Algemene Beschouwingen: Voorstellen SP voor een beter Nederland

Jan Marijnissen

Hieronder vind je mijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2007

Nu, tien maanden na de verkiezingen van november vorig jaar, is er voor Kamer en kabinet geen ontsnappen meer aan. Vluchten kan niet meer. De tijd van beslissingen en actie is aangebroken, het speelkwartier is voorbij. Gelukkig maar, want tien maanden is wel erg lang.

Natuurlijk, het kabinet is het land in geweest, en heeft zich gepresenteerd. Dat kostte honderd dagen én – zo bleek later – ook nog aardig wat duiten. 750.000 euro voor ’n dagje Schokland voor een beperkt aantal mensen; een bustour voor minster Rouvoet én een kindertop voor 365.000 euro, en een bustour voor minister Vogelaar a raison van bijna 600.000 euro. In totaal heeft het kabinet meer dan drie miljoen euro uitgegeven aan promotieactiviteiten. Het meeste geld is opgegaan aan vergoedingen voor adviesbureaus. Ik wil de minister-president vragen: vindt hij het achteraf ook niet wat overdreven allemaal? Het contact houden met de burger is één van de kernactiviteiten van politici. Waarom worden er dan van die dure bureaus ingehuurd en zoveel geld uitgegeven aan promo-activiteiten?

Veel van de plannen van het kabinet zijn de afgelopen weken al uitgebreid in het nieuws gekomen. De vraag dringt zich op: welk adviesbureau heeft de coördinatie van déze campagne gedaan? Ik vraag de minister-president: Hoe verhoudt dit dagelijks lekken van nieuwe plannetjes zich tot de harde stellingname van het kabinet tegenover de Kamer toen die vroeg tijdig te kunnen beschikken over de begrotingsstukken? Ik wil u een voorstel doen: Presenteer de stukken zodra ze klaar zijn. Van lekken kan dan geen sprake meer zijn en de Kamer heeft voldoende tijd om zich gedegen voor te bereiden.

Onder het door het kabinet gekozen motto ‘samen werken, samen leven’ kunnen we dan nu eindelijk van start.

Centraal bij onze beoordeling van de kabinetsplannen staat in hoeverre afstand wordt genomen van het neoliberale denken en handelen van de afgelopen jaren. Hoe legt het kabinet de verkiezingsuitslag uit en tot welke aanpassingen van het beleid leidt dat. Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de mensen – dat blijkt ook uit allerlei onderzoek – af wil van de excessen met de beloningen aan de top van het bedrijfsleven en de (semi-) publieke sector, terwijl we nog steeds één miljoen huishoudens hebben, die op of net boven het minimum zitten. Mensen willen dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt voor de publieke sector en dus investeert in bijvoorbeeld onderwijs, zorg en openbaar vervoer. Mensen willen regels waar regels vereist zijn en het verwijderen van de regels waar ze het fatsoenlijk functioneren in de weg staan en slechts een uiting zijn van het wantrouwen van bestuurders. Men wil meer gemeenschapzin in plaats van het doorgeslagen individualisme. Men wil menselijke maat in plaats van instellingen die geen gezicht meer hebben maar nog slechts een telefoon met een computer er achter. Het hoofd van de school moet zijn kinderen kennen. Ouderenzorg hoort niet de trekken te vertonen van een fabriek.

Het succes van de SP op 22 november houdt sterk verband met de groeiende steun voor de opvattingen zoals ik die net verwoordde.

Sommigen noemen deze standpunten ‘extreem’. Ik noem het helder aangeven wat je bedoelt als je zegt dat ons land ‘menselijker en socialer moet worden.

Sommigen noemen het ‘conservatief’ wanneer je het goede wilt behouden en niet meegaat in de neoliberale mode die vooral uit is op korte-termijnwinst in plaats van duidelijke doelen op middellange termijn.

Het management-denken is overal in opmars. Daarom zeggen sommigen dat ‘je met je gezicht naar het verleden staat’ wanneer je je inzet voor scholen zonder een overmaat aan protocollen, dossiers, vergaderingen, overlegmomenten, stappenplannen, verslagen en foutenanalyses.

Sommigen vinden het ‘progressief’ om de ontslagbescherming te vervangen door het recht van werkgevers om naar believen werknemers te kunnen aannemen en ontslaan. Ik noem dat niet progressief, maar een stap terùg in de tijd.

Sommigen vinden het ‘nationalistisch’ wanneer je reserves uit tegenover de Europese Grondwet omdat je vindt dat die de democratie uitholt, net als de nationale souvereiniteit. Iedereen is vóór samenwerking in Europa, maar dat is iets anders dan een federale staat Europa nastreven.

De globalisering en de internationale vrijhandel hebben voor veel mensen negatieve kanten. Als je daar aandacht voor vraagt sta je niet ‘met de rug naar de wereld’. Integendeel: je bent je bewust van het feit dat niet alle veranderingen verbeteringen zijn. De opbrengst van de veranderingen vloeien veelal naar de multinationals en zij die het toch al goed hebben. Gewone mensen hier worden geconfronteerd met ontslag omdat hun bedrijf naar elders vertrekt, en de vissers van het Victoriameer komen om van de honger of vanwege AIDS.

Wanneer je stelt dat gemeenschapszin ook in de modèrne samenleving thuishoort, staat dat voor sommigen gelijk aan ‘terugverlangen naar de spruitjeslucht van de jaren vijftig’. Maar, gemeenschapszin, solidariteit, lotsverbondenheid, altruïsme, fatsoenlijke omgangsvormen, maatschappelijke inzet en opofferingsgezindheid maken de samenleving als geheel menselijker en socialer, en daarmee sterker. Ongeïnteresseerdheid, respectloosheid, de wegkijkcultuur, het egoïsme en het cynisme hebben ons niet verder geholpen. Integendeel. Proberen iets van sociale controle te krijgen, omdat correctie soms nodig is en het gezag nu eenmaal niet overal tegelijkertijd kan zijn heeft niets te maken met de burgerlijke bedomptheid van de jaren vijftig. Bij alle voetbalclubs waar het niet uit de hand loopt, blijken het altijd de supporters zelf te zijn die zorgen dat iedereen zich gedraagt.

Sommigen doen net alsof je een ‘goedprater van eerwraak bent, of blijkbaar er ‘geen bezwaar tegen hebt dat homo’s in elkaar geslagen worden’, wanneer je stelt dat het contraproductief is voor de integratie en de participatie van minderheden wanneer je mensen belachelijk maakt vanwege hun geloof. Zij doen net alsof je een ‘verdediger van abjecte regimes als die in Iran en Saudie-Arabië’ bent, als je het oneens bent met een verbod van de koran.

Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt: Geef ‘n hond ‘n slechte naam, en maak ‘m af. Het zal niet lukken ons land menselijker, socialer, duurzamer en sterker te maken wanneer we blijven hangen in cliché’s. We moeten eerlijk en met in achtneming van de waarden die we delen en belangrijk vinden, zaken tot op de bodem uit zoeken, daar conclusies aan verbinden en genomen besluiten ook echt uit te voeren. Wijsheid en moed zijn daarvoor nodig.

Het CPB stelt in de Macro Economische Verkenningen dat ons land ‘meedeint op de golven van de internationale economie’. Dat betekent dat ook hier de economische groei hoog is. Het gaat ons land voor de wind. De klacht dat de winsten van de bedrijven te laag zouden zijn omdat de arbeidsproductiviteit te laag zou zijn, is gelukkig nagenoeg verstomd.

We hebben fantastische mogelijkheden wanneer we meer bereid zijn de samenhang der dingen te zien en ook te zien dat zaken zich ontwikkelen. De mens is een sociaal wezen. Dagelijks zetten mensen zich in voor anderen, op het werk en in de vrije tijd. Daar komt de regering helemaal niet aan te pas. Dat gebeurt gewoon, omdàt de mens een sociaal wezen is. De regering kan wel helpen, door haar werk onberispelijk te doen en door te maken dat de mensen vertrouwen hebben in de regering en haar plannen.

Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt – lees: het versoepelen van de ontslagbescherming – doet dat vertrouwen zeker geen goed. Ouderen laten meebetalen aan de AOW evenmin. De enorme salarissen aan de top helpen ook niet echt. Het doorzetten van de onrechtvaardige, onbramhartige keuringen in het kader van de WAO ook niet. Het blijven blokkeren van een parlementaire enquete naar de beweegredenen van de toenmalige regering om steun te geven aan de oorlog in Irak voedt juist het wantrouwen. Ook de berichten over slechte opleidingen op Pabo’s, universiteiten, ROC’s en VMBO-scholen, het studiehuis, en sommige uitingen van het zogenaamde ‘nieuwe leren’ laten het vertrouwen in de overheid dalen. En, als het slecht gaat met de economie dan moeten de mensen op de 0-lijn vanwege bezuinigingen, gaat het goed met de economie dan moeten ze ook op de 0-lijn maar dan omdat we moeten sparen. De mensen hebben niet het gevoel dat u het geld haalt waar het werkelijk zit.

Ik kan hier een eindeloze reeks van zaken opsommen die maken dat mensen de overheid niet of slechts voor een deel vertrouwen. Ik zal dat niet doen, maar één belangrijke bron van frustratie wil ik nog wél noemen. En dat is de bureaucratie, de overbodige regeltjes, de protocollen, al het papier. Het wantrouwen dat daar uit spreekt maakt mensen cynisch en op hun beurt wantrouwend tegenover de overheid. De professionele autonomie en de beroepseer worden erdoor uitgehold en daarmee de inzet voor en de zin in het werk.

Maar vind ik het vertrouwen van mensen in de regering en de politiek dan een doel op zich? Nee, geen doel op zich. Soms móet een regering iets doen, ook al stuit het aanvankelijk op onbegrip. Maar uiteindelijk moet een regering toch het vertrouwen van de bevolking kunnen verwerven door het eerst te verdienen. Wanneer deze regering een appèl doet op de mensen, een nieuw élan wil, zegt geen zes-min-cultuur te willen, dan zal ze ervoor moeten zorgen dat ze zelf een 8 scoort.

Of deze regering daarin slaagt zal de toekomst leren. Over een aantal plannen van het kabinet zijn wij verheugd. Bijvoorbeeld: De Centra voor Jeugd en Gezin; de maatschappelijk stages voor leerlingen; en de subsidie voor duurzame energie. De huurverhoging wordt gemaximeerd op het inflatieniveau, al hadden wij juist hier liever de 0-lijn gezien. De verdere liberalisering van de huurwoningmarkt gaat niet door. Allemaal prima.

Maar de vraag is of het land hiervan opveert uit de bedomptheid die de vorige kabinetten hebben veroorzaakt. Dat is zeer de vraag. Daarvoor wijkt het voorgestelde beleid te weinig af van het beleid van de vorige kabinetten Balkenende. Er is geen koerswijziging of trendbreuk te bespeuren. Er is eerder, zoals de premier het eerder zelf omschreef, sprake van aanpassingen op onderdelen. En dat is niet voldoende om het nieuwe élan dat het kabinet zegt zo graag te willen te doen ontbranden.

De niet aflatende reeks berichten over de misstanden in de jeugdzorg, in het onderwijs, in het openbaar vervoer maakt dat mensen zich vertwijfeld afvragen: Hoe kán dit? We zijn een van de rijkste landen ter wereld, onze welvaart is in de afgelopen 25 jaar verdubbeld. Hoe kan het dan dat de publieke sector, dat wat van ons allemaal is, er zo slecht bij staat? Waarom zijn de problemen niet tijdig onderkent? Waarom zijn er niet tijdig passende maatregelen genomen? Waarom was de horizon van de heersende politiek blijkbaar vaak niet verder weg dan de volgende begroting of de volgende verkiezingen?

Onderwijs is bij uitstek iets van-mens-tot-mens. Maar de politiek heeft de scholen aangespoord te fuseren. Nu hebben we leerfabrieken waar veel kinderen vrij anoniem verblijven. We hebben studiehuizen ingericht waarin geprobeerd wordt de computer het werk van de leraar te laten overnemen. We hebben toegestaan dat het algemene niveau steeds lager is geworden. De salarissen voor leerkrachten lopen fors achter bij de lonen in het bedrijfsleven. De werkdruk is hoog, de bureaucratie beknellend.

Hoe deze negatieve trend te keren? Dat kan alleen wanneer de politiek bereid is de fouten uit het verleden toe te geven en te laten zien dat men het vanaf vandaag écht anders wil.

Zorg dat scholen overzichtelijke, veilige gemeenschappen worden waar men elkaar kent. Zorg voor mooie, intieme gebouwen. Zorg voor goede lonen en arbeidsvoorwaarden voor de leerkrachten. Zorg dat overal kennisoverdracht centraal komt te staan. Zorg dat de gehanteerde didactiek daarop toegesneden is. Zorg dat leerkrachten bemoedigd worden in plaats van tegengewerkt door een overmaat aan regels en protocollen. Alleen zo kan men al die goed bedoelende en hard werkende mensen in het onderwijs meekrijgen. Ik durf te wedden dat de Canadese onderwijsgoeroe, die de staatssecretaris heeft laten invliegen, hetzelfde zegt.

Hiervoor is geld nodig, zeker. Maar ook en vooral een wil, dé wil om het onderwijs tot iets te maken waar we allemaal trots op kunnen zijn. We hebben geen keus. De scholen worden bevolkt door ‘de toekomst’ en het is onze dure plicht alles voor het welzijn van onze kinderen te doen. Elk onderzoek wijst uit dat hoe hoger de genoten opleiding is, hoe sneller mensen werk vinden, hoe productiever en flexibeler mensen zijn, zelfs hoe gezonder ze zijn en hoe steviger mensen in het leven staan.

Mijn fractie is blij dat het belang van het kind steeds meer aandacht krijgt. Dat is lange tijd anders geweest. De overheid is niet klaar met te stellen dat de opvoeding van kinderen de verantwoordelijkheid van de ouders is. Opvoeding is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid geweest van ouders, de omgeving én het onderwijs. Voor een goed resultaat zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En voor de gevallen dat er professionele hulp nodig is, zal de overheid in moeten springen en zorgen voor een adequate assistentie. Helaas is daar nog steeds geen sprake van. Te lange wachtlijsten, nog steeds kinderen in gevangenissen terwijl ze niets misdaan hebben maar wel hulp nodig hebben, en een jeugdzorg waar de bureaucratie en de protocollen belangrijker zijn geworden dan de kinderen waar het om gaat. Een kinderarts uit Leiden schreef in een ingezonden brief in de krant: ‘In de jeugdzorg is nooit iemand verantwoordelijk.’ Dat ligt niet aan de werkers in de jeugdzorg, zij zijn van goede wil. Het ligt aan de structuur, de aanpak en de leiding.

Ik ben van mening dat er een fijnmazig netwerk van professionals moet komen om het lichamelijke en geestelijke welbevinden van kinderen te bewaken, aanwezig in elke buurt en op elke school. Er zijn nu veel organisaties en instanties die zich met kinderen bezig houden. We moeten streven naar uiteindelijk één organisatie overal en altijd bereikbaar en beschikbaar om het belang van het kind te behartigen, gevraagd en als het moet ongevraagd.

De van-mens-tot-mens-benadering, ‘de menselijke maat’ zo u wilt, is het enige juiste antwoord op situaties waar sprake is van ontmenselijkte verhoudingen, verhoudingen waarbij mensen ‘klein’ gemaakt worden door instanties. Instanties helpen mensen niet, computers en antwoordapparaten ook niet. Mensen helpen mensen, en instanties helpen dossiers. De arbeidsbemiddeling en de reïntegratie moeten menselijker, meer op de menselijke maat, 90% van de beschikbare tijd moet gaan naar contact van-mens-tot-mens.

Dat geldt zeker ook voor de zorg. Het moet over de hele linie menselijker. Mijn fractie pleit onverminderd voor kleinschalige opvang van ouderen in de buurt, niet wèg van het leven in grote, onpersoonlijke tehuizen maar midden ín het leven, kleinschalig in de buurt. Steeds meer instellingen slaan deze richting in, dit tot vreugde van de bewoners en hun familie. Een goed voorbeeld is De Wiekslag in Soest. De kosten zijn, zoals je misschien zou verwachten, niet per definitie hoger. Dat komt omdat het personeel alle taken van het ‘gezin’ op zich neemt en er meer vrijwilligers uit de familie en de buurt bereid zijn een handje te helpen.

Sprekend over menselijk en menselijke maat, wil ik iets zeggen over de plannen van de regering met de AWBZ. U wilt 200 miljoen euro bezuinigend op de begeleiding en ondersteuning van ouderen en zieken: een keer een dagje eruit, een keertje zelf je boodschappen kunnen doen, enzovoorts. Vindt u het zelf, bij nader inzien, niet ook een beetje naar en klein om deze mensen hun grote, kleine plezier af te nemen?

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de besparing op de aftrek van de belastingen voor ziektekosten voor ouderen en chronisch zieken. Mijn fractie heeft daar grote problemen mee en zal voorstellen doen om deze plannen te dwarsbomen.

Menselijker moet het ook in thuiszorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de marktwerking in de thuiszorg pakken op veel plaatsen desastreus uit, voor de cliënten én het personeel. De eersten krijgen te maken met veel wisselingen en soms krijgt men zelfs helemaal geen zorg meer, en de laatsten krijgen te maken met lager loon en slechtere arbeidsvoorwaarden. Ik roep het kabinet op een eind te maken aan deze vernietiging van een van de mooiste en meest nuttige vormen van zorg, individueel en aan huis. Een vorm van zorg die ook nog relatief goedkoop is wanneer we beseffen dat veel van de mensen die erop aangewezen zijn anders naar een verzorgingshuis moeten.

Eigen bijdragen en de no claim zijn ooit ingevoerd en weer afgeschaft. Nu komt het kabinet dan met weer iets anders: het eigen risico. De bezwaren blijven. Ook bij dit plan betalen zieken weer voor gezonden. Mijn fractie vindt deze omgekeerde solidariteit niet sociaal. Het zal voor veel mensen een rib uit hun lijf zijn wanneer ze op enig moment 150 euro moeten ophoesten omdat ze medicijnen moeten gebruiken. Ik vertel u vast: De SP legt zich hier niet bij neer.

Dat gaat zeker ook op voor de plannen van het kabinet met het ontslagrecht. Wat de kabinetten Balkenende I, II en III – mét de VVD! – niet durfden, durft Balkenende IV wel: het verslechteren van de bescherming van werknemers tegen onredelijk ontslag. Want dáár hebben we het over.

Vorig jaar zijn er zo’n 100.000 mensen ontslagen, met andere woorden, de sterke verhalen dat je met geen mogelijkheid van je personeel af kunt komen, terwijl daar goede gronden voor zijn, is echt onzin. Als het aan het kabinet ligt wordt de zogenaamd preventieve ontslagtoets door de rechter afgeschaft, wordt de vergoeding gemaximeerd, en komen er meer mogelijkheden voor werkgevers werknemers flex-contracten aan te bieden waar ze nu die mensen een vast contract moeten geven. Niet alleen de meerderheid van de bevolking is het hier mee oneens maar ook verschillende organisaties van werknemers én werkgevers. En op heel goede gronden. Werknemers zijn geen wegwerpartikel, en dan moet je ze ook niet zo behandelen. Werknemers en hun arbeidskracht zijn de waardevermeerderaars van elke onderneming of instelling. Zij hebben plichten, maar zeker ook rechten. Bijvoorbeeld het recht beschermd te worden tegen willekeur van de kant van de werkgever. Wanneer werknemers het gevoel hebben permanent op de schopstoel te zitten, dan zal dat negatief uitpakken voor de waardering van de werknemer voor zijn werk en werkgever. U riskeert dat het vertrouwen en de loyaliteit van de werknemers weglekken.

