactie door David Tompot — woensdag 29 september 2004 @ 2.55 uur

 73. Dit klinkt als een historische toespraak, Jan! Petje af en tot ziens op het Museumplein.

  Reactie door Olav ten Broek — woensdag 29 september 2004 @ 3.32 uur

 74. Jan mijn complimenten, je was geweldig. Netwerk: Verhagen daar heb ik geen zin in om met die mensen te praten. (Stakers o.a. Doekle Terpstra) In Netwerk bleek dus dat de coalitie al weken met de tegenbegroting bezig was. De arrogantie van van Aartsen is niet om aan te zien, het kleineren van de vakbonden is zo misselijkmakend. o.a. de opmerking over de oudere leden. (ze staan daar voor hun kleinkinderen) Sukses vandaag. Ineke

  Reactie door ineke — woensdag 29 september 2004 @ 7.24 uur

 75. Rik #84,

  Omdat het een taak is om de paar verstokte linkse aanhangers de nutteloosheid van hun geroep te laten inzien. Tevens omdat er een aantal zeer zielige hoopjes mensen op deze website komen die kennelijk levensmoe zijn. Probeer deze figuren duidelijk te maken dat als je gewoon werkt en niet overal over klaagt, het leven een stuk prettiger is.

  Reactie door Carel de Win — woensdag 29 september 2004 @ 8.34 uur

 76. Mooie uitzending van Barend en van Dorp gisteravond, waarin even haarfijn uit de doeken werd gedaan hoe de Geus de boel heeft gefrustreerd. Robin van Linschoten noemde hem: onbekwaam, dom, incompetent en niet geschikt als minister!! Het accoord voor de megadeal van de eeuw lag er al en de Geus draait het hoogstpersoonlijk de nek om. En Verhagen en van Aartsen maar roepen dat de bonden de schuld hebben; dankzij de partijgenoot van van Aartsen weten we precies wie de leugenaars zijn en wie de schuld aan dit conflict hebben! Trouwens wel aardig om te zien dat over deze uitzending dus helemaal niets in de Telegraaf te lezen is; de grootste krant van nederland loopt slaafs achter het kabinet aan ………………

  Reactie door Opa-Buiswater — woensdag 29 september 2004 @ 8.39 uur

 77. Opa-Buiswater, logisch, daar Barens en Van Dorp 1 van de laatste linkse bolwerken is. Categorisch negeren is het devies, net als de SP.

  Reactie door Carel de Win — woensdag 29 september 2004 @ 8.45 uur

 78. Van Aartsen is een over het paard geflikkerde dandy. Zijn lichaamstaal is onecht en gespeelt, doen hij puur om irritant te zijn. Wat hij doet is ‘zie mij eens irritant zijn, en irriteren jullie je al aan mij?’. Snap best dat die vrouw hem wilde aanrijden, als je een straat vol mensen hebt, tsja.. ben je al snel de irritante factor. :) als je Van Aartsen heet.

  Carel de Win
  mjah…lekker etteren in de anonimiteit is altijd fun he lafbekje.

  Reactie door MAD — woensdag 29 september 2004 @ 8.47 uur

 79. Speciaal voor minkukel Carel de Win nog wat krachtvoer uit de doos, om ook eens riedel af te draaien, moet kunnen:

  Gestaalde kaders vormen de ruggengraat van een een onverzoenlijk en slagvaardig proletariaat in opmars. Op weg naar de zege in de klassenstrijd, klaar voor decapitulatie van het grootkapitaal,
  gereed voor het verjagen van het beknibbelende kabinet en uitbuitend knijpend knaaggedierte dat met knuisten vol knarsend kleingeld sidderend met de staart tusschen de benen een heenkomen moet zoeken in de holen van Neêrlands duinen.

  Wat word ik trouwens misselijk van die ondernemersreclame op Radio 1, vanaf zeven uur `s ochtends tot `s avonds laat hoor ik voor en na de nieuwsblokken weerzinwekkend reclamegeschreeuw dat alleen maar bedoeld is voor Ondernemers. Alsof heel Nederland in zaken zit en dat alleen het belangrijkste is.
  Kan een commissie van Publieke Omroep daar iets aan doen?
  Er vallen toch zeker ook wel inkomsten te halen uit andere
  bronnen van reclame?
  Want het is pure propaganda voor dit Marktdictatenkabinet.

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 29 september 2004 @ 9.03 uur

 80. MADje, ongelukkig mannetje, jij zou niet meer reageren. Kom op, probeer het eens, toon een beetje karakter, ook daar word je vrolijk van. Nou, succes, je kunt het!

