10. Beter integreren

Vorige week presenteerde de SP haar concept-verkiezingsprogramma. Elke dag wordt één hoofdstuk uit het programma op dit weblog besproken. Oudere discussies vind je hier. Vandaag: Beter integreren

Oude en nieuwe Nederlanders
Mensen zijn uit de hele wereld naar hier gekomen om te werken, om zich te verenigen met hun familie, of omdat het in hun eigen land voor hen niet meer veilig is. Bijna 20 procent van onze bevolking is ‘allochtoon’, van wie meer dan de helft ‘niet-westers allochtoon’. Hún waardering voor onze samenleving is gemiddeld hoger dan de waardering van ‘autochtone’ burgers, wier wortels al veel langer hier liggen. Als het gaat om de beoordeling van de persoonlijke situatie, ligt de verhouding echter omgekeerd en zijn ‘autochtonen’ meer tevreden. Dat is te begrijpen, want vooral sociaal-economisch is de gemiddelde achterstand van allochtone burgers aanzienlijk. Ook culturele en religieuze verschillen maken het lang niet altijd eenvoudig om een plekje in onze samenleving te verwerven. In Nederland moet iedereen gelijkwaardige kansen krijgen. Dat is een voorwaarde om met elkaar te kunnen samenleven. Het beleid van opeenvolgende regeringen heeft echter het cement in de samenleving verbrokkeld en de bereidheid tot samenleven ondermijnd. Dat moet in de komende kabinetsperiode anders.

Segregatie voorkomen
Veel mensen zijn in het verleden naar Nederland gekomen om hier te werken. Vanaf de jaren zestig kwamen de ‘gastarbeiders’, vooral uit Marokko en Turkije. Zij lieten later vaak ook hun vrouw en hun kinderen overkomen. Ook uit Suriname zijn veel bewoners naar hier geëmigreerd, net als veel inwoners van de Nederlandse Antillen. In de jaren negentig kwamen enkele honderdduizenden asielzoekers naar Nederland. In ons land wonen ook meer dan een miljoen westerse migranten, vooral uit de lidstaten van de Europese Unie. Die zijn echter doorgaans minder honkvast, het merendeel vertrekt na een aantal jaren, in tegenstelling tot de niet-westerse migranten, die hier meestal blijven. De helft van de jeugd in de grote steden is van niet-westerse allochtone afkomst, vier op de tien niet-westerse allochtonen zijn in Nederland geboren.

Veel nieuwkomers slagen erin hun plek in de samenleving te verwerven. Een aanzienlijk deel van deze migranten blijft echter hangen in achterstand. Enerzijds bestaat de reële kans dat het de meeste nieuwe Nederlanders in de toekomst beter zal gaan en dat de achterstanden geleidelijk worden ingelopen. Maar er zijn ook tekenen dat een aantal van deze burgers achterop blijft en in een isolement raakt. De laatste jaren is een etnische onderklasse aan het ontstaan, van mensen met veel problemen en weinig perspectief. Deze migranten zijn oververtegenwoordigd in de werkloosheidsstatistieken en de criminaliteitscijfers, horen vaak tot de armste inwoners van het land en zien ook hun kinderen achterstanden oplopen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ze wonen veelal sterk geconcentreerd in de vier grootste steden, waar ze bijna een derde deel van de bevolking vormen.

Achtereenvolgende regeringen hebben toegestaan dat in de vier grootste steden witte en zwarte woonwijken en witte en zwarte scholen een normaal verschijnsel zijn geworden. In andere grote steden zien we eveneens een segregatie ontstaan. Veel burgers maken zich grote zorgen over de toekomst en verwachten dat binnen een aantal jaren in onze grote steden ‘Amerikaanse’ getto’s ontstaan. De cijfers duiden erop dat zij gelijk kunnen krijgen.

Niet meer wegkijken
Op verzoek van de SP is een parlementair onderzoek gehouden naar het integratiebeleid van de afgelopen 30 jaar. Dat heeft aan het licht gebracht welke grote fouten er zijn gemaakt. Het onderzoek leert eveneens hoezeer een beter beleid nodig is, om het integratieproces vlot te trekken en verdere segregatie van mensen te voorkomen. Vrijblijvendheid en wegkijken moeten plaatsmaken voor betrokkenheid en bereidheid om van gemaakte fouten te leren. We moeten nu kiezen voor een beter samenhangend beleid, dat een beroep doet op alle burgers, dat iedereen gelijkwaardig behandelt en van iedereen een bijdrage vraagt. Migranten moeten meer dan voorheen de kansen gebruiken om, waar nodig, beter Nederlands te leren en zich meer bij te scholen. Alle vormen van discriminatie en achterstelling moeten hard worden aangepakt. We horen er allemaal bij en zullen het hoe dan ook in de toekomst samen moeten doen.

Achterstanden wegwerken

Steeds meer migranten weten een plek in de samenleving te verwerven. De allochtone middenklasse groeit. Een derde van alle Surinaamse en Antilliaanse burgers heeft een baan bereikt op middelbaar niveau of hoger, en dat geldt ook voor ongeveer 15 procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders. In het basisonderwijs, waar nu al 20 procent van alle leerlingen een niet-westers allochtone afkomst heeft, slagen Turkse en Marokkaanse leerlingen er in om veel van hun achterstand in te lopen en door te stromen naar MBO, HAVO en VWO. Maar toch bestaan er voor veel te veel niet-westerse allochtone jongeren nog steeds grote achterstanden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het wegwerken van deze achterstanden hoort hoog op de prioriteitenlijst van de komende regering te staan. Dat is een investering in onze gezamenlijke toekomst.

‘Niet apart, maar samen’, dat moet het uitgangspunt zijn van het beleid. Om gettovorming tegen te gaan en meer gemengd wonen mogelijk te maken, dient bij woningtoewijzing het toezicht op woningcorporaties en particuliere verhuurders te worden aangescherpt. Er dient meer sociale woningbouw te komen, vooral ook buiten de grootste steden, er moet meer geld gestoken worden in de leefbaarheid van grootsteedse wijken en buurten en er dient een einde te komen aan de kortzichtige sloop van sociale huurwoningen. Het ontstaan van zwarte en witte scholen kunnen we tegengaan door een meer gemengde opbouw van woonwijken, gekoppeld aan een acceptatieplicht van leerlingen in het onderwijs, meer voorlichting aan ouders, beperking van de ouderbijdragen en meer samenwerking tussen gemeente en scholen.

