5. Beter leren

Vorige week presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier. Vandaag: Beter leren

Onderwijs en wetenschap
Onderwijs is de toegangspoort tot een betere toekomst. Daarom vinden ouders het zo belangrijk dat het onderwijs van hun kinderen goed is, liefst beter dan het onderwijs dat zij zélf hebben gehad. Daarom ook vinden we dat de overheid de voorwaarden moet scheppen zodat iedereen een eerlijke kans krijgt op passend onderwijs. Tegenover die wens staat de werkelijkheid dat de overgrote meerderheid van de bevolking verwacht dat ouders in de toekomst veel meer zélf moeten gaan betalen voor het onderwijs van hun kinderen en dat ook van studenten in het hoger onderwijs een grotere bijdrage zal worden gevraagd. De investeringen in het onderwijs blijven achter in vergelijking met andere Europese landen. Het onderwijsbeleid van de afgelopen decennia wordt bovendien gekenmerkt door grootschalige vernieuwingen, regeldrift, meer managers en minder kwaliteit. Het onderwijs bewijst dat vernieuwing lang niet altijd verbetering is. Er is in het onderwijs juist een trend naar de ‘middelmaat’.

Het niveau van het onderwijs verhogen
Onderwijs vormt kinderen en jongeren en leidt hen op voor een toekomstige werkplek. Op school kan ook een basis worden gelegd voor de ontwikkeling van waarden en normen, democratische vorming en actief burgerschap. Onderwijs is daarmee de belangrijkste investering in de toekomst van onze samenleving. Verschillende onderzoeken laten zien dat in het basisonderwijs sprake is van een gestage daling van het onderwijsniveau. Op de onderdelen cijferen en rekenkundige bewerkingen, verhoudingen en procenten wordt hier slechts door de helft van de leerlingen een ‘voldoende’ gehaald. Dezelfde bevindingen waren er al eerder voor taal en lezen. Een daling van de kwaliteit is ook te zien in het voortgezet onderwijs. Toch stromen steeds meer leerlingen door naar hogere opleidingen.

In het onderwijs is daarmee sprake van tegengestelde bewegingen: enerzijds zien we een stijging van de deelname aan hogere opleidingen en anderzijds een verlaging van het niveau van diezelfde opleidingen. Het gevolg is dat leerlingen in de vervolgopleidingen vaak niet het vereiste niveau hebben om deze opleiding zonder problemen te beginnen. Dit leidt tot niveauverlaging in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. En tot selectie aan de poort en het geven van bijspijkercursussen door universiteiten.

Een mogelijke oorzaak voor deze paradoxale ontwikkeling is de toenemende druk van ouders om kinderen een zo hoog mogelijke opleiding te laten volgen, omdat ze daarmee meer kansen op een goede baan zouden hebben. Daarnaast wil de overheid dat in de toekomst de helft van de mensen een HBO- of WO-opleiding heeft, een streven dat in de huidige situatie alleen te bereiken lijkt door verlaging van het niveau. Een belangrijke oorzaak voor het dalende onderwijsniveau is echter het loslaten door de overheid van het toezicht op de eindtermen en inhoud van het leerplan. De grotere vrijheid die schoolmanagers op dit gebied hebben gekregen heeft vooral geleid tot vage en moeilijk te evalueren competentiedoelen en niet onderbouwde ‘innovatieve’ onderwijsconcepten.

Meer investeren in onderwijs

Nederland besteedt verhoudingsgewijs minder geld aan onderwijs dan de ons omringende landen. We behoren in de Europese Unie op onderwijsgebied tot de kleinste investeerders. Veel scholen hebben te weinig geld voor het onderhoud van de scholen. Er zijn veel oude gebouwen en onhygiënische lokalen. Veel scholen hebben te grote klassen, met veel verschillende leerlingen. Het gevolg is dat de leraar soms wordt gereduceerd tot een soort activiteitenbegeleider. Sommige scholen slagen erin om met behulp van hoge ouderbijdragen en sponsoring de financiële tekorten te compenseren, zonder dat dit een structurele en eerlijke oplossing is. Voor zover de afgelopen jaren extra investeringen in het onderwijs zijn gedaan, zijn die in de praktijk nauwelijks terechtgekomen bij de leraar. Veel geld is vooral gegaan naar de schoolorganisatie. Het huidige functiewaarderingssysteem voor leraren leidt bovendien tot ongelijkheid. Competentiebeloning, een prestatiebeloning voor personeel dat zich op een ‘bijzondere manier’ onderscheidt, leidt tot onnodige verdeeldheid.

Veel onderwijsvernieuwingen, zoals de basisvorming, het VMBO en de ‘tweede fase’, zijn in het verleden van bovenaf aan de scholen opgelegd. Deze vernieuwingen bleken onvoldoende doordacht. Ook hadden scholen vaak te weinig tijd en geld voor een gedegen invoering. Dit geldt ook nu weer voor het ‘nieuwe leren’, waarbij de nadruk te eenzijdig wordt gelegd op het ontwikkelen van eigen vaardigheden. Onderwijs geven is in eerste instantie een zaak van de leraren en het is kwalijk dat het ministerie of het management vergaand voorschrijft wat leraren zouden moeten doen. De groeiende macht van het snel toenemende aantal managers in het onderwijs leidt tot veel ergernis onder het onderwijspersoneel. De door het ministerie voorgestane autonomie van de scholen geldt vooral voor schoolbestuurders. Veel taken die vroeger door het ministerie werden geregeld, worden nu door het schoolbestuur en het management uitgevoerd. Het gaat daarbij zowel om arbeidsvoorwaardelijke kwesties als om de onderwijsinhoud. Leraren zélf merken nog veel te weinig van de veelgeprezen autonomie in het onderwijs.

Het VMBO vooruithelpen
Tweederde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze scholen worden geconfronteerd met een combinatie van problemen. Té verschillende leerlingen gaan naar het VMBO, van kinderen die vroeger naar het speciaal onderwijs gingen tot vroegere MAVO-leerlingen. Veel vakken hebben bovendien een hoog theoretisch gehalte, wat voor praktisch ingestelde leerlingen te zwaar uitpakt. Een probleem is ook dat scholen vaak veel te groot zijn. Er is in het VMBO sprake van een onaanvaardbaar hoge schooluitval: circa 50.000 leerlingen verlaten elk jaar hun school zonder diploma en verliezen daarmee een kans op werk. Het ingewikkelde stelsel met leerwegen en sectoren, leerwegondersteunend onderwijs en theoretische vakken, werkt voor leerlingen vaak demotiverend. Na een vierjarige opleiding op een VMBO-school moeten leerlingen overstappen naar een Regionaal Opleidingscentrum. Ook daar wachten hen weer ingewikkelde keuzemogelijkheden, met talrijke niveaus en specialisaties. Ook op deze ROC’s is sprake van enorme tussentijdse uitval. Niemand zou van school moeten zonder startkwalificatie. Elke jongere tot 23 jaar moet leren óf werken.

Een alternatief voor het huidige VMBO is dat leerlingen die niet naar HAVO of VWO gaan, gedurende 3 jaar een opleiding krijgen in kleinschalige, wijkgebonden scholen met niet meer dan enkele honderden leerlingen. Deze opleiding moet vanaf de eerste dag praktisch zijn – wat niet per se hetzelfde is als beroepsgericht. Ook moeten leerlingen van het (V)MBO een bijdrage leveren aan wijkbeheer en wijkonderhoud. Op deze wijkgebonden scholen zou veel nadruk moeten liggen op taalverwerving, sociale cohesie, burgerschap en oriëntatie op beroepen en opleidingen, bijvoorbeeld door snuffelstages buiten de school. Aansluitend kunnen leerlingen gedurende een jaar een opleiding volgen binnen het MBO, waardoor ze een duidelijker beeld krijgen van de mogelijkheden in een bepaalde sector. Daarna waaieren ze uit naar meer specifieke beroepsopleidingen. In deze opzet duurt de totale opleiding niet langer, maar is er wel een extra jaar funderend onderwijs en duurt ook de beroepsopleiding zélf een jaar langer. Een bijkomend voordeel is dat de beroepsopleiding start op een leeftijd waarop de leerlingen nog volledig leerplichtig zijn.

Kwaliteit centraal stellen in het hoger onderwijs
Veel studenten en docenten aan de universiteiten en hogescholen klagen over de dalende kwaliteit van het onderwijs. In het hoger onderwijs is een proces gaande van uitdijende en bedrijfsmatig georganiseerde instellingen. In plaats van onderlinge samenwerking is concurrentie tussen onderwijsinstellingen de norm geworden. Zoveel mogelijk studenten moeten zo snel mogelijk afstuderen. Steeds minder docenten moeten steeds meer studenten opleiden. Zelfstudie is een toverwoord geworden, contact met docenten lijkt van secundair belang. Klachten van studenten over gebrek aan begeleiding worden weggemasseerd in nietszeggende statistieken. Persoonlijke aandacht en gedegen studie worden op deze manier onmogelijk.

De invoering van ‘leerrechten’ is hiervoor exemplarisch. Deze leerrechten, die uitgaan van vraagfinanciering via studenten, maken de financiering van de instellingen hoogst onzeker. Omdat structurele financiering niet meer is gewaarborgd, komt de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar. Studeren moet op universiteiten en hogescholen weer centraal komen te staan. De aanvullende studiebeurs wordt verruimd, zodat studenten meer tijd kunnen besteden aan hun studie. De ontwikkeling van topopleidingen aan universiteiten wordt aangemoedigd, op voorwaarde dat selectie van studenten niet plaatsvindt door middel van collegegelddifferentiatie, maar op basis van kwaliteit.

Meer sturen op kwaliteit

Op verschillende onderwijsniveaus zien we dezelfde problemen terugkeren: het geld wordt te vaak verkeerd besteed, nogal wat leraren en docenten raken gedemotiveerd, de autonomie van instellingen blijft veelal beperkt tot de schoolmanagers en de leerlingen en studenten worden te veel aan hun lot overgelaten. Die ontwikkelingen moeten we keren. Leraar en leerling moeten weer in het middelpunt van het onderwijs komen te staan. Daarbij is herstel van de beroepseer en het vertrouwen in de deskundigheid van de leraar of docent van groot belang. De overheid dient te zorgen voor goede randvoorwaarden en voor voldoende financiering, de leraar en de docent voor goed onderwijs. Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken zijn investeringen nodig in de beloning en de arbeidsvoorwaarden van onderwijzend personeel.