  Reactie door Carel de Win — woensdag 29 september 2004 @ 9.08 uur

 81. Carel de win
  Of moet ik mnemo zeggen….iemand die opeens ook ‘tsjoep’ verdwenen was na dat we verbaal gort van hem hadden gemaakt ? oja ben bekend met proxy surfen hoor.

  Reactie door MAD — woensdag 29 september 2004 @ 9.11 uur

 82. MADje, wat jammer nou. Een kans om een stuke karakter te tonenn direct verspeeld. Kom op, probeer het nog eens, je kunt het!

  Reactie door Carel de Win — woensdag 29 september 2004 @ 9.19 uur

 83. Carel de Win
  run nu maar je giga concern in gedachten. hahaha en ben je al mensen in gedachten aan het aannemen hehehehe. In gedachten zie je jezelf al door een gang lopen waar allerlei werknemers je dankbaar begroeten. ahahahah droom maar lekker verder hoor…je american sand dream.

  Reactie door MAD — woensdag 29 september 2004 @ 9.33 uur

 84. @ Rik (84):

  Arme Careltje is een junk, Rik.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 29 september 2004 @ 9.33 uur

 85. @ Carel de Win (90):

  Pardon, een junk met een missie!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 29 september 2004 @ 9.37 uur

 86. @ Carel de Win (92):

  “Categorisch negeren is het devies.” Doe je best, jongen, je komt er nog wel eens vanaf!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 29 september 2004 @ 9.39 uur

 87. Beste David,
  Ik ben het met je eens, het is een goocheltruuk.Zalm haalt en het grijze kenteken binnen (wat hij nooit van plan was op te geven) een de bezuinigingen op de WW en WAO blijven overeind!
  Was hij maar zo`n goede onderhandelaar met Brussel, want daar betalen we heel veel geld aan.Maar dan zeggen ze natuurlijk dat Nederland een commitment heeft en internationale verplichtingen.
  En dan weer aandelen verkopen als de beurs laag staat (zoals eerder met KLM).
  Dat is niet consistent.Eerder een zalm die tegen de stroom inzwemt.

  @Ronald(51)
  citaat:dit land wordt bestuurd door mensen met een gemiddelde leeftijd van 45+, tijd voor jonge mensen met frise ideen.

  Weg met de complete oude kliek.

  -Ben je nou opeens voor leeftijdsdiscriminatie en prepensioen?

  citaat:En idereen vind het principe van “De vervuiler betaald”, nou ik wil dat uitbreiden naar “De Gebruiker betaald”, en diegene die het meeste gebruik maakt van voorzieningen moet er ook het meeste voor dokken.

  -Koop dan geen 2de Hands auto-van niemand..(@Ronald 23&76)
  -Maak een bijdrage over aan de Sp voor gebruik van deze website.
  -Neem een kop kruidenthee en probeer je een beetje te ontspannen vandaag.

  Reactie door Piet — woensdag 29 september 2004 @ 9.41 uur

 88. Opa Buiswater 91, over dat slaafse achter het kabinet aanlopen van de telegraaf zit ik mij ook al maanden te ergeren, ik heb daarom meteen vanmorgen mijn abonnement opgezegd. groetjes Ineke

  Reactie door ineke — woensdag 29 september 2004 @ 9.42 uur

 89. Ineke
  Foute krant die Telegraaf. Waren ze in WOII ook al.

  Reactie door MAD — woensdag 29 september 2004 @ 9.44 uur

 90. MADje, je maakt vooruitgang. De eerste keer reageerde je in 3 minuten en nu heb je het 14 minuten volgehouden. Klasse! Kom op, MADje, nu nog langer proberen, je kunt het!

  Reactie door Carel de Win — woensdag 29 september 2004 @ 9.50 uur

 91. Carel de win

  Hier wat plaatjes waar je een natte droom mee kan opwekken Careltje. Kan je daar na weer dagdromen over je giga concern.

  [link]
  Kantoor men mensen waar JIJ dan de baas over bent, geil he…geef het maar toe…dit vindt jij hot.

  [link]
  Een gang waar je door heen kunt wandelen en iedereen kunt commanderen… want Jahaaaa jij bent het mannetje, precies het mannetje wat je hier uithangt.

  [link]
  Samen beleid maken met het CWI, want jij weet het zo goed, pfff alleen de gedachte al he Careltje, jemig wat hot, joepie!!!

  haha nepperd!!!!!!