Hoe beter de opleiding, hoe groter de kans op een goede baan. Voortijdig schoolverlaten, nu een alarmerend groot probleem onder allochtone jongeren, moet afgelopen zijn. Beter Nederlands leren hoort verplicht te zijn voor hen die een taalachterstand hebben en een beroep doen op een sociale uitkering. Boven de 55 jaar hoeft die verplichting niet te gelden – maar wie wil, mag zeker ook op cursus. Inburgeringcursussen voor nieuwe migranten zijn nodig om hen een betere startpositie te geven. Uitval kan worden bestreden door individuele contracten en borgsommen. Ouders van kinderen met een taalachterstand krijgen zo nodig opvoedingsondersteuning en worden nauw betrokken bij het leerproces van hun kinderen.

Vluchtelingen helpen

In internationale verdragen is vastgelegd wie als vluchteling recht heeft op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de regio, wat volgens de Verenigde Naties en het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen te verkiezen is boven opvang verder weg van huis. We moeten daarom meer geld en middelen beschikbaar stellen om een goede opvang in de regio mogelijk te maken.

Nederland moet in haar asielbeleid uitvoering geven aan de verdragen waaraan we ons gebonden hebben. De asielprocedure moet snel, zorgvuldig en duidelijk zijn en ruimte geven aan asielzoekers om in alle rust hun vluchtverhaal te doen. Het hoge aantal afwijkende oordelen van de rechtbanken laat zien dat de procedure van de Immigratie- en naturalisatiedienst op dit moment allesbehalve foutloos is. Dat dient snel te verbeteren. Asielzoekers die geen recht hebben op opvang in Nederland, moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Terugkeer is voor veel ex-asielzoekers echter niet eenvoudig. Het is soms moeilijk om aan papieren te komen en de toekomst in het land van herkomst is vaak onzeker. Veel mensen die onder de oude vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd, zijn al vele jaren hier. Een generaal pardon voor hen is op zijn plaats.

Onze asielzoekerscentra zijn sober, op het inhumane af. Gezinnen moeten vaak een kamer delen met vreemden en de voorzieningen zijn zeker voor kinderen erg mager. Jarenlang gedwongen nietsdoen kan leiden tot stress en psychische problemen. De soms slechte behandeling van asielzoekers heeft geleid tot terechte internationale kritiek. Een goede behandeling van asielzoekers is een vereiste voor een democratische rechtsstaat. Zij moeten niet worden bewaard op zogenoemde ‘bajesboten’.

Slachtoffers van mensenhandel worden vaak ten onrechte behandeld als ongewenste illegalen, en niet als slachtoffers van een ernstig misdrijf. Volgens de bestaande regelingen kunnen slachtoffers die bereid zijn tegen handelaren te getuigen voor de duur van het proces in Nederland blijven. In de praktijk blijkt dit niet voldoende bescherming te bieden, bij terugkomst in het eigen land lopen veel slachtoffers alsnog gevaar. Daar moet snel iets aan gedaan worden. Ook dient veel harder dan nu opgetreden te worden tegen mensenhandelaren. Dat geldt ook voor mensen die misbruik maken van hier verblijvende minderjarige asielzoekers.

Onze voorstellen:

10.1 In het onderwijs is meer aandacht voor het bevorderen van democratisch besef en verdraagzaamheid tegenover anderen.
10.2 Discriminatie op basis van geslacht, etniciteit, religie en seksuele geaardheid wordt stevig aangepakt. De bestrijding van racisme krijgt meer prioriteit.
10.3 Gemengd wonen wordt bevorderd, door meer betaalbare woningen te bouwen, de huurtoeslag te verhogen en meer te investeren in de leefbaarheid van wijken.
10.4 Het toezicht op het toewijzingsbeleid van woningcorporaties wordt uitgebreid. Ook van particuliere verhuurders wordt meer verantwoordelijkheid gevraagd om mee te werken aan gemengde buurten.
10.5 De segregatie in het onderwijs wordt bestreden. Er komt een acceptatieplicht van leerlingen. De voorlichting aan ouders over de schoolkeuze wordt uitgebreid en de ouderbijdragen worden gemaximeerd.
10.6 Ouders van kinderen met een taalachterstand krijgen zo nodig opvoedingsondersteuning en worden nauw betrokken bij het leerproces van hun kinderen.
10.7 Gemeenten en basisscholen gaan afspraken maken over dubbele wachtlijsten: één voor leerlingen met achterstand, en één voor leerlingen zonder achterstand.
10.8 De mogelijkheden voor inburgering van migranten worden verbeterd, door haalbare en betaalbare taal- en integratiecursussen. Uitval bij inburgering kan worden bestreden door individuele contracten en borgsommen.
10.9 Verplichte taaltrajecten voor uitkeringsgerechtigden horen flexibel te zijn, zodat mensen die werk vinden, door kunnen gaan met Nederlands leren.
10.10 Migranten met een taal- en kennisachterstand horen die achterstand in te halen. Naast het volgen van cursussen kunnen radio, tv en internet daarbij een rol spelen.
10.11 Wie een uitkering ontvangt als werkloze of arbeidsongeschikte en door achterstand in taal en opleiding minder kans heeft op de arbeidsmarkt, kan worden verplicht zich bij te scholen. Mensen die ouder zijn dan 55 jaar worden van die verplichting vrijgesteld.
10.12 Meer middelen worden beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen in de regio.
10.13 Een volledige asielprocedure mag niet langer dan 1 jaar duren.
10.14 Alle asielzoekers die rechtmatig in Nederland verblijven hebben recht op een humane opvang. Asielzoekerscentra moeten beter worden ingericht en het gesleep van bewoners tussen centra moet worden beperkt. Asielzoekers mogen werken.
10.15 Er komt een generaal pardon voor (ex-)asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd.
10.16 Ex-asielzoekers die door toedoen van het land van herkomst niet kunnen terugkeren, mogen hier blijven.
10.17 Zolang er wordt gewerkt aan terugkeer hebben ex-asielzoekers recht op opvang. Gemeenten krijgen meer ruimte om invulling te geven aan hun zorgplicht voor noodopvang van ex-asielzoekers en illegalen.
10.18 Slachtoffers van mensenhandel krijgen het recht op een permanente verblijfsvergunning, als zij bereid zijn te getuigen tegen degenen die hen verhandeld hebben.
10.19 Nederland gaat zich stipt houden aan het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Vreemdelingenbewaring mag alleen bij zicht op snelle uitzetting – en nooit bij kinderen. Als de kinderen mogen blijven, dan mogen de ouders ook blijven. Kinderen bouwen zélf verblijfsrechten op.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 10 september 2006 :: 12.07 uur

