7. Beter groen

Vorige week presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier.
Vandaag: Beter groen

Landbouw, natuurbeheer, milieu
Vanuit de lucht gezien is ons land mooi groen. Maar als je dichterbij komt, zie je hoe veel grond al is bebouwd. Dat is op zich niet erg, voorzover dat het gevolg is van doordacht en verantwoord beleid en er voldoende open landschap en natuurgebied overblijft. Landschap en natuur worden echter te gemakkelijk opgeofferd aan commerciële kortetermijnbelangen. Boeren die ons landschap beheren, gaan ten onder in een moordende wereldconcurrentie. Willen we een gezonde boerenstand zijn werk naar behoren laten doen, het dierenwelzijn bewaken, het landschap behouden, de natuur bewaren en het milieu beschermen, dan dient de komende regering op dit gebied andere keuzes te maken.

De landbouw aanpassen én verdedigen
Veel mensen maken zich met recht zorgen over de toekomst van ons buitengebied en de waarden die dat vertegenwoordigt: agrarisch, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief. Ook veel boeren maken zich zorgen over de toekomst. Boeren leveren al sinds jaar en dag een grote bijdrage aan onze voedselvoorziening en spelen vanouds een hoofdrol in het beheer van het buitengebied. Maar met veel boeren gaat het slecht. Steeds meer agrarische ondernemers gaan ten onder. Om hun voortbestaan te verzekeren worden voortdurend nieuwe technieken ingevoerd, maar deze leiden niet zelden tot overproductie en lage prijzen. De concurrentie op de wereldmarkt is moordend, de animo onder jongeren om boerenbedrijven over te nemen of om zélf een boerderij te beginnen is laag. Een derde van de boerenbevolking leeft onder het bestaansminimum.

Boeren worden geconfronteerd met verstikkende regelgeving, die voorbijgaat aan het eigen ethos. Dierziektes steken steeds vaker de kop op. Overbemesting en verzuring verslechteren het milieu. Massale ‘ruimingen’ en voedselschandalen zorgen voor veel maatschappelijke onrust en hebben het boerenbedrijf een slecht aanzien gegeven. Het aantal boerenbedrijven dat wordt beëindigd is verontrustend hoog. Deze crisisverschijnselen hangen, direct of indirect, samen met internationale ontwikkelingen als liberalisering en globalisering. De afgelopen kabinetten deden vooral een beroep op ‘ondernemerschap’ en pleitten voor verdere schaalvergroting en specialisering, maar dit is eerder een deel van de kwaal gebleken dan een aanzet tot een oplossing. Het is belangrijk om een gezonde landbouw in Nederland te behouden. Honderdduizenden mensen zijn voor hun werk direct of indirect afhankelijk van de landbouw. De landbouw heeft bovendien grote betekenis voor het instandhouden en beheren van de natuur. En natuurlijk voor het bevorderen van voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Aanpassing én verdediging van de landbouw dienen in de komende periode de uitgangspunten te zijn van het beleid.

Het landbouwbeleid democratiseren
De Europese Unie, die ons landbouwbeleid goeddeels voorschrijft, is bezig prijssteun aan boeren te vervangen door toeslagen. Deze worden verkocht als sociale en milieumaatregelen, maar leiden in de praktijk tot verkapte dumping van landbouwproducten. Door een meer evenwichtige quotering van het internationale aanbod kunnen redelijke wereldmarktprijzen worden gehandhaafd. Toeslagen aan boeren moeten niet in de plaats komen van lonende prijzen, maar werkelijk worden gebruikt voor de sociale en milieudoelstellingen waarvoor ze heten te zijn. De EU hoort ook niet langer ontwikkelingslanden met Europese Partnerschap Overeenkomsten te dwingen tot een eenzijdige liberalisering van hun handelsbeleid.

We pleiten voor een democratisering van het plattelandsbeleid. Veel plattelandsbewoners hebben het gevoel dat over hun hoofden heen wordt besloten over wonen en werken in hun omgeving. Men ziet zichzelf, vaak terecht, hooguit als een passieve ontvanger van beleid dat door anderen is uitgedacht. Toekomstig beleid moet minder voorschrijven en meer mogelijkheden scheppen voor initiatieven van plattelanders zélf. In plaats van versnelde schaalvergroting en verdere modellering van de Nederlandse landbouw pleiten wij voor meer multifunctionele boerenbedrijven. We willen boeren vaker inschakelen bij natuurbeheer en het voor agrarische jongeren gemakkelijker maken om het ouderlijke bedrijf over te nemen. Verder is ondersteuning gewenst voor nieuwe samenwerkingsvormen die de afgelopen jaren op het platteland zijn ontstaan, zoals de gebiedscoöperaties in Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Noord-Brabant.

Investeren in natuur
Mensen willen koeien en schapen in de weilanden zien. Boeren moeten voor hun taak als landschapsbeheerder worden beloond. Naast een snelle uitbouw van de Ecologische Hoofdstructuur willen we in de komende kabinetsperiode een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om het Markermeer in te polderen. Tussen Amsterdam en Almere is veel behoefte aan nieuw land voor woningen en recreatie, maar ook aan nieuwe natuur met een hogere ecologische waarde. Door in dit gebied ruimte te geven aan nieuwe natuur zou in Nederland naast het Waddengebied, onze enige wildernis van internationale betekenis, een natuurgebied van formaat kunnen ontstaan.