  Reactie door MAD — woensdag 29 september 2004 @ 9.50 uur

 92. 104 Ineke, na de stukjes van Hoogland over de vakbond ( hij vergeleek het fanatisme van de Waal met dat van de leider van de gijzelnemers in Beslan)had ik dat maandag j.l al gedaan. Heb nu dus maar 1 ochtendkrant en die is een stuk relativerender in de berichtgeving. Van Lunshof van de Telegraaf werd ik ook al niet goed! Zijn zeker vergeten hoe ze te grazen genomen zijn door stakende arbeiders in de jaren zestig . Het is en blijft een ultra-rechtse krant

  Reactie door Opa-Buiswater — woensdag 29 september 2004 @ 9.52 uur

 93. He, MADje, nu heb je dezelfde minuut weer gereageerd. We starten de therapie opnieuw. Je zou niet meer reageren, dus probeer rustig te blijven en je te beheersen. We gaan er weer voor. Je kunt het MADje, kom op!

  Reactie door Carel de Win — woensdag 29 september 2004 @ 10.21 uur

 94. Af en toe best lachen, politiek..
  Gister bij toeval het journaal aangehad, en Jan Marijnissen was bezig met de Algemene Beschouwingen begroting 2005. Ben normaal niet zo met de politiek bezig, maar ditmaal, met de voorbeelden die Jan gaf, dacht ik ook even aan mezelf.. Hoe…

  Trackback door Ekkie movin' on... — woensdag 29 september 2004 @ 10.23 uur

 95. minimumloon in Engeland met 8% omhoog (terwijl sommigen het in Nederland willen afschaffen).

  http://society.guardian.co.uk/socialexclusion/story/0,11499,1166983,00.html

  Reactie door Joke van Beuningen — woensdag 29 september 2004 @ 10.43 uur

 96. @Carel de Win 107 en eerder:
  Als jij je wilt ergeren, je vooroordelen bevestigd zien en grof vuil kwijt wilt, probeer het dan hier, als het je lukt:

  http://www.indymedia.nl

  Prettige dag met dit leesvoer, beter dan de Telegraaf! :D

  Reactie door Harke Boer — woensdag 29 september 2004 @ 11.24 uur

 97. Dus 25% van de huisarts telt mee voor de no-claim.
  Dat is dan toch willekeur.
  Je bent afhankelijk van de diagnostsiche vaardigheden van je huisarts, zijn doorverwijsbereidheid, e.d.

  Zelf heb ik een huisarts die
  - vrijwel altijd bij het eerste consult i.v.m. een nieuwe aandoening vraagt om een week later terug te komen. In de hoop dat iets vanzelf overgaat. (of om zaken na te zoeken);
  - eerst een consult wil voordat hij labtesten aanvraagt, en die bespreekt hij niet telefonisch, maar in een consult;
  - een klacht per consult bespreekt;
  - erg lang van stof is, waardoor makkelijk twee consulten worden geclaimd;

  Zo draait de patiënt op voor het gedrag van de arts.
  Er zouden dus ook betere richtlijnen moeten komen voor spreekuurgedrag en doorverwijsgedrag van de huisarts.
  Ik vind dat ik niet meer naar de huisarts zou moeten voor een verwijsbrief, als het mij duidelijk is dat ik direct naar de specialist moet.
  Sterker nog, ik zou ook zelf labtesten moeten kunnen laten doen.
  Dus als patiënt moet ik meer vrijheden hebben om voor mezelf kostenbeparend op te komen.

  (Bv. Ik gebruik medicijnen die de leverfunctie en nierfunctie aan kunnen tasten, en als diabetespatient moet ik regelmatig laten testen op bv HBA1c. Dat is gewoon standaard. Ik zou dus gewoon naar het lab moeten kunnen gaan, zonder telefoon naar de huisarts (is half consult) of een verplicht consult (4 maal per jaar).)

  Daarnaast is het zo dat huisartsen nogal eens miskleunen.
  Dat betekent voor de patiënt dus meer consulten….. betaalt de huisarts dan een bedrag terug?

  Als Zalm spreekt over verantwoordelijkheid van de zorgconsument/patiënt, dan zal hij diegenen die die verantwoordelijkheid willen dragen en kunnen dragen ook de vrijheid moeten geven.
  Ik kan zelf vele honderden euros per jaar besparen als ik de vrije hand krijg.

  Reactie door Molly — woensdag 29 september 2004 @ 13.03 uur

 98. Nog een keer dan Ronald (70). Als er oorlog uitbreekt, heeft niemand meer geld, of dacht jij dat de banken een hele voorraad in de kluis hebben liggen zodat iedereen in één keer al zijn of haar geld van de bank af kan halen? Dus nogmaals: daar is die buffer helemaal niet voor. Een verzekeringsmaatschappij moet nu eenmaal voldoende geld “in voorraad” hebben om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Dat geldt voor alle verzekeringsmaatschappijen.

