Bilderberg Balkenende

Vandaag heeft onze premier een lezing gehouden voor de NCW Bilderberconferentie. Hij spreekt over een ‘nieuwe ordening’.
Als een politicus die woorden in de mond neemt dan moet je altijd even opletten.

Voor wie het interesseert, hieronder staat zijn integrale toespraak.

Inleiding van minister-president mr. dr. J.P. Balkenende, Bilderbergconferentie van Stichting NCW,
‘Op eigen kracht; van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij’, Oosterbeek, 22 januari 2005

Dames en heren,

Het is een groot genoegen om deel te nemen aan deze 43ste Bilderbergconferentie, wederom voortreffelijk georganiseerd door Jan-Willem van den Braak. Ik beschouw dit als een goede gelegenheid om – even los van de hectiek van alledag – met u van gedachten te wisselen over het sociaal-economische perspectief van Nederland. Ik kies dat woord perspectief expres. Het gaat me zowel om het toekomstbeeld, als om de diepere achtergrond van ontwikkelingen die we zien.

Daarbij is het niet de bedoeling dat elke gedachte die we vandaag uitwisselen, zich moet vertalen in wijziging van beleid nog in deze kabinetsperiode. Maar dat hoef ik tegenover doorgewinterde Bilderberg-deelnemers als u eigenlijk niet te zeggen.

De uitnodiging voor deze conferentie dateert van september vorig jaar. In de tussenliggende tijd is er veel gebeurd. Er is veel water door de sloten van de polder gestroomd. Enigszins troebel water aanvankelijk. Misschien moeten we de afgelopen maanden zien als een ‘bridge over troubled water’.

Wie terugkijkt naar de krantenkoppen en commentaren van vorig jaar kan een kleine glimlach niet onderdrukken.

• We gingen van “Bom onder poldermodel” en “Storm in de polder”,
• Via: “Poldermodel bij grof vuil” en “Bloed aan de polder”,
• Naar: “Moord op poldermodel”.

Om vervolgens uit te komen bij: “Poldermodel weer springlevend”. En “Polderjongens vallen elkaar snikkend in de armen”.

Het kan verkeren.

Het beeld in de media van het sociaal-economisch overleg is in betrekkelijk korte tijd sterk veranderd.

De rust lijkt weergekeerd. Maar ondanks de afspraken tussen het kabinet en de Stichting van de Arbeid in november, mag nu niet plotsklaps worden gedacht dat er een rimpelloos CAO-overleg voor de deur staat.

Het is geen gemakkelijke opgave om samenhang te bereiken tussen een gematigde loonontwikkeling in 2005, het perspectief bieden op werk op basis van de nieuwe arbeidsgeschiktheidswetgeving en het benutten van de nieuwe flexibele mogelijkheden binnen de levensloop- en pensioenregeling.

De actualiteit is hectisch en veranderlijk. Reden te meer voor verantwoordelijke bestuurders om ‘de lange lijnen’ voortdurend in het oog te houden. Dat geldt niet alleen voor politieke bestuurders, maar evenzeer voor bestuurders van ondernemingen en maatschappelijke organisaties.

Het is onze opdracht als bestuurders in verschillende hoedanigheden om het sociaal-economisch denken verder te ontwikkelen en om langetermijnbeleid te voeren. Deze conferentie biedt ons een welkom moment voor bezinning en uitwisseling van ideeën.

Wat sinds vier maanden niet is veranderd, is het onbestemde, wat pessimistische gevoel over de economie. Het wil nog maar niet echt aantrekken. Onze economie lijkt een beetje op een klapwiekende zwaan die moeite heeft met opstijgen. De wil en de kracht zijn er wel, maar de massa verhindert vooralsnog een snelle vlucht naar boven.

De versterking van het ‘vliegvermogen’ is afhankelijk van drie factoren. U kent ze: arbeidskosten, arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie.

Het cruciale belang van een verhoogde arbeidsparticipatie voor verzorgingsstaten zoals de onze, is op tal van plaatsen door tal van deskundigen beklemtoond. De vooraanstaande Deense socioloog Esping-Andersen zegt ronduit dat verhoging van de arbeidsparticipatie een voorwaarde is om de financiële stabiliteit van de welvaartsstaat te garanderen. De traditionele verzorgingsstaat zoals we die in Duitsland, Frankrijk en Nederland kennen, is volgens hem niet langer levensvatbaar. Hervormingen zijn dan ook noodzakelijk.

In die stelling staat hij niet alleen. U kent de analyses. Ik verwijs alleen naar het rapport Facing the challenge dat de speciale werkgroep onder voorzitterschap van Wim Kok in november vorig jaar uitbracht, als inbreng voor de tussentijdse evaluatie van de Lissabon-strategie.

Enkele cijfers daaruit.

In 2050 telt Europa 18% minder mensen in de leeftijdscategorie van 15 tot 65 jaar. En 60% meer mensen van boven de 65.

De verhouding van gepensioneerden ten opzichte van mensen in de werkzame leeftijd stijgt van 24% naar 50%.

Het effect hiervan is dat de potentiële economische groei met een vol procentpunt afneemt. Terwijl de kosten voor pensioenen en gezondheidszorg juist sterk zullen stijgen.

Tenminste… als we verder niets doen en de zaken op hun beloop laten.

Nu klinkt 2050 nog een eind weg. Maar schijn bedriegt. Goede bestuurders denken niet in cijfers, maar in mensen. In 2050 is mijn dochter 51 jaar. En de dochter van de heer Bos is 46. Beiden staan dan nog midden in hun loopbaan, en hopen na afloop van die loopbaan op een goed verzorgde oude dag.

Laten we er naar toe werken dat die wens ook in vervulling kan gaan.

Hervormen is geen synoniem van bezuinigen. Hervormen is vernieuwen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen treden en het goede te behouden.

Sprekend over de participatiemaatschappij-in-ontwikkeling moeten we niet vergeten dat we in Nederland al eens een participatiemaatschappij hebben gehad. In de naoorlogse periode was er voor vrijwel iedereen werk. Het aantal werklozen bleef tot aan 1970 beperkt tot minder dan 10.000.

Daarbij kwam de – in onze moderne ogen – lange werkweek. Ook op zaterdagochtend werd gewerkt. Pas in 1960 werd de vijfdaagse werkweek ingevoerd, die overigens 45 uur besloeg.

Vrijwel iedereen was aan de slag, betaald of onbetaald. Dat bracht ons een enorme welvaartsgroei. Tussen 1950 en 1980 vertienvoudigde het netto-inkomen van een arbeidersgezin. Het percentage van het inkomen dat dat gezin aan voeding kwijt was, slonk in diezelfde tijd van 40% naar 20%. Er bleef dus steeds meer geld over voor andere, nieuwe dingen.

De groei van de welvaart werd in de latere jaren zestig en de jaren zeventig gekapitaliseerd. In voorzieningen en in vrije tijd. De verzorgingsstaat werd fors uitgebouwd. Vanuit de morele waarden van solidariteit en gelijkheid werd een stevig sociaal vangnet geweven, dat opvang bood aan iedereen die ondersteuning behoefde.

Ook de hoeveelheid vrije tijd nam toe. Werkten Nederlandse werknemers in 1960 nog het langst van alle werknemers in de geïndustrialiseerde landen, sindsdien is het aantal gewerkte uren fors afgenomen. Tegenwoordig staat Nederland juist nummer één op de lijst van landen met het minste aantal werkuren.