De vervuiler meer laten betalen
De milieuproblemen van vandaag vragen om goede regelgeving en technische innovatie. Maar niet minder belangrijk is om mensen meer te betrekken bij het creëren van een duurzame economie en leefomgeving. Het doorberekenen van milieukosten aan producenten kan daarbij een goed instrument zijn. Het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, mag wat ons betreft ruimer en strikter worden gehanteerd. Te veel milieuschade wordt op dit moment door producenten op de samenleving afgewenteld. Veel producten hebben een kortere levensduur dan mogelijk zou zijn, waardoor zij eerder tot afval worden en ons milieu onnodig belasten. De verpakkingsindustrie zadelt ons op met allerhande onnodig afval en moet daarop worden aangesproken.

Het dierenwelzijn bewaken
Ruim 95 procent van de 450 miljoen landbouwdieren die we hebben leeft in de bio-industrie. Het dierenleed dat schuilgaat achter de muren van sommige stallen is schrijnend en blijft voor het grootste deel verborgen voor het grote publiek. We zijn meer dieren steeds intensiever gaan houden. Voor de binnenlandse markt, maar vooral voor de export. Deze export is van groot economisch belang, maar we zijn soms doorgeslagen. Het onverdoofd castreren van biggen en het versnipperen van vleeskuikens zijn wrede praktijken die gepaard gaan met veel dierenleed. Dierlijke productie moet voldoen aan stevig aangescherpte eisen van dierenwelzijn. De (biologische) dierhouderij en de productie van biologische vlees- en zuivelproducten moeten worden gesteund, ook als dat economisch nog niet volledig rendabel is. Dierenrechten moeten meer aandacht krijgen in de politiek. Het houden van dieren voor de bontproductie wordt verboden. We maken een einde aan de ‘plezierjacht’ en stimuleren alternatieven voor dierproeven. Het transport van dieren moet tot een minimum worden beperkt en aan strengere regels worden gebonden.

Duurzame handel bevorderen
Europese bemoeienis en internationale handelsafspraken beperken onze mogelijkheden om een goed eigen duurzaamheidsbeleid te voeren. Veel verdragen en afspraken over natuur en milieu leggen het in de praktijk af tegen de handelsverdragen van de WTO en de Wereldbank. Zo is een Nederlands verbod op illegaal gekapt hout niet mogelijk. Boeren kunnen ongestoord soja importeren waarvoor bij de productie tropisch regenwoud wordt gekapt. We zien toe hoe asbestschepen worden verwerkt op de sloopstranden in India. Het is hoog tijd dat internationaal prioriteit wordt gegeven aan milieuafspraken boven handelsverdragen. Nederland zal daarin binnen de EU en in de WTO het initiatief moeten nemen.

Zuinig zijn met energie
Het toenemende energieverbruik leidt tot een steeds urgenter klimaatprobleem en tast de luchtkwaliteit aan. Nederland dient de uitstoot drastisch te beperken. De bouw van nieuwe kernenergiecentrales is geen verantwoorde oplossing, vanwege het nog steeds niet opgeloste afvalprobleem. Wel moeten we een grondige omslag maken in ons denken over energie. We verbruiken veel te veel energie en moeten meer leren besparen: op autobrandstof en elektrische apparaten, de verwarming van huizen en kantoren en het brandstofverbruik, bijvoorbeeld in de glastuinbouw. De overheid kan burgers en bedrijven daarbij ondersteunen.

De beschikbaarheid van olie en gas komt in de nabije toekomst onder druk te staan en we worden steeds meer afhankelijk van invoer uit een beperkt aantal, soms risicovolle landen. Daarom is een geleidelijke overgang nodig naar een niet-fossiele brandstofvoorziening. We moeten meer investeren in hernieuwbare energie, in wind, zon en nieuwe vormen van schone energie. Daarbij mag ook van energieconcerns een grotere bijdrage worden gevraagd. Energiebedrijven zouden een groter deel van hun energie moeten leveren in de vorm van duurzame energie. Privatisering van energiebedrijven past daar niet bij. De overheid kan de overgang naar een duurzame energieproductie stimuleren door een uit de aardgasopbrengsten te bekostigen fonds. Een eventuele nieuwe kolencentrale kan worden gebruikt als demonstratieproject voor de nieuwe technologie voor de opslag van CO2.

Onze voorstellen:

7.1 We maken groene ‘corridors’ in en om de steden. Het bestaande groen wordt toegankelijker gemaakt.
7.2 We laten onderzoeken hoe in het Markermeer een groot natuurgebied kan ontstaan. De Ecologische Hoofdstructuur wordt omringd met buffergebieden met duurzame landbouw. Voor belangrijke natuurgebieden als de Wadden en de Veluwe komen ecologische kwaliteitsdoelstellingen. Het Naardermeer wordt beschermd.
7.3 Er komt een verduurzamingoffensief in de landbouw, met veel aandacht voor technische innovatie, biobrandstoffen en biologische landbouw. We willen minimaal 65 procent minder energieverbruik in de glastuinbouw. Externe kosten van de intensieve landbouw gaan we doorberekenen.
7.4 Dorpen kunnen vitaal blijven door gerichte woningbouw voor starters en ouderen. Grote supermarkten en dienstverleners, zoals banken en postkantoren, verplichten we via licentieafspraken op het platteland filialen open te houden.
7.5 Europese landbouwgelden kunnen beter worden besteed. Alleen die bedrijven die het echt nodig hebben, krijgen nog inkomenssteun. Voor de rest belonen we natuur- en waterbeheer.
7.6 De vernietigende uitwerking van de sojaproductie voor regenwouden kan worden beperkt door het gebruik van plantaardige eiwitten te bevorderen. We stimuleren ook het onderzoek naar vleesvervangers.
7.7 Jongeren krijgen meer ondersteuning om boerenbedrijven over te nemen.
7.8 De dierenwelzijnnormen worden scherper. Transport van levende dieren wordt zoveel mogelijk beperkt. ‘Plezierjacht’ wordt verboden.
7.9 Dierenmishandeling kan voortaan leiden tot een verbod op het houden van dieren. Enten tegen dierziekten moet altijd mogelijk zijn.
7.10 Dierproeven dienen te worden beperkt en gezocht moet worden naar passende alternatieven. Bij het testen van nieuwe medicijnen op dieren wordt een toets uitgevoerd naar maatschappelijke noodzaak en medische relevantie. Onderzoeksmethoden en -resultaten van dierproeven worden openbaar.
7.11 Goede voorlichting en etikettering en logo’s moeten duidelijk maken wat er in ons voedsel zit. De hoeveelheid pesticiden in ons eten moet worden beperkt.
7.12 De uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt, door per jaar 2 procent energie te besparen en meer te investeren in wind- en zonne-energie. De emissiehandel in CO2 wordt verbeterd door uitstootrechten stapsgewijs te verlagen. Nederland gaat ontwikkelingslanden helpen om hun Kyoto-doelstellingen te bereiken.
7.13 Er komt een heffing op vliegverkeer, dat evenredig wordt belast voor de schadelijke milieugevolgen.
7.14 Door het stimuleren van de productie van schonere auto’s en de ontwikkeling van biologische brandstoffen kan de uitstoot van schadelijke stoffen in het verkeer worden beperkt.
7.15 Kernenergie is geen oplossing voor ons energieprobleem. Er is geen oplossing voor het afvalprobleem en de voorraad uranium is beperkt.
7.16 Milieuvriendelijk handelen wordt beloond, vervuilers gaan meer voor de vervuiling betalen.
7.17 We streven naar een zo groot mogelijke ‘vergroening’ van het belastingstelsel. Overheden en burgers krijgen meer mogelijkheden om bedrijven aansprakelijk te stellen voor schade aan mens en milieu.
7.18 Gemeenten moeten op de hoogte zijn wanneer welke gevaarlijke stoffen passeren en voor die stoffen rampenplannen opstellen.
7.19 Milieu- en duurzaamheidsbeleid mogen niet worden ingeperkt door internationale handelsverdragen. Nederland moet zich daar sterk voor maken bij de WTO en de Wereldbank.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 07 september 2006 :: 10.17 uur

49 Comments

49 reacties

 1. “Boeren leveren al sinds jaar en dag een grote bijdrage aan onze voedselvoorziening en spelen vanouds een hoofdrol in het beheer van het buitengebied”.
  Ho wacht even SP.
  Nederland is zijn boekje ver te buiten gegaan. Onze boeren waren tot ongeveer 100-150 jaar geleden onze voedselvoorzieners. Klopt en toen leefden we nog een beetje in verhouding; er was terugkoppeling: de boeren haalden in wezen niet meer van de grond dan erin zat. Daarom waren er niet zoveel Nederlanders als nu want toen was er niet meer te eten heren economen. Na uitvinding kunstmest en systeem bioindustrie is de productie gigantisch omhoog gegooid. Ineens hadden we de heide niet meer nodig voor de mest en we werden onafhankelijk van onze grond, gingen voedsel importeren uit derde wereldlanden en werden zo’n beetje de grootste agrarische producent van de wereld. Onze bevolking kon onbeperkt groeien (geweldig hè economen?). Mensen die waarschuwden voor milieucatastrophes werden niet gehoord en Wageningen gebruikte zijn verstand alleen om verder te gaan met technieken te verfijnen om nog meer te produceren. Productie productie groei groei. Kwantiteit ipv kwaliteit. Dus onze boeren waren allang niet meer bezig om ons te voeden, nee er was een heuse industrie ontstaan: miljoenen dieren in concentratiekampen en waar moet je toch die mest laten?
  Men heeft stelselmatig dit stukje (ook wel Nederland genoemd) van Moeder Aarde verkracht en besmeurd en de dieren een afschuwelijk bestaan gegeven en dat allemaal natuurlijk voor geld. Voor de economie.
  Nu ze niet meer kunnen concurreren moeten we van de politiek eindelijk iets anders gaan doen zodat er een hoop grond vrij komt voor andere zaken. Zoals natuur of golfbanen. En dat is goed want dat levert schoner water op….
  De rekening van al dat productieboeren komt bij de consument te liggen de winsten van de vleesexport zijn in het verleden al in de knip van de banken verdwenen die meestal ook weer een constructie hebben bedacht waar de boer in gevangen zit.
  Nu mogen wij straks ineens veel gaan betalen voor “innovatieve” “ambachtelijke” “eerlijke” producten. Toen er in Nederland inde jaren 60 initiatieven waren om ecologisch te boeren zijn die initiatieven door de politiek niet aangegrepen om dat te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Nu AH en anderen er geld inzien gaat de overheid pas iets doen. Opportunistisch gedrag. Maar goed beter laat dan nooit, maar let op geldwolven hebben dit ontdekt en zullen proberen ook hier weer goeie handel van te maken. Dus boer let op je kippen.