  Wat eigen keuzevrijheid betreft: jij wilt graag zelf beslissen of je wel of geen pre-pensioen hebt. Oké daar kan ik inkomen. Maar wat is er op tegen om een collectieve regeling te houden (solidariteit) en zelf de mogelijkheid te hebben om óf eerder met pensioen te gaan óf pas met je 65e met een hoger ouderdomspensioen? Die mogelijkheid is er al lang in het bedrijfsleven. Waar ik moeite mee heb, is dat deze regering voor mij bepaalt dat ik tot mijn 65e moet blijven werken al zou ik genoeg pensioen hebben opgebouwd om eerder te stoppen. Over keuzevrijheid gesproken!

  Heb je overigens al eens bij een verzekeringsmaatschappij geïnformeerd naar de kosten van het individueel verzekeren van bijvoorbeeld WW (verzekering bestaat niet eens) of arbeidsongeschiktheid?

  En als laatste: de toonzetting wat betreft de zwakkeren in onze samenleving is inderdaad veel te hard. Mensen vragen er nu eenmaal niet om om ziek te worden (wat doet Balkenende dan nog in het ziekenhuis?). En hoezo hebben ook de uitkeringsgerechtigden geprofiteerd van de welvaart onder Paars? Alleen die Zalmsnip die iedereen kreeg?? Diezelfde mensen waar ik over schreef, kwamen ook in die goede jaren niet aan het werk en waarom niet? Omdat werkgevers nu eenmaal geen WAO-ers willen aannemen. Er zal eerst een mentaliteitsverandering moeten plaatsvinden in onze maatschappij (namelijk dat niet iedereen altijd onder de 30 jaar is en voor 130% kan presteren) dan zal de WAO vanzelf leegstromen. Het grote probleem voor dit kabinet is, dat zij geen (aangepaste) werkgelegenheid scheppen en dus verplaats je mensen van de ene naar de andere uitkering.

  Het zou je overigens sieren als je eens wat minder ongenuanceerd over andere mensen zou spreken. Ook jij kan ziek of werkloos worden. Eens zien of jij het dan zo leuk vindt dat er over jou gesproken wordt alsof je een uitvreter bent!

  Reactie door emma — woensdag 29 september 2004 @ 14.51 uur

 99. Carel (90), je weet zelf toch ook wel dat Robin Linschoten (juist ja degene die dit kabinet zo zit af te kraken o.a. vanwege onbetrouwbaarheid en incompetentie) een prominente VVD-er is?? Waar blijf je dan met je gezeur over links?

  En voor jouw informatie: ik heb nog nooit links gestemd, maar ik houd er niet van om belazerd te worden, ook niet en zeker niet door de politiek die VOLKSvertegenwoordigers behoren te zijn!

  Reactie door emma — woensdag 29 september 2004 @ 15.02 uur

 100. @Emma, nou goed van die buffer kan ik inkomen, maar dan nog, als er geld teruggeven moet worden dan dient dat naar de mensen te gaan die het betalen.

  Ik heb niks tegen solidariteit, maar wel wat tegen gedwongen solidariteit, dat is namelijk geen echte solidariteit maar gewoon ordinaire diefstal.
  Het zelfde als het gejank over solidariteit met de mensen die dit land hebben opgebouwd, maar wel even voor het gemak vergeten dat dat de zelfde mensen zijn die ons met de staatsschuld hebben op gescheept, een staatsschuld waar elke werkende 700 euro rente voor betaald.
  Ik wil best solidair met die mensen zijn, maar dan mogen ze hun staatsschuld ook lekker zelf aflossen.
  Maar nee ze laten ons voor die schuld op draaien (ja ze hebben het land opgebouwd, maar wel met het geld van hun kinderen) en dan eisen ze ook nog solidariteit, kom op zeg wie dat eerlijk durft te noemen spoort niet helemaal.
  Nogmaals ik vind het niet erg om solidair te zijn maar dat moet wel reeel zijn en geen ordinaire diefstal zoals het nu gaat.

  En alle politieke partijen zijn oplichters, ook de SP want die heeft een gigantische achterban bij de uitkeringsgerechtigden, dus las ze die voor het hoofd stoten kunnen ze ook wel inpakken bij de volgende verkiezingen.
  De SP wil andere voorzieningen die ook voor het hele volk bedoeld (defensie / wegen etc etc) zijn afbreken ten gunste van de sociale voorzieningen.
  Dat is ook een vorm van afbraakpolitiek, alleen doet het dat wel lekker bij die grote groep stemgerechtigde uitkeringsgerechtigden (lekker woord voor scrabble :D )

  En het is hier al een keer gezegd, ook de democratie is een dictatuur, een dictatuur van de meerderheid.
  En vrijheid, veiligheid en democratie kosten OOK geld alleen weigert de SP daar catagorisch in te investeren.