Meer en betere voorzieningen. Meer vrije tijd. En ook: emancipatie van vrouwen. Dat is belangrijke winst. Maar we zijn in die periode ook iets kwijtgeraakt.

De naoorlogse periode was een andere tijd met andere kenmerken. Ik wil zeker niet zeggen dat we terug moeten verlangen naar die tijd. Maar ik houd wel staande dat we, na de grote welvaartssprong, ook iets hebben verloren. Dat is het besef dat welvaart niet vanzelf spreekt. Er is geen koek die ‘automatisch’ voor ons wordt gebakken – steeds een beetje groter – en die we alleen maar eerlijk hoeven te verdelen. Welvaart vraagt ook inspanning. En de bereidheid van iedereen om naar vermogen mee te doen.

Herman de Liagre Böhl heeft de uitbouw van de verzorgingsstaat beschreven als een gecompliceerd proces waarin staat en maatschappij steeds meer verstrengeld raakten.
Het staatsapparaat breidde zijn invloedsfeer steeds meer uit over maatschappelijke sectoren. Met als onvermijdelijk gevolg dat mensen zich steeds sterker op de overheid gingen oriënteren en zich steeds afhankelijker gingen voelen.

Die ordening voldoet niet meer in deze tijd van geëmancipeerde burgers en een toenemend mondiaal bewustzijn.

Herman Wijffels heeft betoogd dat we ons nu in een overgangsfase bevinden. Van een industriële samenleving met een ordening waarin alles bovenlangs werd geregeld, gaan we naar een netwerksamenleving waarin het erom gaat ‘mensen in hun kracht te brengen en te houden’.

Dat vereist een nieuwe ordening, waarin professionele werkers en burgers zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. We moeten de coördinaten vinden van een nieuwe participatiemaatschappij, liefst een die opener en flexibeler is dan de participatiemaatschappij van na de oorlog.

Ik noem u vijf coördinaten voor een nieuwe ordening.

Ten eerste. We moeten niet vrezen voor een schaarste aan vraag naar arbeid, maar voor een schaarste aan aanbod van kennis.
Over enkele decennia is iedereen die kan werken ook hard nodig. Maar wie niet over de kennis en vaardigheden beschikt om in een netwerksamenleving uit de voeten te kunnen, staat desondanks toch buiten spel. We moeten voorkomen dat een kansloze groep ontstaat die voor spek en bonen meedoet, zonder enig perspectief op de arbeidsmarkt. De contouren van zo’n groep tekenen zich al af. Kijk bijvoorbeeld naar de grote groep jongeren die zonder diploma het VMBO verlaat. We kunnen het ons eenvoudig niet permitteren dat mensen die straks hard nodig zijn, zuiver door een gebrek aan kennis aan de zijlijn blijven staan.

Ten tweede. De mobiliteit op de arbeidsmarkt zal toenemen. De baan voor het leven is al een uitstervend fenomeen. De vaste functie-inhoud zal ook verdwijnen. Een loopbaan is voor steeds meer mensen geen kaarsrechte snelweg, maar een verkeersplein met tal van mogelijkheden om in te voegen en af te slaan. Ook werkgevers hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit van hun mensen. Ondernemingen, organisaties, activiteiten en functies veranderen. Dan heb je mensen nodig die die veranderingen gestalte kunnen geven.

Ten derde. Meer werken is onontkoombaar, maar dat werk moet wel beter verdeeld worden.
Een grote groep mensen werkt niet of nauwelijks. En degenen die wel werken, hebben het gevoel tijd tekort te komen. Wie kijkt naar de cijfers, ziet dat de gemiddelde Nederlandse werknemer per jaar zeven volle weken minder werkt dan de gemiddelde werknemer in de EU. Een beetje ruimte voor wat meer uren is er bij veel mensen dus wel. Mits dat werk maar goed gecombineerd kan worden met andere belangrijke bezigheden: zorg voor het gezin, studie, enzovoorts. Een betere verdeling van werk – zowel over groepen in de samenleving als over de individuele levensloop – is dus een belangrijk oriëntatiepunt bij het ontwerp van een nieuw sociaal-economisch stelsel.

Ten vierde. Strikte hiërarchische verhoudingen en een centralistische benadering raken uit de tijd. Bestuurders zullen eraan moeten wennen dat ze de wereld niet aan een touwtje hebben. Sterker nog: dat gedetailleerde orders van bovenaf schade doen aan creativiteit, dynamiek en eigen inbreng die juist zo nodig zijn in een onderneming en in een samenleving. Wie mensen oproept hun verantwoordelijkheid te nemen, moet ze ook de mogelijkheden bieden om die verantwoordelijkheid waar te maken. Het dragen van verantwoordelijkheid geldt niet alleen voor individuele werknemers. Ook op bedrijven doe ik een appèl. U kent het belang dat ik hecht aan verantwoord ondernemerschap.

Ten vijfde. Verantwoordelijkheden komen steeds meer bij mensen en organisaties zelf te liggen. Maar tegelijkertijd neemt de behoefte toe aan samenwerking op grotere, internationale schaal. Vraagstukken als veiligheid en duurzame economische groei – maar ook bijvoorbeeld de wederopbouw van de zwaar getroffen gebieden in Azië – kunnen we alleen met succes aanpakken als we internationaal de handen ineen slaan.

Het subsidiariteitsconcept van de Europese Unie is zo bezien precies wat nodig is in de toekomst: zelf doen wat je zelf het beste kunt; samen doen wat je alleen samen kunt bereiken.

Vijf oriëntatiepunten voor een toekomstgericht beleid.

Het kabinet volgt een koers waarin die oriëntatiepunten duidelijk zijn te herkennen. Ons doel is niet om een nieuwe blauwdruk te ontwerpen. Blauwdrukken zijn per definitie star en staan vernieuwing alleen maar in de weg. Wat nodig is, is juist een voortdurend proces van vernieuwing. ‘Managing change’.

De huidige arrangementen in de sociale zekerheid, maar ook in pensioenen en de fiscaliteit, zijn te verzorgend, te zeer gericht op het stimuleren van passiviteit. De omslag moeten we zoeken in het activerend maken van onze stelsels.

Vergelijk eens de begrippen ‘werkloos’ en ‘in between jobs’. Twee begrippen voor hetzelfde fenomeen. Maar er gaat een wereld van verschil in beleving achter schuil.

Ik hoef in dit gezelschap niet uit de doeken te doen wat het kabinet concreet in gang heeft gezet. De verschuiving van prepensioen naar levensloop, de hervorming van de WAO, de Wet Werk en Bijstand, het Innovatieplatform, de omarming van het Lissabonproces. Allemaal concrete stappen in de goede richting.

Verder hecht het kabinet sterk aan ondernemerschap. Sociaal-economisch beleid is veel meer dan sociale-zekerheidsbeleid en inkomenspolitiek. Daarnaast is ruimte nodig voor bedrijven en investeringen. Die ruimte máken we, met vermindering van administratieve lasten, verlaging van de Vennootschapsbelasting, een nieuwe opzet van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en concrete overheidsinvesteringen in bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte.

Bij alle vernieuwingen geldt: Nederland is geen VS. Solidariteit wordt hier met een hoofdletter geschreven. Daar sta ik voor.

Ik sta ook voor het Nederlandse gebruik om door middel van overleg en onderhandeling – die begrippen liggen dicht bij elkaar – te komen tot overeenstemming. Dat leidt bovendien – zo kan iedere econoom u uitleggen – tot kostenbesparingen. Het beperkt de transactiekosten ten opzichte van de situatie dat elke individuele ondernemer en elk individueel bedrijf ‘het zelf maar moet uitzoeken’.