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 10.57 uur

 2. 7.14 gaat over schonere auto’s. Door Green peace is al een millieu vriendelijker auto ontwikkeld, verbruik 1 op 30. Maar de grote industrie wil deze niet in produktie nemen. Misschien iets voor die fabriek in Born?! ;)

  7.6 Begrijp ik niet helemaal. Ik weet wel dat regenwouden worden gesloopt omdat o.a. Mc Donalds er rundvee wil laten grazen. Maar wat dat weer te maken zou hebben met soja produktie begrijp ik niet. 8)

  Wat de plannen voor recreatief groen betreft. Prachtig, – maar hou dan wel de horecaf daar uit de buurt. Want, uitgezonderd de hondenuitlaters, hebben te veel mensen meer belangstelling voor wat de horecaf te bieden heeft, dan voor groen-recreatie. Velen komen niet verder dan 100 meter voorbij hun parkeerplek.
  Zo blijft de wat verdere natuur er voor de echte liefhebber. :-) :-) :-)

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — donderdag 7 september 2006 @ 11.06 uur

 3. wat ik mis is subsidie voor de BURGER
  het is toch belachelijk dat zonnepanelen in nederland 5keer zo duur zijn als in de rest van europa
  ook belachelijk is dat 80procent van de zonnepanelen die in nederland gemaakt wordt naar europa gaat!
  wat de nederlander mist is zonneschijn in zijn portemonee
  heerlijk gratis enrgie!

  Reactie door roelof — donderdag 7 september 2006 @ 11.08 uur

 4. Amita,

  De soja, die grootschalig geteeld wordt in het voormalige regenwoud, wordt bij ons gebruikt als veevoer. Door het eten van minder vlees kunnen we dus de vernietiging van het regenwoud beperken.

  Reactie door Jan-Willem — donderdag 7 september 2006 @ 11.16 uur

 5. @ 2 Amita,
  Misschien dat Mc Donalds er rundvee wil laten grazen dat weet ik niet. Ik zou zeggen dat doe je in de Savannen maar niet in regenwouden.
  Nee het is zo dat die bossen ook gekapt worden om er soja te verbouwen die dan naar o.a. Rotterdam verscheept wordt voor de concentratiekampen bij ons (veevoer) en uiteindelijk via de zeikvaarders (strontuitrijders en tegenwoordig injecteerders) onze gronden verzieken en uiteindelijk ons drinkwater aantasten.

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 11.17 uur

 6. @ 4 Jan-Willem,

  Jouw uitleg en vooral conclusie is helderder dan de mijne. Had hem niet gezien want ik was net mijn reactie aan het intypen.

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 11.20 uur

 7. L’ecologiste,

  Tja, niet iedereen uit Wageningen is een milieubarbaar ;)

  Reactie door Jan-Willem — donderdag 7 september 2006 @ 11.31 uur

 8. Ik vind die kleffe hamburgers van Mc dinges toch niet te vreten. Kijk maar eens op een willekeurige zondagmiddag wat die ouders hun kinderen daar laten eten.
  De koffie is wel goed, maar dat is het enige.
  (dit terzijde)

  Reactie door Gandalf — donderdag 7 september 2006 @ 11.35 uur

 9. @ 7 Jan-Willem

  Zo is het jongen; ik weet het.

  Je weet dan waarschijnlijk ook wel dat nog niet zolang geleden onderwerpen als milieueconomie, natuurbeheer,ecologisch boeren, ethiek, etc. geen enthousiasme bij de bestuurders kon ontlokken om het maar heel voorzichtig te zeggen.Waren andere belangen in het spel. Dus ook hier belangdenken boven het echte denken dat je eigenlijk van een Hoge School mag verwachten. Ik weet niet hoe het bij jullie zit maar ik heb wel eens gehoord dat Wageningen Universiteit niet betaald wordt door het ministerie van Onderwijs maar van Landbouw? De studentenexcursies waren er ook altijd exotischer dan bij ons in Nijmegen.
  Even cynisch: wiens brood men eet diens woord men spreekt?

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 11.52 uur

 10. Landbouwsubsidies afschaffen en mooi gaan concurreren met de ontwikkelingslanden. Kunnen zij ook hun welvaart verbeteren.

  Reactie door C Harms — donderdag 7 september 2006 @ 12.12 uur

 11. Beter Groen vind ik echt wel beter dan het gifgroene logo/beeldmerk van de CDA blokletters.
  Beter groen is niet als een groen biljardlaken groen, zoals de ingezaaide Engelse raaigras weiden (die het andere jaar weer maisakker zijn); beter groen is gevarieerd groen: ontelbare tinten groen zoals je ze kunt vinden in weilanden die sinds mensenheugenis graslanden zijn geweest en waar extensief beweid werd en waar dus een hoge diversiteit is ontstaan: mooi voorbeeld hoe sommige boeren voor mooi cultuurgrasland kunnen zorgen; zelfs een verrijking voor de natuur! Wat vind jij Madelief?
  Ja beter groen vind ik wel een goeie.

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 12.17 uur

 12. In feite heeft een groot deel van de boeren hier geen bestaansrecht. Ze zijn er nog vanwege de vele subsidies die ze van de EU ontvangen (en waar wij dus ook aan meebetalen)

  En ze zijn er nog doordat veel buitenlandse landbouwproducten weliswaar goedkoper en beter geproduceerd kunnen worden maar door importheffingen (ook door ons zelf betaald) niet op onze markt komen.

  Reactie door Pascal — donderdag 7 september 2006 @ 12.40 uur

 13. @11 Pascal. Soja wordt wel goedkoop geproduceerd in het buitenland maar dat gaat dus wel ten koste van het milieu (tropisch regenwoud). Jammer dus voor de natuurliefhebber! Verder hoop ik dat er een einde komt aan die reclame, die mensen ertoe aanzet steeds meer te consumeren. Worden we daar gelukkig van? Ik niet!

  Reactie door reint — donderdag 7 september 2006 @ 12.50 uur

 14. @12 reint,

  De productie van Soja is slecht voor het millieu, klopt. Maar zo is de productie van elk gewas of vlees slecht voor het milleu.

  Je moet je afvragen of het eten van een portie soja bij je maaltijd nou schadelijker is voor het mileu dan een portie vlees. Ik denk het niet….

