6. Beter wonen

Vorige week presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier. Vandaag: Beter wonen

Een goede en betaalbare woning, waarin je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Met goede voorzieningen en in een veilige en schone buurt. Dat zijn de belangrijkste wensen die wij hebben op woongebied. Die wensen sluiten voor veel mensen echter steeds minder aan op de werkelijkheid. Nederland is een klein land, met 16 miljoen mensen en bijna 7 miljoen huishoudens. De ruimte die we hebben is schaars en we zullen die zuinig en eerlijk moeten verdelen. Het beleid van de afgelopen regeringen heeft een doordachte invulling van de schaarse ruimte alleen maar moeilijker gemaakt. Het landschap verrommelt en het vervoer loopt vast. Huizen zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden, vooral voor jonge mensen en mensen met een lager inkomen, terwijl mensen met veel geld volop steun krijgen. De bereikbaarheid is verslechterd doordat auto’s stilstaan, treinen te laat komen en buslijnen verdwijnen. Een volgende regering dient de koers drastisch bij te stellen, willen we iedereen fatsoenlijk onderdak blijven bieden en op tijd thuis laten komen.

Minder slopen, meer bouwen
Begin jaren negentig besloot de rijksoverheid haar bemoeienis met de volkshuisvesting op een laag pitje te zetten. De subsidies aan de woningcorporaties werden stopgezet, die moesten voortaan op eigen benen staan en zich gaan gedragen als ‘huisvestingsondernemers’. De nieuwbouw werd vooral een zaak van de ‘markt’, waardoor vooral duurdere koopwoningen voor doorstromers werden gebouwd. De verwachting dat de achtergelaten woningen beschikbaar zouden komen voor jongeren en huurders met een lager inkomen bleek onjuist. Veel starters op de woningmarkt kunnen geen huurwoning krijgen en hebben onvoldoende geld om een woning te kopen. Tijdens de kabinetten-Balkenende werden minder huizen gebouwd en meer woningen gesloopt dan in enig andere naoorlogse regeerperiode. De verzelfstandigde woningcorporaties bouwden te weinig, sloopten te veel en gaven steeds méér geld uit aan interne bureaucratie, onderlinge fusies en salarissen voor topfunctionarissen. Projectontwikkelaars kregen een steeds belangrijker plek in de bouwwereld, wat heeft geleid tot grondspeculaties en een krappe markt met dure woningen.

Het komende kabinet moet zich weer veel meer gaan bezighouden met volkshuisvesting. Een kwalitatief goede huur- of koopwoning hoort voortaan voor iedereen bereikbaar te zijn. Daarbij moeten we niet de bezitter, maar de gebruiker centraal stellen. De woonbehoefte en niet de dikte van de portemonnee moet het criterium zijn. Woningcorporaties moeten hun maatschappelijke taak weer oppikken. De komende kabinetsperiode moet de nieuwbouw van betaalbare woningen worden vergroot, met gebruikmaking van de omvangrijke reserves van de corporaties. Grondspeculatie moet worden voorkomen. Ook zou er een verbod moeten komen op langdurige leegstand.

Door het aanscherpen van de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten moet het voor gemeenten eenvoudiger en goedkoper worden om bouwgrond voor sociale woningbouw te verwerven. Op deze manier wordt grondspeculanten en projectontwikkelaars de wind uit de zeilen genomen, kunnen meer woningen worden gebouwd en de prijzen van starterswoningen in de hand worden gehouden. Starters en mensen met een lager inkomen moeten woningen worden aangeboden met een lagere koopprijs dan de marktwaarde. Op het moment dat zij deze woning weer verlaten moet deze worden terugverkocht aan de oorspronkelijke aanbieder, waarbij de waardestijging van de woning wordt gedeeld met de aanbieder, zodat deze de woning opnieuw goedkoop kan verkopen.

Zekerheid bieden voor huurders en kopers
Een volgend kabinet zal de huurtoeslag moeten veiligstellen en de toeslagregels moeten verruimen, om een evenwichtiger spreiding van bevolkingsgroepen in wijken te bevorderen en de kans op een fatsoenlijke woning voor mensen met de laagste inkomens te vergroten. De hypotheekrenteaftrek dient een betrouwbare regeling te zijn voor huiseigenaren. In de komende kabinetsperiode moet de aftrek zowel worden gegarandeerd, als gemaximeerd, tot 350.000 euro hypotheekschuld, met een maximale belastingaftrek van 42 procent. Op deze manier kan worden bereikt dat alle huiseigenaren zeker zijn van hun hypotheekrenteaftrek én dat op termijn het onevenredig grote voordeel voor mensen met de allerhoogste inkomens wordt beperkt.

Werken aan leefbare wijken
Gaat het de wijken goed, dan gaat het meestal ook de bewoners goed. Hoe sterker de sociale banden in een wijk, hoe meer aandacht bewoners doorgaans ook hebben voor de omgeving. Investeren in leefbare buurten en wijken is erg lonend. Het laten verloederen van wijken heeft desastreuze gevolgen. In de komende kabinetsperiode moet meer worden geïnvesteerd in de verbetering van buurten en wijken, door onderhoud en verbetering van woningen, maar ook van de publieke ruimte. Bovendien dient meer te worden geïnvesteerd in diensten op wijkniveau. Nu dreigen uit veel wijken (en dorpen) belangrijke vormen van dienstverlening te verdwijnen. Dit moet worden voorkomen, bijvoorbeeld door afspraken te maken met instellingen voor gezondheidszorg en jeugd- en ouderenzorg. Evenals met winkelketens en grote dienstverleners, zoals banken en postkantoren.

Dak- en thuislozen onderdak geven
Dak- en thuislozen moeten onderdak krijgen. Gemeenten krijgen daartoe een zorgplicht. Zij zijn verantwoordelijk voor een sluitend vangnet van opvangvoorzieningen, sociale pensions en andere opvangmogelijkheden. Ook dienen zij te zorgen voor 24-uurs-crisisopvang en voor begeleide woonplekken en werkprojecten, met als doel een volwaardige terugkeer in de samenleving. Per stad of regio moeten daklozenteams worden ingezet om actief daklozen op straat en in de opvang te benaderen en hulp aan te bieden. Meer moet worden gedaan om te voorkomen dat mensen op straat terechtkomen. Ontslag uit psychiatrische en justitiële inrichtingen zonder programma voor opvang en begeleiding of zonder begeleide woonplek is niet aanvaardbaar. Dat geldt ook voor huisuitzettingen zonder uitzicht op ander onderdak.

Investeren in openbaar vervoer
Omdat we in een dichtbevolkt land wonen, moeten we verstandig omgaan met de ruimte. Het beleid moet erop gericht zijn om wonen en werken dichter bij elkaar te brengen. Het vervoer moet efficiënt, kwalitatief goed en betaalbaar zijn en het milieu zo veel mogelijk worden ontzien. Uit het feit dat minstens de helft van de werknemers in de vier grootstedelijke gebieden buiten hun eigen stad werkt, kun je concluderen dat wonen en werken te sterk gescheiden zijn. Zowel de omvang van het pendelverkeer als de afgelegde kilometers blijven groeien. Het woon-werkverkeer zorgt dagelijks voor veel files. In de jaren zestig reden er nog 600 duizend auto’s op onze wegen, nu zijn dat er 7 miljoen. Dat is gemiddeld 1 auto per huishouden, maar de verdeling is erg ongelijk: een kwart van de bevolking heeft géén auto, een vijfde heeft twee auto’s en 2 procent zelfs drie of meer.

Het openbaar vervoer had kunnen zorgen voor ontlasting van het autoverkeer, als er tijdig in geïnvesteerd was. Het openbaar vervoer is door achtereenvolgende kabinetten echter stiefmoederlijk behandeld. Het geld dat beschikbaar was verdween voor een groot deel in megalomane projecten als de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn. Door de politiek van de terugtredende overheid verdween de samenhang tussen bouwen en vervoer, waardoor nieuwe wijken en buurten vaak verstoken bleven van goed openbaar vervoer.

De Nederlandse Spoorwegen hebben de afgelopen jaren veel gesaneerd, met het oog op de verzelfstandiging en de voorgenomen beursgang. Een slechte dienstregeling, tekort aan materieel, achterstallig onderhoud en slechte communicatie maakten het reizen met de trein steeds minder aantrekkelijk. Het stads- en streekvervoer werd voor een belangrijk deel aanbesteed en kwam op eigen benen te staan. Dit leidde veelal tot het saneren van buslijnen, waardoor vooral het platteland slechter bereikbaar werd. De overheid is begonnen aan een inhaalslag om de achterstanden in de infrastructuur aan te pakken, maar het openbaar vervoer krijgt nog steeds niet de prioriteit die het verdient. Alleen waar openbaar vervoer rendabel is, wordt het nog gestimuleerd. In andere gevallen wordt het vervangen door gebrekkige vormen van ‘collectief vraagafhankelijk vervoer’, zoals belbussen.

Weinig aandacht is er in de politiek voor de luchtvervuiling als gevolg van de toename van het autoverkeer. Hetzelfde geldt voor het milieubelastende vliegverkeer. Er is nog steeds geen brandstofheffing op kerosine. Ruim baan wordt gegeven aan Schiphol, waarvoor de milieuregels voortdurend worden bijgesteld. Nu al is de Nederlandse luchtvaart verantwoordelijk voor 10 procent van de klimaatemissies in ons land en bij ongewijzigd beleid zal dat cijfer de komende 15 jaar verdubbelen.

In België is veel geïnvesteerd in het openbaar vervoer, wat heeft geleid tot verbetering van en meer waardering voor het openbaar vervoer. Ook bij ons moet de komende jaren meer worden geïnvesteerd, zodat het openbaar vervoer aantrekkelijk wordt voor een breder publiek. Alleen op deze manier kunnen de wegen worden ontlast en kan het milieu worden ontzien. Liberalisering van de taximarkt en privatisering van bijvoorbeeld Schiphol en Connexxion moeten niet worden doorgezet of worden teruggedraaid. ProRail en de NS moeten weer worden bijeengebracht. De komende 4 jaar dient het openbaar vervoer gratis te worden voor jongeren onder de 12, met begeleiding, en voor ouderen boven de 65. Als stevig is geïnvesteerd in het openbaar vervoer, kan over 4 jaar een systeem voor eerlijke betaling van het wegvervoer worden ingevoerd, waarbij je meer betaalt als je meer reist.

Onze voorstellen:

6.1 Gemeenten krijgen meer regie bij de volkshuisvesting. Zij maken bindende afspraken met woningcorporaties, om het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen beter af te stemmen op de feitelijke woningbehoeften.
6.2 Betrokkenheid en inspraak van bewoners over bestemmings- en bouwplannen worden zo georganiseerd dat mensen echt invloed hebben op de besluitvorming.
6.3 De vermogens van rijke woningcorporaties worden geactiveerd voor woningbouw. De corporaties moeten weer verenigingen van bewoners worden. Grote corporaties kunnen daartoe worden opgeknipt.
6.4 Er komt een eind aan het op grote schaal verkopen van huurwoningen door corporaties.
6.5 De gemiddelde huurstijging van corporatiewoningen hoort niet hoger te zijn dan de inflatie. De huurliberalisatie dient te worden teruggedraaid.
6.6 Door de prijsklassen van woningen in het bestemmingsplan vast te leggen kan (grond-)speculatie worden voorkomen.
6.7 Meer betaalbare koopwoningen worden gebouwd, door de verkoopprijs te koppelen aan een winstdelingsafspraak bij verkoop.
6.8 Goedkope woningen kunnen worden gebouwd door aan bouwgrond de status ‘bestemd voor sociale woningbouw’ te geven.
6.9 Woningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt.
6.10 Er komt een verbod op langdurige leegstand.
6.11 De hypotheekrenteaftrek wordt zowel gegarandeerd, als gemaximeerd, tot 350.000 euro hypotheekschuld, tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent.
6.12 Gemeenten worden verantwoordelijk voor een sluitend vangnet van opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen, voor begeleide woonplekken en werkprojecten. Ontslag uit psychiatrische en justitiële inrichtingen wordt gekoppeld aan opvang en begeleiding.
6.13 Door gerichte investeringen wordt het openbaar vervoer gemoderniseerd. De bereikbaarheid van het platteland wordt bevorderd, ook per trein en bus.
6.14 Gratis openbaar vervoer wordt mogelijk voor jongeren onder de 12 jaar, met begeleiding, en ouderen boven de 65 jaar.
6.15 Prijsstijgingen van kaartjes voor trein, bus en tram mogen niet boven het inflatiepercentage uitkomen.
6.16 De reisinformatie dient gratis te worden, ook via de telefoon.
6.17 Internetverbindingen worden mogelijk gemaakt in de treinen.
6.18 De overheid moet de NS opnieuw aan gaan sturen en de dienstverlening op een hoger niveau brengen. De spoorbedrijven NS en ProRail worden weer samengevoegd.
6.19 De verplichte aanbesteding van bus- en treinvervoer wordt niet langer verplicht en het privatiseren van busbedrijven wordt stopgezet.
6.20 De liberalisering van de taximarkt wordt teruggedraaid.
6.21 De aandelen van Schiphol worden niet verkocht. Er komt een heffing op vliegverkeer.
6.22 Geïnvesteerd wordt in het gebruik van hybride auto’s.
6.23 Het doortrekken van de A4 en het aanleggen van de A6-A9 gaan de komende 4 jaar niet door.
6.24 Over 4 jaar kan een systeem voor eerlijke betaling van het wegvervoer worden ingevoerd, op voorwaarde dat dan fors is geïnvesteerd in het openbaar vervoer.
6.25 Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 06 september 2006 :: 10.11 uur

161 Comments

161 reacties

 1. Woningen hebben zowel een historische kostprijs als een marktprijs.
  De kostprijs is wat de bouw werkelijk gekost heeft; – de marktprijs een kwestie van vraag en aanbod.
  Omdat dat laatste een bron van speculatie is, zou de huurwaarde bepaald dienen te worden aan de hand van de historische kostprijs, om te voorkomen dat de verhuurder dubbel profiteert, van – 1e te hoge huren, – 2e van de stijging van de marktprijs. Dat laatste kan en mag niet ten laste van de huurder worden gebracht.

  Wat de bouw vaak duurder maakt dan nodig, zijn de grondprijzen. Door de open markt op dit gebied schieten deze door speculatie omhoog: – M.i. veel te hoog.
  De gemeenten spelen hier ook een grote rol in – en doen ijverig mee aan het opwaarderen van de bouwgrond.
  Voor noodzakelijke woningbouw is dit een verkeerd systeem. Daarom pleit ik ook voor een maximalisering van de grondprijzen.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — woensdag 6 september 2006 @ 11.02 uur

 2. Helemaal juist. In veel gevallen is de grond aardig wat prijziger dan het huis wat er op wordt gebouwd. (Hier in Groningen bijvoobeeld met een op en top links bestuur) Als er dus al iemand kan worden aangewezen als de veroorzaker van hoge huizenprijzen is het de gemeente/ overheid wel.

  Verder mis ik in het programma een overgangsregeling voor huidige huizenbezitters. Beperking van de hypotheekaftrek is niet iets wat even op stel en sprong kan worden ingevoerd. In Zweden heeft een totale afschaffing ineens geleid tot een diepe depressie van meer dan 3 jaar.

  Reactie door Wim — woensdag 6 september 2006 @ 11.09 uur

 3. Openbaar vervoer is een dienstverlenende sector, of, dat was het tot voor kort.
  Door de privatiseringen is de beschikbaarheids nuttigheid van het O.V. vervangen door een kostendekkende, – en is ook onverantwoord bezuinigd op het onderhoud.
  Privatiseringen en opsplitsingen dienen daarom ook zo veel mogelijk te worden teruggedraaid.

  Er wordt gesproken over vrij vervoer voor enkele gebruikersgroepen.
  Persoonlijk vind ik dat onjuist, zie ook niet helemaal het waarom.
  Beter is het een eerlijke prijs voor alle gebruikers vast te stellen, of vrij vervoer voor iedereen, geen discreminatie dus.

  Ook dient te worden gekeken naar de spoorverbindingen naar het buitenland.
  Voor sommige landen zijn die heel gemakkelijk, voor anderen te ingewikkeld.
  Probeer maar eens een treinreis naar Alicante uit te stippelen b.v.!

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — woensdag 6 september 2006 @ 11.15 uur

 4. Daar ben ik het helemaal mee eens, het is voor dejonge mensen heel moeilijk om een huis te kopen.
  Toen ik 22 jaar geleden een huis kocht zat daar premie op , een A of een B premie, die kreeg je dan 5jaar lang van de regering om zo door de moeilijkste tijd heen te komen, en ook de prijzen van de huizen waar toen nog acceptabel, 120.000 gulden voor een 5 kamerwoning met tuin voor en achter, ik weet niet waar het fout is gegaan maar die regeling is er niet meer, het was de mogelijkheid voor mensen met een normaal salaris om een huis te kopen.

  Nu wordt er alleen nog gebouwd vanaf 300.000 euro, en dat staat niet in verhouding tot wat wij toen kochten.Die bedragen zijn niet meer op[ te brengen, de banken worden alleen maar rijker van al die hoge hypotheken,.

  Ook sociale huurwoningen worden niet meer gebouwd, en dat al 15 jaar dus niet alleen dit kabinet is daar verantwoordelijk voor maar wat dacht je van 8 jaar paars?

  Reactie door carla — woensdag 6 september 2006 @ 11.20 uur

 5. Lieve mensen, ik moet jullie iets bekennen.

  Tante Hermie is niet zo arm als jullie misschien wel denken. Zo’n 25 jaar geleden kochten wij ons eerste huis voor totaal 160 kf (1000 gulden). Dankzij een ‘academisch’ salaris konden we met 30 kf gespaard geld (niks erfenis) een hypotheek afsluiten van 130 kf, op één salaris, want mijn lieve man zorgde voor de kindjes. Toen kon dat nog…

  Nu komt het. De hypotheekadviseur kwam met een offerte. Ik ben moedig van aard en noem man en paard: Westland Utrecht Hypotheekbank. Maar er waren meer van die louche banken. Het was een ´groeihypotheek´, waarbij je minder betaalt dan de rente, zodat de schuld alsmaar hoger wordt.
  Die schuld zou stijgen tot boven het miljoen. In huidige prijzen is dat zeg maar twee miljoen euro! Nee nee, we praten over een gewoon rijtjeshuis. Die constructie was aantrekkelijk vanwege de aftrek voor de belasting. Toen kon dat nog. Uiteraard zat er een mooie berekening van de maandlasten bij, waarbij gerekend werd met een stijgend salaris en meegroeiend fiscaal voordeel.