Ik waardeer het enorm dat het NCW in de congresstukken de historie en inhoud van het solidariteitsbegrip heeft behandeld. Dat vormt noodzakelijke stof tot nadenken, maar ook tot handelen. In de politiek is er bijna niemand die het belang van solidariteit ontkent. Waarom tobt Den Haag dan toch zo met dit begrip?

Een reden daarvoor is dat in de politiek solidariteit te vaak wordt gezien als een begrip dat uitsluitend normeert wat de overheid moet doen. Ik zie – dat zal u niet verbazen gezien mijn christen-democratische overtuiging – solidariteit vooral ook als opdracht aan burgers en maatschappelijke organisaties. Solidariteit moet wel degelijk georganiseerd worden, maar sociale partners hebben daarbij, vooral in onderling overleg, een essentiële, eigenstandige taak.

Daarbij geldt dat de manier waarop solidariteit nu georganiseerd is, niet meer past bij de huidige en toekomstige tijd.

De verzorgingsstaat sloot goed aan bij een industriële samenleving die nog sterk hiërarchisch van karakter was en waarin arbeidsrelaties heel constant waren. De netwerksamenleving van nu – met geëmancipeerde burgers en dynamische arbeidsrelaties – vraagt om meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor bedrijven en werknemers.

Solidariteit krijgt gestalte in kleinere collectieve verbanden. Nieuwe instrumenten – zoals het verzekeren met behulp van marktpartijen naast het klassieke heffen van belastingen en premies – zullen beproefd moeten worden.

Vooruitkijkend naar de decennia die voor ons liggen, zullen we bereid moeten zijn verder te blijven denken, om de nieuwe participatiemaatschappij zo goed mogelijk te faciliteren.

Enkele schoten voor de boeg van mijn kant, aansluitend bij de oriëntatiepunten voor een nieuwe ordening die ik u eerder gaf.

1. Moeten we op de lange termijn het arbeidskostenforfait deels omvormen tot een ‘kenniskostenforfait’? Het probleem zit hem straks immers niet meer in de vraag naar werk, maar in de kwaliteit van het aanbod van werk. ‘Levenslang leren’ wordt daardoor nog belangrijker, voor werkenden en voor mensen ‘tussen twee banen’. Een kenniskostenforfait zou ook de dienstverlenende kennisindustrie op een geweldige manier stimuleren en de kansen van instellingen voor hoger onderwijs op de markt vergroten.

2. Moeten we ook het klassieke onderscheid tussen het domein van de belastingen en dat van de werkgevers- en werknemerspremies niet weer in ere herstellen? Zodat de lasten en de lusten van – wellicht meer individueel vormgegeven – werknemersregelingen bij bedrijven en werknemers direct voelbaar zijn? Boter bij de vis bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat maakt decentraal arbeidsvoorwaardenoverleg – in bedrijfssectoren en bij grote bedrijven – pas echt interessant.

3. Wanneer arbeidsrelaties steeds flexibeler worden, moeten we dan niet zorgen dat mensen hun opgebouwde rechten gemakkelijker kunnen meenemen? Voor consumenten (bijvoorbeeld in de telecomsector) is portabiliteit inmiddels een ingeburgerd begrip.
Dat zou het ook voor werknemers moeten worden. Voor werkgevers kan het voordeel zijn dat ze niet meer door de overheid worden verplicht jarenlang administraties bij te houden over voormalige werknemers, die vaak maar korte tijd bij hen in dienst zijn geweest. Dat laatste is een concreet signaal dat ik van de Raad voor de Nederlandse Detailhandel heb ontvangen.

4. Moeten we niet toe naar een inkomenspolitiek die meer rekening houdt met de bestedingspatronen van mensen over de gehele levensloop, in plaats van met de – vrij willekeurige – koopkrachtontwikkeling van mensen in een bepaald, afzonderlijk jaar? Draagkracht van huishoudens en maximalisatie van lasten voor wonen, onderwijs en zorg zijn betere aanknopingspunten dan jaarlijks goochelen met tiendenpunten van premie- en belastingtarieven.

Het doordenken en uitwerken van dit type veranderingen vergt veel van sociale partners en overheid. Maar het biedt ook perspectief.

Een duidelijker afbakening van het domein van de overheid en van de sociale partners, biedt de overheid een kans prioriteiten te stellen en de uitvoering van haar taken te verbeteren.

Dat geldt ook voor organisaties van werkgevers en werknemers. Hun belang zie ik alleen maar toenemen. Niet alleen als koepels, maar vooral als adviseur van en dienstverlener voor individuele bedrijven en werknemers.

Samen werken aan perspectief voor Nederland. We mogen vertrouwen hebben in de kracht van ons land. De ontwikkeling van onze loonkosten loopt – als we de gematigde ontwikkeling tenminste dit jaar nog weten vol te houden – langzamerhand weer in de pas met het buitenland. De werkgelegenheid ontwikkelt zich positief. De export loopt goed.

En wat belangrijker is: noodzakelijke hervormingen – vernieuwingen – krijgen gestalte en we durven serieus met elkaar na te denken over nieuwe arrangementen voor de toekomst.

Samen moeten we ervoor zorgen dat Nederland een goed perspectief heeft op welvaart, solidariteit en sociale samenhang voor de komende generaties. Daar werken we als kabinet aan, samen met u, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Dank u wel.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 22 januari 2005 :: 18.52 uur

58 Comments

58 reacties

 1. Elke dag gaan we achteruit als burgers van Nederland dit kabinet slaat alles na de oorlog er komen nog veel meer regelingen er verbaas mij niks meer Nederland is al voor de helf naar de bliksum in 2006 is Nederland het slechste land van van Europa kabinet bedankt.

  Reactie door jouderikerink — zaterdag 22 januari 2005 @ 19.20 uur

 2. denk dat de maatschappij zichzelf ook heel goed kan aanpassen, zonder dat jpb en co als storende factor zich ermee bemoeien!

  en vooruit kijken tot 2050 vind nogal maf, de vijfjarenplannen in sommige economien werkten ook helemaal niet, nu zal een 45 jarige plan door jpb wel werken?,

  wie denkt hij wel niet dat ie is: GOD?

  Reactie door Jansonius — zaterdag 22 januari 2005 @ 19.21 uur

 3. Ontzagelijk eng is het aan het worden.

  Nieuwe ORDE? BRRRRRRRRRRRRRRRRRR!

  Eng, akelig, zeer verontrustend.

  Het red je reet maar principe, ieder voor zich en alle voor voor de economie en de schatkist.

  Welkom in Utopia waar men het of solidariteit heeft en niet weet wat dat inhoud.

  Op naar Metropolis!

  Ik wist allang dat Balkenende eng was en die hele bilderberg bende die geinspireerd is door Amerikaanse ideen is net ze eng en verontrustend.

  Ik zie de toekomst niet rooskleurig meer in.

  Menselijkheid op de schop leven het geld de economie en de macht. Regelrecht terug naar af!

  Hoe zo beschaving normen en waarden, het begint op verval te lijken!

  Er hangen wolken revolutie in de lucht

  ik zie ze in de verte snel uitbreiden

  tot een groot front dat sneller noordwaards trekt!

  Reactie door e.krul — zaterdag 22 januari 2005 @ 19.32 uur

 4. De nieuwe ordening: terug naar 1900!

  Voor wie niet volledig of niet mee kan doen met de nieuwe orde, mag de keuze maken tussen euthanasie of de langzame hongerdood.