  Reactie door Pascal — donderdag 7 september 2006 @ 12.59 uur

 15. Pascal @13

  Dierlijk eiwit kost veel meer dan plantaardig eiwit, aangezien een dier een groot deel van de energie die wij er via het voer (sojaeiwit) instoppen “verspilt” aan bewegen, warmte en allerlei andere processen die geen eiwit opleveren. Als wij het sojaeiwit zo direkt zouden hebben opgegeten zonder de “omweg” van een dier zouden wij er veel meer monden mee hebben kunnen vullen dan met het vlees van dat dier.

  Reactie door Jan-Willem — donderdag 7 september 2006 @ 13.06 uur

 16. @14

  Precies! Jammer dat vele waaronder ik een lekker mals stukje vlees niet links kunnen laten liggen….

  Reactie door Pascal — donderdag 7 september 2006 @ 13.13 uur

 17. Reint, Pascal en Jan-Willem,
  Even de reacties peilen.
  Jullie zijn lieve jongens.
  Hoe zit het. Wordt er nog wel gepraat over het probleem overbevolking?
  Eind jaren 60 hoorde je niets anders. Tegenwoordig lijkt het wel taboe.
  Hier spreekt een bewust kinderloze.
  Krijg ik vor zulk milieuvriendelijk gedrag subsidie?

  Reactie door L'ecologiste — donderdag 7 september 2006 @ 14.15 uur

 18. Het soja-eiwit is tegenwoordig genetisch gemanipuleerd en vraagt om veel meer gif dan gangbare landbouw, omdat de planten na enige jaren door het ingebrachte gif resistent geworden zijn. Zo adverteert een andere herbicidenverkoper, Syngenta, met de slogan “Soja is een onkruid” in Argentinië om die resistentie van de Monsanto-planten tegen te gaan. En wordt dus soja daar nu dubbel bespoten met producten van 2 firma’s waarvan 1 in de EU verboden is. Lees maar eens onderstaand Duits artikel “Soja ist ein Unkraut”
  http://www.telepolis.de/tp/r4/artikel/22/22879/1.html

  Reactie door Ineke van der Maat — donderdag 7 september 2006 @ 14.45 uur

 19. @17 L’ecologiste,

  Aangezien het bedrag dat ik aan kinderbijslag ontvang beduidend lager is dan ik aan m’n kleintje uitgeef, is het uberhaupt economisch aantrekkelijker om kinderloos te blijven. Subsidie lijkt me dan ook niet nodig :)

  Reactie door Jan-Willem — donderdag 7 september 2006 @ 15.07 uur

 20. @ 19 Jan-Willem,

  Helemaal duidelijk en het zal wel niet meevallen om in deze tijd op verantwoorde wijze kinderen op te voeden.
  Veel sterkte en plezier met de kleine.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 7 september 2006 @ 15.10 uur

 21. mac drek

  Reactie door roelof — donderdag 7 september 2006 @ 15.25 uur

 22. @ 21 roelof

  En ook: mac vrek

  Reactie door L'écologiste — donderdag 7 september 2006 @ 15.29 uur

 23. Sneu vind ik het dat na 1960 generaties
  boeren werden weggesaneerd. De bedrijven
  gingen over in mammoet landbouwbedrijven
  en kleine boeren met werkweken van soms
  meer dan 60 uur kregen hoegenaamd geen
  hulp of subsidie en weken uit naar Austra-
  lië en zelfs onze schaatser naar Canada.

  Rijksplanologische diensten beter plannen
  uitwerken op ook provinciaal nivo en het
  veel beter informeren van gemeenten tbv
  hun grond mbt de geschiktheid voor land-
  bouw of huizenbouw, werd destijds gewoon aardrijkskundig/topografisch ‘geschikt’ en men leek aan ringwegen nog amper te denken en voorzagen, zelfs niet met Ameri-
  kaanse voorbeelden van “the highway” waar
  mogelijk de schoen zou gaan wringen.
  Nu denkt men dergelijke patronen te kun-
  nen projecteren op stukjes polder die men
  hier beneden ‘de zeespiegel’ heeft ingepol
  derd.

  Ondertussen boren we olie aan vlak in de
  buurt van de Waddeneilanden, we boren gas aan en voeren dat n.b. uit en denken
  dat dat geen impact op de bodemgesteldheid
  zal hebben.
  (Zelfs schoolkinderen hadden daar bij Aard
  rijkskunde al intelligente vragen over in
  wat nu groep 6 heet!)
  Het zoute water zit ongetwijfeld nog wel
  in de bodem van de IJselmeer- en Flevo-polders dus trachten we er nog iets van te maken zonder het milieu verder te beschadigen. Juist ondergronds, zal dat nog een hele toer worden.

  Pleit ik dus voor milieu-projectontwikke-laars op het allerhoogste nivo die kans zien te doen slagen wat door milieu-
  protectors op het hoogste nivo wordt aanbevolen en doordacht wordt verdedigd…
  waarbij de Politiek maar dient aan te schuiven en niet ándersom!

  Alle tussenschijven op ambtelijk nivo zul-
  len dan moeten wijken en houden dus voor mij het bezwaar in, dat het buitengewoon moeilijk zal zijn dit in handen van een zomaar gekozen Burgemeester & W’s te doen helpen besturen, om van de invloed van de
  plaatselijke rijkste kruidenier in het dorp zittend in de Gemeenteraad nog maar
  even niet te spreken.

  Tevens wordt onderhandelen met vele provincies mogelijk opnieuw een klein-
  schalig aanpakken, om te beginnen met al die grondverkopen, dat ambtelijk touwtrek-ken tengevolge heeft, ook dientengevolge al dik 40 jaar handen vol geld kost (!),
  (waar ik al eerder in een een ander topic
  groot bezwaar tegen aantekende), dan ein-
  delijk geen spaak meer in het wiel van
  besturend Nederland, dat wordt geacht te
  groeien, maar wel te blijven bloeien!