Het CPB heeft berekend dat de voorgestelde versoepeling hoegenaamd geen economisch voordeel oplevert. Ik wil de stelling aan dat het om de voornoemde reden macro-economisch nadeel oplevert. Al is het moeilijk om een oorzakelijk verband aan te tonen, opmerkelijk is wel dat veel landen die het economisch goed doen ook een fatsoenlijke ontslagbescherming hebben. Hoe het ook zij: uit een oogpunt van menselijkheid en beschaving heeft elke werknemer recht op een redelijke bescherming tegen ongegrond ontslag. Samen met de vakbeweging en anderen gaan we ons dáár voor inzetten.

Een ander heet hangijzer is de vraag of ons land zijn militaire missie in Afghanistan na de afgesproken twee jaar moet verlengen. De vorige minister van Defensie, destijds verantwoordelijk voor de uitzending, heeft onlangs nog eens duidelijk gemaakt dat ons land twee jaar zou blijven en niet langer. De NAVO heeft dat aanvaard en de verantwoordelijkheid op zich genomen voor aflossing te zorgen. Nu het ernaar uitziet dat die aflossing niet wordt gevonden, wordt er op ons land druk uitgeoefend om langer te blijven.

Mijn partij was als enige fractie destijds tegen de oorlog. Wij hadden daar toen goede redenen voor, net als inzake de oorlog tegen Irak. Wij geloven niet dat je een Derde Wereldland, dat economisch en maatschappelijk nog het meest lijkt op hoe wij er hier honderden jaren geleden voor stonden, door middel van bombardementen in een paar jaar onze visie op democratie en mensenrechten kunt opleggen. Er bestaat een rare soort maakbaarheidsparadox. Partijen en politici die als het over binnenlandse, politieke vraagstukken gaat, de maakbaarheid van de samenleving bestrijden, denken dat we ver weg in het buitenland ingewikkelde en historisch beladen situaties wèl naar onze hand kunnen zetten. Moraliteit, het besef van goed en kwaad, móet in de politiek, het is zelfs essentieel; maar dat geldt ook voor realiteitsbesef. Effectieve politiek rust op beide. Moralpolitik moet door de zeef van de Realpoltik, doen we dat niet dan kunnen we wel eens het tegendeel bewerkstellingen van wat we beogen.

Ondanks de inzet van onze militairen, die hun uiterste best doen om er iets van te maken, denkt mijn fractie dat de Uruzgan-missie weinig kans van slagen heeft. Dat vonden wij, en dat vinden we nu nog sterker dan toen de Kamer besloot er troepen naar toe te sturen. Kort en goed: mijn fractie zal tegen verlenging van de missie stemmen. De oud-directeur-generaal bij de Europese Gemeenschap, de heer Wellenstein schreef in een opinie-artikel in de NRC: ‘De grenzeloze en ideeënloze war on terror is geen substituut voor een strategie, en heeft de VS al jammerlijk aan gezag doen inboeten. Zonder een echte gezamenlijke aanpak mag op Nederland geen wissel getrokken worden.’

Het geld en de inzet die daarmee bespaard worden zouden wij graag inzetten voor hulp aan Afghanistan op plekken waar we ons kunnen inzetten voor de ontwikkeling van het land en zijn bevolking.

Dan Europa. Terwijl het gevecht tussen de federalisten en de realisten nog steeds voortwoedt, wil ik graag van de minister-president weten wat het kabinet vindt van een nieuw referendum over de voorliggende, nieuwe plannen voor Europa. Mij lijkt dat wanneer je besloten hebt de bevolking het laatste woord te geven, je, wanneer de uitkomst je niet bevalt, niet kunt besluiten om dat toch maar weer niet te doen. Naar aanleiding van de aanpassingen in de Grondwet, die tot stand zijn gekomen dankzij het twee-derde deel van de bevolking dat in 2005 ‘nee’ zei, schijnt het ‘ja’-kamp aan vastberadenheid gewonnen te hebben. Dus, wat let u. Laten we snel een referendum organiseren. Dat is goed voor het democratisch gehalte van het besluit, en het is goed voor de kennis van de mensen over de Europa en de Europese Unie.

Menselijker en socialer, díe kant moet het op met de politiek in ons land. Dat was, naar mijn indruk, de boodschap van de kiezer op 22 november van het vorig jaar. Maar die valt niet te rijmen met het feit dat het kabinet hoegenaamd niets doet aan de bestrijding van de armoede. Dat is onverdraaglijk in het licht van het zakkenvullen dat we op veel plaatsen aan de top zien. Op dit punt toont het kabinet geen lef, en dat is laf als we het afzetten tegen de uitspraken gedaan tijdens de verkiezingscampagne. De economie draait als een tierelier. En daarom is het onaanvaardbaar wanneer er wéér tegen ouderen en gehandicapten gezegd wordt: Helaas, ook dit jaar zit er weer niks extra’s voor u in het vat.

Mijn fractie is vóór koopkrachtverbetering voor de mensen die van een minimuminkomen moeten leven. Deze gezinnen en vooral de kinderen van die gezinnen doen we veel tekort. Daar móet wat aan gebeuren.

En, mijn fractie is vóór het aanpakken van de exhibitionistische, exorbitante zelfverrijking aan de top van het bedrijfsleven en van de (semi-) publieke sector. Mijn fractie heeft een vijf-puntenplan opgesteld met als doel deze dames en heren wat beschaving bij te brengen.

- Prestatiebeloning in de vorm van bonussen, aandelen en opties wordt afgeschaft.

- Er komt een morele koppeling tussen de lonen van de top en de rest van de organisatie. Bijvoorbeeld door alle lonen onder de CAO te brengen.

- De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de beloning van de top.

- De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers geldt tot 70.000 euro.

- De kosten voor salarissen boven het salaris van de minister-president zijn niet meer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

We hebben nog meer voorstellen, en we willen onze voorstellen graag inruilen voor betere, maar er móet wat gebeuren. Dit is nou zo’n punt waar mensen terecht van zeggen: Ze zeggen al jaren dat ze er boos over te zijn, maar ze doen er niks aan. De mate waarin deze regering de top en de basis dichter bij elkaar weet te brengen, zal mede bepalend zijn voor het vertrouwen dat ze geniet onder de bevolking. Graag een reactie van de minister-president.

De klimaatdoelstellingen van het kabinet zijn ambitieus: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 30% in 2020, een aandeel van 16% duurzame energie in 2020 en 2% energiebesparing per jaar. Wij steunen die ambitie.

Maar, sinds juni weten we dat het kabinet van plan is om de bouw van vijf nieuwe kolencentrales toe te staan. Als verdediging wordt aangevoerd dat deze centrales deels verouderde kolencapaciteit en de import van Duitse bruinkoolstroom moeten vervangen. Maar er is geen enkele zekerheid dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Is het kabinet bereid om de vergunningverlening afhankelijk te stellen van het buiten gebruik stellen van verouderde kolencapaciteit?

Bij de uitwerking van het klimaatbeleid is het zaak om goed te letten op een eerlijke verdeling van de kosten en baten. Vier maanden geleden hebben de milieubeweging en de vakbeweging in hun klimaatplan Green4Sure veel aandacht besteed aan de betaalbaarheid. In het kabinetsplan ‘schoon & zuinig’ mis ik de doorrekening van de koopkrachteffecten. Kan de minister-president aangeven wat een gemiddeld gezin, met een gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik en een gemiddeld aantal autokilometers gaat betalen als de plannen van het kabinet doorgaan?

Actief milieubeleid raakt naar mijn idee aan vier zaken: de stand van de techniek, economische macht en welstand, wetten en regels, en de macht van de gewoonte. Om succesvol te zijn op alle vier de terreinen heb je niet alleen overredingskracht nodig, maar ook solidariteit. Dit mondiale probleem kan niet worden opgelost zonder solidariteit in tijd en plaats, solidariteit met toekomstige generaties en met de mensen die zich niet de relatieve luxe van milieuzorgen kunnen permitteren omdat ze zijn veroordeeld tot een dagelijkse strijd om het bestaan. Succesvol milieubeleid vereist goede, indringende informatie en voorlichting én solidair denken en handelen.

Een aantal zaken wil ik – om tijdswille – even kort aanstippen.

We moeten de verrommeling van ons landschap tegen gaan. Mijn fractie pleit voor meer nationale regie.

Uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer is hard nodig. Laten we stoppen met de marktwerking in het stads- en streekvervoer.

Op justitieel terrein wil mijn fractie meer aandacht voor de veiligheid in de wijken: dus reserveren wij extra geld voor wijkagenten, de gerechtelijke macht en de reclassering.

We vorderen te langzaam als het gaat om het integratie- en participatievraagstuk. Ik pleit wederom voor voldoende, goede taallessen, werk voor jongeren en een niet aflatende strijd tegen de nog altijd groeiende segregatie, de fysieke scheiding van autochtoon en allochtoon in de wijk en op school.

Naar mijn overtuiging heeft het kabinet door de ‘tour van 100 dagen’ momentum verloren. Velen vragen zich af: ‘Waarom horen of zien we zo weinig van het kabinet?’ Vaak hoor ik: ‘Vanaf de val van het vorige kabinet – ruim een jaar geleden – wordt het land niet meer geregeerd.’

Daarom is het goed dat we nu daadwerkelijk aan de slag kunnen.

Elk kabinet hoort in den beginne te kunnen rekenen op het politieke vertrouwen van de Kamer. Mijn fractie is het, zoals gezegd, op onderdelen met het kabinet eens. Maar wat overheerst, is teleurstelling.

Teleurstelling over de slappe manier waarop de sociale twee-deling wordt aangepakt en over de twijfelachtige, niet doortastende manier waarop u de wederopbouw van de publieke sector ter hand neemt.

Teleurstelling ook over de gemiste kans ons land nieuwe hoop en nieuw élan te geven met een frisse start van een nieuw beleid gebaseerd op de wens het menselijker en socialer te maken in ons land. Door daar naar te streven maken we ons land ook sterker. Een sterk land is een land met vertrouwen; een sterk land voorkomt bureaucratie en juridisering; een sterk land is een sociaal land, en een sociaal land is sterk.

Zoals u van ons gewend bent, kunt u van de SP-fractie een kritische maar constructieve houding verwachten ten opzichte van het kabinet en zijn plannen.

Waar u het verdient zullen we u prijzen,
waar u het verdient zullen we u kritiseren.

Eén ding staat vast:
Dit kabinet heeft een sterke oppositie nodig.
Vanaf de linkerflank wel te verstaan.


Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.
Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 19 september 2007 :: 11.07 uur

167 Comments

167 reacties

 1. Wat is Ticherlaar’s probleem eigenlijk? Het verbaasde me niet eens dat hij de eerste was die interrumpeerde, en dat hij dat ook bleef doen. Blijkbaar heeft hij de p*k op de SP in het algemeen en JM in het bijzonder. Wel erg amateuristisch om dat dan ook zo duidelijk te laten merken. Zelfs Wilders heeft zich niet laten horen en dat na zijn tirade van gisteren. Ik ben zeer benieuwd naar je tweede termijn, Jan. Ga zo door!

  Reactie door Chantal P — woensdag 19 september 2007 @ 11.29 uur

 2. Beste Jan. Goed verhaal, sterk en bewogen waar nodig Tichelaar vervelend maar zo wat verwacht je van salonsocialisten. Maar ondanks dat een woord van verdriet. Vanaf de verkiezingen probeer ik ook via de fractie hier in Wijk bij Duurtstede een van de mensen in Den Haag te spreken te kruijgen. Dit loopt telkemale op dood spoor. Voor de verkiezingen had men het te druk, begrijpelnlijk, na de verkiezingen heeft met name Jan de Wit geen tijd???zin??? geen weet ik wat maar er gebeurd niks met vragen vanuit het land zoals deze door mij gesteld zijn. Ook vanuit jouw mail tot heden geen reactie. Nu met je bevlogen verhaal, wat ik geweldig vindt. Klim nu eens voor mij in de mailbox of liever nog in de telefoon niet omdat ik het intressant vindt om je weer eens te spreken, maar omdat het hier om een probleem gaat waar veel mensen mee geholpen kunnen worden. Ik ben hier niet uit eigen belang al jaren mee bezig maar vanuit mijn socialistische gedachten. Kom Jan en bel of mail me terug. 0343-597276 of kom gewoon is een bakkie doen. Toch ook veel sterkte en kracht bij het vele goede werk wat door de SP wordt gedaan. Groet van Jan de Haas

  Reactie door Jan de Haas — woensdag 19 september 2007 @ 11.32 uur

 3. Dag Jan,

  Zojuist je betoog gezien in de nabeschouwingen. Ik las ook dat men de WW-premie wil afschaffen, opzich een nobel-plan, omdat daarmee het netto-inkomen zal stijgen.

  Maar……. wat zijn de negatieve aspecten op de lange duur, uit welke ‘pot’ wordt de WW in de toekomst bekostigd? Is dit een begin om de WW opnieuw te structeren!

  Ik vind het griezelig, omdat er in de toekomst sprake kan zijn van een budget verbonden aan een index en kinderlijk eenvoudig daar op te bezuinigen en als argument dit te gaan gebruiken! Dit terwijl er nu sprake is van een percentage van het bruto-loon dat verlaagd of verhoogt kan worden naar gelang daar behoefte aan is! Dit gaat ons allen aan als ´werkende burger´ en wordt opgebracht vanuit het bruto-loon! Het zijn zekerheden, dat nu wordt overgeheveld naar een andere pot! Met misschien alle gevolgen vandien !!!

  Reactie door Jan uit Groningen — woensdag 19 september 2007 @ 11.41 uur

 4. Jan gefeliciteerd

  Met dat schitterende betoog
  Ik hoop dat ze goed geluisterd
  hebben want het moet gewoon weer
  socialer worden in dit land

  Ik zit in de wao 80/100
  Door mijn sociale gedrag, en zo velen
  met mij, ik voel mij niet meer thuis in dit land
  waar asociale de macht hebben en het
  geloof bepaalt wat hier gebuurd
  en de oorlogen veroorzaken

  ik hoop dat de Sp nog groter word
  Om het socialen gehalte weer op te vijzelen

  Jan heel veel sterkte de komende dagen

  Groetjes van een sp lid
  Ernest Maas

  Reactie door Ernest Maas — woensdag 19 september 2007 @ 11.42 uur

 5. structureren dus haha

  Reactie door Jan uit Groningen — woensdag 19 september 2007 @ 11.42 uur

 6. Jan, Een hele mooie alternatieve begroting! Complimenten aan de opstellers hiervan. En wederom een bevestiging dat het eigenlijk alleen maar socialer kan met de SP in het kabinet. Maar we wachten rustig af, onze kans komt! Wel hoop ik stiekem dat er bepaalde punten (of liever alle) uit de alternatieve begroting overgenomen worden in de werkelijke begroting. Laten we zorgen dat de PVDA links blijft in het kabinet, zo blijft de schade voor Nederland beperkt.

  Reactie door Rick Pruim — woensdag 19 september 2007 @ 11.49 uur

 7. Uitstekend verhaal Jan Marijnissen. Ik kreeg naderhand meteen een telefoontje van iemand, die zei: “nou weet ik weer precies waarom ik op de SP heb gestemd”. Ik hoop, dat je nog heel lang bij de SP blijft. De anderen in de fractie zijn natuurlijk ook uitstekend bezig. Het is geen wonder, dat je (en de SP in zijn geheel)zo wordt aangevallen. Ze kunnen inhoudelijk absoluut niet tegen je op. Goed zo. Met vr.gr. Ineke.

  Reactie door Ineke — woensdag 19 september 2007 @ 11.57 uur

 8. Uitstekend betoog. Hoop dat het over komt. Op het gebied van (basis)onderwijs blijf ik passende standpunten missen. Waarom zoveel vertrouwen in een Canadese goeroe? Waarom meer nadruk op taal en rekenen? Waarom zo pessimistisch naar het ‘nieuwe’ leren? Ik zou wel graag SP-oppositie willen zien. Wil daarin ook wel meedenken zoals eerder aangegeven.

  Reactie door peterter — woensdag 19 september 2007 @ 12.26 uur

 9. Beste Jan,

  Hoezo de uitwassen in de bio-industrie niet langer negeren. Ik zit in de bio-industrie en die uitwassen negeren wij al decennia niet meer. Wij hebben in de laatste 10 jaar 500 000 euro geinvesteerd in dierenwelzijn. En dat uit eigen zak, want in tegenstelling tot andere EU landen komen de landbouwsubsidies in nederland niet bij de boeren terecht maar bij de grote slachterijen en supermarkten. 500 000 euro dus, wat heeft de rest van nederland gedaan? Inderdaad veel praten met een hoge moraal, betalen ho maar. Meeprofiteren van de 15 miljard aan omzet die wordt gegenereerd door de bio-industrie dat dan weer wel. Dat de biologische veehouderij tien keer zwaarder belastend is voor het milieu vergeten we maar even. Dat 98% van de consument hormonenvlees uit de buitenlandse bio-indutrie koopt, industrieen waar ze lachen om woorden dierenwelzijn of voedselveiligheid negeren we voor het gemak maar even. Vlees uit de nederlandse bio-industrie wordt vrijwel allemaal geexporteerd omdat het te duur is voor de nederlander die alleen maar naar geld kijkt en dus een goedkoop stukje vlees uit het dieronvriendelijke buitenland koopt. Op zich is dat niet verkeerd want het is nu eenmaal de aard van de nederlander. Maar is het niet een beetje hypocriet om keer op keer bij een nieuwe kabinetsperiode net te doen alsof er nu eindelijk een iets moet gebeuren aan de misstanden in de bio-industrie terwijl de nederlandse boer dankzij de wijze waarop de nederlandse overheid de subsidies wegsluist naar de grote integraties, financieel verschrikkelijk in de tang zit van de overheid, slachterijen en supermarkten.

  Reactie door Frank — woensdag 19 september 2007 @ 12.28 uur

 10. Ik ben een eigenwijs en eigenzinnig persoon, maar ik moet bekennen dat ik het verhaal over het algemeen een goed verhaal vind. Voor het overgrote deel ben ik het er mee eens en het is zelden gebeurd dat ik dat ooit van een politicus heb kunnen zeggen.

  Toch blijf ik zo eigenzinnig om hier en daar een andere mening te hebben of een alternatieve aanpak te willen, maar dat lijkt me een gezonde instelling.

  Reactie door Drob — woensdag 19 september 2007 @ 12.33 uur

 11. WAT EEN TOPBIJDRAGE,Jan…!!!!
  Hoe je Tichelaar bediende…klasse !!!!!
  Vooral de 59 seconden,die je over had,werkte op mijn lachspieren,je hebt het prima verwoord wat ik voel….KLASSE!!
  Ook de actie eerlijke handel richting Christenunie met het ANC…geweldige bijzin,”hoe jullie daarin precies stonden..de erg goed gespeelde verbazing,was van een unieke kwaliteit..Je interuppties waren ook erg sterk…IK STEM WEER SP !!!!

  Reactie door eric — woensdag 19 september 2007 @ 13.04 uur

 12. Bezuinigingen1
  wordt het geen tijd dat de burger zelf mag bepalen of hij/zij wel of niet wil bijdragen aan het instandhouden van het Koningklijk Huis.
  Koningin Beartix, Willem Alexander en prinses Maxima krijgen in 2008 iets meer geld dan dit jaar, maar liefst 6,1 miljoen!
  iedere burger betaald dit jaar ongevraagt E7,12 voor de instandhouding van het Koninklijk Huis .
  De koninging ontvangt acht ton loon per jaar, Alaxander en Maxima allebei 235.000 euro!
  al het overerige geld op de begroting is voor personeel en andere kosten? van het dietal.
  tijd om de kiezer te laten bepalen of zij hieraan mee willen betalen!

  Reactie door joep — woensdag 19 september 2007 @ 13.33 uur

 13. gelieg en gedraai vanwege het niet willen uitleggen WAAROM we nu het economisch beter gaat,alsnog het beloofde en geloofde zoet niet krijgen.

  de ZOGENAAMDE reden is dat we nu moeten sparen…

  maar de echte reden is natuurlijk dat er veel geld gereserveerd moet blijven voor de illegale steun in de oorlogen in Irak en Afghanistan.

  hier is het voorzetje al vast!