  Reactie door e.krul — zaterdag 22 januari 2005 @ 20.01 uur

 5. Laat het in hemelsnaam niet gebeuren!! Het wordt echt tijd dat er over “mentaal lijden” wordt gesproken door iedereen die het SP-gedachtegoed ondersteunt, hoe kan het zo zijn dat mensen als JP Balkenende zo ver zijn afgedwaald van de behoefte om ook “geluk” na te streven. Geen enkel woord over welzijn, geen enkel woord over cultuur…niets van respect, niets van beschaving, niets van….enfin….niets dus….volkomen leeg!
  Ik kan hier niet tegen, hoor!

  Reactie door M. Pleines — zaterdag 22 januari 2005 @ 20.36 uur

 6. En hoezo “Dank u wel”….

  Niets ervan!

  Reactie door M. Pleines — zaterdag 22 januari 2005 @ 21.09 uur

 7. Ik heb die hele toespraak wel een keer of wat doorgelezen en ik kom steeds op dezelfde conclusie: Ieder voor zich en god voor ons allen. Waar de overheid straks staat is mij volkomen onduidelijk, waarschijnlijk is die dan opgegaan in een soort van grootaandeelhoudervereniging met als enige oogmerk het behalen van winst…………..

  Reactie door Opa-Buiswater — zaterdag 22 januari 2005 @ 21.23 uur

 8. Ja de zwaar tafelende Bilderbergcompagnie gaat voor het grote goud en weg met het gepeupel! De emotieloze JPB laat ons allen zien wat NORMEN EN WAARDEN nu echt betekend.

  Een enorm applausssssssssssssss!

  In de jungle heerst de wet van de sterkste!

  Maar wie niet sterk is moet slim zijn, dus is er heel wat te doen de komende tijd denk ik.

  Reactie door e.krul — zaterdag 22 januari 2005 @ 21.45 uur

 9. Dat lijkt mij dus ook, Krul!!

  Reactie door M. Pleines — zaterdag 22 januari 2005 @ 22.16 uur

 10. Binnenkort ook in een leven bij u in de buurt….
  Op naar een modern jaren 30 scenario.
  Alles duurder, meer geld nodig voor ‘minder diensten en goederen’.

  En de politiek? zelf meer geld vangen en minder doen.

  U allen? elkaar beconcureren, 2 a 3 banen voor een basaal leven.

  Ziet om en behoud het goede, dus de oude politiek valt al af, helaas ziet de massa dat echter niet.

  En inderdaad, een ‘C’DA er die (al!) deze woorden uit, brrrrrrrr….

  Reactie door all4all — zaterdag 22 januari 2005 @ 23.37 uur

 11. Uit de toespraak van Balkenende “Wat sinds vier maanden niet is veranderd, is het onbestemde, wat pessimistische gevoel over de economie. Het wil nog maar niet echt aantrekken. Onze economie lijkt een beetje op een klapwiekende zwaan die moeite heeft met opstijgen. De wil en de kracht zijn er wel, maar de massa verhindert vooralsnog een snelle vlucht naar boven.”

  Commentaar van Emma: vind je het gek?????

  Uit de toespraak van Balkenende: “Bij alle vernieuwingen geldt: Nederland is geen VS. Solidariteit wordt hier met een hoofdletter geschreven. Daar sta ik voor.”

  Commentaar van Emma: oh, vandaar de omgekeerde solidariteit van zieken met gezonde mensen!

  Inderdaad een “ieder voor zich en god voor ons allen” maatschappij met vage overheid.

  Reactie door emma — zaterdag 22 januari 2005 @ 23.37 uur

 12. @ allerbeste meneer de jp,

  goh, een hoop dure woorden enzo, bla bla bla bull… vooral da gezever over 2050… HALLLLOOOOOOOOOO…. op dit moment leven der ook een heleboel mensen, waarvan der een heleboel dakloos zijn, en een nog meer heleboel vandaag of morgen dakloos worden door al dat gekloot van jullie… en nog weer een heleboel mensen die aan t eind van de maand der boterhammen niet eens is kunnen betalen, of de voeding voor hun babie’s…. En nog weer een heleboel mensen die de juiste zorg niet krijgen omda jullie is zo dom bezig zijn.
  enne uh wat nou solidair met een hoofdletter S, Sinterklaas met een hoofdletter S is nog geloofwaardiger…

  Dank u wel voor de aandacht,

  greetz Patrick ;-)

  Reactie door patrick — zondag 23 januari 2005 @ 0.04 uur

 13. JP’s Nieuwe Orde ofwel:

  Het Nieuw Amerikaans Kapitalistisch Wereld Imperium Model van Krankzinnige Misdadigers met de Grootste Leugenachtige Propagandamachine ooit in de geschiedenis.

  Reactie door lama — zondag 23 januari 2005 @ 0.30 uur

 14. Ik meen me te herinneren dat die toespraak van meneer Balkenende die zinnen bevat die ook eens uitgesproken zijn door een prominent vvd topper.
  Is het dan toch waar dat het CDA het beleidt van de VVD volgt?
  Zou me niets verbazen als Balkenende deze woorden van een VVD`er gebruikt om zijn retoriek naar het volk te openbaren.
  Waarom? Omdat het CDA te slap is om een eigen gedegen programma en afspraken te maken.
  Zie ook eens het CDA congres, waar vele CDA leden het niet eens zijn met de landelijke aanpak.
  Arrogantie? Of toch de enorme invloed van het kapitalisme in de VVD gelederen?
  Denk zelf aan het laatste met een vervelende maar sterke lobby van de VVD.

  Reactie door Hendrik — zondag 23 januari 2005 @ 0.40 uur

 15. Jpb vergelijkt onze economie met een zwaan,die moeite heeft met opstijgen,terwijl het een kar is waar door hun steeds meer paarden achter worden gebonden,
  hoop ook dat het een kar blijft trouwens,
  hou niet zo van een vliegende economie, voor je weet verdwijnt de zwaan uit het zicht.

  Reactie door Jansonius — zondag 23 januari 2005 @ 0.53 uur

 16. Ik vind van het hele blah blah verhaal , maar een deeltje eruit wel belangrijk :
  Er is geen koek die ‘automatisch’ voor ons wordt gebakken – steeds een beetje groter – en die we alleen maar eerlijk hoeven te verdelen. Welvaart vraagt ook inspanning. En de bereidheid van

  iedereen om naar vermogen

  oen.

  En dat mag hij voor mij eens voor-rekenen dan :)

  Reactie door gerard van sprundel — zondag 23 januari 2005 @ 1.50 uur

 17. 20 tot 25 % hebben binnenkort van de honger geen ontlasting en 5 % roept al uitbuikend dat het nog wel minder kan.

  Reactie door schavuit — zondag 23 januari 2005 @ 8.02 uur

 18. Netwerksamenleving? Bedoelt hij daarmee de bestuurlijke mafia die de hand over mekaars hoofd houdt en bvb de bouwfraude niet aanpakt maar wel de laagste inkomens?