  Reactie door Madelief — donderdag 7 september 2006 @ 15.35 uur

 24. Natuur & Milieu weer op de agenda. Graag een stapje hoger; Een minister voor Milieu.

  Reactie door Ronald Hoogenboom — donderdag 7 september 2006 @ 15.35 uur

 25. Ik zei het al eerder: weg met de bio-industrie, meer subsidie voor ecologische landbouw,( eet wat meer seizoengebonden groenten enz, inplaats van aardbeien in december en zo). En inderdaad: waar blijft die milieuvriendelijke auto van Greenpeace?

  Reactie door Marjolein — donderdag 7 september 2006 @ 15.47 uur

 26. “De dierenwelzijnnormen worden scherper. Transport van levende dieren wordt zoveel mogelijk beperkt. ‘Plezierjacht’ wordt verboden.”

  Prachtig! Dat zeg ik al jaren :)

  Reactie door Tim Engelbart — donderdag 7 september 2006 @ 16.38 uur

 27. Onlangs zag ik in een supermarkt een forse bak met vacuumverpakte makrelen voor E 0,50 pst.
  Daarvoor zijn ze gevangen, schoongemaakt, ingevroren, verscheept, verhandeld, geadministreerd door bedrijven en overheden, getransporteerd en in de verkoop gedaan.
  Vanuit de zee via anderhalve cracker wordt het grootste deel naar de afvalberg verplaatst.
  We roeien de natuur uit en er moet geld bij tbv. de keuze van de consument.
  Dieren zijn stukken minder waard dan hun stront.

  Reactie door hendrik dieks — donderdag 7 september 2006 @ 16.59 uur

 28. Punt 7.8 De dierenwelzijnnormen worden scherper.

  Heel goed streven! Maak dit dan ook meteen concreet door een dierenpolitie te creeren, zodat je niet alleen normen stelt, maar ook een instrument hebt om ze te handhaven. Anders is het een loze kreet.

  Reactie door Marc B — donderdag 7 september 2006 @ 17.29 uur

 29. re 15

  van 1gram artemia eieren maken ze in 10 dagen 10 kg het diertje bestaat uit 95 % eiwit, kostprijs toen 25 FR aan eten 25 FR energie.dat project was van de gentse universiteit en is stil gelegt wegens stopzetting subsidie
  En dan voledig opgekocht door SOLVAY.
  worden nu in portugal gekweekt in de zoutputten GRATIS puur natuur
  reken it je winst solvay multinational

  Reactie door re. — donderdag 7 september 2006 @ 17.49 uur

 30. Ik mis in dit hoofdstuk de internationale dimensie van milieu en natuur.

  Ik sprak recent iemand die het volgende idee heeft om iets te doen aan het teveel aan koolstofdioxide in de lucht. Plant bomen, héél véél bomen. Want jonge bomen hebben koolstof nodig om te groeien en dat halen ze uit CO2.

  Ook vind ik dat de SP er binnen het kader van de Europese Unie moet streven naar Europees daadkrachtig milieubeleid, omdat de natuur niet ophoudt bij de landsgrenzen.

  Misschien pikken we dan ook nog wat GroenLinks-stemmers mee! ;-)

  Reactie door Joram — donderdag 7 september 2006 @ 20.46 uur

 31. Hallo re.

  Bedankt voor de info. Gek hè? Solvay lijkt op solvé. Dan zou je geneigd zijn te denken aan het hebben opgelost van een probleem. Maar het kan ook betekenen het oplossen in de zin van verdrinken. Of bijna sauvé (gered)
  Had trouwens tijdje terug al een antwoord voor jou en iedereen die het maar wil lezen, maar was een tijdje afgesloten van internet en dat antwoord is verdwenen. Wordt ik paranoïde (already cut my hair) of wordt ik misschien geschaduwd?
  Nu even ter zake.
  Velen studeren economie of rechten en worden bewogen door belangdenken of portemonneedenken.
  Homo faber, homo ludens? Nee de toekomst wordt geclaimed door homo economicus. Hij berekent zulke absurde, maar wel werkende sommen die je net aan ons bekend maakte. Dit is uiteraard wel tegen de wetten van energie, maar de wetten van het geld zijn nu (althans nu nog) anders. Want economie zou zich ietsje meer bezig moeten gaan houden met andere velden van onderzoek waaruit blijkt dat de tijd uiteindelijk nogal wat wetten van de economie ontmaskert als tijdsgebonden ephemere waarheden. Ik denk dan altijd: al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel. Dus veel heil en zegen Jan-Peter!
  Wat ik ook wil zeggen is dat energie van de zon komt. Zonder fysische, chemische en vooral biologische omzettingsprocessen zouden we het hier allemaal kunnen vergeten.
  De economen zal het een worst wezen (de goeden niet te na gesproken) maar wanneer je alleen maar in geld kunt denken zeg nou zelf ben je dan geen stumper?
  Ga even langs bij de tennis- en golfclubs en je ziet stumpers, maar helaas die gedegenereerde exemplaren van de mensheid sturen aan en handelen kort door de bocht op korte termijn tegenover de overlevenden die nog steeds een kloppend hart hebben voor andere zaken. De clubleden geilen alleen nog op Wall Street, AEX or you name it.
  Laatste levenden kom in opstand en stem die CDAVVDD66mensen op zijn minst voor de komende regeringsperode naar hun luxe onderkomens en pijnig hun portemonneegestuurdehersentjes met mooie sociale maatregelen voor de overlevenden van dit land.