Bestaande kwantitatieve sturingsmechanismen, waarbij zo veel mogelijk leerlingen zo hoog mogelijk moeten worden opgeleid, moeten plaatsmaken voor sturing op kwaliteit, waarbij verhoging van het niveau van alle onderwijsvormen centraal staat. Hiervoor is een ‘kerncurriculum’ nodig, voor in ieder geval het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO, waarin sprake is van een duidelijke opbouw van de leerstof die in elk schooltype en leerjaar geleerd moeten worden en die gemeenschappelijk zijn voor alle betreffende leerlingen. Dit kerncurriculum dient vergezeld te gaan van specifieke eindtermen. Om dit in de praktijk te kunnen brengen moet de autonomie van scholen, voor zover het gaat om het kerncurriculum, worden beperkt. Scholen moeten wel de vrijheid behouden om daarnaast het onderwijsaanbod zélf in te vullen en vrij zijn in de keuze van de onderwijsvormen die het beste passen bij hun leerlingen.

Onze voorstellen:

5.1 De overheid investeert meer in het onderwijs en stelt heldere voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Daarbinnen krijgen leraren en docenten meer vrijheid en zeggenschap.
5.2 De bureaucratie en de regeldrift vanuit de overheid en het schoolmanagement worden beperkt. Van schoolmanagers wordt gevraagd om ook zélf les te geven.
5.3 We investeren meer in het lesgevende personeel. De salarissen en de rechtspositie van het onderwijspersoneel worden centraal vastgesteld. Startende leraren kunnen sneller doorgroeien naar een hogere salarisschaal. Lesgeven moet beter worden beloond. Salarissen van bestuursleden van onderwijsinstellingen worden gemaximeerd.
5.4 In lerarenopleidingen komt meer aandacht voor het verwerven van vakkennis. De kwaliteit van lerarenopleidingen gaat omhoog. Leraren zonder bevoegdheid worden alsnog gestimuleerd om een volledige opleiding te volgen.
5.5 Het ontstaan van meer gemengde scholen wordt bevorderd. Gemeenten gaan met basisscholen afspraken maken over dubbele wachtlijsten: één voor leerlingen met een achterstand en één voor leerlingen zonder achterstand.
5.6 Alle leerlingen krijgen een acceptatierecht, als de ouders de grondslag van de school respecteren.
5.7 Sponsoring en reclame op scholen worden beperkt en de vrijwillige ouderbijdragen in het onderwijs worden gemaximeerd.
5.8 Voor handvaardigheid, muziek en gymnastiek op de basisscholen komen voldoende vakleerkrachten. Ook voor tussenschoolse opvang komen voldoende gekwalificeerde mensen. Bovendien gaan we meer investeren in conciërges en klassenassistenten.
5.9 De klassen in het speciaal onderwijs worden kleiner en de toegang voor leerlingen tot dit schooltype wordt eenvoudiger. Meer aandacht komt er voor de bestrijding van analfabetisme.
5.10 Extra kosten en administratieve rompslomp worden voorkomen door schoolboeken rechtstreeks en gratis via de school te leveren.
5.11 Uitval in het beroepsonderwijs wordt bestreden door kleinere klassen en intensievere begeleiding. Voor leerlingen die dat nodig hebben worden lessen meer praktijkgericht. Door de betrokkenheid van ouders te vergroten kan voortijdige uitval worden aangepakt. Waar mogelijk worden leerlingen en leraren betrokken bij wijkbeheer en wijkonderhoud.
5.12 De doorstroommogelijkheden van VMBO naar HAVO voor leerlingen in de hoogste leerweg worden groter. Bedrijfsleven en scholen gaan samen zorgen voor voldoende stageplaatsen. Elke jongere tot 23 jaar moet leren óf werken. Geen jongere mag de school verlaten zonder startkwalificatie.
5.13 In het lesprogramma van het middelbaar onderwijs komt ruimte voor een maatschappelijke stage van een half jaar.
5.14 Mensen krijgen mogelijkheden om zich na afronding van een beroepsopleiding op latere leeftijd verder te scholen.
5.15 Jongeren krijgen meer inspraak op school en in de wijk. Filosofie wordt een vast onderdeel van het lesprogramma in het voortgezet onderwijs.
5.16 De aanvullende beurs voor studenten wordt flink verhoogd.
5.17 Private opleidingen krijgen geen overheidsfinanciering. Bij publiek-private samenwerking in het hoger onderwijs dienen de verschillende geldstromen te worden gescheiden.
5.18 Selectie voor topopleidingen kan niet op basis van collegegelddifferentiatie, wel op basis van kwaliteit.
5.19 Meer investeringen worden gedaan in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Bij onderzoek in opdracht moet de onafhankelijkheid van onderzoekers en instellingen gewaarborgd worden.
5.20 In het onderwijs komt meer aandacht voor het vormen van democratische burgers en de waarde van verdraagzaamheid tegenover anderen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 05 september 2006 :: 10.27 uur

86 Comments

86 reacties

 1. SP zet hem op!

  Ik kan me herinneren dat ergens 80-er jaren er veel bezuinigd moest worden van Deetman, nu burgemeester Den Haag.
  Er zijn toen dacht 15% meer banen ontstaan op het ministerie. Nu is die man burgemeester, hoe is het mogelijk zeker nog niet voldoende leergeld betaald? Leverde wel banen op ja.
  Al die figuren op die burelen die zich bemoeien met de leraren die het gewone werk doen en geen tijd hebben voor ellenlange vergaderingen over de zoveelste luchtballon opgelaten door pseudodominees van het ministerie: no preaching but teaching.
  Ik heb vroeger gewoon hbs gedaan en dat was prima zo. Maar telkens weer die veranderingen en die enorme scholengemeenschappen waar het overzicht ontbreekt en de top maar kort door de bocht zit aan te sturen.
  Weg met die onzin. Gewoon weer ouderwets lesgeven, leve de leerlingen en leraren.
  En dan onze regering die moet eerlijk zeggen wat ze wil en dus veel transparanter zijn. En de media zouden veel duidelijker en vollediger kunnen zijn. Het Nederlandse journaal is meestal een lachtertje en de achtergrondsrubrieken hebben meestal maar 5 minuten per onderwerp.
  Dan is actief burgerschap mogelijk en komen we verder met zijn allen in plaats van zoals nu alleen de georganiseerde tennis- golf- en hockeyclubkringen en een enkel slim, handig of intelligent individu.

  Reactie door Le professeur — dinsdag 5 september 2006 @ 11.02 uur

 2. Onderwijs is het belangrijkste van de samenleving, en daar moet men leren dat oorlog voeren niet in een menselijke samenleving behoort!

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 5 september 2006 @ 11.18 uur

 3. Onderwijs en opleiding vormen een basis voor onze cultuur – en dienen aangepast te zijn aan de begaafdheid en interesses van de leerlingen. – Hetgeen wij ook aardig terugvinden in bovenstaande 20 punten van ons SP programma.

  Er zijn veel te veel mensen, die hun stempel willen drukken op de toekomst van onze kinderen en studenten, middels het byzondere onderwijs. Dit is een basis voor discreminatie en vooroordeel.
  Als mens zijn we allemaal gelijk. En de afkomst of geloofsovertuiging van ouders mogen geen hinderpaal vormen voor dit gelijk-zijn in onze samenleving.
  Daarom, het byzonder onderwijs en alle voorselectie van a.s. leerlingen moet worden afgeschaft.

  Dit zou ik wat sterker naar voren willen brengen in het SP programma.

  Want (kleine) kinderen discremineren niet.
  En dat moeten ze op latere leeftijd zo veel mogelijk behouden! ;-)

  Groet in vrede
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 5 september 2006 @ 11.32 uur

 4. Wat een goede plannen en er lijkt het goede van vlak ná de oorlog weer in terug
  te komen, zelfs zou ik het onderwijs op
  deze manier graag door mijn kinderen hebben zien overdoen.
  Ten tijde nog van het aarzelend op gang komen van de lessen Maatschappijleer pleitte ik al voor veel meer ethiek en va-
  riatie in dat lesmateriaal.
  Verplicht filosofie zou dus geweldig zijn.
  Op de basisschool vakleerkrachten aantrek-
  ken, niet alleen voor gymnastiek maar ook
  voor handvaardigheid en muziek een afge-
  studeerde vakleerkracht een geweldige aan-
  winst.
  Allerlei nevenvoorwaarden en stages doen
  lopen een geweldige vooruitgang en nog één
  ding zou verplicht moeten worden, nl.
  dat scholen in het v.o. niet tot het 16e
  jaar van de leerling de ouders moet uitno-digen voor een evaluatiegesprek/rapportbe-
  spreking, maar t/m het 18e jaar, immers
  ouders moeten ook nog van 16e t/m 18e jaar
  absentiebriefjes overhandigen aan de schoolleiding; ouders/verzorgen zijn voor
  méér goed dan alleen de verantwoording voor absentie afleggen. Zij willen vaak ook heel goed tot de last minute betrokken
  zijn bij de prestaties, daar moet men niet
  ineens de ouders buiten spel zetten en be-
  trokken kunnen blijven, zodat ook zij
  b.o. en v.o. zo lang mogelijk grondig kun-
  nen begeleiden en de vinger aan de pols
  kunnen houden: verplichten dus om de ver-
  antwoordelijkheden over en weer goed te
  kanaliseren en het niet hoeven los te la-
  ten als de haven in zicht komt!
  Zo kunnen dan ook evt. ontsporingen, hoe
  dan ook, tijdig een halt worden toegeroe-
  pen en beider invloedssfeer tav de minder-
  jarige juist worden afgebakend en zelfs
  gecorrigeerd, indien nodig!

  Reactie door Madelief — dinsdag 5 september 2006 @ 11.52 uur

 5. Prima voorstellen, maar ik zou ze toch graag iets meer uitgewerkt zien. Dit hoeft natuurlijk niet in een verkiezingsprogramma, maar ben benieuwd. Wat ik zeer sterk mis is het bevorderen van de brede school visie.
  Ik zou dus willen toevoegen:

  5.21 Waar mogelijk verdient de brede school de voorkeur, in dit concept komen scholing en zorg samen, waarbij de school tevens als wijkcentrum fungeert. Van deze visie gaat een preventieve werking uit en het versterkt de sociale cohesie in de wijk doordat ouders en buurtbewoners meer betrokken worden bij het cetrale punt in de wijk, namelijk de school cq wijkcentrum.”