  Reactie door Bo Tor — zondag 23 januari 2005 @ 11.32 uur

 19. Alsof werken, economische groei een verplichting is, opgelegd door van bovenaf. Alsof dit het hoogste doel in het leven is. Het uitschakelen van echte solidariteit, welke door mij wordt gedefinieerd als: “In respect en acceptatie elkanders lasten dragen, – samen sterk”.
  Een nochal eenzijdig en kortzichtige visie.
  Allemaal enge denkwijzen; het gelijk hebben van de beter gesitiueerde, – die zich een minachting aanmatigd voor degene die anders is of anders wil; – want niet iedereen wil werken voor meer welvaart, – niet iedereen kan (steeds maar) werken, – er zijn ook mensen die willen “leven”, leven op hun manier, soms in creativiteit, soms op een andere manier ervaringen willen of moeten opdoen.
  Bovendien onze huidige “welvaart” is heus niet zo slecht, in vergelijking met de rest van wereld.
  Nee, nee tegen tegen deze politiek die alleen maar verharding teweeg brengt, – een tweedeling tussen kapitalist en voetvolk creëerd en niets bijdraagt aan verbetering van een menswaardig bestaan voor iedereen, samen in respect en acceptatie.
  Amita

  Reactie door amita — zondag 23 januari 2005 @ 11.35 uur

 20. Ik mis ook enigzins de visie over 2950 en eventueel itsjes over 3050. Daar kun je nog een heleboel erop loslaten.
  En dan VANDAAG en MORGEN??

  Reactie door Bo Tor — zondag 23 januari 2005 @ 11.36 uur

 21. Oke mensen we hebben het allemaal kunnen lezen,de toekomst wordt grijs koud en kil,en de politiek? de oppositie de sp?
  Wat is het het antwoord en hoe gaan wij dit tegenhouden?
  Dat is mij vooralsnog niet duidelijk,of lees ik de verkeerde krant en kijk ik naar het verkeerde tv progamma maar feit is dat er heel slecht oppositie wordt tegen dit soort aanvallen van de werkende klasse,en het gaat maar door ….het is wrang en ironisch dat ik deze mening kan uiten op een sp forum op een weggooimedium als internet, prachtig allemaal maar het haalt niets uit het merendeel van de mensen is apathisch en houden zich met hele anderen dingen bezig de zwarte economie bijvoorbeeld want deze mensen worden steeds rijker stuitend vind ik het om elke dag geconfronteerd te worden met het floreren van de criminelen en natuurlijk zaten de leiders van dit hele spel in het bilderberg met als belangrijkste spreker jp.
  De werkende klasse het is een ouderwets woord maar er is geen ander,wordt de nek omgedraaid en mag zich uiten op een meningsversnipperaarsmedium wat internet eigenlijk is want hooguit 50 mensen zullen dit lezen en dus verandert er niks,is dit oppositie voeren?

  Reactie door ton zandboer — zondag 23 januari 2005 @ 11.45 uur

 22. > Netwerksamenleving? Bedoelt hij daarmee de bestuurlijke mafia
  > die de hand over mekaars hoofd houdt en bvb de bouwfraude
  > niet aanpakt maar wel de laagste inkomens?

  Ik denk het wel. Die rondbuikige lieden die op de golfbaan aan het netwerken zijn en saampjes snode plannetjes bedenken om hun kapitaal te vergroten.

  “Wie terugkijkt naar de krantenkoppen en commentaren van vorig jaar kan een kleine glimlach niet onderdrukken.”

  Nou, ik kan er in ieder geval niet om glimlachen.

  Reactie door Nathan — zondag 23 januari 2005 @ 11.56 uur

 23. Hoe gelukkig kunnen overheden zijn met onderdanen, die haar betrouwbaarheid niet in twijfel trekken.

  Reactie door Joop — zondag 23 januari 2005 @ 12.45 uur

 24. Dit is huilen met de pet op.
  Die hoeden (Bilderberg) conferentie is dat niet van die heren die miljoenen verslinden ten koste van de gewone man /vrouw met die pet?

  Reactie door chrisinactie — zondag 23 januari 2005 @ 13.26 uur

 25. De heersende opvatting in het huidige verrechtsende klimaat is dat “mensen zonder werk” luie steuntrekkers zijn die te beroerd zijn om te werken, de hand ophouden bij de staat en op onze belastingcenten teren. Mededogen is uit, onverbiddelijkheid is in.

  Reactie door Therry — zondag 23 januari 2005 @ 14.00 uur

 26. JAN.M kunnen we loon belasting blokkeren uitleg vragen wie ze betalen van het geld van de burgers en waar ons geld blijft???. Kan dat via een europese gerecht ook alle regels die dit kabinet ons opleg kunnen we dit via een gerecht aanvechten als de mensen die het niet eens zijn met dit kabinet 1 euro betalen kunnen we de beste advocaten inhuren dan kunnen we misschien verzet bieden.Want dit kabinet luisterd niet naar de burgers .P.R.DE VRIES er bij die haalt veel boven water.????.

  Reactie door jouderikerink — zondag 23 januari 2005 @ 14.02 uur

 27. “In between jobs”….huh..?

  Donderdag as. krijgt 25% bij ons bedrijf ontslag…dat zijn 180 mensen waarvan het grootste gedeelte tussen de 45 en 55 jaar zijn..

  Welke werkgever neemt deze mensen nog aan?

  We moeten solliciteren tot de dood erop volgt, maar geen enkele werkgever zal deze mensen uitnodigen voor een gesprek..De meeste zijn ongeschoold en al meer dan 25 jaar in dienst bij dit bedrijf..

  “In between jobs”…laat me niet lachen..

  Reactie door Therry — zondag 23 januari 2005 @ 14.06 uur

 28. Therry dat bedoel ik je kunt niet praten met dit kabiet en dat wordt ook niks tot 2007 .Dus we moeten met dit kabinet voor het gerecht waar ook in europa en daar hebben we goeie hulp bij nodig anders kom je geen meter met dit armoedekabinet.

  Reactie door jouderikerink — zondag 23 januari 2005 @ 14.14 uur

 29. Ik kan de rede van Balkenende niet anders zien als een uiting van het gereformeerde motto dat we hier op aarde zijn om te lijden.

  In zijn eenzijdigheid noemt hij de toenemnde lastn van de pensioenen. Allereerst is dat onjuit, want de lasten voor de pensioenen zullen juist dalen als er zo weinig mensen in de werkzame leeftijdsgroep zijn (die hoeven dan samen een kleinere pensioenpremiesom te betalen). Maar hij bedoelt natuurlijk dat de lasten van de AOW drastisch zullen toenemen. In zijn domheid verwart hij die begrippen.

  Maar hij verzijgt dat de inkomsten uit de uitbetaling van pensioenen door de pensioenfondsen drastisch zullen toenemen. Deze toename uit inkomsten vanuit de pensioenfondsen is vrijwel zeker veel groter dan de toegenomen lasten van de AOW.

  Het schetsen van een doemscenario is populair in gereformeerde kring. Maar het is volkomen bezijden de waarheid.

  Waaron noemt hij dat niet? Moet het volk bedrogen worden, of is ‘Balkje’ te dom?

  Reactie door drob — zondag 23 januari 2005 @ 14.22 uur

 30. @ 30 Drob kun je me dit (Maar hij verzijgt dat de inkomsten uit de uitbetaling van pensioenen door de pensioenfondsen drastisch zullen toenemen. Deze toename uit inkomsten vanuit de pensioenfondsen is vrijwel zeker veel groter dan de toegenomen lasten van de AOW.) even uitleggen? Ik snap niet wat je bedoelt.