  Reactie door Ronald — woensdag 29 september 2004 @ 18.05 uur

 101. Mjah ……… een politicus heeft het liegen uitgevonden en verbeterd vrees ik.
  Alles is besproken lijkt het, zo ook hoe ze de linkerkant van de kamer en het publiek rustig krijgen.
  Het lijkt mij overduidelijk dat het kabinet de lat ontiegelijk hoog heeft gelegd om dan bij de algemene beschouwingen deze lat te laten zakken door te roepen dat ze hier en daar niet zoveel geld gaan bezuinigen.
  Dit alles in de hoop dat de andere partijen en het publiek gaan hopen dat er naar hen geluisterd wordt en er dadelijk weer een soort van symathie ontstaat voor de regeringspartijen.

  Reactie door marc — woensdag 29 september 2004 @ 18.23 uur

 102. Ronald, als je alle politieke partijen oplichters vindt op wie stem je dan? Of stem je helemaal niet. Dan heb je al helemaal geen recht van spreken! Want als je niet stemt, zet je jezelf buiten de politiek en mag je van de zijlijn toekijken en al helemaal geen commentaar leveren. Als ik jouw bijdragen zo eens bekijk, zou je VVD moeten stemmen. Waarom doe je dat dan niet?

  En wat de staatsschuld betreft: dat valt écht reuze mee! Deze kan (als dat al nodig is, want ik heb nog nooit gehoord van een land zonder schulden) geleidelijk worden afgebouwd. Daar zijn de ingrepen van het huidige kabinet écht niet voor nodig. Bovendien is ons land solvabel en dáár zou het om moeten gaan, dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. De solvabiliteit van een bedrijf is het belangrijkste.

  Heb je overigens tijdens de Algemene Beschouwingen gehoord van minister Zalm te melden had over de maatregelen? Hij meldde dat het kabinet het arbeidsaanbod wilde vergroten en niet de arbeidsvraag. Dit is een manier om de lonen hier zo laag mogelijk te houden. Gewoon zorgen voor een buffer van mensen, zodat een werkende niet kan zeggen dat hij of zij loonsverhoging wil, want voor jou 10 anderen die het werk kunnen doen. Dat is de échte reden dat het kabinet zoveel mensen in de problemen aan het brengen is. Dat is dus niet alleen slecht voor de uitkeringsgerechtigden maar ook voor de werkenden.

  Reactie door emma — woensdag 29 september 2004 @ 18.52 uur

 103. @Emma, ik ben het ook lang niet eens met dit kabinet hoor, en sommige bezuinigingen mogen wat mij betreft ook wel achterwege blijven.
  Maar de reden dat ik niet stem is omdat er geen enkele partij is die mij kan bekoren, of moet ik dan maar op een partij stemmen die mij niet aanstaat.
  Misschien moet er maar een “blanco” op het stem formulier komen voor mensen die het met geen enkele partij eens zijn.
  Ik ben dus een echte ‘tegen’ stemmer

  Reactie door Ronald — woensdag 29 september 2004 @ 19.08 uur

 104. Ronald, als je het ook lang niet met het kabinet eens bent, waarom zit je op deze site dan zo te trappen? Je zit hier mensen gewoon te jennen en dat is op zich niet erg (als je het maar aangeeft), maar je beledigt zo nu en dan ook mensen en dat vind ik te ver gaan. Als je wilt discussieren, prima, maar dan wel met argumenten en niet met “borrelpraat”.

  Ik ben van mening dat je tóch zult moeten kiezen uit de minst slechte partij. Er is geen enkele partij die geheel aan alle verwachtingen per persoon kan voldoen, maar kies dan een partij die het dichtst bij jouw ideeën staat.

  Reactie door emma — woensdag 29 september 2004 @ 19.38 uur

 105. Beste Emma, waarschijnlijk ben je hier nieuw en denk je dat mensen als Carel de Win en Ronald nog te verbeteren zijn.
  Deze figuren en nog een paar van hun slag hebben zich in de afgelopen weken/maanden gemanifesteerd als ultrarechtse trollen die eropuit zijn om hier de gesprekssfeer te verpesten en nog gelijk te halen ook. Zij maken misbruik van de gastvrijheid en openheid die hier bestaat door hun vuilspuiterij neer te leggen. Zij zullen jou niet serieus nemen omdat ze niks moeten hebben van democratie. Het is jammer, dat door hun vasthoudend geëmmer steeds nieuwe bezoekers zich afvragen wat er aan de hand is.