47 Comments

47 reacties

 1. Prima voorstellen !! Dachten maar meer NLers zo.. Geef elkaar de ruimte,leerden we op school als puber..vond het toen stom…nu begrijp ik het
  (Dankjewel EckartCollege)
  Voorstellen SP..Klasse !

  Reactie door eric — zondag 10 september 2006 @ 13.53 uur

 2. Elkaar de ruimte geven prima, maar waar geen respect bestaat de voor ander is het vlug gedaan met elkaar ruimte te geven.

  Reactie door Beatrix — zondag 10 september 2006 @ 15.02 uur

 3. Bedankt voor de dooddoener Beatrix, doel je ook specifiek ergens op?

  Reactie door Tjibbe — zondag 10 september 2006 @ 16.02 uur

 4. Hoe word er omgegaan met hoogopleide buitenlanders(punt10.10) die een carierre switch maken b.v als directeur,ambassadeur etc en zich in nederland vestigen.
  geld hier ook geljke monnikken gelijke kappen?

  Reactie door volly — zondag 10 september 2006 @ 16.12 uur

 5. Elkaar de ruimte geven kan alleen als je elkaar repecteert Tjibbe dat bedoeld Beatrix denk ik, waar doel jij op.

  Reactie door schoenmaker — zondag 10 september 2006 @ 16.18 uur

 6. Ere wie de ere toekomt. Dat is ‘t punt een beetje.

  En ik ben lekker egoistisch en probeer zoveel mogelijk ruimte voor mezelf te nemen. Buitenlanders interesseren me niet, tenzij ik ze natuurlijk kan misbruiken als goedkope arbeidskrachten.

  Reactie door Niels — zondag 10 september 2006 @ 16.41 uur

 7. Uitstekend programma!
  Hulde aan de schrijvers!

  Reactie door Marjolein — zondag 10 september 2006 @ 17.34 uur

 8. Niets aan toe te voegen.
  Wel vind ik het een punt dat indien antilliaanse jongeren het recht hebben zich hier te vestigen en derhalve geen verblijfsvergunning nodig hebben dit omgekeerd hetzelfde zou moeten zijn.
  Indien wij rijksgenoten zijn zijn wij dat naar beide zijden toe of vergis ik me hier?
  Zou daar weleens een antwoord op willen hebben van Jan. Hoe zit dat nu?

  Reactie door Henny — zondag 10 september 2006 @ 17.36 uur

 9. 10.3 “Gemengd wonen wordt bevorderd, door meer betaalbare woningen te bouwen, de huurtoeslag te verhogen en meer te investeren in de leefbaarheid van wijken”.
  Hier zou ik willen toevoegen dat tevens bestaande huurwoningen verkocht worden aan huurders die willen kopen, want ook dat bevordert gemengd wonen en de leefbaarheid van de wijken omdat deze mensen meestal ook al jarenlang op die plek wonen en de geschiedenis kennen en betrokken zijn.

  Asylzoekers dienen indedaad met veel respect behandeld te worden.

  Echter economische vluchtelingen met een dubbel paspoort die zich meer dan 1 maal schuldig maken aan crimineel gedrag dient de Nederlandse identiteit te worden ontnomen en bij nog een vergrijp dienen deze mensen te worden uitgewezen naar het land van herkomst.

  Om de integratie te bevorderen dient geen financiële steun te worden gegeven aan bijzondere scholen.

  Om de leefbaarheid te bevorderen dient de kinderbijslag te worden beperkt tot het eerste kind (normale bijslag eventueel een hogere), het tweede kind (helft van het bedrag) en bij het 3e, 4e etc. geen bijslag meer. Bovendien dient het geld niet rechtstreeks in het bezit van de ouders te komen maar in handen van de vorzieningen waar de ouders gebruik van maken zoals scholen.

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 18.01 uur

 10. @ 9
  Voor alle mensen met een paspoort dienen dezelfde regels toegepast te worden als iedere andere bewonder in dit land.

  Er wordt hier onder de autochtone bevolking net zo hard gesjoemeld met oa kinderbijslag.
  Als hier financiele steun wordt gegeven aan bijzondere scholen, geldt dit ook voor de jouw voorgestelde scholen.
  Zie de ‘nieuwe Nederlanders’ als een van ons. Maak er geen uitzondering van.