  De belastinginspecteur bevestigde mij dat dit klopte. Ik heb daar één nacht van wakker gelegen. Toen ben ik nog eens gaan rekenen, daar ben ik goed in. Het bleek dat van het kapitaal dat van de fiscus (van u dus) gestolen werd 20 % naar mij ging en 80 % naar de bank. Verder besefte ik dat als mijn salaris wat minder hard zou stijgen ik op veel hogere maandlasten uit zou komen, met grote kans op de bedelstaf.
  Maar voor mij gaf de doorslag dat ik een fatsoenlijk mens ben. Ik vind zoiets ordinaire diefstal. Ik heb mij toen laten vertellen dat dit soort hypotheken in grote aantallen werden afgesloten! En dan was ik nog maar een relatief arme sloeber… Neemt u maar van mij aan dat de totale bedragen waar we het hier over hebben de huidige staatsschuld overtreffen.

  Ook de achtertuin van Pechtold gezien?
  Dacht u toen ook niet: ‘dat zal een aardige hypotheekrente aftrek opleveren’?
  Heel goed, zo werkt dat, die kamerleden zitten zelf tot hun nek in de ‘constructies’.
  Fiets eens over het platteland en zie de kapitale villa’s en verbouwde boerderijen waar in verkiezingstijd achter de ramen meestal CDA posters verschijnen. Een enkele keer VVD; die zitten namelijk meer in de stedelijke villawijken.

  Dan begrijpt u nu waarom die wantoestanden zo moeilijk aan te pakken zijn. ‘Bestaande gevallen’ moeten altijd buiten schot blijven. Behalve als het gaat om bijstandsmoeders, WAO-ers en zo, dan is het ‘eigen verantwoordelijkheid’.
  Ik zou even goed opletten in de campagne. Iedereen die bij het H-woord ongemakkelijk kijkt heeft boter op het hoofd.

  Zo, nu weet u weer wat beter hoe de wereld in elkaar steekt.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 6 september 2006 @ 11.23 uur

 6. Oh ja, hebt u ook de achtertuin van Marcel van Dam gezien?

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 6 september 2006 @ 11.31 uur

 7. Woonstichtingen moeten weer terug naar de basisdoelstellingen: Woningen bouwen voor hun doelgroepen….de huurders. En dan vooral bouwen naar behoefte. Woonstichtingen zitten te vaak op de stoel van de makelaar. Koopwoningen bouwen mag nooit de taak zijn van een woonstichting. Woonstichtingen willen graag kostendekkend bouwen middels koopwoningen. Waarom? Hun kapitaal is huurderskapitaal, dus investeren in huurwoningen! Daarom: Helemaal eens met dit hoofdstuk!!!!!

  Reactie door Bert Klein — woensdag 6 september 2006 @ 11.35 uur

 8. Ja Marcel van Dam, Salonsocialist nr 1.

  Die kwal van de VARA zal wel een PVDA poster hebben.

  Reactie door carla — woensdag 6 september 2006 @ 11.45 uur

 9. @ 5 Hermie

  Goed verhaal.

  Reactie door hendrik dieks — woensdag 6 september 2006 @ 11.51 uur

 10. @6

  Héél, héél helder Hermie Kreeft!
  Zo steekt het inderdaad in elkaar!

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 6 september 2006 @ 11.52 uur

 11. Ik ben het wel eens dat er iets moet gebeuren aan de toestand op de woningmarkt, want die is om van te huilen. Ik ben zo’n jongen starter (28) en sta al jaren op een wachtlijst voor een huurwoning die steeds langer wordt ondanks alle mooie praatjes vanuit de politiek. Daardoor woon ik nog steeds thuis en ik ben bang dat dat de komende jaren niet zal veranderen.

  Veel huizen zijn niet te betalen, de huren beginnen meer en meer rond de 400-450 euro. Dat is 1000 oude guldens! Vijf jaar geleden hadden mensen me voor gek verklaard als ik ze had gezegd dat je zoveel moet betalen voor een oude, slecht onderhouden naoorlogse flatwoning in de Randstad. Vandaag de dag zijn zulke bedragen echter de realiteit en niemand uit Den Haag die daar wat aan doet of wil doen.

  Een huis kopen kan ik niet, daarvoor heb ik veel te weinig inkomen. Ik sta er alleen voor en dat valt niet mee in een land waar men het normaal vindt dat de prijzen elk jaar stijgen en je steeds meer alles zelf uit moet zoeken. Van 1 salaris kun je allang niet meer leven in Nederland. In ieder geval kun je er weinig mee doen, een huis kopen kun je vergeten.

  Ondertussen zie ik dat rijken lachen, want zij krijgen kinderbijslag, AOW en hypotheekrenteaftrek. Dat laatste vind ik nog het ergste, want 45% van wat die hypotheekrenteaftrek kost verdwijnt naar een klein groepje mensen die slechts 7% van het totaal aantal huiseigenaren uitmaakt…

  Hoezo alles krom??

  Het gaat de verkeerde kant op in Nederland, dat zie ik gebeuren. De overheid wil geen verantwoordelijkheid meer voor haar burgers nemen, behalve als het uitkomt. Hoog tijd dat er iets aan gedaan wordt!!

  Reactie door DJ Digital — woensdag 6 september 2006 @ 12.01 uur

 12. Huurder stem niet op PvdA en VVD, want beide parijen, las ik in De Volkskrant van gisteren, willen het vermogen van de woningbouwcorporaties afromen. Dat is geld wat ons, huurders toekomt!
  Als je dat al zou willen dan moet je ook het vermogen van de huizenbezitters afromen. Daar heb ik niemand over gehoord.
  Dat de VVD wil afromen ligt voor de hand (namelijk om successierecht te halveren, is gunstig voor vermogenden), maar de PvdA? Wouter Bos laat zien dat hij het niet begrepen heeft en waarschijnlijk zitten hij, Marcel van Dam en heel veel meer van zijn vrienden in “constructies” zols Hermie Kreeft het zo treffend beschreven heeft.
  Dat je niet CDA moest stemmen wist je natuurlijk al want zowel het CDA en de VVD willen de huurmarkt liberaliseren. Dus de huren zullen enorm gaan stijgen.
  Geld weghalen bij de corporaties wat wij hebben opgehoest en ons daarna ook nog gigantische huurverhogingen door de strot duwen. Tsjonge wat een helden, wat een innovatie.
  Liberalisering is een schijnvrijheid.
  Stel dat iedereen “huur” moest betalen naar de waarde van de woning waarin men woont, dus niet alleen huurders maar ook eigenaren. En kijk veel villabezitters zijn dan ineens gedwongen hun huis te verlaten (verkopen en omdat er dan heel veel verkocht moet worden zakken ook nog de prijzen jammer hè?) omdat ze te weinig inkomsten hebben om de huur te betalen. De eigenaren hebben onevenredig geprofiteerd van de stijging van onroerend goed de laatste 20 jaar. Er is een grote kloof ontstaan binnen de middenklasse – ook al heeft men hetzelfde arbeids- of pensioeninkomen – in koopkracht, bestedingsmogelijkheden en maatschappelijke behandeling.
  Tussen huishoudens met lage woonlasten (in het algemeen kopers van vóór pakweg 1996) en huishoudens met hoge woonlasten, onder welke laatste verreweg de meeste huurders. Het meest schrijnend is het verschil onder de ouderen.
  gestegen.
  Daarom is winstdeling voor huurders nodig om zo dat verschil enigszins gelijk te trekken.
  Zie ook:
  . http://partijvdhuurders.blogspot.com/

  Wat gaat de SP echt doen? Dat blijft de vraag.
  Ik lees:
  6.4 Er komt een eind aan het op grote schaal verkopen van huurwoningen door corporaties.
  6.7 Meer betaalbare koopwoningen worden gebouwd, door de verkoopprijs te koppelen aan een winstdelingsafspraak bij verkoop.

  Ik wil graag het volgende opgenomen zien in het programma:
  1. De waardestijging gedurende de gehele huurtijd (dus terugwerkende kracht zolang een huurder huurt) ten goede van de huurder en de woningcorporatie laten komen en wel volgens het winstdelingsprincipe.
  WINSTDELING (50% sowieso, plus nogmaals 20% als de huurder koopt).

  2. De corporatie moet ALTIJD verkopen wanneer een huurder dit wil.

  3. punt 1 en 2 moeten juridisch geregeld worden net als de SP voorstelt de Onteigeningswet en Wet voor gemeenten aan te scherpen.

  Reactie door Le locatair — woensdag 6 september 2006 @ 12.02 uur

 13. Er moet meer gebouwd worden in bepaalde prijssegmenten, nml huizen voor starters en doorstromers. Deze markt zit helmaal opslot. Veel mensen met ruim meer dan modaal inkomen zitten nog te vaak in sociale huurwoningen.

  Ze zijn er ooit ingekomen toen ze begonnen met werken maar nooit doorgestroomd omdat er geen betaalbare alternatieven zijn. Neem Amsterdam, waar mensen met een jaarsalaris van 50K en hoger in huurwoningen van 300 euro zitten. Waarom? Omdat kopen van een huis hier en in de omgeving minimaal 250K kost waardoor maandlasten uit kunnen komen op 700, 800 maar wat krijg je er voor terug. Precies dezelfde hoeveelheid ruimte. Dus waarom zou je doorstromen.

  Bouwprojecten moeten ook niet stilgelegd kunnen worden omdat een milieuactivist een groene 1 strepige pad heeft “ontdekt” op de bouwplaats…

  Reactie door Pascal — woensdag 6 september 2006 @ 12.08 uur

 14. @ 13 Pascal,

  Zeker, bouwprojecten moeten niet worden stopgezet wanneer er een bijzonder dier is “ontdekt”. Wanneer we geregeerd worden door mensen die alleen wakker worden wanneer het om geld gaat dan krijg je dit soort stomme praktijken. Kwestie van goed luisteren naar echte ecologen, dwz mensen die al vlinders, paddestoelen, mossen en wilde plantjes bestudeerden toen er nog geen droog brood mee te verdienen viel. Die mensen daar zou naar geluisterd moeten worden, maar deze mensen zijn zgn ongeleide projectielen, de managers weten er geen raad mee want ze kunnen niet worden aangestuurd. Snap je? Wanneer er in een vroeg stadium al naar die mensen geluisterd was dan hadden de aanstuurders van gemeenteambtenaren en bouwers geweten waar te bouwen. Had de belastingbetaler miljarden gescheeld.

  Reactie door Le locatair — woensdag 6 september 2006 @ 12.19 uur

 15. Vele punten in het programma spreken mij enorm aan. Echter had ik eigenlijk wel verwacht dat er een totale afschaffing van de hypotheekrente aftrek inzat. Het klopt dat men in zweden bij een plotselinge afschaffing een aantal jaren in een recessie zat maar dat binnen 3 jaar de markt weer helemaal aantrok. Ik ben van mening dat men het werken in Nederland meer moet bevorderen. Dus Hypotheekrente aftrek afschaffen en dit terugbrengen naar de belastingen. Zo hebben de minima er ook wat aan. Elk individu kan zelf bepalen of ze meer willen verdienen – en dus harder werken – of dat ze op een bepaald punt tevreden zijn. Een geleidelijke afschaffing van de hypotheekrente aftrek gaat in mijn ogen niet werken.

  Reactie door Niels — woensdag 6 september 2006 @ 12.34 uur

 16. Als een partij voor volledige afschaffing zou zijn zou het eigenlijk de SP wel moeten zijn toch?

  Wie profiteert nou het meest van de aftrek? Mensen die verdienen en die zich een huis kunnen veroorloven. Die worden nu geholpen door de regering om een nog duurder huis te kopen.

  Helmaal afschaffen die aftrek!!

  Reactie door Pascal — woensdag 6 september 2006 @ 12.38 uur

 17. @ 1 Amita
  Helemaal mee eens.
  Wat als de overheid de grond weer de regie echt in handen zou nemen.
  Maak van landbouwgrond bouwgrond en de prijs is niet meer dan 15 euro per m2
  Een vrijstaand huis van netto 100 m2 schijn je zelf in Duitsland al voor minder dan 70000 duizend euro te kunnen bouwen en kijk je hebt een volledig nieuwe, redelijk betaalbare woning voor minder dan 80000 euro op 400 m2 grond.

  Reactie door Le locatair — woensdag 6 september 2006 @ 12.50 uur

 18. @16 Pascal,

  de mensen die het meest profiteren van de hypotheekrenteaftrek zijn degenen met de hoogste inkomens en de duurste woningen. Naar hen gaat 45% van wat de hypotheekrenteaftrek ons jaarlijks kost terwijl die mensen maar 7% van de woningbezitters uitmaken.

  De problemen op de woningmarkt worden veroorzaakt door de overheid. Die woningnood waar we al tientallen jaren mee opgescheept zitten wordt gewoon expres in stand gehouden door de politiek omdat een hoop lieden er belang bij hebben.

  Het is gewoon belachelijk dat ik in pakweg Belgie veel sneller een huis vind dat in Nederland waar je jaren moet wachten op een slecht onderhouden flatwoning uit de jaren 50 of 60 die ook nog eens peperduur blijkt te zijn…

  Reactie door DJ Digital — woensdag 6 september 2006 @ 12.56 uur

 19. Natuurlijk profiteren die het meest. Maar de hypotheek rente aftrek is gewoon oneerlijk tegen over mensen die zich geen huis kunnen aanschaffen en de mensen die dat wel kunnen.

  Hypotheek rente helemaal afschaffen en met het vrijgekomen geld nieuwe betaalbare huizen bouwen!

  Reactie door Pascal — woensdag 6 september 2006 @ 13.19 uur

 20. @19
  Echtparen die geen kinderen kunnen krijgen betalen ook meer aan gezinnen die wel kinderen kunnen krijgen.
  En zo kunnen we nog wel even.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 13.31 uur

 21. Hypotheek rente aftrek : leuk van de overheid : maar denk je niet dat een huiseigenaar dat niet weer terug betaald ?
  De rente die geheven wordt is al een deel belasting , verkoop van een huis levert belasting op , een deel van subsidies die een huurder wel krijgt zitten erin verwerkt : De overheid is niet zo gulle gever .

  Reactie door Fred — woensdag 6 september 2006 @ 13.35 uur

 22. wat is de relatie tussen projectontwikkelaars — wooncorporaties —wethouders gemeentes —- gemeente raadsleden ………….? Cool bussiness !

  Reactie door Fred — woensdag 6 september 2006 @ 13.37 uur

 23. @20 Ik zie de link niet helemaal, hypotheekrente aftrek speciaal in het leven geroepen om mensen te helpen een woning te kopen.

  Het heeft niets te maken met jouw vergelijking. Iedereen betaald algemene belasting, dat wordt aan dingen besteed waar we wel of geen gebruik van maken.

  Reactie door Pascal — woensdag 6 september 2006 @ 14.15 uur

 24. @18, de hypotheekrente aftrek is geen kwestie van meer kosten maar van minder (belasting) opbrengen. Het is gewoon een onderdeel van ons geweldige progressieve belastingstelsel waarbij het hoogste 52% tarief ietwat getemperd wordt.

  Reactie door Wim — woensdag 6 september 2006 @ 14.16 uur

 25. Van ene extreem naar de andere. Het huidige extreem is het subsidiereien van privé bezit/ huizen voor de rijken’ door de staat.

  Reactie door khosrow — woensdag 6 september 2006 @ 14.22 uur

 26. @21
  Niet dat ik voor aftrek ben met het huidige systeem.
  Maar als ik een huis koop van 250000 Euro betaal ik al zo 15000 Euro overdrachtsbelasting.
  Voor ik die terug heb met de teruggaaf, dat duurt wel even.
  Er zijn een helen hoop dingen niet eerlijk die profiteert hiervan en de ander daarvan.
  Iemand anders maakt weer gebruik van huur subsidie.
  Ook de terug gaaf van de rente is gebruik maken van de algemene belasting.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 14.28 uur

 27. @Pascal

  Het is toch wel logisch dat de hypotheekrente niet helemaal afgeschaft moet worden. Het is wel een kleine groep mensen die het meest gebruik maakt van de hypotheekrente, maar de mensen met de laagste inkomens kunnen tegenwoordig echt niet meer zonder. Zonder hypotheekrente is het voor hun niet meer mogelijk om een huis te kopen. Ik vind het daarom logisch dat er een maximum hypotheekbedrag van 350.000 euro wordt voorgesteld.

  Reactie door Henk — woensdag 6 september 2006 @ 14.30 uur

 28. @25 Het probleem zit hem juist in deze aftrek. Dit heeft er voor gezord dat huizenprijzen voor een groot deel uit hete lucht bestaat. Makelaars, Verkopers vragen niet de echte huisprijs maar vragen wat een koper kan betalen, en dat is met aftrek natuurlijk meer dan zonder aftrek.

  Reactie door Pascal — woensdag 6 september 2006 @ 14.36 uur

 29. @ 22 Fred

  Nederlandse maffia

  Reactie door Le locatair — woensdag 6 september 2006 @ 15.27 uur

 30. Zolang de overheid woningen onder de marktprijs aanbiedt, blijft er een tekort aan woningen. Iedere eerstejaars econoom kan dat uitleggen. Maar ja, als socialisten verstand zouden hebben van economie, dan waren ze waarschijnlijk geen socialist.

  Reactie door BF — woensdag 6 september 2006 @ 16.12 uur

 31. @6 Hermie Kreeft

  Lijkt dit erop.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Huisje.jpg

  Reactie door Henk.H — woensdag 6 september 2006 @ 17.15 uur

 32. Als ik mij niet vergis is het laatste linkse kabinet gevallen op de grondpolitiek, meer dan 30 jaar geleden alweer.
  Wel of geen grondspeculatie toestaan was de kwestie. CDA vond van wel (boeren kunnen er rijk van worden) Den Uijl vond van niet.
  In een echt sociaal land zorgt de overheid dat grondprijzen redelijk zijn.
  Amsterdam geeft bv. zijn grond uit in erfpacht en kan zo de prijs van de grond bepalen.
  Zo kan ze ook zorgen dat sociale woningbouw betaalbaar blijft, mits je de projectontwikkelaars kort houd!
  Helaas voelen VVD/CDA daar niets voor maar dat kan veranderen als hun eigen achterban het anders wil.

  Reactie door Nico de Vries — woensdag 6 september 2006 @ 18.01 uur

 33. @24

  Dat klopt ja, en buiten dat is het gewoon een sigaar uit eigen doos. Denk maar niet dat de overheid dat geld gul ‘weggeeft’, zoiets bestaat immers niet.

  Ik erger me gewoon aan Nederland. Je vraagt je af waar de regering mee bezig is. Er wordt gewoon niks gedaan aan zaken als de woningnood. Men is met verkeerde dingen bezig.

  Reactie door DJ Digital — woensdag 6 september 2006 @ 18.07 uur

 34. 6.10 Er komt een verbod op langdurige leegstand.

  Oja, volgens mij gaat het de SP en de rest van de wereld niks aan wat iemand met zijn prive eigendom doet, de naam zegt het al PRIVE, dus niet van de SP en ook niet van de samenleving.

  Hou eens op met die communistische onzin, zo komt de SP natuurlijk nooit in de regering.