  “‘Nederland kan niet weg uit Afghanistan’
  Uitgegeven: 19 september 2007 13:04″

  http://www.nu.nl/news/1241866/11/%27Nederland_kan_niet_weg_uit_Afghanistan%27.html

  Reactie door iew — woensdag 19 september 2007 @ 14.29 uur

 14. @ 12 joep

  Wat een slecht argument. Je kunt prinicipieel tegen een monarchie zijn uit het oogpunt van democratische rechtvaardigheid, echter

  er is geen republiek in de wereld waar het presidentsschap minder kost dan ons koningshuis.

  Reactie door ACE — woensdag 19 september 2007 @ 14.31 uur

 15. Eerlijk gezegd heb ik niet het hele betoog van JM gezien.

  Het is goed de kille cijfertjes met menselijke maat te confronteren maar het had specifieker gemoeten als het over de noden van de mensen gaat.

  Tot nu toe moet ik, met spijt in mij hart, bekennen dat een bevlogen Mark Rutte veruit het beste voor zijn achterban opkwam en veel concreter benoemde waar de VVD bots met dit kabinetsbeleid dan JM dat deed.

  De Pvda-twijfelaars zullen denken dat de Pvda iets concreets heeft bereikt, waar dat (haast) totaal niet het geval is.

  JM pleegde, naar mijn mening, ook weinig interrupties, te weinig zichtbare voltreffers. Wat is de strategie achter dit geheel, die ontgaat mij volkomen.

  Dit kan en moet echt veel beter.

  Reactie door ACE — woensdag 19 september 2007 @ 14.48 uur

 16. @ Ace

  Jan kon nog helemaal geen interupties plegen, want hij was zelf aan het woord.

  Tichelaar is nu pas aan de beurt…

  dude

  Reactie door Rita — woensdag 19 september 2007 @ 14.57 uur

 17. Wat een enorme incompetente oelewapper is die Tichelaar. De PvdA heeft zichzelf weer eens in de voet geschoten met zo’n minkukel. Echt lachen hoe hem nu het vuur aan de schenen gelegd wordt.

  Het schijnt trouwens, zoals Pechtold zojuist stelt, dat de PvdA het Nederlandse volk verkocht en verraden heeft door zich te schikken in de wensen van hoofd oelewapper Jan Peter Balkenende, dat er geen nieuw referendum komt met betrekking tot de zogenaamd ‘herziene’ Europese grondwet.

  Reactie door Arnold Rimmer — woensdag 19 september 2007 @ 15.45 uur

 18. @ 16 Rita

  Rutte en van Geel hebben al gesproken en daar waren voldoende aanleidingen.

  Maar desondanks neem ik mijn woorden terug. JM is na de pauze grandioos goed bezig, rake klappen.

  Mijn excuses, ik heb te snel gesproken.

  Reactie door ACE — woensdag 19 september 2007 @ 16.07 uur

 19. @ 17 Arnold Rimmer

  Je hebt gelijk; dit is verraad van het volk en een breuk van de woorden van Tichelaar die zei : Mijn fractie is vrij in de keuze voor of tegen een referendum.

  Ik wist al dat Wouter Bos akkoord is gegaan met een europese grondwet zonder referendum, maar wist niet dat het een uitruil was met de verwerping van het Donner voorstel inzake het ontslagrecht.

  Te banaal voor woorden.

  Reactie door ACE — woensdag 19 september 2007 @ 16.14 uur

 20. 14
  oke ace, maar het kan toch op z’n minst iets minder.
  al die pracht en praal.
  het opknappen van een boot wat 1 miljoen per jaar kost en en betaald door !
  en zo heb ik er nog wel enkele.
  als ik mijn huisje moet schilderen moet ik daar ook mijn vakantie geld voor gebruiken.

  Reactie door joep — woensdag 19 september 2007 @ 16.45 uur

 21. Jan Marijnissen,ik heb maar 1 ding te zeggen.

  JE BENT EEN GOED MENS.

  Reactie door ana — woensdag 19 september 2007 @ 16.52 uur

 22. en dan te bedenken dat ik af en toe een bus toer pak om af en toe te gaan skien in italie,en dan vind ik 540 eurie al veel..
  ps ex liftpas.dan komt er nog een 240 eurie bij,zucht

  Reactie door ad — woensdag 19 september 2007 @ 16.59 uur

 23. @ 20 joep

  Ik ben het met je eens dat bescheidenheid van het koningshuis gepast is.

  Aan de ander kant is een behoorlijke status om haar taak ons land ceremonieel te vertegenwoordigen toch ook gewenst.

  Ik persoonlijk vind de situatie zoals deze in Nederland is acceptabel met name door goede transparantie van de kosten. In dat opzicht kun je je af vragen of een boot die onderhouden wordt het ministerie van Defensie acceptabel is.

  Het gaat mij niet over details maar over het algehele plaatje.

  Reactie door ACE — woensdag 19 september 2007 @ 17.18 uur

 24. Jan, complimenten voor de manier waarop je zoeven Wilders van repliek diende, die de tweede kamer weer eens verwarde met de Rijkspartijdagen in de jaren 30 in een ander land……………….

  Reactie door ad — woensdag 19 september 2007 @ 17.43 uur

 25. Veel van de opgemelde scibenten hebben
  commentaar.Als je naar het tijdstip kijkt waarop zij hun nonsens-kritiek uiten dan valt het op dat zij niet de gehele beschouwing hebben gevolgd c.q.hebben kunnen volgen.
  Wij zouden die mensen willen adviseren niet
  te kraaien voor de haan wakker is.
  Jan hield een goed betoog,Tichelaar weet na-
  tuurlijk dat de interupties tijd kosten vandaar dat hij bleef oudewateren.
  Wat wel opviel is dat Jan enigzins vermoeid raakte.
  Jan,lekker eten,lekker whiskytje,een lekker boek en dan lekker vroeg onder de wol want er komen nog een aantal zware vergaderingen.
  STERKTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door Joop.c.s. — woensdag 19 september 2007 @ 18.08 uur

 26. Het was ouderwets genieten van SP en Jan !!

  Reactie door eric — woensdag 19 september 2007 @ 18.11 uur

 27. Als ik het kopstuk van de graaiers (Rutte) bezig zie dan denk ik: “Wat fin dat dit nog slechts een klein partijtje is”, aannemend dat de rechtervleugel afgescheiden zal blijven.
  Ik denk dat een socialistische regering ook een sluitende begroting zal maken maar wel met sociale maatregelen. Werd vorig jaar de winstbelasting voor bedrijven niet verlaagd (meer winst voor de aandeelhouders) en nu de BTW verhoogd dus we betalen met z’n alleen de hogere dividenden.
  Jan ga zo door! De enige sociale voorvechter in dit parlement van pure kapitalistische signatuur. En haal onze troepen terug uit Afganistan!

  Reactie door Klaas. — woensdag 19 september 2007 @ 18.19 uur

 28. Ticherlaar meent nog steeds te denken dat hij voor de arbeiders opkomt : wel dat is allang voltooid verledentijd , als hij dat wel deed was hij allang opgestapt uit de partij van de arrogantie en volksbedrog

  Reactie door Fred — woensdag 19 september 2007 @ 18.23 uur

 29. Wilders blijft braakneigingen opwekken. Wanneer wordt die man een halt toegeroepen? Hij gaat verder dan Janmaat en die werd tenminste nog gestopt!

  Reactie door Chantal P — woensdag 19 september 2007 @ 18.47 uur

 30. Ik heb het ook op TV gevolgd. Niet omdat ik de show boeiend vond, noch om de gezichten van de Wilders en Rutte te zien. Maar toen ik bezig was met andere taken, de TV stond op de achtergrond aan.

  1- Dhr Marijnissen had zowel morele hoger grond als de sterkste en fundamentele argument. Niet omdat ik op hem gestemd heb maar vooral omdat zijn bezwaren tegen begrotingsvoornemens, zowel op morele grond als wetenschappelijk grond geldig zijn. De enige die iets meer benadrukt en toegelicht had kunnen worden, die misschien alsnog kan worden, is gaten schieten in diverse economische aspecten van de begrotingsvoornemens van dit kabinet vanuit een economische invalshoek. Want zelfs op de economische front, klopt de kabinetsbegroting niet. Daar kan de SP wat meer beargumenteren en toelichten. Hoewel dat wordt in toenemende mate gedaan, die aspecten kunnen nog concerteer naar voren gebracht worden.

  2- De belachelijkste, zwakste en meest irrelevanter inbrengen kwamen van Mark Rutte en Wilders. Volgens mij leven ze op andere planeet of andere tijdperk. Juist VVD en Wilders dienen zich inburgeren. Het leek als ze totaal out of touch waren met de huidige maatschappelijke context. Wakker worden heren, post 911 chaos is over. Islam is hier to stay en is al een onderdeel van de Nederlandse samenleving of u en ik dat nu goed of slechte zaak vinden doet de zaak niets toe. Het is wel zo dat bijna iedereen in de parlement en in het land zijn het met elkaar eens dat wij extremisme in welke vorm dan ook, uit welke hoek dan ook moeten we gezamenlijk bestrijden. Tevens(dit is gericht aan wilders) de Jonge Marokkaanse medeburgers zijn ook Nederlanders en zijn here to stay(niet uitzetbaar) dus u kunt blijven zuren of u kunt ook concrete voorstellen doen m.b.t aanbieden van werk en scholing trajecten aan die mensen om ze weer op de juiste pad te zetten. Meeneer Wilders, u hebt zich dusdanig gediskwalificeerd dat zelfs mevrouw Verdonk (terecht) wilt niks met u partij te maken hebben. Meneer Wilders, u bent gewoon onfatsoenlijk en fascistisch bezig.

  3- Pechtold(D66) was en blijft onsignificant. Dat gold ook voor de man van PvdA.

  4- Ik ken haar naam niet uit mijn hoofd maar die dame van partij voor dieren is een frisse lucht. Dat kunnen ze ook goed gebruiken in Den Haag.

  5- Hoewel ik dit kabinet en vooral CDA en PvdA niks vind, moet ik wel zeggen dat die CDA man deed heel goed. Wij mogen een hekkel hebben aan hun beleid maar ze kunnen hun standpunten wel goed verdedigen en verkopen.

  Wie schitterde vanuit the back benches? .: mevrouw Verdonk en Vogelaar. Mevrouw Verdonk liet lame duck Mark Rutte bewijzen dat niet hij maar Rita is toonaangevend en de Baas. Mevrouw Vogelaar zei ook niks maar haar gebaren richting anders gelovigen in dit land zeggen al heel veel. Ze is wel vertrouwen opbouwend bezig laat maar dat eerlijk bekennen.

  Reactie door khosrow — woensdag 19 september 2007 @ 19.39 uur

 31. wilders wordt de tweede pim onfortuin,alleen met het verschil het vraagt er om,het is een kwestie van tijd.

  Reactie door ad — woensdag 19 september 2007 @ 19.42 uur

 32. Waarom vinden de Nederlanders het nog steeds goed dat het koningshuis bijna 115 miljoen euro kost? Waarom betaalt het koningshuis nog steeds geen belasing? De koningin houdt ons voor om de broekriem aan te halen en zelf krijgen ze er weer 3.9 % erbij! Totale kosten 115 miljoen euro per jaar exclusief de bijdrage in de kosten voor hun plezierbootje ongeveer 150.000 euro per jaar)

  Reactie door Marlene — woensdag 19 september 2007 @ 19.51 uur

 33. @ 29 Chantal P,

  Ik denk Wilders heeft zich al lang gediskwalificeerd. Want steeds meer mensen zien hem door en beoordelen hem juist op dat niveau waar hij blijft hameren.
  Hij doet trouwens min of meer dezelfde soort uitspraken over werklozen en uitkeringsgerechtigden. Oplossingen heeft hij eigenlijk niet. Hij is zelf een ex ambtenaar van de SoZeWe. Dat zegt heel veel, gezien de langdurige slechte stand van zaken bij dat ministerie.

  Reactie door khosrow — woensdag 19 september 2007 @ 19.58 uur

 34. Ik zie net het journaal. VVD doet net alsof kabinet links is. de Volkskrant ook al. Maar ze zijn niet links. Kennelijk nieuwe strategie van rechts om de centrumrechtse regering links te laten zijn zodat alles weer verder naar rechts opschuift.

  Reactie door L´écologiste — woensdag 19 september 2007 @ 20.05 uur

 35. Jan uit Groningen — woensdag 19 september 2007 @ 11.41:

  Goedenavond,

  Het voordeel van de mindere WW-premie geldt alleen voor die mensen die, mochten ze de pech hebben werkloos te worden, dan een WW-uitkering gaan ontvangen die BOVEN het netto wettelijk minimuminkomen ligt.(Bijstandsniveau, ongeveer 820 euro/maand voor een alleenstaande.)

  Sterker nog: hoe lager de WW-premie, des te lager het nettoinkomen van die -niet zo kleine – groep mensen die ongeveer max. 1180 euro netto/maand verdienen!!: dat zit hem in een compensatie die juist die groep krijgt voor WW-premiebetaling vanwege de boven omschreven reden!

  De “heren” en “dames” zullen in hun vermaledijde “koopkrachtplaatjes” dat wel weer totaal over het hoofd hebben gezien. Zoals ze alles “over het hoofd zien” bij zeer laagbetaalden, ze weten niet eens wat het is om van zo’n inkomen in een WELVARENDE DUS DURE samenleving te moeten rondkomen en dan ook nog eens de geest- en veerkracht te moeten opbrengen om al die aanlokkkelijke materiele verleidingen te weerstaan: je mag soms wel kwijlen maar kopen is er niet bij want onmogelijk!

  Ik hoop dat deze reactie de politiek aan het denken zet en ondertussen verwacht ik (inkomen ong. 1060 netto/maand) er volgend jaar alleen maar op achteruit te gaan.
  Mensen als wij hebben al lang geleerd dat we nooit eens een voordeeltje hebben of krijgen: wij zijn alleen maar goed om voortdurend geergerd en gekoeioneerd te worden, door de niet aflatende stroom van altijd maar weer financiele tegenvallers.

  Dat je daarvan latent prikkelbaar kunt zijn, zou eens wat beter moeten worden begrepen door al diegenen die -het vaak veel beter hebbend- dan ook nog verwachten dat je je argumenten in sociaal-economische discussies fluisterzacht, melodieus klinkend en goedgevooisd in ook nog eens geparfumeerd paper verpakt.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 19 september 2007 @ 20.16 uur

 36. Jan,
  Je bijdrage was weer ‘ouderwets uitmuntend’.
  Jouw interruptie van Wilders, die ik net in het journaal van 20.00 uur zag was zeer to the point en maakt het voorgoed onmogelijk de SP te betichten van populisme en getuigt van jouw geweldig politiek talent, om niet te spreken van instinct. Er zijn geen leiders meer. Alleen nog mensen die pogen mensen naar de mond te praten (=populisme) om
  aanhang te krijgen.
  Mijn vertrouwen in jouw leiding -dat al groot was- is alleen nog maar gestegen.
  Hou vol!

  Warner

  Reactie door Warner Renken — woensdag 19 september 2007 @ 20.26 uur

 37. @23 ACE — woensdag 19 september 2007 @ 17.18,

  Maar een persoon, een minister president, zou genoeg moeten zijn, we hebben geen heel ‘circus’ nodig op ons te vertegenwoordigen.

  Gewoon 1 gebouw waar de minister president belangrijke mensen kan ontvangen. En als het gebouw niet gebruikt wordt dan het verhuren om lezingen ect. te houden, dan leverd het ook nog mooi wat op voor de schatkist.

  @30 ad — woensdag 19 september 2007 @ 19.42,

  Ik hoop dat dat niet gebeurd. Dan zijn we nog verder van huis en zal het rechtsextremisme alleen maar toenemen.

  @Jan Marijnissen,
  Wat een goed stuk. Ben ik blij dat ik aan de goede kant sta (SP lid) anders had ik aardig met de mond vol tanden gestaan.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 19 september 2007 @ 20.33 uur

 38. Wat ik zoooo krom vind is het verhaal van die Rutte….dat dit een Den Uiyl kabinet is. En dan somt hij om dat kracht bij te zetten ook nog eens de verhoging van BTW op van 19 naar 20%.

  Hij heeft volgens mij dan korsakof of dementie. Want hij is wel verdomd snel vergeten hoe Zalm in zijn periode het BTW tarief van 17 naar 19% opschroefde.

  Dan was dat kabinet met Zalm zeker Den Uiyl in het kwadraat!!!!!!!!

  Reactie door ReneR — woensdag 19 september 2007 @ 20.39 uur

 39. @ Écologiste 34, goed gezien, die term verschuiving naar `links’ in de staatsbudgetbeschouwingen komt van de VVD-partijdag vandaan, afgelopen zaterdag, waarin Rutte links werd genoemd door Verdonkaanhangers (volgens mij 70% van dat ballenpartijtje)
  En ineens is die trend, die al een tijdje gaande was, ontdekt door rechtse zuigers.
  Met als gevolg dat, wedden, binnenkort de SP te boek staat als extréém linkse partij.

  Reactie door Haq — woensdag 19 september 2007 @ 21.01 uur

 40. ps maar rita verdonk is precies het zelfde als wilders,alleen die zegt het anders,en ps de vvd is voor de grootste meerderheid het ahum eens met die twee,alleen zeggen die het niet hard op.dat heet rechts,zie de uitspraken van von baalen ivm met guantanamo,en zie de vreugde dans in israel,om twee onbeduidende terro eeu soldaatjes,te vergelden met tig doden en een land in puin.in werkelijkheid een waarschuwing van de usa/EU pas op terroristen? landen we pakken jullie.luisteren of de dood,ze vergeten even dat er niet alleen in die oosterse landen tegenstanders wonen ,maar ook hier,tussen de exstreme cda/ahum vvd/cu gristenen?in,
  en de aantallen nemen alleen maar toe..
  rechts is altijd al voor dit soort types geweest,laat ze een paar jaar toe in de regering,en zie waar nl bij betrokken is geraakt,moordt/oorlog/martelen/de kleine echt werkende/belasting betaler nog meer te laten betalen,en de dubbel onderkin te beschermen.verreiken.
  en allemaal onder de paraplu/sausje van een gevaarlijk ook exstreem rechts clubje de cda en aanhang,
  immers die gebruiken hun keek op de bijbel als excuus om de extreem rechtse moordt brigades oeps (democratie met wapens te brengen,)op deze aarde goed te lullen,
  maarja wat is gevaarlijker de partij,of hun aanhang,ik denk hun aanhang,het zijn er meer en denken op zondag, alles is vergeven,en laten hun leiders,,maandags,, zich weer voor de kar van een terroristen staat als amerika spannen.
  maar haal je de pit uit een vrucht/appel is het einde oefening,alleen er zijn zoveel appels aan een boom.
  maar wilders de koran vergelijken als bv mijn kampf,dan met de bijbel ook de zelfde,

  ps wie maakt mij los,alleen deze twee maanden,roundup te koop,3.50 eurie voor een lieter,goed voor duizend vruchtbomen.

  Reactie door ad — woensdag 19 september 2007 @ 21.15 uur

 41. Goede bijdrage. En goede reactie op Gekke Geertje niet te vergeten inderdaad.

  Reactie door G.F. Priester — woensdag 19 september 2007 @ 21.44 uur

 42. Goedenavond allemaal,

  Ik ben ook maar een mens en had vandaag niet mijn beste dag, was wat slecht gehumeurd en zo…

  Maar, ik heb nu Jans lange rede gelezen en ik voel zowaar tranen opwellen als ik daardoor onweerstaanbaar behoefte voel om hem voor deze mooie bijdrage aan onze BESCHAVING te danken.