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 18.22 uur

 11. Geachte meneer Marijnissen.Het klinkt allemaal een beetje passe”. Na Pim Fortuyn en 11 september heeft Nederland er weer een nieuw rijkspotje bij. Nu alle migranten zo super populair zijn. Alle vergunningne en taalcursusjes etc. Kosten veel geld en Nederlands in je eigen land leren voordat je hier naartoe komt?! Te maf voor woorden.Wie zijn wij nou eigenlijk wel. We lijken wel Amerikanen. Drink coca cola or die. Willen we de wereld veroveren met Nederlands of zo.Alles gaat nu te extreem achteruit!!!De rechtse uitspraken van mevrouw Verdonk en enkele andere politici zouden in de tachtiger jaren uitstekend onder het rechtse rijtje Janmaat worden geschaardt!!!Nu is het goed en geweldig. Meneer Marijnissen u bent de man die standaart voorbeeld voor mij is van de gewone man die wel een stem heeft. Verliest uw rode hart niet!!!!!Misschien ben ik te emotioneel. Maar houdt u u alstublieft bezig met waar u voor staat!!Iedereen is gelijk zonder diverse namen. Allochtoon ,autochtoon. Geen statistieken, grafieken, managers, etc. Iedereen iets economischer gelijk. Dank u voor uw tijd. Hein Tulleners

  Reactie door hein tulleners — zondag 10 september 2006 @ 18.28 uur

 12. Er wordt hier onder de autochtone bevolking net zo hard gesjoemeld met oa kinderbijslag.
  ……………
  Blijf wel reëel en zie de werkelijkheid onder ogen wat er werkelijk om ons heen gebeurt.
  En probeer dat niet te verzachten anders lossen we de problemen niet op.
  Financieel steun voor bijzondere scholen zoals moeilijk kinderen enz. prima.
  Bij de rest moet het ophouden scholen op geloofsovertuiging moeten van de baan en zo snel mogelijk verdwijnen.
  Geloven doe je maar in de kerk of de moskee leren doe je op school.
  Inderdaad eerste kind en tweede kind goede kinderbijslag daarna moet het ophouden.
  Misschien best een goed idee om voor deze kinderen een verplicht deel te sparen of op een andere manier en direct voor het kind te besteden te veel ouders jagen deze centen er voor zich zelf doorheen en het kind wordt verwaarloosd.

  Reactie door Jofel — zondag 10 september 2006 @ 18.59 uur

 13. @ 12 Jofel

  Helemaal met je eens, maar dan ook voor alle Nederlanders. Al die ‘religieuse’ scholen opdoeken. Van christelijk tot en met mohammedaans.
  En die kinderbijslag natuurlijk precies zo voor alle Nederlanders. (t/m 2e kind)
  Want iedereen die een paspoort heeft mag zich Nederlander noemen. Zonder uitzondering.

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 19.21 uur

 14. @ 10,

  Gloria,
  Nu ben ik het toch een keer niet met je eens. Open je ogen.
  Jij hebt geen dubbel paspoort, jij kunt niet weg als je zou willen, economische vluchtelingen met een dubbel paspoort wel. Zij kunnen op hun oude dag met hun op grond van hun Nederlandse paspoort opgebouwde rechten en inkomen en grote nakomenschap vaak riant leven in het land van herkomst.

  Er wordt hier onder de autochtone bevolking misschien ook gesjoemeld met oa kinderbijslag, maar zij hebben gemiddeld minder kinderen en zij zijn in dat geval onze ‘pain in the ass’. Verder vind ik dat we verantwoordelijk zijn (eigenlijk vooral onze elite die er van geprofiteerd heeft net zoals ze van haar eigen bevolking geprofiteerd heeft en nog steeds profiteerd) voor onze rijksgenoten uit (voormalige) koloniën, maar met Islamitische landen buiten Indonesië hebben we niets tot weinig te maken. Dat laat ik liever over aan mijn geliefde land (La douce France) of aan bijv. Italië of Engeland.
  Het klinkt hard maar als je het goed bekijkt valt dat best mee. Ik kan er niets aan doen. Ik kan geen blad voor mij mond nemen. Ook al zal rechts zoiets scoren vor open doel vinden. Nogmaals ik vind wel net als Jofel dat je een beetje realistisch moet denken.
  Ik heb de ‘nieuwe Nederlanders’ altijd als één van ons beschouwd tot ik erachter kwam dat we door nogal wat van deze mensen als minderwaardig gezien worden.
  Sorry maar wanneer je gastvrij bent en er na verloop van tijd over je heen wordt gelopen moet je wel een signaal afgeven anders moedig je hun gedrag alleen maar aan.
  Daarmee voorkom je ook dat de goeden niet hoeven te lijden onder de slechten.

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 19.31 uur

 15. @ 13 Gloria

  Ook helemaal mee eens.

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 19.35 uur

 16. Gloria ik had je iets willen vertellen, maar ik geloof dat de central scrutinezer dat niet toestaat.

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 19.47 uur

 17. @ 15 L’hote (Nog steeds geen accenten!)

  Jammer! Ik ben benieuwd. Hopelijk komt het weer eens later? Gebeurd nogal eens.
  Probeer het nog een keer.

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 19.53 uur

 18. @ 15

  Ik probeer het over een andere boeg. We zijn allemaal wereldburgers, met inderdaad van plek tot plek verschillende zeden en gebruiken. Hierdoor kunnen er wel eens een communicatieproblemen optreden wanneer deze met elkaar verbonden worden.
  Onze samenleving heeft teveel mensen in een tekorte tijd moeten opvangen.
  Het zijn wel de centrum-rechtse regeringen geweest die zo ons sociale systeem hebben gefrustreerd omdat ze zich zoals gewoonlijk weer teveel gericht hebben op verrijking voor de elite.
  Als Rita Verdonk echt rechtdoorzee is dan zou ze dat moeten erkennen’.

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 19.58 uur

 19. @ 17

  Weer geprobeerd, maar lukt weer niet.
  Wel bovenstaande reactie over andere boeg

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 20.00 uur

 20. @ 9 L’hote

  Maar mischien mag ik jou nog iets vragen?
  Hoe dan met de Nederlanders die maar een paspoort hebben en ook meerdere malen gecrimed hebben?

  Misschien een goed idee om een eiland af te huren? Zoals dat vroeger met Australie ging? Het strafkamp van het Britse rijk toch?

  Kijk, dan begrijp ik jouw opmerking. Maar om het maar weer alleen bij de nieuwe Nederlanders te zoeken, gaat mij toch echt te ver! De VVD kwam volgens mij op dit idee? Of het CDA? Zeg het maar.

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 20.01 uur

 21. @ 9 Gloria,
  Op dat punt had ik je ook geantwoord maar die reactie is niet geplaatst.
  Dus ik licht dat deel er even uit.