  Reactie door Le profeseur — donderdag 7 september 2006 @ 20.56 uur

 32. Europees plan voorgesteld door europese wetenschappers om zonne centrales te bouwen in Noord afrika en Midden oosten.
  De stroom importeren we naar Europa. Tevens produceren deze centrales ontzild water uit zeewater, dat de plaatselijke water tekorten kan helpen voorkomen.
  Een win-win situatie.

  Zie:
  http://www.trecers.net/downloads/summary_en.pdf

  Reactie door Rob Heusdens — donderdag 7 september 2006 @ 21.02 uur

 33. @ 32

  Klinkt (bijna/) te mooi om waar te zijn.
  Laten we deze zaak het voordeel van de twijfel gunnen en er geld insteken om te zien of het inderdaad wat voor beide regio’s iets oplevert. Qua energie is Afrika het land waar het werkelijk gonst van de vibraties van le soleil, de koperen ploert, onze aanstuurder zowel van managers als van eenvoudige werkslaafjes. Misschien een kans op de lotto dus.

  Reactie door L´écologiste — donderdag 7 september 2006 @ 22.56 uur

 34. nogmaals waarom geen subsidie voor de burger die zonenpanelen wil aanschaffen.
  Dat is pas koopkracht en zonneschijn voor de portemonnee voor de burger die wel wil maar het nog iets te duur vind.
  kyoto is echt niet zo moeilijk als je de burger in schakelt.

  Reactie door roelof — donderdag 7 september 2006 @ 23.33 uur

 35. @ 31 Le professeur

  Ik geloof dat de homo economicus een laatste stuiptrekking is van de ‘oude’ mens. We zullen voorwaarts moeten gaan met de ‘nieuwe’ mens: de homo consciense.

  De mens met geweten is de mens die het niet meer af laat weten. Voortdurend in touw om de ‘oude’ mens achter zich te laten. Want wat hebben de sapiens nou eigenlijk bereikt? Een hoop denkwerk! Maar zonder geweten is al het denken gewetenloos. En zie: de homo sapiens. Een puinhoop!

  De homo conscience is een stap in de evolutie. Beter, verfijnder, passie, compassie, gevoel, delen, gunnen, liefde.
  Mijn Leraar is de Enige die hier weet van heeft. Van Hem kan iedereen leren. Gratis en voor niets! Even bellen? Zijn nummer is zijn Naam: J.C.

  Reactie door Gloria — vrijdag 8 september 2006 @ 1.49 uur

 36. Gratis advies:
  Nederland:
  Landbouw en natuur op klein en veen
  Huizen, natuur en beetje landbouw op zand.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 8 september 2006 @ 8.04 uur

 37. De oorsponkelijke inpolderingsplannen
  Zuiderzee waren gebaseerd op twee aannames:
  Nederland moest zelfvoorzienend zijn mbt
  voedselproductie
  nederland zou in 2000 ca, 20 miljoen inwoners tellen.
  Het eerste uitgangspunt is volkomen achterhaald sinds onze appelen uit Chili komen etc.
  De tweede verwachting is nooit uitgekomen.
  Verdere inpoldering is dus overbodig.
  Het Markermeer is een natuurgebied en waarom zou je een bestaand natuurgebied
  opofferen om ” nieuwe natuur” te maken ?
  Er komen landbouwgronden vrij die kunnen
  worden benut voor woningbouw en natuuront-
  wikkeling.De bestaande polders bieden alle
  ruimte voor woningbouw.
  Het voorstel om het Markermeer droog te leggen verdient een kwalificatie die tussen partijgenoten niet gebruikelijk is.
  Laat ik die dan maar verzachten tot:
  zeer onverstandig en NIET doen.
  Ad

  Reactie door Ad Schiedon — vrijdag 8 september 2006 @ 9.33 uur

 38. Dierenwelzijnsnormen worden scherper. Is mooi, maar het meest belangrijk is dat de normen ook worden gehandhaafd. Nu kan een dierenbeul ook al drie jaar krijgen, maar het wordt niet gedaan.
  Dierenmishandeling kan een verbod inhouden om dieren te hebben. Nee, het MOET een verbod inhouden.
  Ik vind overigens de reacties van de meesten bemoedigend. T.a.v. het milieu zitten we in een grote en deprimerende bende. Het is en blijft de schuld van het kapitaal.

  Reactie door Gerard Lettinck — vrijdag 8 september 2006 @ 9.50 uur

 39. @ 1 L’ecologiste, Kan het niet beter zeggen.
  @ 37 Ad Schiedon, Nederlandse natuur bestaat al lang niet meer, omdat het de laatste honderd jaar alleen asfalt is gelegd, omdat alleen het tijd kost geld, steeds belangrijker wordt. Gevolg er is geen enkel plekje in ons land, dat nog orginele natuur heeft. En de mensen die in de buurt van een snelweg wonen alleen maar fijnstof inademen. Dus nog meer mensen die kanker krijgen, en het kabinet het roken de schuld van krijgt. Nu is roken niet gezond, maar is alcohol dat dan wel? En medicatie die artsen voorschrijven, allemaal chemische rotzooi. Natuurproducten zijn al vergiftigd omdat het groenten meestal naast een snelweg worden verbouwd. Jaja: 2 x een vrucht en 200 gram groente per dag! Wat leven we toch gezond.
  Voor de magere beurs is het niet te betalen, zij kopen het goedkoopste eten dat er is, Nederland wordt steeds dikker. Zeker dat is waar, het goedkopere eten is vaak vet, zonder een enkel vitamientje en mineralen.