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 12.08 uur

 6. als toevoeging ook nog het meer controversiele en wellicht niet juridisch haalbare:

  5.22
  “Witte scholen” met een overschot aan leerlingen wordt het verboden uit te breiden, indien de uitbreiding noodzakelijk wordt door de aanzuigende werking van kinderen uit andere wijken, waardoor de eigen wijken te maken krijgen met leegloop.

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 12.10 uur

 7. Overigens is het achterlijk dat men de helft van de leerlingen een HBO of WO diploma wil zien halen. Intelligentie volgt keurig een standaardnormale verdeling, dit houdt in dat normaal gesproken slechts 12,5 procent slim genoeg zou moeten zijn voor zo ‘n opleiding. Dit losgelaten hebbende zijn de opleidingen naar een dusdanig triest niveau gedaald dat je met multiple choice bijna een hele opleiding kan afronden. Een extra “top route” inbouwen lijkt mij dan ook overbodig, het niveau van de huidige opleidingen moet gewoon weer drastisch omhoog.

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 12.14 uur

 8. Toch even tussen door ik las net dat met de inburging in den Haag 450 van deze verplicht worden om 6 wedstrijden van ADO te bezoeken.
  Aangezien het nog geen 1 April is denk ik dat de SP een voorstander van deze cursus deze waanzin toch wel zo snel mogelijk moet opruimen.
  Ik voel me als Nederlander internationaal zo langzamerhand wel voor lul gezet.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 12.37 uur

 9. Ik kan me op zich vinden in de plannen, maar ik zie zo gauw niks over de studiefinanciering en de collegegelden enzo. Daar mag vind ik ook wel het een en ander veranderen.

  Reactie door Jan-Willem — dinsdag 5 september 2006 @ 12.39 uur

 10. Het plan voor het VMBO vind ik niet zo goed. Even hiervoor staat dat het onderwijs geplaagd is , door van bovenaf opgelegde veranderingen. Nu gaan wij hetzelfde doen: Het VMBO omgooien. Ik kan mij niet herinneren dat die plannen ook besproken zijn op VMBO-bijenkomsten zijn besproken.
  Veel VMBO-scholen zijn al bezig hun onderwijs praktischer te maken. Er wordt veel tijd en energie gestoken in simulatiewerkplekken. Contacten met stadsdelen en bedrijven zijn er al en worden verder uitgebouwd.Er zijn VMBO-scholen die het niveau-1 van het ROC in huis halen , omdat dat beter is voor de zwakke leerlingen, die blijven dan in hun vertouwde omgeving.
  Nu alles weer omgooien werkt dus averechts op de motivatie van de leerkrachten (ook omdat ze zien dat het voor de leerlingen niet beter is). Het versterken van van de nu al werkende initiatieven werkt motiverend. De leerlingen moeten een startkwalificatie halen, en zijn tot hun 18e partieel leerplichtig , dus leerplicht is geen argument
  Verder; Wijkonderhoud is geen taak voor VMBO-ers ,maar voor iedere bewoner. De bedoeling is waarschijnlijk dat leerlingen praktische ervaring op doen in de wijk bv. opknappen van bankjes , lunch verzorgen voor bejaarden ed. Zoals het er nu staat komt het over als VMBO-ers–wijkschoonmakers.
  Burgerschap en sociale cohesie zijn zaken die niet alleen voor VMBO-ers gelden , maar ook voor VWO-ers

  Reactie door Charlotte — dinsdag 5 september 2006 @ 12.41 uur

 11. “Daarnaast wil de overheid dat in de toekomst de helft van de mensen een HBO- of WO-opleiding heeft …”
  Welke overheid?
  Ik mis een ondubbelzinnige veroordeling van dit absurde idee.

  Ik neem aan dat het van de VVD komt, een partij die het liefst de mensen die het praktische werk doen in de illegaliteit heeft, lekker goedkoop, en ook zo veel mogelijk hoger opgeleide ´hulpjes´ uit de ontwikkelingslanden weg wil zuigen.

  Ik mag toch hopen dat de SP beseft dat elke samenleving een natuurlijke spreiding van talenten kent. Het percentage geschikt voor HBO en WO ligt op ca. 5 %.

  Het is ook volkomen onzinnig zo veel mensen hoog op te leiden, omdat de meeste menskracht nodig is in heel praktische banen: zorg, diensten, bouw, etc. Wat dat betreft heeft onze Schepper het prima geregeld.

  Typisch dat de laagste vorm van onderwijs (VMBO) al met de ‘M’ van ‘middelbaar’ gekarakteriseerd wordt. Inflatoire terminologie. Newspeak, George Orwell, 1984. Je kunt een poetshulp wel ‘interieurmanager’ noemen, maar daarmee verander je nog niet de denigrerende houding waarmee deze mensen bejegend worden. Waar het om gaat is dat je in een socialistisch maatschappijbeeld alle mensen als gelijkwaardig beschouwt en ook als volwaardig medemens aanvaardt. Daar mag best meer energie in gestoken worden.

  De SP mag van mij nóg meer aandacht aan het VMBO geven. Of nog liever opnieuw vormen van LBO invoeren.

  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 5 september 2006 @ 12.43 uur

 12. Hermie, 12,5 % zie 7. Volgt een standaardnormale verdeling.

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 13.22 uur

 13. @ Amita,

  Helemaal mee eens. Bijzonder onderwijs OK, maar dan wel zelf betalen.
  Alleen openbare scholen bekostigen met belastinggeld.

  Reactie door Le professeur — dinsdag 5 september 2006 @ 13.32 uur

 14. Ik vroeg gister aan een zeer jonge schilder wordt er op de LTS of hoe die ook mag heten nog een schilders opleiding gedaan.
  Dat wist hij niet.
  De jeugd zelf weet het ook al niet meer.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 13.40 uur

 15. @12, kaatje, OK, nou ja, die ,5 % extra, dat doet het hem wel!

  Belangrijker is dat onze talenten ook zo divers van aard zijn. Het is niet alleen 1-dimensionaal ‘intelligentie’.

  De een is alfa, de ander bèta, de een kan goed metselen, de ander wasmachines repareren, koken, serveren, leiding geven, organiseren, kappen, zingen, het verkeer regelen, verstandelijk gehandicapten verzorgen etc. Mooi toch!

  Reactie door Hermie Kreeft — dinsdag 5 september 2006 @ 14.07 uur

 16. Beter is om alles terug te draaien waarom ik godsnaam een VMBO? was bijvoorbaad gedoemd te mislukken. MIjn advies LBO,MAVO,HAVO,VWO.

  Al deze opleidingen waren op zichzelf goed en duidelijk te onderscheiden.

  Ook de kinderen deden het beter met dit oude systeem.

  Reactie door carla — dinsdag 5 september 2006 @ 14.16 uur

 17. 15. Helemaal mee eens. In de wetenschap is het concept iq dan ook al lang achterhaald, er wordt gewerkt met veel meer dimensies.
  16. Ook helemaal mee eens. Er was niets mis met dat systeem, maar ja, zucht, steun, elke minister wil natuurlijk weer zijn of haar stempel drukken.

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 14.19 uur

 18. Na de “afschaffing” van de huishoudschool;LTS en MAVO heb ik altijd de indruk gehad en geroepen dit gaat fout.

  Ook D66 wil de MAVO terug en de VVD naar een LTS vorm.
  Gewoon de oude papieren opsnorren en 25 terug in de tijd met het onderwijs, waar iedereen met zijn kwaliteiten ergens terecht kon.

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 5 september 2006 @ 15.40 uur

 19. sorry moet zijn zijn of haar kwaliteiten

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 5 september 2006 @ 15.42 uur

 20. Nederland moet maar weer eens bij de buren kijken : de Belgen en Duitsers hebben een veel beter onderwijssysteem , vooral de technische opleidingen .
  vroeger liep bijvoorbeeld de HTS parallel aan de Fachhochschule ; tegenwoordig is de HTS een ramp ;met name dat projectgeleuter ,daar leert de student totaal niet van : veel speuren op internet ,verder niets !
  VMBO moet weer de oude LTS worden ; de technisch leerling bezwijkt door de brede , onnodige opleiding ; met name veel vreemde talen en cultuurzaken ; daar is de techneut totaal niet in geintresseerd ; met de handen en het hoofd werken ;daar zijn zij het best in ;
  kijken we naat het technisch secundair onderwijs in belgie ; dan blijkt dat er veel meer leerwegen zijn ;voor de intelligente , technische leerling de richting industrieele wetenschappen , waarmee deze toegang frijgt tot HBO en WO ;
  In Nederland moet je de VWO richting of VMBO/HAVO/VWO volgen om op een WO verder yte studeren zonder veel technische vakken .daar iedereen MANAGEMENT -opleidingen gaat doen ; ontstaat er enorme te korte aan technisch geschoolde .

  Reactie door Fred — dinsdag 5 september 2006 @ 15.52 uur

 21. Fred, helemaal mee eens.
  Kijk anders ook even naar mijn reactie onder “De goede kant op”, nummer 39. Zie je tegelijk dat beter milieu en goed onderwijs veel met elkaar te maken hebben, maar ook dat onderwijs gemanipuleerd wordt door het grote geld dat liever wil dat we bepaalde dingen nietleren.

  Reactie door Le professeur — dinsdag 5 september 2006 @ 16.19 uur

 22. gaan julie ook de IB groep aanpakken. ik wordt helemaal gek van die organisatie. ( gaat nu de ib groep bellen om te vragen of ze asjeblieft een brief naar mijn school willen sturen terbevestiging dat ze recht hebben op geld omdat ik op die school zit… waardoor ik eindelijk een paswoord en een inlog code krijg zodat ik kan inloggen op het intranet van mijn school ( funest voor de hbo leerling

  Reactie door dj — dinsdag 5 september 2006 @ 16.46 uur

 23. (vervolg 10) Wat ik mis in het hele verhaal , is de scholing van teenermoeders. Als iedereen een startkwalificatie moet halen, moet de overheid er ook voor zorgen ,dat de omstandigheden zodanig zijn, dat iedereen dat kan doen. Ik heb al ettelijke malen meegemaakt dat de opvang van het kind niet te regelen was (bij betalen opvang werd naar inkomen ouder gekeken)en de moeder niet naar school kon of veel afwezig was en zo geen diploma kon halen.
  Hetzelfde geldt voor meisjes die jong trouwen en thuis gehouden worden. Er moet dus een verplichting komen van 2 kanten :de leerling is verplicht een startkwalificatie te halen en de overheid is verplicht om ervoor te zorgen dat ze het halen.( ik krijg de indruk dat er veel meer werk gemaakt wordt van jongens om ze een startkwalificatie te laten halen , dan van meisjes.Die laatste groep sloopt geen bushokjes ed en veroorzaken geen overlast.