  “Jij hebt geen dubbel paspoort, jij kunt niet weg als je zou willen, economische vluchtelingen met een dubbel paspoort wel. Zij kunnen op hun oude dag met hun op grond van hun Nederlandse paspoort opgebouwde rechten en inkomen en grote nakomenschap vaak riant leven in het land van herkomst.
  Er wordt hier onder de autochtone bevolking misschien ook gesjoemeld met oa kinderbijslag, maar zij hebben gemiddeld minder kinderen en zij zijn in dat geval onze ‘pain in the ass’.

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 20.13 uur

 22. @ 14 L’hote

  Brrr… het lijkt mij beter om maar met Jofel om de tafel te gaan op dit punt.

  Dit wil ik er nog van zeggen:
  Ik heb tot aan mijn 30e (geboren en opgegroeid) in Den Haag gewoond. Ik ben gewend om met allerlei culturen om te gaan en ook mijn kinderen speelden met allerlei ‘pluimage’. Het ging over en weer en eten en drinken bij elkaar.
  Later in dit deel van Nederland heb ik jarenlang Nederlandse lessen gegeven in het asielzoekerscentrum. En ook nu kom ik voor ze op omdat ik geen gevoel van ‘buitenlanders’ heb!!! Ik zie ze als medemens en medebewoners. En gelukkig! Ze hebben ons land kleur gegeven en ik ben blij met ze. Ik heb veel van hen geleerd en qua beschaving kan de Nederlander er merendeels een voorbeeld aan nemen.
  Als men binnen de regering zo achterlijk is om het allemaal in de grote steden af te laten spelen, tja… dat kan nadelig zijn.
  Maar zoals het hier in dit stadje gaat: GEWELDIG!
  Niet realistisch? Ja, zo kunnen we wel weer!

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 20.19 uur

 23. @ 21 L’hote

  Is wel geplaatst. Zie @14.
  Vandaar @22

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 20.23 uur

 24. @ 22 Gloria,

  Ja het kan van plek tot plek verschillen. Dat heeft te maken met de verhouding instroom en autochtonen.
  Dat geldt en gold ook voor dorpjes die een invasie krijgen van randstedelingen.
  Voor mij zijn randstedelingen in dorpjes in bv. Drenthe ook allochtonen.
  Allochtoon wil gewoon zeggen afkomstig van elders. Ik schreef over allochtoon meer dan 22 jaar terug (over planten) toen ik dit woord in Nederland nog nooit gehoord had.
  Nogmaals, misschien geloof je me niet, maar ik hou echt heel veel van andere culturen. Om een voorbeeld te noemen. Ik kan uren naar MBC kijken naar die prachtige Libanese en Egyptische films met veel zang en humor ook al versta ik het niet, ik begrijp het redelijk. Ik weet dat de Griekse cultuur veelheeft overgenomen uit het oude Egypte, etc.
  Ik weet dat het een beladen onderwerp is en dat zal nog lang zo blijven. Dit komt omdat er van alles door elkaar loopt.
  Je kunt je armen openen voor iedere buitenlander en dat is je plicht. Maar wanneer je voor de gek wordt gehouden moet je niet naïf blijven.
  Maar dit is een ontwikkelingsproces waar veel Nederlnders (ook ik) tijd voor nodig hebben. Ik was wel zover toen Pim een aantal zaken aankaartte, Melkert kennelijk nog niet en met hem nog veel anderen. Kwestie van tijd, van ontwikkeling.
  Sommige mensen kunnen alleen het bekende omarmen, anderen vooral het vreemde en wat de boer niet kent dat eet hij niet. L’enfer c’est l’autre zij ooit Jean-Paul Sartre. En Bob Dylan song ooit don’t go mistaken paradise for that home across the road of het gras is altijd groener aan de overkant.
  Misschien heb je hier wat aan?
  Je zegt ze gaven kleur aan ons land en dat ben ik helemaal met je eens maar ca. de eeuwwisseling kwam ik tot de conclusie dat in Nederland nog nauwelijks sprake is van een samenleving en hoe moeten al die instromers nu weten hoe we hier samen leven?
  Voor mij was dat ongeveer het omslagpunt.
  Daarbij ben ik een aantal malen bedreigd. Dat is niet zo leuk wanneer je altijd aardig bent geweest. Dan ga je je toch wel eens achter je oor krabben.

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 20.47 uur

 25. @ 24 L’hote

  Dan ken je mij niet! En hoe kan dat ook binnen wat reacties?
  Ik behandel hen juist niet met voorrang!
  Ik ben zelf door een nieuwe Nederlander bestolen in A.H. en ik heb hem op laten pakken. Net zo woedend als ik op iedere Nederlander zou worden!! Zoals ik ook gedaan heb daarna met een autochtoon die mij wilde bestelen. Op heterdaad betrapt!

  Ieder nieuw lesjaar gaf ik de asielzoekers de raad NIET te stelen. Want ook al doen ze het niet, ze worden er zowoiezo van verdacht. En dat heb ik ze goed ingeprent. Voorbeeld functie innemen, was mijn devies.

  Sorry, ik kan het gevoel ‘buitenlander’ niet opbrengen. Ik ben voor een wereldregering en een Aarde met allemaal mensen. Wat ik hier moet leven BEN ik niet!
  Ik zit hier vast in een land met een paspoort en ik vind het zo kleingeestig allemaal.
  De mens wordt behandeld als slaaf. Ook binnen onze democratie. En ik schrik er wel eens van hoe de ene slaaf de andere zijn wetten op wil leggen. Ik vind de mens gewoon barbaars!

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 21.01 uur

 26. @20 imigranten die zich schuldig maken aan misdragingen, moeten bij herhaling terug worden gestuurd naar het land van herkomst. Een Nederlander kun je niet terugsturen naar zijn land van herkomst omdat hij hier al woont. Toch weer even een puntje waar de SP erg naif in is.Bepaalde groepen immigranten, vooral uit Noord-Afrika, zijn gemiddeld veel meer betrokken bij misdrijven! BV voetballen met rouwkransen bij de dodenherdenking en de bekende loverboys. Loop hier niet omheen, maar pak dit keihard aan. Loop eens een wacht met de politie mee e/o ga op bezoek naar een gevangenis. Wil je Nederlander worden, dan maar één paspoort.