  Laten we kopen dat andere politici hier wat van opsteken.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 19 september 2007 @ 21.48 uur

 43. …kopen….hopen natuurlijk!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 19 september 2007 @ 21.56 uur

 44. Voor de volgende termijn zou ik wel wat te vragen hebben aan Min.W.Bos.
  Kunt u mij zeggen dat u er voor zorgt dat de topinkomens er komend jaar niet meer dan de gemiddelde inkomens er op vooruit gaan?
  Kunt u mij zeggen dat de topinkomens er komend jaar niet meer dan 5 keer zoveel als de gemiddelde inkomens op vooruit gaan?
  Kunt u mij zeggen dat de topinkomens er het komend jaar niet meer dan 10 keer zoveel als de gemiddelde inkomens er op vooruit gaan?
  en als laatste.
  Kunt u mij zeggen dat de topinkomens er komend jaar niet meer dan 10 keer zoveel procentueel als de gemiddelde inkomens op vooruit gaan?
  Aan Balkenende zou ik willen vragen.
  Eerst het zuur en dan het zoet, het is nog steeds zuur heeft u wel zoet, of heeft u bedoelt alleen zoet voor hen die het niet nodig hebben?
  Aan Rutte zou ik willen vragen.
  Wie zijn die hardwerkende nederlanders?
  Iedereen behalve mantelzorgers vrijwillegers verplegers en verzorgers poitieagenten gepensioneerden?
  Waarom verwacht u anders steeds grotere offers van deze mensen, die ook steeds meer verplichtingen en werk worden toebedeeld om onze rijken te helpen nog rijker te worden, omdat ze anders wel eens minder rijk dan buitelandse rijken zouden worden?

  Reactie door H.v.Schijndel — woensdag 19 september 2007 @ 22.05 uur

 45. Àch man dat is hopeloos ,laat zij maar zinken als de titanic,laat zij maar wegroten met hun schijn democratie,laat de elit het zout voelen…
  Weg jan,weg van de kamertjes!!!
  het betekent niets,never did,stop !!!!!!
  STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door gaf — woensdag 19 september 2007 @ 22.08 uur

 46. Hallo,ik hoop op verstandigen weldenkende mensen,die deze web-side bezoeken. Gisteravond gekeken[teleac/not],naar de val van het Italiaanse fascisme,onder leiding van ene Mussolini. Gevolg 50.000.000.doden,zijn maatje Adolf,was nog slechter[Joden vervolging-communisten haat-homo haat,en meer van deze fascistiche gedragingen. En ja hoor daar is de nieuwe opvolger,de fascist Wilders. En wie gaan hem daarin volgen,de grote domme massa.Hij durft het wel te zeggen,hoor ik veel op mijn kruistocht,tegen de uitverkoop van de thuiszorg. Maar ik heb al meer gezegd,we staan aan de vooravond van een grote ramp,dankzij figuren als Wilders Het enige wat belanrijk in het leven is liefde-respect-normen en waarde. Groeten aan allen weldenkende mensen. Gerard.v.d.Voort

  Reactie door gerard — woensdag 19 september 2007 @ 22.16 uur

 47. Beste Jan,

  Ik heb je toespraak gehoord en ik vond het lastig om mijn aandacht er bij te houden.
  Nu ik hem zo doorlees denk ik, ja daar staan de goede dingen de schoten voor open doel die iedereen verwachtte Toch denk ik dat je die makkelijke schoten op een saaie begroting misschien aan anderen specialisten in onze grote beweging over zou kunnen laten je bent daar inmiddels voor overgekwalificeert.

  Einstein zij eens “als je het een kind niet uit kan leggen dan deug je niet als wetenschapper” misschien is dat in de politiek net zo. Een simpele ziel als ik wil in zijn hart geraakt worden als je het over menselijkheid en de menselijke maat hebt.
  De eenvoudige van geest die door onze overheid werden misbruikt uitgezogen en aan de kant werden gesmeten zijn nu een makkelijke prooi voor aaseters als Fortuyn en Wilders.
  Raak me, niet met populisme maar met het tegenovergestelde, met waarheid, oprechte bezieling, eenvoud en met je hart.
  Ik heb hier http://www.mlkonline.net/sounds.html
  de volledige 16 minuten durende speech van Martin Luther King “I have a dream”gevonden. Jij bent natuurlijk Jan, je eigen persoon maar misschien kunnen we hier nog steeds inspiratie in vinden.

  Reactie door Willem Cavalini — woensdag 19 september 2007 @ 22.52 uur

 48. Toch had Wilders een paar stevige standpunten of je er nu wel of niet mee eens bent.
  De rest draait om de hete brij heen en daar schiet je ook geen donder mee op.
  Ik zelf vond Jan niet stevig in zijn discussie met het verbieden van de Koran kom dan op het zelfde moment met een ander plan om dit toch haat zaaiend sprookjes boek in te tomen of om het toenemende geweld te stoppen.
  En dan kun je roepen op dat moment niemand in de kamer wil de mishandeling van vrouwen,het in elkaar rammen van homos enz nee Jan dat wil niemand maar er moet wel wat gebeuren.
  Hoe willen we het dan,als we de geschreven propaganda van deze onzin bv. niet te verbieden.
  Ook de SP had het weer alleen over verbetering van de reclassering over verbetering van slachtoffers hoorde ik ze ook nu niet weer.
  Bij de SP zit men nog steeds in de zielige dader rol stap daar nu eens een keer uit en toon is een keer de broodnodige hardheid om tegen de mensen op te treden die dit land verzieken.

  Reactie door De Hakker — woensdag 19 september 2007 @ 23.02 uur

 49. Jan je was vandaag geweldig! Het optreden tegen Wilders was indrukwekkend,een partijleider waardig!

  Reactie door diny — woensdag 19 september 2007 @ 23.20 uur

 50. @ 45

  Mooi gezegd Gaf, alleen we moeten de strijd niet opgeven. Zelfs als dat betekent dat we meespelen als onwillige participanten. Ik ga vanuit dat ook u het strijd zal niet opgeven. Daarom bent u op deze site, daarom noemt u de “democratie” bij de zijn jusite naam: Show(schijn)/hypocratie. Ik hoop dat u in de discussie blift participeren.

  groet

  Reactie door Khosrow — woensdag 19 september 2007 @ 23.20 uur

 51. Dnk u wel dhr Marijnissen, voor uw stevige aanzet/inzet/verzet tegen Wilders.

  Inderdaad bent u partijleider waardig maar ook landsleider waardig.

  PRACHTIG.

  Reactie door Khosrow — woensdag 19 september 2007 @ 23.31 uur

 52. Wilders kan de ruimte benutten omdat andere partijen niets doen. Jan zegt dan wel dat ieder kamerlid tegen de aanvallen op homo’s is, tegen de onderdruking van vrouwen is en tegen geweld en isolatie van afvalligen is, maar…de SP doet op dit gebied niets, helemaal niets.
  Zelfs het ondertekenen van een petitie van het comité van Jami bleek teveel gevraaagd en moest ieder woordje op een gouden schaaltje worden afgewogen.
  Tsja dan ligt het speelveld voor Wilders open. En ik moet zeggen, ikzelf zou andere bewoordingen kiezen, maar in de kern heeft hij gelijk.

  Reactie door Henk — woensdag 19 september 2007 @ 23.48 uur

 53. Ben het eens met het topicbericht.
  Twee punten die ik niet van me af kon zetten terwijl ik naa de beschouwingen zat te kijken:
  wanneer iemand met een mniuminkomen eerst zelf het eigen risico moet betalen wanneer hij/zij ziek is en medicijnen nodig heeft, zullen een aanzienlijk aantal mensen die medicijnen niet meer (kunnen) kopen.
  Tichelaar had het over armoede bij kinderen.
  Daar breekt ieder normaal mens’s hart van.
  Nu wilde hj een soort knipkaart of zoiets zodat arme kinderen ook lid kunnen worden van een sportclub of iets dergelijks.
  Een mooi streven. Ik stel dan meteen een knipkaart voor waarmee ouders vlees en fruit kunnen kopen. Sporten en muziekles zijn zeker belangrijk maar nog belangrijker vind ik goede voeding die veel minima niet meer op tafel kunnen zetten omdat vlees en fruit zo belachelijk duur zijn geworden.
  Het brood omhoog in prijs, welja, we worden toch allemaal te dik.
  Te triest voor woorden.

  Reactie door G. — donderdag 20 september 2007 @ 0.14 uur

 54. @ 46 Gerard,

  Liefde en respect tussen mensen onderling bevorder je zeker niet door jezelf als “weldenkende” te verheffen boven de “domme massa”. Eerder ben je bezig met hetzelfde als wat je Wilders verwijt: onnodig polariseren.

  Daarnaast worden er wat mij betreft in dit land veel te veel publieke figuren, waaronder democratisch gekozen politici, bedreigd met de dood omdat ze zaken aankaarten die anderen liever niet willen horen. Dat doet mij nou net aan fascisme denken.

  Als Wilders poep praat dan bestrijdt je hem in een democratie zoals dat hoort: met argumenten. In de kamer, in de media en als daar aanleidig voor is desnoods voor de rechtbank. Al het andere, inclusief de verwijzingen naar de nazitijd (je vergat Anne Frank), is jezelf overschreeuwen.

  Reactie door Ed Sorrento — donderdag 20 september 2007 @ 0.38 uur

 55. Tichelaar is beslist geen aanwinst voor de pvda;de man maakt een domme indruk;hij bazelt.
  Marlene ik ben het met je eens wat betr. het koningshuis. hoe is het mogelijk dat “het volk” het maar helemaal gewoon vindt dat l familie dat allemaal opstrijkt.
  En dan te bedenken dat ze over hun enorme vermogen ook geen belasting betalen omdat ze dat onder hebben gebracht in stichtingen.De paleizen worden door ons onderhouden,ze hebben ze nl. in bruikleen aan de staat afgestaan.Wat op zich al bespottelijk is want die gebouwen hoorden natuurlijk aan de Republiek toe.Zullen ze ooit, al of niet uit eigen beweging aftreden, dan vervalt alles weer aan de oranjes en hebben ze daar een eeuwigdurend recht op.
  Willem de Zwijger was straatarm al liet hij het breed hangen,maar het kapitaal dat de familie nu bezit is gemaakt in nederland en uiteindelijk dus opgebracht door de burgers, onze voorvaderen, waarvan velen tot ver in de 20ste eeuw krepeerden van de armoe.
  Schaamteloos dat deze mensen niet zelf tot inzicht komen dat ze het niet langer kunnen maken om te blijven graaien in een land, waar voedselbanken nodig zijn en let op mijn woorden, die gaarkeukens komen er ook nog wel.

  Reactie door anne hilverda — donderdag 20 september 2007 @ 0.41 uur

 56. Met alle respect hoor, maar Tichelaar wordt met de dag gekker. Komt hij met 5 vragen aanzitten en dan weet hij niet wat hij ermee moet. Tja…

  Reactie door Farshad — donderdag 20 september 2007 @ 1.04 uur

 57. de juiste woorden door de juiste man op de juiste plaats.

  Reactie door che — donderdag 20 september 2007 @ 1.07 uur

 58. Een sterk betoog maar van u had ik ook niets anders verwacht. Prima.

  Mijn complimenten voor uw optreden tijdens het betoog van Geert Wilders.

  Reactie door Rob — donderdag 20 september 2007 @ 1.07 uur

 59. Auw,Help,Kijk,Vlucht en zo had ik meerdere kreten kunnen neerzetten.
  Heel lang geleden zo rond 1940 hadden wij hier in Nederland ook deze speciale regelingen voor de armste gedeelte van de bevolking, alles op de bon en een gaarkeuken.
  Als ik dan kijk naar het heden, dan is er niets veranderd, hooguit de benaming voor deze armoede.
  Overheid schaam u om uw burgers zo te laten lijden en jezelf te verrijken.
  Het handje klap is weer rond en wij kunnen het oude gezegde van mijn vader weer uit de kast halen “De kerk houd je dom en de overheid houd je arm”.
  Bijna 70 jaar vrijheid……in armoede.

  Reactie door tukkersterror — donderdag 20 september 2007 @ 1.13 uur

 60. (Bovenstaande reacties heb ik op dit ongebruikelijke uur nog niet gelezen. Excuses dus voor eventuele herhaling).

  Vriend Pechtold deed het best aardig (vooral toen hij die haatzaaiende demagoog Wilders interrumpeerde), en ook Rutte kwam op zijn manier niet slecht uit de verf (ook al bestaat die uit verderfelijke ingrediënten).
  Zelfs Tichelaar leek oprecht gedreven.

  Dat mag toch wel een keer: vloeken in de kerk? :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 20 september 2007 @ 4.01 uur

 61. @56 Olav, jij hebt de inzendingen niet gelezen. Ik wel, maar ik heb de beschouwingen gisteren niet gezien. Ook heb ik de tekst van de speech van JM gelezen. Ik sta daar 100% achter.

  @52 Anne Hilverda. Goed stukje.
  Maar zeg niets kwaads van het koningshuis anders loop je de kans om door de oranjeaanhangers te worden opgehangen en daarna gevierendeeld. Want het gros van die vlaggetjes zwaaiende meute zijn zeer intolerant als je maar iets op de Oranjes hebt aan te merken. Nee, weg krijgen doe je ze niet.

  @46 gerard.
  Zo zie ik het ook. Het volk dat op Wilders heeft gestemd is niet op de hoogte met de geschiedenis. Een waarschuwing aan hen is op zijn plaats.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 20 september 2007 @ 6.39 uur

 62. @52
  De partij dus denk ik jou partij en mijn partij heeft het koningshuis in zijn hart gesloten.
  Toen Jan voor de TV Willeke Alberti beloofde dat de SP geen tegenstander meer was van het koningshuis was dit even slikken.
  Maar het kan natuurlijk ook een van te voren afgesproken stunt zijn geweest voor de verkiezingen.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 7.15 uur

 63. Prima verhaal Jan, aan de 2e kamer niet besteed dus goed dat je het hier plaatst.
  De WW kan worden afgeschaft als overheid en bedrijfsleven zorgen dat iedereen die dat kan aan het werk gaat en dat lijkt mij een goed plan. Ook goed tegen de criminaliteit.

  Reactie door n de vries — donderdag 20 september 2007 @ 7.40 uur

 64. Tweespalt binnen LPF
  Tweespalt binnen D66
  Tweespalt binnen PVDA
  Tweespalt binnen VVD
  Tweespalt binnen … (PAS OP JAN)

  En dit alles onder het CDA van Balkenende.

  Reactie door mcniel — donderdag 20 september 2007 @ 7.42 uur

 65. Met het meeste ben ik het eens. Vooral de terugkeer naar de kleinschaligheid spreekt mij aan. Ik denk trouwens niet, dat er een maakbaarheidsparadox bestaat. Want waarom heeft men dan de laatste jaren overal die management- en bestuurslagen gecreëerd ook in de publieke sector. Politici geloven blijkbaar in de maakbaarheid van de samenleving door extra management- en betuurslagen te creëren. Ik zou het een goede zaak vinden, als men daar weer van terug komt.

  Reactie door reint — donderdag 20 september 2007 @ 8.08 uur

 66. Verder zou ik wille pleiten om de kosten van de vergrijzing tegen te gaan dat mensen die twee paspoorten houden niet in staat zijn om AOW op te bouwen.
  @61
  Dat is maar de vraag of je deze mensen moet waarschuwen voor de geschiedenis zolang je praat over groepen die crimineel zijn,haat zaaien door clubblaadjes,mensen met afwijkend seksueel gedrag mishandelen,profiteren van hart bevochten sociale voorzieningen,vrouwen onderdrukken en uit geloof vinden dat(althans nauwelijks een protest laten horen) iemand die niet met ze eens is een mes door de borst
  jagen en zich nog steeds geen Nederlander voelen moet je juist deze groepen wijzen op de geschiedenis.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 8.10 uur

 67. Ik ben ook in toenenemende mate voor het afschaffen van ons koningshuis en dan wel specifiek het onze.
  Ze deugen m.i. niet. Er is te veel verstrengeling met het CDA en ze waaien het scepter in de Bilderberg groep.
  Ik vermoed zelfs dat onze regering onder de plak van de Oranjes zit.
  Dat ze inhalig zijn, alle voordeeltjes die ze legitiem binnen kunnen halen ook binnen halen, is ook vervelend.
  @64 mcniel Dit is mij ook steeds opgevallen.
  Balkenende is uiterst gewiekst. Als B4 valt zou hij nog met Wilders in zee gaan.
  Ik vond het treurig dat, in navolging van senator Y, een groepje SPers het verder nodig vondt om, zo kort na de verkiezings zege, met een frontale media aanval de SP een hak te willen zetten.

  Reactie door Maria — donderdag 20 september 2007 @ 8.30 uur

 68. De armoedebestrijding door gemeenten extra mogelijkheden te geven is ook een farce. Veel armoede is verborgen, mensen gaan niet graag naar de sociale dienst (raar he?). Daarbij moet je zo verschrikkelijk veel papieren invullen dat het voor veel mensen niet te doen is. De vragen lijken ook niet altijd van toepassing (heeft u een huisdier, bent u ziek).
  Mensen die nog niet bij de sociale dienst lopen maar wel in schuldsanering of een WA-jong of WAO-uitkering hebben komen amper in aanmerking.
  Daarbij is een vergoeding krijgen voor een sportclub leuk, maar veel van deze kinderen hebben liever fatsoenlijk eten en kleding.

  Reactie door Irma — donderdag 20 september 2007 @ 8.37 uur

 69. Prinsjesdag noem ik al lange tijd – TRANENDAG -. Ook nu weer heb ik alles zitten aanhoren, mopperend op de bank. Niks gehoord over de grote groep MENSEN die nog steeds vechten (wat helemaal niet zou moeten) voor hun leven en inkomen. De uitkeringen dus,de WAO, de HERKEURINGEN, en wat denk je van het UWV?? En DONNER niet te vergeten. Nee,de belofte,s zijn weer bevroren. Praatjesmakers,eigen belangen eerst,BAH!!! Geef mij ONZE Jan Marijnissen maar, de SP, met gevoel en rekeninghoudend met ECHT IEDERE PERSOON IN ONZE SAMENLEVING!!! Ik wacht,de beurt voor de SP mag beginnen, liever gister dan morgen.

  Reactie door Marian de Meyer — donderdag 20 september 2007 @ 8.51 uur

 70. @61
  Misschien moeten we dat inderdaad meer doen naar het verleden kijken.
  Toen stonden ook Joden bij de grens die om politieke redenen terug gewezen werden.
  Ik zie de SP nu het zelfde doen met Jami doen ook er om politieke redenen eromheen draaien.
  Laffe steun heet dat,geen risico nemen bang voor de gevolgen.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 9.31 uur

 71. De tijd van afzeikpolitiek tijdens de tien maanden “vakantiereces” is voorbij. Hetgeen volstrekt belachelijk was, gezien de vragen die leven. Een ieder kan weer op de inhoud gaan zitten.(behalve Wilders, maar dat moeten we ook niet willen) Jammer dat het kabinet Balkenende, die zelf voor een zesje gaan te mager vindt, een dikke onvoldoende haalt bij onderwijs, zorg en openbaar vervoer.

  Reactie door Ton Sijm — donderdag 20 september 2007 @ 9.40 uur

 72. @67
  Natuurlijk moeten mensen in de schuldsanering minder doen en dus wat van hun geneugten laten staan,de meesten hebben ervoor al flink van genoten.
  De gene die duidelijk buiten hun schuld in de schulden zijn gekomen te worden ook door de politiek in de steek gelaten met name de slachtoffers van crimineel gedrag, ook hier besteed de SP nauwelijks aandacht aan.
  Verder moet kinderen van gezinnen in schulden een apart budget krijgen die hun voorziet van goede voeding en kleding en ook kunnen genieten van sportclubs en opleiding.
  Het is fout om deze kinderen slachtoffer te laten zijn van vaak stommiteit van de ouders.
  Zorg dat dit budget buiten de greep van die ouders blijft anders gaat het op aan hun speeltjes.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 9.42 uur

 73. @30 – 19.39 uur.Khosrow;
  Onder 1/ schrijft u o.m.
  citaat”niet dat ik op hem gestemd heb…etc”
  einde citaat.Wordt hiermee bedoeld dat u niet voor JM of de SP hebt gekozen???
  Dat is geen doodzonde hoor maar wel dood zonde.
  @51-23.31-Khosrow
  Wederom een citaatje van allinea 2-
  “inderdaad bent u een partijleider waardig
  maar ook landsleider waardig”einde citaat.
  Beste Khosrow, hoeveel drank zat er tussen die beiden tijden,genoeg kroegen in Delfshaven nietwaar???
  Kijk over het partijleiderschap hoeft u zich geen zorgen te maken daar kunt u weinig aan doen.Voor wat uw opmerking een- waardig landsleider- betreft DAAR zou u wel iets aan
  KUNNEN DOEN, een heel eenvoudig gratis adviesje, STEM DAN GEWOON OP DIE SP,zoals elk
  weldenkend mens zou MOETEN doen.
  Meedraaien in het circus als een paard met twee benen…ja…daar heeft niemand dus U en ik en het land NIETS aan!!
  Even vertrouwelijk,het blijft onder ons,op
  wie heeft u de laatste keer dan wel gestemd,
  je kunt ervan op aan dat wij het niet zullen doorvertellen (…)
  Groet van ons!