  Volgens mij is er nog iets niet genoemd door Balkenende. Als er door de vergrijzing volledige werkgelegenheid is (als het kabinet aan banenbehoud in plaats van aan vernietiging zou doen, dan blijft het aantal banen dus ongeveer gelijk en is er volledige werkgelegenheid) dan hoeft er dus veel minder aan WW premie te worden betaald en kan dus de AOW-premie iets omhoog (wat voldoende schijnt te zijn om de vergrijzing op te vangen). Bovendien zullen er veel werkgevers er ook veel meer aan gaan doen om te voorkomen dat mensen in de WAO terecht komen (ze hebben immers iedereen nodig), dus ook daar zal nog minder een beroep op worden gedaan en ook deze premie kan dus omlaag (kan trouwens nu ook al). M.i. blijft de premiedruk in het allerergste geval hetzelfde. Dus wat is het probleem?

  Reactie door emma — zondag 23 januari 2005 @ 15.18 uur

 31. Ja het volk is dom en houdt ze klein, geluk is geen recht,lijden en pijn is fijn.

  Werken met je luie kont, de schatkist dient gevuld te worden i.v.m. de nieuwe orde.

  Orde en regelmaat, wie niet mee kan wacht de straat.

  Met minderdraagkrachtigen is de staat niet gebaat.

  Reactie door e.krul — zondag 23 januari 2005 @ 15.21 uur

 32. de cda-leus/leigen van een tijdje terug (blubbers) was;

  werk,werk,werk, bedoeld is echter geld,geld,geld

  Wat je wel mist in jpb is het/zijn zogenaande geloof,

  ff een factor over het hoofd gezien, kan ook niet anders met

  die kouwe kikker ogen.

  Reactie door Jansonius — zondag 23 januari 2005 @ 16.15 uur

 33. Gek maar waar, Balkenende spreekt zich in zijn “5 punten” nogal uit tegen zijn eigen beleid!

  Punt 1: Juist de belabberde toestand in onderwijsland zorgt ervoor, dat steeds meer schoolverlaters geen diploma hebben. Van een VMBO-school wordt geen leerling vrolijk, en het verbaast me nog dat er in ieder geval een páár enthousiaste vaklieden vanaf komen.
  Bovendien is het voortdurende doemdenken van Zalm c.s. niet erg motiverend, om eens lekker je HTS of HEAO af te maken. Ondanks, of eigenlijk dankzij, al die geweldige maatregelen zit Nederland namelijk nog steeds met een stijgende werkeloosheid en een verzuurde economie.

  Punt 2: De politiek bemoeit zich tot in detail met de arbeidsverhoudingen. Dat is totaal in tegenspraak met wat de premier hier beweert. Schaf dan gelijk het voor- en najaarsoverleg af, meneer Balkenende! Dan laat u zien dat de “markt” zijn zaakjes zelf kan opknappen. Maar dat doet u niet en collegae Zalm en De Geus al helemaal niet met hun “broeksriem” politiek.

  Punt 3: Ook alweer een rare uitspraak van dit regelnevenkabinet. Het lijkt wel of ze precies doen wat ze NIET willen: hier pleit Balkenende voor eenvoud in de personeelsadministratie. Nou, met de steeds zwaarder wordende verantwoordelijkheid van werkgevers op gebieden als begeleiding bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioenen kan je moeilijk dossiers gaan vernietigen.

  Punt 4: Je reinste wartaal van iemand die de werkelijkheid geheel uit het oog is verloren. Hoezo, beter rekening houden met levensloop dan met jaarcijfers? Wat als de rente ineens de pan uit vliegt? Wat als de inflatie flucueert? Dan zullen lonen, uitkeringen en prijzen moeten worden afgestemd en wel zo precies en zo snel als maar mogelijk is.

  En nog even wat, beste meneer Balkenende, zolang u beschikt over ONZE belastingcenten, praat u over ONS onderwijs en ONZE ziekenzorg! Pardon, u geeft niets cadeau! U beheert iets wat niet van u is maar van de bevolking van het land waarover u regeert. En dat is iets heel anders.

  Reactie door Olav ten Broek — zondag 23 januari 2005 @ 20.58 uur

 34. Heel boos kan ik over zoiets worden, maar eigenlijk wordt ik erg bedroefd van.

  De solidariteit heeft ie hoog in het vaandel? Nou daar merken we helemaal niets van. Want je moet zelf je verantwoordelijkheid nemen, het zelf allemaal uitzoeken, want anders vermoordt je onze creativiteit. Hopelijk komen we snel op het creatieve idee om deze regering er uit te trappen!

  Reactie door Helma D. — maandag 24 januari 2005 @ 7.44 uur

 35. @Emma

  Je hebt gelijk dat het aantal werkenden gelijk blijft (of het neemt zelfs toe).

  Waar ik op doel is dat nu nog veel mensen pensioenrechten opbouwen. Daarmee worden de belastingopbrengsten laag gehouden, enerzijds door lagere directe belastingen en anderzijds door lager bestedingseffecten.

  Als er naar verhouding veel gepensioneerden zijn, gaan de pensioenfondsen netto uitbetalen en komen de reserveringen weer in het bestedingscircuit. De Belastingopbrengsten nemen dan drastisch toe en ook de bestedingseffecten nemen dan toe (dat kan een verhoogde werkgelegenheid betekenen).

  Op zich is het een gecompliceerd proces, maar het is macro-economisch een belangrijk proces in de Nederlandse economie. Maar geen enkele politicus noemt het of houdt er rekening mee. Ze noemen alleen de negatieve aspecten van de vergrijzing maar verzwijgen zorgvuldig de positieve effecten. Je zou op zijn minst verwachten dat ze het CPB vragen eens door te rekenen wat de gevolgen van de netto uitbetaling door de pensioenfomndsen zijn in verhouding tot de geweldige reserveringen die nu nog plaats vinden.

  Reactie door drob — maandag 24 januari 2005 @ 15.58 uur

 36. @36 Drob, bedankt nu snap ik wat je bedoelt. Volgens mij heb je gelijk maar ik denk dat macro-economisch denken te moeilijk is voor dit kabinet (al denken ze wel dat te doen). Ik snap ook niet dat geen enkele politicus het heeft over de volledige werkgelegenheid (nogmaals: mits er niet aan banenvernietiging wordt gedaan) waardoor de premiedruk wijzigt of zelfs verlaagd kan worden.

  Wat ik ook niet begrijp, is dat Balkenende een verhaal houdt over wat er volgens hem over 45 jaar met de economie gebeurt terwijl het kabinet nog niet eens in staat is 1 jaar vooruit te kijken! Ze weten nu NOG niet wanneer de economie weer zal gaan groeien, weten ze dan WEL wat er over 45 jaar gebeurt?!

  Reactie door emma — maandag 24 januari 2005 @ 22.22 uur

 37. @Emma

  Niemand kan een paar jaar vooruit denken in de economie. Zodra iemand dat kan probeert hij daar geld mee te verdienen waarmee hij de verwachtingen tegenwerkt. Zo werkt een economie nou eenmaal. En verder weet niemand de technologische mogelijkheden van de toekomst. Wat hadden we 45 jaar geleden? Geen home computer, geen kantoorcomputer, geen mobieltje, geen internet enz. Vliegen was nog levensgevaarlijk. In de havens geen containers. Bijna geen auto’s op straat. Enz. Of dat allemaal geen invloed heeft op de economie. Maar ja, Balkje heeft een priveelijntje met de heer van hierboven.

  Reactie door drob — maandag 24 januari 2005 @ 22.35 uur

 38. @Drob, de tweede alinea van mijn bericht was ook sarcastisch bedoeld!

  Reactie door emma — maandag 24 januari 2005 @ 23.06 uur

 39. Nog even een toevoeging op mijn bericht van 39: ik vind het ook belachelijk en asociaal om mensen NU in de ellende te storten zodat de kleinkinderen van deze mensen het beter zullen krijgen! Hoe verzinnen ze het!