  Reactie door Frank — woensdag 6 september 2006 @ 18.23 uur

 35. Het is met de grondpolitiek volledig uit de hand gelopen.Hier zou eens een parlementaire enquete over gehouden moeten worden. De Overheid heeft het al maar laten gebeuren.In Brabant is een projectontwikkelaar met een voorraad van 1100 ha grond.Nou die kan vooruit en kan daar 46.000 woningen opzetten tegen zijn prijs en voorwaarden.Daar zitten dus geen goede en goedkope huurwoningen tussen.

  Reactie door P.Verhoeven — woensdag 6 september 2006 @ 18.33 uur

 36. Toen ik op straat stond voor stop Dekker, die grijze dollie gaat gewoon door, was men eensgezind, de linkse oppositie.
  Nu merk je dat de SP meer en meer symphatie krijgt worden ze bij de andere partijen angstig.
  Jammer dat zij hun standpunten bijstellen, anders zou een links kabinet mogelijk zijn, maar we moeten nu van onze eigen programma en uitstraling uitgaan.
  Net als de CU uitspreekt, zijn we recht door zee en overduideijk!
  Meer sociale woningbouw huur en koop!
  Geen korting huurtoeslag
  Geen betaalbaarheidsheffing bij de verhuurders
  GEEN LIBERALISERING IN DE HUURSECTOR
  Beperking hypo aftrek van boven de 3,5 ton

  enz….

  Reactie door Ton Koot — woensdag 6 september 2006 @ 18.35 uur

 37. Uit de praktijk komen de beste voorbeelden, zoals dat van Hermie.
  Geef Uw situaties ook eens hier weer.
  Want daaruit is te disteleren hoe de werkelijkheid in elkar zit, en dat zijn niet de sprookjes die het CDA de mensen voorhoud.
  Terwijl we allen weten dat de VVD zich alleen bemoeid met hen die de poen beheren.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 6 september 2006 @ 18.41 uur

 38. @37
  Mijn huis waar ik in woon is in een 10 jaar drie keer van eigenaar gewisseld.
  Dus zeg maar gem. 200000 Euro
  Dat is over die 10jaar 3* 6%=18%=36000 Euro aan overdraagbelasting betaald.
  Dat is 3600 Euro per jaar.
  5 % rente per jaar van 200000 Euro is 10000 Euro
  Belastingschaal 42%
  Dat betekent ongeveer 33 % terug.
  Dat is 3333 Euro.
  Gemiddelde overdrachtsbelasting per jaar 3600Euro-3333Euro belasting voordeel=376 per jaar Euro in het voordeel van de belasting.
  Dus conclusie de belasting betaler heeft aan mijn huis ieder geval de eerste 10 jaar niks betaald (mee betaald.)

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 19.04 uur

 39. @Jofel, dat willen de mensen hier niet horen, het wil er bij hun niet in dat de staat ook dik verdient aan de huizenbezitters (lees OZB e.d)

  He enige wat ze hier zien is dat sommige mensen hun hypotheekrente mogen aftrekken.

  Wat ze echter wel vergeten dat als er een max op de hypotheekrenteaftrek wordt gezet dit eenvoudig door de opvolgende kabinetten zal worden gebruikt om die max elke regeer periode te verlagen.
  Eenmaal zo’n mechaniek geplaatst zal er ook gebruik van worden gemaakt, dit geld ook voor het fiscaliseren van de AOW, Kinderbijslag etc etc

  Reactie door Frank — woensdag 6 september 2006 @ 19.09 uur

 40. @.34 frank:

  jij zal vast wat anders stemmen.
  ikke is zo belangrijk.
  ikke heb nog belangrijker.

  Reactie door luitenant KOK — woensdag 6 september 2006 @ 19.11 uur

 41. nogmaals frank:

  en de verlaging van de huurtoeslag en het ‘vrij’ geven van de huren; verhogingen boven het inflatiepercentage…..

  jaja, blijf maar lekker denken aan ik.
  wordt je (geestelijk) rijk van!

  Reactie door luitenant KOK — woensdag 6 september 2006 @ 19.15 uur

 42. @Luitenant KOK,

  Ikke hebbe betaald voor dat gebouw,
  ikke jou toch ook niet vertellen wat jij moette met jou tuin moet doen.
  Jij moette je met je eigen zaken bemoeien.

  (even op jou niveau dus he :D )

  Reactie door Frank — woensdag 6 september 2006 @ 19.16 uur

 43. @39
  Maar dit is een voorbeeld bij de lagere inkomens,bij de 52 % teruggaaf slaat hij wel de negatiefe kant op voor de belasting betaler.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 19.23 uur

 44. De aftrek van hypotheekrente helemaal afschaffen lijkt me echt geen goed plan. Dan wordt het voor de meeste starters helemaal ondoenlijk om een eigen woning te kopen. Tenzij de huizenprijzen op hetzelfde moment ook enorm in waarde zouden dalen, maar dan komen mensen (vooral de middenklasse) in de financiele problemen omdat het huis als onderpand geldt voor de (in het verleden) afgesloten hypotheek. Wat gaat de bank dan doen wanneer het onderpand niet meer toereikend is? Veel mensen hebben hun hele gespaarde vermogen “in het huis zitten”. Daarnaast hebben veel gezinnen de overwaarde van hun huis in het verleden aangewend om allerlei aankopen te financieren, dus een plotselinge ineenstorting van de huizenmarkt leidt onherroepelijk tot een nieuwe economische recessie. Verder wordt er wel gesproken over aftrek van hypotheekrente, maar niets over het huurwaardeforfait.
  Ik vind de plannen van de SP prima zoals ze nu zijn. Dat leidt niet tot chaos op de huizenmarkt en economische malaise. Er blijft een overheidssteuntje voor diegenen die het echt nodig hebben (overigens net als de huursubsidie voor sommige huurders), maar door de beperking tot 350.000 en maximaal 42% kan deze subsidie niet misbruikt worden door diegenen die een (extra) duur huis kopen enkel en alleen om hun belastingaangifte zoveel mogelijk te “drukken” op kosten van de belastingbetaler (en het huurwaardeforfait blijft gewoon bestaan).

  Reactie door Ton — woensdag 6 september 2006 @ 19.28 uur

 45. @39
  Het wordt natuurlijk ook een ander verhaal als iemand 30 jaar in een huis woont en steeds de overwaarde omzet in een hypotheek.
  Daar betaalt de belasting betaler zich scheel aan.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 19.29 uur

 46. @Jofel, niet zo snel en zoveel als menigeen hier voor wil doen komen hoor.

  veel van die dure panden zit namelijk helemaal geen volledige hypotheek op (zit veel eigen geld in).
  En de overdrachtsbelasting en OZB is ook vele malen hoger als die van jou.

  Het enige wat er gebeurt als men de hypotheek rente aftrek beperkt is dat de mensen meer eigen geld in de dure panden gaat steken om onder dat max bedrag blijft.
  En het andere zeer negatieve effect zal zijn dat de doorstroming volledig zal stokken tot dat maximum bedrag.
  M.A.W., mensen die meer gaan verdienen zullen niet een duurder huis zoeken en veel meer mensen zullen op zoek gaan naar die woningen die onder dat bedrag zitten.
  Logisch gevolg daarvan zal zijn dat de huizen onder de max grens explosief in prijzen zullen stijgen (vraag-aanbod) en dat starters dan helemaal geen enkele kans meer maken op een starters koopwoning.

  Ik bijv. zal echt niet mijn huis uitgaan voor een huis dat boven die max grens zit.

  Reactie door Frank — woensdag 6 september 2006 @ 19.39 uur

 47. @Ton, de beperking is de eerste aanzet tot totale afschaffing hoor.

  Het volgende kabinet kan dan vrij simpel de grens naar 300k euro verleggen, en zo kan de hypotheek rente aftrek binnen 7 regeerperiode’s afgeschaft zijn.

  Als die knop er eenmaal zit, zal ie ook gebruikt worden.

  Net zoals het idee van de SP om de kinderbijslag te fiscaliseren, goed idee op zich, maar wat als het daarop volgende kabinet besluit om de bovengrens van het inkomen waarop je nog kinderbijslag krijgt te verlagen.

  Supermakkelijke manier om te bezuinigen en wil je wel dat de politiek partijen zulke makkelijke mechanieken verkrijgen om te bezuinigen?

  Geschiedenis leert ons dat beperking de opmaat is tot volledige afschaffing.

  Reactie door Frank — woensdag 6 september 2006 @ 19.44 uur

 48. Frank en Jofel knijpen ‘m omdat ze een huis hebben gekocht en daarom bij de bank in de tangconstructie zitten. Hun denken wordt bepaald door eigen belang en angst om te verliezen wat ze hebben. OK
  Kennelijk is partij eigenbelang voor de meeste mensen nog de enige reden om te stemmen.
  Daarom zeg ik huurders verenig je en zet je in voor de belangen van de huurder en dat betekent om te beginnen dat geen enkele huurder VVD, CDA of PvdA zou moeten stemmen want dan zijn ze een dief van eigen partemonnee. Zegt het voort zegt het voort. We zijn met een heel grote groep!
  Het valt me altijd op dat redelijk veel mensen in Nederland nog wel genuanceerd kunnen denken bij diverse onderwerpen en bij peilingen lijkt dan zowel een eerste echt links kabinet tot de mogelijkheden te behoren… totdat de verkiezingen voor de deur staan en en iedereen weer aan zijn eigen portemonnee denkt. Normaal denken is echt anders dan belangdenken.
  Dat weten ze bij CDA en VVD maar wat goed en zo komt het dat dit land nooit een revolutie heeft gekend en zelfs niet eens een links kabinet.
  Sorry maar zo zit het dacht ik wel, of niet?

  Reactie door Le locatair — woensdag 6 september 2006 @ 20.10 uur

 49. @47 Frank,
  Ik ben ook niet pricipieel tegen volledige afschaffing, mits voor nieuwe gevallen en gespreid over een zeer lange periode. Het mag niet leiden tot allerlei ongewenste bijverschijnselen waar niemand bij gebaat is. Een verschuiving van kopen naar huren, daar zitten bijvoorbeeld de huurders ook niet op te wachten. Leidt tot nog meer vraag naar huurhuizen, dus hogere huren.

  Reactie door Ton — woensdag 6 september 2006 @ 20.17 uur

 50. @48
  Dat is weer van die onzin ,direct weer polariseren.
  In @37 wordt gevraagd een voorbeeld ik geef mijn situatie weer.
  Of moet ik liegen.
  Ten eerste stel ik mijn eigen belang totaal niet voorop dan moet je maar eens terug lezen.
  Maar voor wie ze belangen ga jij dan in je huurders vereniging, dat is toch ook eigen belangen.

  Reactie door De Hakker — woensdag 6 september 2006 @ 20.21 uur

 51. 51 De Hakker,

  Ja PartijvdHuurders is eigen belang dat klopt, maar ook nationaal belang want wanneer iedereen meedeelt in de waardestijging kan niemand een ander iets verwijten. De huurder de bezitter niet en de bezitter de huurder niet. NU delen alleen de woningcorporaties, de overheid en bezitters.
  Voor mij is inmiddels wel de maat vol.
  Ik gun iedereen een plekje onder de zon, ook de huizenbezitters maar omgekeerd is de huurder altijd de persoon die gepeopled wordt.
  Daarom zou je naast normaal denken ook belangdenken moeten oefenen om te zien hoe de wereld in elkaar steekt.
  Kijk en dat begin ik nu eindelijk na 35 jaar te doen.

  Reactie door Le locatair — woensdag 6 september 2006 @ 20.34 uur

 52. + 51

  Huurders zijn wild waarop wordt gejaagd. Handen af van de huurder en liberalisering is een ander woord voor klopjacht.

  Reactie door Le locatair — woensdag 6 september 2006 @ 20.40 uur

 53. @Le locatair

  welnee, ik heb mijn hypotheek zo afgestemd dat ik hem zelfs kan betalen zonder de aftrek, ik kon wel veel meer lenen maar zag/zie de bui al hangen, dus heb ik gewoon een starterswoning gekocht en daar blijf ik lekker in zitten hoor.

  Reactie door Frank — woensdag 6 september 2006 @ 20.44 uur

 54. Lang geleden stond ik ingeschreven voor een nieuwbouw project Premie A woningen de uitgifte werd gedaan door een plaatselijke makelaar helaas kreeg ik te horen dat ik er niet voor in aanmerking kwam omdat mensen die al een eigen huis bezaten voorrang hadden mits zij hun huis ook door dezelfde makelaar lieten verkopen.Pech dus.
  In die tijd had je ook de premiehoppers die telkens een andere premiewoning kochten termijn afgelopen en weer duurder gingen wonen.
  Er zijn nog steeds wantoestanden EX huurwoningen die door bemiddeling van de directeur van een woningstichting voor een vriendlijk prijsje aan vrienden en bekenden verkocht worden.
  Om het nog even niet over de hypotheek rente aftrek te hebben.
  Er moet meer controle door de overheid komen.
  20 miljard in de fondsen van de woningbouwvereningen en huursubsudie van ons belasting geld ,een vreemd contrast.
  daarom steun ik de voorstellen van de SP

  Reactie door volly — woensdag 6 september 2006 @ 20.44 uur

 55. @38 Jofel,
  Ben je alleen nog ff vergeten dat die overdrachtsbelasting ook volledig aftrekbaar is (grapje)..

  Reactie door Ton — woensdag 6 september 2006 @ 20.49 uur

 56. Voor mij is dit echt zo’n mannenonderwerp. Ik zit alles te lezen en af en toe snap ik er weer geen bal van. Maar wel goed dat jullie allemaal er zoveel verstand van hebben.
  Ik heb mij nooit zo bemoeid in het verleden met de koophuizen en ook niet toen ze verkocht werden. Ik was blij dat ik vrouw was en zo kon ik mij er op ‘charmante’ wijze vanaf maken.

  Maar help!! Toen kwamen de huurhuizen.
  Niets aan de hand, maar wat is er de laatste jaren gebeurd? Ik kan hier waarschijnlijk niet eens meer blijven wonen!! Langzaamaan begint het steeds meer te nijpen. Mijn huis is niet van een woningstichting, maar van het Nationaal Grondbezit. En dat merk je!!
  Zij zijn de nieuwe eigenaars van de laatste jaren en gaan ieder jaar met forse schreden omhoog. En de huursubsidie?
  Weer afgelopen juli verminderd!! En zo moet ik alweer 18 euro per maand meer betalen sinds juli j.l.
  Ik kan ook niet weg, want hoe te verhuizen? Ik houd nog geen euro over per maand. Ik betaal alles netjes iedere maand. Eerst de rekeningen dan pas eten… en daar blijft niet veel meer voor over.
  Gelukkig at ik al nooit zoveel, maar toch.
  Minder en minder, ja straks zien we aan de meer gezette mensen dat ze rijk zijn en de magere mensen arm! Zo is dat nog in sommige landen. Nog nooit is het zo erg geweest als met die kabinetten Balkenende. En ik kan het zeggen, want alleen de minima weten of een kabinet sociaal of asociaal is. Het is dat ik netjes opgevoed ben, erg democratisch ben, behoorlijk sociaal ben en ook geloof in Jezus Christus. Maar anders? Breek me de bek niet open!!! In ieder geval: je zou er heel explosief van kunnen worden.

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 21.02 uur

 57. @56 Gloria

  Ik vind je heel dapper, maar explosief dat doe je maar een keer, denk aan je naasten die met stoffer en blik aan het werk moeten.
  Inderdaad het wordt voor de kleine vrouw/ man steeds moeilijker in dit landje waar de belangrijken de dienst uitmaken.
  Wanneer zullen de christensocialisten zich los maken van het neoliberaal denken.

  Reactie door Henk.H — woensdag 6 september 2006 @ 21.32 uur

 58. @56, Gloria,
  Niet alleen de minima weten of een kabinet wel of niet sociaal is hoor..Ik heb genoeg om me heen gekeken en de gevolgen van dit kabinetsbeleid zijn een ramp voor de minima! Daarom zoekt de SP nu naar middelen om hun wensen te betalen, anders wordt het programma meteen al de grond ingeboord..Voor alles wat je wilt moet je kunnen aangeven waar je het van gaat betalen. Die beperking van de aftrek hypotheekrente is een goeie manier om nu eens niet aan de “onderkant” maar aan de “bovenkant” te bezuinigen, daarom SP…Sterkte!

  Reactie door Ton — woensdag 6 september 2006 @ 21.51 uur

 59. @Ton, een bezuiniging aan de bovenkant is een uitgestelde bezuiniging aan de onderkant.

  De bovenkant zal daardoor nog meer ‘graaien’ en die rekening zal uiteindelijk door stromen naar de onderkant van de samenleving.

  Stel je voor dat de boveninkomens minder te besteden hebben, dan kunnen ze 2 dingen doen, of zichzelf een loonsverhoging geven ten koste van de rest of ze gaan gewoon minder geld uit wat uiteraard gevolgen zal hebben voor bepaalde sectoren (lees minder luxe artikelen, minder nieuwe auto’s e.d.) wat gevolgen zal hebben voor de arbeiders in die sectoren.

  Net zoals de voorgestelde bezuinigingen van de SP op bureaucratie, dat zal mss wel geld opleveren, maar ja die overtollige ambtenaren zullen dan wel een uitkering moeten hebben en die zullen onherroepelijk minder geld gaan uitgeven waardoor de voorgestelde bezuiniging dus op de langere termijn veel minder geld gaat opleveren dan wat de SP voorstelt.

  Reactie door Frank — woensdag 6 september 2006 @ 22.24 uur

 60. @57 Henk.H
  @58 Ton

  Bedankt! En mochten mensen zich hier afvragen hoe het kan dat ik op een laptop met internet werk? Dit zijn de giften van mijn kinderen. Ook als zij komen nemen ze boodschappen mee, want van het allerlaagste inkomen van Nederland kunnen kinderen niet eens meer mee komen eten! Zij noemen mij een alleenstaande, terwijl mijn gezin alleen maar meer is geworden. Alledrie nemen hun geliefden mee en er zijn al kleine kindjes bijgekomen. Nog steeds is de maand december de allergrootste rampmaand van al die andere rampmaanden! Dat bedoel ik nou met de moeder/thuiswerkende: geen plaatje, geen naam, geen inkomen. Ondergedompeld en weggewerkt in een vangnet, waar je verstrikt in raakt na al die jaren!
  Applaus domme vrouwen. Is dit emancipatie? Juist door JULLIE hang naar die aktetas en dat bureau, hebben jullie het belangrijkste WERK achter de financiele ‘aanrecht’ gehouden. Mannen zouden het jullie niet hebben nagedaan. Dit noem ik nou VROUWENWERK! STUPID tuinbroekenwerk!! Brainless.