  Reactie door Joop.c.s. — donderdag 20 september 2007 @ 9.55 uur

 74. Goeden morgen vrienden SP.

  Wat heb ik genoten van Jan die als eerste het woord mocht voeren.
  Een goed onderbouwde redevoering zonder poespas waar anderen jaloers op zijn.
  Armzalig kwam Tichelaar voor het voetlicht met voorstellen die van te voren al voorbereid waren om te kunnen scoren voor eigen publiek en geen oplossing boden voor de thuiszorg, scholen en lastenverlichting van hen die het zo hard nodig hebben.
  Van Geel met zweet op zijn lip kon alleen onsamenhangend antwoorden op de vraag waarom er wel aandacht moet worden besteed aan dingen die weinig opleveren maar niets doen aan hypotheekaftrek waar heel veel meer verdient kan worden.
  Zo hypocriet zijn ze daar wel.
  Mark Rutte begon met ‘Het grote graaien is begonnen’, waarbij hij vergeet dat hij dat onder Balkenende met verve meedeed.
  En dan nu de ‘HKW’ (hard werkende Nederlander) waar hij zich jaren lang nooit iets van aan trok, en nu wel?
  Daarmee komt hij mee aanzetten op het moment dat er ontslag versoepeling aankomt, dan is die HKW plotseling niet aanwezig.
  Laat naar je kijken man!
  Dan komt nu dadelijk Balkenende aan het woord met een zinloze eindeloze woordenstroom, zonder enige oplossing voor de problemen die gisteren aangedragen zijn.

  Een benieuwde …..

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 20 september 2007 @ 9.57 uur

 75. flink snijden in de bureaucratie…
  dat is wat men stellig blijft roepen [ja al jaren en jaren] ook nu weer.
  mijn hoop is dat dit nu eens daadwerkelijk gaat gebeuren! [ik denk wéér van niet]

  voor het vragen van bv kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als je van een minimum moet rondkomen word er al het volgende van je gevraagd:

  - laatste specificatie van loon en/of uitkering
  - als u heffingskortingen van de belastingdienst ontvangt (arbeidskorting, alg heffingskorting, alleenstaande ouder korting e.a. kortingen) de beschikking hiervan
  - overige inkomsten zoals onregelmatigheids toeslag, dertiende maand, rente en overige bijverdienste
  - kopie van de zorgverzekering
  - kopie beschikking belastingdienst voor zorgtoeslag
  - als u alimentatie betaald overschrijvingen van bank/giro waaruit dit blijkt
  - laatste huurspecificatie
  - als u huursubsidie ontvangt een huurtoeslagbeschikking van de belastingdienst
  - de laatste volledige afschriften van uw (post)bankrekeningen en of spaarrekeningen
  - als u een lening heeft gesloten voor het kopen van een auto het financieringscontract
  - als de auto onmisbaar is ivm ziekte van u zelf of een familielid dan een kopie van de invaliditeitskaart
  - uitspraak rechtbank betreffende WSNP (indien van toepassing)
  - als u nog andere afbetalingsverplichtingen heeft een kopie van de laatste twee overschrijvingen (afschriften)

  even heel simpel,als iemand in de WSNP zit word er ieder half jaar een rapport gemaakt door de bewindvoerder waar de complete situatie van een persoon in staat,met al deze gevraagde bewijzen.[deze gaat namelijk naar de rechter commisaris]

  aan het eind van zo’n rapport staat een “vrij te laten bedrag” DIT is het volledige inkomen dat een persoon in de WSNP mag behouden en alles van moet doen.
  maar daar neemt men [de gemeente] geen genoegen mee,men moet de stukken die allemaal in dat verslag zijn verwerkt [alles waar men om heeft gevraagd] ook nog eens persoonlijk en apart bijleveren.
  heeft iemand 1 formulier niet,bv een beschikking zorgtoeslag omdat deze nog ergens bij de belastingdienst hangt en nog niet is ontvangen dan neemt men de aanvraag voor kwijtschelding meestal niet in behandeling met de reden dat er gevraagde stukken ontbreken.

  kijk en zo gaan we met de mensen om in dit land! en dan pik ik er nu maar een heel klein stukje uit.

  dit kabinet had beter als motto kunnen kiezen “genaaid waar je bij staat”
  ik heb er ook vandaag weer weinig vertrouwen in,het draait vast weer uit op:

  u MAG het niet zien zoals het IS,nee u MOET het zien zoals WIJ [de regering] het uitleggen.

  al wijst alles erop dat het niet goed is en niemand het wil.
  deskundigen raadplegen we namelijk alleen maar om ze aan het werk te houden,luisteren doen we nergens naar.

  Reactie door iew — donderdag 20 september 2007 @ 10.07 uur

 76. Ouwe Dirk en Iew,
  jullie zijn weer lekker op dreef…GOED HOOR !!!
  Groet van ons en tot lees.

  Reactie door Joop.c.s. — donderdag 20 september 2007 @ 10.13 uur

 77. 34. L’ ecologiste.

  De Volkskrant is allng een rechtse krant geworden dus dat verbaast me helemaal niets. Ik heb hem allang opgezegd om die reden evenals ik destijds de PvdA de rug heb toegekeerd. De Volksktant is een ‘glossy’ geworden, er moet nu eenmaal geld op de plank komen.

  Olav, ik vond Tichelaar allesbehalve ‘gedreven’ althans niet m.b.t. politiek, ik vond hem wel zeer ‘bedreven’ in het ontwijken van antwoorden om het CDA niet in de wielen te rijden.

  Dit CDA-PvdA beleid is een bijelkaar geraapt zooitje omdat de PvdA tegen een zeer koppige Balkenende niets kon binnenhalen dan enkel wat cosmetica , ook nog een zeer slechte foundatian. Tichelaar probeerde zeer gedreven de knollen voor citroenen te verkopen en naar mijn mening is dat hem NIET gelukt. Ik vond zijn rede zeer bedroevend had bijna medelijden met hem.
  Dit geeft maar weer precies aan dat Jan zag bij de formatie en daar prima op geanticipeerd heeft.
  Ze willen nu alweer inwilligen dat er niet gekort wordt op de kinderbijslag van de allerhoogste inkomens.
  Dat de schoolboeken volgend jaar voor EENIEDER vrij verstrekt worden ook voor de allerhoogtse inkomens.
  En de PvdA haalt weer extra geld op voor gezinnen met kinderen. De CU haalt meer geld voor defensie binnen.
  Ach arme ouderen die hun kinderen reeds lang hebben zien vertrekken en alle anderen die weer het gelag moeten betalen voor nog meer kinderbijdragen zoals zxe al 6 lange jaren doen.
  Ik heb menig goedverdienende op de TV horen zeggen. Ik zie niet eens dat het bijgeschreven wordt, wij hebben het niet nodig en toch.
  Dit is vantevoren allang ingecalculeerd.
  Zelfs de organisator voor de miljonairsbeurs noemde het extra huurwaardeforfait voor de allerduurste huizen een schijnvertoning. Het levert danook bijna niets op.
  Weet je wat ik denivelleren noem. De BTW verhogen daar betalen mensen met een laag inkomen t.o.v. hun rijkere lanfgenoten procentueel gezien t.o.v. hun inkomen de hardste prijs voor. De energiekosten gaan daardoor ook omhoog. Dus de kosten eerste levensbehoeften stijgen enorm nog afgezien van de te verwachten prijsverhogingen; Tarwe dus brood, vlees, pasta etc.. De olieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest als op dit moment omdat Amerika minder voorraad heeft dan voorspelt dus zullen ook de prijzen naargelang stijgen.
  De ziektekostenverzekering: Stijging voor de minderbetaalden in verhouding tot….. een gotspe van de ergste soort.
  De verzekeringsmaatschappijen klaagden dat ze te weinig winst maakte.
  En ten laatste komt de gezondheidsraad met een advies aan Klink (had hij ze vantevoren natuurlijk ingefluisterd)dat echtparen zich moeten melden alvorens ze een kind nemen.
  We leven zolangzamerhand in een christelijke controlerende dictatuur. Geen wonder dat Wouter het belangrijk vond te melden dat hij uit een christelijke (gereformeerd ik weet het niet) gezin kwam.
  De laagste inkomens dragen wederom de zwaarste lasten en dat is de soort solidariteit van Balkenende van onder naar boven wel te verstaan.
  Jan mag van mij wel iets feller. Hier valt niets te lachen behalve bij de antwoorden van de regeringspartijen die zijn bedroevend lachwekkend.

  Reactie door Henny — donderdag 20 september 2007 @ 10.27 uur

 78. voorspeld… etc.. vergeef me de fouten ik moest vlug zijn. Tot ziens na……

  Reactie door Henny — donderdag 20 september 2007 @ 10.30 uur

 79. @ 73 Joop C. S.

  Dank u wel voor uw terechte vraagteken. Ik consumeer geen alcohol; rook ook niet. Ik reageer op de stellingen op dit site alleen door interesse en dat doe ik tussen mijn andere taken. Daardoor loopt het soms wel mis met het overbrengen van de boodschap.

  Mijn EXCUUS voor formuleringsfout. Ik moest het anders formuleren.

  Voor de duidelijkheid:

  1- Ik heb op Jan Marijnissen gestemd.

  2- Voor wat het (on)waard is, wat ik bedoelde te zeggen was dat ongeacht wat ik denk of wat ik gestemd heb, is dhr Marijnissen gewoon de beste leider in dit land. Dat zegt ook wat over de partij. Dat mag wel hardop gezegd en herhaald worden nee ik aan. Ik ben een SP lid maar doe niet mee aan de congressen/ conferenties. Dat soort setting herinnert mij aan touwentrekkerij. Als mensen geluk hebben om de beste Leider te hebben dan zijn alle die conferenties en congressen een bijzaak.

  Nogmaals bedankt voor het aankaarten van dat formuleringsfout. Want dat hoort ook bij discussie(communicatie). Ik zal meer opletten volgende keer.

  Reactie door Khosrow — donderdag 20 september 2007 @ 10.54 uur

 80. Als ik alle reactie’s lees, dan weet ik weer waarom de SP mijn partij is.
  Een partij die met zijn/haar achterban strijd voor de armoede en opkomt voor deze mensen.
  Daarom anders denkenden “SPeel mee stem SP”

  Goedemiddag trouwens.

  Reactie door tukkersterror — donderdag 20 september 2007 @ 10.54 uur

 81. Dalende Koopkracht zet een recessie in gang.

  Dalende Koopkracht versterkt een recessie.

  Dalende Koopkracht is met de huidige economische indicatoren onverantwoord.

  Reactie door ACE — donderdag 20 september 2007 @ 11.22 uur

 82. JM had zonet een kolossaal goeie interruptie.

  JPB stond ronduit met zijn mond vol tanden.

  Reactie door ACE — donderdag 20 september 2007 @ 11.24 uur

 83. @ 73 Joop C. S,

  “Meedraaien in het circus als een paard met twee benen…ja…daar heeft niemand dus U en ik en het land NIETS aan!!”

  Mag ik u vragen welke “Circus” gaat hebt u het over? Want iedere kring kent zijn eigen soort circus nietwaar? In principe circus is te druk voor mijn smaak. Hebben de paarden twee bennen???? Misschien de Haagse paarden wel? Ik dacht dat mensen hebben gewoon twee benen. Maar qua politieke en discussie, de werelddenkers denken nooit vanuit vanzelfsprekendheid.

  Reactie door Khosrow — donderdag 20 september 2007 @ 11.26 uur

 84. Zit nu even het debat te volgen een half procent van de winst belasting zou 300.000.000 opleveren.
  Nu kan ik alleen maar zeggen Balkenende wees verstandig en ga weg, je bent niet links maar extreem rechts zoals de heer Jan Marijnissen ook al aangaf.
  Dien uw ontslag in en geniet een paar jaar van uw ontslagbonus en laat het regeren over aan de mensen die er verstand van hebben.

  Reactie door tukkersterror — donderdag 20 september 2007 @ 11.30 uur

 85. Als er volgende jaar een recessie komt van
  5 % gaat de staatsschuld omhoog van 37,5 % naar 39,5 %.

  Zo relatief zijn de cijfertjes maar de armoede is concreet.

  Reactie door ACE — donderdag 20 september 2007 @ 11.30 uur

 86. Al kijkend naar het debat, moest ik denken aan het commentaar van Marco van Basten na de wedstrijd tegen Albanië.

  Heel nederland was ziek van het waardeloze voetbal maar Marco van Basten had een wereldwedstrijd gezien.

  JPB staat volkomen buiten de werkelijkheid.

  Reactie door ACE — donderdag 20 september 2007 @ 11.35 uur

 87. de kogel is door de kerk. economie gaat met sprongen vooruit, zegt men en de burger gaat er niets van merken. wat is dit voor een regering???? vraag ik me dan af. alles wordt kapot bezuinigd,behalve op hetgeen, waarop bezuinigd zou moeten worden, zoals de bureaucratie, topinkomens, gouden handdrukken, wachtgeld, e.a. het lijkt wel, of deze regering niet durft te regeren. alle kabinetten balkenende is een flinke achteruitgang voor de bevolking, maar ook voor europa. nu zou dat ontslagrecht, waar men mee bezig is, ook voor de regering moeten gelden. door de burgers dan wel te verstaan. deze regering op staande voet ontslaan. ze hebben niets gepresteerd. daar moeten ze op afgerekend worden.

  Reactie door maayke jong-doppen — donderdag 20 september 2007 @ 11.41 uur

 88. de Hakker, wees een vent en kom met je volledige naam op deze web-side, je zal er wel te laf voor zijn.Constand de SP vernederen.Hoe haal je het in je hoofd om jodenvervolging te vergelijken,omdat de SP geen steun geeft,aan een puberale Jami Een niewe Hersi A.,die ook tweespalt veroorzaakt,in mijn land,waar ik mijn voor schaamt. Normen en waarden, en dat heeft niets te maken,blank of gekleurd. Gisteravond gekeken naar Vpro,s Import:Who killed Massoud. Gaat over de moord van een patriot. Had hij nog geleefd,waren wij niet aanwezig,als vechtmissie in Afghanistan!!! Groeten aan de aardige mensen,ook aan de Hakker[laar]. Gerard.v.d.Voort.

  Reactie door gerard — donderdag 20 september 2007 @ 12.14 uur

 89. Haar kwelgeest heeft natuurlijk wel een goede nazorg want daar pleiten we voor.
  Maar het slachtoffer kapot en in de steek gelaten.
  Ik neem aan dat we de kosten bij de dader gaan leggen of is deze weer zielig.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/71283631/Wie_redt_suïcidale_Sarah_.html?p=12,1

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 12.21 uur

 90. @ JOOP CS

  Mag ik u vragen welke op partij u gestemd heb? Want het is gewoon praktisch om dat melden Want dan weten we met wie we aan het discussiëren zijn.

  Reactie door Khosrow — donderdag 20 september 2007 @ 12.39 uur

 91. Als Balkenende er zo werkelijk over denkt, dat er tegemoet is gekomen aan de Nederlandse burger inzake Brussel!

  Heb dan ook het lef om een nieuw referendum uit te schrijven!

  Je heb immers dan niets te vrezen!

  (ff inhakend op de nabeschouwingen!)

  Reactie door Jan uit Groningen — donderdag 20 september 2007 @ 12.43 uur

 92. @ 75 iew,

  U noemt een concrete voorbeeld van hoe de incompetente ambtelijke molen in dit land opereren en zichzelf in stand houden. Ik denk dat de overheid zal nooit iets aan die molen veranderen. Want daar verdient de overheid flink aan. Bovendien zijn die molen bedoelt als een soort bufferzone tussen de overheid en de burgers om verantwoordelijkheid door te schuiven. De burgers blijven de dupe.

  Er moet grote bezem door die duur en overbodig ambtelijke molen. Want tegenwoordig zijn bijna alles over iedereen een publieke (ambtelijke) zaak geworden. Privacy en rechtsbescherming van de burger is er al lang niet meer. Alles over iedereen is door een druk op de knop bij de gemeente al bekend. Maar ze verdienen aan die papierwinkel(bureaucratie)

  Reactie door Khosrow — donderdag 20 september 2007 @ 12.49 uur

 93. @91 Jan oet Gruningen,

  Doar heb ie geliek in ;)

  Reactie door tukkersterror — donderdag 20 september 2007 @ 13.01 uur

 94. Waarvoor lees ik nergens iets terug voor juist de kleine ondernemers onder ons.

  voorbeeldje:
  een copy van een berekening voor kleine ondernemers in België:
  quote: Mijn ziekteverzekeringsbijdrage kost mij : 271,14 EUR per kwartaal einde quote!

  Dat is inclusief een kleine dagvegoeding bij ziekte!
  Lees wel 271,14 per kwartaal en hier betaal ik nu 118,00 per maand en als ik ziek ben, is dat (in de ogen van de politiek) mijn probleem.
  Nederland gaat ten onder aan zijn eigen politieke grootheidswaanzin!

  Reactie door Sinne Tolsma — donderdag 20 september 2007 @ 13.25 uur

 95. Aanvullend op 13.25

  hier is een verzekering voor arbeidsongeschiktheid of voor ziekte onbetaalbaar, daarnaast moet je nog een bepaalde tijd voor eigen rekening nemen.

  Reactie door Sinne Tolsma — donderdag 20 september 2007 @ 13.31 uur

 96. @94 Sinne,

  Jij schrijft;
  “Nederland gaat ten onder aan zijn eigen politieke grootheidswaanzin!”

  Hier zit een klein foutje in, namelijk het woord “gaat” kunt u het beste vervangen door “is”

  Reactie door tukkersterror — donderdag 20 september 2007 @ 13.32 uur

 97. Koshrow.
  Joop is even serveren bij zijn ouwetjes dus
  neem ik de honneurs waar.
  Re: Je diverse leuke postjes.
  1/ Een paard met twee benen in de piste,etc.etc. betekend gewoon rond de pot heendraaien.
  2/Op wie wij gestemd hebben is niet zo moeilijk,toch?
  Wij hier bij ons in de buurt zeggen “wees kieskeurig,en kies keurig,kies de SP.Zeven van de makkers zijn lid van de SP.De vrouwen stemmen immer op mevrouw Kant.
  Je rookt niet, goed hoor,gezonde opvatting !! Je drinkt ook niet eveneens een
  gezond principe,goed hoor, op de vaart zeiden de mannen altijd “de drank is de pest in een ander mans lichaam”.Als je Balkenende
  wil steunen moet je toch en gaan roken en gaan drinken en gaan gokken en gaan vliegen,
  want dat spekt de staatskas dan ben je een
  goed Nederlander.
  Wij drinken er om half vijf toch maar een en die zal op uw gezondheid zijn.
  Groet van ons .