  Reactie door Charlotte — dinsdag 5 september 2006 @ 16.48 uur

 24. Het is een mooi verhaaltje,maar specifieke nieuw beleid staat er niet in.Jongeren moeten tussentijds,regelmatig getest worden of ze nog wel de goede richting gekozen hebben en anders omturnen.Beta vakken zoals,Chemie,wiskunde,electronica,werktuigbouwkunde,robotica,waterbouwkunde etc etc.schitteren door afwezigheid in ons opleiding bestel.De blauwe overal werkt niet als een rode lap.Dat zal Nederland nog eens opbreken.

  Reactie door Maan Arkenbosch — dinsdag 5 september 2006 @ 16.59 uur

 25. 23 Charlotte,

  Als je al niet snapt dat je zwanger wordt als je “het” doet zonder voorbehoedsmiddel zou je dan überhaupt wel iets snappen?
  Of is er hier sprake van Islamitische of zeer katholieke teeners (Paus is tegen anticonceptie dacht ik) of meisjes uit de “Biblebelt”.
  Dan ligt hier een edele taak voor het bijzondere onderwijs. Dat onderwijs hoeft wat mij betreft geen belastinggeld te krijgen. Dan moeten de paus, imam en hun volgelingen maar betalen.

  Reactie door Le professeur — dinsdag 5 september 2006 @ 17.00 uur

 26. @20 en 21

  Helemaal mee eens, alle opleidingen moeten op een hoger niveau gebracht worden. Als 20 jaar geleden van de LTS af kwam was je een beginnend vakman en kwam je van de MTS rolde je het middenkader in, HTS stroomde je vrij snel het hoger kader in. Nu worden er geen vakmensen opgeleid, er wordt op “LTS” niveau te breed les gegeven en te weinig vakgericht. Een werkgever zit hier niet op te wachten, dus een leerling heeft hier niets aan. Geef leerlingen meer gericht onderwijs en een meer omlijnd lesprogramma van een hoger niveau. Laat leerlingen iets leren waar ze zelf voor kiezen en leer ze dit goed. Beter voor de leerling en de maatschappij.

  Reactie door henksp — dinsdag 5 september 2006 @ 17.02 uur

 27. Een super goed programma!! Dit is pas investeren in onderwijs!

  Reactie door Dennis — dinsdag 5 september 2006 @ 17.04 uur

 28. 5.5 is wel erg stigmatiserend!
  een kind komt op school en krijgt al gelijk een stempel, daarbij wat is een achterstand? Meten op die leeftijd is onbetrouwbaar en wat wil je bereiken met gemengde scholen? Het lijkt wel een doel op zich. Kinderen willen alleen maar bij hun vriendjes op school zitten, volwassenen maken een probleem van witte en zwarte scholen en natuurlijk is dat geen ideale situatie, maar kinderen met een achterstand kunnen netzo goed “witte”leerlingen zijn dus kan in theorie zo zijn dat een witte school zichzelf wit houdt door twee lijsten te hanteren met nog steeds alleen maar witte leerlingen met achterstand en geen achterstand…

  Reactie door Natali — dinsdag 5 september 2006 @ 17.09 uur

 29. Prima programma! Door al die “vernieuwingen” is het onderwijs heel erg achteruit gegaan, dat moet teruggedraaid worden. En waarom moet iedereen tegenwoordig zo nodig studeren? – we hebben meer aan een slimme loodgieter dan aan de zoveelste middelmatige zg “hoog-opgeleide”.

  Reactie door Marjolein — dinsdag 5 september 2006 @ 17.51 uur

 30. http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,5500,750270,00.html

  Reactie door hendrik dieks — dinsdag 5 september 2006 @ 18.11 uur

 31. Nog even over die kinderbijslag.
  Het budget van de kinderbijslag gebruiken voor het kinderonderwijs en dus niet aan de ouders geven.
  Verder: openbaar onderwjs moet gratis, dus ook de boeken.

  Reactie door Le professeur — dinsdag 5 september 2006 @ 18.13 uur

 32. 30+
  Aanvulling
  Dus nooit geld in de crèche steken, want daar moet de werkgever maar voor zorgen, niet de staat (belastingbetaler).

  Reactie door Le professeur — dinsdag 5 september 2006 @ 18.17 uur

 33. Vooral het VMBO is een ramp voor de samenleving , maar vooral voor de leerling .
  Op de oude LTS maakte je werkstukken , waar je vader ook nog wat aan had : bijvoorbeeld meetgereedschap .
  maar ook de leerling mist volledige uitdaging , dat is ook de reden waarom het gedrag van leerlingen zo problematisch is , wat zelfs leidt dat docenten afhaken .
  Leerlingen die in het praktijklokaal zelf iets kunnen maken levert een bijdrage in de “eigenwaarde “vorming van de leerling ; bovendien zijn dan werkgevers ook geintresseerd in een vakgeschoolde leerling ( met veel praktische vaardigheden ) ; Probleem is dat het de Poelen en ander Oostblokkers , welke veel beter geschoold zijn , het werk gaan doen , terwijl de Nederlandse leerling geen baan vind ;Ik vind dat de overheid zeer onverantwoordelijk bezig is !

  Reactie door Fred — dinsdag 5 september 2006 @ 18.35 uur

 34. Natali — dinsdag 5 september 2006 @ 17.09

  Het is inmiddels duidelijk dat je kinderen die moeite hebben om met ‘mee te komen’ met de rest van de klas of juist zeer begaafd zijn in bepaalde dingen een ander onderwijs moet geven dat beter op hun afgestemd is. Je kunt hun geen groter onrecht aandoen door hun allemaal op dezelfde school te houden, want ze worden alleen maar gepest en/of voelen zich niet gelukkig. Ze kunnen hun talent niet kwijt of hun achterstand maakt hun depressief.

  Reactie door C Harms — dinsdag 5 september 2006 @ 18.41 uur

 35. Op zich vind ik het een prima programma. Het onderwijs moet ook beter worden. Als ik hoor dat er PABO studenten zijn die niet eens kunnen hoofdrekenen….
  Ikzelf ben voor het onderwijs met de handen, en daar bedoel ik mee,de ouderwetse LTS, de ouderwtse inservice opleiding voor de verzorging, de ouderwetse opleiding bij de fabrieken. Natuurlijk moeten er hoog opgeleiden zijn, maar, werken met je handen leer je niet op school. Een patient wassen, of bijstaan in de laatste uren leer je aan bed, en niet op zo’n log apparaat als een ROC.
  Niet alles was vroeger beter, maar het onderwijs gaat wel erg hard achteruit!
  Janneke.

  Reactie door janneke — dinsdag 5 september 2006 @ 18.44 uur

 36. Dit geld ook voor kinderen met achterstand.
  http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=218296

  Reactie door C Harms — dinsdag 5 september 2006 @ 18.44 uur

 37. Wou hier slaan we toch een paar punten totaal naast de kop van de spijker.

  5.1 De overheid investeert meer in het onderwijs en stelt heldere voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Daarbinnen krijgen leraren en docenten meer vrijheid en zeggenschap.

  Juist docenten moeten ook meer vrijheid en zeggenschap krijgen. Aangezien docenten toch gedeeltelijke opvoeders zijn moeten zij ook daar waar nodig de grensen van een kind bijbrengen (grote monden kunnen niet en worden dan ook afgestraft (nee niet praten dat werkt absoluut niet dat moeten we inmiddels toch wel weten) door een taakstraf binnen de school vroeger moest ik toen ik stout was geweest gewoon samen met anderen die ook stout waren geweest het schoolplein vegen, de hal dweilen enz enz, hierdoor laten we de leerlingen weten wat de grenzen zijn en knapt de school/omgeving ook nog eens op.

  5.2 De bureaucratie en de regeldrift vanuit de overheid en het schoolmanagement worden beperkt. Van schoolmanagers wordt gevraagd om ook zélf les te geven.

  Juist weg met de managers, weg minutenschema’s die zij gecreeerd hebben meer macht aan de fantasie en inzet van de docent is een pre.

  5.5 Het ontstaan van meer gemengde scholen wordt bevorderd. Gemeenten gaan met basisscholen afspraken maken over dubbele wachtlijsten: één voor leerlingen met een achterstand en één voor leerlingen zonder achterstand.

  Dit vind ik geen goed idee, investeer indien de wachtlijsten lang zijn meer in de scholen om uit te breiden of bouw scholen bij.

  5.6 Alle leerlingen krijgen een acceptatierecht, als de ouders de grondslag van de school respecteren.

  Als we nou al die scholen gewoon algemeen maken behalve de echt speciale scholen voor verstandelijk gehandicapten enz. maar de geloofsscholen mogen verdwijnen, geen daarvoor godsdienst als optioneel vak.

  5.15 Jongeren krijgen meer inspraak op school en in de wijk. Filosofie wordt een vast onderdeel van het lesprogramma in het voortgezet onderwijs.

  Ja daaaaaaggggg jongeren moeten minder inspraak krijgen op school en wijk, ze moeten leren en luisteren naar hun verzorgers (docenten, ouders en andere ouderen), als we dit gaan doen maken we het probleem wat er tegenwoordig is alleen maar groter, wel moet er geinvesteerd worden in (na)school sport, bijzonder maatschappelijk werk zoals ook op de Amerikaans scholen waar men voor allerlei extra activiteiten kan aanmelden. Sport, journalistiek, radio/tv, maatschappelijk werk en noem maar op, hier kan je beter investeren en biedt de jongeren een betere ontwikkeling aan dan meepraten.

  5.20 In het onderwijs komt meer aandacht voor het vormen van democratische burgers en de waarde van verdraagzaamheid tegenover anderen.

  Helemaal mee eens, er moet weer respect komen voor de medemens.

  Reactie door Chantal Hoogendorp — dinsdag 5 september 2006 @ 18.50 uur

 38. Hoe tragisch is het met het technisch onderwijs :
  Je kan beter een goed MBO gehad hebben : op de meeste HBO komt het niveau vaak niet hoger ! Naast wiskunde , natuurkunde ,scheikunde horen ook de technische vakken op een hoger niveau te staan : het is niet voor niets Hoger onderwijs !