  Reactie door c.tilyx — woensdag 29 september 2004 @ 20.16 uur

 106. Gog C.Tilyx voelt goed he om weer eens wat mensen die anders dan jou denken voor ´ultrarechtse trollen´ uit temaken, ga lekker met je kafka vriendjes spelen.
  Normaliter ben ik tegen euthanasie, maar in jou geval maak ik een uitzondering.

  Reactie door Ronald — woensdag 29 september 2004 @ 20.36 uur

 107. C.Tilyx, ik ben inderdaad nieuw hier. Kwam laatst op deze pagina terecht. Ik reageer niet zo snel op een forum, maar ik kon het niet laten op dat gebral van met name Ronald te reageren. Als mensen het eens zijn met het beleid, prima! Maar dan wel met de juiste cijfers en argumenten. Ik heb het idee dat Ronald totaal niet weet waar hij over praat! Ik probeer dat recht te zetten, met feiten en niet met ideologie. Maar misschien is het inderdaad beter er niet meer op te reageren.

  Reactie door emma — woensdag 29 september 2004 @ 20.36 uur

 108. @123 Ronald

  [quote]Maar de reden dat ik niet stem is omdat er geen enkele partij is die mij kan bekoren, of moet ik dan maar op een partij stemmen die mij niet aanstaat.
  Misschien moet er maar een “blanco” op het stem formulier komen voor mensen die het met geen enkele partij eens zijn.
  Ik ben dus een echte ‘tegen’ stemmer [/quote]

  [b]Hoe kan je nou een tegenstemmer zijn als je niet stemt ? [/b]

  Volgens mij hoor je hier dan niet eens te zijn of een ontiegelijke plaat voor je hoofd hebben om hier wat op te gaan schrijven.

  Want je stemt niet!
  Dat is ongeveer hetzelfde als nooit met de trein gaan en kritiek hebben op de NS.

  Reactie door marc — woensdag 29 september 2004 @ 20.49 uur

 109. Zoals men ziet in 126, kent foutrechtse Ronald al vrij snel geen maat meer en gaat hij als gast nota bene, op de weblog van de Socialistische Partij nog wel, zich als kwal gedragen door met weke excrementen te smijten. Met déze geestelijk armlastige figuur hebben we hier genoeg geduld gehad dunkt me!

  Reactie door c.tilyx — woensdag 29 september 2004 @ 21.47 uur

 110. Zie dat de ministers de demonstranten gewoon uitlachen. Erg eigenlijk dat mensen die gekozen zijn door een deel van het volk en daar zitten via een democratisch systeem zich gedragen als barbaren en de democratie helemaal niet serieus nemen. Goh hoe komt het nu dat mensen radicaliseren…..

  Reactie door MAD — woensdag 29 september 2004 @ 23.23 uur

 111. @ emma 122

  Hoe bedoel je, Emma, solvabel ? Daardoor vermindert de rentelast van de staatsschuld toch niet ? Ook al heb ik een huis van hoge waarde, als ik de rentelasten van de hypothecaire schuld niet meer kan betalen, dan vlieg ik mijn huis uit. Dat is toch niet de bedoeling !

  Reactie door Henk — donderdag 30 september 2004 @ 0.23 uur

 112. Ik heb jaren niet gestemd omdat ik niet wist welke partij bij mijn levensvisie paste .in feite ben ik door internet wijzer geworden .omdat ik nu kan vergelijken .ik heb Jan .m horen spreken en dat vond ik goed bij mij passen .Het progam van de S.P ook. Dus volgende keer weet ik waar ik op stemmen zal.Ronand en Carel de win hebben mijn over de streep getrokken met hun zielige gebral

  Reactie door hein — donderdag 30 september 2004 @ 2.06 uur

 113. Zien jullie nu dat we die minderbegaafde heren als Carel en Ronald moeten koesteren! Welkom, Hein. Dank u, Ronald en Carel, ik hoop dat jullie op dit forum nog velen in onze armen drijven.

  Reactie door rik — donderdag 30 september 2004 @ 8.04 uur

 114. @Marc (128), je kan ook tegen ALLE partijen zijn, dus niet stemmen betekent dat je tegen alles bent.
  Als je toch gaat stemmen ben je hooguit tegen (een) bepaalde partij(en).
  Sterker nog ik ben tegen dit gehele systeem, iedereen maar roepen dat we in een democratie leven, nou mooi niet dus, of kunnen we kiezen wie er ons staatshoofd wordt?
  Nederland is geen democratie, maar een monarchie, je mag stemmen maar de koningin bepaald wie er gaat regeren, lekkere democratie.