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 22.24 uur

 61. @ 56 Gloria

  Ik ben altijd al voorstander geweest om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen en dat geld te stoppen in de pot van de huursubsidie zodat ook het huren betaalbaar blijft.
  Kennelijk stuit je dan heel veel mensen tegen de borst die om welke reden dan ook niet solidair willen zijn met de minder draagkrachtigen.
  Kijk naar zo’n DJ Digital @ 11…. je bent toch de l#l als je tot je 40 ste thuis moet blijven plakken omdat je te weinig verdient om zelfstandig te kunnen wonen.
  Moet je eens proberen als je voor een uitzendbureau werkt om dan een hypotheek af te sluiten.
  Je wordt voor gek versleten door de bank want die eisen een vast dienstverband, terwijl de regering zegt dat we meer moeten gebruik maken van uitzend- en detacherings bureau’s.
  Ja ja en zo draait Nederland zichzelf een rad voor de ogen.

  Reactie door Pool — woensdag 6 september 2006 @ 22.28 uur

 62. @61
  Je zou kunnen zeggen Pool dat rente af trek een soort huur subsidie is.
  Alleen houd die niet op wat betreft je in komsten.
  Hij is net omgekeerd hoe meer inkomen hoe meer subsidie.
  Hoe lager het inkomen hoe lager de subsidie

  Bij huurders is dat net anders om hoe lager je inkomen hoe meer subsidie
  Die zijn beter af als mensen met een laag inkomen en een koophuis.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 23.12 uur

 63. @61 Pool,

  sja, ik wou ook wel dat het anders was. Ben inderdaad iemand die het van de ‘flexibiliteit’ moet hebben. Een vaste baan heb ik al vier jaar niet, daar beginnen steeds minder bazen aan. Tot nu toe beloven ze allemaal mooie dingen, maar zodra je voor ze werkt komen ze niks na en pleuren ze je zo weer op straat als je niet meer nodig bent. Geen mens die daarom maalt.

  De regering kan het allemaal zo mooi vertellen, maar laat ze eens in mijn schoenen staan. Ik weet zeker dat ze zich al na een paar dagen uit de voeten willen maken, want zo leuk is het niet bij mij thuis.

  OK, ik ben nog jong, maar jij moet ook wel vaststellen dat het erg droevig is dat je als starter bijna geen kant meer opkan. Kopen is voor mij een utopie en huren voorlopig ook dankzij de enorme wachtlijsten bij Woningnet.

  Er is iets goed mis in dit land en ik ben een jongere die dat zegt. Geeft toch wel stof tot nadenken, vind je niet…

  Reactie door DJ Digital — woensdag 6 september 2006 @ 23.31 uur

 64. @ 62 Jofel

  Ik ben weer vergeten er bij te zetten dat je de HRA moet afschaffen voor woningen boven de 350.000 euro, want ik weet dat heel veel mensen zich ook te pletter moeten werken om de hypotheek bij elkaar te schrapen.

  Reactie door Pool — woensdag 6 september 2006 @ 23.34 uur

 65. Waarom reageert niemand op het verkeer?
  Dan doe ik het maar.

  A. Verkeersveiligheid moet aandacht krijgen. Eenvoudig is dat niet maar je kunt het op zijn minst als doelstelling formuleren. VVN (voorheen 3VO) heeft daarover goede ideeën.
  Je kunt ook best een relatie leggen met hoofdstuk 4, bijv. alcoholmisbruik, hufterig gedrag, overtredingen strenger bestraffen.

  B. Ik mis de relatie tussen ruimtelijke ordening en (de omvang van) het verkeer. Er staat iets over in de inleiding maar te beperkt en niet in concrete punten.
  - Faciliteer dat mensen gemakkelijker kunnen verhuizen, dan verminder je het forenzenverkeer.
  - Verbeter ook de arbeidsmobiliteit, zodat bijv. een partner mee kan verhuizen.
  - Richt woongebieden natuurlijker en prettiger in, zodat je niet elders je vertier moet zoeken.
  - Maak het ook intrinsiek veiliger.

  C. Het vervoer is nog grotendeels 19de-eeuws. Prachtige kansen voor innovatie en export van door onze slimme ingenieurs bedachte technische verbeteringen. In de eerste plaats in het openbaar vervoer.

  D. Voor auto’s zou ik 3 lange-termijn doelstellingen formuleren:
  1. Overgang naar duurzame energiebronnen: elektrisch, waterstof, biobrandstoffen
  2. Betere aansluitingen op openbaar vervoer, bijv. slimmere parkeervoorzieningen
  3. Invoer van computertechnologie voor beprijzing, automatische plaatsafhankelijke snelheidsbeperking (weg met die drempels), automatisch afstand houden en remmen etc.

  E. Er staat niets over vrachtverkeer. Dat kan best wat worden afgeremd. Sleep niet de varkens naar Italië en de parmaham weer terug. Water kun je uit de grond pompen, dat hoef je niet als fancy drankjes over de weg te vervoeren.
  Er kan meer met binnenvaart.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 6 september 2006 @ 23.44 uur

 66. @ 61

  Ach Jofel, vecht jij maar alleen voor jezelf. Nu komt het erop aan! Dit is nu juist de SP. Zie hun goede plannen en ik zou zeggen, wie niet kopen kan moet het ook maar niet doen!
  En vergeet dit niet: je zit nog altijd op je spaarpot! Dat kan je van huurders niet zeggen.

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 23.44 uur

 67. @ 62 Jofel

  Omdat mijn vriendin ik samenwonen en beide werken en ca. minumloon hebben, krijgen we geen huursubsidie maar hebben wel een inkomen dat interessnt is om op te jagen. Je weet waarschijnlijk dat alleenstaanden al helemaal niet aan de bak komen, maar wellicht huursubsidie kunnen krijgen. We hebben geen eigen vermogen en tot voor kort geen pensioenopbouw. Wij moeten als het aan Dekker ligt meer huur betalen of maar een huis kopen. Dat laatste zouden we wel graag willen, maar tegenwoordig een huis kopen is niet te betalen. Je kunt alleen een krot kopen. Met het mes op de keel wordt je dan gedwongen aan de vrije markt mee te doen. Zoiets noemt Dekker liberalisatie. Vrijheid is echter ver te zoeken.
  De meeste huizeneigenaren hebben de laatste 10 jaar ruwweg 100.000 euro cadeau gekregen als gevolg van de waardestijging van hun huizen. Daarvan kunnen ze in een auto rijden en vakanties van betalen.
  Voor instappers ligt het heel moeilijk. De huizen zijn stelselmatig minstens 30% te duur en dat verschil willen de banken van ons soort mensen binnenhalen door ons via Dekker cs te dwingen om te kopen.
  Twee werkende mensen die niet eens een huis kunnen kopen. Dat is Nederland anno 2006. Onze elite heeft er een zooitje van gemaakt. Hoe anders is het in de ons omringende landen.
  Waarom zou je nog willen werken? Met een uitkering kun je ook huren en subsidie krijgen. Daarbij wanneer je werkt en echt iets wilt doen wordt je door je manager ook nog de andere kant opgestuurd.
  Ik kan er niet meer bij. Ik hoop echt dat dit we dit jaar een echte linkse regering krijgen met durf. Maar eigenlijk geloof ik er niet meer zo in.

  Reactie door Le locatair — woensdag 6 september 2006 @ 23.49 uur

 68. @ 61 moet zijn: @62

  @ 61 Pool

  Ja, hypotheekrenteaftrek tot een bepaald inkomen is een weg.
  Die huursubsidie is hard nodig, maar nog veel harder moeten die huizenjongens aangepakt worden! Je ziet wat ze met die huursubsidie doen. Afkalven en ik zie maar niet dat die asociale huurprijzen afgekalfd worden. Wie pakt die begerige wolven toch eens aan? Sluit ze toch eens op in de wet, roep ik alsmaar! Maar ja, wie luistert er naar een eenvoudig aanrechttype vrouw? Ja jij! En daarom nou ik jou ook prins! :lol:

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 23.55 uur

 69. @59 Frank,
  Die bezuinigingen op ambtenaren betreffen vooral de beleidsambtenaren met een relatief hoog inkomen..Dat is een verschil met uitvoeringsambtenaren die (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst) goed werk leveren tegen een aanzienlijk lager (zeg maar modaal) salaris! Beleidsambtenaren verdienen vaak ook (onterecht) heel veel. Bij ontslag zullen ze een beroep doen op de sociale zekerheid, maar dat weegt niet op tegen de salarissen welke ze nu door diezelfde overheid betaald krijgen hoor!
  En de bovenkant kan wat de SP betreft
  niet meer graaien, want ene meneer Boersma (Essent) zal, als het aan de SP ligt nooit meer kunnen verdienen dan maximaal het salaris van de premier! Ook daar gaat de SP paal en perk aan stellen..En wat de economie betreft, iemand die 3 of 4 keer modaal verdient, zal door deze maatregelen zeker wel door blijven gaan met het kopen van die spullen die ze graag willen hebben. Hun (enigszins) getemperde inkomen zal daar geen spat invloed op hebben hoor.

  Reactie door Ton — woensdag 6 september 2006 @ 23.58 uur

 70. @ 66
  Correctie: en daarom noem ik jou prins. ;)

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 0.00 uur

 71. @64
  Jammer dat je toch niet goed leest.
  Ik heb geen spaarpot mijn huis moet ik aflossen is het vandaag niet dan is het morgen
  Nog maal, je begrijp niet wat ik zeg of bedoel.
  Het is van de gekke als ik in een koophuis zit en kom in de bijstand dat kan toch buiten misschien dat ik mijn eigen huis op moet vreten krijg ik omdat ik minder inkomen heb minder rente aftrek, dubbel pakken heet dat.
  Als jij in een huurwoning zit en je valt terug dan krijg jij meer huursubsidie dus je gaat er op (voor uit.)
  Terwijl iemand en dat moet zo zijn en ik vind er niks mis mee gewoon de centen van de bijstand krijg kan ik de aflossing die ik gedaan heb opvreten .
  Dus ik kan de waarde van mijn huis tot dat ik er nog maar 46000 Euro in heb zitten op vreten.
  Je kunt nu wel steeds zeggen dat een eigen huis het paradijs is maar kijk ook eens naar andere
  dingen dat het niet altijd zo is.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 0.09 uur

 72. Ook makelaars moeten in de wet opgesloten worden! Het volgende gebeurde met mijn jongste zoon en vriendin in Groningen.
  Wilden samen (vaste banen) een huisje kopen. De makelaar vroeg hun bod, want er was al een bod gekomen. Mijn zoon dacht slim te zijn en bood de vraagprijs. Nou, is er meer te bieden?
  Jawel hoor! Die derde persoon met z’n bod. Boven de vraagprijs. En weg huis. Kijk, het gaat niet meer om integriteit (zoiets als vraagprijs), maar om de hoogste bieder. En die makelaar zegt niet WAT er geboden is. Dus moet je maar een absurd uit de lucht gegrepen hoog bedrag roepen. En die eigenaars? In de handjes wrijven!
  Nou, ik wist niet wat ik hoorde!! Dit noem ik nou WILDGROEI!!
  En zo doet iedereen maar, omdat er geen paal en perk wordt gesteld. Dat heb je met een graaierskabinet.

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 0.12 uur

 73. @65
  Dat is ook niet juist je kan wel een auto nemen omdat je overwaarde heb maar hiervoor moet je wel de hypotheek verhogen en wel terug betalen.
  Trouwens het kan alleen nog maar voor verbeteren van je huis.
  En onthoud een stelling, geld lenen kost geld.
  Er bestaan geen sprookjes.
  Die mensen die gebruik gemaakt hebben van hun overwaarde om zich te verrijken met luxe hebben zich zand in de ogen laten strooien.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 0.17 uur

 74. Als ik nu een huis koop voor 200000 Euro koop dan betaal ik aan het einde van de rit veel meer.
  Dat is na 30 jaar meer als het dubbele.
  Ik moet de 200000 Euro aflossen.
  En alle rentes die niet aftrekbaar zijn betalen.
  Dus dit huis kost me ruw weg 400000 Euro

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 0.26 uur

 75. @ 69 Jofel

  Vergis je niet! Mensen met een bijstandsuitkering mogen NIETS hebben. Ieder maand wordt gevraagd of je enig bezit hebt en hoeveel contant geld je in huis hebt!!
  En daarbij: toen ik nog voor mijn kinderen alimentatie kreeg, kreeg ik alleen maar een hele kleine aanvulling van de Sociale Dienst.
  Alleen bezitloze mensen krijgen een hele bijstandsuitkering. Ik moet je zeggen: als ik het geld had gehad van de verkoop van het huis, had ik dat veel liever gehad. Vrijheid! Maar helaas is dit anders gelopen…dat heb je ervan als je met een slimme man getrouwd bent geweest.

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 0.28 uur

 76. @64
  Je kunt wel steeds flink roepen met kreten maar ga eens in op feiten voor dat je oordeel weer klaar heb staan.
  En als je het aan kennis ontbreekt over een onderwerp beware dan je oordeel voor het kruis.
  Verder niks mis met je.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 0.32 uur

 77. Een goede move van de SP om voor de HRA beperking een wat realistischer niveau te kiezen. Dit gaat stemmen op leveren van mensen die hun (betrekkelijke) rijkdom wel willen delen maar liever niet met hun gezin op straat komen te staan. Ik behoor zelf in elk geval wel tot die groep.
  Met het nieuwe drempelbedrag ben je volgens mij wel redelijk in de gelegenheid om in elk deel van het land een goed onderdak te financieren. Wie daar boven gaat doet dat voor eigen rekening. In dat verband mis ik overigens nog een maatregel om voorkomen dat mensen de maximale HRA er uit slepen en ondertussen nog een vakantiehuis en een ton in aandelen hebben. De renteaftrek heeft immers als doel een subsidie te zijn voor pariculiere volkshuisvesting, en dient niet om goedkoop geld te genereren voor leuke dingen en beleggingen.

  Reactie door twijfelaar — donderdag 7 september 2006 @ 0.35 uur

 78. @ 74 Jofel

  Nee, met mij is ook niet veel mis. Maar met jou? Of ben je nog steeds met je kruistocht tegen rokers bezig? Want genoeg voorbeelden heb ik hier aangedragen. Maar ja, wie niet horen wil…

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 0.36 uur

 79. @66 Le localitair,

  je verhaal klinkt me bekend in de oren, ik heb het twee jaar terug eens van dichtbij mogen meemaken en ik moet zeggen dat het dan niet meevalt.

  Het is erg triest dat je als werkende in dit land nauwelijks nog een huis kunt kopen, behalve als je een hoog inkomen hebt ja. Of je moet jezelf flink in de schulden steken met je huidige salaris, maar dat lijkt me niet verstandig.

  Het is gewoon erg dat er in Nederland woningnood heerst en nog erger dat die doelbewust in stand wordt gehouden zodat de centen voor degenen die er belang bij hebben binnen blijven komen.

  Ik sta er alleen voor en kan als jongere van 28 het kopen van een huis volledig vergeten met mijn kleine minimuminkomen. Ik ben al blij als ik alle rekeningen kan betalen en een beetje overhoud om te kunnen eten. Vakantie of een auto zit er niet in voor mij.

  Huren is de enige optie, maar daar bestaan enorme wachtlijsten voor die elk jaar langer worden, ondanks de mooie praatjes en beloften van de politiek. Ik sta er al jaren op zonder enig resultaat. Een betaalbare huurwoning is er steeds minder. Voor 400 euro krijg je een naoorlogse flatwoning in slechte staat in een of andere achterstandswijk waar eigenlijk geen mens wil wonen. Rotzooi en overlast zijn er aan de orde van de dag en niet die er wat aan wil doen.

  Het is een trieste gang van zaken anno 2006 in Nederland. De vraag is hoelang het duurt voor alles compleet instort, want dat het niet goedgaat staat wel vast.

  Reactie door DJ Digital — donderdag 7 september 2006 @ 0.38 uur

 80. @72
  Dat mag ik ook niet met een eigen huis in de bijstand.
  Dan kan ik ook alles op eten.
  Er is geen verschil.
  Ik kan het wel verkopen maar dan moet je na aftrek van je schulden van de hypotheek alles op eten tot het zelfde bedrag als jij.
  Alleen al je ontslagen wordt na je 50 jaar hoef je het vermogen niet meet op te eten.
  Maar dat hoef iemand met een huur huis ook niet.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 0.38 uur

 81. @73 Gloria,

  triest verhaal wat je vertelt. Het ergste is dat de overheid nergens te bekennen is wanneer je die nodig hebt. Verantwoordelijkheid wilen ze niet meer nemen voor de burger, alleen wanneer het uitkomt.

  Je moet echt in de goot liggen voor ze wat voor je doen. En dan nog…Komen ze weer met dat bekende opgeheven vingertje. Bah!

  Veel sterkte!

  Reactie door DJ Digital — donderdag 7 september 2006 @ 0.41 uur

 82. @ 64 Hermie Kreeft

  Hermie weet je waarom mensen niet zo gauw met de trein of bus gaan omdat de verbindingen, halte plaatsen, bereikbaarheid enz. enz. in ons land nog veel te wensen overlaat.
  Als het openbaar vervoer meer afgestemd zou zijn op de werkenden en schoolgaande personen plus dat het het liefst gratis of in ieder geval een stuk goedkoper werd dan zou je misschien bewerkstelligen dat er meer mensen de bus of trein pakken.
  Als ik naar vrienden die wonen in een buurtschap even buiten Apeldoorn zou willen bezoeken met het openbaar vervoer, dan moet ik er overnachten omdat daar maar 1x per dag een bus komt.
  Kijk als je het vervoer in en naar de randstad verbeterd moet je dat ook doen in de provincies en niet onrendabele stations en lijnen opheffen.

  Reactie door Pool — donderdag 7 september 2006 @ 0.45 uur

 83. @75
  Die gaat altijd door en dat moet ook want er zijn er nog steeds teveel.(de natuur doet wel zijn werk dus het gaat goed.)
  …………………………….
  Maar je snapt er niks van jou beeld dat een eigen huis bezitter altijd geweldig moet zijn is onredelijk en niet van de praktijk.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 0.47 uur

 84. @ 78 Jofgel

  Maar dat bedoel ik juist met vrijheid!
  Stel dat iemand door de verkoop van het huis ongeveer 20.000 euro winst maakt. Dan loop je toch niet naar de bijstand? Dat heet bezit!
  En daar had ik liever een tijd met mijn kinderen van willen leven ipv naar die enge, allesondervragende, controlerende sociale dienst mensen. Want die doen alleen maar een blinde regel uitvoeren.
  Ik noem dat leven van je geld en niet opvreten!
  Want geef toe: je zit wel op je spaarpot in een normaal geval. Je weet dat er absurde winsten worden gemaakt. Het geld wat jij geleend hebt, breng je gewoon weer naar jezelf toe! Dat doet een huurder nooit! Tel eens op wat die kwijt is na jaren van forse huur betaling.
  En zie straks op je oude dag! Ik zie het overal om mij heen: dikke winst en dan naar een kleiner huurhuis. Nou, die zijn binnen, incl AOW, pensioen!
  Nee, ik heb geen medelijden met kopers. En de plannen van de SP vind ik uiterst redelijk hieromtrent.