  Reactie door Fred — dinsdag 5 september 2006 @ 19.12 uur

 39. Jahaaaa, stop de verloedering van het onderwijs! Laten we er eindelijk voor zorgen dat die rare onderwijsvernieuwingen en exorbitante zelfverrijking van ‘managers’ (aargh…) een halt wordt toegeroepen (m.n. punt 5.1 t/m 5.4). Hup, SP!

  Reactie door Eefke — dinsdag 5 september 2006 @ 19.18 uur

 40. Als we het over de managementcultuur in het onderwijs gaan hebben ,gaat het licht uit : ROC Zadkine , ROC Mondriaan ; als je daar alle ins/outs weet begin je te gillen ; hoeveel geld daar aan management wodt betaald : bezettingsgraad : twee administratieve medewerkers hebben een Chef , elek domein heeft drie directeuren en een groot aantal onderwijsmanagers en daaronder natuurlijk nog meer chefs .

  Reactie door Fred — dinsdag 5 september 2006 @ 19.43 uur

 41. Kleinere klassen, weer leerkrachten die LES geven en individueel onderwijs in het algemeen!
  Ook hier zijn kinderen geen ‘dieren’ in een stal.

  Onzin dat leraren een opvoedkundige taak moeten hebben. Gewoon goed les geven, Kortere uren op een dag en gauw naar huis!
  Maar dan wel iemand thuis!! Zodat er (voor de kleintjes) weer eens in de buurt gespeeld kan worden en speeltuinen door de weeks niet uitgestorven zijn.
  Zullen we daar maar weer eens mee gaan beginnen, Nederland?
  Want al die scholen zijn afgestemd op werkende ouders. Hierdoor wordt het kind bedot en is de school een soort tehuis geworden. Moet je eens horen wat een protest toen er een middag minder zou worden gedraaid. Dat komt de ouders niet meer uit… kom op flink leren en voor de rest de opvang! Voor het kind?
  Nou, ik dacht niet dat een kind een lopende leermachine moet zijn. Er is nog zoiets van studeren en… nog een heleboel meer! Je zal maar kind zijn nu…brrr. Een lange tocht, van het ene instituut naar het andere instituut. Waar mag je nog jezelf zijn?

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 19.44 uur

 42. vroeger had men de lts, dat soort scholen zijn allemaal verdwenen,dus het is een goede zaak,dat dit soort onderwijs weer op een bepaalde schaal terug komt,zo word er tenminste weer goed onderwijs geleverd aan jonge mensen die beter met kunnen handen werken, de techniek weer in de lift jonge vakmensen prima

  Reactie door Jan Willem Stobbe — dinsdag 5 september 2006 @ 19.50 uur

 43. Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 19.44

  Kinderen moeten juist wel op jonge leeftijd klaargestoomd worden voor onze maatschappij. Ook in jou ideale (SP-)wereld is het gewoon hard nodig dat talenten ontwikkeld worden en dat opgroeiende kinderen hun juiste keuzes voor de toekomst kunnen maken en daarvoor de benodigde kennis en vaardigheden tot zich krijgen. Iedere ouder die een soort Iederwijs-leermethode voorstaat doet het kind het grootste onrecht aan wat er maar mogelijk kan zijn.

  Reactie door C Harms — dinsdag 5 september 2006 @ 20.13 uur

 44. Het voorstel vind ik prima,wat ik echter ook kwijt wil is dat er een wildgroei is onstaan in onderwijs vormen waar je door de bomen het bos niet meer ziet voorbeeld: ambachtschool,lts,vmbo,spinazie academie,huishoudschool,mulo,mavo,havo,gymnasium,hbs,wo,mbo,mts,uts,hts,hbo etc.

  Als een oudere werknemer gaat solliciteren en tegen over een jonge personeels functionaris zit.
  En zegt dat hij ambachtschool en UTS heeft gevolgt.
  Word er gevraagd wat voor scholen waren dat?
  Die ken ik niet.
  Helaas we vragen een MTS,er voor de functie.
  Goeiedag meneer.

  Reactie door volly — dinsdag 5 september 2006 @ 20.17 uur

 45. Druk kinderen aub niet te snel een stempel op. Zoals iedereen weet ontwikkelen zich kinderen individueel. De frontalkwab, dat hersendeel, wat verantwoordelijk is voor hogere congnitieve functies is pas met 20 jaar volledig ontwikkelt. Natuurlijk mag de lts terug komen, maar ik pleit ervoor om kinderen naast een technische opleiding nog meer te bieden. Ik vind dat kinderen ook de ruimte moeten krijgen om zich op ander gebied te kunnen verrijken. Zoals in het programma staat, dat filosophie een vast onderdeel in het lesprogramma wordt vindt ik prima.

  Reactie door Kirstin — dinsdag 5 september 2006 @ 20.48 uur

 46. Zorg dat de LTS weer terugkomt in het onderwijs. Er blijven altijd denkers en doeners.

  Reactie door robert b — dinsdag 5 september 2006 @ 20.48 uur

 47. Het hoeft geen LTS meer te heten, noem het gewoon praktijkonderwijs PO.
  Een school waar je leert met materialen en gereedschap om te gaan, ondersteund door basis kennis van de natuurkunde voor zover je er mee te maken hebt.
  Daar is niets ”laags” aan.
  Samen met bedrijfsstages kan daar een heel goede onderwijsvorm uit komen.

  Reactie door Nico de Vries — dinsdag 5 september 2006 @ 21.32 uur

 48. Er wordt nu net gedaan of de lts vroeger vaklui afleverde. Ook na de lts moesten de leerlingen doorleren om een echte vakman te worden. Maar om een vakman te worden stuurde mijn collega Bouw de leerlingen niet naar de streekschool/roc maar naar het kenniscentrum van de aannemers.Het probleem ligt bij de roc’s , daar lukt het door allerlei omstandigheden niet om de leerkrachten de kans te geven hun werk goed te doen.
  De technische opleidingen zijn vaak bij leerlingen minder in trek dan economische opleidingen. Uitleggen dat de techniek beter verdient en dat je goed bij kunt klussen , helpt niet. Een eigen zaak of een stropdasbaantje geeft meer status.Dat is ook een oorzaak van een tekort aan vaklui
  Een nadeel van de lts was , dat leerlingen al te vroeg aan beroep vast zaten . Trouwens ik hoor iedereen alleen over de lts, moeten de meisjes dan naar de huishoudschool??? De groepen moeten bij elkaar kennismaken met de beroepsrichtingen. Dat gebeurt nu in de eerste 2 jaren van het VMBO. In het 3/4e jaar kiezen ze een richting , maar nog niet echt een vak . Op de roc’s kunnen ze voor een vak gaan kiezen. Maar dus niet al op hun 12e of 14e.
  De mensen die het over vroeger hebben moeten wel bedenken dat er grote groepen kinderen waren, die na nog een 7e klas lagere school aan het werk gingen. Die leerlingen zitten sinds de verlenging van de leerplicht naar 16 jaar volledig en tot 18 jaar partieel, op school . Dat waren heus niet allemaal kinderen , die om economische redenen moesten werken , maar ook die geen interesse in school hadden om allerlei redenen. Die leerlingen zitten nu wel op school . En op VMBO-scholen zijn leerkrachten intensief bezig onderwijs te geven dat hun aanspreekt en waardoor ze leren leuk gaan vinden. Als je daarvoor tijd en geld krijgt kun je leuke resultaten boeken. Het blijkt nl dat er een groep leerlingen is , die voor geen enkel ouderwets vak geschikt is, maar die erg goede resultaten halen als computerdeskundige.

  Reactie door Charlotte — dinsdag 5 september 2006 @ 22.05 uur

 49. @31
  Denk inderdaad dat een hoop geld niet aan het kind besteedt word.
  Kinderen worden door hun ouders en de politiek gebruikt als financieel object en stemmen winst.
  Over liefde en zorgzaamheid hoor ik bijna niemand meer.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 23.00 uur

 50. Kennis is macht.

  Maar welke kennis dan en voor welke macht?
  Ik denk dat de taak van onderwijs feitelijk niet zo ingewikkeld is nl “kennisoverdracht” het heet ook wel leren.

  Laat nu al het andere maar weg zoals meer inspraak , stempeltjes plakken op mensen etc. .

  Nu en ook vroeger waren domme , minder domme , slimme en nog slimmere mensen.

  Wat nu een beetje op de achtergrond is geraakt is dat buiten bovengenoemde talenten ook andere zaken ook nu nog een grote rol spelen , ambitie , nieuwsgierigheid, bereidheid , autoriteit aanvaarden op basis van kennis , doorzettingsvermogen, milieu etc.

  En wat lees ik dan in het concept:

  “Elke jongere (?) tot 23 jaar moet leren óf werken.” Over leren gesproken.

  Wat blijkt hieruit ? Niets !

  Wat een arrogant standpunt , elke combinatie van deze zaken is vaak en zeker rond deze leeftijden verre te verkiezen boven of, of.

  De praktijk is vaak ook zo, bijna iedere jongere in deze categorie die leert, werkt Vaak (ook) voor zaken waarvan andere niet altijd nut of noodzaak inzien, vaak in bijbaantjes, maar gewerkt wordt er.
  Soms misschien juist wel eerder te veel dan te weinig

  Nu er nog voor zorgen dat de groep die alleen werkt hopelijk daarnaast ook weer (kan gaan )(wil gaan) ( gaat )leren .

  Dat bereik je o.a. creativiteit , aantrekkelijkheid , belangstelling wekken etc. en niet te vergeten het wegnemen van alle denkbare belemmeringen .
  Stapelen ( denk aan o.a. de aardige bijlage van de Volkskrant) bijv moet weer voluit kunnen en eerder regel dan uitzondering worden .
  Je hebt nu eenmaal vroegbloeiers en laatbloeiers maar als ik nu wel eens naar het onderwijs kijk dan denk ik het doel lijkt wel eerder het afleveren van droogbloeiers in potentie wel kennis maar dan ?.