  Reactie door robr — zondag 10 september 2006 @ 21.17 uur

 27. @ 25 Gloria,

  Ik begrijp het en ben het met je eens.
  Ik baal er ook van.
  We zitten in een situatie waar jij en ik en veel Nieuwe nederlanders niet om gevraagd hebben. Er is veel verwarring.
  Maar we zullen wel verder moeten natuurlijk.

  Reactie door L'hôte — zondag 10 september 2006 @ 21.41 uur

 28. @ 27 L’hote

  Sorry, maar soms kan ik niet gelijk reageren omdat ik steeds tussentijds naar mijn werk moet i.v.m. mantelzorg.

  Maar ik begrijp jou ook. Zeker als je bedreigd bent. Vreselijk! Het is zo jammer dat een hele kleine minderheid het imago van een heel volk verpest. Juist daar probeer ik niet in mee te doen en reageer pas als mij persoonlijk iets overkomt en niet anders dan bij de ‘oude’ Nederlanders. En tot nu toe heb ik mij nog nooit zo beschermd gevoeld als toen in de nabijheid van de asielzoekers. Gentlemen! Lieve, beschadigde, vrolijke mannen met vrouw en kinderen. En trouw met hun brieven en kaarten. En hoe de kinderen er veel meer bij mogen horen dan hier. En de vrouwen hun kinderen ook graag zelf opvoeden en begeleiden. Dat wordt ze hier wel weer afgeleerd. Want je bent pas iemand als je kinderen in de opvang hebt.
  Vergeet niet dat ze inderdaad niet altijd ons land als walhalla zien. Zo behoren de vrouwen er niet bij te lopen in hun land en af en toe denk ik ook wel eens: kan het wat minder? In dit geval: meer! Want moet alles verplicht halfnaakt zijn? Ik houd wel van de sierlijke kleding van de nieuwe Nederlanders, zonder hoofddoek!

  Turkije lijkt mij ook een prachtig land en Irak, Iran, Syrie, Libanon, Marokko, Israel… ja, als ik geld had zou ik graag daar naartoe willen en vooral dat heerlijke eten proeven en de vrolijkheid, de gastvrijheid en in vele gevallen hun onbekommerdheid. Zij LEVEN en wij wonen, zeg ik altijd maar. Gewoon wat ongeregelder and I like it!
  L’hote, je bent een flexibel mens en je hebt een goed hart.
  Ik ga nu even naar Zembla kijken.

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 22.33 uur

 29. Laten we het over ‘zaken’ hebben en die ‘zaken’gelden voor alle nederlanders.
  En indien nederlanders zich daar niet aan houden dan pakken we dat ‘gedrag’aan.
  Waarom volgens een internationale organisatie die onderzoek doet naar onderwijs en onderwijsverschillen ook in Nederland doen Allochtonen het minder. Omdat wij minder verwachtingen hebben dus zullen we inderdaad ophouden steeds te praten over allochtonen en autochtonen en van eenieder hetzelfde verwachten, in nood dezelfde middelen en mogelijkheden verschaffen iedereen met een achterstand betrekken en helpen en er ook zo over praten. Hein Tulleners mee eens.

  Ik word hier zo moe van.

  Reactie door Henny — maandag 11 september 2006 @ 6.34 uur

 30. Beste Jan,

  Ik mis nog een paar punten,..BETER ACCEPTEREN of wat dacht je van BETER RESPECTEREN.
  Het huidige beleid is om te schamen.(zie site van Amnesty).

  Reactie door Tom — maandag 11 september 2006 @ 7.27 uur

 31. @14, L’Hote, sorry maar in dit geval je kletst uit je neck en je bewijst alleen daarmee je vooringenomenheid t.o.v. “allochtonen” en je uiterste eenzijdigheid.
  Anders is het goed dat we in de gaten krijgen wat voor vlees in de kuip zit.

  “Zij kunnen op hun oude dag met hun op grond van hun Nederlandse paspoort opgebouwde rechten en inkomen en grote nakomenschap vaak riant leven in het land van herkomst.”

  Bovengenoemde aktiviteit wordt onophoudelijk door geboren nederlanders aan de lopende band gedaan want het is eenmalig goedkoper wonen in aantal landen dan in Nederland. Dan lijkt het geen probleem voor je te zijn? Ze zeggen toedeloe en ze gaan lekker in het buitenland leven.

  Waarom is dit met betrekking tot de “allochtonen” voor je tot een probleem verheven en dan is het geen probleem als het tientallen duizenden “autochtonen” betreft?

  Verklaar even.

  Reactie door walking bull — maandag 11 september 2006 @ 12.31 uur

 32. @24, L ‘Hote, hierbij mijn dank dat je mij zien laat waar de “gewone” xenofobie begint. Als ik je lees lijkt het een echt nederlandse eigenschap?
  “Voor mij zijn randstedelingen in dorpjes in bv. Drenthe ook allochtonen.”

  Het is gewoon miden in de roos, beter is het niet te verwoorden en als je het pech heb gewoon uit een andere land te komen dan is het gewoon vergeet het maar, ons kent ons.

  Reactie door walking bull — maandag 11 september 2006 @ 12.36 uur

 33. Maar wat gebeurd er met veelplegers en groeperingen die complete wijken terroriseren?
  Neem daar ook eens een standpunt voor in.

  Reactie door Alex — maandag 11 september 2006 @ 15.21 uur

 34. @33 Mooie vraag Alex? Een veelpleger lijt mij makkelijk, als je hem opsluit kan hij niet meer veelplegen!~Het terroriseren van wijken gebeurd vooral door de onderbuurman van Spanje. Deze terroriseren ook spoorlijnen en zwembaden. Vandaag zag ik een initiatief van Marokanen om positief op te vallen.Ik hoop dat ze deze lijn weten door te zetten. De groep die niet mee wilt doen, moet keihard aangepakt worden.