  Reactie door Toon c.s. — donderdag 20 september 2007 @ 14.03 uur

 98. 6l. Gandalf: ach dat vierendelen als je zegt dat je republikein bent valt wel mee hoor.De meesten zijn het hartgrondig eens over de graaierij van deze familie, maar zeggen er dan lafjes bij: maar ze zitten me niet in de weg.
  Het is jammer dat de mensen niet eens achter de schermen gaan kijken,van hun achterhaalde geschiedenisboeken.
  Ik zou b.v. willen pleiten voor verplicht stellen op middelbare scholen het boek van Philip Dróge:Het oranjekapitaal. Niet alleen vanwege de uitleg over hun bezittingen, want daar word je echt helemaal niet goed van maar vooral over de historische gebeurtenissen.Wat je op school nooit hoort b.v. is dat de stadhouder Willem nr. 6 een onmens bleek,die zich zelf tot Willem I kroonde omdat de rest van europa dat wel verstandig leek, ipv de vroegere liberale republiek.Hij was nog niet aangekomen of er rolden in de nachtelijke uren 26 wagens elk door 4 paarden getrokken hoog opgeladen met antiek juwelen en kunstschatten naar de paleizen.De oranjes en hun bezit waren weer veilig. Ik vraag me af waar dat al die tijd onopgemerkt is bewaard.Dezelfde Willem 1 liet zijn vermogen inmiddels lekker groeien door slavenhandel in “zijn”kolonieën. En dat ging maar door en maar door ……..
  Bea heeft enorme belangen bij de Shell en die maakt superwinsten tegenwoordig, tel uit de oranjewinst.
  en wij moeten verder sappelen zoals onze voorouders, hogere energieprijzen, accijnzen,btw.

  62, De hakker: ik vond het zo’n afgang dat Jan Marijnissen op zijn standpunten terugkwam. Hij had het ook met een kwinkslag af kunnen doen,b.v. het staat de leden van de SP vrij om zich in oranje uit te dossen of zoiets,maar het is en blijft anti-democratisch.Erfopvolging is een wangedrochtelijk instituut.

  Zolang er niet een stevige Republikeinse Partij is (hoop doet leven: 40% van de intellectuelen is republikein openlijk en de rest houdt zijn mond ivm carriere,maar dit kan zo omslaan) zal ik SP stemmen.

  Reactie door anne hilverda — donderdag 20 september 2007 @ 14.10 uur

 99. “wij hebben al andere keuzes gemaakt”
  dat is de boodschap die dit kabinet en JPB afgeven.

  dit loopt als een rode draad en in ieder antwoord van JPB door het debat heen.

  zoals het al 4 jaar gaat zal ook nu JPB consistent, schijt blijven hebben aan iedereen.

  geen referendum en geen onderzoek naar de steun aan de oorlogen.

  ook blijft Nederland dus gewoon in Afghanistan en moeten we lastenverzwaringen dulden om de volksverlakkende extreem rechtse plannen van dit kabinet te kunnen betalen.

  wel erg leuk om te constateren dat Wilders niet eens het verschil tussen links en rechts kent,en blij mag zijn dat hij niet zelf auto hoeft te rijden…

  Reactie door iew — donderdag 20 september 2007 @ 14.17 uur

 100. Vanmorgen volgde ik met afgrijzen het gepalaver van Balkenende op mijn linker beeldscherm, terwijl ik op het rechter
  aan het werken was.
  Welk een ongelofelijke voorgekookte brei van woorden spuit die man.
  Welk een verdoezeling van de werkelijkheid.
  Het allerergste is dat dit NU het gebruikelijke ‘algemeen aanvaarde’ politieke jargon in NL is.
  Zie/hoor ik tussendoor een paar zinnige interrupties van o.a. J.M.
  Het wordt weer allemaal dichtgeluld met eindeloos en oeverloos gezwam.
  En dat gezwam moeten we zien als de
  ‘werkelijkheid’.
  De quote van Sinne Tolsma in @94
  “Nederland gaat ten onder aan zijn eigen politieke grootheidswaanzin!”
  gaat niet helemaal op.

  NL gaat ten onder aan oerdegelijke hollandsche domheid.
  Niet te verwisselen met het regulaire enigszins achterop en in onbruik geraakte boerenverstand.

  Te noemen valt met name die van een volk en de de door datzelfde volk gekozen
  ‘l(e)ijders’
  Verstand op nul, de blik op oneindig.
  laten we Jan Peter maar raak l*llen.

  Reactie door Alex — donderdag 20 september 2007 @ 14.19 uur

 101. Hoe was het ook al weer ?
  Links lullen, rechts zakkenvullen!

  Zie in Den Haag het schoolvoorbeeld!

  En tichelaar die neemt er echt wel vrede mee dat de midden inkomens helaas niet ontzien kunnen worden.

  Reactie door Sinne Tolsma — donderdag 20 september 2007 @ 14.29 uur

 102. Ik ben toch echt wel benieuwd hoe die brief eruitziet die Balkenende niet wil geven. DIE krijgt u niet wil niet zeggen dat hij er is volgens hem. Hij zegt dat hij NIET WEET dat die bestaat, wat een leugen als MIddelkoop het weet weet hij het helemaal, morgen naar de dominee? Jammer dat de SP hier niet in meeging Balkenende was al bijna op het punt van verspreking a la de VOC uitspraak, nog net geen stem van een castraat maar het scheelde weinig.
  Tichelaar een straatvechter? Iemand die de randen van het regeerakkoord opzoekt? Laat me niet lachen, hij weet niet hoe snel hij in de k*nt van Balkenende moet kruipen wat een hielenlikker…..de deemoedigheid straalt ervanaf.
  Ik heb nog geen rafeltje waargenomen.

  Verder vond ik de engeltjes Timmermans, Aboutaleb en Hirsch Ballin wel leuk. Als je er een muntje indoet gaan ze knikken.

  Jan je had Balkenende bij de lurven maar liet hem helaas vroegtijdig los met je opmerking m.b.t. de invloed op de lonen van het private bedrijfsleven van de overheid. Hij wist zich geen raad en deed alsof hij dat deel niet gehoord had en je liet hem ontsnappen, jammer.

  Verder noemde hij IRAK m.b.t. Afghanistan en de zogenaamde hulp aan. Niemand die die verspreking m.b.t. Irak uitbuitte.
  Wat hebben we daar veel voortgebracht zonder te weten als volk waarom? en vooral BUITEN de VN.
  Verder Jan had D66 geholpen met die brief en Femke meer bijgevallen. Balkenende liep al warm om in de fout te gaan een drupje erbij en hij was van de wap geweest wat leuke uitspraken had kunnen ontlokken die hier en bij het volk nog lang tot veel hillarische vreugde had kunnen leiden ONDANKS ALLE ZUUR.
  Ik heb een maagzweer gekregen van al dat zuur en zo nu en dan krijg ik hypocrisaire braakneigingen. Dat vindt dit kabinet niet erg, ze hebben maagzuurremmers tijdig uit het pakket gehaald.
  Tegen Rutte zou ik willen zeggen. Moeten al die hardwerkende mensen nu nog meer geld inleveren voor defensie?
  En al die uitkeringsgerechtigde die uitkeringsgerechtigd zijn OMDAT ze heel hard gewerkt hebben. Het loont blijkbaar niet….
  Als Balkenende geen argument heeft zegt hij daar denken wij nu eenmaal anders over. Discussie afgekapt.Hij kan net zo goed zeggen: Kop dicht.
  De ingevulde wensen van CU en CDA waren m.i. vantevoren al ingecalculeerd. Alleen daarom viel Tichelaar uit de toon. DAT was niet afgesproken. Ook hij knikt in de bankjes maar nu ineens niet zoals de engeltjes maar van LINKS naar RECHTS als de oppositie bevestigd wat hij gezegd heeft. Hij gaat NU de ontkenningsfase in.

  345.ooo werkelozen ‘gemiddeld’ de afgelopen maanden let op gemiddeld. de 140.000 van het kabinet is nu vandaag ineens met die sterke daling 145.000 geworden. De cijfers waren anders. 150.000 naar 156.000 naar 145.000 NU maar nog steeds niet minder dan toen Balkenende aantrad en geen 140.000 toen de verklaring werd samengesteld. Met de komende fusies en overnames zullen ze overigens snel stijgen.

  We moeten weer wachten tot volgend jaar dat zegt hij nu al zolang hij aan de macht is…. het bedrijfsleven behoeft nooit te wachten. Want Balkenende heeft het duidelijk gezegd wij kiezen voor het bedrijfsleven en voor mensen die werken, de veelverdieners die niet werken pakken we overigens ook niet aan, PvdA gaat mee in het aan de slagverhaal van Balkenende om het schrikbarende tekort aan inkomen van niet-werkende en de medewerking van de regering daaraan goed te praten.Blijkbaar vinden ze dat zelf dus ook en was de verkiezingsretoriek een hele grote leugen. Ze maken van de argumenten van Balkenende van toen waar ze tegen fulmineerden gewoon hun EIGEN argumenten.Alsof iedereen aan de slag is, alsof er nooit gerekend wordt op een arbeidsmarkt waar nog zeven wachtenden voor u zitten waar het bedrijfsleven uit kan kiezen. Een arbeidsoverschot nl.waar ze op rekenen. Die moeten natuurlijk wel eten als ze in de wachtkamer zitten.
  Sorry ik moet even stoppen, krijg enorme kramp, in mijn maag wel te verstaan.

  Reactie door Henny — donderdag 20 september 2007 @ 14.35 uur

 103. Het meest onderliggende gebrek van deze regeringscoalitie is het gebrek aan de meest
  fundamentele vorm van dat in vergetelheid geraakte begrip, te weten: ethiek.
  Namelijk,
  Het juiste handelen ten opzichte van medemensen, leefomgeving, dieren en de natuur in het algemeen.
  Alles uitgeleverd aan kostenplaatjes en de eigen ‘winst’.

  Reactie door Alex — donderdag 20 september 2007 @ 14.35 uur

 104. RUTTE DIE ZEGT : “het grote graaien is begonnen (doelend op de belastingverhoging)
  …da moet HIJ ZEGGUH…het is alsof de golfer tegen een andere golfer zegt…wat een kakker…hahah..man kijk naar je broek! Je bent het zelf…het moet niet gekker worden..Rutte die het over graaien heeft,als er 1 partij is die graaoen goedpraat is het de VVDeeeeeee

  Reactie door Eric — donderdag 20 september 2007 @ 14.40 uur

 105. @ Toon C,

  bedankt voor de toelichting,
  Zo leuk, kennelijk is er zoveel kanten aan de Nederlandse taal: “rond de pot heendraaien” en “kies keurig”. Vooral kies keurig. Bij de laatste verkiezing hadden we een speciale dagje van gemaakt, Ik had mijn vrouw overgehaald om op Ronald van Raak te gaan stemmen. Want helaas kon ik slechts een keer stemmen en die ging naar dhr Marijnissen. De andere stemmen in onze kring werd eerlijk verdeeld over de bovenste kandidaten. Geniet van uw glaasje wijn/beer straks, ik heb mijn kopje thee al bij de hand, en zal het drinken ook op uw gezondheid.

  Reactie door Khosrow — donderdag 20 september 2007 @ 14.51 uur

 106. Op http://www.rtl.nl/actueel/rtlnieuws/home/ kunnen jullie je stem uitbrengen op de vraag: Wie komt volgens u het sterkst naar voren in de algemene beschouwingen?. Jan staat nu tweede met 18%, Wilder staat eerste met26%.

  Reactie door Guest — donderdag 20 september 2007 @ 15.16 uur

 107. We worden wederom voor de gek gehouden door het kabinet Balkenende 4.

  Er is maar een oplossing dit kabinet vandaag nog naar huis sturen maar dan wel zonder wachtgeld.

  Ze hebben het steeds over het zoet komt na het zuur, maar het zoet wordt steeds weer opgeschoven.
  Ik zal het denk niet meer meemaken dat er nog zoet komt zo lang ik leef.
  De koningin weet niet eens wat ze voorleest met de troonrede, want daar staat toch duidelijk dat van de hogere inkomens hogere bijdrages gevraagd worden, maar dat is niet moeilijk als je over zo’n ( vorstelijk) salaris er nog eens 4% bij krijgt.
  Dit alles wat nu het kabinet wil is onverkoopbaar naar de burger toe.
  Dus weg met het kabinet van list en bedrog.

  Reactie door Jan — donderdag 20 september 2007 @ 15.26 uur

 108. Beste heer Marijnissen,

  U kunt het wel in de tweedekamer prachtig alleen doen. Maar moet dit niet gepaard gaan met een breed en landelijke all out verzet/staking/ een dag niets kopen/ een dag van alle hoeken in Nederland op welke wijze dan ook naar DenHaag? Ik dacht dat tweedekamer toch volkskamer was.

  Het is toch bizaar dat meer dan 70% van de mensen in dit land geen vertrouwen in dit kabinet hebben maar ze blijven over ons rug, over ons hoofd regeren. Debat in de tweede kamer is slechts een democratische middel. laat ons ook de andere democratische middelen bij betrekken. Want dan pas kunnen we spreken van een werkende democratie. Op dit moment is democratie gekapt door technocraten.

  U hebt zelf in een fabriek gewerkt en weet goed dat arbeiders zijn bereid en klaar om van zich te laten horen maar ze hebben een iemand nodig om ze te mobiliseren.

  CDA- Pvda zijn doofpot. Wij moeten ze wakker maken. Laat ze weten dat de gewone man gaat niet alles slikken. Het is schandalig dat gewone burger worden bestolen, terwijl sommigen mogen hun overvolle zakken blijven vullen.

  Wat ben ik blij dat SP had gekozen om geen zaken te doen met Balkenende. Want zoals het er uit zit, wordt dit kabinet toch niks.

  Hoezo minima wordt ontzien? hoezo gezien? hoezo onderwijs? Hoezo discrimantbestrijding? De kabinet zelf discrimineert grootschalig. Want hoe kan het zijn de de Vila’s van de rijke heren gesubsidieerd wordt en hun goudenlepel kinderen kinderbijslag mogen krijgen, terwijl meer dan 1 miljoen huishouden in dit land onder armoedegrens leven?

  Het roer moet om dhr Marijnissen. We moeten een nationale actie bij uw woorden voegen.

  Reactie door Khosrow — donderdag 20 september 2007 @ 15.34 uur

 109. Door de accijnsverhogingen wil de regering bereiken dat de files minder worden omdat wij minder zullen gaan rijden.
  Dan vergeten ze een ding als iedereen minder gaat rijden komt er wel heel veel minder binnen voor de staatskas.
  Misschien een idee dat we echt met zijn allen de auto een week stil laten staan, dan denk dat ze rap op hun schreden terug komen.Want ze kunnen niet zonder deze inkomsten( diefstal)
  Want wat er per week aan accijns binnenkomt op de brandstoffen is schrikbarend.
  En dan een verzoek aan de SP probeer wat ik voorstel is in samengaan met de ANWB te bewerkstelligen.

  Reactie door Jan — donderdag 20 september 2007 @ 15.37 uur

 110. In een land als Nederland valt nog heel wat te verbeteren…NEEE er moeten weer miljoenen in defentie worden gestoken voor een land dat verweggiestan heet of moeten we zeggen Afganistan? En Rutte maar klagen…de KB word verlaagd voor hogere inkomens…terecht! Als je een villa van 600.000 euro kan kopen (voor ruimte voor je kinderen)(ik slaap al bijna 1 jaar met 2 kinderen op 1 kamertje) dan kun je ook het onderhoud van je kinderen bekostigen lijkt mij!! Ik heb maanden lang met 25 euro p/w moeten leven met 2 kinderen. Geef de kinderbijslag aan de doelgroep die het echt nodig hebben!! Gezinnen met bijstand zijn al blij dat ze een nieuwe winterjas voor hun kinderen kunnen kopen bij de Zeeman of Wibra. Maar de zogenaamde “welgestelde” nemen geen genoegen daarmee…

  Reactie door pien — donderdag 20 september 2007 @ 15.51 uur

 111. Hoe eensgezind roffelen die linker en rechter vuistjes van de door ons ‘geachte’
  kamerleden op hun lessenaartje wanneer Wilders zijn zo overduidelijk abjecte ideën
  verkondigt aangaande de Islam en hoe stil beklijven die vuistjes muisjestil wanneer
  Jan Peter zijn in verhouding even abjecte
  ideën aangaande de samenleving breedsprakig met heel veel misbaar verkondigt.
  Het schijnt niet ‘in’ te zijn.

  Reactie door Alex — donderdag 20 september 2007 @ 16.14 uur

 112. Deal van het Jaar.

  Blijkbaar heeft de Pvda een dealtje gesloten met JPB :

  Pvda gaat akkoord Géén referendum te willen over het europese verdrag en heeft daarvoor teruggekregen dat het ontslagrechtvoorstel van Donner drastisch moet worden aangepast.

  Pragmatisch.

  Vinden loggers deze deal praktische acceptabel ?

  Is het bestaande ontslagrecht deze deal waard ?

  Ik ben echt benieuwd hoe we hier over denken !.

  Reactie door ACE — donderdag 20 september 2007 @ 16.28 uur

 113. @88
  Als je iemand hulp weigert om dat men vindt dat je dit op politieke gronden moet doen en bang voor de gevolgen zie ik geen verschil met het terugwijzen van een Jood aan de grens in het verleden.
  Ook toen had men schijnbaar een verkeerde beeld vorming en was men bang voor reacties van de Oosten buren en ook toen had men moeten zeggen mens in nood helpen.
  Wat de werkelijke waarheid is zie je later wel weer.
  Of schaam jij je eigen dat iemand vraag om je hulp en het blijk dat hij of zij misbruik maak van je hulp.
  Is dat jou eerste afweging dat is dan een kloten instelling Gerard van jou.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 16.47 uur

 114. eeeuuu al je ongemakken zonder bleeps gespuit met d,t op de pvd@/c?da site??
  zoek naar de link contakt,en v?fwalla effe gal spuien.
  zeg het maar,,ook daar?
  ps mischien staat de politie even voor je deur ,en gaat je te vertellen,, eeuu foei,en huppa gelijk weer een maailtje richting die oplichters,
  kommmmaarrr.