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 0.55 uur

 85. @81
  Sorry: moet zijn Jofel

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 0.55 uur

 86. @70, Jofel,
  Extra hypotheek opnemen om er bijvoorbeeld een mooie nieuwe auto van aan te schaffen, dat kan inmiddels allang niet meer hoor. De hypotheek verhogen mag alleen nog maar als je het geld gebruikt voor de aankoop van een ander (evt.duurder) huis. Dat kon in het verleden wel legaal, maar ook die mensen kunnen nu wel met de gevolgen geconfronteerd worden!

  @78, DJ Digital,
  Misschien dan toch maar wat beleidsambtenaren eruit en vervangen door (veel goedkopere) uitvoeringsambtenaren? Dan kunnen de bezuinigingen daarop teruggedraaid worden en kunnen deze ambtenaren zich weer volop inzetten om er voor de burger te zijn, wanneer de burger ze nodig heeft..Kan je ze misschien ook gewoon weer bellen als je ze nodig hebt i.p.v. een bandje te horen of in de wachtrij geplaatst te worden! Deze mensen doen hun stinkende best maar als je tig meer klanten hebt dan de tijd en de middelen om het goed te kunnen doen, wiens schuld is dat dan? Afgeven op alleen maar “die ambtenaren” is een beetje goedkoop, vind ik….

  Reactie door Ton — donderdag 7 september 2006 @ 1.04 uur

 87. @80
  Nee, dan hoef ik niet na de bijstand maar eerst moet ik dat geld op vreten.
  Ik heb helemaal geen keus wat ik wil.
  En je komt toch bij de bijstand want rentenieren lukt niet.
  Ik zeg ook niet dat ik de plannen onredelijk vind.
  Nou, die zijn binnen, incl AOW, pensioen!
  Nee, ik heb geen medelijden met kopers
  Dat geld ook niet voor iedereen.
  Jij pak steeds de ideale positie van de koper.
  Ook hier is de praktijk anders mensen met enorme schulden omdat ze door verlies van hun baan het huis met verlies moesten verkopen.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 1.05 uur

 88. @ 69 Jofel
  @ 73 Gloria

  Het is zelfs zo erg dat je kinderen geen bijbaantje van enkele uurtjes per week mogen aanvaarden om dat je anders 10% op je uitkering gekort wordt, met alle gevolgen van dien want de belastindienst telt dat als inkomen dus je huur en zorgtoeslag zal ook minder worden.
  Het een hangt met het ander samen.
  Dus moet je dan tegen je kinderen zeggen …leuk dat je bijverdient voor je brommer maar mag ik eerst even vangen….
  je schaamt je kapot als je dat aan je kinderen zou moeten vragen.
  Ach ja …normen en waarden….

  Reactie door Pool — donderdag 7 september 2006 @ 1.05 uur

 89. @ 79 DJ Digital

  Ook als je in de goot ligt doen zij niets!
  Dat ‘wasmachine’ verhaal is allang afgeschaft! Ze sturen je gewoon naar je familie. Het is hier zelfs zo in deze gemeente dat ze niet ruiterlijk een lijst maken WAARVOOR je bijzondere bijstand kunt vragen. Daarbij brengt dit je altijd in de bedelpositie. En niets vind ik erger dan dat! Want ik heb mij er rot voor gewerkt!!
  En dat weten ze ook! Want ik laat ze alles weten en dat vinden zij ook. Maar ja… de regering! En zo laten ze je barsten.
  En nu werk ik als mantelzorg. En daar zijn ze blij mee… ja natuurlijk!! Weer Pro Deo. Nou ja, als God maar blij met mij is.

  Hoe dan ook: gemeenten moeten opener en ruiterlijker zijn naar de armsten! Zelf komen met waar ze het de mensen makkelijker mee kunnen maken. Maar nee hoor! Altijd moeilijk en gewichtig doen. En dan heb je een baan. Ambtenaar ofzo.
  Al die lui spreek ik regelmatig en dan kijk ik ze smekend aan en zeg dan: help dan ook echt! Stem SP! En velen knikken… maar ja doen ze het ook?
  Ook vandaag met de verminderde huursubsidie. (Nog een euro minder! Eigenaar heeft weer iedereen aan moeten schrijven voor deze euro!) Woedend opgebeld naar de belastingen. Die man vond het ook helemaal niets! Ik zei: stem Links. Was hij al van plan. Nou, als ik het zo hoor gaan we de goede kant op…?

  DJ, blijf protesteren en kijk goed om je heen. In ieder geval krijg je hier oor en laten we hopen dat de SP mee gaat regeren.
  VERLOSSING!

  Jij ook sterkte! :)

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 1.12 uur

 90. @82, Jofel,
  Sorry, had jouw bericht niet goed gelezen. Dat je niet zomaar een hypotheek meer kunt opnemen voor luxe zaken, dat had je inderdaad zelf al gemeld. Mijn opmerking onder @82 was dus overbodig.

  Reactie door Ton — donderdag 7 september 2006 @ 1.13 uur

 91. @ 84 Jofel

  Ja, dat laatste vind ik ook zielig! Dat ben ik met je eens. :)

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 1.15 uur

 92. Is er nog iemand wakker?

  Reactie door Hermie Kreeft — donderdag 7 september 2006 @ 2.16 uur

 93. De klagers aan de onderkant van de woningmarkt hebben gelijk.
  Trap nooit in uitspraken als: ‘een eerstejaars student economie kan je uitleggen dat … ’

  De feiten:
  - De bouwkosten van een woning bestaan vooral uit arbeidsuren.
  - Er is in Nederland genoeg grond. De grondprijs hoeft niet hoger te zijn dan 25 euro/m2 (de landbouwgrond doet nu 2 à 4) dus 5000 euro voor een modaal kavel van 200 m2.
  - Dankzij moderne technologie kan de gehele woningbouw, met een voortreffelijke kwaliteit, verzorgd worden door 5 % van onze beroepsbevolking. Dit is incl. het bouwrijp maken en aanleg van straten en utilities.
  - Dit betekent dat de kale prijs van een modale woning ook 5 % van een modaal salaris bedraagt, plus wat bijkomende kosten zoals materialen en grond, maar zeker niet meer dan 10 % van jouw inkomen.
  - Dit geldt ook voor ‘minima’, als die met een flatje genoegen nemen.
  - Principieel is hierin geen verschil tussen huren of kopen. Het maakt niet uit of je ‘leent’ van een verhuurder of van een bank.
  - Alles wat de prijzen hoger zijn is een gevolg van oplichterij en de stommiteit van de zgn. ‘economie’ waarmee het kapitalisme en (neo)liberalisme ons hebben opgezadeld.
  - Dat er nog steeds woningnood is, dat is het grootste schandaal sinds WO II en het gevolg van wanbeleid.

  Iedereen die anders beweert is een oplichter of te stom om het te begrijpen.

  Reactie door Hermie Kreeft — donderdag 7 september 2006 @ 2.16 uur

 94. @89 Hermie Kreeft

  Was het maar waar, zoals jij dit berekent. Dat zou pas eerlijk zijn.
  Het bedrag dat ik moet betalen, dus minus de huursubsidie, is meer dan 250%. Dat is alleen voor wonen. Nou, reken daar nog even de energiekosten bij en die zorgverzekering, water, telefoon, begrafenisverzekering…dan is het al bijna op. Want ook doodgaan krijg je niet voor niets. Ja sterven! Maar om nou iedereen op te zadelen met jouw restant? Dus ook die jongens loop ik nog te spekken.
  En voor mijzelf? Ik rook en ik eet wat, als er iets overblijft.

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 2.44 uur

 95. Een merkwaardig bijkomend verschijnsel is het volgende.
  Toen ik een hypotheek had, had ik hypotheekrente aftrek waardoor mijn belastbaar inkomen behoorlijk naar beneden ging. Daardoor had ik ook recht op tegemoetkoming studiefinanciering voor een kind, € 570 p.j.
  Door omstandigheden heb ik geen eigen huis meer. Dus ook geen hypotheek. Daardoor ook een hoger belastbaar inkomen – minder aftrek – waardoor ik dus ook géén recht meer heb op genoemde tegemoetkoming.
  Dus, indien je de staat belast met renteaftrek, krijg je daar ook nog wat extra voor.
  Dit is zeer krom.
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 7 september 2006 @ 7.12 uur

 96. Banken discrimineren!
  Als je een 100% blijvende wao- uitkering hebt, kom je niet in aanmerking voor een hypotheek. Wordt door de banken niet gezien als een vast inkomen.
  Als je een baan hebt met een vast contract – waarbij je in het slechtste geval de volgende dag al ontslagen kan worden wegens bedrijfsluiting vanwege verplaatsing naar lage lonen land o.i.d. – ben je van harte welkom bij de hypotheekbank.

  Reactie door Gandalf — donderdag 7 september 2006 @ 7.45 uur

 97. @95
  Blijf toch maar even de duivel.
  Iemand die huur subsidie krijgt gaat zijn salaris als het ware omhoog,maar zijn belastbaar inkomen blijft laag waardoor hij toen meer studiefinanciering ontving.
  …………
  Hij heeft door de subsidie als het ware meer salaris en de studie financiering blijf laag, dat is zeer krom.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 7.50 uur

 98. @ 61 Pool @ 56 Gloria

  Ja maar als DJ Digital vermogende ouders had dan had hij al die jaren in een eigen huis kunnen wonen en 100.000 euro toegekregen en nooit huursverhoging gehad. Veel ouders van studenten kopen een huis voor hun kinderen dat ze dan deels onderverhuren. Aan einde studie hebben ze voor niks gewoond en al een leuk onderpand voor de volgende woning.
  DJ Digital is verplicht bij zijn ouders in te wonen net als veel mensen direct na de oorlog. 60 jaar geschiedenis heeft kennelijk weinig opgeleverd in dir kille calvinistische kikkerlandje.
  Tsjonge zo blijf je maar werken voor een baas zonder vast contract en krijg je geen hypotheek en je moet met lede ogen toezien dat de huiseigenaren/woningcorporaties aan de haal gaan met de waardestijging en jij elk jaar maar weer meer huur betalen.
  Maar ik zeg jullie dat vroeg of laat de wolven zich ook op de kleine huizenbezitters zullen gooien. Kwestie van tijd.

  Reactie door Le locatair — donderdag 7 september 2006 @ 8.35 uur

 99. 44. Ton ben het voor een deel met je eens maar met een ding toch niet.
  Als het om andere mensen gaat bijvoorbeeld bijstandsgerechtigde wao-ers etc. wordt er constant verwezen naar de eigen verantwoordelijkheid.
  Hebben huizenbezitters die niet? Niemand heeft hen gezegd dat ze de overwaarde ergens anders in moesten stoppen en meestal zijn ze niet zo dom dat ze de risico’s niet kennen want ook bij plotseling baanverlies etc. heeft dit consequenties.
  Verder is Marcel van Dam gewoon een voortvloeisel van het succes van de eigen partij. Het zijn nu allemaal kleine kapitalistjes geworden die 65 plussers.
  Hun kinderen erven waarschijnlijk de gestegen waarde van hun woningen dus stemmen in de toekomst waarschijnlijk CDA en/of VVD.
  Was de PvdA niet behoorlijk naar rechts afgebogen hadden ze waarschijnlijk geen achterban meer.
  Dat is het trieste als mensen alleen gaan stemmen vanuit hun eigen financieel plaatje
  en niet voor een beter rechtvaardiger land in zijn geheel.
  Marcel van Dam, mensen kunnen zich niet meer aanpassen maar de PvdA heeft ik weet niet hoeveel maatregelen genomen waardoor mensen ineens geen gebruik meer konden maken van. De leeftijdsgrens waarop zaken niet meer gelden is vooral voor mensen geboren na 1950. Daar valt hijzelf dus buiten evenals zijn mede PvdA stemmers uit het verleden.
  Ook zij denken alleen aan zichzelf.

  Reactie door Henny — donderdag 7 september 2006 @ 8.50 uur

 100. @ 93 Hermie Kreeft

  Applaus! Goed verwoord, zo zie ik het ook!
  Voor minder dan 80.000 euro heb je in Duitsland een kant-en-klaar huis (zonder grond).http://www.bien-zenker.de/
  Je kunt ook een eigen bouwpakket nemen dan ben je nog goedkoper uit, zeker met een paar Poolse zwartwerkers (verwijzing nar nieuw onderwerp: “Gooi die grenzen open”.
  Dan vind ik de suiggestie van Hermie Kreeft een heel goed antwoord hierop en goed voor onze werkgelegenheid én concurrentiepositie in de wereld immers met hetzelfde loon kun je veel meer andere dingen kopen i.p.v. nu alles maar afgeven aan bank of woningcorporatie hetgeen pseudoeconomie is want het buitenland lacht zich kapot want daar leven mensen goedkoper en hoeven uiteindelijk dus ook minder salaris wanneer het erop aankomt.
  Hermie Kreeft zegt o.a.: “Dankzij moderne technologie kan de gehele woningbouw, met een voortreffelijke kwaliteit, verzorgd worden door 5 % van onze beroepsbevolking. Dit is incl. het bouwrijp maken en aanleg van straten en utilities.
  - Dit betekent dat de kale prijs van een modale woning ook 5 % van een modaal salaris bedraagt, plus wat bijkomende kosten zoals materialen en grond, maar zeker niet meer dan 10 % van jouw inkomen.
  - Dit geldt ook voor ‘minima’, als die met een flatje genoegen nemen.
  - Principieel is hierin geen verschil tussen huren of kopen. Het maakt niet uit of je ‘leent’ van een verhuurder of van een bank”.
  Hermie schrijft ook: “Alles wat de prijzen hoger zijn is een gevolg van oplichterij en de stommiteit van de zgn. ‘economie’ waarmee het kapitalisme en (neo)liberalisme ons hebben opgezadeld”. Daar zou ik bij willen voegen dat dit overal gebeurd maar in Nederland loopt het echt de spuigaten uit. Dat komt door de bouwmaffia, de CDA, VVD, zelfs PvdA en vooral door onze elite die en ik herhal het nog maar een keer zo verschrikkelijk gemakkelijk krijgt. Ze hoeven eigenlijk alleen nog maar hun zaakjes vanuit het buitenland te regelen waar ze het breed laten hangen (niet in eigen land natuurlijk; nee dan op de fiets naar het torentje en boterhammetje in een blikkie: schijnheilig calvinistische gedrag).
  Hermie zegt: “Dat er nog steeds woningnood is, dat is het grootste schandaal sinds WO II en het gevolg van wanbeleid”. Hiep hiep hoera zo is het precies!
  Wie denkt er anders over????

  Reactie door Le locatair — donderdag 7 september 2006 @ 9.18 uur

 101. @96 Gandalf uit welke bron heb je dat is
  dat een landelijke norm of plaatselijke
  invulling?
  Begrijp ik dus goed dat als iemand van zijn 100 % WAO-uitkering belandt in de AOW op 65jarige leeftijd, dat hij dan op
  zijn verjaardag dan weer zonder meer bij
  een hypotheekbank terecht kan, alsware hij
  niet ziek of ziek geweest?
  Dan betekent dus een AOW een regulier in-
  komen! Diezelfde AOW zou op termijn afge-
  schaft worden en omgezet in zelfverzeke-
  ringsprojekten, met al dan niet weer een
  Verzekeringsmij die of speels met zijn
  voorwaarden scharrelt of ter ziele kan
  gaan?
  Waar blijven dan de normen en waarden voor
  een niet-aflatende Overheid waar we toch
  vertrouwen in dienen te hebben? Waar in
  ons democratisch bestel, en dan toch op zijn minst aan het begin én het eind van een mensenleven, is dan een min of meer beschermende Overheid, binnen een hecti-
  sche samenleving te bespeuren?
  Een reden dus temeer om een stabiele en
  menswaardige a.o.w. in stand te houden,
  waarbij dus hele categorieën geen woning
  ooit hebben toegewezen gekregen, een huis
  moésten kopen, zuinig zijn, om het in tij-
  den van nood met een hypotheek te moeten
  verhogen, tbv onderhoud, ziekten,studie-
  kosten en noem het maar op!
  Mensen geen buitenlandse reizen konden ma-
  ken, of zelfs binnenslands verzorgde va-
  kanties konden hebben om vervolgens dat huisje weer zo veel mogelijk op te moeten eten!
  Mensen zelfs zo in inkomen zakten, dat ook een Persoonlijke Lening van geringe omvang hen niet meer mogelijk wordt gemaakt het opgegeten huisje mogelijk zelfs ónder de aankoopprijs moet worden
  verkocht en er nog een restanthypotheek op
  zit….en dat allemaal om dat men in de
  jaren vijftig zelfs nog duplexwoningen
  bouwden, desnoods zonder douche, mensen te
  lang moesten inwonen en niet onder eigen
  dak een gezin konden stichten door de Wo-
  ningnood, ook al hadden ze een inkomen,
  waarbij een huurwoning mogelijk was, en…
  je raadt het niet, van al die ellende is
  de Woningnood er nog steeds en houdt de
  aankoop van een woning daardoor veel en
  veel te hoog. “Moeten” trouwen werd niet
  zelden DE oplossing om aan een huis te
  komen, met die vorm van urgentie.
  Goed herinner ik me dat de Rooms Katholie-
  ken een gedurfde oplossing hadden.
  Zij trouwden in mantelpak op het stadhuis
  en de ‘gehuwde status’ was ook een urgen-
  tie….daarna kwam er soms wel een jaar
  later een kerkelijk huwelijk in vol ornaat, het zgn échte huwelijk en het kind
  daaruit voortkomend binnen een halfjaar ná
  dat huwelijk, zal er nooit last van hebben
  gehad dat de komst ervan met ‘moetje’ werd
  betiteld, als het nu de persoonsgegevens
  “voor de WET” moet tonen, het kwam legaal!
  Veel boosheid heeft het opgewekt bij men-
  sen die zich niet via een dergelijke con-
  structie van een huis konden voorzien en
  trouwlustigen, en keurig wachtenden, voel-
  den zich buitengewoon ongelijk behandeld!
  Gelukkig is nu het taboe eraf om kinderen
  te krijgen en bepalen ouders zelf hoe zij
  de opvang van de nieuwe wereldburger wettelijk geregeld willen hebben en dat
  kan per situatie geheel verschillen, en
  dát met name kan voor het kindzelf een
  hele vooruitgang zijn, maar altijd ideaal?