  Natuurlijk kost het wat, maar juist in deze tak van sport geld “ De kost gaat voor de baat uit “

  Hans Krabbendam

  Reactie door Hans Krabbendam — dinsdag 5 september 2006 @ 23.18 uur

 51. tipje…

  ISBN 0-14-015070-6

  (wink)

  Reactie door Karel-Guusje de Jong — woensdag 6 september 2006 @ 0.24 uur

 52. @ 43 C Harms

  Ik ben helemaal niet voor aparte scholen. Integendeel. Als je goed leest zeg ik: individueel onderwijs in het algemeen. En mocht dit niet begrepen worden dan bedoel ik hiermee: iedere reguliere school moet terug naar kleine klassen en alerte leerkrachten die de kinderen individueel bezien, dmv wat extra les of wat extra’s mee naar huis geeft om samen met de ouders dit proces te begeleiden. Kinderen zijn geen machinale kudde die je alleen maar op internet moet laten zoeken.
  LESGEVEN mag geeist worden van iedere leraar en hoe met een computer omgaan moet maar een aparte les worden.
  Verder gewoon aandacht, begeleiding en een boeiende leraar kan wonderen doen. Dit verdient ieder mensenkind!
  Iederwijs vind ik geen onderwijs. Dat is een school waar doorgefrobeld (Nog steeds geen trema gevonden) mag worden.
  Het probleem in dit land is dat kinderen niet meer serieus worden genomen.
  Instituut opvang, instituut basisschool, instituut voortgezet onderwijs en zo zijn die ‘legbatterijen’ een ontkenning van de individuele mensengeest geworden.
  Het is barbaars en vernederend!
  Bij mij was de regel als de kinderen thuis kwamen: even toedeloe school! Alles aan de kant. Eerst even aan de thee/koffie, vrienden en vriendinnen mee en ga doen wat je leuk vindt. Daarna huiswerk!
  En owee als ik een strebermentalitiet zag!
  Kan het wat minder, lieverd? Als het maar voldoende is.
  Een knus ‘home’ met plaats voor de jeugd, vrienden en vriendinnen bleven eten en all in een plek om je veilig te weten.
  Er zijn banjes opgericht in mijn huis, muziek galmde door het hele huis en de kinderen? Allemaal leuk gestudeerd en goede banen.
  Ja, het werpt goede vruchten af als moeder-thuiswerkende! En de regering? Nog steeds te dom om dit werk te promoten!
  Integendeel: aan de galg ermee!

  Nou Harms, naar je zin deze keer?

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 0.29 uur

 53. @ 52

  Banjes moet zijn: bandjes.

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 0.32 uur

 54. 41. Gloria niet mee eens. Onderwijs geven houdt zoveel meer in dan alleen het machtig zijn van taal-en rekenen. Indien je als onderwijskracht zelf nog zo goed bent in je vakken maar het niet over weet te brengen op die leeftijdsgroepen, groepsprocessen niet kunt hanteren, geen inzicht hebt in de problematiek van individuele kinderen dan heb je aan je goede reken-en of taalkennis niets.
  M.i. kun je het basisschool-onderwijs en het hogere onderwijs in deze niet over één kam scheren en kun je evenmin vakken eruitlichten als belangrijk danwel onbelangrijk.
  Ik geef het je te doen in deze tijd van vrijheid van leerlingen kinderen in het geheel een goede voorbereiding te geven op ieder vlak voor hun overstap naar de middelbare school.
  Slechte pedagogische inzichten kunnen even funest zijn dat weten we maar al te goed van vroeger.
  Ik denk dat het niet enkel ligt aan de wel-dan niet beheersing van het rekenen en taal maar ook aan de andere manier van onderwijs geven dan vroeger.
  Bijvoorbeeld heb ik het altijd als vervelend ervaren dat de middagpauze van kinderen zo kort werd dat ze amper op en neer naar huis konden en nu dan de nóg kortere pauzes omdat dat beter uitkomt met het werk van de ouders en overblijfinstanties.
  Vroeger gingen ze naar school tot 4 uur en hadden anderhalf uur pauze waardoor ze heerlijk even buitenspelend ‘s middags weer de rust hadden nog iets in zich op te nemen, nu moet alles snel in een zo kort mogelijke tijd. Vind je het dan gek dat ze ‘s middags de lust niet meer hebben of onrustig worden en naar buiten willen.
  Ik noem maar wat.
  Bovendien hoeveel protesterende ouders nemen nog de moeite thuis met hun kinderen eerst voor te lezen en later te lezen, ze moeten werken en vooralsnog in de vrije tijd vooral sporten.
  Ik denk dat het gevaar er is dat eenzijdig resultaten afgeschoven worden op onderdelen van waardoor het geheel aan mogelijke oorzaken weleens verloren zou kunnen gaan.

  Reactie door Henny — woensdag 6 september 2006 @ 9.39 uur

 55. Ik mis in dit betoog van Marijnissen een ondersteuning van de actie van Conumentenbond en ouders&coo om de schoolboeken voor het voortgezet onderwijs gratis te maken, door de school een budget te geven, waarmee ze moeten rondkomen. Het is belangrijk dat we daarin de handen ineen slaan en dat niet elk clubje zijn eigen ding doet. Vandaar: SP steun die actie ! Tegemoetkomingen door de IBG zjn weer een voorbeeld van zinloos, burocratisch rondpompen van geld.

  Reactie door Ine — woensdag 6 september 2006 @ 10.34 uur

 56. @ Ine

  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/08/26/gratis-schoolboeken/

  Reactie door Bart — woensdag 6 september 2006 @ 11.21 uur

 57. Dat vroeger de LTS geen vaklui afleverde is natuurlijk wel waar ; je kan natuurlijk niet verwachte dat bij een vierjarige opleiding , waarvan 1 jaar basis opleiding was , topvakmannen aflevert , maar er was wel een betere basis gelegd dan bij het huidige VMBO .
  Waar het voorla om gaat dat de leerling zichzelf gaat waarderen op wat hij doet op school : deze leerlingen zijn echt gericht op met de handen bezig te zijn ; blokkeer dit dan ook niet door de leerling op te zadelen met zachte vakken ,die leiden tot frustratie .
  Praktijk onderwijs bestaat al voor de “laagste ” leerling , die absoluut niks met wiskunde en andere exacte vakken weet te doen ; zij komen dan meestal in aanmerking voor deels opleiding in de praktijk bij een werkegever , bijvoorbeeld de bouw en krijgen 1 dag wat vaktheoretische onderwijs ;
  VMBO is natuurlijk ook ontstaan toen het bergafwaarts ging met de LTS en de MAVO .
  “het samen naar school “filosofie van een aantal onderwijs verniewers is totaal de verkeerde kant uitgeslagen : veel VMBO-scholen vormen meer een opvangcentrum dan een school .

  Reactie door Fred — woensdag 6 september 2006 @ 13.10 uur

 58. Ik kan als beginnende meneer helemaal achter de plannen staan!!!

  Wat ik me echter nog afvraag: Hoe gaan we om met het nieuwe LUMPSUM beleid, dat sinds 6 augustus is de nieuwe verdeling van school gelden gaat bepalen?? Als dit de manier gaat worden waarop scholen (lees: het bestuur van scholen, bestaande uit grijze mannetjes zonder verstand van onderwijs) het geld gaan verdelen, dan gaat de kwaliteit in mijn ogen drastisch achteruit… en dat terwijl we juist de hogere kwaliteit nastreven….

  Reactie door ruben — woensdag 6 september 2006 @ 14.01 uur

 59. Onder andere Gloria heeft het mijns inziens prima verwoord ,’t lijkt wel of dat , leren en onderwijs, slechts een middel is voor 1 doel nl economie.

  Waar blijft een aanzet voor voor wat andere zaken :

  Het “afleveren” (sorry hoor ) van aardige, zelfstandige, sociale mensen ?

  Hans Krabbendam

  Reactie door Hans Krabbendam — woensdag 6 september 2006 @ 14.26 uur

 60. @ 54 Henny

  Meestal begrijp ik je goed, maar hier snap ik niets van! Waar ben je het dan in godsnaam niet mee eens??
  Alles wat jij hierboven noteert onderschrijf ik geheel. Dit is ook wat ik allemaal toch vrij duidelijk heb willen zeggen?
  Ik heb mijn eigen reacties nog maar eens overgelezen en ik begrijp niet waar jij dat punt wil maken van “niet mee eens zijn”???
  Als je bedoelt dat ik vind dat lerearen geen opvoeders moeten zijn… nou wil jij dat dan wel? Daar ben ik voor, ik ben de opvoedster! Ik vind het vreselijk dat scholen geacht worden opvoedinstituten te zijn. Ik vind vreselijk dat scholen geen goede middagpauzes meer inbouwen. Want ik was de moeder thuis die hier alle bordjes op tafel zette en al die zielige overblijvertjes met hun plastic bakjes voorzag van een gezellige eettafel met alles d’r op en d’r aan. Al jaren functioneerde ik voor die kinderen als een stukje ‘thuis’, omdat zij geen ouders meer thuis hadden. Daardoor waren mijn jongste en ik bijna niet meer samen tijdens de middagpauzes, want altijd kwam er een hele sliert kinderen mee. Toen zag ik al in hoe FOUT het in Nederland gaat! Maar al mijn bezwaarschriften naar B&W en regeringspartijen werden genegeerd! En nog!!
  Zie bij @ 52 hoe ik het bedoel met kleinere klassen, competente leraren met gevoel voor lesgeven! en kortere tijden en meer naar huis. Maar waar is nog een thuis??
  Dit gaat beslist opbreken vroeg of laat, want netzomin als kippen bestemd zijn voor een legbatterij (zie frustraties!), zijn kinderen bestemd om in legbatterijscholen te overleven dag in, dag uit. Ik noem het kindonterend. En ook al is mijn werk nu min of meer ‘af’, ik zal altijd opkomen voor de kinderen die zo in de kou zijn komen te staan. Juist omdat ik de thuiswerkende moeder was, weet ik waarover ik spreek. Nou, zo te zien jij ook, dus waar zit het punt dan?

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 18.10 uur

 61. 60. Gloria ik bedoel warschijnlijk niet helemaal mee eens als je schrijft Het niet hebben van opvoedkundige taken en bijvoorbeeld kortere uren en snel naar huis.
  Kinderen samen op een school socialiseren en leerkrachten hebben hier heel veel mee te maken anders zouden ze niet eens les kunnen geven dus is opvoeding in deze automatisch een onderdeel van wat niet uitgevlakt mag worden.
  Ik ben voor een iets langere schooldag met een grotere middagpauze zodat kinderen in de middag even flink kunnen uitwaaien en ‘s middags weer geconcentreerd de les kunnen volgen.
  Dat niet mee eens was inderdaad erg uitgesproken wat niet de bedoeling was. Het was meer een reactie op je eerste zin die even stellig was.
  Ik heb het hier ook uitsluitend over het basisonderwijs. De verdere behandeling de uitloop was meer algemeen bedoeld.
  Sorry dat ik dat niet duidelijk heb aangegeven.
  Dat heb je weleens als je té snel reageert.
  Fijn dat we het met elkaar eens zijn, de rest van je stuk vond ik prima.