  Reactie door ad — donderdag 20 september 2007 @ 16.51 uur

 115. @ad het is nog geen vrijdag hoor de borrel begint morgen pas toch? hahaha

  Reactie door pien — donderdag 20 september 2007 @ 16.55 uur

 116. @110
  Waarom klagen we hebben tienduizenden mensen in nood opgevangen in dit land en terecht ze waren in levens gevaar of konden niet meer terug.
  Waarom ga je nu klagen heb je dat er niet voor over dacht je dat de huisvesting, ziekenzorg,scholing, uitkering,AOW, aanvulling op de AOW enz. allemaal uit de lucht komt vallen.
  En natuurlijk kun je best wel wat geld verschuiven maar het zijn pinuts bij wat deze
  nodige opvang kost.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 17.00 uur

 117. De dorre vlakten der woestijnen die dit Kabi-
  net voor ogen tovert kent zijn weerga niet.
  Schandalig om weer die eigen bijdrage van nu
  niet Ned.Fl. 150,– , maar dat in EURI, bij
  gelijk gebleven inkomsten of ook achteruit-
  gang voor de laagst betaalden.
  Voor die categorie, komen dan ook direct de
  DIRECTE uitgaven van taxivervoer v.v. kliniek
  of ziekenhuis, dokterspost, of specialist!
  Bij tweeverdieners valt er geen ‘sociaal’ be-
  roep meer te doen op vrijwilligers/onbetaalde
  mantelzorgers, door gebrek aan tijd en te weinig vrije dagen voor dit soort zaken.
  Voorbeeldje uit de praktijk voor één van m’n
  beste vriendinnen,wier man ook door faillisse
  ment (in loondienst)getroffen werd, ziek werd en ‘n niet geringe inkomensachteruitgang
  ondergaan moest en nooit meer aan ander werk
  kwam en werd afgekeurd. Ook zij kon niet meer
  aan het arbeidsproces deelnemen vanwege én ge
  zondheid én het te ‘oud’ zijn voor een baan.
  Intussen moest hij voor haar, extra zorgpre-
  mie betalen, zag zij haar zorgkosten dras-
  tisch vermeerderen ook door onverwachte ziek-
  ten die én beperkingen inhielden, waarbij me-
  dicijnen voor eigen rekening kwamen (bedacht
  door de zorgvereniging) en het OV onregelma-
  tig vervangen moét worden, noodgedwongen, door taxi’s. Afgezien dus van een bedrag dat
  zomaar opgehoest moet worden van een ‘potje’
  dat inmiddels leeg is, moeten de rest van de
  kosten DIRECT betaald worden en restitutie
  van reiskosten is er veelal niet meer bij, ook niet bij de ‘aanvullende verzekeringen’.
  Binnenkort moet zij een bril extra, eigenlijk
  varifocus en ook nodig naar de tandarts (de
  laatste doekte zijn praktijk op zonder de
  klant daarvan op de hoogte te stellen).
  De totale zorgkosten, extra dit jaar bedragen
  ongeveer minimaal duizend euri en dat bij een
  inkomen, dat door 2 mensen gedeeld moet wor-
  den en in geen 10 jaar een flink percentage
  erbij heeft gekregen. Beiden kunnen ze niet
  meer aan de slag, en ook in goede gezondheid
  onderaan de lijst voor baangegadigden zullen
  worden geplaatst, jongeren (terecht!) eerst,
  maar hun financiële problemen stapelen zich
  maand na maand op en zij kunnen er niets té-
  gen beginnen. Bovendien is het woord ‘koop-
  kracht’ een vloek geworden, hun broodprijs-
  verhoging is net zo veel als voor diegenen,
  die 2 tot 5 x modaal krijgen, dat geldt ook
  voor het kopJE koffie buiten de deur, het
  OV-’winkel’-kaartje is dat idem, het sanitair
  buiten de deur ook, alsmede allerlei noodza-
  kelijke basisbehoeften. Koopkracht? Moeten zij met 17 graden van de cv de winter door en
  anderen met 23 graden, omdat zij oud zijn en
  meer warmte behoeven?
  Zo maar een hernia, zomaar een kaakverzwering
  of een oorontsteking, angina pectoris, een
  zenuwbeknelling, een maag/darm onderzoek etc.
  Opbergen, al dan niet kleinschalig, in een an
  dere woonvorm wordt dan een wens voor mensen die in principe hun zelfstandigheid, met een
  normale oudendagsvoorziening, nooit zouden
  willen opgeven en handhaven tot hun laatste
  snik! Zijn het nu alleen nog de mensen met
  meervoudige inkomens die zich met een redelijk gemak een plekje in een verzorgings-
  tehuis kunnen permitteren, terwijl ze vaak nog lang niet zoveel mankeren als de thuis-
  blijvenden, die dan minimaal gevonden worden
  door de meteropnemer van gas, water en electra voorzover die nog aan de deur komen.

  Gaat het dus voor de ‘vergrijzing’ weer zo als vorig jaar dat juist die intussen meele-
  vende, politiek geïnteresseerden, het vervolg
  opnieuw moeten missen, omdat er ineens in de
  avond ‘geen zendtijd’ beschikbaar zou zijn en
  ook ‘s nachts niet in een herhaling gereali-
  seerd kan worden, van onze omroepBELASTING?

  Reactie door Madelief — donderdag 20 september 2007 @ 17.00 uur

 118. pien pien pien,,ooee ik heb wat in mijn hoofd rond dwarrelen ;-)
  ik drink niet pien,ja frisdrank,
  en zou ik drinken?dan pas morgen,eeuu ik moet nog werken,,alhoewel moet,als ik de plannen van deze volks verlakkers zie,heeft het straks niet veel nut meer voor 100 eurie kom ik er niet meer uit om 6 uur,,

  Reactie door ad — donderdag 20 september 2007 @ 18.08 uur

 119. Hakker neem het ff over na een gevecht van bijna een jaar
  je kletstst als een KIP zonder KOP wie zegt dat ik na vele lange jaren niet ben gevlucht voor geweld en nu moet leven van een minimum van welke planeet kom je??

  Reactie door pien — donderdag 20 september 2007 @ 18.08 uur

 120. en oo ja ze gaan straks ook preventief ruimen,als je iets te exstremistie’s klinkt of doet,of protesteert,of en of en telefoon afluisteren,en als je verkeerde boeken besteld op je lijst heb staan bij/uit de bieb,
  en eeu wat zijn we goed he met de terroristen bestrijding groeperingen he,,
  maar bak ellende er zijn geen terroristen
  wat doen ze hun werk goed he die groeperingen he,
  pppssst als het volk maar bang is gniffel gniffel.

  Reactie door ad — donderdag 20 september 2007 @ 18.21 uur

 121. Heb in 9 maanden alles bij elkaar gesprokeld overigens ..sorryyy je hoeft niet speciaal in de boom te hangen om die eikel titel te kunnen dragen( ik heb thee-lepel tot bed vergaard en verkregen..) ken je overigens het MOTTO VAN DE SP:

  LIEFDEWERK EN OUD-PAPPIER, een echte socialist wel…sta nog steeds klaar voor mensen die het minder hebben als ik….

  Reactie door pien — donderdag 20 september 2007 @ 18.22 uur

 122. @121
  Helaas kunnen we de sociale pot verdelen ook jij weet dat gedeeld door 1 miljoen wat anders is dan gedeeld door 2 miljoen.
  Helaas is het zo als je in die pot komt dat er weinig overblijft.
  Natuurlijk staat het vrij om in dit geval je eigen te promoten als de geweldige socialist,
  ik lever graag in om andere wat er voor terug te geven.
  We hebben de grenzen terecht voor hulp open gezet klaag niet over de consequenties dat vind ik altijd zo laf.
  We promoten alles behalve als het op ons bordje wordt gelegd.
  Dacht je dat alles gratis uit de lucht komt vallen.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 18.54 uur

 123. @112
  Wat denk je zelf?

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 19.00 uur

 124. Goeie reprimande aan het adres van Wilders, alhoewel de verwijzing (“dat hebben we al vaker meegemaakt in de geschiedenis”) toch tamelijk ontwijkend was; maar ik geef toe: dat is glibberig terrein.
  (Intussen bedraagt het aantal niet-westerse allochtonen 1,2 mln van de 3 mln inwoners in Nederland van niet-Nederlandse afkomst – http://www.foquz.nl/allochtonen/ .

  Overigens hoorde ik van geen van de critici dat Wouter Bos op Zalm indertijd dezelfde kritiek had inzake het overschot als de oppositie nu op Bos.

  Reactie door jk — donderdag 20 september 2007 @ 19.09 uur

 125. hakker waarom val je pien aan??,,
  is het klagen als je van een minima moet leven?die mensen mogen klagen,,
  ik weet niet maar ik werk gelukkig nog ,,maar erger me dood aan dit asiosale balkeneinde kabinet,en hun aanhang,en hun asiosale gedrag van dag tot dag,
  jaren moeten de minima inleveren en temperen met een loons verhoging maar zelf doet die hufter er tig procent bij.
  jaren mogen we exstra betalen(van +-40 gulden eigen bijdrage,naar 100 euro,het 5 voudige) voor het nieuwe zorgstelsel,,en de manegers/directie/en de +- drie verzekerings maatschapijen(net zoveel als voor de invoering)van de ziekehuizen en hun aanverwanten verijken zich massaal,
  en dat de zorg enz zo duur is,gek he als de top 4-6-8+++ keer meer is gaan graaien,
  gazo enz met uitkeringen van 400.000 en een veelvout daarvan naar huis gaan
  , jaha als je eerst de lonen aan de top,, het loonstrookje van fl in euries veranderdt en dan nog 30% erbij schroeft,net als bij de huizen gebeurt is van 170.000 naar 160.000+++++ verhoogt meer als 100%.iedem met kleding enz.
  dan wordt het tijd voor een volks opstand.waarbij de film vrijdag de 13 tiende de term kinderfilm krijgt.

  Reactie door ad — donderdag 20 september 2007 @ 19.12 uur

 126. De SP heeft met veel druk in werking gezet dat de NO-Claim onrechtvaardig was.
  Hier is dankbaar gebruik van gemaakt door die gene die er brood in zagen, men gaf ze een mooi handvat.
  Er zijn tienduizenden bij gekomen die terecht recht hadden op een goede medische verzorging.
  Deze hadden totaal nog niet aan opbouw gedaan dus zeg maar minder kosten in de tijd dat ze gezond waren.
  Wees blij dat we hier een bijdrage aan kunnen geven.
  Al is het helaas zo dat het verderfelijk systeem van privatisering ons natuurlijk ook handen vol geld kost.
  Wees een goed socialist en bedenk dat het meeste geld goed besteed wordt om mensen gezond te maken.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 19.15 uur

 127. @ 112 ACE

  Wat nu dreigt te gebeuren is een grote schande. Misschien wel het grootste schandaal in de na-oorlogse geschiedenis van Nederland. En dan heb ik niet alleen over dat gerucht over die deal die de PVDA zou hebben gemaakt, maar over dat hele web van bedrog dat rond het doordrukken van die grondwet wordt gesponnen.

  Verbijsterend eigenlijk dat dit allemaal zo maar kan (lekker in de luwte van de Algemene Beschouwingen) zonder dat een orkaan van protest opsteekt. ‘t Lijkt wel of alleen internetsite nog dissidente geluiden te horen zijn. Ik hoop eigenlijk dat alle maatschappelijke organisatie die bij het vorige referendum de namens de “NEE” stemmers hebben vertegenwoordigd de krachten zo snel mogelijk bundelen en zoveel mogelijk (geweldloos) verzet organiseren.

  Zie overigens
  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/09/regarding-the-renamed-eu-treaty

  voor een beetje taai maar heel leerzaam artikel waarin het nieuwe en oude verdrag worden vergeleken.

  Reactie door Ed Sorrento — donderdag 20 september 2007 @ 20.08 uur

 128. @112 ACE

  Dit is allemaal al vantevoren voorbereid en afgegaard in de keuken van het CDA.
  Het geven en nemen is SPEL.
  De heren/dames waren al akkoord voordat ze eraan begonnen.

  Dat referendum wordt verkwanseld aan het ontslagrecht.
  Dit houdt de burger zoet en zo worden we slinks het Europa-Verdrag binnengeschoven.
  En geloof maar dat dat ontslagrecht er toch wel aankomt als we ons land hebben uitgeleverd aan de EU aanbiddende kapitalistische baasjes.

  Reactie door Gloria — donderdag 20 september 2007 @ 20.30 uur

 129. @125
  Ik val niemand aan maar we moeten beseffen dat we steeds meer op ons dak krijgen en hoge inkomens (helaas te weinig ) en lage inkomens nu eenmaal dit op moeten brengen.
  We moeten het toch als massa opbrengen.

  Reactie door De Hakker — donderdag 20 september 2007 @ 20.39 uur

 130. Beste Jan Marijnissen en SP,
  Ik vernam dat de SP vond dat het nieuwe EU verdrag toch wel een grondwettelijke verbetering zou zijn.
  Ik heb dit anders begrepen. Uit analyses van onder meer het NRC komt voren dat het verdrag voor zo’n 98% even grondwettelijk is de grondwet maar dan met verwijzingen naar daar.
  Ik zou hier hierover graag echt duidelijkheid willen van de SP.
  Met dank.

  Reactie door Maria — donderdag 20 september 2007 @ 20.39 uur

 131. Ondertussen is kinderopvang nog een groot probleem. Er is tekort aan ruimte en nu ook personeel. Het zal er wel op uit draaien dat Work First bijstandsmoeders verplicht 20 uur per week via de gemeente voor groepsleidster voor tweeverdienerskinderen moeten spelen, jaja, werkervaring opdoen, maar hun eigen kind(eren) niet thuis mogen opvoeden en naar een andere kinderopvang moeten brengen.
  Te bezopen voor woorden. O, o, wat hebben de middeninkomens het toch weer slecht.

  Reactie door Haq — donderdag 20 september 2007 @ 21.22 uur

 132. HARDWERKENDE MENSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Het is logisch dat harwerkende mensen een
  goed inkomen hebben.maaaaarrrr mogen de
  mensen die zich 40/45 jaar de pestpokken hebben gewerkt en nu van een VERROT klein
  inkomentje moeten zien rond te komen en niet het recht hebben om ziek te worden of niet de mogenlijkheid hebben om uit te stappen omdat zij @#$$%zooi in dit land niet meer kunnen verwerken,mogen die mensen misschien ook een klein beetje meeprofiteren van de rijkdom van dit enge kleine pl##$#$
  landje??
  Ook die miljoen arme kl@#$%zakken kunnen van
  gelul niet leven.
  Alsje zo de beschouwingen aanhoort dan vraag
  je je toch in alle bescheidenheid af welke
  mensen deze randfiguren hebben gekozen,dit
  is geen regering dit is een junta!
  Er moet toch iets bestaan om van dat tuig af
  te komen,er is toch geen goedgelovig mens katholiek/Gristen/gereformeerde die het
  door deze criminele regering afromen van
  de leefbaarheid in dit land GOED KUNNEN VINDEN???
  Een oproep aan de echte gelovige kerkgangers, doe ons een plezier en bid zondag in uw kerk voor het laten oprotten van dit tuig in vak K.
  Wij wensen u een goede gezondheid en geluk,
  ook voor iedereen waar u van houdt,wij redden ons wel maar lieve mensen u weet niet
  hoe er geleden wordt in de onderlaag van ons
  lieve volkje.
  HELP DIE M E N S E N ,zij zijn het waard!!!!!!
  Het klauwen uit de mouwen team.

  Reactie door Joop c.s. — donderdag 20 september 2007 @ 22.45 uur

 133. @ 128 Gloria

  Ik wist maandag al dat Wouter Bos binnen het kabinet zich akkoord had verklaart om de europese grondwet te ratificeren zonder tussenkomst van een referendum.

  De logische gevolgtrekking is dat de Pvda-fractie hem zal volgen en tegen een referendum zal stemmen.

  Het was pechtold die tijdens de algemene beschouwingen een deal met als tegenprestatie het teniet doen van het Donnergedrocht suggereerde. Daar was ik niet van op de hoogte.

  Ik weet zeker dat er geen referendum komt en dat de pvda tegen een referendum zal stemmen ( unaniem vanuit de fractiediscipline ) maar hoe het met het ontslagrecht gaat verlopen weet ik niet.

  Weet jij meer ?

  Reactie door ACE — donderdag 20 september 2007 @ 23.03 uur

 134. @132 Joop c.s.

  Het NEO-communisme is het Kapitalisme.
  Deze DICTATUUR zal alle vorigen overstijgen!
  De wereldheren zullen met hun gezameljk plan de volkeren steeds meer op hun knieen dwingen.
  Vluchten kan niet meer… WEL OPSTAAN!

  Reactie door Gloria — donderdag 20 september 2007 @ 23.18 uur

 135. @133 ACE

  Nee, ik weet niet meer.
  Wel wordt het steeds duidelijker dat we via ernstige manipulatie maar EEN kant opgaan.

  Ever heard een grotere slangentong dan die Balkenende? Hij draait alles om!

  Wat het ontslagrecht betreft:
  Ik vermoed sterk dat de PvdA gedeald heeft!
  Et voila!
  Dirty!!

  Reactie door Gloria — donderdag 20 september 2007 @ 23.29 uur

 136. @135 PS

  ACE, eerlijk gezegd hoop ik dat met al die lastenverzwaringen voor de burgers en NO- referendum het ontslagrechtvoorstel van Donner ook dan maar doorgaat.
  Hoe anders zal ‘het volk’ ooit op tilt slaan?

  Als ‘het volk’ dit ook gedwee gaat aanvaarden, dan zal deze prostitutie niet meer te stoppen zijn en heeft het zich gaarne uitgeleverd aan de EU-souteneurs!

  En onze beschaving? Adios!

  Reactie door Gloria — donderdag 20 september 2007 @ 23.53 uur

 137. Ace,Gloria, Ed Sorrento,Henny en allen die inzien hoe verraderlijk dit kabinet is: Let op, ze halen alles binnen,het wisselgeld bestaat uit de schoolboeken en de bezuinigingen op kinderbijslag die niet doorgaan.En een armzalige 400 miljoen voor de armste kinderen. Wie controleert waar dit besteed wordt?
  Ze ontzien de tweeverdieners die allemaal tot de middeninkomens horen en die blijven dus ijverig stemmen op de GEVESTIGDE ORDE.
  Daar kunnen ze halen. De principes gaan dan even aan de kant.

  Marijnissen heeft inderdaad wel kansen laten liggen om Balkenende in hoek te drijven. Je kunt ook te fatsoenlijk blijven.

  Balkenende zegt gewoon nee;hij weet dat het werkt, heeft immers de hele bliksemse boel achter zich bea en raad van state,donner,hirsch ballin ,alle staphorsters en die slappe wouter bos (ook een shell mannetje).

  Marijnissen moeten feller van leer trekken.zo komen we er niet.

  Reactie door anne hilverda — vrijdag 21 september 2007 @ 9.54 uur

 138. @137 anne hilverda

  ik ben het hier volslagen met u eens,maar ik zeg dan ook al veel langer dat de oppositie slap handeld.
  dit gaat nu al 4 jaar zo…
  liever terug naar 9 zetels maar er echt alles geprobeert er aan gedaan te hebben,dan 25 zetels waar niets mee is veranderd of bereikt.

  en waneer waar en hoelaat begint dat debat over het referendum nu eens vandaag?
  het zou om 10.15u beginnen.
  is er soms stront aan de knikker?!

  Reactie door iew — vrijdag 21 september 2007 @ 11.29 uur

 139. Volgens mij wordt dit niet meer uitgezonden, IEW. hoe minder drukte hoe beter.Het volk is al weer over tot de orde van de dag,die voor de ene burger heel plezierig kan en zijn en voor de andere rampzalig.

  Zo was het al in l800 en zo is het nu nog. Sterkte!

  Reactie door anne hilverda — vrijdag 21 september 2007 @ 13.15 uur

 140. @ 127 Ed Sorrento

  Eerlijkheidshalve weet ik alleen zeker dat WB akkoord is binnen het kabinet. Zie ook mijn reactie aan Gloria onder nr.133

  Mijn reactie onder nr.112 was een provocerende anticipatie.

  Ik houd echter wel degelijk rekening met een dergelijke deal en die is inderdaad verwerpelijk.

  Reactie door ACE — vrijdag 21 september 2007 @ 13.21 uur

 141. @ 130 Maria

  Kan het zijn dat je het verkeerd hebt begrepen. Dat de SP zegt : het nieuwe EU verdrag is wel degelijk een grondwettelijke “VERANDERING” ( ipv verbetering ).

  De raad van state heeft haar advies gebaseerd op hun constatering dat het nieuwe verdrag GEEN grondwetsverandering of grondwetsaantasting inhoudt.

  De SP heeft wellicht willen zeggen dat het nieuwe verdrag wel degelijk een grondwetsverandering behelst. In dat geval is er de morele noodzaak het volk te raadplegen omdat het kabinet niet over 2/3 meerderheid beschikt.

  Reactie door ACE — vrijdag 21 september 2007 @ 13.27 uur

 142. @137 anne hilverda

  Ja, ontluisterend te zien hoe alles liefjes eraan toe gaat…
  De 25 zetels hebben ingeboet aan de kracht van 9.
  Terwijl het volk zo’n behoefte heeft aan iemand die OPSTAAT!
  Teveel universitaire behoudendheid? Nieuw bloed?
  Diplomatie schijnt de weg vooruit te zijn.
  Gestager kan het niet!
  En de armoede maar scoren…

  Reactie door Gloria — vrijdag 21 september 2007 @ 14.11 uur

 143. @ 142 Gloria

  Relativiteit, meedededogen en meedenkendheid tasten altijd de daadkracht aan.

  Leiderschap is echter vele malen meer banaal. Een leider verkrijgt zijn status uitsluitend op basis van een ordinaire overwinning op zijn opponent. Daarbij vindt nooit een rationele afweging plaats.

  Neem van mij aan dat Rutte tientallen malen meer kwaliteiten heeft dan Verdonk maar zie de contradictie van de werkelijkheid.