  Reactie door robert b — maandag 11 september 2006 @ 19.53 uur

 35. @28 ik betwijfel of jij in landen als Irak en Iran en Syrie nog de mogelijkheid krijg om op een forum te gaan zitten. Even de feiten, vrouwen zijn daar tweede rangs. Hopelijk heb je ooit een keer geld genoeg om dit zelf te aanschouwen. Blijf tot die tijd maar lekker dromen!

  Reactie door robert b — maandag 11 september 2006 @ 19.58 uur

 36. @ 35 robert b

  Vergis je niet!
  De president van Iran heeft een open weblog met het volk. Nou, daar zou Balkenende om te beginnen eens van kunnen gaan leren.
  Misschien goed als we ALLEMAAL eens op reis gaan om te zien dat al die negatieve propaganda in de praktijk weleens mee kan vallen. Jij praat zo ‘nederlands’.

  Reactie door Gloria — maandag 11 september 2006 @ 21.03 uur

 37. @ 31 walking bull,

  Je hebt gelijk. Ik vind het nogal wat als je eerst helpt hier de boel naar de knoppen te helpen en vervolgens mooi weer gaat zitten spelen in Zuid-Frankrijk. Dat zijn dus Nederlanders en is m.i. hoogst onverantwoordelijk. Ik ben erg voor terugkoppeling, maar daar draait het niet om in “de economie”.
  Zo vind ik vreemd dat mensen met (of zonder) kinderen in hun eigen wijk langzaam rijden maar in een andere wijk hard.
  Als directeur van een vervuilende fabriek woon je zelf mooi in het groen en laat anderen in de drek. Als directeur woningbouwvereniging zuig je huurders van kleine flatjes extra uit en gaat vervolgens in een villa met zwembad wonen in Andalusië, etc. Persoonlijk heb ik in Frankrijk en Portugal als ecoloog nieuwe soorten ontdekt en darover geschreven, gecommuniceerd met collega’s uit die landen .Dat lijkt me iets anders. Het gaat om iets positiefs toevoegen en niet om negatieve voetstappen ergens achter te laten en op een andere plek doen of je een positief mens bent. Zoiets noemen ze ecological footprint. Think globally act locally. Een product heeft een ecological footprint maar een mens ook. Wanneer je een echte wereldburger bent zorg je ervoor dat je weinig tot geen belastende voetstappen nalaat.
  Meer terugkoppeling onder het motto “wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet”.

  Reactie door L'hôte — maandag 11 september 2006 @ 22.32 uur

 38. Toen ik overwog lid te worden van de SP ik als prioriteit genoemd het woord allochtoon uit het gedachtengoed af te schaffen.
  Dit heeft geen plaats kunnen vinden.
  Dit is zo’n 4 jaar verder.

  Reactie door maria — dinsdag 12 september 2006 @ 1.32 uur

 39. De SP was wel ontvankelijk maar wist geen
  passend alternatief.
  Je hebt Nederlander qua nationaliteit van Italiaanse oorsprong en Nederlander van Nederlandse oorsprong etc. als het erbij vermeldt dient te worden.
  Daar mogen dan ook geen uitzonderingen op
  zijn.
  Ik ben lid van de SP geworden omdat ik veel van het gedachtengoed daarvan deel.

  Reactie door maria — dinsdag 12 september 2006 @ 1.39 uur

 40. @33Alex, je vraag kan ik beantwoorden wat er met veelplegers gebeurt. Nou die gaan een hok in. Waar ze bijna niet worden uitgehaald. Men streeft ernaar ze toch even de twee toegestane uren eruit te halen per etmaal. Maar de bewakers, die dit graag willen, halen die twee uur niet. Tis een probleem om zo een deur open te doen. Tja er kan een wild beest uit springen. Er moet bezuinigd worden op personeel en de gevangenen. Maar zo een deur doe je liever niet in je eentje open. Of jij wel?

  Men zou eens een begin moeten maken met het opsluiten van de oerdommen. In plaats van die met een geestelijke afwijking. Waarvan
  een van tien deel uit maakt . Waarna begonnen kan worden aan hulp voor allen

  Reactie door pjotter — dinsdag 12 september 2006 @ 7.23 uur

 41. 35. Moet je eens naar de vrienden van de westerse wereld gaan kijken waar ze handel in olie mee drijven. Zijn dat allemaal vrije moslimstaten? Saoedi Arabie bijvoorbeeld? De grootste investeerder in de US.
  Is China vrij etc..etc.. Selectief shoppen kunnen we allemaal.
  Amerika is en was altijd heel blij met dictaturen en hebben ze altijd gesteund en/of in het zadel geholpen als ze er maar economische belang bij had/ cq hebben.
  Het heeft niets te maken met democratie verspreiden. Bovendien om dat te doen zijn ze aardig op weg die democratie in haar wezen aan te tasten. Internationale verdragen lappen ze aan hun laars toch democratisch tot stand gekomen, mensenrechten zelf geen boodschap aan welk recht heb je dan nog van spreken? Infiltratie in de levens van de eigen bevolking, privacyrechten op de schop.
  Tel uit je winst.Manipuleren uit eigenbelang, de publieke opinie op je hand krijgen met leugens en smoesjes. Je behoeft geen noodgrepen toe te passen om die te winnen als je gewoon doet wat je zegt en zelf uitvoert wat je als hoogstaand propageert nl. de democratie zelf toepast op jezelf, de bevolking en de politiek in binnen-en buitenland.