  Reactie door emma — maandag 24 januari 2005 @ 23.07 uur

 40. ‘Nieuwe orde’… ‘tussen banen’… ‘k ben nu al benieuwd hoe deze kabouter ‘ownership society’ gaat vertalen. :-((
  Laat ik oppassen wat ik schrijf. Voor ik het weet moet ik me in opdracht van Bassie en Adriaan wekelijks melden bij een politie-bureau.
  Zelfs schrijven dat ik niet rouwig zou zijn wanneer bepaalde mensen blijvend van het toneel zouden verdwijnen schijnt al ‘bedreigend’ te zijn.

  Reactie door Heraclitus VII — dinsdag 25 januari 2005 @ 5.36 uur

 41. Eindelijk een premier met visie. Eerst de waarden en de normen, nu netwerksamenleving en participatiemaatschappij. Een volk zonder visie verwildert, zie bovenstaande reacties. De overheid is geen hangmat, maar een vangnet. En als je 25 jaar ongeschoold bent, ben je nog niet dom. Iedereen kan leren, al is het werken op een computer. Mijn vertrouwen in JP is opeens zienderogen toegenomen. Mijn dochter is trouwens in 2050 65 jaar. Ik wens haar een gelukkig seniortijd. Misschien werk ze dan tot haar 70e en wordt ze 100 jaar. Een dikke duim omhoog voor JP!

  Reactie door Henk de Boer — dinsdag 25 januari 2005 @ 10.25 uur

 42. Beste Emma,
  Een fraaie uitspraak van een raadslid uit Kampen waarvan ik de naam helaas niet weet was de volgende:
  Waarom zou ik me zorgen maken over mijn nabestaanden. Wat hebben die ooit voor mij gedaan?

  Reactie door Bert — dinsdag 25 januari 2005 @ 11.54 uur

 43. Hoedt u voor de mensen die zeggen een nieuwe orde te willen stichten, zij zij namelijk het minst te vertrouwen.

  Reactie door e.krul — dinsdag 25 januari 2005 @ 13.14 uur

 44. We zullen nooit verstandiger worden, als we niet bereidt zijn te leren van al onze stomiteiten.

  Een betere wereld opbouwen betekend de moed hebben een daadwerkelijk begin te maken.

  Dus niet terugdeinzen of omlopen, maar in plaats daarvan springen.

  Al die uitgekouwde liberalisering, die zich in het oneindige herhaalt, terugpakt en stilstaat, wordt een onwarbare kluwen draad.

  Het is niets anders dan de afspiegeling van de laatste 50 of 60 jaar!

  zo en nu ga ik Jan zijn boek op halen!

  Reactie door e.krul — dinsdag 25 januari 2005 @ 13.36 uur

 45. Voor de echte stand van zaken in onze wereld kijk naar het nieuws van SOPN soeverein onafhankelijk persbureau Nederland op de website http://www.niburu.nl/

  Reactie door Alfred — dinsdag 25 januari 2005 @ 13.53 uur

 46. JP………………………KUTBELEID!!!!!

  Reactie door Eef — dinsdag 25 januari 2005 @ 14.09 uur

 47. @Heraclitus VII, Nu snap ik pas dat Bassie en Adriaan zijn die onze vrijheid gestolen hebben!

  Reactie door Bo Tor — dinsdag 25 januari 2005 @ 15.39 uur

 48. De volgende brief heb ik zojuist aan J.P. Balkenende Gemaild:

  Geachte Jan Peter Balkenende,

  Op 22 januari jl. las ik de toespraak die u hield op de Bilderbergconferentie.
  Ik ben geschokt over de inhoud van uw toespraak. In omfloerste taal laat u ons weten dat het, wat u betreft, afgelopen is met onze innerlijke beleveniswereld en dat alles dat inherent is aan ons mens-zijn, zal moeten wijken voor het economisch belang.
  Ik heb u niet gelezen over cultuur, niet over welzijn en niet over wat ons als mensen bindt.
  Intens verdrietig ben ik over het feit dat u blijkbaar van mening bent dat het recht van de sterkste zal moeten gaan gelden en dat u de rest het twijfelachtige genoegen gunt om zich “in between jobs” geplaatst te zien of erger: in een soort “niemandsland” ….
  U zegt ons te zullen behoeden voor wat wij in de Amerikaanse mentaliteit veroordelen, maar gunt ons op het zelfde moment een schaamteloos kijkje in die zo onhygiënische keuken, als zijn wij de spelers in de “preview” van een film waarvan wij het scenario niet wensen te onderschrijven….
  Goed “gecast”…Jan Peter…wetende dat wij, die genoegen nemen met wat aan de mens intrinsiek is, minder de behoefte voelen ons te profileren en zodoende welwillende slachtoffers zouden kunnen zijn om de macht over te dragen….
  Maar deze keer niet, omdat het deze keer niet om de macht gaat, maar om het behoud van wat ons tot MENS maakt, dit keer gaat het dus niet om een egocentrische wens van een eenling, maar om wat onze universele plicht is naar elkaar.

  De meeste mensen onder ons zijn geen autisten die het zonder hartstocht zullen kunnen stellen, u zult zich dat moeten realiseren. En hartstocht kom ik niet tegen in uw idee van “people-management”, mensen zijn niet te managen, mensen zijn dynamische wezens die behoefte hebben aan diepgang, warmte en intensiteit.
  U spreekt veel over waarden en normen, maar u vergeet, in mijn ogen, dat waarden aan normen vooraf behoren te gaan en dat uit normen, geen waarden kunnen voortvloeien.

  Ik schrijf u deze brief vanuit de “luxe” positie een baan te hebben en genoeg inkomen om niet te hoeven “piekeren” en daarnaast ook af en toe iets gezelligs te kunnen doen, maar in de wetenschap dat dit voor velen anders ligt.

  Ik vraag u daarom met heel mijn hart om uw woorden, nee, om zelfs uw gedachtegoed te herzien en om iets van levensbeschouwing te doen reflecteren in uw ideeën aangaande uw beleid. Het lijkt mij verstandiger dat de meerwaarde van eventuele economische groei en innovatie straks nog inzichtelijk voor ons zullen zijn, dan wanneer die ons begrip van onze ziel zouden overschrijden want ik voorspel u dat in dat geval de economische groei zichzelf zal opconsumeren en dat innovatie geen enkel doel meer zal dienen…