  Reactie door Henny — woensdag 6 september 2006 @ 18.24 uur

 62. 58. Meneer Ruben ik wens u veel succes in het onderwijs. Het zijn soms ‘schatjes’die schatjes maar je hebt wel wat in handen, je mag meebouwen aan hun toekomst.
  Nu nog een beter salaris en het loont nog meer de moeite.

  Reactie door Henny — woensdag 6 september 2006 @ 18.27 uur

 63. Ik denk dat veel meer onderzocht zou kunnen worden in hoeverre onderwijs kan worden gegeven via internet en andere vormen van ICT. Dit eventueel aangevuld met contactonderwijs. De leraren zouden zich daarbij kunnen bijscholen in begeleiding van leerlingen en ICT.

  Ik zie voor onderwijs via internet in eerste instantie grote mogelijkheden voor HBO, WO en nascholing.

  Internetonderwijs kan goedkoop door video’s van bestaande mondelinge lessen en praktijklessen op internet te zetten. Die films kunnen desnoods eenvoudig door studenten worden opgenomen met hun eigen digitale videocamera.

  Reactie door h — woensdag 6 september 2006 @ 19.29 uur

 64. @ 61 Henny

  Bedankt voor je reactie! :)

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 22.02 uur

 65. @ 55 Ine

  Als je de school een budget er bovenop geeft, wordt de verleiding van zo’n directeur om te gaan graaien ook steeds groter en wie is daar dan bij gebaat, want zo ging het ook met de verzorgingshuizen, ziekenhuizen enz. enz.
  Dus wees voorzichtig met wat je hier, beweert.
  En de IB-groep moet wel in stand blijven daar veel gezinnen en jongeren hiervan afhankelijk zijn al was het maat voor de OV kaart en studiefinanciering en de tegemoetkoming in de kosten voor ouders.

  Reactie door Pool — woensdag 6 september 2006 @ 23.09 uur

 66. Punt 5.3 zou ik maar achterwege laten. In het voortgezet en hoger beroepsonderwijs hebben docenten absoluut geen klagen over salariëring. Sterker nog, in veel gevallen is de prijs-prestatie scheef en zou naar beneden recht getrokken moeten worden. Op vrijdagen zijn scholen zelfs al half tot volledig uitgestorven en begint 40-50 procent van het docentenkorps al weekend te vieren.

  De catagorie waar wel wat meer aandacht naar toe mag is het ondersteunend personeel. Die zijn er van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Vele onderwijsinstellingen drijven op de krachten van die schaal 3, 4 of 5 medewerkers.

  Maar ach, ook hier geldt, ‘t is een kleine doelgroep, er valt niet mee te scoren, dus waarom zouden we een vuist voor hem maken.

  Reactie door Teun — donderdag 7 september 2006 @ 1.26 uur

 67. 66. Teun helemaal mee eens

  Reactie door Henny — donderdag 7 september 2006 @ 7.33 uur

 68. Pool, ik heb niet beweerd dat de iBG moet worden afgeschaft. Ik had het over de tegemoetkomingen schoolkosten voor het voortgezet onderwijs, wat ook in handen van de IBG ligt. Die taak zou kunnen komen te vervallen, scheelt veel geld, als daarmee de schoolboeken voor ouders gratis worden. En wat je beweert over graaien door directies, daaruit blijkt duidelijk dat je scholen niet vertrouwt. Laat dat nu net de kwaal zijn waar NL onder gebukt gaat: enerzijds teveel management, anderszijds teveel controleapparaten.Per 1 jan gaat de nieuwe wet Medezeggenschapsorganen in werking die (G)MR’s verplicht de ouders te consulteren over de schoolkosten.(oke, negatief bekeken zou je dat ook weer burocratie kunnen noemen) En dus ook over de bestedingen. Dat ontbrak tot nu toe, en dat is een verschil met de zorg. School is nl verplicht, zorg afnemen niet, tenminste niet in juridische zin.
  Ter vergelijking: de school betaalt ook zelf de toiletten, de kopieerapparaten, de stoelen etc. Die worden toch ook niet door ouders betaald, onder het mom dat anders de directies gaan graaien ? Wat is dan het verschil met schoolboeken ?

  Reactie door Ine — donderdag 7 september 2006 @ 11.06 uur

 69. Zeer vreemd ? , dat het onderwijsniveau in Nederlnad achteruit denderd en de kosten van een opleiding omhooh vliegt ; bekijk het HBO . de technische vakrichtingen , de invloed van zo’n opleiding is zeer gezakt , de college gelden liggen bij de 1200 euro , daarnaast moet je veel duren boeken kopen ( per stuk rondom 60 euro ),waar de lesstof beperkt is tot een paar hoofdstukken ; vergelijk je dat met Belgie : college geld max 525 euro ( vaak veel lager ) leerlmiddelen ,bestaan uit veel goedkopere dictaten en ander zelf gemaakt materiaal en wat het belandrijkste is : de vaken zijn uitgebreider en diepgaander dan hier .

  Reactie door Fred — donderdag 7 september 2006 @ 11.11 uur

 70. Bedankt Bart, ik heb de link net bezocht. Had tot nu toe steeds op de homepage gekeken bij de “weekkalender”. Daar stond ie tot nu toe niet.

  Reactie door Ine — donderdag 7 september 2006 @ 11.22 uur

 71. De VMBO-tekst van de SP vind ik uitstekend en zeer realistisch van aard. Ik begrijp daarom in het geheel niet waarom de SP-fractie in de Groninger Gemeenteraad voorstandster is van een grote VMBO-scholenboulevard in Lewenborg-West. Het gaat om een scholencomplex met ± 4000 VMBO-leerlingen. Dat is iets anders dan “enkele honderden leerlingen”.

  Oproep

  Ik vraag met name aan fractievoorzitter Rosita van Gijlswijk (nummer 22 op de landelijke groslijst) en Ria Radersma om de boven genoemde “kleinschalige” weg te bewandelen. Kleinere VMBO-scholen binden de leerlingen meer dan grote onderwijsfabrieken. Kleinere scholen geven meer schoolbinding, meer motivatie, meer sociale controle en minder schooluitval. Tel uit je winst…

  Reactie door Kees Huizenga — donderdag 7 september 2006 @ 18.43 uur

 72. Hoi Fred, mag meer dan 1500 euro ook? en inderdaad gemiddeld ben je zo`n 500 euro aan boeken kwijt en die krengen worden ook steeds duurder net als het collegegeld.

  Reactie door cynthia — donderdag 7 september 2006 @ 21.56 uur

 73. Het is een schande, zoals ons onderwijs systeem is uitgehold door het linkse tuig. Alles en iedereen gelijk, volgens Adelmund, en nivelleren tot alles vlak is. Domheid verheven tot norm. Arbeidzaamheid gedegradeerd tot idiotie. Kun je iets niet leren, schrappen we dat gewoon uit het curriculum. Slaagt vervolgens iedereen. Waarvoor???
  Voor een niets zeggend diploma. Hoe is het in Jozef Stalins naam mogelijk, dat 80% van de TH studenten niet meer dan op lagere school niveau kan rekenen? Ze hebben nog nooit een exacte berekening zonder zakJapanner uit kunnen voeren. Ben benieuwd wat voor mooie bruggen zij zullen construeren.

  Reactie door Harrie — vrijdag 8 september 2006 @ 3.03 uur

 74. Who is talking, coming from……what?
  Tired Harry? The contest is in The Hague,
  in the Inside-garden!
  Tools to be indicated as to belong to left
  handed people is a mistake.
  There are no right tools to discover when
  you ar walking in the middle of the road.
  Looking forward now, the best of all!

  Reactie door Madelief — vrijdag 8 september 2006 @ 4.33 uur

 75. In het programma wordt duidelijk gemaakt dat het tijd is om het VMBO te verbeteren. Duidelijk is ook dat de theorie simpelweg teveel is voor een groot deel VMBO’ers.
  Nu is er ook VMBO-T, waar met name de leerlingen in terecht komen die in het voormalig MAVO geplaats zouden worden. Voor veel VMBO’ers is het erg nuttig om de praktische kant meer te belichten en te ontwikkelen, maar ik vraag mij af of dat op elk niveau VMBO geldt.
  Volgens mij is het niet de bedoeling dat het VMBO nu juist teveel de praktische kant op getrokken wordt, waardoor de VMBO-T leerlingen in de knel kunnen komen. De MAVO en LBO werkte altijd erg goed, naar mijn weten. Er was bij lange na niet zoveel uitval als nu op het VMBO. Ik zie dan ook niet het kwaad ervan in om het systeem terug te draaien, zoals D66 in het programma heeft staan.
  Mocht dat geen optie zijn dan pleit ik ervoor enkel meer praktijk aan te bieden op de overige VMBO niveau’s, dus niet bij het VMBO-T.

  Reactie door Tom ten Voorde — vrijdag 8 september 2006 @ 12.10 uur

 76. VMBO is ontstaan uit LBO ( niet LTS ) en MAVO3 .redenen wat dat beide scholen een bijzonder slechte naam kregen : De Politiek heeft daar gebruik van gemaakt om deze tevens om te bouwen tot scholen met een veel grotere schaal en hebben ook gelijk scholen voor bijzonder onderwijs in het VMBO gedumpt : in het filosofie “Samen naar school ” zonder verder nog rekening te houden met de grote verschillen bij leerlingen . Er zijn nu veel leerlingen die gefrustreeerd rondlopen door het opgedwongen vakken pakket .