  Reactie door Madelief — donderdag 7 september 2006 @ 9.23 uur

 102. Slopen

  Daar hebben we het geloof ik nog niet over gehad anders dan dat de VVD cs gewoon verder gaan met afbraak publieke verwonnenheden die de vakbonden vroeger met hard vechten hebben afgedwongen.
  Gemene gronden hadden we vroeger; in Engeland commons in Portugal baldios etc. Dat was gemeenschappelijke grond. In Nederland is dat voor grootste deel verkwanselt aan particulieren.
  Maar nu even dat slopen.
  Hoe kun je nu al gebouwen slopen die nog geen 30 jaar oud zijn? Nou zou die eerste jaars economiestudent zeggen dat is kwestie van economie. De grond waar die gebouwen op stonden is inmiddels zoveel waard geworden en de ligging zo strategisch en de markt dusdanig dat het aantrekkelijk is om er luxe appartementen voor in de plaats te bouwen.
  Mensen dat is toch niet duurzaam? Al dat werk dat er in heeft gezeten dus sociale investering en al die grondstoffen dus ecologische investering. Maar daar let de gemiddelde econoom niet op (pas de laatste jaren zijn er eindelijk wat milieubeuste economen gekomen), laat staan de projectontwikkelaar en zijn vriendjes bij de gemeente. En zo worden hele wijken afgebroken die te weinig opbrengen voor de eigenaren woningcorporaties en waar gemeentebesturen leuke plannen willen uitvoeren om de stad nieuw élan te geven. allemaal individuen die niets op hebben met de sociale mensheid (wel mooie woorden spreken natuurlijk). Ongelooflijk in plaats van te kijken hoe of er meer echte werkgelegenheid kan worden gemaakt om te concurreren met het buitenland wordt door onze overheid pseudoeconomie toegestaan van na ons komt de zondvloed. Want als je vooruitkijkt dan weet je dat zulk rondpompen uiteindelijk een autistisch gebeuren is. Tsja onze voetballers kunnen ook zo mooi de bal rond laten gaan meestal zonder aan te vallen.
  Hier hoor ik heel weinig over, maar zo worden we zeker ingepakt door China en anderen. Maar landsbelang, opkomen voor ons volk (mag het nog die naam hebben? bestaan we nog wel als volk?) daar zijn ze in Den Haag niet mee bezig zoveel is zeker.

  Reactie door Le locatair — donderdag 7 september 2006 @ 10.09 uur

 103. De grootste roerend en ontroerend speculanten in Nederland zijn altijd de lokale overheden geweest. Als deze nu door de landelijke politiek spelregels krijgen en dus bijv. niet belachelijke pacht kunnen vragen. Dan kan bijv. in een klein dorpje nog een supermarktje of een kroeg bestaan, kunnen sociale koopwoningen aan bepaalde regels voldoen enz. Veelal merk ik dat regelgeving voor het zorgen voor betaalbare koopwoningen voor starters alleen voor nieuwbouw werkt ik zelf heb geen nationale hypotheek garantie kunnen krijgen omdat ik een bouwval gekocht heb ik betaal wel belasting voor dit geintje, en dit was mijn eerste kans om in een huis te wonen i.p.v. een kamer. Als ik dan lees in jullie programma 6.11 De hypotheekrenteaftrek wordt zowel gegarandeerd, als gemaximeerd, tot 350.000 euro hypotheekschuld, tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent. Dan vraag ik mij af wat er voor gevolgen aan zitten met die belastingaftrek. Ik betaal nu ongeveer €350,- netto p.m.. Mijn inkomsten zitten overigens op de armoedegrens (dat is mijn eigen keus)ik wil niet maaatschappelijk nutteloos werk doen. Ook vind ik dat openbaar vervoer niet gratis hoeft voor kinderen en 65+, beter zou zijn dat er bij de gemeente een pas aangevraagd kan worden als je weinig te besteden hebt waarmee je dan de ritten die voor jou noodzakelijk zijn kan maken. Bedoel ik school, werk, ziekenhuis, supermarkt e.d. en afhankelijk van inkomsten en mogelijkheden van het individu.

  Reactie door Marije — donderdag 7 september 2006 @ 11.13 uur

 104. @101
  “@96 Gandalf uit welke bron heb je dat is
  dat een landelijke norm of plaatselijke
  invulling?

  Madelief, dat is een beleid van de hypotheekbanken dat gezamenlijk is afgesproken. Die regel geldt dus voor alle hypotheekverstrekkers. En inderdaad, op de dag dat ik aow mag ontvangen, kan ik wél weer een hypotheek aanvragen. Maar gezien de prijsstijgingen van de huizen, zal het tegen die tijd wel op een kippenhok uitdraaien.
  Mijn inkomen was wel toereikend om een appartement te mogen huren voor nu, na de zoveelste huurverhoging van € 617 p.m.

  @100 De berekening van Hermie vind ik wel bijzonder. Ik kan de juistheid daarvan niet beoordelen. Is de factor winst buiten beschouwing gelaten? En de materiaalkosten?
  Reken maar na. Het aantal manuren (bruto) per woning, materiaalkosten grondprijs, belastingen en leges, aannemers die al dan niet eerlijk zijn. Aansluitingen nutsvoorzieningen.
  Ik bedoel feitelijk wordt alles doorberekend.
  Als voorbeeld: een deel van het inkomen van de directeur van het schoonmaakbedrijf die de werkster leverde om de kantine op de bouwplaats schoon te maken.
  Nee, het ligt m.i. niet zo simpel.

  Reactie door Gandalf — donderdag 7 september 2006 @ 11.19 uur

 105. @99 Henny.

  Wie zou nu daar wonen?
  http://members.home.nl/h.hiensch/Huisje.jpg

  Reactie door Henk.H — donderdag 7 september 2006 @ 11.21 uur

 106. @105

  Henk Hiench misschien?
  Bofferd!

  Reactie door Gandalf — donderdag 7 september 2006 @ 11.24 uur

 107. Le locatair: De corporatie moet ALTIJD verkopen wanneer een huurder dit wil.
  Nee dus. Dat is leuk voor die ene huurder die zijn huis kan kopen, maar lullig voor alle toekomstige huurders, die een huis nodig hebben. Je kan ook voorspellen wat er met dit systeem zou gebeuren: de corporaties zijn binnen de kortste keren al hun aantrekkelijke woningen kwijt en blijven zitten met de probleemhuizen.
  De SP wil dat de huurders meer te zeggen krijgen bij de corporaties. Op deze manier kunnen ze gezamelijk vaststellen in welke complexen er verkocht kan worden en in welke niet. Zo zorg je voor een duurzaam, gevarieerd en goed gespreid woningaanbod bij de corporaties.

  Reactie door Paulus Jansen — donderdag 7 september 2006 @ 11.50 uur

 108. Gloria 72,

  Dat verhaal herken ik , mijn dochter wilde een huis kopen, ze is een jaar bezig geweest en elke keer werd er hoger geboden dan zij konden gaan, nu eindelijk na een jaar toch een huis gevonden maar wat een idioterie met dat bieden.

  En die huiseigenaren maar lachen en de makelaars ook want die strijken 10 procent op dus hoe hoger er wordt geboden des te meer geld in de knip, bah ik vind dit een heel nare manier van een bestaabd huis moet kopen.

  Reactie door carla — donderdag 7 september 2006 @ 11.56 uur

 109. Eh sorry ik bedoel 1 procent, maar dat is toch nog op een huis van 300.000 euro kat in het bakkie.

  Reactie door carla — donderdag 7 september 2006 @ 12.04 uur

 110. @ 94

  Moet natuurlijk zijn: meer dan 25%.
  (ipv 250%)

  Reactie door Gloria — donderdag 7 september 2006 @ 12.17 uur

 111. @89 Gloria,

  het is gewoon een en al bureaucratie in Nederland. Een hoop vriendjespolitiek en belangen. Men houdt zaken als woningnood expres in stand zoals ik al eerder zei.

  Je wordt gestraft wanneer je werkt en vandaag de dag is MBO (wat ik dus heb) allang niet meer voldoende. Men verwacht van alles en nog wat van je, zonder er bij stil te staan of dit wel voor iedereen haalbaar is. Als je er alleen voorstaat zoals ik kun je het gewoon schudden, zo simpel is dat.

  Het ergste van alles is dat het een hoop mensen in dit land weinig tot niks kan schelen. Die denken alleen aan zichzelf, het bekende ‘ikke, ikke’ verhaal dus.

  Ik weet niet wat er aan de hand is in Nederland, maar ik weet wel dat als ik wegkan ik dat ook ga doen. Ik heb geen zin om tot mijn veertigste thuis te moeten wonen omdat ik geen andere keus heb en om steeds meer te moeten betalen terwijl ik al zo weinig geld heb.

  Ik ken al mensen die zijn vertrokken omdat ze het hier zat waren en ook ik ben het beu. Er is gewoon teveel mis in dit land en er wordt niks aan gedaan.

  Het is belachelijk dat er miljoenen liggen weg te rotten van de bijzondere bijstand omdat het aanvragen ervan een hele expeditie is en het allemaal zolang duurt.

  Nederland zal ten onder gaan aan de bureaucratie en zakkenvullerij, let maar op.

  Reactie door DJ Digital — donderdag 7 september 2006 @ 12.19 uur

 112. @108 Carla,

  en de overheid staat erbij en kijkt ernaar…Het is echt droevig wat er gaande is in Nederland. Ik kan van mijn leven geen huis kopen als jongere vanwege de absurd hoge prijzen en mijn veel te lage inkomen dat op minimumniveau ligt.

  Maar de rekeningen blijven uiteraard wel elke maand komen en stijgen elk jaar vrolijk in prijs. Daar staat niks tegenover. Ja, steeds harder werken voor steeds minder geld en de dreiging dat elke dag je laatste kan zijn bij de baas, want een vast contract krijg je niet meer en het gaat o zo slecht met de bedrijven wordt er dan geroepen.

  Dat zijn echt dingen die ik hoor en zie.

  Nederland is het enige land in West Europa waar een woningnood heerst en waar een systeem bestaat dat voor geen meter klopt. Dat zegt toch al wat.

  In Spanje kon ik zo een huis krijgen, binnen vier dagen. Moet je hier eens proberen…

  Sta al jaren op een wachtlijst voor een huurwoning en reken maar dat het nog jaren gaat duren eer ik wat krijg toegewezen en het zal nog duur zijn ook. In een stad als Utrecht krijg je voor 450 euro een oude, slecht onderhouden flatwoning in een naoorlogse wijk als Kanaleneiland, een buurt waar de gemeente zelden onderhoud pleegt of wil vegen. Een buurt ook waar geen mens eigenlijk wil wonen en het in sommige straten gewoon een getto is geworden. En daar moet je dan zoveel betalen voor een woning.

  Het is werkelijk niet te begrijpen dat systeem hier in Nederland!

  Reactie door DJ Digital — donderdag 7 september 2006 @ 12.29 uur

 113. @98 Ik zie hier al een enkele wolf en een wolvin.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 12.30 uur

 114. @106 Gandalf.

  Ik heb mij laten vertellen dat Marcel van Dam daar woont.

  De woningnood in Nederland staat heel hoog: Kom eens in Delfzijl kijken.
  In de planning staat dat er in 2007 gerealiseerd moet zijn: afbraak van 1500 sociale woningen, deze job is zowat klaar.
  En wat komt er voor terug: dure koopwoningen.
  Zo houd je minvermogenden buiten de gemeente.
  Terug naar de middeleeuwen toen mochten “Poorters” met geld zich binnen de muren vestigen.
  Lang leve de vooruitgang.

  Reactie door Henk.H — donderdag 7 september 2006 @ 12.40 uur

 115. @61 Hermie: goede suggesties op verkeergebied, veel van die zaken hebben we ook zelf voorgesteld of gesteund. Helaas kan je niet alles op detailniveau in een verkiezingsprogramma uitwerken.

  Reactie door Paulus Jansen, SP Tweede Kamerfractie — donderdag 7 september 2006 @ 12.44 uur

 116. @114
  We hebben natuurlijk ook een grote in stroom van buiten af gehad.
  Deze mensen gaan of kunnen niet in koophuizen zitten.
  De sociale woningen zijn daar door bij gebrek van het bij bouwen niet meer bereikbaar.
  Die instroom hebben we nooit kunnen op gevangen. Of rekening mee gehouden.
  Verder het zo dat door de enorme toename van alleenstaande als het gevolg van het stok naar stok dwarrelen ook de vraag is toe genomen,.

  Reactie door Jofel — donderdag 7 september 2006 @ 13.25 uur

 117. ik ben een gelukig mens dankzij de overheid
  20 jaar terug huisje gekocht van 1900 voor 60000 gl in een woonkern, opgeknapt toen met eigen midellen een hypotheek van toen 435 gl vast
  nu 20 jaar later huiswaarde 230000 € dank zij de gemeente
  ben nu 62 jaar en betaal nu aan de bank alleen nog rent 76 € per maand
  ben ik nu alleen hier die vooruit heeft gekeken

  ben ondertussen wao 411 € per maand
  heb een invalide in huis genomen met PGB
  en doe gedeetelijk de verzorging en ben haar chafeur geld probleem opgelost
  denkt eens na
  groetjes

  Reactie door re. — donderdag 7 september 2006 @ 14.35 uur

 118. @ 107 Paulus Jansen

  Dat is leuk voor die ene huurder die zijn huis kan kopen, maar waarom lullig voor alle toekomstige huurders, die een huis nodig hebben? Je schrijft dat je dan kan voorspellen wat er met dit systeem zou gebeuren: de corporaties zijn binnen de kortste keren al hun aantrekkelijke woningen kwijt en blijven zitten met de probleemhuizen.
  Ja maar dat is toch de taak van de overheid om juist die mensen te helpen. Hoe minder mesen afhankelijk zijn van de woningcorporaties des te beter kunnen zij hulp bieden op maat. Die corporaties zouden toch geen speculanten mogen zijn met directies die maar graaien en graaien?
  En winstdeling wil zeggen dat ook de corporatie deelt in de winst en die kan dan ten goede komen aan probleemhuizen.
  Wat zijn dan probleemhuizen? Huizen die te dicht bij een drukke weg gebouwd zijn? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Overheid, gemeenten. Is het een “multiculturel” buurt met veel criminaliteit? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Overheid, gemeenten, centrum-rechtse regeringen die dat hebben mogelijk gemaakt en bedrijven ndie “grenzen wilden opengooien”. Etc.
  Terigkoppeling naar de overheid, naar de veroorzakers van de effecten zou ik zeggen. In de trant van “de vervuiler betaalt”

  Je schrijft dat de SP wil dat de huurders meer te zeggen krijgen bij de corporaties. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ja op die manier kunnen huurders en corporatie gezamelijk vaststellen in welke complexen er verkocht kan worden en in welke niet.
  Vraagje hoeveel meer zouden huurders dan te zeggen krijgen in de praktijk en welke regels gelden er dan? Het klinkt democratisch en dat is het misschien ook wel maar welke stem telt het meest, etc. Lijkt me nogal bureaucratisch. Waarom niet gewoon iemand zijn huurwoning laten kopen als hij/zij dat wil?
  Dan krijg je toch ook een diversiteit? Huurder naast koper etc? Lijkt me veel simpeler en minder bureaucratisch.

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 14.37 uur

 119. @ 35 P. Verhoeven

  Het is met de grondpolitiek inderdaad volledig uit de hand gelopen. Den Uyl voorzag dat al. Hier zou inderdaad een parlementaire enquête over gehouden moeten worden. SP grijp je kans voor opschudding in dit landje. Onze overheid heeft het al maar laten gebeuren en ja @ 32 Nico de Vries je hebt gelijk. In een echt sociaal land zorgt de overheid dat grondprijzen redelijk zijn.

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 14.46 uur

 120. @ 99 Henny,

  O so true.
  Afgelopen maandag zag ik Marcel van Dam. Bij die gelegenheid was ook de man die Joop den Uyl dikwijls te grazen nam, Dries van Agt. En zie toen Marcel hem zag ging hij meteen op Dries af en o wat gezellige conversatie. Hoewel dat moet gezegd ik hoorde niet wat ze zeiden maar de lichaamstaal was er toch 1 van vroeger robbertje gevochten maar nu hebben we het niet meer nodig, nietwaar amice?
  Wij kunnen in ieder geval de AOW voor mijn vrouw pas 8 jaar later krijgen omdat ik wat later geboren ben. Scheelt grofweg 80.000 euro’s. Leuke plannen en nog leuker omdat ze dat beslist hebben toen ze nog macht hadden. Over ongelijkheid gesproken. Dat worden leuke dagen van ouderdom: huren omhoog, geen AOW, etc.

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 15.04 uur

 121. Ja, die grondprijzen dat is de angel, als ik zie wat hier(Rotterdam) gebeurt, er worden leuke betaalbare voor en naoorlogse huizen afgebroken, ja een hele wijk(crooswijk) de mensen wonen er goed en inplaats dat ze de lege huizen opvullen met nieuwe jonge huurders, nee hoor alles gaat tegen de vlakte en er komen nieuwe huizen voor terug en weet je waarom? de grond is zo lekker veel waard geworden en als we alles tegen de vlakte gooien kunnen we daarna dubbele huur vragen.

  .

  Reactie door carla — donderdag 7 september 2006 @ 16.16 uur

 122. @ 121 Carla

  Dat is wat men dan economie noemt.
  Het lijkt erop dat “de economie” ons denken zo heeft vergiftigd dat we niet meer sociaal en ecologisch in staat zijn ook maar iets goed te doen.
  Even een eenvoudige rekensom:
  Duurzaamheid = evenwicht in economie, sociologie en ecologie. Duurzaamheid = toekomst voor alledrie.
  Hier heerst een enorme hokjesgeest. Economisch denken heeft de plaats ingenomen van Nederlands Hervormd of Katholiek. Psychologisch gemakkelijk waqnt het ene geloof vervangt het andere.
  Pas wanneer er weer echt gedacht kan worden dus vrij gedacht zonder belangenverstrengeling dan kunnen we weer verder komen. OK wanneer er toch aan belangdenken wordt gedaan dan niet alleen in het belang van de economie maar ook in het belang van mensen en van Moeder Aarde.
  Een tijd geleden had ik nog de volgende gedachte met associaties:
  VVD economie
  SP samen sociaal
  GL ecologie (als ecoloog vind ik toch dat ze weinig van echte ecologie getuigen)

  Als deze partijen nu eens samen gingen regeren? Lijkt me interessante combinatie.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 7 september 2006 @ 16.33 uur

 123. Bij het wonen zou denk ik ook meer aandacht moeten zijn voor het energievraagstuk, want we betalen ons blauw. Komt vnl. doordat de winsten zo hoog zijn en er zoveel milieu tax is.

  DAT GELD MOET TERUG NAAR DE HUURDERS!

  En de beste wijze waarop dat kan is : investeren in verbetering energie rendement van woningen (kan met nieuwste technieken wel 40% schelen op gasgebruik! Kost niet ontzettend veel, levert dus lastenvermindering op!)

  Bovendien zijn er ook technieken om je huis duurzaam te verwarmen met bijv. energiedak (ingebouwde warmte wisselaar in normale dak constructie, ondergrondse koude en warmte opslag, en vloerverwarmings systeem met warmtepomp). Dan verstook je met deze combinatie van mogelijkheden zelfs bijna geheel geen gas meer.

  Deels kun je ook je eigen electriciteit opwekken met zonnepanelen.

  Het kabinet wil huurders echter geen enkele wettelijke ondersteuning geven om dergelijke maatregelen te kunnen afdwingen van de verhuurder. Hoewel dit gewoon een europese richtlijn is.
  Dit kabinet was toch zo voor europa, en wil toch zo graag europese richtlijnen uitvoeren? Bij de liberaliseringen anders wel!