  Met groet,

  Madelijne Pleines

  Reactie door M.Pleines — donderdag 27 januari 2005 @ 19.18 uur

 49. Heer Balkenende,
  Uw uitlatingen op de Bilderbergconferentie treffen mij in het diepst van mijn beleving. Voor alles, en in mijn diepste wezen, ben ik mens en als mens kijk ik om mij heen en bepaal ik wie en wat ik ben in relatie tot mijn omgeving. In die vergelijking bepaal ik waar ik sta en hoe ik handel. Hoe ik handel, bepaalt wat er in en met mijn omgeving gebeurt, zoals het handelen van mijn omgeving bepaalt wat er in en met mij gebeurt. Inlevingsvermogen en medeleven en scrupules spelen de belangrijkste rollen bij die interactie. Voor de omgeving, die ik zo veel mogelijk zelf kies, geldt over het algemeen hetzelfde. Dat bepaalt mijn geluksgevoel of misere. Dat bepaalt mede mijn maatstaven voor ‘goed’ en ‘fout’ of ‘kwaad’. Dat is, naar mijn gevoel, de “menselijke maat”, waarin mijn wezen tot “gezond” wasdom komt, of wordt gefrustreerd. Ik begrijp heel goed voor welk publiek u daar sprak en dat u uw woorden daarop richtte. Juist daar had u daarvoor moeten waken. Juist daar, en bij uw woorden, had u het niet mogen hebben over uw christen-democratische overtuiging. Die wordt, bij de bedoelingen achter uw mooie woorden, verloochend, zoals die de bedoelingen van Christus verraden als Judas’ kus. In de context van uw visie had u het niet over solidariteit mogen hebben, zonder uit te leggen dat die in uw toespraak slechts sloeg op die met uw beeld van economische participatie. Dat is niet de solidariteit die er toe doet. Niet de solidariteit met de zwakkere, die er doorgaans mee wordt bedoeld. De “sterke” redt zichzelf wel en heeft geen behoefte aan solidariteit. In uw visie, waarin ‘ondernemend Nederland’ de staat van de welvaartstaat bepaalt en de overheid er nog slechts is om dat fenomeen te faciliteren en de “gewone” burger zich maar moet zien te redden in die jungle van concurerende opportunisten, bent u vergeten dat er mensen zijn die daarin niet kunnen bestaan. U rekent er misschien op dat daar wel voor zal worden gezorgd door mensen die nog wel weten wat solidariteit betekent, in uw “netwerksamenleving”, en schuift het begrip daarmee van u en op hen af. U bent vergeten dat de mens niet zonder liefde kan en dat die liefde vorm en inhoud van alles bepaalt. Zonder liefde, voor je omgeving, voor de mensen om je heen, voor de natuur, voor de grondstoffen in je handen, voor het product dat je daarmee maakt, voor het bedrijf of de instelling waarvoor je werkt, voor je baas en je collega’s, voor de imperfectie van het mens zijn, zonder die liefde is alles inhoudsloos, zinloos. U bent de basale behoefte van de mens aan liefde vergeten. U bent mij vergeten. U maakt van mij ‘n sociaal-economisch product, wiens bestaan u overlaat aan het winstprincipe. Wiens leven u maakt tot onderhandelingspunt op de tafel van “sociale partners”, terwijl ik niet aan die tafel zit. Terwijl u de macht aan die tafel niet evenredig heeft verdeeld. U bent de “menselijke maat” vergeten en dat had u niet mogen doen, juist niet daar, op die conferentie, waar visie wordt vormgegeven en verspreid. Juist daar had u mij niet mogen vergeten. Ik ben namelijk de mens in uw verhaal en het zout in de pap. Smakelijk eten, meneer Balkenende…
  Boudewijn Pleines

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 30 januari 2005 @ 14.55 uur

 50. Geweldig Boudewijn! Heb je de brief ook gemaild naar Jan Peter, Bou? Je kunt dit doen middels de CDA-site (Het is even vervelend daar te vertoeven, maar…)
  Veel Liefs,
  Lijn

  Reactie door M.Pleines — zondag 30 januari 2005 @ 16.45 uur

 51. Dank, Madelijne, en ik heb m’n “comment” van 30/01 aan dhr. Balkenende verstuurd, hoor, als persoonlijke E-mail. Het was me overigens ingegeven door jouw prachtige brief aan hem, als versterking aan jouw lieve hartje. Alle liefs retour, Bou

  Reactie door Boudewijn Pleines — maandag 31 januari 2005 @ 13.51 uur

 52. New World Order…………. Brave New World…….. 1984………..

  Daar hoor ik nooit geen vragen over in de 2de kamer.

  Reactie door Bern — dinsdag 1 februari 2005 @ 0.42 uur

 53. Toespraak geprint, gelezen, nogmaals gelezen,becommentarieerd,nogmaals gelezen,weggesmeten!Het hoort bij het vuilnis!Normen en waarden, hoe durft hij!Christelijk gedachtengoed:heb je naasten lief als je zelf,wat moet die man een hekel aan zichzelf hebben!

  Reactie door sabineke — donderdag 3 februari 2005 @ 23.57 uur

 54. Discussie inzake innovatieplatform:

  Het is een kwalijke zaak,dat zo’n project getorpedeerd wordt door aan de ene kant de vergadercultuur.
  Maar de dames en heren die in de tweede kamer zitten hebben alleen commentaar hierop en vinden het geld verspilling.
  Met dat laatste standpunt ben ik het niet eens,want nu schieten de tweede kamerleden dirt project af.

  Hier is dus geen samenwerking.

  Ik heb het volgende voorstel:

  Zelf ben ik venture capital specialist en werk al jaren aan innovatieve projecten.ik heb me toegelegd o.a. biotechnologie en it technologie.Hierbij werkte ik samen met de verschillende universiteiten en zette ik nieuwe projecten in de markt.
  Ik ben gewend nieuwe projecten binnen 1 maand op te starten,maar hier in Nederland heb je te maken met een regelgeving die te ingewikkeld is voor een startende ondernemer.

  Laat nu een professional aan het roer staan van dit innovatieplatform,waarbij hij carte blanche krijg om zoveel mogelijk projecten op te zetten en te begeleiden zonder dat hij daarbij gehouden is aan de ingewikkelde wetgeving.
  Duitsland,Engeland kunnen dan als referentiekader aangehouden worden.

  Het gaat erom dat de economie een impuls krijgt en niet dat dit soort projecten als het ware doodgepraat worden.

  Reactie door bob tonen — woensdag 9 maart 2005 @ 12.41 uur

 55. bla bla bla bla bla
  dat is alles wat ze willen dat we echt begrijpen over de politiek
  de rest is allemaal achter gesloten deuren
  wanneer beginnen julie te begrijpen
  dat het echte nieuws nooit op tv of in de krant komt
  dat al het nieuws op tv alleen maar afleiding en illustratie is van de echte problemen die we niet mogen weten..
  maar gelukkig is lang niet heel nederland geindoctrineerd
  en we zullen dit kapitalistische op leugens gebasseerde systeem ten val brengen
  al moet ik wachten tot ik 100 ben… geef nooit op
  want ik zie onze vrijheid met de dag minder worden…
  veel mensen zien het als een kleine betekenis…
  maar vrijheid betekend veel meer dan het lijkt.. en dan we nu hebben, de echte vrijheid is ons al eeuwen terug afgenomen
  met de dag komen er meer regels.. straks moet alles volgens regels… stel je voor dat we ook hier een avondklok krijgen, denk er eens bij na.. in sommige landen is dit al gebruikelijk
  stel je voor

  Reactie door freedomfighter — woensdag 27 april 2005 @ 11.20 uur

 56. pfffff….. helaas niet te stoppen ben ik bang. De massa zit in ‘n lange “winterslaap” en zal helaas pas wakker worden als ‘t te laat is….

  Love is the answer

  Reactie door Man — dinsdag 6 september 2005 @ 11.06 uur

 57. in the year of our lords 1314 scottish patriots starving and outnumbered charged the fields of bannockburn they fought like warrior poéts they fought like scotsman and they won their …. freedom !

  Reactie door bart — donderdag 8 september 2005 @ 14.30 uur

 58. Beste Jan,

  het wordt zaak de vrijmetselaarsloges te verplichten hun ledenlijsten openbaar te maken. De Haagse politiek is er vergeven van en allemaal zijn ze uiteindelijk uit op één resultaat: een new world order onder de vlag van de VN, opgericht met geld van Rockefeller die heel eigenaardige ideeën had over het “vee”, de gewone man.

  Reactie door Hans — zaterdag 1 april 2006 @ 15.03 uur