  Reactie door Fred — vrijdag 8 september 2006 @ 12.22 uur

 77. Dan te bedenken dat Pabo docenten worden geplaatst op VMBO scholen in de 1e en 2e leerjaar ; dat betekent dat het VMBO weer gaat lijken op voortgezet basisschool ;
  leerlingen verplicht stellen tot 23 jaar ,maak het onderwijs meer een opvangscentrum dan een onderwijsinstituut

  Reactie door Fred — vrijdag 8 september 2006 @ 15.41 uur

 78. Er staan veel goede aanbevelingen in de SP plannen maar er ontbreekt nog iets wat zeker de moeite waard is.
  De bijbanen versus de studiefinanciering.
  Als de studenten de tijd die ze nu in de bijbanen steken konden gebruiken om te studeren, zouden ze beter presteren en ook zouden ze niet zoveel geld in handen hebben om door drankmisbruik en drugsgebruik hun leven en gezondheid te vernietigen.
  Natuurlijk moet de studiefinanciering omhoog, maar als we de studieperiode efficienter gebruiken kunnen we het onderwijs veel verbeteren.
  Het kan zelfs het resultaat hebben dat de opleidingen in aantal jaren korter kan, waardoor veel jongeren eerder aan het werk kunnen en hoeven we ouderen niet zoveel langer te leten doorwerken.
  Een voorbeeld.
  Als een Havo leerling per jaar een normale vacantietijd heeft gelijk aan werkenden, al de uitvaluren ingevuld worden en de bijbaanuren in de studie kan steken, kan de opleiding met hetzelfde resultaat een jaar korter.
  Hiervoor hoeven er niet meer leerkrachten te komen omdat dit alleen een herstructurering van roosters betreft.
  Op de arbeidsmarkt komt er dan ook meer ruimte voor de lager opgeleiden die dan het werk kunen doen wat niet meer door de studenten gedaan wordt.
  Het is ook een beetje schoenmaker blijf bij je leest( een student moet studeren en een lageropgeleide moet aan het werk).

  Reactie door H.v.Schijndel — vrijdag 8 september 2006 @ 20.19 uur

 79. De Regel- neefjes en nichtjes in Den Haag houden zich liever bezig met de grenzen wijdopen te zteen :genoeg laaggeschoolde zijn er in heel het oostblok te vinden tegen een laag loon : en die Nederlandse VMBO-ers kunnen direch een uikering krijgen , omdat de werkgever geen heil inziet deze leerlingen alsnog op te leiden .

  Reactie door Fred — zaterdag 9 september 2006 @ 15.17 uur

 80. Ik ben zelf leraar in het voortgezet onderwijs, ik denk dus dar ik enig recht van spreken heb. Ik ben ook nog een keer lid van de SP, maar; Er wordt gesproken inhet programma dat als leeerlingen niet naar de Havo of het Vwo gaan dat dan een oplossing zou kunnen zijn een kleinschalige praktisch gerichte etc. etc. Als je dat doet wordt de scheiding tuusen net wel en net niet zo groot dat het bijna onmogelijk wordt dat een Vmbo-t leerling nog doorstroomt naar Havo en het Hbo. Dan wordt er dus al op je twaalfde jaar je toekomst bepaald.Ik dacht altijd dat “wij” tegen een tweedeling in de maatschappij waren, dit vind ik dus een enorm slecht idee. Zeker omdat ik verderop in het programma lees dat de doorstroming van Vmbo-t naar Havo bevorderd dient te worden. Dat is dus al onmogelijk gemaakt door die drie jaar praktijkonderwijs, die theoretische achterstand is niet meer goed te maken. De reden van dit alles is duidelijk, er is een te grote uitval op het Vmbo maar deze plannen zorgen ervoor dat goedwillende Vmbo-ers iedere kans ontnomen wordt. De oplossing die nu aangedragen wordt lijdt zeker niet bij tot beter onderwijs, misschien wel tot minder uitval maar met een diploma waar niemand iets mee kan.

  Reactie door boleij — zaterdag 9 september 2006 @ 18.16 uur

 81. Is de onderliggende boodschap niet gewoon dat het onderwijs te versplinterd is hier in Nederland. Het draait gewoonweg om geld! Er zijn teveel opleidingen en het is ook nog eens niet duidelijk wat je nou precies kunt en mag verwachten. Hoe kunnen wij dan verwachten dat een jongere de goede keuze maakt??? En is 16 niet nog veel te vroeg?
  Doordat het onderwijs te vrij is gelaten is er wildgroei ontstaan..het maakt niet meer uit of er kwaliteit wordt gegeven..allerlei opleidingen komen als paddenstoelen uit de grond! Er wordt ook nog eens over 1 kam geschoren…een kind dat goed met de handen kan werken kan niet altijd goed leren! daar komt de uitval door! waarom dan het VMBO? Om de kansen van kinderen te beperken..ja dus!

  Maar waarom dan niet gewoon praktisch onderwijs voor hen die goed met de handen kunnen werken en de mogelijkheid voor goede leerders om naar de mavo te gaan!

  Daarna twee jaar havo en dan kan de jongere uitzoeken wat hij zij wil! MBO of HBO of Universiteit…na de HBO of als de propedeuse gehaald is! En geef jongeren de mogelijkheid om te zien wat er allemaal te doen is op de arbeidsmarkt want het is nu zo`n klerezooi..meer dan 1600 opleidingen..ik bedoel maar..hier kun je wel een studie van maken!

  De informatie die gegeven wordt is niet eerlijk en te globaal…internetsites zijn niet volldig, de gids met daarin allerlei opleidingen is niet volledig.

  Op basisscholen word je benadeeld als je ouders hebt met weinig geld, je bent dan altijd dom als kind…de goede scholen daargelaten..wie heeft trouwens verzonnen dat scholen met probleemkinderen!? meer geld krijgen? Gaan scholen daar dan niet extra op selecteren..ik ken zo`n school..heb er zelf op gezeten! VBO/mavo/havo/hbo..had korter gekunt!
  Kijken naar kinderen en niet zo`n cito toets de doorslag laten geven! Het wordt tijd voor menselijkheid/inleven!
  Laten we niet meer beperken maar stimuleren! Een systeem moet toepasbaar zijn en als het niet op iedereen van toepassing is moet het veranderd anders vallen mensen buiten de boot, mensen die je hard nodig hebt op de arbeidsmarkt!

  Reactie door cynthia — zondag 10 september 2006 @ 13.21 uur

 82. Er ontbreekt iets. (Vergeef me mijn evt. taalfouten, NLs is niet mijn moedertaal)
  Het feit dat scholen om AANTALLEN leerlingen en gegeven DIPLOMA’S beloond worden = geld krijgen, worden de verkeerde dingen ge-pushed.

  Alle onderwijs waar iemand aan deelneemt (dus doet, niet alleen ingeschreven staat)is waardevol.
  Alle onderwijs een instelling geeft kost geld en energie.

  Waarom kan er niet een waardering zijn voor gegeven onderwijs (dus telt niet als leerlingen totaal niet komen opdagen of niets inleveren, moet nog uitgewerkt worden hoe je dit laat “tellen”) naast de behaalde diploma’s ipv alleen de diploma’s.
  Instellingen profiteren van het halen van meer leerlingen door het “opleuken” van de namen van studies, vaak Engelse namen…
  Instellingen profiteren van het verlagen van het niveau van hun onderwijs als ze daarmee meer diploma’s “schenken”.
  Snap je me?

  En alsjeblief, kleinere klassen in het middelbare onderwijs ook (30-31 leerlingen plus rugzak leeringen erbij is echt niet te doen), steunlessen in de eigen school ipv dure huiswerk- en coaching instellingen buiten de deur; laat dan oudere leerkrachten (of om andere redenen leerkrachten die niet in staat zijn tot…) thuis bij de brugklaskamp en laat wie daar goed in is, die dat wil, hun taakuren vullen met b.v. steun lessen na schooltijd; ze hebben dan hoogst waarschijnlijk niet meer kleine kinderen…

  Er moet vaker geluisterd worden naar de docenten/leerkrachten met goede ideeën, die wel samen projecten willen opzetten ipv dat het management in de rooster nu net die en die vakken samen bundelt omdat er een kant en klaar lesproject te koop is OF een “belangrijk” iemand een speciaal rooster opeist…

  O ja, en laat het niet meer voorkomen dat het grond van meerdere kleine oude (basis)scholen in de buurt overgaat naar woningbouw en de drie scholen allemaal op één hoop terecht komen… (Hilversum noord). Wel ja, ieder zijn eigen plekje… maar wie kent de gezichten?

  Zorg dat er reguliere banen komen voor conciërges en onderwijzend personeel, niet “doorstroom” baantjes, want het is zeer nodig dat alle gezicht(jes)en bekend zijn. Meer ogen, meer helderheid met hoe we horen met elkaar om te gaan, ook in de pauzes, ook zelfs bij het vegen van het plein (als je ze alleen laat, staan ze toch te bellen…)
  Ok, misschien niet allemaal voor nu maar ik hoop wel dat er iemand wat aan heeft.
  Groetjes, Mart

  Reactie door Mart — zondag 10 september 2006 @ 23.24 uur

 83. Kunnen we dan ook gelijk invoeren dat de kinderen NIET meer met die zware boekentassen mogen lopen zeulen.Mijn dochter is vorige week van de trap gevallen en volgens de dokter heeft de tas daar aan meegeholpen.Gevolgen,dubbele beenbreuk en waarschijnlijk operatie

  Reactie door Miranda — dinsdag 12 september 2006 @ 15.26 uur

 84. De mavo bestaat nog steeds. Heet alleen anders n.l. vmbo-tl. Vaak in een school met havo en vwo tezamen.

  Reactie door Gandalf — woensdag 13 september 2006 @ 7.00 uur

 85. Hoi Gandalf, inderdaad…maar zoals het nu is is het volgens het studiehuis. Dus moeten er teveel werkstukken en andere onzin gemaakt worden. De mavo zoals die was lijkt mij veel beter. tl staat voor theoretische leerweg. Laat het breed en geef informatie die eerlijk is over beroepen…

  Reactie door cynthia — maandag 18 september 2006 @ 22.24 uur

 86. Het gaat niet goed met e huidige vorm van het onderwijs dat mag wel duidelijk zijn, concreet wordt er steeds minder onderwezen en steeds meer vergaderd maar wat me het meest ergert aan dit nieuwe gedoe is dat de kinderen er de dupe van worden, neem nou het “leerplein” das een grote groep kinderen die gedumpt worden in een megagrote ruimte en daar moeten leren te overleven in een maatschappijgerichte leermethodiek KOLDER zeg ik je, de meste leerlingen verzuipen in de massa en komen in de problemen omdat ze alleen daar en dan kunnen en moeten presteren, huiswerk is er niet meer bij en het meenemen van de lesboeken om thuis wat verder in de stof te verdiepen boeken is verboden.

  Meer informatie over deze belachelijke vorm van onderwijs kunt u desgewenst verkrijgen op scholengemeenschap Stad en Esch te Meppel (overigens een scholengemeenschap die nét iets te ver is doorgeschoten in het “nieuwerwetse” gedoe)

  Reactie door jan snijder — dinsdag 3 oktober 2006 @ 19.59 uur