  Reactie door Elsa de Leeuwin — vrijdag 8 september 2006 @ 18.43 uur

 40. We kunnen uit ons afval nog een hele berg energie opwekken,zoals methaan,warmte uit rotting,alcoholen uit gisting etc.
  We kunnen ook de landbouw energierijke gewassen laten verbouwen,zoals suikerbiet en koolzaad.
  Door een slimme aanpak van energie opwekking en gebruik kunnen we een hoop geld binnen onze regio-economie houden.

  Reactie door Tom — vrijdag 8 september 2006 @ 18.47 uur

 41. Bla bla bla ,als de SP aan de macht dan ,nou dan gaat de wereld verbeterd worden ,ik kan je vertellen dat dan de wereld naar de “klote” gaat.Kijk maar eens naar Noord-Korea werkt perfect daar.Ik zou zeggen morgen gefeliciteerd met de verjaardag van Mao.

  Reactie door eric — vrijdag 8 september 2006 @ 19.30 uur

 42. Kijk hoeveel energie er bij Eric vrijkomt.

  Reactie door Tom — vrijdag 8 september 2006 @ 19.47 uur

 43. @ 35 Gloria
  Eerlijk duurt het langst. Dat dit gezegde maar waar mag blijken te zijn voor de homo die jij schetst, echt waar.
  In excelsis deo.

  Reactie door Le professeur et l'écologiste — vrijdag 8 september 2006 @ 21.40 uur

 44. Lach maar Tom ,jij woont waarschijnlijk niet in een gemeente waar de SP de grootste is,ik wel ,nou berg je maar we zijn nu aan onze derde secretaris bezig,hij ging weg met een goude handdruk van maar 240000 euri(met dank aan meneer Roemer)maar als je denk dat dit uit de duim is gezogen,ga maar naar de site van gemeente boxmeer.Dan kun je zien wat er met Nederland gebeurd als de SP het voor het zeggen heeft.

  Reactie door eric — zaterdag 9 september 2006 @ 11.52 uur

 45. Ik vraag me af ‘welke ethos’ Er zijn een paar boeren die éerlijk’willen boeren maar dat is nog steeds een grote minderheid dacht ik zo. De boeren zijn altijd ruim vertegenwoordigd geweest in de nederlandse politiek en de EU. Hun ethos verandert per gegeven onderwerp waarbij voor -en of nadelen voor henzelf met winst worden afgewogen. Veerman is toch ook een boer die de zaakjes mooi voor zichzelf geregeld heeft. Hoeveel subsidies kregen boeren niet toebedeeld dáár heb ik ze nooit over horen klagen.
  Zet eerst maar eens alles m.b.t. het boerengedrag op een rij en dan zal ik mijn mening vormen over het boerenethos.

  Eerlijk duurt het langst, ik dacht het niet dat was en is een staaltje van de kerkelijke hierarchie naar haar onderdanen, van de baas naar zijn knecht. Eerlijkheid wordt afgestraft en gepromoot door de niet-eerlijke medemens om daar hun voordeel mee te doen.

  Reactie door Henny — zaterdag 9 september 2006 @ 15.03 uur

 46. 44. Hoezo Eric was het niet genoeg dan?
  Ga dan vooral mee met het CDA en de VVD die doen er nog een schepje bovenop en zoals de heer de Geus zei neemt hij hier geen maatregelen tegen.
  Doen Erik want een persoon in een gemeente heeft meer macht dan het landelijk beleid.
  Als je dit niet wil is de minst slechte de SP die het in ieder geval niet tot landelijk beleid verheft zoals het CDA en de VVD doen.

  Reactie door Henny — zaterdag 9 september 2006 @ 15.08 uur

 47. Eric, dit strookt niet met het beleid van de SP..volgens mij is het bullshit!
  Ze doen niet eens aan etentjes in gemeentehuizen betaalt door de belastingbetaler! Als ze in Boxmeer fout hebben gehandeld moet daar melding van gemaakt worden!!

  Reactie door cynthia — dinsdag 19 september 2006 @ 23.42 uur

 48. Ik dacht dat ik het verkeerd gelezen had. gaan we de discussie over het Markermeer nu weer overdoen? Het Markermeer is een natuurgebied, onderdeel van Natura2000, Vogelrichtlijngebied, een gebied van internationale betekenis voor watervogels. En nu moet dat weer op de schop om plaats te maken voor woningen. Bovendien, een recreatiegebied bij uitstek voor zeilers etc. En verder hebben we gewoon ruimte nodig om water op te vangen. Het zou toch van de gekke zijn als we elders juist weer gaten moeten gaan graven om de wateropvangcapaciteit te vergroten.
  En dan heb ik het nog niet gehad over cultuurhistorie die verloren gaat, de aan watersport gerelaeerde inkomsten van de ijsselmeerdorpjes die je kwijtraakt, algenbloei. Woningen: er zijn genoeg leegstaande gebouwen in Nederland die voor dat doel gebruikt kunnen worden.

  Als dit punt in het verkiezingsprogramma staat gaat mijn stem naar een andere partij.

  b. oosting

  Reactie door b.oosting — donderdag 5 oktober 2006 @ 12.17 uur

 49. Gezien de nog immer doorgaande aftakeling van onze natuur is het juist wèl van groot belang dat er een groot natuurgebied van 400 vierkante kilometer komt in het Markermeer. Het Markermer is nu een kunstmatige zoetwaterplas met een vrije geringe ecologische waarde. De Oostvaardersplassen hebben laten zien dat er juist prachtige natuur kan ontstaan op de kleibodem van de voormalige Zuiderzee! Lees anders mijn publicaties in Volkskrant, Trouw en Vakblad Groen over dit plan; zie de links op mijn site: http://www.stefanpasma.nl/

  Reactie door Stefan — zaterdag 7 oktober 2006 @ 23.50 uur