  Gemeenten, provincies, kabinet, energiebedrijven en woningbouwcorporaties, ze verdienen bij elkaar kapitalen aan het wonen via de huuropbrengsten en de energiekosten.
  Die middelen hebben we zelf bijelkaar gelegd, en die moeten ingezet worden om de stijgende energiekosten ongedaan te maken.
  Door fors te investeren in hoger energierendement en duurzame energievoorziening via de woning zelf.
  Dat is nu al rendabel, en levert op lange termijn gezien stijging van energieprijs dus meer op dan het kost!
  Dat voordeel moet ook weer terecht komen bij de huurders, ze betalen zich op dit moment bont en blauw!

  Reken maar dat de energieprijzen gaan stijgen in komende 10-20 jaar, want olie en gas productie hebben een maximum, de vraag neemt toe, dus op een gegeven moment zijn er forse tekorten, die elk jaar verder toenemen, en dus stijgen de prijzen dan gigantisch!

  Zie: http://www.peakoil.nl voor een nadere uitleg.

  Dit is een REEL probleem, want jaarlijkse productie wereldwijd zal na het bereiken van de piek elk jaar dalen.

  Als je niet iets doet voor die tijd ben je te laat, want je kunt nooit op tijd meer reageren als die energieprijs eenmaal explodeert.

  Reactie door Rob Heusdens — donderdag 7 september 2006 @ 16.35 uur

 124. 6.9 Woningen worden alleen gesloopt als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit bouwtechnisch noodzakelijk is of als permanente leegstand dreigt.
  Er zal wel flink gesloopt gaan worden met die dreigende leegstand.
  Richard.

  Reactie door richard akkerman — donderdag 7 september 2006 @ 16.41 uur

 125. En woningbouw corporaties moeten weer volledig gedemocratiseerd worden. Dus een verenigings rechtsvorm.

  Reactie door Rob Heusdens — donderdag 7 september 2006 @ 16.54 uur

 126. Privaat bezig van grond (en ook productiemiddelen!) gewoon afschaffen!
  Shell, Gasunie, energiebedrijven, telecom bedrijven, openbaar vervoer bedrijven, dat zijn nutsvoorzieningen die gewoon kostendekkend basis voorzieningen moeten leveren zonder winstoogmerk.
  Althans, voorzover de bedrijfsvoering winst oplevert moet dat weer terug naar de klant of via investeringen in noodzakelijke aanpassingen.

  Reactie door Rob Heusdens — donderdag 7 september 2006 @ 16.56 uur

 127. 123, 125, 126 Rob Heusdens,

  Geheel onafhankelijk van jou ben ik ook tot zo ongeveer dezelfde stellingnames gekomen.
  Nog even dit. Economie heeft wel degelijk te maken met de Aarde, energie, en huurders. Kom op zeg we zijn toch niet allen lopende “appareils a sous” (voor niet Frans sprekenden: geldmachines).

  Reactie door Le profeseur — donderdag 7 september 2006 @ 17.54 uur

 128. [...] Beter wonen [...]

  Pingback door Stop Afbraak Sociale Huisvesting » Sp verkiezingsprogramma over Wonen (weblog Jan Marijnissen) — donderdag 7 september 2006 @ 18.13 uur

 129. @99 Hennie,
  Natuurlijk hebben huizenbezitters ook hun eigen verantwoordelijkheid. Ik vind het zelf ook onverantwoordelijk om die overwaarde aan zaken te besteden zonder garantie of die overwaarde wel besteedbaar is! Alleen ik heb dit feit genoemd om aan te geven dat bepaalde mensen (uit domheid/onnadenkendheid) hier wel degelijk ge(mis)bruik van gemaakt hebben. Dat zal ook een reden zijn geweest waardoor het nu ook niet meer kan! Maar de geschiedenis kan je niet terugdraaien en het is al op grote schaal gebeurd. Dat is niet meer terug te draaien met alle ellendige gevolgen vandien!
  Verder ben ik het ook helemaal niet eens met de manier waarop de Wao’ers behandeld zijn..Strengere regels voor nieuwe gevallen daar kan ik nog mee leven. Maar de manier waarop bestaande WAO’ers herkeuringen moeten ondergaan en in het verleden toezeggingen en zekerheden geboden zijn door de overheid, en die nu met hetzelfde gemak weer teruggedraaid worden, dat is misschien zelfs wel mijn allergrootste ergernis t.a.v. dit kabinet. Hiermee bewijst de overheid dat ze bij uitstek ONBETROUWBAAR is en alleen al daarom wat mij betreft mag opstappen, hoe eerder hoe liever!!

  Reactie door Ton — vrijdag 8 september 2006 @ 0.07 uur

 130. Misschien wel alternatief voor Hypotheekrenteaftrek.
  Net zoals bij kinderbijslag,aow,een vast bedrag voor woontoeslag voor iedereen die een huis bezit,ongeacht het inkomen,en de waarde van het huis.op deze wijze ligt er een beperking voor de hogere inkomens met duurdere huizen.
  Het vrijkomende geld wat dan niet uitbetaald hoeft te worden aan de rijkere klasse,kan dan besteed worden aan nuttige doeleinden,om bijv. de grond prijzen te verlagen in de vorm van subsidies,
  wel moet dat vaste bedrag voor iedere huizenbezitter in aanmerking komen,ongeacht of hij veel hypotheek heeft of geen hypotheek.de woontoeslag dient men verplicht in de woning te besteden in de vorm van aflossing ,en als men het niet nodig heeft voor aflossing,dan wel te besteden aan onderhoud of iets dergelijks.
  Op deze wijze worden alle huiseigenaren gelijk behandeld,en hoeven de lage lonen klasse [de massa] niet op te draaien voor de tophypotheken van de rijkere klasse met veel vermogen.

  Misschien kan er eens een rekengroep er een berekening op loslaten,wat voor een voordeel dit oplevert voor de staat,en de burgers individueel??

  Jansen

  Reactie door jansen — vrijdag 8 september 2006 @ 21.38 uur

 131. Als leegstand verboden is, wordt kraken dat dan ook?

  Richard.

  Reactie door richard akkerman — vrijdag 8 september 2006 @ 23.43 uur

 132. @richard akkerman — vrijdag 8 september 2006, 23.43

  Als er geen leegstand is, kán er niet worden gekraakt. Wat heeft een kraakverbod dan nog voor zin?

  Reactie door Wilbert — zaterdag 9 september 2006 @ 3.06 uur

 133. Woningen met goede voorzieningen en in een veilige buurt. Lijkt me niet echt nieuwbouw. Bij de meeste nieuwbouwwijken zijn de voorzieningen (letterlijk) ver te zoeken. Hier zie ik een taak voor de gemeenten, om er voor te zorgen dat er op wandelafstand in elke nieuwbouwwijk voorzieningen komen.

  Reactie door kamperman — zaterdag 9 september 2006 @ 12.04 uur

 134. 130 Ik zou jouw plan anders willen invullen. Woontoeslag naar vermogen voor eenieder die huurt danwel koopt. Zo krijg je een gelijkmatige overgang en geen enkel belemmering. Tevens kunnen mensen bij een gebrek aan betaalbare koopwoningen gewoon met dezelfde rechten tijdelijk huren.
  Het levert een hoop geld op dat vrijkomt door bureacratie. Gewoon een inkomensafhankelijke woontoeslag en het opheffen (geleidelijk wel te verstaan je kunt nu eenmaal geen mensen voor het blok zetten)van alle regelingen zoals hypotheekrenteaftrek, huurtoeslag, OZB, huurwaardeforfait etc..

  Reactie door Henny — zaterdag 9 september 2006 @ 13.42 uur

 135. Laten we niet de rente aftrek als iets geweldigs zien toch nog maar een reken voorbeeldje.
  Huis nu kopen 200000 Euro
  30 Jaar hypotheek a 6 %
  Dat 6*30 *2000=360000 Euro rente totaal na 30 jaar
  Krijg terug van de belasting 33%=120000 Euro
  Totaal betaalt aan rente 360000-120000=240000 aan rente.
  Als ik het huis af moet lossen aan het eind nog eens 200000 Euro
  Het huis heeft dan gekost 440000 Euro
  Dus wil ik er aan verdienen dan moet het huis in 30 jaar ruim 200% gestegen zijn, kan maar het is een gok.
  Als men het totale bedrag aan rente dus 360000:30=12000 Euro per jaar aan kosten is 1000 Euro per maand aan kosten of zie huur.
  Dus met de rente terug gave eraf is dit 666 Euro per maand aan koste of zie maar huur.
  Tel hier nog alle ander kosten bij op verzekering, onderhoud enz. dan kom je aan een kale huur van 850.Euro.
  Aan het eind als ik het huis verkoop voor de koopprijs dan heb ik net als iedere huurder een flinke prijs betaald.
  Alleen lig alle risico bij mij zelf op de schouder en daar heeft de huurder geen last van.
  Is de verkoop prijs lager dan loop mijn huur gigantisch op.
  Dus laten we nu eens op houden met dat gezeik van het voordeel van hypotheek aftrek en het enorme geluk van eigen huizen bezitters en hun z.g.fantastische en zakken vullende vooruitzichten.

  Reactie door Jofel — zaterdag 9 september 2006 @ 14.59 uur

 136. @ 135

  Beste Jofel,

  Dertig jaar geleden kocht je een huis voor 100.000 gulden. Dat huis is nu dankzij een samenspel tussen bank, projectontwikkelaars en de BV Nederland 250.000 euro waard.
  Aan rente heb je 6x30x1000= 180.000 gulden betaald, minus aftrek hypotheekrente 33% = 60.000 gulden, in totaal betaald aan rente 120.000 gulden.
  Nu verkoop voor 250.000 euro dat is ca. 550.000 gulden.
  550.000 – 120.000 (rente) = 430.000 gulden.
  Minus aankoopsom 100.000 = 330.000 gulden.
  Stel je hebt 100.000 gulden uitgegeven aan onderhoud verzekering etc.
  Dan heb je nu 230.000 gulden opbrengst en 30 jaar gratis gewoond! 30 jaar GRATIS gewoond! En als je wil de komende jaren ook als je niet verkoopt.
  Was je huurder dan had je vanaf het begin huur betaald, stel 300 gulden vanaf het begin. Nu ben ik niet zo snel met rekenen dat ik je kan vertellen hoe hoog de huur nu is met alle huursverhogingen en inflatiecorrecties erbij.
  Maar goed de woning die ik huur van de corporatie was destijds net als jouw huis bijv. 100.000 gulden. Met mij had de corporatie nog 1000 huurders. Nu na 30 jaar heeft die corporatie 1000 woningen die ieder analoog aan jouw huis 230.000 gulden opleveren. Dat maakt een vermogen van 230.000.000
  Plus 30 jaren huur die ze hebben opgestreken (300 x 12 x 30 = 108.000x 1000= 108.000.000) samen dus 338.000.000 vermogen en dan heb ik de jaarlijkse huursverhogingen nog maar even niet meegerekend.
  Tsja wie is hier dan op enorme afstand stukken beter af, koper, verhuurder huurder? En vergeet niet dat het nog niet is afgelopen. Door de liberalisering worden de huren marktconform gemaakt en gaat huurder van 300 naar 1500 of misschien nog wel hoger. Wat kun je doen als huurder? Die 230.000 aanspreken? Nee, die heb je niet. Die 108.000? Nee die ben je al kwijt. Je staat met je rug tegen de muur en Dekker gaat maar door en met haar VVD en CDA.
  Ondertussen heeft buiten corporatie en individuele huizenbezitter, de bank uiteraard zeer goede zaken gedaan.
  Wat heb je hiervan terug?

  Reactie door Le locatair — zaterdag 9 september 2006 @ 20.58 uur

 137. Dat is ook een kloppende rekensom.
  Al blijft natuurlijk het altijd maar een gewone hoop steen aan elkaar geknutseld op een stukje grond waarbij je afhankelijk bent hoe gek de mens is om het ervoor te geven.
  Je geeft zelf al aan een opgedreven waarde en eigenlijk is het een luchtballon die ieder moment kan knappen.
  De waarde stijging moet ik altijd nog maar in handen zien te krijgen.
  En of de waarde de hemel in gaat groeien is maar nog de vraag .
  In jou voorbeeld heeft iemand geluk gehad en in mijn voorbeeld heeft iemand geen geluk en geen pech gehad.
  Kan wel zo zijn dat de markt helemaal in elkaar stort en dat de huren omlaag gaan dan is de werking weer andersom.
  De stijging van de koophuizen zit toch wel aan zijn top ook zie ook al enkele prijsdalingen.
  Het blijft een loterij.

  Reactie door Jofel — zondag 10 september 2006 @ 9.46 uur

 138. @104 Bedankt voor de bevestiging van wat ik al dacht en ook ik vind de praktijk
  schrijnend en wat ik al veel eerder elders
  hier schreef, dat die kans er niet is voor
  jonge mensen om normaal een huwelijk te
  kunnen starten in een eigen huis!
  Veel problemen zijn er altijd, daar waar
  men op een kluitje moet wonen en de onvrijheid rigoreuze problemen veroorzaakt.
  Als de huizen nu ook nog een aantal jaren
  een vorm van huurverhoging ondergaan, waarbij in redelijkheid de norm ertoe ruim
  wordt overschreden, staat Nederland op zijn kop en vallen er klappen én koppen!
  Een ‘studio’ in steden of aanliggende dor-
  pen, bestaande uit living met open keuken,
  slaapkamertje en douche, betekent nu al
  een prijs van 650,– of méér.
  Zelfs al moeten, ouderen, gedupeerden een
  lagere huur kunnen betalen voor een kleine
  re woning kan zelfs een echtpaar zo’n
  vrijgezellenflat nog niet eens betalen !
  Van het toewijzingsbeleid klopt dus al veel langere tijd niet veel meer.
  Doorstroming zou er kunnen zijn, als er
  weer zou vast staan, welk type woning een
  gelijkblijvende huur in lengte van jaren
  zal hebben. Veel ouderen willen graag van koopwoning af vanwege ook alle rompslomp
  onderhoudstechnische en financiële zaken.
  Ruilen was in de jaren zestig en zeventig nog mogelijk in uitzonderlijke gevallen
  van gelijke wensen van de betrokkenen.
  Zo werden dan twee partijen er naar hun zin mee geholpen.
  De middengroepen, die flink konden sparen, zien HUN spaartegoeden niet meer
  door de fiscus belást te worden, ook al hun voordeel.
  Wat gaat er ook al weer met de Overdrachtsbelasting gebeuren?
  Wie betalen er aan het eind van de rit van zijn leven de meeste Vermogensbelasting als het erfgoed toch nog terecht mocht komen bij erven die het in hun jeugd dus ook al nooit riant hadden?
  Dat mag wel eens extra worden berekend.
  Immers niet zelden proberen de evt. a.s.
  erven al voordien te helpen met het in
  standhouden van het erfgoed, door naar
  draagkracht bij te dragen in onderhoud.
  De ZALMuitdrukking dat ‘ook zijn moeder het moet doen van een klein pensioen’ zal me eeuwig op mijn netvlies branden.
  Grote gezinnen nog voldoende aanwezig of opgegroeid met een suikeroompje dat de
  studie financierde van de kinderen die het
  nu heel goed hebben, terwijl de eigen om-
  standigheden in de vroege jeugd allerminst riant waren. Dié kinderen zor-
  gen nu voor hun suiker(oud-)oompje of tante en staan de éigen ouders bij, door
  ze te halen en te brengen en uit te nodi-
  gen voor alles wat geld kost: etentjes en
  toegangskaarten voor theatervoorstellingen en de kadobonnen voor de kapper, mee voor een weekend of
  een dagje uit !
  De doorsnee bejaarde heeft het niét riant
  en daarom moet die AOW dus ook gewoon om-
  hoog, zodat zelfs zij kunnen spáren voor
  een computer om in eigen huis toch midden
  in de samenleving blijvend betrokken te
  kunnen zijn.
  Mensen wonen relatief al stukken beter als de zorg besteed kan worden aan ontspanning zoals meer theater op tv,
  meer in eigen land op stap via de p.c.,
  en minder geld naar anti-depressiva.
  De grote inspanning moet er komen door het
  verleggen van accenten, het bijstellen van normen en het inzichtelijk maken van
  de werkelijke noden van mensen.
  Dan blijft het gissen, Gandalf, en natuurlijk wil ik daar hier geen antwoord op, maar houd je het nog vol zo’n bijv.
  10 jaar, en ik? Red ik het nog met mijn
  conditie om het nog 14 maanden uit te kun-
  nen zingen en niet te willen geloven in een gepredestineerd DNA gegeven?
  Sterkte met het opzoeken van mogelijkheden ter verbetering van de eigen wensen, en….een fijne zondag!

  Reactie door Madelief — zondag 10 september 2006 @ 10.01 uur

 139. @114 Ben ik toch benieuwd naar al die ri-
  ante woningen daar in Delfzijl, zoals je
  die beschrijft Henk.
  Maar je wist het misschien nog niet, jouw
  huis in jouw buurt wordt ontzettend veel
  waard en ook een heel gewilde lokatie!
  Kijk, straks wil heel Den Haag eindelijk
  écht gaan varen en daar waar het bootje
  te pletter sloeg in de branding van de
  Noordzee, is er in Delfzijl een allerliefst haventje, dat ongetwijfeld zal worden uitgebreid (door een futuris-
  tische blik van ‘s Rijks Planologische
  Dienstencentrum) en al zachtkens is dan
  voortaan de HISWA-show vlak in jouw buurt
  waar te nemen. Het aangrenzende kabbelende
  water doet verbinding met zee zeker maken
  en klotst lichtelijk tegen het op palen
  geplaatste hotelletje boven het water!
  Kijk Henk, volgende zomer barst het er van
  de blazers met koperen knopen, witte kol-
  trui, en ter herinnering nog zo’n rode
  shawl uit het winkeltje met Overheids-sou-
  venirs onder aan de roltrappen bij de 2e
  Kamer. De ballpoint, notitieblokje, doosje
  pepermunt zullen de drenkelingen uit Den
  Haag altijd blijven begeleiden mochten zij
  zich te snel stroomafwaarts hebben willen
  doen drijven. Zij komen dus altijd en overal weer boven water.
  Vooruit Henk, bootje huren dan tegen die
  tijd en langszij komen en er het landelijk
  ongenoegen nog eens uitleggen, met megafoon natuurlijk. Ze behoren van jou
  een hoge pet op te hebben en zij hebben dus lang genoeg kunnen toeteren en moeten
  maar eens extra gaan luisteren !
  Wat doen die woningen in Delfzijl Henk?
  Natuurlijk wil ik niet de boot in :LOL:
  Maar als ik nou toch eens een blik werp
  op die onvolprezen terp?
  Kom ik dan met rood /groen/witte sjerp?
  We zullen het vast zien op 22 nov. a.s. !
  Fijne dag verder ! Geniet van je rust :LOL:

  Reactie door Madelief — zondag 10 september 2006 @ 10.28 uur

 140. Ach Henk had ik je voor de gezelligheid
  toch zo’n ander vrolijk gezichtje kado
  willen doen, want op een andere manier lukt het even niet, aangezien niet al mijn
  post een goede back-up onderging dus ben
  ik wat adressen kwijt, maar post zij je
  dus gegund en je postings hier zie ik met
  veel belasting tegemoet. Je bibliotheek is
  er één van bijzonder gehalte, bedankt!xxx

  Reactie door Madelief — zondag 10 september 2006 @ 10.34 uur

 141. @ 137 Madelief

  Zalm zal zijn moeder helpen dat is zeker (hoop ik, of zou hij die ook nog verkopen?). Dus het is gratuite gezegd dat zijn moeder het ook maar met een klein pensioentje moet zien te redden. Vals spel van Zalm.
  De walm van Zalm:
  Ik ben Gerrit en ik steel als de raven.
  Ben een boef in de ogen van de have not’s
  Maar hoe kan ik anders
  In deze wereld waar zij steeds worden genept.
  Goeiemorgen zeg.