  @C.Tilyx (129), JIJ bent begonnen met het uitmaken van mensen voor ‘extreem rechts’
  Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten meneertje, nou niet de zielepiet uit gaan hangen, lafaard.

  @MAD, als politici eenmaal aan de macht zijn, lachen ze het volk altijd uit, ongeacht welke politieke stroming ze toe behoren.

  Reactie door Ronald — donderdag 30 september 2004 @ 8.07 uur

 115. Ronald

  Dat hoort niet, maakt niet uit welke stroming je bent, geen een politici mag het volk uitlachen.

  Reactie door MAD — donderdag 30 september 2004 @ 8.15 uur

 116. Het mag niet nee, maar het gebeurt wel.

  Reactie door Ronald — donderdag 30 september 2004 @ 8.35 uur

 117. Hein, #133. Zoals je ziet heeft de oppositie, vrijwel niets tot niets voor elkaar gekregen. Heb je die besodemieterde koppen gezien van Halsema, Bos en Marijnissen. Een prachtig gezicht. Dus stem maar lekker op deze figuren, ze hebben en krijgen niets te zeggen!

  Reactie door Carel de Win — donderdag 30 september 2004 @ 8.56 uur

 118. Carel de win = negeren.

  Reactie door MAD — donderdag 30 september 2004 @ 9.32 uur

 119. Een heel behoorlijk verhaal, dat van Jan, al valt er ook genoeg op aan te merken.

  Reactie door Hiram — donderdag 30 september 2004 @ 10.34 uur

 120. Ronald zegt niet te stemmen.Ronald stemt niet omdat er nog geen partij in de tweede kamer extreem-rechts genoeg is om daarop te stemmen.

  Reactie door Hendrik — donderdag 30 september 2004 @ 10.45 uur

 121. Misschien wel een oplossing voor Ronald om naar het voorbeeld van sommige extreem-rechtse leefgemeenschappen in de VS te gaan leven afgesloten van de samenleving.
  Deze lieden hebben allemaal dezelfde meningen en een sterk wantrouwen tegen de overheid als gemene eigenschap. Ook één ding herken ik in Ronald en deze groepen ook, n.l hun extreme liefde voor wapens, daardoor zijn deze lieden tot de tanden toe gewapend om een eventuele treffen met de overheid met wapens te beslechten.

  Reactie door Hendrik — donderdag 30 september 2004 @ 10.52 uur

 122. Nee hendrik, ik stem niet omdat ik het helemaal niet eens ben met dit systeem.

  Demoniseren is niet moeilijk dus pas op he!

  Reactie door Ronald — donderdag 30 september 2004 @ 10.53 uur

 123. Ik vraag me af of Rommel en Ronald hier mr Hyde en Yekyll zijn.

  Reactie door Harry — donderdag 30 september 2004 @ 11.14 uur

 124. @Ronald 144

  Ik ril al helemaal van angst.

  Reactie door Hendrik — donderdag 30 september 2004 @ 11.15 uur

 125. Kennelijk leeft Carel ook in zo’n gemeenschap. Het alleen omgaan met mensen met dezelfde idëeen en uiterlijke dezelfde eigenschappen heeft voor creaties gezorgd, die totaal sociaal gehandicapt zijn en met fysieke gebreken kampen, waaronder een een iq niet groter dan hun schoenmaat.
  En als Carel zulke sociale eigenschappen mist, dan bied zo’n fabrikant van opblaasbare poppen wel uitkomst. Dan moet Carel niet teveel tegen zo’n pop aan gaan schoppen, want ook deze is niet eindeloos bestand tegen schoppen.