  Reactie door Henny — dinsdag 12 september 2006 @ 8.53 uur

 42. hoi beste lezer ik vind de sp supper!!
  ik ben alleen pas 16 jaar oud en mag dus nog niet stemmen.
  ik moet voor school iets lueks doen over de sp.
  ik zou graag iets toiepies sp s willen doen maar ik heb de ballen verstand van polie tiek.
  op internet het ik al heel goegle af gezogt. en ik kan ook niet goed begtijpen wat nou het verschil is tussen groenlinks en julie?
  dus ik zou dol graag een paar fragen willen stellen als het kan aan iemand van de sp.
  lijkt me supper tof.
  ik hoop maar dat iemand miscien 2 minuten de tijd heeft om met mij te sprekken lijkt me supper!
  vriendelijke groet marit

  Reactie door marit meijer — dinsdag 12 september 2006 @ 16.33 uur

 43. Als je de SP een mail stuur, krijg je altijd antwoord. weet zeker dat ze iemand proberen te vinden die meer dan twee minuten tijd voor je maakt.

  Reactie door robert b — dinsdag 12 september 2006 @ 21.55 uur

 44. @37, L’Hote , “Meer terugkoppeling onder het motto “wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet”.

  Met bovenstaande ben ik wel eens maar voor de rest ben je me nog steeds antwoorden schuldig.

  *Je maakt verschil tussen de nederlanders en de ene deel mag volgens jou niet naar het buitenland. Hier heb ik het zeker in tegenstelling tot je niet over “directeuren” maar over de middenstand die zijn oude jaren in het buitenland versleet. Wat is er mis mee?

  * Het woordje allochtoon houdt in al de bedoeling dat je onderscheid. D.W.Z. dat de gedachte al eerste was en het woord volgde. Als je geen onderscheiding wil maken dan gebruik je ook het wordt niet!

  * Over bedreigingen gesproken, vind ik het allemaal heel spijtelijk, maar de meeste veelplegers ervan van de laatste jaren zijn toch nederlanders geweest? Of maakt het uit waar je naar kijkt?

  Reactie door walking bull — woensdag 13 september 2006 @ 12.28 uur

 45. Toch wel jammer dat jullie niets doen tegen overbevolking!!
  Het is toch overduidelijk dat dit land propvol zit,kijk nou is goed om je heen!!
  Natuur verdwijnt overal waar je maar kijkt!!!FILES…..komen er met de dag meer bij!
  Frustraties tussen mensen groeit met de dag!!(omdat iedereen op elkaars lip zit!!)
  Het is toch niet eerlijk dat wij zoveel mensen moeten opvangen van buitenaf!!
  Kijk naar Frankrijk of Duitsland,alle ruimte daar!!
  Je kunt je eigen wel schuldig gaan voelen over mensen die het heel slecht hebben,(vindt ik ook heel erg)maar zolang wij al die mensen blijven opnemen en niets gaan doen tegen geboortenbeperking zullen wij het in de toekomst nog veel slechter krijgen!!Zoals je de uitspraak waarschijnlijk wel kent vol=vol.
  Dit is een land van proppen….proppen en nog eens proppen
  Dat gevoel krijg ik nou en miljoenen andere Nederlanders ook!!
  Alsjeblieft denk er eens over na en kijk ook eens op http://www.overbevolking.nl

  Reactie door Space Kees — dinsdag 3 oktober 2006 @ 19.52 uur

 46. Beste Jan,

  op stand.nl is een (wat ouder) bericht neergezet dat dateert uit juli dit jaar, kortgezegd komt het hier op neer dat
  een Nederlandse vader te horen kreeg dat zijn kind (moeder is legaal hier woonachtig) van 1 jaar een bericht heeft gehad van het IND dat het kind uit EIGEN beweging het land moet verlaten.

  de vader bleek het kind niet te hebben erkend (wist dat niet) en kwam nu eigenlijk in geen enkel paspoort voor en zou nu statenloos zijn.

  De vraag is, hoe lang tolereren“ we“ dit soort bureacratische flauwekul en belangrijker, hoe is het afgelopen met dit kind ?

  bron hiervoor is http://www.vanhartepardon.nl

  Reactie door Peter — dinsdag 10 oktober 2006 @ 10.45 uur

 47. Beter intregeren kan door een betere spreiding in woonwijken. Ben het helemaal eens dat er beter geintregeert moet worden.

  Toch stuiten mij een aantal zaken waar ik wel wat moeite mee heb.

  Wat mij opvalt in Den Haag is dat op het Gemeentehuis bijna alle balie medewerkers allochtoon zijn. Wat ik moeilijk te verkroppen vind in dit is dat er daar teveel in eigen taal word gesproken ipv Nederlands.

  Tevens vind ik dat dubbele paspoorten maar eens afgelopen moet zijn. Of een Nederlands paspoort of eigen paspoort maar geen dubbele. Je wilt ten slotte Nederlander worden toch?
  Het gebruik en willen behouden van het eigen paspoort dient alleen als economisch doel voor later en/of vakantie in eigenland omdat ze dan alle rechten in eigen land houden. dit vind ik onjuist.

  Ben ook voor het feit dat criminele allochtonen het recht op Nederlanderschap kunnen verliezen. Misschien zou dit een druk zijn om uit het criminele circuit te blijven.

  Dan nog een ander punt betreft kinderen.
  Ik vind dat kinderen geboren uit een Nederlandse ouder ( man of vrouw ) automatisch Nederlander zouden moeten worden. Dit is namenlijk veranderd in 2003.
  Je moet nu eerst het kind 3 jaar onderhouden voordat het Nederlandse rechten krijgt. Hier ben ik zeker tegen.
  Een kind met een Nederlandse ouder hoort automatisch de Nederlandse Nationaliteit te krijgen zodra het kind erkent is door de ouder.

  Ook zou de regering harder en beter moeten optreden en samen moeten werken aangaande Nederlandse kinderen die ontvoerd zijn door 1 van de ouders. Ik vind dat de regering het hier af laat weten en te weinig doet. Er zijn nieuwe verdragen hier voor nodig.

  Kinderen hebben niet gevraagd om problemen aangaande Indentiteit. Nederlandse ouder…betekend Nederlands Pasoort en Nederlandse rechten en plichten.
  Hierdoor is het makkelijker om Nederlandse kinderen te beschermen tegen ontvoering van 1 van de ouders.

  Hoop dat de SP zich hiervoor gaat hard maken.

  Reactie door Ap Stooker — dinsdag 10 oktober 2006 @ 23.50 uur