  Reactie door Le locatair — zondag 10 september 2006 @ 11.13 uur

 142. Nog maar een keer want ik zie mijn eerste reactie niet terug.
  ………….
  Als je naar de afgelopen 30 jaar terug kijkt dan gaat jou reken sommetje op.
  Maar dat is geen garantie voor de komende 30 jaar.
  Je weet die slag zin wel, resultaten uit het verdelen zijn geen garantie voor de toekomst.
  De winst uit mijn huis is een hoopje samen gevoegd stenen een luchtballon die ieder moment kan knappen.
  En als de prijzen zakken dan is de door jouw gemelde winst omgezet in een enorme schuld.
  Waarbij een hoop mensen de domme fout hebben gemaakt om de overwaarde om te zetten in een luxe voor dit moment.
  Die mensen met een huis 30 jaar terug zitten goed het hebben hun huis betaalt met de aflossing en zitten nu vrij.
  Daar kan niks mis mee zijn ze hebben het toen gekochte product betaald.
  Verkopen heeft geen zin want dan moeten ze weer een ander duur huis kopen.
  Profiteren doen de kinderen als vader en moeder het loodje leggen.

  Reactie door Jofel — zondag 10 september 2006 @ 11.31 uur

 143. @136
  Beste Le locatai
  Laat er over een ding geen misverstand zijn achter plannen van de SP sta ik voor 100%.
  En die liberalisering van de woningen is een kwaad iets.
  Iedereen heeft recht op een goede een betaalbare woning dat mag naar mijn mening niet af hangen van de markt maar moet het een sociaal iets zijn.
  Die schofterige winsten die gemaakt worden op grond is dwaas en moet van de kaart.
  Waar ik me wel tegen verzet is het beeld scheppen dat elke huis bezitter een door de staat zakkende vullende persoon is,en dat deze altijd in een riante positie zit
  Mede Gloria is op dit punt de knap de weg kwijt.

  Reactie door Jofel — zondag 10 september 2006 @ 11.58 uur

 144. @ 140,

  Lijkt me aardig te kloppen.
  Daarom nu de boel recht zetten. Dus huurders subito winstdeling geven zoals ik voorstel.
  Wanneer je luxe zaken gaat kopen van je overwaarde dan is dat vrije keuze, maar als je bedenkt dat je de afgelopen 30 jaar, gebaseerd op mijn rekensommetje ruim meer dan 300.000 gulden hebt verdiend, dan is dat gemiddels 30.000 gulden per jaar. Dertig jaar geleden een salaris van netto 30.000 gulden dat is 2500 netto per maand. Veel mensen konden dat niet eens verdienen. Dus deze mensen hebben 30 jaar lang zo’n beetje een dubbel slaris gehad zonder dat het tweeverdieners hoefden te zijn.
  Zie je dat het wel heel erg scheef zit?
  OK de toekomst zou er wel eens anders kunnen uit zien. De wolven hebben nog lang niet genoeg (ze kunnen niet eens anders!)dus zullen ze zich uiteindelijk gaan werpen op de kleine huizenbezitters, mooie grote groep die je beetje bij beetje ontmanteld op een manier dat ze het nog net pikken en ook nog net op je blijven stemmen (kwestie van goede tangconstructie).
  Ondertussen zitten de kinderen van de huizenbezitters ook redelijk goed en zeker wanneer de VVD haar zin krijgt door – en nu komt wel de zeer grote onbeschaamdheid- door nota bene de successierechten niet meer te belasten of te halveren en dit te financieren met het geld dat uit de zakken van de huurders is geslagen en nu nog bij de woningcorporaties zit.
  Lekkere jongens. Ik kan het niet anders zien dan vooropgezette roof op de huurders. De grootste uit onze geschiedenis. Dat zou het eerste thema moeten zijn in ons nationale historische museum. Het gaat hier om zogenaamde legale diefstal van de huurders door de bezitters; dus door de have’s van de have not’s en geregisseerd door Jan-Peter en Gerrit in opdracht van AMRO, ING,etc.
  De have not’s hebben geen bezit maar ze hebben wel inkomen. Een groot deel daarvan wordt dan toegevoegd aan het bezit van de bezitters.
  Wist je dat het gemiddelde vermogen per huishouden in Nedrland in 2004 zo’n 264.000 euro was (na aftrek van alle schulden waaronder de hypotheekschuld).
  Kijk daar zit dus een gigantische hoop geld. En die wolven weten dat en zijn bezig telkens constructies te verzinnen om op slinkse wijze aan dat geld te komen. Dus nu zijn nog steeds zijn de huurders de klos en ook huizenbezitters die hun overwaarde fêteren, maar er komt een tijd dat ook andere huizenbezitters de klos zullen worden van dit boevengilde.
  De hoofdmoot van de economie is verschoven van Phillipslampjes, etc. die wereldwijd geëxporteerd worden naar handeltjes met grond en huizen. De winsten zijn in het verleden behaald en nu zijn we een land van dienstverlening geworden dat teert op het verleden, o.a. via de huizenbusiness.

  Reactie door Le locatair — zondag 10 september 2006 @ 12.17 uur

 145. + 144

  Sorry, in 30 jaar ruim meer dan 300.000 gulden hebt verdiend, dan is dat gemiddeld ruim 10.000 gulden per jaar natuurlijk.

  Reactie door Le locatair — zondag 10 september 2006 @ 17.42 uur

 146. @ 143 Jofel

  Voor wat betreft je laatste zin: ik denk het toch niet, Jofel!
  Daarbij kan je je afvragen waarom iemand zonodig een huis moet BEZITTEN.
  Maar goed voor hen die dit zonodig willen wordt het belastingtechnisch heel gemakkelijk gemaakt en daar is geen sprake van bij de huurders.
  Ik onderschrijf dan ook de bijdrage van Le locatair. Misschien is het in jouw geval anders, maar die hele huizenbusiness is er een van ontstellende wildgroei geworden.
  En we mogen dit toch een leefbasis kwestie noemen. Uit den boze!

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 18.39 uur

 147. @ 140 Madelief

  Het werkt alleen als er een spatie tussen zit.

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 18.41 uur

 148. @139 Madelief.

  Over bootjes gesproken, in mijn jeugdjaren was ik vaak te vinden aan de oude Rijn (Leiderdorp) je weet wel zo’n Jaagpad. Hier een beschrijving van een:
  Oude Schippper.

  Arbeid, over uw zwaren stroom
  Varen wij uit bij ‘t hazegrauwen:
  Vrouw aan het roer, ik aan den boom,
  Jongen en meideke in de touwen.
  De kilte rilt uit ‘t witte water:
  Damp is de wal, mijn stille kind
  Bleek hangt het in de lijn…ach later
  Zal ‘t niet meer recht van schouders zijn,
  Krachtig en rank van leest en voeten.
  Arbeid, dat is de zwaarste pijn,
  Dat wij ons kind verminken moeten!
  Arbeid, wat is uw vreugde dan?
  Als knaap reeds droeg ‘k uw grauwe kleeren,
  Als knaap reeds was ‘k in spier en span
  Om uw hardvochtigheid te leeren.
  Onder de luchten rauw en rood,
  Onder de luchten blak en brandend,
  Onder der misten smorend lood,
  Onder den vriesnacht scherp van tanden,
  Immer was ik uw will’ge knecht,
  Immer waart gij mijn straffe meester;
  Nimmer was ik zoo vrij en recht
  Als aan den wal de wilde heester.
  Schreewende meeuw in het want vond meer
  Onder de zon aan liefde en lusten;
  Daar bloeit geen bloem in ‘t water meer
  Waar nooit de zware kielen rusten.
  Wat is ons wind? Een bange vraag:
  Is hij ons mede-of tegenmakker?
  Wat is ons licht? Een eeuwe’ge plaag:
  Zoo lang het dag is, zijn we wakker.
  En in den nacht is walm en smook,
  En in den nacht is ‘t klein gereken,
  En nergens is een lichte strook
  Waardoor wij onze levens wringen,
  Is één treurzang van tegenspoed,
  Is één klaaglied van martelingen.
  Of ik mijn kracht uitéénen spleet,
  Gij gaaft te min voor al de monden;
  Geen dieplood dat de wanhoop meet
  Die gij mijn ziel hebt toegezonden!

  Arbeid, gij die ontsprongen zijt
  Der bergen diepste ellendigheid,
  Gij, die de kleine levens scheurt
  En blind over uw golven sleurt,
  Gij bron van onheilvolle faam,
  Gevloekt zijt uw naam!

  Margot Vos 1926.

  Alles in het verleden was geen pleziervaart, groeten Henk.

  Reactie door Henk.H — zondag 10 september 2006 @ 20.12 uur

 149. Het was zijn droom een eigen huis.
  Met huurhuizen zag hij het al zitten dat wordt niet pluis.

  Het was een gok om deze beslissing te nemen.
  Maar hij dacht moet ik dan al mijn centjes door de huurbaas laten claimen.

  Zijn omgeving zei niet doen.
  Het kost bijna al je poen.

  Ik blijf lekker in mijn huurhuisje zonder risico wonen.
  Jij met je koophuis lig zo op je bek tussen de planken gemaakt van bomen.

  Maar naar lang wikken en denken.
  Had hij er genoeg van en ging naar de bank of ze hem konden helpen om zich deze droom te schenken

  Het was zwaar voor die tijd en een hele hoop geld.
  En dikwijls moest er bij dingen kopen nee worden gemeld.

  Maar zie het ging in het land steeds beter.
  En ook de prijs van de grond steeg steeds meer per vierkante meter.

  En zijn woning werd steeds meer waard in prijs.
  Hij dacht vaak zelf is mijn omgeving wel wijs.

  De angsthazen van het verleden werden steeds kwader.
  Want bij de durf van toen stroomde steeds meer geld door de ader.

  Men begon te roepen het niet eerlijk jullie zijn een profiteur.
  Maar op een moment verveelde dit de durf van toen en wees ze de deur.

  De durver zei het is betaald door mijn eigen poen.
  Toen lachte jullie mij uit met mijn kapotte schoen.
  En hou op met zeuren want dat je heb mis gegrepen is gevolg van te kort aan durf van toen.

  De Hakker

  Reactie door De Hakker — maandag 11 september 2006 @ 1.44 uur

 150. Waarom is mijn reactie nu weer niet geplaatst?

  Reactie door Le locatair — maandag 11 september 2006 @ 8.41 uur

 151. +155
  Beste forumleden. Dat wat er achter mijn dubbele punt staat is niet geplaatst zie 155.
  Waarom? God mag het weten.

  Reactie door Le locatair — maandag 11 september 2006 @ 9.08 uur

 152. @161 Le locatair.

  Ik denk dat Marcel van Dam er achter zit die overweeg op de SP te stemmen.
  Maar ik denk dat je een woord gebruikt dat het systeem niet pikt. Zo kwam ik in het verleden erachter dat het systeem het woord “socialistische” niet pikte, dat was pas merkwaardig.

  Reactie door Henk.H — maandag 11 september 2006 @ 10.54 uur

 153. @ 149

  De Hakker, mooi nietwaar?
  Wonen is rou..lette geworden met hoge inzet. De inzet is voor sommigen te hoog, want ze krijgen geen geld van de bank en kunnen zo niet het spel meedoen zoals jij “sli..mme” De Hakker.
  Van je vrienden moet je het hebben, want dankzij VVD en CDA is wonen een roul..ette..spel geworden waarbij de ene club met gunstige spelregels gemakkelijker wint dan de andere met ongunstige spelregels.
  Hi..ep hi..ep hoera wat zijn we toch sl..im Hakker.

  Reactie door Le locatair — maandag 11 september 2006 @ 22.12 uur

 154. Hé Henk gelukt!
  Bedankt voor de tip.

  Reactie door Le locatair — maandag 11 september 2006 @ 22.12 uur

 155. Heel slim kijk maar naar je eigen berekening van @136

  Reactie door De Hakker — dinsdag 12 september 2006 @ 16.06 uur

 156. Ik vraag me af hoe hoog de hypotheekrenteaftrek wordt gemaximaliseerd door het programma van de SP. In Dit artikel staat het volgende:
  6.11 De hypotheekrenteaftrek wordt zowel gegarandeerd, als gemaximeerd, tot 350.000 euro hypotheekschuld, tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent.

  In het programma de site van de SP staat het volgende:
  Hypotheekrenteaftrekgarantie tot 225.000 euro (495.000 gulden)
  De hypotheekrenteaftrek dient gekoppeld te worden aan het maximum van de nationale hypotheekgarantie (225.000 euro / 495.000 gulden in 2003)
  Als kiezer ben ik dus in de war en ik denk dat dit wel een doorslaggevend punt kan zijn en ook makkelijk tegen de SP gebruikt kan worden door bijvoorbeeld de VVD.

  Reactie door Gerbean — dinsdag 12 september 2006 @ 19.32 uur

 157. Hmmm… “6.1 Gemeenten krijgen meer regie bij de volkshuisvesting. Zij maken bindende afspraken met woningcorporaties, om het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen beter af te stemmen op de feitelijke woningbehoeften.”

  En stel nu dat je in een gemeente woont die te beroerd is om te investeren in starter- en seniorenwoningen? Wordt de controle ook groter?

  Ik, 25 jaar en 3e jaarsstudente Communicatie, woon inmiddels al drie jaar samen met mijn (tevens studerende) vriend in een te dure, particuliere huurwoning. Dit omdat een inwoner van de gemeente Nijkerk pas voor het eerst in aanmerking komt voor een starterswoning wanneer deze op het punt staat het 26 te worden (de eerste categorie is nl. tot en met 25 jaar). Voor de duidelijkheid: voor mij, noch voor mijn vriend, is het geen optie nog in het ouderlijk huis te wonen.

  Tweewekelijks reageer ik op de vrijkomende woningen die de woningstichting aanbiedt. Helaas tot op heden zonder resultaat. Onlangs hebben wij een afspraak gemaakt bij ‘onze’ woningingstichting om zaak op orde te stellen. Daaruit kon de vriendelijke medewerker mij vertellen dat ik snel aan de beurt zou zijn maar dat ik een 3-kamer appartement (woonkamer en twee slaapkamers) wel kon vergeten aangezien die hoogstzelden werden aangeboden als starterswoning. Hier bevindt zich dan ook meteen de crux van het verhaal. Mijn vriend volgt een muziek-georienteerde opleiding die ervoor heeft gezorgd dat onze huidige studiekamer zich inmiddels heeft ontplooid tot een ware muziekstudio. En ook ik volg een grafische opleiding waarin de computer (en alle randapparatuur) centraal staat. Je kunt je voorstellen dat je alle betreffende apparatuur niet kwijt kan in een kleine woonkamer. Op deze constatering wist de medewerker mij vrolijk te vertellen dat ik dan akkoord moest gaan met een 2-kamer woning om vervolgens meteen weer te beginnen met reageren op een doorstroom woning… dat ik hier opnieuw minstens 4 jaar op moest wachten leek hem geen probleem.

  Overigens vond hij het sowieso raar dat ik mij aanbevolen zag als toekomstige huurder van de woningstichting aangezien zowel ik als mijn vriend beide studeren: “Maar u moet begrijpen, de woningen die wij aanbieden zijn voor de sociaal en financieel minder bedeelden onder ons… u als toekomstige professional moet straks zonder moeite een hypotheek kunnen financieren.” Dat dat zeker nog drie jaar zou duren leek hem weinig te boeien. Toen ik vervolgens aangaf dat het mij dan compleet onduidelijk was waarom de gemeente in samenwerking met de woningstichting vorig jaar een geheel nieuw appartementencomplex heeft laten bouwen, waarbij de huurprijzen EUR 700,- en omhoog bedragen, en dat een dergelijk project momenteel in de stijgers staat, kon hij mij enkel mijn gelijk geven: “schrijf maar een brief naar de wethouder – je bent mondig genoeg”… de moed zakte me in de schoenen.

  De betreffende wethouder (ik heb dit overigens enkel van horen-zeggen) heeft namelijk enkele maanden geleden op een woning conferentie, in een klein gezelschap, gemeld dat hij enkel wil voorkomen dat Nijkerk de ‘ghetto’ van de Veluwe wordt.

  Tja… en dan vraag ik me af: wat voor zin heeft het dan om weer in de pen te klimmen.

  Reactie door Raelene — woensdag 13 september 2006 @ 0.57 uur

 158. @ 155

  Hakt er lekker in hè?

  Reactie door Le locatair — woensdag 13 september 2006 @ 10.45 uur

 159. @118 l’ecologiste.
  Wij denken dat woningcorporaties weer woningbouwverenigingen moeten worden, waarbij de leden bestaan uit huurders en woningzoekenden. Dan is het direct afgelopen met de zakkenvullerspraktijken van de nieuwe corporatiebobo’s. Ook zouden de woningbouwverenigingen hooguit 10.000 woningen moeten beheren, geconcentreerd in een beperkte regio.
  Jij pleit vooral voor individuele zeggenschap van de huurder. Dat is óók prima, zolang het niet ten koste gaat van het gemeenschappelijk belang van alle huurders.

  Reactie door Paulus Jansen, SP Tweede Kamerfractie — dinsdag 19 september 2006 @ 10.55 uur

 160. @123 Rob
  helemaal mee eens. Er is op dit moment nog 6,5 miljard euro aan rendabele investeringen in energiebesparing in woningen die niet worden uitgevoerd omdat huisbazen geen baat hebben bij energiebesparing (huurwoningen) en eigen-woningbezitters slecht georganiseerd zijn.

  Reactie door Paulus Jansen, SP Tweede Kamerfractie — dinsdag 19 september 2006 @ 11.02 uur

 161. @124 richard.
  Dreigende leegstand: waar woon jij??? In Utrecht schrijven gemiddeld bijna 100 mensen in op iedere vrijkomende huurwoning. Op een vrijkomend appartementje in het Boekhoven-Bosch complex (voormalig kraakpand) dat woningcorporatie Mitros wil slopen, reageerden laatst ruim 300 mensen.

  Reactie door Paulus Jansen, SP Tweede Kamerfractie — dinsdag 19 september 2006 @ 11.07 uur