  Reactie door Hendrik — donderdag 30 september 2004 @ 11.46 uur

 126. @ Ronald 70: heeft de enorme populariteit van Pim Fortuyn (met zijn boek De Puinhopen van acht jaar Paars)niet Paars als oorzaak? De Gremlins van Paars waren vreselijk, blunderende ministers die weigerden verantwoording af te leggen en het land richting ondergang leidden met domme privatiseringen & schaalvergrotingen (Thuiszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs), Studiehuis, en enorme geldsmijterij (Betuwelijn, HSL). Er heerste een calvinistische taboesfeer onder de heerszuchtige Kok, kritiek werd niet geleverd, niet door de pers niet door de politiek (behalve SP). Men zag Nederland als bedrijf en sprak van BV Nederland, maar investeren in onze maatschappij kwam niet in het vocabulaire van Paars voor. Het was afsplitsen, saneren en de winst opvreten. Paars vrat zich vol en trok zo een zware wissel op de toekomst, waar we nu de zeer zure vruchten van plukken. Want een bedrijf dat niet investeert gaat ten onder. De kritiek die nu geleverd wordt op BII, wordt geleverd, grotendeels door mensen die zelf een of ander economisch belang hierbij hebben. Jan Marijnissen is een Don Quichotte (in de positieve zin van het woord), een idealist die een deel van zijn salaris inlevert, maar veel SP-ers van nu kijken naar hun portemonnee en niet verder, zoals heel veel kiezers, ook VVD-ers. En dat is ieders goed recht, maar ik ben het eens met Ronald, dat het beter was geweest als het protest zes, acht, tien jaar geleden was ontstaan, toen onze portemonnee nog met rust werd gelaten maar er al wel duidelijke tekenen aan de wand waren. De Paarse Gremlins hingen in de gordijnen en braken het huis af. Degene die hen terechtwees en zei dat het zo niet verder kon, werd onder veler applaus door hen bespuugd en gedemoniseerd. Als we de Paarse Gremlins in hun nekvel hadden gepakt en de deur uit gezet, dan was de schade misschien nog beperkt gebleven.

  Reactie door Paul Geveke — donderdag 30 september 2004 @ 13.03 uur

 127. @135 Ronald,

  Ik hou me er niet mee bezig of iemand rechts is of links en het intereseert me geen moer wat jij dan wel of niet ben.

  Alleen het niet stemmen verbaasd mij vooral omdat je hier dan wel commentaar durft te leveren tegen bepaalde personen en zelfs over partijen.

  Het ervan uitgaan dat de koninging maar bepaald wie er regeert in dit land doet mij wel even fronsen zo heb ik er nooit naar gekeken.
  Toch dacht ik dat ik redelijk op de hoogte was van de gang van zaken binnen de tweede en eerste kamer dus hoop ik dat je dat nog even toe kan lichten.

  Als je tegen alle partijen bent lijkt het mij niet moeilijk een blanco stem uit te brengen, of nog beter zelf een partij op te richten waar je wel voor al jou eigen standpunten in kan staan.

  Maar zelfs een eigen partij zal niets helpen want ik quote jou tekst maar weer even,

  [quote] Sterker nog ik ben tegen dit gehele systeem, iedereen maar roepen dat we in een democratie leven, nou mooi niet dus, of kunnen we kiezen wie er ons staatshoofd wordt?{/quote]

  Dan ben ik benieuwd in welk systeem jij zou willen dat er hier geregeerd wordt.
  En natuurlijk kan jij geen eigen partij oprichten, want je bent immers tegen het systeem dus die opmerking was niet echt helder van mij waarvoor onmiddelijk excuses.

  Toch is het dan erg makkelijk commentaar leveren en ga ik bijna concluderen dat je een achter de begonia’s zittend iemand ben die overal commentaar op heeft maar niets wil veranderen.

  Dan kom ik toch ook nog even terug op mijn vorige stuk waarin ik stelde dat jij wellicht een plaat voor je hoofd heb door niet te gaan stemmen en hier wel proberen mee te praten.
  Dit geloof ik nog steeds!

  Want je stemt niet!
  Dat is ongeveer hetzelfde als nooit met de trein gaan en kritiek hebben op de NS.

  Ik ga niet zeggen wat je wel of niet wilt doen maar ik ben reuze benieuwd naar jou kijk van regeren en vooral welk systeem wel jou goedkeuring kan wegdragen.

  groet,

  Reactie door marc — donderdag 30 september 2004 @ 13.49 uur

 128. Beste Jan,

  Heb je verhaal gehoord op tv, ben dan ook zeer trots dat ik lid ben van de sp.
  Ga zo door, dan hebben we het gevoel dat er toch nog iemand gemeend betrokken is bij alle problemen.

  Jan bedankt,

  met vriendelijke groet Ron Sterk

  Reactie door Ron Sterk — donderdag 30 september 2004 @ 19.46 uur

 129. Wat het beste werkt is niet reageren op vervelende lui. Ze gaan vanzelf weer weg, vooral als ze geen aandacht krijgen!!!

  Jan, je slaat de spijker op zijn kop! Wat zullen de ministers je haten! Ga zo door!!
  Cynthia

  Reactie door cynthia — woensdag 8 juni 2005 @ 20.03 uur

 130. Yoga Apparel…

  Find out all about yoga apparel today!…

  Trackback door Yoga Apparel — donderdag 3 augustus 2006 @ 12.28 uur