  Ook ik zie dat JM de laatste jaren iets gematigder optreedt. Toch vond ik de beheerste interrupties, met name woensdagmiddag en donderdag jegens Wilders, raak. Ik neem het een ieder die niet onvoorwaardelijk achter JM blijft staan dan ook zeer kwalijk.

  Ik ga er overigens wel vanuit dat het de SP zal zijn die een motie voor een referendum indient, desnoods naar de rechter stapt als er zonder 2/3 meerderheid in de kamer wordt geratificeerd zonder referendum.

  Reactie door ACE — vrijdag 21 september 2007 @ 15.59 uur

 144. @ 137 anne hilverda

  Er zijn tijdens de beschouwingen wat verschillende omschrijvingen gegeven voor het huidige kabinet. Het is zondermeer een feit dat dit kabinet geen ambitie heeft, onbevlogen alles op zijn beloop laat, en passant het volk met forse kosten confronterend en daarmee een recessie in gang zettend.

  De Pvda is ideologisch volkomen de weg kwijt en vult slechts uit eigen belang de wensen van haar eigen electoraat in.

  Het CDA schikt zich volgzaam naar een leider die geen leider is. Een leider met een eigen agenda met als belangrijkste wapenfeiten Géén onderzoek naar Irak en Géén referendum en daar alles ondergeschikt aan maakt. Een leider die het beter denkt te weten dan het volk, te gek voor woorden.

  Het is inderdaad volkomen fout dat er in de kamer geen antwoorden kunnen worden geeist. De regeltjes van de kamervoorzitster staan het recht op controle van de regering danig in de weg. Het fatsoen is belangrijker geworden dan de inhoud en het opkomen voor mensen.

  Echter JM moet het er wel mee doen; een voldongen feit. JM moet inderdaad harder schreeuwen. Echter in de gegeven omstandigheden vind ik dat we volledig achter hem moeten blijven staan.

  Ik ben er dan ook van overtuigd dat de SP een motie tot referendum zal indienen en als dat met minder dan 2/3 meerderheid wordt weggestemd naar de rechter zal gaan.

  Veel woorden om te zeggen dat ik het voor het grootste deel met je eens ben.

  Reactie door ACE — vrijdag 21 september 2007 @ 16.24 uur

 145. Ja wel ACE, maar je ziet dat fatsoen ook dodelijk kan blijken te zijn.
  Balkenende sneuvelt niet in Uruzgan, dat doen die nederlandse jongens daar.
  En wie heeft het bloed van al die Irakezen aan zijn handen?
  Dat zijn voor Bush Blair en Balk.Ook toen heeft hij stukken aan de kamer geweigerd.

  Achteraf denk ik was er maar l die dit hele corrupte stelsel overhoop had kunnen halen en dat was toch Pim Fortuyn geweest,Daarom moest hij ook worden vermoord.
  Wat er daarna zou zijn gebeurd,ja dat weet niemand. Maar Fortuyn had zeker 48 a 50 zetels binnengesleept en dat had daar tot grote paniek geleid op het Binnenhof en in de paleizen.
  Hij was in ieder geval eerlijker dan de fatsoensrakker Balk en de verrader Bos.

  Reactie door anne hilverda — vrijdag 21 september 2007 @ 17.30 uur

 146. @ ACE (133):

  Al eerder heb ik hier erop gewezen dat “versoepeling” van het ontslagrecht wel eens zou kunnen worden “uitgeruild” tegen het Europa-referendum. Het verbaast me dus niets.
  Maar de strijd is nog niet gestreden. Want zelfs als de PvdA-bewindslieden ermee akkoord gaan, hoeft de PbdA-fractie zich er nog niet (unaniem) bij neer te leggen.
  Dat de uiteindelijke beslissing aan de volksvertegenwoordiging (niet het kabinet) zou zijn, was al lang duidelijk.

  Overigens heeft Frits Bolekstein in een artikel in de Volkskrant vandaag gepleit voor het wél houden van een referendum. Dat zou nog best wel eens invloed kunnen hebben (m.n. op VVD-leden van de Eerste Kamer).

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 21 september 2007 @ 18.41 uur

 147. @ ACE (144):

  De SP, GL en D66 bereiden een WETSONTWERP voor, dat nodig is voor een nieuw raadplegend referendum. Dat zal vervolgens in de volksvertegenwoordiging worden behandeld.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 21 september 2007 @ 18.48 uur

 148. @ 146 Olav Meijer

  Vanaf december vorig jaar, dus nog voordat dit kabinet er was, heb ik hier op het log geschreven dat het europees verdrag zonder referendum was bekokstoofd en dichtgetimmerd.

  Het referendum en een irak-enquete waren de reden dat JPB de SP niet in de regering wilde. Hij kon dat niet openbaar zeggen natuurlijk en ik betwijfel zelfs of JM zich dit bewust was.

  Ik ben nog steeds van mening dat het referendum van begin af aan geen kans heeft gekregen. Ik ben voor mezelf 100 % zeker dat het er niet komt alhoewel ik nog wel ergens een sprookjesachtige hoop koester.

  Wouter Bos is dan onmiskenbaar vanaf het begin in het complot betrokken geweest. Tichelaar is bij het openingsdebat van het nieuwe kabinet blijkbaar daarvan niet op de hoogte geweest toen hij zei dat zijn fractie volledig vrij was in die keuze en dat nog eens bevestigde met “een man eem man een woord een woord”.

  Er zal zeker door de SP een hoofdelijke stemming worden gevraagd bij de stemming over de motie voor een referendum. Ik begrijp dan ook niet dat de media niet allang bezig zijn de individuele pvda-kamerleden hun mening hieromtrent in kaart aan het brengen. Mogelijk is de fractiestemdiscipline bij de pvda-kamerleden nu nog niet bekend en denken ze werkelijk nog dat ze de vrijheid hebben om vrij te stemmen. Er zijn slechts 6 pvda’ers nodig.

  De VVD zou partijbelangen kunnen hebben om uiteindelijk toch voor het referendum te stemmen. SP en aanhangers moeten met de VVD dan ook zo snel mogelijk om tafel. Als WB en JPB dealen, moeten wij dat ook maar doen, het is uiteindelijk ook zeer belangrijk voor nederland. In deze heiligt naar mijn mening het doel de middelen, temeer daar de coalotie ook oneerlijk handelt. Aan de andere kant denk ik dat Bolkestein zijn integere mening geeft, hetgeen zeer te waarderen is.

  Echter ik denk dat het niet tot de eerste kamer ( daar waar we de VVD het meest nodig hebben ) zal komen, maar in de tweede kamer worden weggestemd. In zekere zin is de hulp van de VVD dan ook overbodig maar toch.

  Ik kan niet goed beoordelen of het nieuwe verdrag een grondwetsverandering of een grondwetsaantasting inhoudt( er is wellicht niemand die dit nu exact kan beoordelen ). Als dat het geval is; zou er een 2/3de meerderheid in de tweede kamer moeten zijn. Als ratificatie zou plaatsvinden met slechts een gewone meerderheid zou dit grondwettelijk wel eens illegaal kunnen zijn. De SP mag wat mij betreft in dat geval best opportunistisch zijn en naar de rechter stappen. Het gedoe van strijdigheid zoals bijvoorbeeld tussen de grondwetartikelen 1 en 6 het geval is, raakt keihard aan het algemeen belang.

  Ik noem dit echter allemaal dagdromen; het referendum is voor mij al 9 maanden verleden tijd. Ik zou willen dat ik het anders kon zien.

  Reactie door ACE — vrijdag 21 september 2007 @ 20.13 uur

 149. @ 148 Olav Meijer

  Excuus, dat van die 6 pvda’ers klopt natuurlijk niet. Voorlopig zijn VVD en SGP nog tegen.

  Reactie door ACE — vrijdag 21 september 2007 @ 20.16 uur

 150. weg met balki en bos die willen hun zakjes vullen maar wij willen een referendum het toen nee en het blijfd nee kunnen ze zo maar niet omdraaien zij moeten naar de burgers luisteren die hebben hun stem al uit gebracht
  maar balki wil weer anders marijnissen doe hier wat aan en ook de ander partijen

  Reactie door a visser — vrijdag 21 september 2007 @ 20.16 uur

 151. Er komt GEEN referendum !!

  Dit omdat het nu een verdrag genoemd wordt en geen grondwet. Voor een “verdrag” is geen referendum nodig.
  De tekt van dit”verdrag” verschilt maar 5% van de orginele “grondwet”.
  Beste medelanders, de zelfverrijkende elite wil niet dat het “gepeupel” zich met deze kwestie bemoeit.
  62% van ons wil een volksraadpleging over dit
  “grondwettelijke verdrag”(bron:nipo)
  IK EIS DAT IK HIEROVER MAG MEEBESLISSEN !!
  DAT IS ONS RECHT !!

  Ik stem niet voor wetten die onze vrijheid in gevaar brengen, moet ook aan mijn kinderen denken.

  Reactie door NEE !! — vrijdag 21 september 2007 @ 20.20 uur

 152. Als voorstel om actie te voeren tegen de EU grondwet, (even een ander onderwerp) zou ik willen voorstellen om het woord “NEE”, om te zttten in de getalswaarde en dit bedrag niet af te staan aan belasting.
  N=14 en E=5 Dan kom je aan het bedrag van 145,50 euro wat we met de hele SP afspreken om niet af te dragen op welke manier dan ook, aan de fiscus. 145,50 is !! -ONS NEE-!!!!!!!

  Reactie door rob van der Zon — vrijdag 21 september 2007 @ 21.14 uur

 153. rob geen gek idee..
  nu maar afwachten of de pvd$ voor de derde keer kiezers bedrog gaat plegen,,
  neem bv plaskerk,,eeuuu laat maar,als praatjesmaker op tv tegen,,
  een plaatsje in het kabinet,en het vergeet wat hij een jaar eerder zij,
  net als eurlings,wat een laffe (waf waf zegt het)
  bleep of bleep ik vraag niet veel,maar eeuu kunt u? niet nog een keer de top van de christen exstremisten cda/cu beweging en alles wat daar voorgestemd heeft,,
  vragen? hun eerst geborende te slachten,zeg maar,, als toen de goeie ouwe tijd,toen water nog in wijn werdt verandert(vreemd wand alcohol veroorzaakt toch vocht tekort,eeuu laat maar)
  en dit keer zonder op het laatste moment nog even in te grijpen,,zeg maar op het moment dat je in wil grijpen adem je een vliegje in bv. kan toch,
  dus kun je even niet praten,,zeg maar,,
  ze verlangen immers ook dat de eerst geborenden(vaak)van ahum gewone ouders hun kind laat afslachten in het buitenland,,zoals in oorlogen op leugens gebaseert of in eerste instantie door hun zelf veroorzaakt.
  trouwens mag je eigenlijk wel slachten op de grebbe berg bv of nijverdal,
  of moet dat net als bij schapen in het slachthuis,eeu higi of zo,we eten ze toch niet?
  ooo jee ik krijg net van eeuu hogerhand door geen bramenstruiken meer alles plotseling verdwenen,ja zo kan ik er ook onderuit komen,bleep.
  ooo het is niet nodig en wenselijk,waarom zo’n gemeen lachje met galm er bij.

  Reactie door ad — vrijdag 21 september 2007 @ 22.21 uur

 154. Dat hebben mensen zelf te danken die op cda gestemd hebben en vooral tien procent van de VVD aanhang. en zijn er weer mensen voor een referum die gaat niet door en over vier jaar en weer een verkiezing dan stemmen de weer cda als die nog mee doet wij als consument wij er niet onder elkaar nie eens daarom worden wij uit gespeeld kijk maar abnamro bank er is nog geen staking geweest hoe komt dat meeste mensen een hypotheek hebben die boven stand is en elkaar wantrouwen en zo worden wij uit gespeeld. ik zelf heb dit nooit vertrouwd en dus ook uit gekomen ze zullen wel vier jaar zitten dus maak je borst maar nat er staan nog veel op het spel

  Reactie door Arie — vrijdag 21 september 2007 @ 22.30 uur

 155. Tijdens de stelling van vandaag (vrijdag) belde er iemand op en die maande ons vooral blz. 2l7 en 270 van het zgn.nieuwe verdrag te lezen. Ik heb geprobeerd het te vinden op Google maar kan niet op die bladzijden komen. kan iemand mij in het kort uitleggen wat er zo erg is wat op pagina.s staat. De beller was hier heel verontrust over en zulke voorbeelden zijn hard nodig om de mensen duidelijk te maken, wat ons boven het hoofd hangt.

  Reactie door anne hilverda — vrijdag 21 september 2007 @ 23.36 uur

 156. @155 anne hilverda

  Ik weet niet of je dit bedoeld, het zijn artikelen hier beschreven en geen bladzijden.

  http://nl.wikisource.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa_-_Deel_III

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 22 september 2007 @ 1.45 uur

 157. @153 ad

  Balkenendebeleid? Herodesbeleid!

  Reactie door Gloria — zaterdag 22 september 2007 @ 2.41 uur

 158. ******************************************
  IK WIL:

  de alternatieve begroting van JAN!
  direkt terugtrekking uit oorlogsgebied!
  een REFERENDUM over de europese (grond)wet!
  Jan op de plaats van JP en Bos terug naar Shell!

  Mensen laat niet langer met je sollen tot je alles afgepakt is.
  Als de SP DAN PAS kan gaan regeren is er al teveel schade aangericht en zitten we nog jaren met de wederopbouw van ons eens zo sociale land.

  Reactie door G. — zaterdag 22 september 2007 @ 5.03 uur

 159. Roepen dat het allemaal niet deugd, dat weten we nu onderhand wel maar iets DOEN!!!
  We laten het in de 1e instantie over aan de initiatieven van de partij en mocht dat geen soelaas bieden dan moeten we met de partij een strategie op touw zetten om toch nog ons zelfrespect te redden.
  Die europese grondwet is namelijk het fundament voor een totalitaire politiestaat.
  Deze grondwet is de wegbereider voor een verdere beperking van de burgerrechten zoals de VS ons daar al in is voorgegaan.
  De wet is ook de legitimatie voor het chippen.
  De krachten achter de EU hebben dit bepaald en deze wet MOET er komen anders blokkeerd dit de voortgang van de agenda.
  Niet te geloven?
  Kijk maar wat er al gebeurt is en welke voorstellen er op tafel liggen.
  We kunnen nu nog kiezen de nachtmerrie te stoppen. Straks valt er helemaal niets meer te kiezen.
  Doemdenken?
  Als we niets doen, zal het een doemrealiteit worden.
  Keuzes maken!!! NU!!!

  Reactie door r vd zon — zaterdag 22 september 2007 @ 15.32 uur

 160. De Balkenelende vrijstaat : Jatten van de arme en schenken aan de rijken .
  De arme moeten maar weer heel slaafs worden en terugkeren naar de schaapherders , die hen vertellen : Vermenigvuldig u !

  Reactie door Fred — zaterdag 22 september 2007 @ 16.16 uur

 161. Het BBR-team is weer op pad van het Christelijk denken : de mens hoort te lijden , en na diens dood in den hemel te vertoeven in alle weelde .

  Het BBR-team leidt u op de goede weg : de lijdensweg ; de weg van het zuren en zout totdat er een base is ontstaan .

  Reactie door Fred — zaterdag 22 september 2007 @ 17.17 uur

 162. Wattenstaafje,bedankt. Op de eerstvolgende regenachtige dag zal ik me er in verdiepen; alhoewel, het lijkt al mosterd na de maaltijd……….
  Wat moet er nog gebeuren om het tij te keren. Een orkaan windkracht l6,breken van de dijken of zo iets.En meteen ook in Frankrijk en engeland,zodat ze de eerste l0 jaar geen tijd meer hebben voor bureaucratie en demonische verdragen.

  P.S. Wat heb je toch een vreemd pseudoniem, zit daar ook een filosofie achter?

  Reactie door anne hilverda — zaterdag 22 september 2007 @ 23.32 uur

 163. @162 anne hilverda

  Nogmaals, ik weet niet of de door mij aangedragen link tegemoet komt aan hetgeen je zoekt.
  Die hele HERNOEMDE grondwet is met al zijn verwijzingen en terugverwijzingen in een dusdanige gecompliceerde mistige taal verwoord dat welhaast iedereen het geheel, de implicatie van dit geheel en de implicatie van afzonderlijke onderdelen hiervan niet meer kan overzien.
  Opzettelijke verlakkerij als je het mij vraagt.

  Ja mijn pseudoniem, een filosofie ziet hier niet echt achter. Wel vaak een streven aangesproken mensen tot zelfreflectie te bewegen.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 23 september 2007 @ 1.20 uur

 164. http://www.pzc.nl/internationaal/binnenland/article1901181.ece

  Reactie door Ron — zondag 23 september 2007 @ 9.16 uur

 165. Die promotietour hadden ze beter in het ov of in de weg kunnen steken O_o

  Reactie door Macros — zondag 23 september 2007 @ 14.35 uur

 166. Dit is de realiteit tav de 45+ herkeuringen

  Beslissing over de beëindiging van uw WAZ uitkering

  Geachte mevrouw

  U heeft tot 22 februari 2007 een WAZ uitkering ontvangen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80 100%. Op 3 januari 2007 deelden wij u mee dat uw uitkering met ingang van 22 februari 2007 werd ingetrokken omdat u met uw medische beperkingen in staat geacht werd om met gangbare arbeid tenminste hetzelfde zou kunnen verdienen van hetgeen de aan u gelijksoortige gezonde persoon verdient. Omdat pas recht bestaat op een uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan 25% werd uw uitkering ingetrokken. De beoordeling was gedaan op grond van de aangepaste regels voor de schatting van arbeidsongeschiktheid (ASB)

  U heeft in juni 2007 een brief ontvangen waarin is uitgelegd dat de nieuwe regering heeft besloten de eerdere herbeoordeling opnieuw te bekijken voor iedereen die op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar was. U valt ook in deze groep.

  De regering heeft beslist dat per de datum dat het nieuwe kabinet is aangetreden, namelijk 22 februari 2007, de oude, minder strenge regels voor de schatting van arbeidsongeschiktheid (OSB) van toepassing blijven voor deze groep.

  Wij hebben daarom uw mogelijkheden om te werken opnieuw onderzocht, maar dan met toepassing van de OSB schattingsregels.

  In deze brief leest u de beslissing over uw uitkering.

  Beëindiging van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering

  De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door uw resterende verdiencapaciteit te vergelijken met uw maatmaninkomen. Bij het vaststellen van de resterende verdiencapaciteit wordt uitgegaan van de bij u bestaande medische arbeidsbeperkingen.

  Wij hebben vastgesteld dat u met uw beperkingen geschikt wordt geacht voor de volgende functies:

  Schadecorrespondent

  Telefonist, receptionist

  Receptionist, baliemedewerker

  Met genoemde functies kunt u tenminste hetzelfde verdienen als uw maatmanloon. Dit betekent dat er geen verlies aan verdienvermogen is. U wordt ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse van minder dan 25%. Dit betekent dat er geen recht meer op een WAZ uitkering bestaat.

  Volgens de wettelijke bepalingen wordt uw arbeidsongeschiktheidsuitkering beëindigd per twee maanden na dagtekening van deze brief, dus per 22 november 2007.

  Als bijlage bij deze brief krijgt u een rapportage van de bezwaararbeidsdeskundige. Daarin leest u hoe wij uw uitkering precies hebben berekend.

  Heeft u nog vragen? U vindt meer informatie op http://www.uwv.ni. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers 0900 9294 (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

  Als u het niet eens bent met onze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 51010, 9702 JA Groningen. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift reageren als u een kopie van deze brief meestuurt.

  Hoogachtend, Namens de Raad van bestuur Van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

  Reactie door corrie — donderdag 27 september 2007 @ 14.56 uur

 167. Wat heb ik genoten van Jan die als eerste het woord mocht voeren.
  Een goed onderbouwde redevoering zonder poespas waar anderen jaloers op zijn

  Reactie door Jelle — woensdag 3 oktober 2007 @ 17.02 uur